Arvsfonden stödjer goda idéer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvsfonden stödjer goda idéer"

Transkript

1 Arvsfonden stödjer goda idéer

2 Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor. Men minst lika många goda idéer föds och genomförs av initiativrika människor i ideella organisationer och föreningar. Bristen på pengar sätter stopp för alltför många goda initiativ. Men Arvsfonden kan, genom att gå in som finansiär, se till att fler projekt får pröva sina vingar. Över åren har fonden också bidragit till att tusentals projekt kunnat genomföras. Ofta som ett samarbete mellan ideella föreningar eller mellan föreningar och kommuner, landsting, skolor m.m. Att verksamheten fortsätter efter det att projektpengarna från Arvsfonden är slut, är en av de bärande tankarna bakom Arvsfonden. Vi ser projektstöden från Arvsfonden som en investering i samhället och inte bara konsumtion för stunden. Det gäller både de stora, nationella projekten och de små lokala. Ett annat hinder för att prova på nya verksamheter eller arbetsmetoder är bristen på lokaler. Därför kan man som ideell förening få stöd ur Arvsfonden för att bygga nya lokaler eller bygga om befintliga. Som för alla arvsfondsprojekt gäller att någon av våra tre målgrupper ska vara drivande och aktiva i projekten. Med den här broschyren hoppas vi kunna inspirera föreningar att förverkliga sina visioner. Det är det Arvsfonden är till för. Hans Andersson Kanslichef

3 Så kan din förening få stöd ur Arvsfonden Arvsfonden används för att finansiera nyskapande och utvecklande projekt av ideell karaktär. Fondens tre målgrupper är barn, ungdomar och personer med funktionshinder. I ett typiskt arvsfondsprojekt är det målgruppen som själv initierar, planerar och genomför projektet. En plan över hur verksamheten kommer att fortsätta efter projektets slut ska finnas. Arvsfonden bildades 1928, efter ett beslut i Sveriges riksdag. I lagen om Allmänna arvsfonden (1994:243) fastslås att när någon dör utan att efterlämna varken testamente, make/maka eller närmare släktingar än kusiner så får Allmänna arvsfonden egendomen i arv. Fonden kan också få egendom genom gåva, testamente eller försäkring. Det är Kammarkollegiet som företräder Arvsfonden i hanteringen av dödsboet och ser till att medlen kommer in till fonden. Av de medel som flyter in under ett år läggs en tiondel till fondkapitalet. Resten delas, tillsammans med avkastningen på fondkapitalet, ut till olika projekt. Medlen förvaltas av Kammarkollegiet som en särskild fond. Stöd till den ideella sektorn Ideella föreningar och andra organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få stöd ur fonden. Det kan till exempel vara organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionshinder. Enskilda personer eller företag kan inte få stöd ur fonden. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Det kan till exempel handla om att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet. Det kan också handla om att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning. Projekt som fört utvecklingen framåt En av tankarna bakom Arvsfonden är att nyskapande projekt som startar med stöd ur fonden så småningom ska kunna bli en del av organisationens ordinarie verksamhet. Det är inte alla som vet att etablerade verksamheter som färdtjänst, personlig assistans, BRIS, Friends, Klassmorfar, Cirkus Cirkör och Lugna Gatan en gång i tiden startade som arvsfondsprojekt. Arvsfondsdelegationen beslutar om stödet Arvsfondsdelegationen beslutar vilka projekt som ska få stöd ur fonden. Delegationen består av sju ledamöter utsedda av regeringen. Majoriteten av ledamöterna arbetar utanför Regeringskansliet och samtliga har goda kunskaper om fondens målgrupper. Besluten tas löpande under året och det finns inga särskilda ansökningsdatum. Barn, ungdomar och personer med funktionshinder Med hjälp av Arvsfonden ska barn och ungdomar samt personer med funktionshinder, utifrån sina förutsättningar själva kunna vara med och påverka Arvsfondens prioriterade områden Varje år lämnar regeringen en skrivelse till riksdagen där de fördelade medlen från Allmänna arvsfonden redovisas. En viktig del i skrivelsen är de prioriterade områden som regeringen redovisar ska gälla för stöd ur arvsfonden. Områden som prioriteras från och med 2008: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Motverka våld, trakasserier och mobbning Föräldrastöd och främjande av stärkt föräldraskap Delaktighet i kulturlivet Demokrati och delaktighet Ökat tillträde till arbetsmarknaden Information och tillämpning av FN:s barnkonvention Design för alla

4 utvecklingen i samhället. I bedömningen om ett projekt ska få stöd läggs därför stor vikt vid hur delaktig målgruppen är i både utformningen och genomförandet av projektet. Andra viktiga frågor i bedömningen kan till exempel vara i vilken utsträckning projektet har ett jämställdhetsperspektiv, om projektet ger förutsättningar för en etisk och kulturell integration samt om verksamheten är tillgänglig för personer med funktionshinder. För att få stöd ur fonden krävs i regel en egen insats av mottagaren. Det kan till exempel handla om ideellt arbete eller att upplåta lokaler för projektet. Projekt som får stöd ska kunna inspirera och tjäna som förebilder. Organisationer som får stöd ur fonden ska dokumentera och sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra som kan ha nytta av dem. På så vis kan nya idéer, metoder och verksamheter spridas över hela landet. Organisationen ska också redovisa hur medlen har använts. Det finns två sorters stöd projektstöd och lokalstöd. Det är inte alla som vet att etablerade verksamheter som färdtjänst, personlig assistans, BRIS, Friends, Klassmorfar, Cirkus Cirkör och Lugna Gatan en gång i tiden startade som arvsfondsprojekt. Projektstöd För att få projektstöd ska organisationen bland annat kunna visa hur hela projektet ska finansieras och ha en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Organisationen måste ha funnits i minst ett år. Man kan söka stöd för inköp av utrustning om den krävs för att genomföra projektet. Ett sådant stöd beräknas då efter avskrivningstiden på utrustningen. En förening kan även få stöd för projektledning och lokalhyra om det krävs för projektets genomförande. Beslut om stöd fattas för ett år i taget. Om projektet pågår i flera år ska en ekonomisk redovisning, lägesrapport och en ny ansökan lämnas för varje år. Ett projekt kan i normalfallet få stöd under högst tre år. En organisation kan inte få stöd för sin ordinarie verksamhet. Man kan inte få stöd för att bilda en organisation. Stöd ur fonden får aldrig innebära att kostnader för reguljär offentlig verksamhet förs över till Arvsfonden. Vi ger inte heller stöd till renodlad forskning eller till enstaka arrangemang. Offentlig huvudman, till exempel en kommun, kan beviljas projektstöd. För att en kommun ska kunna få stöd ur fonden måste projektet bedrivas i mycket nära samarbete med en ideell organisation t.ex. barn-, ungdoms-, eller handikapporganisation. Särskilt höga krav ställs på att projektet är nyskapande och utvecklande. Sökande ska bidra med en inte oväsentlig del av kostnaderna för projektet. Stöd till lokaler eller anläggningar För ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar gäller särskilda villkor. När ansökan behandlas tittar man särskilt på om lokalen eller anläggningen har betydelse för att åstadkomma förnyelse och utveckling av verksamheten. Det räcker att verksamheten är nyskapande och utvecklande på orten i fråga. För att få stöd ska lokalen, som huvudregel, vara eller bli tillgänglig och anpassad för personer med funktionshinder. Ansökan måste göras i

5 nära anslutning till att byggnationen påbörjas. För stöd till lokaler gäller att organisationen måste ha funnits i två år. Organisationen ska äga lokalerna eller hyra dem med långtidskontrakt (10 år). Den sökande organisationen ska själv bidra till finansieringen av projektet med en väsentlig del av kostnaden. Stöd ges inte till reguljärt underhåll. Offentlig huvudman kan inte beviljas stöd till lokaler eller anläggningar. Om en organisation beviljas lokalstöd måste den förbinda sig att utan egen vinning upplåta lokalerna även till andra barn-, ungdoms- och handikapporganisationer, så länge det inte inkräktar på den egna verksamheten. Så här söker du stöd Mer information samt blanketter för ansökan om projektstöd och lokalstöd finns på Arvsfondens webbplats, www. arvsfonden.se, blanketter. Du kan också få blanketterna från Arvsfondsdelegationen, tel , e-post: Exempel på projekt som fått stöd Krumsprång Elever inskrivna i särskolan och andra elever i behov av särskilt stöd har träffats i grupper för att bygga broar mellan barn, föräldrar och skolorna och stärka barnens roll i sina ordinarie grupper. Krumsprång har inneburit ett nytänkande för elever med särskilt stöd och deras personal och projektet är idag väl känt i skolor och bland politiker i Åre kommun och är en del av kommunens ordinarie verksamhet. Klassmorfar för barnen i Stockholm Projektet Klassmorfar syftar till att ge barn möjlighet att få en nära relation till en äldre man för att nå ökad trygghet, stimulans och att få en god förebild. En klassmorfar bygger broar mellan generationerna och fungerar som kulturbärare för barnen i de klasser han möter. Projektet startades genom samarbeten med åtta olika skolor. I dag finns klassmorfar i ett stort antal kommuner över hela Sverige. IT-stugan Kristianstad I det här integrationsprojektet engagerar Hyresgästföreningen i Helsingborg ungdomar att bli IT-värdar. Deras uppgift är att skapa nätverk mellan grund-, gymnasie- och högskolan genom att samarbeta i olika projekt för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Ungdomarnas kreativitet och entreprenörsanda stimuleras. Ett bättre HBT-Norrland En undersökning som RFSL Nord genomförde med stöd av Arvsfonden visade att fördomar och okunskap gör det svårt att leva öppet som HBT-person i stora delar av Norrland. Därför genomfördes projektet Ett bättre HBT-Norrland med syftet att genom aktiviteter på skolor och ungdomsarrangemang informera om, och synliggöra, alternativa förebilder för ungdomar. Klick I en av de tre filmerna i filmprojektet Klick ställs frågor som Får vi personer med intellektuella funktionshinder gifta oss? Får vi bestämma över oss själva och vår sexualitet? Bakgrunden till projektet är att det saknas sexualundervisning i särskolan. Det är Grunden Media, en del av föreningen Grunden, som också gör radioprogram och tidningar för personer med utvecklingsstörning, som ligger bakom projektet. Nätverk för invandrarkvinnor, Nike Invandrarkvinnor med reumatism har genom Nike-projektet fått god kännedom om sin sjukdom, sina rättigheter och möjligheter som funktionshindrade i det svenska samhället. Ett stort antal kvinnor har gått Nike-utbildningar och Reumatikerförbundet har fått ytterligare stöd från Arvsfonden för att sprida Nike-nätverket till fler orter i landet. Nikeprojektet fick 2007 motta pris som ett av Arvsfondens guldkorn.

6 ARVSFONDSDELEGATIONEN Stockholm Navigare Kommunikation. Tryck: Jernströms Offset. Bilder: Framsida: Björn Andrén/Nordic Photos, Per Trané, Nils-Johan Norenlind/Nordic Photos. Baksida: Mats Högberg/Nordic Photos, Björn Andrén/Nordic Photos, Svante Rosberg, Johanna Hallin, Johan Bergling. Inlaga: Cenneth Carlsson, Pierre Rosberg/Nordic Photos

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av fondmedlens användning 6 Uppföljning och utvärdering 6 Fortsatta

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 INNEHÅLL INLEDNING 3 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 4 Arvsfondsdelegationen 4 Ärendehantering 5 Projektstöd 5 Lokalstöd 6 Krav på redovisning 6 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Arvsfonden i Västernorrlands län

Arvsfonden i Västernorrlands län Välkomna! Arvsfonden i Västernorrlands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Michael Brolund Handläggare

Läs mer

Arvsfonden i Jönköpings län

Arvsfonden i Jönköpings län Välkomna! Arvsfonden i Jönköpings län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Maria Gasch Handläggare lokalstöd Kristina Hållén Handläggare projektstöd Anita Lönnerheden Handläggare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare!

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Syfte med dagen Vilka krav kan jag ställa på Arvsfonden och vilka krav ställer Arvsfonden på mitt projekt? Nätverket Arvsfonden hur ser

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer