VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation 4 Representation 5 Studier 5 Facklig-Politisk samverkan 7 Kommunikation 8 Regionalt samarbete 8 Förtroenderåd 9 Kommunala gruppen 9 Ordförandegruppen 9 Partidistriktets internationella utskott 9 Tunisien 10 Kyrkopolitiska rådet 11 TCO-SACO 11 Idrottspolitisk grupp 12 Distriktskongress 12 Gäster 21 Första maj 22 Slutord 23 Länsriksdagsgruppens berättelse 24 Landstingsgruppens berättelse 24 S-gruppen i Regionförbundet i Uppsala län 27 Stiftsfullmäktigegruppens berättelse 28 Kyrkomötesgruppens berättelse 29 SSU-distriktets berättelse 30 S-kvinnodistriktets berättelse 31 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Uppsala län 32 2

3 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikts 103:e verksamhetsår Styrelsen avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2012: DISTRIKTSSTYRELSE Verkställande Utskott Ordförande Agneta Gille, Uppsala Kassör Bengt-Olov Eriksson, Tierp Ledamot Lena Rönnberg, Uppsala Ersättare Margareta Widén-Berggren, Östhammar Pyry Niemi (tillika vice ordf samt studieansvarig) Adjungerade till VU Majlene Ahlgren, Enköping, facklig ledare Sanna Eliasson, Uppsala, SSU Distriktsstyrelse Ledamöter Majlene Ahlgren, Enköping, facklig ledare Marlene Burwick, Uppsala Lars Skytt, Skutskär/Älvkarleby Vivianne Macdisi, Uppsala Anders Grönvall, Knivsta Olof Nilsson, Heby Sverre Ahlbom, Enköping Anita Berger, Uppsala Ersättare Börje Wennberg, Tierp Sanne Eriksson, Östhammar Helena Proos, Enköping Mattias Kristenson, Uppsala Rose-Marie Isaksson, Heby Riksdagsledamöter som inte ingår i distriktsstyrelsen är liksom ordförande och ombudsman i SSUdistriktet samt ansvarig ombudsman i LO Mellansverige adjungerade till styrelsen. Sekreterare i verkställande utskottet har varit förste ombudsman Bertil Kinnunen. I distriktsstyrelsen har Eva Pylvänen skrivit protokollen. Ombudsmän på partidistriktet är också de adjungerade i styrelsen. Distriktsstyrelsen har haft 9 och VU 5 protokollförda sammanträden under året. Ett av sammanträdena med distriktsstyrelsen var i form av en tvådagars överläggning i Enköping. REVISORER Ordinarie Lars-Göran Bromander, Håbo Carina Schön, Heby Jan Ask, Uppsala Ersättare Solweig Sundblad, Enköping Bo S Englund, Tierp Titti Persson, Uppsala VALBEREDNING Följande valberedning utsågs med uppgift att förbereda samtliga val till 2013 års distriktskongress: Inga-Lill Sjöblom, Uppsala (ordförande), Sven Jansson, Enköping, Håkan Collin, Heby, Lars-Göran Bromander, Håbo, Lars Berglöf, Knivsta, Tommy Jakobsson, Skutskär/Älvkarleby, Pia Wårdsäter, Tierp, Annika Lind, Uppsala, Roger Lamell, Östhammar, Lena Hartwig, S-kvinnor, Christer Lindström, fackliga utskottet, Per-Olov Widell, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt Johanna Meiding, SSU. 3

4 DISTRIKTSEXPEDITION OCH PERSONAL Förste ombudsman under året har varit Bertil Kinnunen, studie- och organisationsombudsman Britt Öhman och kommunikationsombudsman Evin Incir 75 % under tiden , Carina Benjaminsson från och med Övrig personal på distriktsexpeditionen har delats med Uppsala arbetarekommun: Maria Nilsson, assistent på halvtid och Eva Pylvänen, assistent på heltid. Under första halvåret har Kjell Johansson anlitats för vissa projekt. Vår medarbetare Kjell Johansson avled den 16 oktober efter en tids sjukdom. Han efterlämnade ett stort tomrum innebar en stor förändring när det gäller bemanningen på expeditionen. Genom en överenskommelse med länets Arbetarekommuner om gemensam finansiering av en tjänst, ekonomiskt tillskott från partistyrelsens kansli samt höjt mandatstöd, har vi kunnat utöka bemanningen med tre nya tjänster. Det skapar möjligheter att ge länets Riksdagsledamöter ett mer aktivt stöd i deras arbete i valkretsen, gentemot media osv. Men det har också skapat nya möjligheter att på uppdrag av och i samverkan med Arbetarekommunerna, utveckla och öka verksamheten på en mängd områden, allt från studier och information, till stöd och underlag till kampanjverksamhet. Dessutom har vi stärkt den administrativa sidan vilket gör att vi mer aktivt kan arbeta med bland annat medlemssystemet och stötta Arbetarekommunerna med det. Distriktsexpedition finns i ändamålsenliga lokaler på Dragarbrunnsgatan 35. Vi delar lokalerna med Uppsala Arbetarekommun, SSU och LO. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ORGANISATION Partidistriktet omfattar geografiskt Uppsala län. Organisatoriskt består distriktet av 8 arbetarekommuner (en i varje primärkommun), 64 socialdemokratiska föreningar (-3), varav 10 socialdemokratiska fackklubbar (+/-0). Sedan 2007 har partiet en central uppbörd, dvs inbetalningskort på medlemsavgiften skickas ut från centralt håll och betalningarna registreras direkt i medlemssystemet. Övergången skedde efter beslut på partikongress och i syfte att skapa en bättre kontroll över vilka som verkligen är medlemmar och att vi inte har dubbelanslutningar. Medlemsantal Arbetarekommun Förändring Enköping Heby Håbo Knivsta Skutskär-Älvkarleby Tierp Uppsala Östhammar Totalt partiorganisation. Vi kan konstatera att vi värvar för få medlemmar. Tre Arbetarekommuner visar en svag ökning, men sammantaget är det en minskning för hela distriktet. Medlemsvärvning måste bli en naturlig del i all verksamhet, så att vi fångar upp den ilska och besvikelse som finns över den förda borgerliga politiken och få människor att kanalisera det engagemanget via vår Distriktsstyrelsen har beslutat om en verksamhetsinriktning för perioden I den är medlemsvärvning, mottagandet av nya medlemmar och grundläggande medlemsstudier bland de högst 4

5 prioriterade delarna, liksom studier i övrigt. Där slår vi fast att partidistriktet måste ta ett övergripande ansvar och stötta Arbetarekommunerna i detta arbete. Partidistriktet har tillsatt en ny medlemsvärvargrupp med uppgift att initiera nya metoder och stimulera medlemsvärvning, men också vårt sätt att ta emot, introducera och behålla medlemmar. I gruppen ingår representanter från alla Arbetarekommuner. Förhoppningsvis ska deras arbete leda till att vi blir bättre på detta mycket centrala område. Mottagandet av nya medlemmar har blivit bättre efter ett intensivt arbete med att kvalitetssäkra hela den delen. Nya medlemmar får ett välkomstbrev och informationsmaterial från partistyrelsen, men det är den lokala nivån som sedan ska ta emot dem och introducera dem i organisationen. Nya medlemmar ska erbjudas introduktionsträffar inom två veckor efter att de gått med, och fortsatta studier i samband med introduktionen. Men en stor utmaning är sedan att få in de nya medlemmarna i verksamheten, ge dem en roll utifrån deras förutsättningar och intresse samt få dem att stanna kvar och bidra. Organisationsanslutna fackliga avdelningar Målarettan Pappers avd 2 Byggnads Mälardalen REPRESENTATION Margareta Widén-Berggren sitter med i partistyrelsen sedan den extra partikongressen i Stockholm i mars Börje Wennberg, Vivianne Macdisi, Marlene Burwick, Helena Proos och Erik Pelling sitter med i olika beredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting. Agneta Gille ingår i partiets valberedning inför kongressen Lena Sommestad är ordförande för S-kvinnor STUDIER Studiestatistik Uppgifterna nedan bygger på uppgifter från ABF. Siffrorna stämmer inte helt överens med rapporterad verksamhet (*). Det förekommer sannolikt att arrangemang inte rapporterats till ABF, en uppgift vi kommer prioritera under Det är viktigt att den studieverksamhet vi genomför rapporteras till ABF så att ABF, som vårt studieförbund, får resurser att stödja vårt studiearbete. Arbetarekommun Studiecirklar/delt Kulturprogram/delt Annan folkbildning/delt Enköping 4/24 (1/9) 7/160 (6/398) - - Heby * - Håbo 1/ Knivsta /13* - Skutskär/Älvkarleby -* - 1/100 (1/100) 1/7 - Tierp 1/6 - - (1 /170) - - Uppsala 13/83* (16/124) 39/1457* (36/949) 10/74* (20/467) Östhammar Uppgifter inom parentes avser I Uppsalas siffror ingår merparten av partidistriktets verksamhet. Med Annan folkbildning menas verksamhet som äger rum en eller två gånger eller pågår längre än fyra timmar (kursdag eller -helg) och alltså inte räknas som studiecirkel. 5

6 Medlemsutbildning Under året har mycket kraft lagts på att få struktur på medlemsmottagande och medlemsutbildning. Alla nya medlemmar ska bjudas in till introduktionsträff. Dessa träffar ansvarar arbetarekommunerna för. På träffarna pratar vi kort om aktuell politik, partiets historia och värdegrund. Vi berättar om vilka möjligheter som finns till engagemang utifrån egna förutsättningar och intressen. Under året har partistyrelsens kansli tagit fram ett nytt medlemsutbildningsmaterial. Det kommer framför allt att betyda mycket för medlemmarnas grundutbildning framåt i tiden. Under våren genomfördes en studiecirkel Grundkurs 1 för nya medlemmar i Uppsala ak och under hösten en i Enköpings ak. 10 november genomfördes en utbildningslördag Grundkurs 1 för nya medlemmar i Uppsala och 17 november en i Skutskär-Älvkarleby november deltog 6 medlemmar i den för Mälardalsdistrikten gemensamma Grundkurs 2 på Bommersvik. 24 oktober och 28 november deltog flera nya medlemmar i Besök i Riksdagen. Förberedelser har gjorts för utbildning av handledare, som stöd för de som vill hjälpa till att leda grundutbildningarna i såväl arbetarekommuner, distrikt som region (Mälardalen). Distriktet har under året varit representerat vid studieupptakter och centrala handledarutbildningar i partistyrelsens och ABF:s regi. Övriga studier 5 maj genomfördes en utbildningsdag för gruppledare i kommuner och landsting 30 augusti deltog sex medlemmar i kursen Att göra en områdestidning 20 oktober arrangerades Partidistriktets Framtidsdag med 6 olika delseminarier och medverkan av partisekreterare Carin Jämtin. Arrangemanget samlade runt 120 deltagare. 4 december genomfördes en workshop i hur vi kan utveckla Förstamajfirandet. Medlemmar i distriktet har deltagit i ABF:s cirkelledarutbildningar och studieorganisatörsutbildning. Ledarutbildning Uppsala läns partidistrikt har 21 deltagare med i regionens stora ledarutbildning Det moderna ledarskapet. Utbildningen genomförs över 2,5 år och hade två internat under 2012 samt ett antal mellanliggande träffar. Internatens teman var; Lär känna väljaren (analys mm) samt Hur blir vi en modern folkrörelse Folkrörelseperspektivet. Deltagarna genomför projektarbeten på hemmaplan för att understödja ett väljarorienterat arbetssätt i partiet. Bommersviksakademin, Uppsala läns partidistrikt har 3 deltagare med i Bommersviksakademin för unga, kommande ledare mellan år, ett samarbete mellan partiet, LO och SSU. Föreläsningsserie Under våren genomförde distriktet en seminarieserie på temat Nytt partiprogram. Syftet var två, dels att få igång diskussioner om det partiprogram som ska antas på partikongressen 2013, dels konsolidera en föreläsningsserie för idédiskussion tillsammans med ABF och LO i Uppsala, ett arbete som fortsatte under hösten på temat Kunskap och arbete bygger Sverige. Medverkande: 23 februari Lars Engqvist, huvudsekreterare, om arbetet med nytt partiprogram 22 mars Tomas Eneroth, gruppledare i Socialförsäkringsutskottet, Den produktiva välfärden 29 mars Ylva Johansson, gruppledare i Arbetsmarknadsutskottet, Var finns jobben? 9 maj Matilda Ernkrans, gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet, Miljö och klimatfrågor 31 maj Thomas Östros, ledamot i programkommissionen, om framtidsfrågorna 17 september Ardalan Shekarabi, Kvalitet och vinster i välfärden 6

7 3 oktober Lena Sommestad och Gerd Johnsson Latham, jämställdhet och hållbarhet 17 oktober Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, Det goda arbetet är det en utopi? 31 oktober Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, om kvinnors arbetsvillkor 5 november Marika Lindgren Åsbrink, biträdande sekreterare i programkommissionen 28 november Magdalena Andersson och Lars Calmfors, samtal om samhällsekonomi 12 december Carin Jämtin, Socialdemokraternas partisekreterare, Var finns jobben? Studieplanering Arbetarekommunernas och sidoorganisationernas studieorganisatörer har kallats till Studieråd vid två tillfällen under året. På träffarna har vi diskuterat behov av utbildning och kompetensutveckling i organisationerna samt hur vi kan arbeta för att förverkliga en bra medlemsutbildning för alla länets nya och nygamla medlemmar. Studie- och organisationsombudsmännen i CDUTE och sedermera hela Mälardalen har en nära samverkan kring studieverksamheten. Tanken är att vi ska ha en samlad studieplanering utifrån en genomtänkt strategi, med allt från grundutbildningar för nya medlemmar till utbildningar av förtroendevalda, 600 ledare och Framtidsdag/Framtidskonferens. Medlemsutbildningens steg 2 genomförs gemensamt och vi jobbar nära varandra i utbildningen av handledarlag. Utvecklingslag Partidistriktets utvecklingslag har under året haft svårt att samlas. Man hade en tanke att ta fram ett material till stöd för verksamhetsplanering, men nådde inte riktigt ända fram. Delar av utvecklingslaget har gjort en insats i samverkan med och på uppdrag av en av länets arbetarekommuner. I slutet av året formades beslutet att få till stånd ett nytt utvecklingslag, med nya friska krafter. Inbjudan gick ut strax efter årsskiftet och resulterade i många spännande kontakter. 8 personer har nu erbjudits en processledarutbildning som kommer att leda till ett nytt, kraftfullt utvecklingslag under FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET Facklig-politisk samverkan bygger på att vi har en gemensam värdegrund och delar en vision om hur vi vill se samhället i framtiden. Men vi har olika roller och uppdrag i vardagen och organiserar arbetet utifrån det. Social rättvisa skapas inte enbart genom politiskt eller fackligt arbete, utan kräver samverkan för att tillgodose löntagarnas intressen. Därför har vi under året prioriterat samtalet på arbetsplatsen och organiseringen av löntagare får att nå fortsatt framgång. En annan ambition med arbetet har varit att stärka samarbetet genom att få fler fackligt aktiva att engagera sig partipolitiskt och fler socialdemokrater delta i det fackliga arbetet. Det måste finnas förtroende och tillit till varandra och verksamheten måste präglas av kvalitet och effektiv kommunikation. Hur samarbetet ska organiseras var ett huvudtema vid den konferens som LO-distriktet bjudit in partidistriktens ordförande och förste ombudsmän till i augusti. I partidistriktet har vi en facklig ledare och ett fackligt utskott. Som består av Majlene Ahlgren, LO-distriktet i mellan Jan-Eric Swedman, Kommunal Sverige, facklig ledare Malin Bergvall, Handels Bengt Westman, Byggnads Pyry Niemi. Riksdagen Roger Lamell, If metall Bertil Kinnunen, ombudsman Partidistriktet Leif Valdén, Transport Arbetarekommunernas fackliga ledare Arbetarekommunernas fackliga ledare har en nyckelroll i kontakterna med de lokala arbetsplatserna och för att kanalisera debatter och stämningslägen respektive svara för att partiet kan genomföra agitation på arbetsplatserna. Fackliga utskottet har därför samlat Arbetarekommunernas fackliga ledare till träffar, varav en på riksdagen och LO-borgen, tillsammans med Södermanland och Västmanlands fackliga ledare. 7

8 Förbundsavdelningarna Fackliga utskottet har varit på turné till styrelserna i våra fackliga avdelningar. Där har vi pratat om kommande valrörelser och andra gemensamma aktiviteter. Samt vikten av att de rekryterar medlemmar till partiet och uppmanar medlemmar att ta på sig politiska uppdrag. Vi har tillsammans med LO-distriktet haft frukostmöten för att följa upp turnén. LO-kommittéerna i länet ordnar frukostmöten regelbundet. Fackliga utskottet deltar alltid på dessa. Partidistriktets och partiföreträdare från Riksdag, kommuner och landsting brukar också bjudas in. Arbetsplatsbesök/närvaro på arbetsplatserna Under året har vi börjat bygga upp ett S-ombudsnätverk i Tierp. Vi har också, i samverkan med fackliga organisationer, ordnat praktikdagar för våra företrädare på olika arbetsplatser. Politiska företrädare har också medverkat på fackliga träffar, utbildningar och medlemsmöten. KOMMUNIKATION Under året har distriktet för första gången tagit fram en kommunikationsplan, som styrelsen har antagit. Fokus för kommunikationen är att hålla ihop politikens alla nivåer och att arbeta med effektiva redskap intern och externt. Ett exempel på det är distriktsinformation, PD-Nytt, som kommer ut cirka 10 gånger per år. Även hemsidan har genomgått förändringar under året, då en ny plattform har inrättats. Distriktet har under slutet av året fått ett ökat ansvar för att stödja arbetarekommunernas med bland annat deras webbkommunikation. REGIONALT SAMARBETE 16-17/1, CDUSTE-överläggning i Nyköping, då Sörmlands partidistrikt stod värd. Överläggningen samlade ledande landstingspolitiker från partidistrikten inom vår sjukvårdsregion. CDUTE under året har vi fortsatt vårt arbete för att skapa ett gemensamt studiesystem i regionen och dess partiorganisation. Detta arbete sker i huvudsak via kontakter mellan studieombudsmännen i partidistrikten i regionen. Försteombudsmännen har träffats vid tre tillfällen. Under året har även distriktsordförandena haft regelbunden kontakt. I början av året hade vår region ett flertal telefonkonferenser där ordförande och försteombudsman deltog. Detta i samband med den turbulenta perioden i partiet innan Håkan Juholt avgick som partiordförande. Där visade vi att vår region är beredda att stå upp för hela partiet och att vi kan hålla ihop. Det lyckades tack vare det goda samarbete vi har byggt upp i vår region under åren. En viktig del där är våra gemensamma satsningar på 900 ledare, 600 ledare och nu senast Det Moderna Ledarskapet, där många av våra företrädare har lärt känna varandra. Vi har också i vissa stycken gemensamma förutsättningar och därför är det angeläget att vi slår vakt om och utvecklar samverkan så att vi alla kan dra nytta av den. Partidistriktens VU:n träffades i Eskilstuna den augusti, tillsammans med Stockholms läns partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun, för att diskutera gemensamma motioner inför partikongressen. Diskussionen ledde fram till att följande motioner togs fram och skickades in till partikongressen, efter beslut i respektive distriktsstyrelse: Hållbara transporter (Stockholms AK, Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland) Innovationer (Stockholms AK, Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län) 8

9 Näringsliv och nya jobb (Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland) Bostadspolitik (Stockholms AK, Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland) Alla ska nå målen i skolan (Stockholms län, Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland) Välfärdens vägval (Uppsala län, Örebro län) CDUTE är den partiregion som Uppsala län tillhör. Förutom Uppsala ingår Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro. CDUSTE är den landstingspolitiska region som Uppsala län tillhör. Förutom Uppsala ingår Värmland, Sörmland, Västmanland och Örebro. Sedan 2004 bjuds även Östergötland in. FÖRTROENDERÅD Förtroenderådets sammanträde genomfördes i Aula Magna vid Stockholms Universitet den 23 november. Vår partiledare Stefan Löfvén höll ett anförande och därefter genomfördes ett panelsamtal om Framtidens jobb. Dessutom valdes både en valberedning och ett granskningsutskott inför ordinarie partikongress Partidistriktet har tre ombud till förtroenderådet och de som företrädde oss var Pyry Niemi, Håbo, Marlene Burwick, Uppsala och Carina Schön, Heby. KOMMUNALA GRUPPEN Partidistriktets kommunala grupp består av kommunal- och landstingsråden i länet, samt länets Riksdagsledamöter, politiska sekreterare och ombudsmännen. Gruppen har träffats vid tre tillfällen under året för att diskutera gemensamma angelägenheter och regionala frågor. Ett av tillfällena var i form av en tvådagars överläggning på konferensanläggningen Viktoria i Uppsala. ORDFÖRANDEGRUPPEN Ordförandegruppen består av ordföranden i länets arbetarekommuner samt i sidoorganisationernas distriktsorganisationer. Under 2012 har gruppen träffats vid två tillfällen, för att diskutera situationen i partiorganisationen, samverkan, gemensamma åtaganden och verksamhet. PARTIDISTRIKTETS INTERNATIONELLA UTSKOTT Internationella utskottets roll är att samordna och stötta pågående verksamhet, genomföra seminarier, initiera ny verksamhet samt sprida information om arbetarrörelsens verksamhet på det internationella området. Helena Proos är internationell ledare i partidistriktet och ordförande för utskottet. Därutöver kallas internationellt ansvariga i samtliga Arbetarekommuner och från sidoorganisationerna. Dessa har bjudits in till träff två gånger under året. Det har också skickats ut information om kommande aktiviteter, seminarier etc. Det internationella engagemanget i distriktet och bland medlemmarna är brett och genuint. Det har skett en hel del verksamhet, både inom pågående projekt samt i olika seminarier och i samverkan med andra organisationer. Bland det som skett under året kan nämnas följande: Två seminarier i samverkan med ABF och Olof Palmes Internationella Centrum. Erbjudit länets Arbetarekommuner att komma ut och medverka när det gäller internationella frågor. 9

10 Partiorganisationen har tagit emot besök från olika systerpartier i världen, inom ramen för pågående projekt, och ordnat med program under deras vistelse här. Samarbete med Palestinska Folkets Förening för att protestera mot övergreppen i Gaza och på Västbanken. Bland annat genom insamlingsverksamheten Ship to Gaza samt vid demonstrationer. Bertil Kinnunen åkte på uppdrag av partistyrelsen till Turkiet i mars för att delta i ett möte med Socialistinternationalens Special committe on the Arab World. Bertil Kinnunen deltog på uppdrag från partistyrelsen vid BDP:s kongress i Ankara i oktober. Den internationella ledaren har, av partistyrelsen, kallats till möte vid ett tillfälle under året, i samband med Palmedagen i november. Internationella projekt som pågår är följande: Vitryssland, där Uppsala AK samarbetar med det socialdemokratiska ungdomsförbundet i landet i syfte att bidra till att utveckla deras organisation och ge dem bättre förutsättningar att arbeta. Under året har en delegation från Vitryssland besökt Sverige och en delegation från Uppsala genomförde det årliga Summer Camp med deltagare från Vitryssland. Palestina. Sedan många år tillbaka bedriver Socialdemokraterna, Palmecentret och SSU projekt för att bidra till att utveckla och stärka Al Fatah. Från 2003 har Uppsala Partidistrikt involverats i detta arbete tillsammans med Dalarna och Värmland. Trots oroligheter i landet och den turbulenta situationen har projektet genomförts enligt planering. Bland annat besöktes Uppsala av en delegation från Fatah. En delegation från Uppsala besökte Västbanken i december var det första året som vi överförde pengar till dem för finansiering av studieverksamhet. TUNISIEN Från och med 2012 ansvarar vi, tillsammans med Örebro partidistrikt, i ett samarbetsprojekt med vårt Tunisiska systerparti Ettakatol. I februari 2011 tvingades diktatorn Ben Ali bort från makten i Tunisien. Detta blev upptakten till det vi beskriver som Den Arabiska Våren. Svensk arbetarrörelse var snabbt på plats för att följa upp och lära mer om situationen och etablerade kontakter med Ettakatol, som är ett medlemmar i Socialistinternationalen. Kontakter med dess ledning fanns sedan tidigare. Diskussionerna ledde fram till en överenskommelse om ett samarbete där Socialdemokraterna i Uppsala län tillsammans med Örebro län, genomför utbildningsinsatser för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Samarbetsprojektet kommer till att börja med att pågå under perioden och inriktningen är att stärka grundorganisationen, med målet att etablera fungerande partiorganisation i samtliga 250 kommuner och alla 24 guvernorat i landet. Dessutom genomförs särskilda insatser för att stärka ungdomar och kvinnor och få dem att ta en större plats i politiken och partiet. I huvudsak sker det genom att vi delar med oss av våra erfarenheter på ett sådant sätt att de kan plocka de delar som kan omsättas till deras kultur, förutsättningar och traditioner. I oktober 2011 genomfördes val till den konstitutionella församlingen och sedan dess ingår Ettakatol i regeringskonstellationen, vars främsta uppgift att ta fram en ny konstitution och säkerställa demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Men också att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner, utbildningssystemet, sjukvården osv. Övergripande målsättning: Att bygga ett starkt Socialdemokratiskt parti som spelar en avgörande roll i Tunisisk politik Mål för verksamheten Konsolidera partiorganisationen och utveckla den interna demokratin. I det handlar det om att utbilda regionalt och lokalt förtroendevalda, men också företrädare för den nationella nivån kring organisatoriska frågor, verksamhetsutveckling osv. Samt att utbilda utbildare för dessa områden. En annan del i detta är att vi delar med oss av kunskaper om hur man planerar och genomför en partikongress. 10

11 Att stärka kvinnorna och ungdomarna inom partiet. Där handlar det om särskilda utbildningsinsatser riktade mot förtroendevalda inom dessa grupper. Men också att ungdomsförbundet ska genomföra en kongress och att de ska ansöka om medlemskap i IUSY. Och att kvinnorna inom Ettakatol formaliserar ett nationellt kvinnligt nätverk. Att utveckla förmågan att nå ut med partiets politik och kommunicera med medborgarna. Inom projektet kommer det att utbildas regionala valledare samt att vi ska dela med oss av erfarenheter kring hur man utvecklar strategier och organisationens förmåga att genomföra utåtriktat arbete och kampanjer. Under 2012 genomfördes tre delegationsresor till Tunisien, med en lång rad utbildningar i olika delar av landet. Företrädare för Ettakatol besökte Sverige vid tre tillfällen; På den kongress för International League for Religous Socialists genomförde på Lidingö i maj, med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som värdar. I samband med Anna Lindh-seminariet i september I samband med Palmedagen i november KYRKOPOLITISKA RÅDET 2012 Partidistriktets kyrkopolitiska råd består av representanter för arbetarekommunerna i upplandsdelen av Uppsala stift. Utöver Uppsala läns åtta arbetarekommuner ingår även Norrtälje, Sigtuna och Upplands-Bro arbetarekommuner i Stockholms län. Under 2011 inleddes ett samarbete mellan de kyrkopolitiska råden i Uppland och Gävleborg. Syftet är att få till stånd en fördjupad samverkan på stiftsnivå vilket är viktigt i en tid då Svenska kyrkans grundläggande struktur står under debatt och då allt fler nomineringsgrupper träder fram i valen. Samarbetet ska vidare stödja kyrkopolitisk opinionsbildning och våra representanters fortbildning. De båda råden har träffats vid två tillfällen under Då diskuterades gemensamma frågor och planerades innehållet i de konferenser som riktar sig till samtliga med kyrkopolitiska uppdrag i Uppsala stift. Under 2012 har två konferenser genomförts. Den första i Gävle den 21 april med medverkan av Peter Brandberg från forskningsenheten på Svenska kyrkans nationella nivå som redovisade ett stort antal trender i samhället som kommer att påverka den kyrkliga aktiviteten. I grupparbeten penetrerades hur vi i våra församlingar ska möta dessa förändringar. Den andra konferensen hölls i Tierp den 27 oktober med temat kyrkovalet Olle Burell som är vår gruppledare i kyrkomötet presenterade den valhandbok som partistyrelsen tagit fram med råd och dåd inför arbetarekommunernas valarbete. Även här genomfördes grupparbeten som fokuserade på vilka som är de viktigaste frågor inför nästa års val. Utöver de två gemensamma mötena har kyrkopolitiska rådet i Uppsala partidistrikt sammanträtt en gång för att diskutera inför valet bland annat inställningen till en eller flera valsedlar i de tre valkretsarna i stiftsfullmäktigevalet samt valberednings- och programarbete. Rådet uttalade sig för en gemensam valsedel i upplandsdelen av stiftet. Därutöver rapporterade de olika arbetarekommunerna om sin beredskap inför valet. Ordförande i rådet är Mats O Karlsson och övriga ledamöter Gunilla Albinsson (Heby), Kurt L Andersson (Skutskär/Älvkarleby), Stefan E Andersson (Tierp), Kristina Drotz (Norrtälje), Violett Engström (Uppsala), Assar Gylfe (Sigtuna), Linnea Hagelin (Håbo), Marianne Hägerström (Knivsta), Rolf Nersing (Upplands-Bro), Kerstin Norén (Östhammar) och Britt-Marie Pehrsson (Enköping) 11

12 TCO/SACO Med varierande framgång har det sk TCO/SACO projektet slingrat sig fram under Det märks att vi delvis rör oss på oprövad mark vilket är både stimulerande och frustrerande. Syftet med projektet är att hitta former för dialog med tjänstemannagrupperna och pröva ett antal olika metoder som, om de visar sig fungera ska kunna användas runt om i distriktet. Idéer har inte saknats men en viss tröghet i att omsätta idéerna till praktik har försenat arbetet åtminstone utifrån den tänkta ambitionsnivån. På aktivitetsplanen märks: En seminarieaktivitet på Uppsala universitet, i stort sett färdigplanerad men ännu inte sjösatt. En diskussionskväll kring stressen i arbetslivet där inbjudningen distribueras i direkt anslutning till större tjänstemannaarbetsplatser, genomförs 20 mars. En lunchträff kring ungdomsarbetslösheten riktad till socialsekreterare, AF-tjänstemän samt personal vid Enköpings arbetsmarknadsenhet, genomförd med lyckat resultat i okt Arbetet fortsätter under Fortfarande finns oprövade idéer men sedan kommer också jobbet att intressera AK ansvariga runt om i distriktet att ta åt sig de vunna insikterna och göra liknande aktiviteter på sin hemmaplan, ev. med stöd från gruppen. IDROTTSPOLITISK GRUPP Partidistriktet tillsatte en arbetsgrupp i början på hösten. Syftet är att (S) i Uppsala län ska kunna precisera riktlinjer för idrottspolitiska frågor. Via partidistriktet och i samverkan med arbetarekommunerna - tas ett initiativ som innebär att tre fem övergripande idrottspolitiska frågor lyfts fram utifrån distriktets perspektiv. Medlemmar: Pyry Niemi, sammankallande Björn Wall Leo Essemyr Bengt-Olov Eriksson Lena Hartwig DISTRIKTSKONGRESS Distriktskongressen genomfördes lördag den 14 april i Jan Fridegårds Bildningscentrum i Håbo. 139 ombud (av 150) samt distriktsstyrelse, revisorer och inbjudna gäster deltog på kongressen. Partistyrelsens representant var riksdagsledamot Veronica Palm. Vid distriktskongressen omvaldes Agneta Gille, Uppsala, till ordförande i partidistriktet. Behandling av motioner väckta till distriktskongressen Motion 1: Regionalisera Gymnasieskolan. (Knivsta AK egen) Att Uppsala läns partidistrikt antar motionen som sin egen och uppdrar till våra representanter i regionförbundet att initiera en inledande studie kring en regional gymnasieverksamhet. Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen Per-Olof Widell, Uppsala och Thobias Renberg, Knivsta yrkar bifall. Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits Motion 2: Lärande och utveckling för hållbar utveckling (Uppsala AK egen) Att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för att partiets företrädare i riksdag och i kommunala beslutande församlingar kraftfullt stöder ambitionen att det svenska utbildningssystemet skall präglas av perspektivet hållbar utveckling och att nödvändiga resurser avsätts för detta och 12

13 Att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för att partiets företrädare i länets kommunala beslutande församlingar arbetar för att Uppsala län blir ett föregångslän i förskolornas och skolorna arbete för att erhålla Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas Carl Lindberg, Uppsala yrkar bifall till Distriktsstyrelsens förslag. Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen och utlåtandet har skickats till Arbetarekommunerna samt till länsbänken för att de ska ha med det som underlag i sitt arbete. Motion 3: Ändrade bidragsregler till skolor (Uppsala AK- enskild) Att uppmana våra representanter i partistyrelse och riksdag att verka att bidraget till skolor i form av skolpeng blir beroende av lärar- och personaltäthet, eget bibliotek, egen kurator och yrkesvägledare, egen gymnastiksal och egen matsal m.m. Skolor som har dessa faciliteter bör få pluspoäng för varje respektive sak och därmed en högre skolpeng per elev. Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motionen Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 4: Analfabetismen ökar i Sverige (Heby samt Uppsala AK) Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen Att uppdra till våra förtroendevalda i Regionförbundet att ta initiativ till en kartläggning av invandrade kvinnors utbildningsbakgrund samt redovisa förslag till åtgärder för att förbättra deras utbildning Att uppdra till våra förtroendevalda i länets kommuner att i samarbete med berörda myndigheter och andra organisationer utarbeta metoder för att nå de kvinnor som idag står utanför sfiundervisningen Att uppdra till våra förtroendevalda i länets kommuner att aktivt arbeta för att alla kvinnor får den tid de behöver för att lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna få ett arbete och/eller delta i grund- gymnasial- och eftergymnasial utbildning Att uppdra till våra representanter i SKL att genom SKL ställa krav på SCB och Skolverkets sfistatistik att all statistik avseende utbildningsbakgrund ska göras könsuppdelad och att samma begrepp ska användas av samtliga berörda myndigheter Distriktsstyrelsen föreslår: Att motionen skall avslås. Att distriktstyrelsen verkar för att länets S-politiker tar initiativ för att identifiera och vidta återgärder för att minska analfabetismen bland de kvinnogrupper som avses i motionen Lena Hartvig, Uppsala yrkar bifall till motionen Kongressen beslutar att bifalla motionen samt distriktsstyrelsens tilläggsyrkande. Motion och utlåtande har skickats till länets Arbetarekommuner som underlag i deras lokala arbete. Motion 5: Individuell föräldraförsäkring (Heby och Uppsala AK) Att socialdemokratiska partiet aktivt arbetar för en ändring av lagstiftning i syfte att införa en individuell föräldraförsäkring Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till socialdemokraternas partikongress 2013 Distriktsstyrelsen föreslår: Att motionen ska avslås. Att uppdra till våra företrädare att aktivt driva linjen om tredelad föräldraförsäkring. 13

14 Lena Hartwig, Uppsala, Peter Gustavson, Uppsala, Ylva Stadell, Uppsala, Olof Nilsson, Heby, Ann- Britt Litsner, Knivsta, Görel Sävborg-Lundgren, Uppsala yrkar bifall till motionen Caroline Andersson yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag, Distriktstyrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad, med tillägget att det långsiktiga målet är en individuell föräldraförsäkring Kongressen bifaller distriktsstyrelsens ändrade förslag. Ställningstagandet finns med som underlag för kongressdelegationen i deras arbete. Motion 6: Inför förebyggande föräldravård för pappor (Uppsala AK) Att uppmana våra representanter i landsting och riksdag att verka för att införa föräldravård för pappor enligt motionen. Att Uppsala distriktskongress antar motionen som sin egen. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Kongressen beslutat att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 7: Indexerat underhållstöd (Uppsala AK) Att uppmana våra representanter i riksdag att verka för att införa ett indexerat underhållsstöd. Att Uppsala distriktskongress antar motionen som sin egen. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalls. Kongressen beslutar bifalla motionen. Motion och utlåtande har skickats till länsbänken för fortsatt arbete. Motion 8: Utveckla offentliga vården och omsorgen maximera vinsterna för sjuka, omsorgsbehövande och samhället (Uppsala AK - enskild) Att all skattefinansierad vård och omsorg i kommuner och landsting utförs i egen regi och att vård och omsorg i privat regi avvecklas; Att utveckla bättre praktiska och ekonomiska förutsättningar för samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika enheter inom vård och omsorg samt mellan olika kommuner och landsting; Att resurser tillsätts för att utveckla samarbeten mellan kommunernas vård- och omsorg och utbildning och forskning rörande vård och omsorg vid universitet och högskolor Att motionen antas som arbetarekommunens egen och skickas in till Uppsala läns partidistriktskongress 2012 och till det socialdemokratiska partiets kongress Distriktsstyrelsen föreslår: Att motionen ska avslås. Att skicka motionen jämte utlåtande till länets arbetarekommuner och till landstingsgruppen Lennart Häggström, Uppsala yrkar bifall till motionen samt ett tilläggsyrkande. Att tillåta privata non-profit aktörer Kongressen beslutat att avslå motionen, samt att skicka motionen jämte utlåtande till länets arbetarekommuner och till landstingsgruppen. Motion och utlåtande har skickats till landstingsgruppen och länets Arbetarekommuner. Motion 9: Kvalitetsbrister inom äldreomsorgen (Uppsala AK enskild) Att distriktskongressen beslutar att verka för att äldreomsorg inom Uppsala län ska ske i kommunal regi. 14

15 Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. John Gustavsson, Uppsala yrkar bifall samt tilläggsyrkande. Att distriktskongressen beslutat att förbjuda vinstutdelning hos icke-kommunala vårdgivare Polat Akgül, Uppsala yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 10 Om utrikesfödda barn i förskolan (Uppsala AK enskild) Att verka för att ingen kommunal förskola ska ha mer än 50% barn med annat modersmål än svenska Att verka för att införa generell förtur till förskola för barn med annat hemspråk än svenska Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Carolina Sjöberg yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits Motion 11 sexuellt våld mot barn (Heby, Knivsta och Uppsala AK) Att socialdemokraterna arbetar för att utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter (lokalt, regionalt och nationellt) på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn och unga (gärna i samarbete med SKL) Att socialdemokraterna i statsbudgeten för kommande år avsätter medel för att stärka rättsskyddet för barn och unga Att socialdemokraterna utreder om befintlig strafflagstiftning bör skärpas Att socialdemokraterna i interna beslut uppmanar kommuner och landsting att förstärka kompetens och resurser samt utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna i arbetet med sexuellt våld mot barn och unga Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till socialdemokraternas partikongress Distriktsstyrelsen föreslår: Att skicka motionen och utlåtandet till S-gruppen i SKL Att skicka motionen och utlåtandet till partiets rättspolitiskagrupp Att skicka motionen och utlåtandet till länets Arbetarekommunen med uppmaning om att de för det vidare i sina kommunfullmäktigegrupper Att skicka motionen och utlåtandet till s-landstingsgruppen Att därmed anse att motionen är besvarad Ann-Britt Litsner, Knivsta, Lena Hartwig yrkar: Att kongressen antar motionen som sin egen och skickar den till Partikongressen 2013 Lena Hartwig; Uppsala yrkar bifall till Distriktstyrelsens förslag att-satser 1-4. Distriktskongressen yrkar att motionen skall bifallas Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen är inskickad till partikongressen Motion 12 bättre kontroll av nätdroger (Uppsala AK) Att socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till kraftfulla åtgärder för att hejda spridning och användning av nätdroger Att motionen antas som arbetarkommunens egen och skickas in till Uppsala läns partidistriktskongress 2012 och till det socialdemokratiska partiets kongress

16 Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas Kongressen att bifalla motionen. Motionen är inskickad till partikongressen. Motion 13 Ta WHO:s tobakskonvention på allvar! (Uppsala AK) Att verka för att WHO:s tobakskonvention omvandlas till Svensk lagstiftning och svenska handlingslinje och få bort den passiva rökningen som skadar och orsakar många oskyldiga människors förtidiga död. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen skall bifallas Dick Jansson, Uppsala yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Kongressen bifaller motionen. Motionen är inskickad till partikongressen Motion 14 Fler praktikplatser i offentligt finansierad verksamhet (Heby och Uppsala AK) Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och uppdrar till våra förtroendevalda i länets kommuner och i landstinget att aktivt arbeta för att öka andelen praktikplatser i offentligt finansierad verksamhet Att skyldigheten att ta emot studerande från olika utbildningsprogram skrivs in i avtal mellan myndigheten och utföraren. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Lena Hartwig yrkar bifall till motionen samt. Att aktivt arbeta för att skapa fler praktikplatser i offentligt finansierad verksamhet. Att avtal mellan myndigheten och utföraren reglerar skyldigheten att ta emot studerande från olika utbildningsprogram för att på så sätt skapa fler praktikplatser även inom upphandlad verksamhet. Klas-Herman Lindgren, Laboremus, yrkar bifall till Lena Hartwigs ändring Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 15 Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar (Uppsala AK) Att Socialdemokraterna i Uppsala län ska verka för avgiftsfri kollektivtrafik för alla ungdomar under 25 år. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Per-Olof Widell, Uppsala, Polat Akgül, Uppsala, Jesper Englund, Enköping, Lena Hartwig, Uppsala yrkar bifall till motionen Börje Wennberg, Vitoria Wennberg, Tierp samt Anders Grönvall, Knivsta yrkar avslag på motionen. Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen har skickats till landstingsgruppen som har arbetat in förslaget i vårt budgetförslag liksom i övriga relevanta styrdokument. Motion 16 Gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv! (Uppsala AK) Att partidistriktet ska verka för att ungdomar och pensionärer ska få resa gratis i Uppsala läns kollektivtrafik Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Per-Olof Widell, Uppsala, Dick Jansson Uppsala yrkar bifall till motionen Vitoria Wennberg yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Kongressen beslutat att bifalla motionen. Motionen har skickats till landstingsgruppen som har arbetat in förslaget i vårt budgetförslag liksom i övriga relevanta styrdokument. 16

17 Motion 17 Låt tågen gå! (Uppsala AK) Att uppdra till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Uppsala län att inom partiet och i riksdagen verka för att staten ska prioritera att höja kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken, speciellt den med hög belastning Att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för införsel av fler tågavgångar sent på dygnet i länet, där det bedöms behövligt. Distriktsstyrelsen föreslår bifall till motionen Kongressen bifaller motionen. Motionen har skickats till landstingsgruppen samt länsbänken i Riksdagen, för vidare hantering. Att SL:s pendeltåg går hela vägen till Uppsala numer, gör att det finns fler avgångar sent på kvällen på den sträckan. Motion 18 Översyn av regler och förordningar kring EPA-traktorer (Knivsta AK) Att en översyn av regler och förordningar kring EPA-traktorer genomförs utifrån den trafiksituation som idag gäller. Att Uppsala läns partidistrikt antar motionen som sin egen och uppdrar till våra riksdagsledamöter att driva frågan Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen är skickad till länsbänken i Riksdagen för vidare hantering. Motion 19 avskaffa RUT-bidragen i sin nuvarande form (Heby och Uppsala AK) Att socialdemokraterna arbetar för att avskaffa RUT-bidraget i dess nuvarande orättfärdiga form, Att socialdemokraterna utformar en avdragsmodell som gör det möjligt för människor med låga inkomster, bl.a. barnfamiljer och äldre, att använda sig av avdraget för vissa hushållstjänster, Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till socialdemokraternas partikongress Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalls Bengt Westman yrkar bifall första att-satsen och avslag på andra och tredje att-satsen Olof Nilson yrkar bifall till motionen Motionen går till votering: Omröstningen utfaller med 131 avgivna röster. 72 för distriktsstyrelsens förslag och 59 för Bengt Westmans yrkande Kongressen bifaller motionen. Motionen är skickad till länsbänken för vidare hantering. Motion 20 använd energin smartare (Knivsta AK) Att Sverige upphör att räkna med energiintensitet och istället ansluta sig till den mer ärliga metod som EU-kommissionen förordar och som handlar om vad vi i Sverige verkligen förbrukar Att byggnormerna ytterligare skärpts så att byggandet blir energismartare. Att Sverige inför ett system med vita certifikat som stimulerar energieffektivisering Att programmet för energieffektivisering, PFE, utökas till all industri Att ett system med krav på bara en elräkning utan fasta nätkostnader införs i Sverige Att distriktskongressen beslutar att lämna in motionen som sin egen till Socialdemokraternas partikongress 2013 Distriktsstyrelsen föreslår att motionen skall bifallas 17

18 Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen är inskickad till partikongressen Motion 21 Klimatstöd till utvecklingsländer (Knivsta AK) Att Sverige inte använder biståndsmedel inom 1 %-målet till klimatinsatser utan bara nya pengar Att Sverige använder hela intäkten från auktioneringen av EU:s utsläppsrätter till stöd i Green Climate Fund Att Sverige arbetar för en internationell skatt på utsläpp från internationell sjöfart och flyg vars intäkter ska används till Green Climate Fund Att Sverige slutar räkna in projekt, som CDM och JI, i andra länder för att nå riksdagens klimatmål Att distriktskongressen beslutar att lämna in motionen som sin egen till Socialdemokraternas partikongress 2013 Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalls Anders Grönvall yrkar ifall till motionen Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen är inskickad till partikongressen Motion 22 Styrmedel för minskade koldioxidutsläpp (Knivsta AK) Att koldioxidskatten i Sverige höjs automatiskt med en fast procentnivå utöver prisutvecklingen varje år. Nivån ska beslutas efter beräkningar av vad som krävs för att nå våra klimatmål. Att de undantag som finns från koldioxidskatten avvecklas snabbare än regeringen planerat men i mindre steg Att distriktskongressen lämnar in motionen som sin egen till Socialdemokraternas partikongress 2013 Distriktsstyrelsen föreslår Att avslå första och tredje att-satsen Att bifalla den andra att-satsen Anders Grönvall yrkar bifall till motionen i sin helhet Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag. Motionens andra att-sats har skickats till länsbänken i Riksdagen för vidare hantering Motion 23 Den nya politiken eller hur vi kommer tillbaka till % väljarkåren (Knivsta) Att partikongressen tar fram och formulerar en socialdemokratisk politik som gynnar och attraherar alla arbetande personer i Sverige samtidigt som den nya politiken inte får hota finansieringen av de traditionella socialdemokratiska välfärdsområdena. Att valberedningen får i uppdrag att föreslå kandidater till ledande poster så att ett tydligt och enigt ledarskap formas. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen avslås Peter Gustavsson, Uppsala och Claes Litsner, Knivsta yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 24 Ett brett idéburet politiskt arbete (Knivsta AK) Att anta motionen som sin egen och sända den till partikongressen Att partiet antar en policy som innebär att samma person inte nomineras till landstingsfullmäktige eller riksdag mer än tre mandatperioder i rad Att arbetarekommunerna uppmanas att fatta liknande beslut för kommunfullmäktige i den mån det finns tillräckligt många lämpliga kandidater Att partiorganisationen tillser att en person vid samma val inte nomineras till val i landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller riksdag 18

19 Att personer som blir valda till ledamöter i Europaparlamentet uppmanas att lämna kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller riksdag. Distriktsstyrelsen föreslår att avslå motionen Ingvar Johansson, Östhammar yrkar: Att distriktet kan rekommendera vissa riktlinjer (svaret punkt1) men en viss samsyn bör eftersträvas Kongressen avslår motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 25 Byt namn på arbetslöshetsförsäkringen (Knivsta AK) Att Uppsala läns partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen 2013 Att vi Socialdemokrater ändrar benämningen av försäkringen till omställningsförsäkring vilket bättre beskriver syftet med försäkringen Distriktsstyrelsen föreslår att motionen avslås Katarina Hedqvist, Knivsta yrkar bifall på motionen Kongressen beslutar att avslå motionen. Ingen åtgärd har vidtagits. Motion 26 Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan (Uppsala Arbetarekommun) Att inom partiet och i riksdagen verka för att de svenska styrkorna i Afghanistan snarast helt dras tillbaka. Distriktsstyrelsen föreslår Att motionen avslås Att uttala stöd för den senaste uppgörelsen om insatsen i Afghanistan Peter Gustavsson, Uppsala, yrkar att distriktsstyrelsens förslag till svar skall skickas till redaktionsutskottet alternativt bifall till motionen samt tillägg: Att den svenska operationen i Afghanistan skall vara avslutat senast vid utgången av 2014 Anders Grönvall, Knivsta och Agneta Gille, Uppsala, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag. Ingen aktiv åtgärd har vidtagits. Motion 27 Universella mänskliga rättigheter och Svensk asylpolitik (Uppsala AK) Att uppmana partistyrelsen att kraftigt driva kravet att FNs barnkonvention ska göras till lag i Sverige Att uppmana partistyrelsen att ta initiativ till en översyn av utlänningslagen (2005:716) när det gäller bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 UtlL) Att uppmana partistyrelsen att verka för att Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen åläggs ansvar att följa upp vad som händer de personer som blir utvisade från Sverige på grund av att de nekats uppehållstillstånd. Distriktsstyrelsen föreslår: Att bifalla den första och andra att-satsen Att avslå tredje att-satsen Henry Montgomery, Uppsala, Görel Sävborg Lundgren, Uppsala, Bo Nylund, Uppsala yrkar bifall till motionen i sin helhet Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag. Motionens två första att-satser finns med i kongressdelegationens arbete och har även skickats till länsbänken i Riksdagen. 19

20 Motion 28 Skrota kärnvapen! (Uppsala AK) Att Socialdemokraterna arbetar för att alla kärnvapenmakter åtar sig att inte placera ut någon form av kärnvapen på utländskt territorium, i enlighet med Blixkommissionens förslag nr 4 Att Socialdemokraterna verkar för ett svenskt värdskap för ett ständigt stående sekretariat för ickespridningsavtalet (NPT), i enlighet med Blixkommissionens förslag nr 22. Att Socialdemokraterna driver att hela Europa ska vara en kärnvapenfri zon. Att Socialdemokraterna verkar för instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen. Att Socialdemokraterna bedriver en aktiv opinionsbildning och ett aktivt bildningsarbete i kärnvapenfrågan. Att Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikts kongress antar motionen och uppmanar sina kongressombud att driva frågan på kommande partikongress Distriktsstyrelsen föreslår Att att-sats 1,2,4 och 5 bifalls Att att-sats 3 avslås Klas-Herman Lundgren, Uppsala, Carl Lindberg, Uppsala, yrkar bifall till motionen i sin helhet Distriktsstyrelsens föredragande Anders Grönvall yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande: Att EU skall vara en kärnvapenfrizon. Kongressen beslutar att bifalla Anders Grönvalls yrkande. Beslutet har skickats till länsbänken i Riksdagen för hantering samt finns med som underlag för kongressdelegationen i deras arbete. Motion 29 Sätt fart på studentbostadsbyggandet (Uppsala AK) Att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att fördjupa sig i bostadsbehoven i distriktet i dialog med relevanta parter såsom lärosäten, kommuner och kollektivtrafiksaktörer samt aktivt driva studentbostadsfrågorna Att uppdra åt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Uppsala län att inom partiet och i riksdagen verka för att staten ska stimulera byggande av studentbostäder Att uppdra åt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Uppsala län och distriktsstyrelsen att verka för ökat kommunalt ansvar för produktionen av studentbostäder och varierat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer Distriktsstyrelsen föreslår Att avslå den andra att-satsen Att i övrigt bifalla motionen. Klas-Herman Lundgren, Uppsala yrkar bifall på motionen i sin helhet Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag. Motionens intentioner har funnits med i det arbete som ledde fram till en regiongemensam motion till partikongressen samt som underlag för ett seminarium på den regionala Framtidskonferensen. Dessutom finns den med som underlag för kongressdelegationen i deras förberedelsearbete. Motion 30 Val av partiordförande (Enköping AK) Att partidistriktet motionerar till partikongressen 2013 att partistadgarna ändras så att partiet alltid väljer minst två ordföranden Att valen ska föregås av öppna nomineringar där kandidaterna ska ges resurser att tydligt redovisa sina förtjänster och avsikter med sina kandidaturer Att kongressen ska välja ordförandena i en öppen omröstning Att stadgeändringen behandlas så att kongressen 2013 kan välja minst två partiordföranden för kommande kongressperiod Distriktsstyrelsen föreslår: Avslag av att-satts 1,3, 4 och bifall att-satts 2 20

21 Margareta Widén Berggren yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Lena Hartwig yrkar att Uppsala partidistrikt ställer sig positiv till ett delat ledarskap och att ha en kvinna och en man på posterna Kongressen bifaller distriktsstyrelsens förslag. Frågan om öppenhet har drivits av partidistriktet i diskussionerna kring valberedningens arbete inför partikongress Motion 31 Bredda landstingspolitiken, läns- och regionfrågorna inrätta ett förtroenderåd (Uppsala AK) Att Uppsala läns partidistrikt inrättar ett förtroenderåd i enlighet med grundstadgan för partidistrikt. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen skall bifallas samt tillägget: Att uppdra till distriktsstyrelsen att tillsätta en stadgeöversynsgrupp med uppdraget att ta fram förslag till nya stadgar för behandling på distriktskongressen 2013 Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. Distriktsstyrelsen har tillsatt en stadgeöversynsgrupp, vars förslag kommer att behandlas på distriktskongressen Motion 32 Praktisk jämställdhet (Uppsala AK, enskild) Att Uppsala representantskapsmöten börjar föra talarstatistik över hur många män respektive kvinnor som talar under mötet, Att antalet inlägg per man respektive antalet inlägg per kvinna på mötet presenteras för mötesdeltagarna innan mötets slut, Att personen som för talarstatistiken uppmärksammar mötet då fyra personer av samma kön talat i rad och att talarlistan i en sådan situation varvas mellan könen, Att samma praxis ska gälla även under Upplands Distriktskongress, Distriktsstyrelsen föreslår att motionen avslås Klas-Herman Lundgren yrkar på ett tilläggsyrkande. Att distriktsstyrelsen ser över möjliga jämställdhetsåtergärder för distriktskongressen till nästa kongress och tar med sig motionen i detta arbete Distriktsstyrelsens föredragande Erszebeth Wollein yrkar bifall till distriktsstyrelsen förslag samt bifall till tilläggsyrkandet Kongressen avslår motionen samt bifaller tilläggsyrkandet. Motionen har funnits med som underlag i planeringen av distriktskongressen Motion 33 Jämställd rekrytering i vårt parti (Heby och Uppsala AK) Att socialdemokratiska partiet ska ha en jämn könsfördelning vid alla anställningar inom den egna organisationen, Att socialdemokraterna alltid ska vara ett föredöme som arbetsgivare i vid mening och vid rekrytering av nya medarbetare, Att Uppsala läns partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till socialdemokraternas partikongress Distriktsstyrelsen föreslår: Att den första att-satsen avslås Att den andra att-satsen bifalls Att den tredje att-satsen avslås Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag. Styrelsen har självklart med sig den andra attsatsen i det reguljära arbetet. Motion 34 Spårbarhet i Socialdemokraternas motionsarbete (Uppsala AK) Att Uppsala distriktskongress antar motionen som sin egen. 21

22 Att verka för införandet av en motionsdatabas Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalls Kongressen beslutar att bifalla motionen. Motionen är inskickad till partikongressen GÄSTER Följande personer är några av de som har gästat partidistriktet under året. Många fler har deltagit i arrangemang och aktiviteter som direkt har anordnats av arbetarekommuner och föreningar: 24/2 Lars Engqvist 28/2 Pierre Schori 22/3 Ylva Johansson 14/4 Veronica Palm (DÅK) 14/5 Stefan Löfvén 1/5 Ulla Lindqvist 1/5 Per Ragnar 9/5 Matilda Ernkrans 31/5 Thomas Östros 17/9 Ardalan Shekarabi 3/10 Lena Sommestad 17/10 Tobias Baudin 20/10 Carin Jämtin Håkan Svärdman Anders Lago Magnus Nilsson Linnea Björnstam 31/10 Anneli Nordström 5/11 Marika Lindgren Åsbrink 28/11 Magdalena Andersson 12/12 Carin Jämtin 19/12 Mikael Damberg FÖRSTA MAJ KUNSKAP OCH ARBETE BYGGER SVERIGE var huvudparollen för 1 maj 2012, och även text på första maj-nålen. Följande 9 mötesarrangemang genomfördes med talare i vårt län: Ort Bålsta Enköping Gimo Heby Knivsta Skutskär Tierp Uppsala Österbybruk Huvudtalare Börje Wennberg, Landstingsråd Ulla Lindqvist, vice ordförande LO Agneta Gille, Riksdagsledamot och partidistriktets ordförande Pyry Niemi, Riksdagsledamot Mattias Kristenson, tidigare ordförande SSU-distriktet Thomas Östros, Riksdagsledamot Vivianne Macdisi, Landstingsråd, Majlene Ahlgren, ordförande LO- distriktet Per Ragnar, skådespelare, Marlene Burwick, Kommunalråd och Majlene Ahlgren, ordförande LO- distriktet Agneta Gille, Riksdagsledamot och partidistriktets ordförande 22

23 SLUTORD Under detta år har mycket hänt. Vid ett öppet partistyrelsemöte den 27 januari valdes Stefan Löfvén till Socialdemokraternas nya partiledare. Det skedde efter stor turbulens och oro och med historiskt låga opinionssiffror. Osäkerheten kring partiets politiska färdriktning var stor och situationen för Håkan Juholt blev ohållbar och han valde att avgå efter en historiskt kort tid som partiledare endast 10 månader. Efter den perioden har året präglats av en stabil och positiv utveckling i partiet. Politiken har tydliggjorts och utvecklats och tilltron till den nya partiledningen har kontinuerligt stärkts, både bland allmänheten och inom partiet. Såväl den regionala som den lokala partiorganisationen och dess företrädare har kunnat tydliggöra politiken inom ramen för det gemensamma anslaget och vi har en politik som hänger ihop mellan de olika nivåerna. Detta har på ett mycket bra sätt ramats in av anslaget som tillägget till vårt partinamn ger Framtidspartiet. Våra företrädare i landstinget och kommunerna har varit aktiva i att utveckla politiken och nå ut med den i media och i samtal med väljarna. Den nya organisationen i partidistriktet, med en utökad bemanning, har möjliggjorts genom extra resurser från bland annat Arbetarekommunerna. Det har skapat förutsättningar för att öka och utveckla verksamheten. Det märks tydligt i en mer omfattande studieverksamhet, utvecklad intern och extern information, fler träffar och kontakter med Arbetarekommunernas ansvariga för olika verksamhetsområden och underlag till Arbetarekommunernas verksamhet. Med arbetet under det gånga året och den planering som tagits fram, har vi lagt en bra grund för de utmaningar vi har framför oss. Dels i att förbereda kommande valrörelser, men också alla förberedelser på vägen dit. När vi ska fastställa valsedlar inför de kommande valen har vi en stor utmaning i att 25% av kandidaterna på valbar plats ska vara under 35 år och att vi även i övrigt ska ha en mångfald bland kandidaterna. Men vi har goda förutsättningar att klara av det. Under året har en trotjänare lämnat oss, i form av Kjell Johansson. Han har under lång tid varit en profil i partiverksamheten och en värdefull medarbetare på partiexpeditionen med sina ideella arbetsinsatser. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Med stor förhoppning om att se framtiden an med växande stöd i opinionsmätningar och att vi fortsätter vårt fotarbete med att tala och lyssna till våra väljare tackar vi alla anställda, partimedlemmar, förtroendevalda och övriga för stöd och insatser under året som gått. Agneta Gille Lena Rönnberg Bengt-Olov Eriksson Margareta Widén-Berggren Pyry Niemi Majlene Ahlgren Marlene Burwick Lars Skytt Olof Nilsson Vivianne Macdisi Anders Grönvall Anita Berger Sverre Ahlbom 23

24 LÄNSRIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE Under året har en av Uppsala läns riksdagsledamöter, Thomas Östros, lämnat riksdagen. Han ersattes den 1 augusti av Lena Sommestad. Uppsala läns riksdagsledamöter har under året bedrivit frågor av regionalt intresse, inte minst med fokus på arbete och utbildning, samt infrastruktur och bostäder. Vi har återigen bl.a. motionerat om satsningar på infrastruktur och ökat bostadsbyggande. Under året har vi utvecklat samarbetet med övriga ledamöter i vår CDUTE-regionen. Under året har vi intensifierat det mediala arbetet och kommit ut på debattsidor och i nyhetsinslag. Prioriteringen att hålla ihop politiken på alla politiska nivåer har inneburit ett ökat samarbete med de politiska företrädarna på kommun- och landstingsnivån. Resultatet är fler gemensamma aktiviteter och utspel. Riksdagsåret har präglats av den nystart partiet så väl behövde i och med vår nya partiordförande Stefan Löfven. Vår förhoppning om att återigen kunna prata om politikens innehåll har förverkligats och vi har fått en ny positiv plattform att utgå ifrån i och med Socialdemokraterna Framtidspartiet. Vi har också gjort många välplanerade verksamhetsbesök, ofta tillsammans med arbetarekommunerna i länet. Aktuella uppdrag Thomas Östros Ordinarie ledamot fram till Agneta Gille Ordinarie ledamot Ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ledamot i Valberedningen Suppleant i Kulturutskottet Suppleant i Justitieutskottet Suppleant i Ledamotsrådet Pyry Niemi Ordinarie ledamot Ledamot i EU-nämnden Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant i Försvarsutskottet Lena Sommestad Ordinarie Ledamot från och med Ledamot i Riksbanksfullmäktige Suppleant i Konstitutionsutskottet LANDSTINGSGRUPPENS BERÄTTELSE FÖR Gruppens verksamhetsår startade den 1 november 2011 och avslutades den 31 oktober Socialdemokraterna i Landstinget Under mandatperioden är Socialdemokraterna (S) i Landstinget i opposition och har 22 mandat. Vi bildar opposition tillsammans med Vänsterpartiet (V), 4 mandat och Miljöpartiet (MP), 6 mandat. Oppositionen har totalt 32 mandat. Majoriteten som består av Moderaterna (M), Folkpartiet (Fp), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C) har tillsammans 36 mandat (M 20, FP 6, C 6 och KD 4 mandat). Till fullmäktige har även Sverigedemokraterna tillkommit med sina 3 mandat. Vid partidistriktets kongress den 4 april 2009 fastställdes ett regionalpolitiskt handlingsprogram och det är partigruppens styrdokument i opposition. I början av mandatperioden beslutade oppositionen genom initiativ av Miljöpartiet att lägga det formella samarbetet på is. Samarbetet i fortgår dock med gemensamma gruppmöten inför styrelser, nämnder och utskott. Däremot förekommer gemensamma utspel i form av debattartiklar och pressmeddelanden ytterst sporadiskt. S-gruppen Landstingsgruppen har under året bestått av 31 personer, ordinarie och ersättare. Roshan Rydell och Nehayat Ahmad har lämnat gruppen. Ny i gruppen är Lars Berglöf. Lars Sandberg som är socialdemokraternas gruppledare i utskottet för demokrati, integration och jämställdhet är adjungerad till gruppen. Under året har också Pia Wårdsäter som är ny gruppledare i Kulturnämnden efter Marie Larsson adjungerats till gruppen. Börje Wennberg och Vivianne Macdisi har som tidigare haft uppdraget som landstingsråd. Vivianne har varit sjukskriven och föräldraledig under större delen av september samt hela oktober månad. Gruppstyrelsen har utgjorts av Lena Rönnberg, ordförande, Börje Wennberg, vice ordförande, Vivianne Macdisi, kassör samt Johnny Svahn, Majlene Ahlgren, Titti Persson och Marie Larsson som ledamöter. Kjell Andersson och Solveig Kalliomäki har varit revisorer med Stefan Andersson och AnnBritt Litsner som 24

25 ersättare. Birgit Moberg, Stefan Andersson och Maud Sundqvist har utgjort valberedning. Gruppens politiska sekreterare har varit Susanne Eriksson. Gruppen har sammanträtt vid sex tillfällen under verksamhetsåret varav ett sammanträde var i form av en tvådagarsöverläggning på Gimo Herrgård. Gruppstyrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Följande motioner har lämnats in under perioden: Börje Wennberg och Vivianne Macdisi (tillsammans med MP och V) Bättre städning ger renare vårdmiljö Stefan Andersson, Solveig Kalliomäki, Kjell Andersson Ta sjukdomen KOL på allvar! Börje Wennberg Patientperspektiv inom prostatacancervården Pyry Niemi och Kjell Andersson Behov av en bättre vårdkedja från akuta insatser till rehabilitering Utbildning Landstingsgruppen har utbildat sig vid flera tillfällen. Den största utbildningssatsningen var en studieresa till Zürich för att ge gruppen möjlighet att förkovra sig inom området kollektivtrafik. Läs mer om denna resa under rubriken Zürich. Fokus i övrigt har legat på att lära sig mer om landstingets verksamheter genom att bjuda in ledande tjänstemän. Lennart Persson sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset berättade om sin syn på sjukhusets framtid Johan Wadman, förvaltningschef för den nyinrättade kollektivtrafikförvaltningen berättade om sina visioner för länets framtida kollektivtrafik Produktionsdirektör Andreas Endredi berättar om sitt arbete med produktionsstyrelsen. Fokus på vårdköer och produktionsplanering. Kulturchef Calle Nathansson berättar om kulturnämndens arbete med den regionala kulturplanen. Gruppen bjöd också in Ardalan Shekarabi till överläggningen i Gimo. Ardalan berättade bland annat om upphandling som politiskt redskap. Han föredrog sin rapport om vinster i välfärden. Zürich Under perioden 8-11 maj 2012 genomförde landstingsgruppen en studieresa till Zürich, Schweiz. Syftet var att studera hur kollektivtrafiken fungerar i Schweiz för att lära sig mer om dessa frågor då landstinget numera har tagit över hela huvudmannaskapet för kollektivtrafiken i länet. Gruppen fick stor hjälp av en partikamrat i Zürich, Ruedi Lais som hjälpte till att lägga upp ett gediget program och bjöd in Zürich experter på kollektivtrafik. Gruppen fick lära sig om kollektivtrafikens organisation, vilka resultat som hade uppnåtts samt framtida visioner och strategier. Gruppen fick också tillfälle att pröva på kollektivtrafik i praktiken, hur Zürichbor och besökare kan köpa en biljett och genom denna resa på såväl spårvagn, spårbuss, tåg som båt. Även fast huvudsyftet med resan var att studera kollektivtrafiken fick gruppen en fördjupad inblick i hur sjukvården fungerade och var organiserad i Zürich, genom ett seminarium med två lokala sjukvårdspolitiker. Hälso- och sjukvården Inom området hälso- och sjukvård genomsyrar lagen om vårdval allt arbete. Den borgerliga majoriteten har fortsatt med att införa vårdval med fri etableringsrätt för flera områden inom specialistvården. Exempel på införda vårdval är kataraktoperationer och ögonbottenfotografering. Beslut har också tagits om att införa vårdval inom gynekologi samt för höft- och knäledsoperationer. Föregående år beslutades om vårdval för basal hörselrehabilitering och psykoterapi. Dessa två vårdval har under innevarande år visat sig vara mycket kostnadsdrivande. Det har också visat sig att väntetider och kvalitet inom framför allt den basala hörselrehabiliteringen kraftigt försämrats. Socialdemokraterna ser många faror med fri etableringsrätt inom den specialiserade vården. Den ökade fragmenteringen leder till negativa effekter på möjligheterna att bedriva kvalificerad utbildning och forskning. En stor risk är att det motverkar sammanhållna vårdkedjor och medför orimliga krav på den enskilde patienten att själv samordna sin vård. S-gruppen i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, där besluten ligger, har reserverat sig emot införanden av vårdval inom specialistvården. För att bana väg för vårdval med fri etableringsrätt har den borgerliga majoriteten varit mycket försiktig i sina beställningar av vård till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Detta medför att de båda sjukhusen får orealistiska ekonomiska förutsättningar. Trots att sjukhusen med råge når upp till den beställda 25

26 produktionsvolymen ökar vårdköerna kraftigt. Landstinget i Uppsala län ligger nu i landets bottenliga när det gäller vårdköer och har mycket långt kvar till att nå upp till både vårdgaranti och kömiljard. Till allt detta kommer att Akademiska sjukhuset har ett rekordartat underkott med ständiga kostnadsanpassningar och effektiviseringar som följd och att inflödet av remisser ökat med över 6000 stycken. Landstingsgruppen har drivit frågan om en ansvarsfull ekonomisk politik och högt ställda krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet. Fokus har legat på höjd kvalitet, kontinuitet och jämlikhet i vården istället för den borgerliga majoritetens konkurrens och privatisering. I övrigt har landstingsgruppen drivit frågor med ett hälsofrämjande perspektiv. Hälsoundersökningar för äldre och förbättrad rehabilitering är konkreta krav och förslag från gruppen. Tyvärr får folkhälsofrågorna ofta stå tillbaka i ett borgerligt styrt landsting. En stor fråga för länets sjukvård har varit ett ärende som benämns Framtidens Akademiska och innebär investeringar i nya byggnader samt renoveringar av befintliga. Investeringarna är nödvändiga men det rör sig om stora summor 5,3 miljarden. Den årlig driften beräknas till ca 450 miljoner. Landstinget i Uppsala län har också drabbats av ett antal skandaler, Carema och Medpro. I fallet Carema gäller det att den borgerliga majoriteten har valt att rea ut tre vårdcentraler till Carema. Majoriteten beslutade sig för att sälja vårdcentralerna vid Liljeforstorg, Sävja och Enköping men det var bara Carema som fick nöjet att lägga bud. Detta trots att flera intressenter fanns. Den socialdemokratiska landstingsgruppen reserverade sig naturligtvis mot att sälja vårdcentralerna. Vi yrkade som andrahandsalternativ på att försäljningen skulle ske på marknadsmässiga grunder. Medproskandalen har en tid på nacken men tog större proportioner detta verksamhetsår. Vårdcentralen i Bålsta såldes 2011 till Medpro AB för över 20 miljoner kronor. Företaget hade dock inte råd att betala så mycket pengar så en avbetalningsplan gjordes. Under sommaren gick sedan bolaget i konkurs vilket innebar att landstinget gjorde en mångmiljonförlust. Socialdemokraterna yrkade avslag på försäljningen och fick inte vara med och ta beslut om avbetalningsplanen. Kollektivtrafik Detta år har varit den nyinrättade kollektivtrafiknämndens första verksamhetsår. Nämndens arbete har rivstartat i och med en helt ny operatör för länstrafiken (Nobina) samt planering inför ett samarbete med SL gällande pendeltågtrafik mellan Stockholm och Uppsala. Kollektivtrafiknämndens ledamöter arbetar för en förbättrad kollektivtrafik i länet. Samarbetsklimatet är i regel gott men i några frågor har vi opponerat oss kraftfullt. Året började med planerna på att lägga ner busslinje 801 mellan Arlanda och Uppsala. Socialdemokraterna i Uppsala kommun drev då en massiv kampanj till stöd för denna arbetslinje. Den folkliga opinionen blev så stor att den borgerliga majoriteten beslutade sig för att behålla busslinjen. Socialdemokraterna protesterade också mot att stryka målet om att kollektivtrafiken ska fördubbla andelen av motoriserade transporter fram till 2030 i Trafikförsörjningsplanen. Under verksamhetsåret har landstinget förvärvat bolaget Gamla Uppsalabuss (GUB) av Uppsala kommun. Till gruppledare, tillika 2:e vice i ordförande i bolagsstyrelsen valdes Lena Rönnberg. Vid föregående års distriktskongress fick landstingsgruppen i uppdrag att på sikt verka för gratis kollektivtrafik för unga och seniorer. Gruppen har tagit ett litet steg i denna riktning genom att driva att barn under 12 år ska få resa gratis med tillsammans med betalande vuxen. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta krav. Kultur Under verksamhetsåret har vi bytt gruppledare i Kulturnämnden. Pia Wårdsäter ersatte Marie Larsson som avsade sig sitt uppdrag i början av Arbetet har fortskridit med den regionala kulturplanen. Inom kulturområdet råder relativ samstämmighet. Kulturplanen som är vägledande för kommande två år innehåller följande utvecklingsområden; litteratursatsning, scenkonstkarusell och en regional konstverksamhet. Kulturplanen trycker också på ökad delaktighet, fler målgrupper och mångfald, barn och unga, digitalisering samt kultur och hälsa. 26

27 Landstinget 150 år 2012 fyllde landstinget 150 år. Firandet inleddes den 17 september på landstingsfullmäktige. Där presenterades jubileumsboken En demokratisk samhällsbyggare under 150 år, Landstinget i Uppsala län av författaren Mats O Karlsson. En jubileumsutställning på Upplandsmuseet invigdes den 22 september. Mats O Karlsson tilldelades 2012 års medicinhistoriska pris bland annat för sitt arbete med boken och utställningen. Profilering Under året har gruppen profilerat sig i följande frågor Utveckla ett starkt och sammanhållet Akademiska Bilda ett bröstcentrum Förebyggande hälsovård för äldre Kollektivtrafik Barnsatsningar (barnpaket) Akutsjukvården utifrån ett patientperspektiv Närvård på riktigt Rädda Lasarettet i Enköping Vi har ställt följande interpellationer och frågor: Börje Wennberg Medproskandalen Fördubblingsmål kollektivtrafik Riskkapitalbolag Vivianne Macdisi Jämställd vård Media Landstingsråden har kontinuerligt inför varje landstingsfullmäktige skrivit en debattartikel som införts i UNT. Debattartiklar har även publicerats i Enköpingsposten Arbetarbladet och Uppsalatidningen. I övrigt försöker gruppen att synas i media så mycket som möjligt. Ofta gäller det reaktioner på majoritetens tveksamma beslut men flertalet pressmeddelande har också skickats ut och fått gehör. Här följer ett axplock; Plan och budget för Rädda 801:an Caremaaffären Medproskandalen Jämställd vård Ärna Börje Wennberg skriver ett månadsbrev varje månad och Vivianne Macdisi har en blogg. Dessa verktyg har också genererat reaktioner från media genom nyhetsinslag flertalet gånger. Utåtriktad verksamhet Detta verksamhetsår har den utåtriktade verksamheten främst bestått av verksamhetsbesök och fortsatta kontinuerliga träffar med fackliga företrädare och företrädare för pensionärerna i PRO. Gruppen har också genomfört en medborgarundersökning genom att ställa frågor på stan utifrån en enkät. Gruppen genomförde 56 samtal med enkätsvar. 7 personer ville ha mer information och 4 personer ville bli medlemmar i partiet. S-GRUPPEN I REGIONFÖRBUNDET I UPPSALA LÄN Samverkansorganet Regionförbundet Uppsala län bildades 2003, och har nu avslutat sitt tionde verksamhetsår. Förbundet består av länets åtta kommuner och landstinget. Regionförbundets huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling i länet och i partnerskap utarbeta och samordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, RUS, utarbeta ett regionalt tillväxtprogram, RTP samt ett program för investeringar i länets transportinfrastruktur, LTP. Regionförbundet fördelar även vissa statliga medel i anslutning till dessa program. Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 61 ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen har 13 ledamöter och nio ersättare. I arbetsutskottet med fem ledamöter har Marlene Burwick och Bengt-Olov Eriksson ingått. Under styrelsen finns en beredning, med ansvar för trafik och samhällsplanering. Regionförbundet är en av huvudägarna av Almi Företagspartner och Visit Uppland samt stiftare i STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle. Stöd ges även till bland andra Coompanion, Ungföretagsamhet, Drivhuset, Uppsala Innovation Center och Uppsala BIO. Regionförbundet har också en samordnande funktion i ägarstyrningen av Upplandsstiftelsen. 27

28 Regionförbundet utgör tillsammans med löntagar- och näringslivsorganisationer partnerskap för EU:s fond för regional utveckling och EU:s socialfond. Uppdraget är att granska inkomna projektansökningar och prioritera vilka organisationer som ska få projektmedel. Detta är en ny och viktig uppgift för regionförbundet. Det finns även en särskild tjänst inrättad för att bereda dessa frågor. Bengt-Olov Eriksson företräder Uppsala län i partnerskapet. Regionförbundet bedriver vidare FoU-stödverksamhet gentemot kommunerna och landstinget i syfte att socialtjänst och hälso- och sjukvården i allt större utsträckning bedrivs utifrån kunskap, forskning och beprövad erfarenhet. Förbundet har även det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet i länet. Med Regionförbundet som arena har medlemmarna inrättat en effektiviseringsberedning, där frågor av gemensam karaktär och med möjliga samordningslösningar hanteras. Fullmäktiges 2:e vice ordförande har varit Håkan Collin. I styrelsen har ingått Bengt-Olov Eriksson, Inga-Lill Tegelberg, Marlene Burwick, Agneta Hägglund, Helena Proos och Börje Wennberg. Viktiga händelser 2012 Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0 Årets viktigaste händelse var utarbetandet av en reviderad regional utvecklingsstrategi. Aldrig tidigare har RUS:en haft en så tydlig struktur med inriktningar, mål och åtaganden som leder fram till visionen att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion. Processen var mer omfattande än tidigare. Sammanlagt anordnade Regionförbundet ca tio specifika RUS-möten och tjänstemän från förbundet har presenterat RUS:en för närmare personer vid över 60 olika tillfällen. Remissen på utkastet till RUS ledde till 39 svar som bearbetades till en slutversion som förbundsfullmäktige antog den 6 december. Ny länstransportplan Den snabba tillväxten, trängseln och klimatfrågan är stora utmaningar för Uppsala län och hela Östra Mellansverige. De är utgångspunkten för arbetet med att upprätta en ny länsplan för regional transportinfrastruktur som startade under Planen ska vara inlämnad i december Regeringens proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem och Uppländsk Drivkraft är viktiga avstamp tillsammans med de överväganden som görs inom ramen för En bättre sits. Nya strukturfondsprogram Arbetet med att utarbeta nya strukturfondsprogram för Östra Mellansverige inleddes redan En nationell partnerskapsöverkommelse ska bidra till att sambanden mellan regionalfonden, socialfonden, landsbygsdfonden och fiskerifonden tydliggörs så att medlen används optimalt. Regionernas politiker har kommit att involveras mer och mer. Regionförbundet är aktivt såväl nationellt som i Östra Mellansverige. Även här utgör Uppländsk Drivkraft en utgångspunkt. Evidensbaserad praktik Sedan 2011 sluter Socialdepartementet och SKL årliga överenskommelser om medel för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården. Evidensbaserad praktik baseras på en sammanvägning av den för tillfället bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, de professionellas kunskap och brukarnas kunskap och erfarenheter. Regionförbundets FoU-stödsverksamhet utgör navet i de regionala stödstrukturer som behövs för att förse länet med praktiskt verksamhetstöd för detta. Brukarmedverkan Brukares kunskaper, erfarenheter och synpunkter är viktiga delar i utvecklingen av en kunskapsbaserad vård och omsorg. Regionförbundet har fortsatt att utveckla arbetssätt för brukarmedverkan/brukarinflytande inom samtliga verksamhetsområden. Ett exempel är brukarrevisioner, där en Uppsalamodell håller på att utvecklas. Brukarrevision innebär att det är brukarrepresentanter, som på uppdrag av kommuner och landsting, t ex gör uppföljningsintervjuer med personer som får del av olika insatser. STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPENS BERÄTTELSE Resultatet i stiftsfullmäktigevalet 2009 innebar att s-gruppen ökade med ett mandat till 25 av 75 i stiftsfullmäktige och är därmed den största nomineringsgruppen. I fullmäktige finns totalt 11 nomineringsgrupper. I kraft av vår storlek har gruppen stort inflytande. Rolf Forslin är förste vice ordförande i stiftsstyrelsen (biskopen är ordförande) och vi har fem platser av 13, Violett Engström är ordförande i personalutskottet, Boel Fredriksson är vice ordförande i Egendomsnämnden och Mats O Karlsson är 28

29 ordförande i stiftsfullmäktige. I stiftsstyrelsen har Miljöpartiet en ersättarplats och innehavaren deltar i s- gruppens förberedande möten. Gruppstyrelsen består av: Mats O Karlsson, ordförande, Kerstin Norén, kassör, Kristina Drotz, sekreterare, Rolf Forslin, vice ordförande, Violett Engström, Boel Fredriksson och Dick Lindkvist. Den socialdemokratiska gruppen har haft gruppmöten i anslutning till stiftsfullmäktiges möten den maj och 16 november. Dessutom genomfördes en gruppkonferens på Birka Paradise på Ålands hav den 9-10 september. Temat för konferensen var kyrkovalet 2013, valmanifest och valprogram. Några större stiftsinterna frågor hann vi också fördjupa oss i. Några förändringar har skett i gruppen. Monika Fernandes avled och ersattes av Lea Lindberg, Birgitta Norberg avflyttade och ersattes av Per Wetter, Erik Björk avsade sig och ersattes av Marlene Johansson. Kjell Johansson som från partiexpeditionen i Uppsala under många år på ett förtjänstfullt sätt stöttat stiftsfullmäktigegruppens arbete avled under året. Vi minns hans insatser med stor tacksamhet. Bland viktiga frågor som behandlats och beslutats under året kan nämnas att antalet valkretsar minskas från nio till fem i kyrkovalet 2013; Hälsingland, Gävleborg, Upplands nordvästra, Upplands sydöstra och Uppsala. Antalet ledamöter i stiftsfullmäktige minskas samtidigt från 75 till 67. Sedan kyrkomötet i november fattat sina beslut med anledning av kyrkans strukturutredning Närhet och samverkan, som i huvudsak innebar bifall till utredningens förslag, har stiftsstyrelsen fastställt strukturen i de fyra flerpastorats-samfälligheter som med automatik försvinner från och med I Bollnäs-Ovanåker var man överens om att upplösa samfälligheten och bilda två pastorat, i Enköping fanns enighet om att bilda ett pastorat av samfälligheten. I både Gävle och Uppsala fanns olika meningar om vad som skulle ersätta samfälligheterna. Stiftsstyrelsen beslöt med stöd av majoritetsuppfattningarna på båda orterna att det blir ett pastorat i Gävle och ett i Uppsala. Antalet församlingar inom dessa relativt stora pastorat kan avgöras på lokal nivå i fortsättningen genom beslut i kyrkofullmäktige. Stiftsfullmäktigegruppen har inlämnat en motion med förslag att stiftet i kommande strategidokument fördjupar avsnittet om religionsdialogen och att stiftet tillhandahåller kompetens och ger stimulans för en aktivare religionsdialog i stiftets församlingar. Motionen är ännu inte besvarad. Stiftsfullmäktigegruppen tackar partidistrikten för det administrativa och ekonomiska stöd vi fått under KYRKOMÖTESGRUPPEN (S) I år har kyrkomötesgruppens arbete haft två stora fokus: dels påbörjades arbetet inför kyrkovalet, dels det stora strukturbeslutet som efter utredning, remiss, förhandlingar i kyrkostyrelsen och öppen debatt till slut beslutades i kyrkomötet. Förutom att årsmöte och gruppmöte för S-gruppen hölls på Rönneberga som vanligt i slutet på februari, ordnades ett kyrkopolitiskt forum i Stockholm i augusti dit inte bara kyrkopolitiker utan också många ombudsmän och representanter för arbetarekommuner och partidistrikt deltog. Syftet var dels att diskutera det centrala valmanifestet, dels att sprida kunskap och engagemang inför kyrkovalet runt om i partiet. Talade gjorde bland annat partiordförande Stefan Löfven, Anneli Nordström från Kommunal och Kyrkomötets gruppledare Olle Burell. Efter Forumet har partistyrelsen fastslagit det kyrkopolitiska programmet, och arbetet inför valet har gått vidare med lokalt och regionalt programarbete samt rekrytering av kandidater. Partiet har också genomfört ett rådslag om kyrkopolitiken, där Spelet om folkkyrkan som tillverkades och distribuerades under förra året var den första delen, och under 2012 har ett mer traditionellt rådslagsmaterial och enkät genomförts. Resultaten av denna har ännu inte redovisats. Uppsala stift omfattar ett område från Enköpings och Upplands-Bro kommuner i söder till Ljusdals och Nordanstigs kommun i norr. Från vårt partidistrikt sitter Marta Axner, Uppsala, och Claes Wallin, Örbyhus, på ordinarie plats i Kyrkomötet. Som nämndes ovan var den tveklöst största frågan på kyrkomötet frågan om ny struktur för den lokala nivån, där dagens kyrkliga samfälligheter försvinner och bildar nya större pastorat samtidigt som den lokala nivån får mer inflytande över sin egen indelning. Syftet är att skapa ett enklare regelverk samtidigt som det ger en långsiktigt hållbar struktur med ekonomiska och personella förutsättningar att klara av en framtid med förändrade medlemssiffror och ekonomi och fortsatta demografiska förändringar. Utredningen som legat till 29

30 grund för beslutet leddes av Lars Johnsson, S, och s-gruppen har varit en viktig del i arbetet både under tiden och i samband med själva beslutet. Det blev en lång debatt i kyrkomötet, och en del diskussion i Kyrkans Tidning inför beslutet, men beslutet togs sedan med stor majoritet med brett stöd från olika grupper. En nyhet på årets kyrkomöte var att den andra sessionen flyttats fram några veckor till mitten på november från att tidigare ha legat i slutet på oktober. Den var också en dag kortare, som en del i kyrkomötets besparingsprogram. Tyvärr ledde den kortare tiden till väldigt sena kvällar i plenum vilket kanske inte alltid ledde till pigga och alerta ledamöter. Nyordningen med kortare session är under utvärdering och vi får se hur upplägget blir nästa år. En pikant händelse var också att den elektroniska omröstningsutrustningen krånglade så alla besluten fick skjutas upp till sista dagen. Då hade dock en ny utrustning kommit på plats och alla beslut hanns med. Förutom frågorna runt strukturutredningen ledde ett uttalande om dokumentet Kairos Palestina (och uttalanden med krav på ett hävande av ockupationen av Palestina) liksom stöd till förföljda kristna till stor debatt. Viktiga beslut som togs var bland annat att inför nästa mandatperiod ta bort nämnderna på nationell nivå samt att det nu blir obligatoriskt att genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut i Svenska kyrkan. SSU-DISTRIKTETS BERÄTTELSE Sammanfattning Under 2012 har SSU Uppland kämpat för att informera och övertyga ungdomar om den situation Sverige befinner sig i. Detta genom studiecirklar, utbildningar, föreläsningar, skolbesök och mediala utspel. Årets verksamhetsberättelse är ett tecken på att vi inte accepterar ett borgerligt Sverige och att kampen börjat på allvar för en regering ledd av Socialdemokraterna från och med valet Distriktsstyrelsen har bestått av Sanna Eliasson som ordförande, Leo Essemyr som kassör och sex ledamöter. I februari 2012 anställdes Johanna Meiding som ombudsman. Studier och folkbildning Under våren 2012 genomfördes en styrelseutbildning för SSU Uppsala och SSU Upplands styrelser, en SSUetta, en internationell dag där bland annat förbundsstyrelseledamoten Mattias Kristenson föreläste samt en retorikutbildning med Gustaf Lantz som huvudperson. Under hösten valde dock distriktsstyrelsen att förändra arbetssättet när det gäller studier. Med nya arbetssätt, nya studiemallar och nya mål för utbildningarna lyckades distriktsstyrelsen genomföra en SSU-etta med 20 nya medlemmar, en allmän utbildning med tema framtid med 18 deltagare och en SSU-tvåa med 13 deltagare. Kampanj Under våren 2012 beslutade SSU-distriktet att arbeta med en egen kampanj och ta fram ett eget kampanjmaterial. Resultatet av beslutet blev kampanjen För fattig för Sverige? som på ett ideologiskt sätt ska förklara vikten av satsningar på välfärd och bostad för att minska fattigdomen. Kampanjen material har tagits fram i form av T-shirts, affischer och flyers. För att ge kampanjen mer genomslagskraft drevs den också genom sociala medier. Under året har det största problemet inom kampanjverksamheten varit att hitta forum för att synas och värva nya medlemmar. SSU-distriktet har nekats att besöka många skolor i länet och försökt att arbeta aktivt för att lösa problemet genom en debattartikel med Socialdemokraterna, Folkpartiet och LUF (Liberala ungdomsförbundet) angående elevdemokrati och samhällsinformation. Socialdemokraternas riksdagsledamot Pyry Niemi skickade även in en interpellation i Riksdagen i ämnet. Facklig-politisk samverkan I början av hösten anordnade SSU Uppland tillsammans med LO en grundkurs OM FACKET i Järlåsa. Över tjugo SSU-medlemmar gick utbildningen som blev mycket lyckad och stärkte kunskapen om facket och vikten av samarbete med facket hos deltagarna. Verksamhetsutveckling Under verksamhetsåret har SSU Uppland prioriterat att hjälpa Uppsalas SSU-kommun att bli en aktiv och självstående kommun igen. Arbetet har tagit mycket av ombudsmannens tid under året men SSU-kommunen är starkare och mer självgående än på ett antal år i skrivande stund. Förutom arbetet i Uppsala har distriktsstyrelsens försökt utveckla verksamheten i främst Enköping och Knivsta. Ett större samarbete med Tierps arbetarekommun planeras under Detta efter möten med 30

31 Tierps, Enköpings arbetarekommun och Knivstas arbetarekommuner. Trots insatser i både Knivsta och Enköping har distriktsstyrelsen inte lyckats skapa en stabil och aktiv medlemsbas i SSU-kommunerna varför de inte själva anordnar några egna aktiviteter i dagsläget. S-KVINNODISTRIKTETS BERÄTTELSE Kvinnodistriktets styrelse har under året haft följande sammansättning: Lena Hartwig, ordförande, Uppsala, Ylva Stadell, vice ordförande, Uppsala, Berit Ericsson, kassör, Uppsala, Hatav Hajo, sekreterare, Uppsala, Helena Olsson, studieorganisatör, Uppsala, Kerstin Finndal, ledamot, Uppsala, Ingun Sandström, ersättare, Enköping, AnnBritt Litsner, ersättare. Knivsta. Distriktet har 119 medlemmar, i realiteten fler, men pga brister i registeringsrutinerna kommer alla inte med i statistiken. Nya medlemmar har tillkommit i norduppland och i Enköping. Fler kvinnor ökar våra möjligheter att driva en aktiv jämställdhetspolitik. S-kvinnor behövs alltjämt av flera skäl, statistiken talar sitt tydliga språk. Kvinnodistriktet håll sitt ordinarie årsmöte den 24 mars 2012 i Uppsala. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar medverkade Carina Ohlsson vice ordförande i S-kvinnors förbundsstyrelse, tillika ordförande i Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund och riksdagsledamot, Sanna Eliasson då nyvald ordförande i SSU Uppland, Anita Berger ordförande i Uppsala arbetarekommun, tillika mötesordförande och Kristina Thorén, ABF. Efter mötet hade de medlemmar som önskade möjlighet att se den sista SM-finalen i bandy för damer på Studenternas. Utöver årsmötet har distriktet genomfört ett medlemsmöte. Till mötet var S-kvinnorna tillika kommunalråden Carina Schön från Heby och Marlene Burwick från Uppsala inbjuda för att samtala på temat Att var kommunalråd och S-kvinna - hur arbetar jag för att försöka förverkliga S-kvinnors mål och intentioner och utveckla jämställdhetsarbetet i min kommun. Båda underströk vikten av att kommunerna har en jämställdhetsplan/handlingsplan med konkreta och tidsatta mål som ska uppnås. Under 2011 genomfördes ett medlemsmöte tillsammans med Enköpings arbetarekommun. Mötet har lett till att arbetarekommunen med dess ordförande Sverre Ahlbom i spetsen tagit initiativ till ett projekt som syftar till att försöka nå kvinnor med utländsk bakgrund och intressera dem för att delta i S-kvinnors och arbetarekommunens verksamhet. Som sidoorganisation har kvinnodistrikt inte motionsrätt vare sig till arbetarekommuner eller till partidistrikt, så vi har valt att försöka påverka arbetarekommunerna att ställa sig bakom våra motioner. Konsekvensen blir annars att angelägna frågor som t ex kvinnors situation på arbetsmarknaden riskerar att inte debatteras på den lokala och regionala nivån och att kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda inom partiet försvåras. Distriktsstyrelsen skickade sex motioner till länets arbetarekommuner med en uttrycklig önskan om att de ska anta motionerna som sina egna och sända dem vidare till partidistriktskongressen Genom medlemmarna Berit Ericsson, Ylva Stadell och Lena Hartwig skickade S-kvinnor åtta motioner till arbetarekommunerna i länet med önskan om at de skulle ställa sig bakom motionerna och sända dem vidare till partikongressen Så vitt vi vet har motionerna enbart behandlats av Uppsala arbetarekommun. Enköping har meddelat att motionerna inkom försent för att kunna behandlas av arbetarekommunens representantskap innan motionstidens utgång. Från övriga arbetarekommuner har vi inte fått några reaktioner. Under de senaste 10 åren har Uppsala läns och Norrbottens läns socialdemokratiska partidistrikt tillsammans med SSU och S-kvinnor i respektive distrikt varit engagerade i ett utvecklings- och demokratiprojekt i Filippinerna. Projektet avslutades i januari 2012 med ett slutligt besök i Filippinerna. Lena Hartwig deltog som representant för S-kvinnor. Distriktet har skickat en skrivelse till landstinget och länets samtliga kommuner med en förfrågan om att få ta del av deras jämställdhetsplaner och jämställdhetsarbete. Vi kan konstatera att jämställdhetsarbetet kommit olika långt och att mycket arbete återstår i samtliga kommuner och i landstinget för att utveckla ett aktivt jämställdhetsarbete både vad gäller en jämställd arbetsgivarpolitik och en jämställd kommun. Studieorganisatören Helena Olsson deltog i förbundets kurs Kvinnor i världen flykt, fred och frigörelse den augusti i Marieborgs folkhögskola genom Alva Myrdal Akademin. 31

32 Om 2011 var ett turbulent år i partiets historia, så var 2012 ett år då alla siffror pekade uppåt. Vi valde en ny partiordförande som på ett engagerat och klokt sätt lyckats samla partiet. Det känns idag som att partiet lyckats med att återskapa förtroendet bland medlemmar och medborgare Vi är också glada över att vi har en förbundsordförande i S-kvinnor som än mer än tidigare lyckats profilera och synliggöra S-kvinnor och lyfta fram viktiga kvinnofrågor i den politiska debatten. Genom att fokusera på viktiga jämställdhetsfrågor och betydelsen av en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt samhälle, men även frågor som rör den ekonomiska politiken, klimatpolitiken och välfärdens finansiering och utveckling - kan S- kvinnor medverka till att vårt parti åter blir ett parti i människors vardag ett parti med fokus på jämställdet, rättvisa och solidaritet. UPPSALA LÄNS SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET Verksamheten i distriktet har under 2012 gått på sparlåga och har bestått av 3 styrelsemöten där förbundsmötet och dess beslut diskuterats. Vidare har styrelsens och distriktets roll diskuterats ur perspektivet att engagemanget är lågt vad gäller deltagande. Under hösten 2012 lämnade ordförande över ansvaret för verksamheten till vice ordförande pga personliga skäl. Ingen verksamhet förekom då. Det har inte funnits personer att fördela olika arbetsuppgifter på och styrelsen har saknat sekreterare. Distriktet har genom grupperna samlat 151 medlemmar under det gångna året. Intentionen framåt är att först få till en fungerande styrelse samt därefter se över vad distriktet ska arbeta med framöver. Dock ska noteras att den största delen av verksamheten sker lokalt i grupperna och att det framförallt i Uppsalagruppen genomförs en omfattande verksamhet som lockar många deltagare. Styrelsen har bestått av Hilde Klasson, ordförande, Anna Ardin, vice ordförande, Issam Said, Görel Sävborg- Lundgren, Stefan K Andersson, Linnea Hagelin, Bengt Sibbmark, Per-Olof Widell, Hans Renklint och Stanley Rydell. 32

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA I UPPSALA LÄN DISTRIKTSKONGRESS 13 APRIL, 2012. Folkets Hus, Skutskär

SOCIALDEMOKRATERNA I UPPSALA LÄN DISTRIKTSKONGRESS 13 APRIL, 2012. Folkets Hus, Skutskär SOCIALDEMOKRATERNA I UPPSALA LÄN DISTRIKTSKONGRESS 13 APRIL, 2012 Folkets Hus, Skutskär Program Lördag den 13 april 09.00 Kongressbyrån öppnar Fika serveras 10.00 Kongressen inleds Årskongressförhandlingar

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Valberedningens förslag till valkonferensen 2013-11-23

Valberedningens förslag till valkonferensen 2013-11-23 Uppsala län Uppsala 2013-10-16 Valberedningens förslag till valkonferensen 2013-11-23 Förslag till valsedel till Riksdagen Nominering av landstingsråd Förslag till valsedlar till landstinget 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl

Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl Nyhetsbrev från Socialdemokraterna Påminnelse! Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl. 14.00. Vi gästas av statsrådet Helene Hellmark Knutsson,

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen.

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen. Vi har ryckt upp oss, som arbetarekommun har vi blivit bättre bra möten för nya medlemmar, temamöten, ibland med panel eller föredragning - men vi kan mer! Vi behöver ta fram och prova fler idéer. Vi behöver

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Extrak Extrakongress rn Wiechel, 27 år arvikarie tiska intresseområden: Samhällsplanering, tsmarknad, socialpolitik, utveckling av ntlig sektor. förande SSU Västerbotten, ersättare ialnämnden, ersättare

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

MILJÖPARTIET DE GRÖNA MILJÖPARTIET DE GRÖNA STADGAR ANTAGNA VID MILJÖPARTIETS KONGRESS APRIL 1992 och reviderade vid kongresserna 1993 och 1994 1 Vision Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer