SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA. Stadgar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA. Stadgar"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA Stadgar Stadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka Stadgar för grundorganisationer Stadgar för socialdemokratiska grupper Regler för upprättande av valsedlar Regler för kandidatnomineringar Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor Stadgarna antogs av årsmötet för Socialdemokraterna i Botkyrka och gäller från

2 Stadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka 1 Ändamål Socialdemokraterna i Botkyrkas uppgift. 4 3 Organisation Medlemskap i Socialdemokraterna i Botkyrka Avgifter och rapporter Möten Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse. 9 8 Allmän omröstning Revision Valberedningen Allmänna val och behandling av kommunala frågor Allmänna bestämmelser Stadgar för socialdemokratiska grundorganisationer inom Socialdemokraterna i Botkyrka 1 Den socialdemokratiska föreningens ändamål Organisation Medlemskap och avgifter Medlems rättigheter och skyldigheter Möten Grundorganisationens styrelse Revision Allmänna val och behandling av kommunala frågor Allmänna bestämmelser Stadgar för socialdemokratiska grupper i kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige, nämnder, styrelser, stiftelser och bolag i Botkyrka. 1 Ändamål Medlemskap och avgifter Behandling av primärkommunala frågor Gruppens sammanhållning Behandling av kommunala frågor Möten Styrelse Förvaltning Allmänna bestämmelser

3 Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom svenska kyrkan 27 Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna Regler för behandling av landstingskommunala frågor Regler för behandling av primärkommunala frågor

4 Stadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka 1 Ändamål Socialdemokraterna i Botkyrka har till ändamål: att på grundval av Socialdemokraternas program, Socialdemokraterna i Botkyrkas kommunpolitiska handlingsprogram och de lokala aktionsprogrammen leda och samordna partiets politik i kommunen; att främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet; att utveckla medlemskapets värde; att verka för att ansluta fler medlemmar till det socialdemokratiska partiet. 2 Socialdemokraterna i Botkyrkas uppgift Socialdemokraterna i Botkyrka ansvarar för: att kommunicera med väljare och opinionsbilda för partiets idéer och politik inom Botkyrka kommun; att upprätta en valorganisation i sitt verksamhetsområde; att utveckla politiken inom kommunen; att genomföra val av politiskt förtroendevalda och utveckla dessa personer i sina roller; att erbjuda studier till alla medlemmar samt utbilda de förtroendevalda i sina roller; att genomföra facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet; att stödja organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska grundorganisationerna. 4

5 3 Organisation Socialdemokraterna i Botkyrka är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta samtliga inom Botkyrka kommun befintliga grundorganisationer, i form av socialdemokratiska föreningar och klubbar. Socialdemokraterna i Botkyrka antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan, där det framgår vilka grundorganisationer som ingår. De medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de existerande grundorganisationerna ska samlas i en för hela arbetarekommunen gemensam fri grupp. Moment 3 De socialdemokratiska grundorganisationernas verksamhet, rättigheter och skyldigheter regleras genom stadgar för de socialdemokratiska grundorganisationerna, som antas av Socialdemokraterna i Botkyrka årsmöte. Moment 4 Styrelsen ansvarar för att det inom Socialdemokraterna i Botkyrkas verksamhetsområde finns grundorganisationer och valorganisation med anknytning till bostadsområden, arbetsplatser, valdistrikt, valkretsar och andra intresseområden. Moment 5 Styrelsen bör stimulera tillkomsten av nätverk och arbetsgrupper kring aktuella frågor. 4 Medlemskap i Socialdemokraterna i Botkyrka Samtliga inom Botkyrka kommun befintliga socialdemokratiska föreningar och klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar, religiösa socialdemokratiska föreningar, socialdemokratiska studentklubbar, SSUkommun/SSU-klubbar samt medlemmar i den fria gruppen ska ingå i Socialdemokraterna i Botkyrka. Detta under förutsättning att man erkänner 5

6 4 Medlemskap, forts. de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program samt de regler och stadgar som fastställs av Socialdemokraterna i Botkyrka. Grundorganisation som ansluter sig till Socialdemokraterna i Botkyrka skall göra detta med samtliga sina medlemmar med undantag för dem, som genom annan organisation redan är anslutna. Vid inträdesansökan skall fogas uppgift på antalet medlemmar i föreningen eller klubben. Från SSU ansluts de medlemmar som fyllt femton år. Moment 3 Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till Socialdemokraterna i Botkyrka. Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan, i den kommun personen är bosatt. Moment 4 Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i grundorganisation eller i den fria gruppen i Socialdemokraterna i Botkyrka. Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun. Moment 5 Genom fackförening ansluten medlem tillhör Socialdemokraterna i Botkyrka då vederbörande är bosatt i Botkyrka kommun eller efter särskild prövning. I de fall ansluten fackförening omfattar flera arbetarekommuner sker överföringen av medlemmar och avgifter i enlighet med partistyrelsens fastställda regler. 5 Avgifter och rapporter Socialdemokraterna i Botkyrkas avgift för nästkommande år fastställs vid arbetarekommunens möte före oktober månads utgång. Inbetalade avgifter för Socialdemokraterna i Botkyrka utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 6

7 5 Avgifter och rapporter, forts. Socialdemokraterna i Botkyrka utbetalar i sin tur inbetalade avgifter för anslutna grundorganisationer sex (6) veckor efter halvårsskiftet och senast tre (3) veckor efter årsskifte. Grundorganisation som inträder i Socialdemokraterna i Botkyrka erlägger avgift för det år under vilket inträdet sker. Moment 3 Organisationsansluten facklig avdelning erlägger en årsavgift senast den 1 februari varje år. Samtidigt med avgiften sänds medlemsrapport. Moment 4 Styrelsen i grundorganisation skall senast den 1 mars varje år sända berättelse till Socialdemokraterna i Botkyrka över verksamheten under föregående år, med undantag av SSU som avger berättelse senast 31 mars. Styrelsen i förening eller klubb är dessutom skyldig att lämna meddelande om sin verksamhet när Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse så fordrar. Moment 5 Anslutna organisationer, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgifter och rapporter under längre tid än tolv månader, har inga rättigheter i Socialdemokraterna i Botkyrka. Moment 6 Medlem med politiskt uppdrag, i Botkyrka kommun eller inom svenska Kyrkan i Botkyrka kommun, ska erlägga kansliavgift för täckande av administrations- och sekretariatskostnad. 6 Möten Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemsmöte är högsta beslutande organ. Socialdemokraterna i Botkyrka ska årligen hålla minst fyra (4) ordinarie medlemsmöten. Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse bestämmer tid 7

8 6 Möten, forts. och plats och kallar till medlemsmöten, om inte tidigare medlemsmöte har beslutat annorlunda. Styrelsen ska ha utsänt kallelse och dagordning till medlemsmöte senast två (2) veckor innan medlemsmötet äger rum. Handlingar och/eller underlag ska finnas tillgängliga senast två (2) veckor innan medlemsmötet äger rum. Moment 3 Årsmöte hålls före mars månads utgång. Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse bestämmer tid och plats och kallar till årsmöte. Styrelsen ska ha utsänt kallelse och dagordning till årsmöte senast fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum. Handlingar ska finnas tillgängliga senast två (2) veckor innan årsmötet äger rum. Moment 4 Vid årsmötet skall, utom övriga ärenden, följande behandlas: 1. Styrelsens verksamhets-, och ekonomiska berättelse samt berättelsen för Socialdemokraterna i Botkyrkas stipendiefond, inrättad till minne av Erik Nilsson. 2. Kommunfullmäktiges och kyrkofullmäktigegruppernas berättelse. 3. Revisorernas berättelse över verksamhet och ekonomi avseende Socialdemokraterna i Botkyrka samt Socialdemokraterna i Botkyrkas stipendiefond, inrättad till minne av Erik Nilsson. 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 5. Val av styrelse och ersättare. 6. Val av revisorer och ersättare. 7. Val av valberedning. 8. Val av valberedning för allmänna val, två år innan allmänna val, i enlighet med 11. Moment 5 Före oktober månads utgång ska medlemsmöte fatta beslut om medlemsavgiftens storlek samt organisationsavgift för anslutna fackliga avdelningar. Moment 6 Före november månads utgång ska medlemsmöte fatta beslut om inriktning för det kommande årets verksamhet, budget och kansliavgift. 8

9 6 Möten, forts. Moment 7 Motion till medlemsmöte eller årsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör Socialdemokraterna i Botkyrka. Motion ska sändas till Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse senast två (2) månader före medlemsmöte eller årsmöte, om inte styrelsen beslutat om kortare tid. Moment 8 Förslag om nya frågor kan framföras muntligen vid Socialdemokraterna i Botkyrkas möten eller skriftligen till styrelsen, men remitteras automatiskt till styrelsen för beredning. Styrelsen ska senast två medlemsmöten efter inkommet skriftligt eller muntligt förslag ta upp frågan för behandling på medlemsmöte eller årsmöte. Moment 9 Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och ersättare inte rösträtt. 0 Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 1 Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen två (2) månader innan Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 9

10 7 Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse Styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka leder arbetarekommunen i överensstämmelse med dessa stadgar och är högsta beslutande organ, då ej medlemsmöte är samlat. Styrelsens uppgift är: att agitera för partiet och leda utvecklingen av dess politik; att utarbeta förslag till kommunpolitiska program; att ansvara för Socialdemokraterna i Botkyrkas ekonomi, möten medlemsadministration och löpande ärenden; att stödja och ha god kontakt med grundorganisationernas verksamhet; att behandla den ekonomiska rapporten, som lämnas av styrelsens kassör, varje kvartal; att ansvara för att Socialdemokraterna i Botkyrkas arkivhandlingar förvaras och bevaras på ett betryggande sätt samt väl vårda arbetarkommunens tillhörigheter; att ha arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på Socialdemokraterna i Botkyrkas expedition; att minst en gång årligen kalla kommunfullmäktigegruppen och gruppordföranden i kommunens styrelser och nämnder till överläggningar om den kommunala verksamheten. Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse skall bestå av minst sju ledamöter samt minst fem ersättare. Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande, vice ordförande, kassör, studieorganisatör, medlemsansvarig, seniorutskottets ordförande och facklig ledare särskilt. Mandatperioden för styrelsens ledamöter är två år och för ersättare ett år. Ena året nyväljs det udda antalet ledamöter och det andra året det jämna antalet ledamöter, så att samtliga ledamöters mandat har prövats efter två ordinarie årsmöten. Socialdemokraterna i Botkyrkas kommunala gruppledare ska ingå i styrelsen. 10

11 7 Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse, forts. Moment 3 Vid förfall för ordinarie ledamot inträder ersättarna som ordinarie i den ordning de blivit valda. Ersättarna närvarar och deltar i styrelsens ordinarie arbete. Moment 4 Ordförande, vice ordförande och kassör utgör Socialdemokraterna i Botkyrkas verkställande utskott. Utskottets ändamål är att verkställa delegerade beslut från styrelsen. Moment 5 Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär, alternativt då revisorerna begär det. Moment 6 Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse kan utse utskott samt tillfälliga arbetsgrupper och kommittéer. Moment 7 Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse ansvarar för genomförande av valrörelser. Styrelsen skall överlägga med de anslutna organisationerna om valarbetets uppläggning inom organisationernas verksamhetsområden. 8 Allmän omröstning Styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland sina medlemmar. Sådan omröstning ska vara rådgivande. Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av medlemsmötet. 11

12 8 Allmän omröstning, forts. Moment 3 Regler för omröstningens genomförande fastställs av Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse. 9 Revision Tre revisorer och tre ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Till Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. Moment 3 Socialdemokraterna i Botkyrkas revisorer skall vara revisorer för Socialdemokraterna i Botkyrkas stipendiefond, inrättad till minne av Erik Nilsson, kommunfullmäktige- och kyrkofullmäktigegrupperna. 10 Valberedningen Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte väljer en valberedning för att förbereda nästa årsmötes val av styrelse, revisorer, styrelse för Socialdemokraterna i Botkyrkas stipendiefond, inrättad till minne av Erik Nilsson, övriga valärenden samt i förekommande fall kandidater till nämnda uppdrag vid fyllnadsval på medlemsmöte. Valberedningen föreslår kandidater till valberedningen för allmänna val, för beslut på årsmöte, två år före de allmänna valens genomförande. Moment 3 Valberedningen ska bestå av tre eller fem ledamöter varav en sammankallande. 12

13 10 Valberedningen, forts. Moment 4 Förslag på kandidater till val som ska förrättas på Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte sänds till valberedningen inom den tid som medlemsmöte beslutar. Efter nomineringstidens utgång kan endast valberedningen nominera kandidater. 11 Allmänna val och behandling av kommunala frågor Förslag på kandidater till Botkyrka kommunfullmäktige inklusive förslag på gruppens ordförande och vice ordförande, kyrkofullmäktige, inklusive förslag på gruppens ordförande och vice ordförande, samt kandidater till Stockholm läns landsting och till Sveriges riksdag, förbereds av en valberedning, som utses av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte, två år innan de allmänna valen äger rum. Den valberedning som förbereder valen inför årsmötet föreslår även sammansättningen av valberedningen för allmänna val. Valberedningen ska bestå av 9 ledamöter och ha en allsidig sammansättning beträffande kön, etnicitet, facklig-politisk verksamhet, ålder och geografisk härkomst. Moment 3 Om beslut att genomföra ett rådgivande provval fattas, ska valberedningen för allmänna val administrera provvalet och lämna förslag till styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka. Moment 4 Partimedlemmar, grundorganisationer, Socialdemokraterna i Botkyrkas fackliga utskott och seniorutskott sänder förslag på kandidater till valberedningen för allmänna val inom av medlemsmöte fastställd tid. Nomineringsanmodan ska meddelas skriftligt och genom annonsering till grundorganisationer och berörda utskott. 13

14 11 Allmänna val och behandling av kommunala frågor, forts. Moment 5 Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse för yttrande. Moment 6 Valberedningens förslag samt yttranden från Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse ska senast 2 (två) veckor före Socialdemokraterna i Botkyrkas möte göras tillgängligt för medlemmar, anslutna organisationer och berörda utskott. Därefter behandlas förslagen på Socialdemokraterna i Botkyrkas möte. Styrelsen vidarebefordrar besluten om de valda kandidaterna till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen respektive det socialdemokratiska partidistriktet. Moment 7 Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av kommun-, kyrkoeller landstingsfullmäktige, nomineras av Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse, om inte Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemsmöte har beslutat annorlunda. Moment 8 För samarbetet mellan de förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor gäller partiets Partiets regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom svenska kyrkan samt Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag, Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna och Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor och stadgar för socialdemokratiska grupper i kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige, nämnder, styrelser, stiftelser och bolag i Botkyrka. 12 Allmänna bestämmelser Socialdemokraterna i Botkyrka kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om Socialdemokraterna i Botkyrka läggs ner skall samtliga 14

15 12 Allmänna bestämmelser, forts. dess tillgångar tillfalla det socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms län. Tilläggsstadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka samt förslag till ändringar av dessa kan endast fastställas av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte. Dock får dessa inte stå i strid med eller upphäva innehållet i partiets grundstadgar eller partidistriktets normalstadgar. Moment 3 Tilläggsstadgar för grundorganisation godkänns av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte, på förslag av aktuell grundorganisation. 15

16 Stadgar för socialdemokratiska grundorganisationer inom Socialdemokraterna i Botkyrka 1 Den socialdemokratiska föreningens ändamål Den socialdemokratiska föreningen har som ändamål: att kommunicera med väljare och opinionsbilda för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde; att utforma den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna; att utveckla medlemskapets värde i god kontakt med medlemmarna; att verka för att ansluta fler medlemmar till det socialdemokratiska partiet; att erbjuda studier till alla medlemmar. 2 Organisation Den socialdemokratiska föreningen/klubben är partiets grundorganisation. Grundorganisationens verksamhetsområde fastställs i Socialdemokraterna i Botkyrkas organisationsplan. 3 Medlemskap och avgifter Medlemskap i grundorganisationen beviljas varje person som erkänner partiets stadgar. Vid inträde i grundorganisationen erläggs avgift för det år under vilket inträde sker. Moment 3 Medlem väljer att tillhöra grundorganisation eller den fria gruppen i Socialdemokraterna i Botkyrka och Stockholms läns partidistrikt. Medlem 16

17 3 Medlemskap och avgifter, forts. kan även överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun. Moment 4 Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet. Varje partimedlem erlägger avgift omfattande varje organisationsled endast en gång. Avgiften utgörs av summan av avgiften till grundorganisationen, arbetarekommunen, partidistriktet och partiet. Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, broderskapsgrupp, studentklubb eller SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/kommun, distrikt och förbund enligt respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den arbetarekommun där partimedlemskapet finns. Uppbörden av avgifterna administreras av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för grundorganisationen utbetalas av Socialdemokraterna i Botkyrka 6 (sex) veckor efter halvårsskifte och tre (3) veckor efter helårsskifte, det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. Grundorganisationen kan ta ut en administrationskostnad av medlem som vill ta del av grundorganisationen verksamhet men som inte är partimedlem i grundorganisationen. Moment 5 Medlemsavgiften till grundorganisationen för nästkommande år fastställs av medlemsmöte före november månads utgång. Moment 6 Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur grundorganisationen. Innan sådan uteslutning sker, ska Socialdemokraterna i Botkyrka underrättas skriftligen. Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen. 4 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till: 17

18 4 Medlems rättigheter och skyldigheter, forts. att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes och studieverksamhet; att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar; att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar; att få information om partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor; att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuner att motionera till årsmöten och kongresser; att delta i rådslag anordnade av partiet, partidistrikt eller arbetarekommun. Medlem av det socialdemokratiska partiet: måste erkänna partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar; är skyldig att betala av partiet fastställd medlemsavgift; får inte uppträda osolidariskt mot partiet; får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer; får inte skada partiet eller dess verksamhet. 5 Möten Grundorganisationens medlemsmöte är högsta beslutande organ. 18

19 5 Möten, forts. Grundorganisationens årsmöte hålls före februari månads utgång. SSU ska hålla årsmöte före mars månads utgång. Moment 3 Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas; 1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val av styrelsens ledamöter och ersättare 4. Val av revisorer och ersättare 5. Val av en eller flera medlemsansvariga 6. Val av valberedning för nästkommande årsmöte 7. Riktlinjer för den kommande verksamheten Moment 4 Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och ersättare inte rösträtt. Moment 5 Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar, avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande Moment 6 Förslag till kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av föreningsmötet. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 19

20 6 Grundorganisationens styrelse Styrelsen leder grundorganisationens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av grundorganisationen fattade beslut. Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, grundorganisationens högsta beslutande organ. Styrelsens uppgift är: att bilda opinion för partiet och dess politik; att utveckla medlemskapets värde; att befrämja ett aktivt partiarbete inom Grundorganisationen; att svara för att medlemmarna erhåller information om partiets hållning i aktuella politiska frågor. Grundorganisationens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. Ordförande, kassör, studieorganisatör och medlemsansvarig/a, väljs särskilt. Antal ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året nyväljs det udda antalet ledamöter och det andra året det jämna antalet ledamöter, så att samtliga ledamöters mandat har prövats efter två ordinarie årsmöten. Moment 3 Vid förfall för ordinarie ledamöter inträder ersättarna som ordinarie i den ordning de har blivit valda. 7 Revision Minst två revisorer och två ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inträder, vid förfall för ordinarie revisor, i den ordning de har blivit valda. Till grundorganisationens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt förslag om ansvarsfrihet. 20

21 8 Allmänna val och behandling av kommunala frågor För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av landstingsoch primärkommunala frågor gäller stadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka, 11 Allmänna val och behandling av kommunala frågor och stadgar för socialdemokratiska grupper i kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige, nämnder, styrelser och bolag i Botkyrka. 9 Allmänna bestämmelser Tilläggsstadgar för socialdemokratisk grundorganisation kan antas vid dess årsmöte och ska för godkännande underställas Socialdemokraterna i Botkyrka. Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva de Socialdemokratiska grundstadgarna som fastställs av partikongressen. Grundorganisation kan inte läggas ner utan Socialdemokraterna i Botkyrkas godkännande. Om grundorganisation läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla Socialdemokraterna i Botkyrka. 21

22 Stadgar för socialdemokratiska grupper i kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige, nämnder, styrelser, stiftelser och bolag i Botkyrka. 1 Ändamål Uppgiften för de socialdemokratiska grupperna i kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige, nämnder, styrelser, stiftelser och bolag är: att på grundval av partiets program verka för det Socialdemokratiska partiets idéer och för ett realiserande av det kommunala handlingsprogram som Socialdemokraterna i Botkyrka fastställt; att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala frågorna. 2 Medlemskap och avgifter Ledamöter och ersättare i Botkyrka kommunfullmäktige respektive kyrkofullmäktige, som är medlem i det Socialdemokratiska arbetarepartiet, är medlemmar i respektive socialdemokratiska fullmäktigegrupp. Ledamöter och ersättare i politiskt vald nämnd, styrelse, stiftelse eller bolag som är medlem i det Socialdemokratiska arbetarepartiet, är medlemmar i den socialdemokratiska nämnd-, styrelse-, stiftelse- eller bolagsgruppen. För att täcka administrations- och sekretariatskostnader skall avgift uttas av de medlemmar som innehar kommunalt eller kyrkligt uppdrag. Avgiften fastställs av Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemsmöte. 3 Behandling av primärkommunala frågor Gruppmedlem som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i fullmäktige, ska innan detta sker informera gruppstyrelsen. 22

23 3 Behandling av primärkommunala frågor, forts. Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets representanter i den nämnd eller styrelse, som berett eller kommer att bereda ärendet, kallas till fullmäktigegruppens möte och ha yttrandeoch förslagsrätt. Moment 3 Förslag på kandidater till val och fyllnadsval, som förrättas av kommun- o kyrkofullmäktige, regleras i Socialdemokraterna i Botkyrkas stadgar 11. Moment 4 Socialdemokraterna i Botkyrka fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska handlingsprogram och lokala aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemsmöte. Kommunala frågor av stor betydelse för området ska behandlas av de socialdemokratiska grundorganisationerna. Moment 5 Fullmäktigegruppen ska till Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte årligen lämna rapport om sin verksamhet. Rapporten införs i Socialdemokraterna i Botkyrkas årsberättelse. 4 Gruppens sammanhållning De som deltar i gruppsammanträde, äger inte rätt att till obehörig lämna meddelande om gruppens angelägenheter eller om ärende som varit föremål för gruppens handläggning. Gruppmedlemmar skall bemöda sig om enigt uppträdande och sammanhållning. Varje gruppmedlem bör uppträda så att partiets anseende och allmänna verksamhet inte tillfogas skada. I frågor som kan anses vara av direkt partiskiljande karaktär, bör partiets representanter visa största möjliga hänsyn till gruppens beslut. Om gruppmedlem inte anser sig kunna 23

24 4 Gruppens sammanhållning, forts. biträda gruppens beslut skall detta anmälas vid gruppsammanträdet. I annat fall är vederbörande skyldig att följa gruppens beslut. Moment 3 Gruppmedlem som på grund av förhinder inte kan närvara vid gruppsammanträde är, såvida vederbörande inte meddelat en bestämd uppfattning i aktuellt ärende, skyldig att vid frågans fortsatta behandling följa gruppens beslut. 5 Behandling av kommunala frågor. Gruppmedlem som önskar få viss fråga behandlad i gruppen skall anmäla detta till fullmäktigegruppens styrelse alternativt gruppledaren för nämnden, styrelsen, stiftelsen eller bolaget senast dagen före sammanträdet. Ledamot av fullmäktigegruppen, som ämnar väcka motion eller framföra en interpellation i fullmäktige, skall - innan detta sker - informera fullmäktigegruppen om innehållet. Moment 3 Vill gruppmedlem ha framställd motion antagen som gruppmotion skall denna föreläggas gruppstyrelsen och gruppsammanträdet för beslut. Moment 4 Gruppen skall för varje fullmäktigesammanträde behandla och ta ställning till de ärenden som finns upptagna på fullmäktiges dagordning. Moment 5 Gruppens ordförande skall vid beslutande möte föra gruppens talan, om inte annan person utses. Moment 6 I oprövade frågor av principiell och ekonomisk betydelse skall fullmäktigegruppen efterfråga yttrande från Socialdemokraterna i 24

25 4 Behandling av kommunala frågor, forts. Botkyrka. Även om Socialdemokraterna i Botkyrkas yttrande inte är bindande för fullmäktigegruppen, bör det vara naturligt att gruppen följer Socialdemokraterna i Botkyrkas beslut. 6 Möten Medlem ska delta i gruppens möten, om inte godkänt förhinder föreligger. Gruppen håller ordinarie möte före varje sammanträde. Dessutom kallas fullmäktigegruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. Moment 3 Minst en gång årligen ska Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse, kommunfullmäktigegruppen och gruppordföranden i kommunens styrelser och nämnder ha överläggningar om den kommunala verksamheten. Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse kallar till denna överläggning. Moment 4 Inför Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte, inom av Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse angiven tid, ska kommunfullmäktigegruppen inkomma med verksamhetsberättelse om föregående års verksamhet med viktiga kommunalpolitiska händelser och avrapportering kring eventuella motioner Moment 5 Rätt att närvara vid fullmäktigegruppens möten, med yttrande- och förslagsrätt har ledamöter i Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse och ombudsman, gruppledare i partiets nämnd-, styrelse- eller bolagsgrupper, politiska sekreterare, en representant för SSU, samt i kommunen boende landstings- och riksdagsledamöter som representerar partiet i valkretsen. Moment 6 Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 25

26 7 Styrelse Fullmäktigegruppens ordförande och vice ordförande utses av Socialdemokraterna i Botkyrka. Fullmäktigegruppens styrelse, vars mandattid sammanfaller med fullmäktiges, består av tre eller fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. Moment 3 Styrelsen ska svara för att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs. Moment 4 Ordföranden ska till varje gruppmöte förbereda förslag till dagordning. Moment 5 Styrelsen ska ansvara för att utfärda skriftlig kallelse till gruppens möten och föra protokoll över gruppens förhandlingar. 8 Förvaltning Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse ansvarar för kommunfullmäktigegruppens ekonomiska tillgångar. De socialdemokratiska fullmäktige-, nämnd-, styrelse-, stiftelse- och bolagsgruppernas administrations- och sekretariatskostnader förvaltas av Socialdemokraterna i Botkyrka. 9 Allmänna bestämmelser Dessa stadgar kan endast ändras av Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte. 26

27 Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan Allmänna regler 1. Partimedlem som innehar europaparlaments-, riks- eller kommunalpolitiska förtroendeuppdrag eller uppdrag inom Svenska kyrkan ska genom uppdragen medverka i genomförandet av socialdemokratins program, fastställda av partikongress, distriktskongress eller arbetarekommunmöte. 2. Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå kandidater till sådana förtroendeuppdrag som avses i punkt Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses. 4. Partiets valsedlar fastställs på möte, konferens eller genom allmän omröstning. 5. För att främja ett enigt uppträdande vid allmänna val tillråds organisationer och partimedlemmar att motverka uppkomsten av så kallade spränglistor. 6. Riks- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar som möjligt. Valberedning 1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval utser distriktets ordinarie kongress en valberedning året före det år riksdagsval äger rum. 2. För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval beslutar distriktets ordinarie kongress året före det år landstingsval äger rum på vilket sätt valberedning ska utses. 27

28 3. För att förbereda fastställandet av valsedel till fullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum. 4. För att förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum. Arbetarekommunen kan delegera uppgiften att utse valberedning för kyrkofullmäktige till socialdemokratisk förening. 5. För att förebereda val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet utses i samråd med partistyrelsen en valberedning för varje stift bestående av representanter för de partidistrikt som helt eller till del ingår i stiftet. 6. Inom valberedning kan arbetsutskott utses. 7. I partidistriktets valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott ingå. 8. I arbetarekommunens valberedning bör minst en representant från arbetarekommunens fackliga utskott ingå. Kandidatnomineringar 1. Förslag på kandidater till riksdags- och landstingsval sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner och socialdemokratiska föreningar och klubbar. 2. Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till riksdags-, landstings- och fullmäktigeval till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. 3. Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen uppgift på alla föreslagna kandidater till riksdags- och landstingsval. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna. 28

29 4. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater. Sådan nominering får dock inte ske efter det att beslut fattats om allmän omröstning. Provval 1. Under nomineringsprocessen kan rådgivande provval genomföras. 2. Regler för rådgivande provval fastställs av distriktsstyrelsen i fråga om valsedlar för riksdagsval och landstingsval och av arbetarekommunens styrelse i fråga om valsedlar för fullmäktigeval. Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens 1. Valberedning gör upp förslag till valsedel för riksdagsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Före den 15 april valåret ska valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande behandlas på distriktets valkonferens. Detta kan vara distriktets ordinarie kongress, om det i kallelsen angetts att denna kongress ska vara valkonferens. Om särskild valkonferens ordnas gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för distriktets ordinarie kongress. 2. Valberedning gör upp förslag till valsedel för landstingsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande på möte eller valkonferens i varje landstingsvalkrets. Distriktsstyrelsen ordnar dessa möten eller valkonferenser före den 15 april valåret. Grunderna för representationsrätt vid sådan valkonferens fastställs av distriktets ordinarie kongress. Om partidistriktets ordinarie kongress så beslutar senast året före det år landstingsval äger rum övertar distriktets valkonferens behandlingen av distriktsstyrelsens yttrande och valberedningens förslag till valsedlar inom samtliga landstingsvalkretsar. 3. Valberedning gör upp förslag till valsedel för fullmäktigeval. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte före mars månads utgång valåret. 29

30 4. Vid fastställande av valsedel på möte eller valkonferens ska omröstning ske plats för plats. För placering på valsedel fordras att kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga godkända röster. Uppnås inte sådan majoritet företas omval mellan de båda som erhållit högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. Om någon så begär ska omröstning ske med slutna sedlar, såvida inte partidistrikt eller arbetarekommun i sina tilläggsstadgar infört andra regler för sluten omröstning. Fastställande av valsedel genom allmän omröstning 1. Om minst 1/3 av de närvarande röstberättigade på möte eller valkonferens kräver allmän omröstning bland partimedlemmarna ska sådan omröstning äga rum. Krav om allmän omröstning behandlas sedan valsedel gjorts upp enligt punkt 4, Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens. Bestämmelser för allmän omröstning, utöver här angivna, fastställs samtidigt. 2. Vid allmän omröstning används som valsedel den valsedel som gjorts upp enligt punkt 4, Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens. På valsedel anges regler för omröstningen. I vallokal ska förteckning finnas över samtliga kandidater som nominerats inom föreskriven tid. 3. Röstande som önskar ändra placeringen av kandidaterna på valsedel kan göra detta genom numrering. Valbara är alla medlemmar som inom föreskriven tid nominerats. 4. Giltig är endast valsedel som upptar det antal namn valsedel i slutligt skick ska uppta. Valsedel som efter strykningar upptar fler eller färre namn är ogiltig. 5. Valsedel som ger anledning till tvekan om den röstandes önskan kasseras. 6. Efter allmän omröstning placeras kandidaterna på partiets valsedel enligt följande regler. Första platsen besätts av den kandidat som erhållit flest godkända röster på denna plats. Andra platsen besätts av 30

31 den kandidat som sammanlagt erhållit flest godkända röster på första och andra platserna. Tredje platsen besätts av den kandidat som sammanlagt erhållit flest godkända röster på första, andra och tredje platserna. Därpå följande platser tillsätts med samma beräkningsmetod som ovan. Vid lika röstetal avgör lotten. 31

32 Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag Landstingsuppdrag 1. Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av partidistriktets årskongress. I valberedningen bör även ingå representanter från partidistriktets och landstingsgruppens styrelser samt partidistriktets fackliga utskott. 2. Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt rum sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligt meddelas till arbetarekommuner, anslutna organisationer samt till arbetarekommunernas fackliga utskott. Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Arbetarekommuns styrelse ska sända in uppgift på alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen. Arbetarekommunerna kan i yttrandet rangordna kandidaterna. 3. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Partidistriktets styrelse behandlar förslaget. Därefter behandlar och fastställer landstingsgruppen samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till landstingets beredande organ. Om partidistriktets årskongress så beslutar behandlas valberedningens förslag av valkonferens innan det överlämnas till landstingsgruppen. 4. Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom landstinget förbereds av landstingsgruppens styrelse och partidistriktets verkställande utskott, om partidistriktets ordinarie kongress inte har beslutat annorlunda. Primärkommunala uppdrag 1. Förslag på kandidater till val som förrättas av fullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. I valberedningen bör även ingå 32

33 representanter för arbetarekommunens och fullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott. 2. Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. 3. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater till val som förrättats av fullmäktige samma år som allmänna val har ägt rum. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas förslagen på arbetarekommunens möte. Fullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till kommunens beredande organ. Valberedningens förslag samt yttranden från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till anslutna organisationer. 4. Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av fullmäktige, förbereds av arbetarekommunens verkställande utskott och fullmäktigegruppens styrelse, om inte arbetarekommunens årsmöte har beslutat annorlunda. Uppdrag inom Svenska kyrkan 1. Förslag på kandidater till val, som förrättas av kyrkofullmäktige samma år som val ägt rum, förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens/föreningens årsmöte. I valberedningen bör även ingå representanter för arbetarekommunens/föreningens och kyrkofullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott. 2. Förslag på kandidater sänds till arbetarekommunens/föreningens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. 33

34 3. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens/föreningens och kyrkofullmäktigegruppens styrelser för yttrande. Därefter behandlar arbetarekommunens/föreningens möte förslag och yttrande innan kyrkofullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden. 4. Förslag på kandidater till fyllnadsval och andra val, som förrättas av kyrkofullmäktige under mandatperioden, förbereds av kyrkofullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens verkställande utskott, föreningens styrelse om inte arbetarekommunens/föreningens årsmöte har beslutat annorlunda. Allmänna regler 1. Partimedlem som innehar Europaparlaments-, riks eller kommunalpolitiska förtroendeuppdrag ska genom uppdragen medverka i genomförandet av socialdemokratins program, fastställda av partikongress, distriktskongress eller medlemsmöte. 2. Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå kandidater till Europaparlaments-, riks- eller kommunalpolitiska förtroendeuppdrag. 3. Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses. 4. Partiets valsedlar fastställs på möte, konferens eller genom allmän omröstning. 5. För att främja ett enigt uppträdande vid allmänna val tillråds organisationer och partimedlemmar att motverka uppkomsten av så kallade spränglistor. 6. Riks- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar som möjligt. 34

35 Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna Det är angeläget att partiets förtroendevalda och övriga partimedlemmar upprätthåller en fast och obruten kontakt. Därutöver måste förutsättningar skapas för goda kontakter mellan de förtroendevalda och den väljarkår de representerar. De förtroendevalda är visserligen utsedda att under fri och förbehållslös prövning fatta beslut om de åtgärder som är väsentliga för medborgarna, men de är också ombud för väljarna och partiet och ska därför delta i möten och andra partisammankomster för att ta del av medlemmarnas och väljarnas synpunkter och förslag samt lämna information om partiets politik. Partiets medlemmar måste alltid vara medvetna om att politikens alla detaljer inte kan bestämmas på möten. Huvudlinjerna i partiets politik utformas i partiprogrammet, i distriktens länspolitiska program och i arbetarekommunernas kommunalpolitiska handlingsprogram. Dessa program och partiorganisationernas beslut i övergripande och principiellt viktiga frågor utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Medlemmar och organisationer bör vid bedömning av de förtroendevaldas sätt att handha uppdragen ta hänsyn till de olika skäl som legat till grund för deras ställningstaganden. Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter Rättigheter En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem * rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda * rätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroendeuppdraget omfattar. 35

36 Skyldigheter En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem * skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut * skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i partiverksamheten * skyldighet att fortlöpande kommunicera med partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar * skyldighet att erlägga de så kallade kansliavgifter som har beslutats av partiet * skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund. 36

37 Regler för behandling av landstingskommunala frågor 1. Ledamöter av landstinget, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, ska bilda en landstingsgrupp. 2. Ledamöter och suppleanter i styrelse eller nämnd inom landstinget ska bilda en partigrupp. 3. Stadgar för landstingsgruppen fastställs av partidistriktets ordinarie kongress. Före fastställandet ska landstingsgruppens och partidistriktets styrelser yttra sig över stadgeförslag. 4. Partidistriktets kongress fastställer inför de allmänna valen partiets program för landstingspolitiken. Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. På partidistriktets kongress ska också behandlas sådana landstingsfrågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse. Partidistriktets styrelse bör fortlöpande behandla landstingspolitiken. Därutöver bör olika landstingsfrågor behandlas på partiorganisationens möten. Landstingsgruppen ska lämna rapport om sin verksamhet under föregående år till partidistriktets ordinarie kongress. Rapporten införs i distriktets årsberättelse. 5. När sammanräkningen är klar efter allmänt val av landstingsledamöter ska partidistriktets styrelse kalla valda landstingsledamöter och distriktsstyrelsen till gruppmöte. 6. Partistyrelsen fastställer normalstadgar för socialdemokratiska landstingsgrupper. 37

38 Regler för behandling av primärkommunala frågor 1. Ledamöter och suppleanter av fullmäktige, vilka tillhör Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, ska bilda en fullmäktigegrupp. 2. Ledamöter och suppleanter i kommunal nämnd eller styrelse ska bilda en partigrupp. 3. Stadgar för fullmäktigegruppen fastställs av arbetarekommunens årsmöte. Före fastställandet ska fullmäktigegruppens och arbetarekommunens styrelse yttra sig över stadgeförslag. 4. Arbetarekommunen fastställer inför de allmänna valen partiets kommunalpolitiska handlings-program och lokala aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på arbetare-kommuns möte. Kommunala frågor av stor betydelse för området ska behandlas av de social-demokratiska föreningarna och klubbarna. Fullmäktigegruppen ska lämna rapport om sin verk-samhet under föregående år till arbetarekommunens årsmöte. Rapporten införs i arbetarekommunens verksamhetsberättelse. 5. När efter allmänt val sammanräkningen är klar av ledamöter till fullmäktige ska arbetarekommunens styrelse kalla valda fullmäktigeledamöter och suppleanter samt arbetarekommunens styrelse till gruppmöte. 6. Minst en gång årligen ska arbetarekommunens styrelse, fullmäktigegruppens styrelse och gruppordförandena i kommunens styrelser och nämnder ha överläggningar om den kommunala verksamheten. Arbetarekommunens styrelse kallar till denna överläggning. 7. Partigruppen i lokala organ ska årligen lämna rapport om sin verksamhet till de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna inom sitt område. 38

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Förslag till Stadgar för Ängelholms arbetarekommun. Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5)

Förslag till Stadgar för Ängelholms arbetarekommun. Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5) Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5) 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunerna ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen kommunikation med väljare inom kommunen

Läs mer

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål Antagna på årsmöte 15 mars 2012 1 Åmåls Arbetarekommuns uppgift Åmåls Arbetarekommun/Socialdemokraterna

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val Stockholm Antagen av representantskapet den 12 mars 2013 Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val En öppen och genomskinlig valberedningsdriven process Vårt mål är att Socialdemokraterna

Läs mer

Antagna av Stockholms arbetarekommuns representantskap Godkända av partistyrelsen för Socialdemokraterna

Antagna av Stockholms arbetarekommuns representantskap Godkända av partistyrelsen för Socialdemokraterna Antagna av Stockholms arbetarekommuns representantskap 20160911 Godkända av partistyrelsen för Socialdemokraterna 20161202 1 Stockholms arbetarekommuns uppgift... 2 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen...

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Antagna av den ordinarie partikongressen 2009 Kapitel 1 Partiets ändamål Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Antagna av den ordinarie partikongressen 2005

Stadgar Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Antagna av den ordinarie partikongressen 2005 Stadgar 2005 Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Antagna av den ordinarie partikongressen 2005 Stadgar beslutade av kongress 2005.doc Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti...4

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. Stockholms Arbetarekommun Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Stadgar. Stockholms Arbetarekommun Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Stadgar Stockholms Arbetarekommun Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Antogs vid representantskapets årsmöte 4-6 april 2003 och godkändes av partistyrelsen den 26 september 2003. Innehåll 1. Ändamål...

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

8 Revision Allmänna val och kommunala frågor Allmänna bestämmelser... 34

8 Revision Allmänna val och kommunala frågor Allmänna bestämmelser... 34 2 (47) 1 Partiets uppgift... 5 2 Organisation... 6 3 Medlemsregister och avgifter... 7 4 Partikongress... 7 5 Val av ombud till partikongress... 11 6 Partistyrelse... 14 7 Verkställande utskottet... 15

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 STADGAR FÖR Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2007 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18 1 Ändamål Vännäs

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

3 (44) Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Övriga organ är förtroenderådet, partistyrelsen och dess verkställande utskott.

3 (44) Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Övriga organ är förtroenderådet, partistyrelsen och dess verkställande utskott. Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Varje människa

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer