Reviderade stadgar 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderade stadgar 2008"

Transkript

1 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun

2

3 IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. I detta syfte vill socialdemokratin omdana samhället så att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av frihetens och likställighetens grund samverkande människor 1 ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål: Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets lokala huvudorganisation och sammansluta alla inom Malmö kommun befintliga föreningar och klubbar som erkänner de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och partiets stadgar, Att på grundval av arbetarekommunens kommunalpolitiska handlingsprogram och de lokala aktionsprogrammen leda och samordna partiets politik i Malmö kommun, Att leda, samordna och utveckla partiets agitations-, organisations-, studie-, och informationsverksamhet inom Malmö kommun, Att främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet, Att planlägga och leda partiets deltagande i allmänna val inom Malmö kommun, Att genom anordnande av möten och demonstrationer bereda medborgarna tillfälle att uttala sina meningar i politiska frågor, Att utveckla och samordna den facklig-politiska verksamheten, Att utveckla medlemskapets värde, Att verka för att ansluta fler medlemmar till det socialdemokratiska partiet. 2 ORGANISATION Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta samtliga i Malmö kommun befintliga socialdemokratiska föreningar och klubbar

4 Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i arbetarekommunen. Medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de existerande föreningarna/klubbarna ska ingå i en fri kvot där partimedlemskapet placeras. Den fria kvoten är inte en grundorganisation och erhåller därmed inte representation till arbetarekommunens representantskap Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens verksamhetsområde finns en förenings/klubb- och valorganisation med anknytning till bostadsområden och arbetsplatser. 3 MEDLEMSKAP I ARBETAREKOMMUNEN Rätt till inträde i arbetarekommunen äger socialdemokratiska föreningar och klubbar, medlemmar i den fria kvoten, socialdemokratiska kvinnoklubbar, kristna socialdemokratiska grupper, socialdemokratiska studentklubbar och SSU-klubbar som erkänner de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och stadgar. Vid anslutning till arbetarekommunen ska samtliga medlemmar i dessa föreningar och klubbar tillhöra arbetarekommunen. Till inträdesansökan ska fogas uppgift om antalet partimedlemmar i föreningen/klubben.. Medlem i det socialdemokratiska partiet ska ha sitt medlemskap i grundorganisation eller i den fria kvoten i arbetarekommunen. Medlemmar i socialdemokratiska föreningar eller klubbar på arbetsplatser tillhör arbetarekommunen i den kommun där vederbörande är bosatt. Överföring av medlemmar och avgifter sker till berörda arbetarekommuner i enlighet med av partistyrelsen fastställda regler. Till varje ansluten förening eller klubb överlämnar arbetarekommunen årligen partimärken som tillhandahålls av partistyrelsen 4 AVGIFTER OCH RAPPORTER FRÅN FÖRENINGAR

5 Arbetarekommunens avgift för nästkommande år fastställs vid arbetarekommunens möte före oktober månads utgång. Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. Förening/klubb som inträder i arbetarekommunen erlägger avgift för det år under vilket inträdet sker. Styrelsen i organisationerna ska senast den 15 mars varje år sända verksamhetsberättelse till arbetarekommunen över verksamheten under föregående år. Styrelsen i förening eller klubb är dessutom skyldig att lämna meddelanden om sin verksamhet när arbetarekommunens styrelse så påfordrar. Moment 54 Anslutna organisationer, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgifter till partistyrelsen och rapporter till arbetarekommunen under längre tid än tolv månader, har inga rättigheter i arbetarekommunen. 5 REPRESENTANTSKAP Arbetarekommunens högsta beslutande organ är Representantskapet. Till arbetarekommunen ansluten organisation utser ombud till representantskapet för tiden 1 april 31 mars, baserat på antalet klarrapporterade medlemmar vid rapporteringen i februari månad. I antalet klarrapporterade medlemmar inräknas medlemmar för vilka medlemsavgift erläggs till arbetarekommunen, samt medlemmar som enbart erlägger föreningsavgift till socialdemokratiska föreningar på grund av att annan organisation erlägger medlemsavgifter till arbetarekommunen. Representantskapet utses enligt följande regler: socialdemokratiska föreningar och socialdemokratiska klubbar på arbetsplatser och övriga till arbetarekommunen anslutna organisationer, vilka är arbetarekommunens grundorganisationer äger rätt att utse ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.

6 SSU kretsen i Malmö äger rätt att utse tre ombud. Utöver organisationernas ombud väljer representantskapets årsmöte 25 ledamöter med yttrande- och förslagsrätt, vilka kallas till representantskapet. Dessa ombud ska försäkra att det facklig-politiska arbetet samt samarbetet med andra folkrörelser garanteras. Nybildad organisation äger rätt att utse en representant med yttrande- och förslagsrätt, vilken kallas till representantskapets möten. Suppleanter utses till samma antal som ordinarie ombud. Suppleanter inträder som ordinarie ombud i den ordning de blivit valda. Organisation med endast (1) ombud äger rätt att utse (2) två suppleanter. Moment 4 Som ombud kan väljas envar medlem i arbetarekommunen ansluten förening/klubb. Moment 5 Uppgift om valda ombud, ordinarie och suppleanter, ska vara Arbetarekommunens styrelse tillhanda före mars månads utgång. Det nyvalda representantskapet träder i funktion direkt efter årsmötet. Moment 6 Arbetarekommunens styrelse och revisorer har yttrande-, förslags- och rösträtt vid representantskapets möten. Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. Moment 7 Arbetarekommunens funktionärer, arbetarekommunens styrelsesuppleanter, de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och ledamöter i partistyrelsen för Malmö, socialdemokratiska fullmäktigegruppen, Malmöledamöterna i regionfullmäktige, kommunalråden, politiska sekreterarna och kyrkofullmäktigegruppen kallas till representantskapets sammanträden. Moment 8 Medlem i Malmö arbetarekommun har rätt att närvara vid representantskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt. Moment 9 Arbetarekommunens ordförande är ordförande i representantskapet. 0 Omröstning sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetal, såvida inte mötet beslutat att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika

7 röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Möten med representantskapet 1 Representantskapet ska förutom årsmötet årligen hålla minst tre (3) ordinarie representantskapsmöten. Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse skall behandlas på representantskapsmöte. 2 Extra representantskapsmöte hålls när arbetarekommunens styrelse så beslutar eller när minst 25 % av representantskapets ledamöter gör framställning därom. 3 Representantskapet kan, om majoriteten av de närvarande, dock minst en tredjedel av representantskapet, gör framställning därom, över väckt fråga företa omröstning bland arbetarekommunens medlemmar. Slutligt beslut i ärendet som varit föremål för allmän omröstning fattas av representantskapet. 4 Kallelse till representantskapet utsändes senast 14 dagar före mötet. Häri omfattas även handlingar, om inte särskilda skäl föreligger för kortare tid. 5 Medlem i arbetarekommunen äger rätt att ingiva förslag eller motion till representantskapet. Motioner till partidistriktets kongress och partikongressen ska vara insända inom tid som fastställs av arbetarekommunens styrelse. 6 Medlem som vill väcka aktuell (ny) fråga på representantskapsmöte ska senast två vardagar innan mötet anmäla detta till expeditionen. Styrelsen ansvarar för att frågan bereds så att frågeställningen får muntligt svar. I undantagsfall kan styrelsen skjuta frågan till kommande representantskap. 7 Representantskapet eller arbetarekommunens styrelse beslutar om representantskapet ska vara öppet för press, radio och TV. 8 Protokoll från föregående representantskapsmöte ska vara tillgängligt och, om inte särskilda skäl föreligger, justerat.

8 Representantskapets Årsmöte 8 Representantskapets årsmöte hålls före mars månads utgång. 9 Vid årsmötet ska förutom övriga ärenden, behandlas: 1. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år. 2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 3. Rapport från kyrkofullmäktigegruppen 4. Rapport från Riksdagsgruppen 5. Rapport från Regiongruppen 6. Fråga om ansvarsfrihet för arbetarekommunens styrelse 7. Val av styrelse och suppleanter 8. Val av revisorer och suppleanter 9. Val av 25 ombud till representantskapet 10. Val av valberedning inför nästkommande årsmöte 11. Val av valberedning inför politiska val 12. Riktlinjer för den kommande verksamheten 0 Arbetarekommunens verksamhetsberättelse, eventuella motioner, arbetarekommunens styrelses utlåtande jämte valberedningens förslag ska tillställas representantskapets ledamöter 14 dagar före årsmötet. Val av ledamöter och suppleanter i arbetarekommunens styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleanter. 1 Medlemmar i Malmö arbetarekommun äger rätt att föreslå kandidater inom tid som anges via skriftligt meddelande till organisationerna. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 2 Malmö arbetarekommuns valberedning har att upprätta förslag till val av ledamöter och suppleanter i arbetarekommunens styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleanter. Valet förrättas vid representantskapets årsmöte. Valsedeln ska uppta de antal kandidater som nominerats inom föreskriven tid. 3 Ordförande, kassör, studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt. 6 ARBETAREKOMMUNENS STYRELSE

9 Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen och arbetarekommunens representantskaps fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarna och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då representantskapet inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ. Arbetarekommunens styrelse ska bestå av elva (11) ledamöter. Styrelsen väljes för en tid av två år. Ordförande, kassör, studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt. Av ledamöterna nyväljs ena året 6 och andra året de övriga. Sex (6) suppleanter väljes för styrelseledamöterna. Suppleanterna ska kallas till styrelsesammanträden. Moment 4 Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanter som ordinarie i den ordning de blivit valda. Moment 5 Styrelsen anställer funktionärer och övrig personal, och har arbetsgivaransvar gentemot personalen. Styrelsen utfärdar särskilda arbetsinstruktioner för funktionärerna. Funktionärerna ska närvara vid styrelsens sammanträden och äger där yttrande- och förslagsrätt. Funktionär får inte utan styrelsens samtycke åta sig uppdrag som kan inverkar på dennes arbete i arbetarekommunens tjänst. Moment 6 Arbetarekommunens styrelse sammanträder då det anses erforderligt eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Moment 7 Arbetarekommunens styrelse utser en representant med suppleant i vardera kommun- och kyrkofullmäktigegruppernas förtroenderåd. Moment 8 När sammanräkningen är klar efter allmänna val av ledamöter till kommun- och kyrkofullmäktige, ska arbetarekommunens styrelse kalla respektive fullmäktigegrupp med suppleanter till gruppmöte. Moment 9 Minst en gång årligen ska arbetarekommunens styrelse och socialdemokratiska kyrko- och kommunfullmäktige- och kyrkofullmäktige -gruppernan ha överläggningar om den

10 kommunala och kyrkliga verksamheten. Arbetarekommunens styrelse kallar till dessnna överläggningar. 7 REVISION Representantskapet väljer för en tid av två år tre revisorer som minst en gång varje kvartal ska granska arbetarekommunens räkenskaper samt därutöver avgiva rapport till styrelsen Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet Revisorssuppleanter till ett antal av tre väljes för en tid av ett år. Dessa kallas in i den ordning de blivit valda. 8 VAL AV VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTET Medlemmar i Malmö arbetarekommun äger rätt att föreslå kandidater inom tid som anges via skriftligt meddelande till organisationerna. Kandidaterna ska vara medlemmar i Malmö arbetarekommun. Ordförande i valberedningen inför nästkommande årsmöte utses av Malmö arbetarekommuns styrelse. Därutöver utses (8) åtta ledamöter av representantskapet. Sekreterare är Malmö arbetarekommuns sekreterare. 9 VALBEREDNING INFÖR POLITISKA VAL Arbetarekommunens valberedning inför politiska val utgör 17 ledamöter varav representantskapet väljer elva (11) och arbetarekommunens styrelse fem (5) ledamöter. Därutöver ingår arbetarekommunens ordförande, som tillika är ordförande i valberedningen. Sekreterare, men ej ledamot, i valberedningen är arbetarekommunens sekreterare. Valberedningens uppgift är att inför representantskapets nominering förbereda riksdagslista, kommun-, region- och kyrkofullmäktigelistor, samt val som förrättas av kommun-, region- och kyrkofullmäktige samma år som allmänna val ägt rum. Valberedningen har dessutom att förbereda val av ordförande i kommun- region- och

11 kyrkofullmäktige, samt val avkommunalråd och regionråd. Valberedningen ska förbereda fyllnadsval av ordförande i nämnder och styrelser samt kommunalråd. Valberedningens förslag på kandidater som förrättas av kommun-, region- och kyrkofullmäktige, föreläggs respektive grupps förtroenderåd för yttrande. Valberedningen sammanträder på kallelse av arbetarekommunens styrelse. Moment 4 Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater till val. Sådan nominering får dock inte ske efter det att beslut fattats om allmän omröstning s k provval. 10 VAL AV OMBUD TILL DISTRIKTSKONGRESS Medlem som tillhör Malmö arbetarekommun har rätt att föreslå kandidater till kongressombud. Kandidaterna ska vara medlemmar i Malmö arbetarekommun. Förslag på kandidater ska lämnas till Malmö arbetarekommuns styrelse inom av denna utsatt tid. Meddelande härom kan ges genom skriftligt meddelande till organisationerna. Samtliga ombud väljs på Malmö arbetarekommunens representantskap. Arbetarekommunens styrelse har att upprätta förslag till val av ombud till partidistriktets kongress. Godkänd valsedel ska uppta det antal namn som ska väljas. Valsedel som ger upphov till tvekan om den röstandes önskan kasseras. Moment 4 Valda är de vilka erhållit högsta röstetalen. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten. Suppleanter är de som kommit de valda närmast i röstetal. 11 VAL AV OMBUD TILL MALMÖ ARBETAREKOMMUNS REPRESENTANTSKAP Ombud till Malmö arbetarekommunens representantskap utses enligt vad som förskrivs i 5 moment 2-4.

12 De 10 ombud med lika antal suppleanter ska representera Malmö arbetarekommuns närstående organisationer, vilket inte på annat sätt finns representerade i representantskapet. Medlemmar i Malmö arbetarekommun, äger rätt att förslå kandidater inom tid som anges via skriftligt meddelande till organisationerna. Moment 4 Valberedningen upprättar förslag till lista för val av 25 ombud. Moment 5 Val av de 25 ombuden sker vid Malmö arbetarekommuns årsmöte. 12 ALLMÄNNA VAL OCH BEHANDLING AV KOMMUNALA FRÅGOR För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor gäller partiets Regler för kandidatnomineringar, Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna och Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor. 13 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas av årsmöte eller genom allmän omröstning bland arbetarekommunens medlemmar. Förslag om ändring av eller tillägg till stadgarna ska skriftligen ingivas till arbetarekommunens styrelse senast den 1 februari. Grundstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer