Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den juni en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer"

Transkript

1 Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

2 FORM OCH INNEHÅLL För många framstår dagens arbetsliv som alltmer godtyckligt och svåröverskådligt. I vår gränslösa värld måste vi själva klara av att skapa en rimlig balans mellan arbete och vila. Ofta handlar det om att samtidigt hantera upplevelser av oändliga möjligheter och känslor av total maktlöshet. När verklighet och illusioner flyter samman blir det svårt att orientera sig och det kan kännas som att man förlorar fotfästet. Samtidigt är vardagen sig alldeles lik. Bakom dessa fenomen döljer sig de sociala rörelser som brukar sammanfattas under begreppen individualism och globalisering. De hänger samman med den tekniska utvecklingen och vi börjar nu skönja hur den har påverkat vårt sociala liv. Kommunikationsteknologin har förändrat vårt sätt att se på tid, rum och gränser och gentekniken har utmanat våra föreställningar om vad som är naturligt och ödesbestämt. Den nya teknologin har också varit ett viktigt verktyg i vardagslivets demokratisering. Demokratiseringens centrala värden - jämställdhet och delaktighet har förvisso bidragit till ett bättre samhälle och ett anständigare arbetsliv. Men det finns en baksida. Som individer manas vi att skapa och utveckla vårt själv. Vardaglig hemkunskap har blivit TVunderhållning och livskunskap står på schemat i dagens grundskola. När den sociala nyfikenheten framför allt riktas mot media kommer människors naturliga strävan efter gemenskap att undermineras. När skillnaden mellan kunskap och information upphävs blir kunskapens yta viktigare än dess djup. Då påverkas arbetets innehåll och möjligheterna att skapa stabila former och samarbetsrelationer. Där vi förväntar oss frihet möter vi krav på trygghet; där vi förväntar oss självständighet och kreativitet finner vi anpassning och konformism. Detta påverkar dagens arbetsliv. Många vittnar om att det är svårt att komma till sin rätt som ledare eller underordnad. Arbetsgruppers motståndskraft mot inre och yttre tryck sviktar när människor inte känner sig erkända för sina insatser. Utan erkännande kan arbetsuppgifter förlora sin mening och seriösa avsikter ifrågasätts. I förlängningen kan det innebära att människors kompetens går förlorad. Det underliggande problemet är ofta att organisationens form och arbetsuppgifternas innehåll inte passar ihop. Organisationer kan formas för andra ändamål än att stödja det arbete som ska utföras. Avancerade former kan användas för att dölja ett meningslöst innehåll. Angelägna problem kan stängas in i former som förstör möjligheten att lösa dem på ett konstruktivt sätt. Den tomhet, som uppstår när form och innehåll inte passar ihop, hanteras ofta genom krav på bättre ledare, mer utbildning, mer utvärdering, mer kontroll och krav på evidens. Arbetslivets former och innehåll skapas av sociala processer. Form och innehåll påverkar vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att bidra till den gemensamma verksamheten. Det handlar om förhållandet mellan frihet och ordning, vilket i sin tur bestämmer villkoren för hur vi kan utveckla kompetens och arbetsgemenskap. Det berör oss främst känslomässigt och bildar dolda mönster vilka har sitt ursprung i människors strävan att begripa det som pågår i grupper och organisationer. Mönstren kommer till uttryck mellan raderna i det vi säger och gör, ofta i form av normer om rätt och fel, viktigt och oviktigt, anständigt och oanständigt. Att kunna förhålla sig till underliggande känslor som till största delen är omedvetna, bidrar till vår förmåga att organisera arbete, utveckla roller och inta positioner som främjar både effektivitet och arbetsgemenskap. 2

3 AGSLO inbjuder till FORM OCH INNEHÅLL en arbetskonferens om sociala relationer i grupper och organisationer Konferensen är en internatkonferens. Den vänder sig till personer som vill lära sig om sociala relationer i grupper och organisationer. Den är särskilt lämplig för dem som tycker om att lära sig genom egen aktivitet och reflektera över sina erfarenheter och handlingar. För att delta krävs inga förkunskaper och personer inom alla yrken och verksamhetsområden kan delta. Konferensen har plats för högst 48 deltagare. 6BTid Konferensen inleds fredagen den 13 kl och avslutas onsdagen den 18 kl BPlats Konferensen är förlagd till Skytteholms kursgård på Ekerö utanför Stockholm. 8BKonferensavgift Konferensavgiften är SEK ( kr + moms kr). Kost och logi är inkluderat i konferensavgiften. 3

4 1BKonferensens uppläggning Konferensens uppläggning vilar på antagandet att om vi kan upptäcka och analysera meningsfulla kopplingar mellan arbetets synliga och underliggande processer, kan form och innehåll förenas på ett meningsfullt sätt. Då ökas utrymmet för effektivitet och arbetsglädje i grupper och organisationer. Ett annat centralt antagande är att kunskap skapas när människor gör något tillsammans. Då ger vi form och innehåll till de sociala sammanhang som vi deltar i. Genom att aktivt undersöka hur vi handlar, tänker och känner i relation till varandra kan vi studera hur detta går till. Vi kan då lära oss om hur medvetna och omedvetna mönster bildas i grupper och organisationer och hur var och en av oss bidrar till dem. På ett djupare plan handlar det om att förstå hur vi påverkar och påverkas av det sammanhang vi befinner oss i. Särskilt betonas de dolda känslomässiga underströmmar som finns i interaktionen mellan människor och hur de präglar våra uppfattningar, relationer och handlingsmöjligheter. Konferensen är en grupprelationskonferens i Tavistock-traditionen. Inom denna tradition har man i sextio år studerat omedvetna sociala processer i grupper, organisationer och samhälle. Det bör uppmärksammas att tonvikten ligger helt på sociala processer. Någon hjälp att lösa personliga eller professionella problem erbjuds inte under konferensen. Arbetet under konferensen kan vara känslomässigt intensivt. Personer med fysisk eller psykisk bräcklighet bör överväga detta inför sitt deltagande. 9BKonferensens huvuduppgift En huvuduppgift kan beskrivas som den uppgift som förenar människor och får dem att bilda grupper. Huvuduppgiften präglas av ett gemensamt intresse. Detta kan vara medvetet eller omedvetet. I alla organisationer finns en huvuduppgift som ligger till grund för verksamheten. Huvuduppgiften kommer därför att bestämma roller och gränser i en organisation. Roller kan definieras som funktioner i förhållande till huvuduppgiften. Den behörighet som hör samman med en roll kan beskrivas som rätten att arbeta på en given uppgift. Handlingsutrymme och roll blir därmed en förhandlingsfråga där hänsyn tas till uppgift, person och det sociala sammanhanget där uppgiften genomförs. Handlingsutrymmet avgörs av gränser och det är genom dessa som huvuduppgift, roller och behörighet kan särskiljas. Huvuduppgiften för konferensen är: att lära om förhållandet mellan form och innehåll i grupper och organisationer. Alla som deltar i konferensen har anslutit sig till denna uppgift. Genom huvuduppgiften konstrueras konferensen som en tillfällig organisation för lärande. Två roller är givna från början: deltagare och stab. De formar två positioner i förhållande till huvuduppgiften. Deltagarnas uppgift är: att genom egen aktivitet och erfarenhet lära om form och innehåll i grupper och organisationer. Stabens uppgift är: att skapa möjligheter för deltagarnas lärande om form och innehåll i grupper och organisationer. Deltagarnas och stabens behörighet skiljer sig således. Deltagarna är fria att välja sådana aktiviteter som de anser bäst gagnar deras lärande. Staben har däremot förbundit sig att sätta deltagarnas lärande i fokus. Konferensens yttre form är given från början och beskrivs nedan. Inom dessa yttre ramar kommer former och innehåll att skapas när deltagare och stab utvecklar sina roller 4

5 och använder sig av behörigheten att arbeta på konferensens huvuduppgift. Då utvecklas sociala processer som gör det möjligt att genom egen aktivitet lära om relationer mellan form och innehåll i grupper och organisationer. 10BKonferensens arbetsmoment Konferensen innehåller två typer av arbetsmoment: här-och-nu moment och diskussionsmoment. Under här-och-nu momenten studeras den sociala interaktionen medan den utspelar sig. Det innebär att deltagare och stab, utifrån sina roller, genom aktiv handling bidrar till den sociala process som formas. På så sätt får deltagarna möjligheter att göra erfarenheter som på olika sätt kan belysa hur form och innehåll är relaterade. Diskussionsmomenten syftar till att deltagare ska få möjlighet att reflektera över och diskutera de erfarenheter de gjort och dra slutsatser av innebörderna av dessa. Förberedelse Deltagarna kommer före konferensen att tillfrågas om särskilda intressen som de vill undersöka under konferensen. Deltagarna kommer även att kunna ange vad de vill bidra med till det gemensamma arbetet. Konferensledningen kommer därefter att sammanställa och analysera dessa uppgifter. Analysen förväntas mynna ut i några huvudteman som sedan ligger till grund för sammansättning av smågrupperna. Konferensinledning Konferensledaren inleder konferensen genom att redogöra för tankarna bakom konferensens uppläggning. En analys av deltagarnas förberedande bidrag presenteras. Arbetsformer och stabens arbetsfördelning redovisas. På detta sätt får konferensen en form och ett innehåll som gör det möjligt att börja arbetet med konferensen. Konferensinledningen är den plats där deltagare och stab tillsammans startar arbetet med konferensens huvuduppgift och tar upp sina roller och börjar undersöka huvuduppgiftens olika innebörder. Här-och-nu moment Konferensen innehåller fyra former av här-och-nu moment: smågrupp, hel matris, delmatris och organisationspass. Begreppet matris används i denna konferens för att beteckna en avgränsad tid och plats för social interaktion. Smågrupp: En grupp kan beskrivas som en samling personer som engageras av en gemensam uppgift eller ett gemensamt intresse. Resultaten från den förberedande analysen ligger till grund för sammansättningen av smågrupperna. Deltagare med liknande intressen placeras så långt möjligt i samma grupp. Varje smågrupp består av 8 12 deltagare. Uppgiften för smågruppen är att med utgångspunkt från ett gemensamt intresse studera det som utspelar sig här och nu. För deltagarna gäller det att förhålla sig både till de andra gruppmedlemmarna och till det gemensamma intresset. Smågruppen erbjuder möjlighet att undersöka de sociala processer som utspelar sig i tolkningen av gemensamma intressen. En konsult bidrar till gruppens arbete genom att fokusera de sociala processer som utspelar sig här-och-nu. Smågruppsmomentet består av sammanlagt fem arbetspass på en och en halv timme vardera. Delmatriser: I detta moment kan deltagarna samlas i mindre former för att tillsammans undersöka hur grupperingar och fraktioner bildas och förhåller sig till varandra som en del av en helhet. Konsulter och observatörer finns placerade i olika sektorer och konsulterar till eller observerar den sociala process som utspelar sig i denna. Momentet avslutas i plenum där de olika delarna kan iscensättas och studeras i sin helhet. Momentet omfattar sammanlagt fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. 5

6 Hel matris: I den hela matrisen deltar samtliga deltagare. Uppgiften är att undersöka hur form och innehåll skapas och upprätthålls när många personer samverkar med varandra och hur dessa hänger samman med konferensens institutionella sammanhang. Tre konsulter bidrar med arbetshypoteser om vad som pågår här-och-nu. Momentet omfattar fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. Organisationspass: Organisationspasset omfattar både deltagare och stab. Staben kommer att arbeta som en samlad grupp. Deltagarna får möjligheter att på egen hand bilda olika former av grupper. Uppgiften under detta moment är att undersöka förbindelser mellan olika delar av konferensen som organisation. Stabens uppgift är att leda arbetet med att studera det som pågår i organisationen här och nu. Deltagarna får möjlighet att själva välja form och innehåll för sitt arbete under momentet. På begäran erbjuder staben konsultation. Deltagarna kan förhandla med staben om konsultationens form och innehåll. Momentet omfattar fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. Diskussionsmoment Diskussionsmomenten är av tre slag: konferensdiskussion, rollanalys och reflektion. Konferensdiskussion: Konferensen avslutas med en diskussion. Konferensdiskussionen är ett tillfälle för deltagare och stab att få en överblick över konferensen som helhet och avsluta samarbetet på konferensens huvuduppgift. Konferensdiskussionen omfattar ett arbetspass om en och en halv timme. Rollanalys: I detta moment arbetar deltagarna i grupper på 6 8 deltagare. Syftet är att ge utrymme för reflektioner över roller som deltagarna tänker ta, har tagit eller tilldelats under konferensens här-och-nu moment. Grupperna har satts samman på förhand på ett sätt som antas gagna uppgiften bäst. En stabsmedlem medverkar som samtalsledare. Momentet omfattar sammanlagt två arbetspass. Reflektionspass: : Under reflektionspasset ges deltagarna möjlighet att i dialog med andra deltagare reflektera över innebörden av de erfarenheter som de gjort samt förbereda sig för deltagande i konferensdiskussionen. Gruppindelning och samtalsledare är densamma som under rollanalysmomentet. Momentet omfattar två arbetspass. 2BKonferensens stab Konferensens stab arbetar i olika roller. Konferenledningen består av konferensledaren och två biträdande konferensledare. Konferensledningens uppgift är att leda planering och genomförande av konferensen. I rollen som konsult arbetar alla stabsmedlemmarna med att bidra med arbetshypoteser om det som pågår här-och-nu och göra dessa tillgängliga för deltagarna. Som samtalsledare arbetar stabsmedlemmarna med att skapa utrymme för deltagarna att reflektera över sina erfarenheter och roller under konferensen. Tillsammans har stabens medlemmar ett gemensamt ansvar för att upprätthålla konferensens yttre ramar på ett sätt, som gör det möjligt för deltagare och stab att arbeta på huvuduppgiften. 6

7 1BKonferensledning Konferensledare: Britta Högberg, fil.dr; leg psykolog. forskningsledare, Stockholms läns landsting; lektor vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Biträdande konferensledare med ansvar för tillämpning och reflektion: Magnus Larsson, fil.dr; leg.psykolog, biträdande lektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet; konsult i egen firma Biträdande konferensledare med ansvar för administration: Helena Örn, socionom, enhetschef, Socialtjänstförvaltningen, Stockholm 12BÖvrig stab Petra Bovide Lindén, leg logoped, enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Kristianstad, Region Skåne Johanna Crafoord, leg.psykolog; verksamhetschef, Avonova Hälsa, Stockholm Peter Hugo, skötare inom psykiatrisk vård; leg psykoterapeut; handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete (SLL); psykoanalytiker (Sv.psykoanalytiska föreningen, IPA); privat praktik, Stockholm Per Krogager, Mag. art, autoriseret psykolog; Vice President Human Resources, Tvilum- Scanbirk, Fårvang, Danmark Stina Åsell, socionom, leg psykoterapeut, privat praktik, Stockholm 7

8 3BPraktiska upplysningar 13BDeltagande Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att lära om form och innehåll i grupper och organisationer enligt ovanstående beskrivning. Den har plats för 48 deltagare. För att konferensen ska genomföras krävs att minst 20 personer ansökt om deltagande vid anmälningstidens utgång. 14BTid Konferensen inleds fredagen den 13 kl och avslutas onsdagen den 18 kl BPlats Konferensen hålls i internatform och är förlagd till Skytteholms kursgård. Den ligger i Bergvik, Ekerö. 16BAnsökan Formulär för ansökan om deltagande i konferensen finns sist i denna presentation. Ansökan är personlig och ska sändas till biträdande konferensledaren under nedanstående adress AGSLO:s sommarkonferens 2008 c/o Helena Örn Bäckvägen Hägersten Ansökan ska vara biträdande konferensledaren tillhanda senast fredagen den 28 april Besked om antagning skickas ut senast den 7 maj Om platser återstår efter ansökningstidens utgång kommer konferensledaren att beakta ansökningar som kommit in efter detta datum. 17BKonferensavgift Konferensavgiften är totalt SEK (varav SEK är moms). Faktura skickas ut samtidigt som besked om antagning. Konferensavgiften ska vara AGSLO tillhanda senast den Sökande är personligt ansvarig för att konferensavgiften inbetalas i tid oavsett hur deltagandet i konferensen finansieras. 18BInbetalning Inbetalning av konferensavgiften ska göras på AGSLO:s plusgiro eller bankgiro Pg: Bg: Vid inbetalningen, var noga med att uppge för vem inbetalningen gäller. AGSLO:s organisationsnummer är Stiftelsen AGSLO innehar F-skattebevis 8

9 19BReducerad avgift AGSLO avsätter ett visst belopp som bidrag till konferensavgiften. Skriftlig ansökan om reducerad avgift sker på en särskild blankett som rekvireras från AGSLO:s styrelse. Se adress på HUwww.agslo.seUH. Ansökan ska vara AGSLO:s sekreterare tillhanda senast den 21 april. 20BÅterbud Vid återbud före den 2 återbetalas konferensavgiften med avdrag för en administrativ avgift om SEK 650. Vid återbud efter den 2 återbetalas konferensavgiften endast om lämplig ersättare kan antas. 4BOm AGSLO AGSLO bildades Stiftelsen AGSLO är en ideell, icke-vinstdrivande organisation vars uppgift är att anordna grupprelationskonferenser i Tavistock-traditionen. Den första skandinaviska konferensen hölls i Sigtuna Sedan dess har AGSLO arrangerat ett femtiotal konferenser. Förutom den årliga veckolånga internatkonferensen har ett antal kortare konferenser med olika fokus arrangerats. AGSLO har också arrangerat seminarier och listening posts. Över 3000 personer har hittills deltagit i AGSLO:s konferenser från cirka 900 organisationer. Deltagare har kommit från olika delar av näringslivet, kommunal och statlig förvaltning, socialtjänst och hälso-och sjukvård, universitet, skolor och andra institutioner som bedriver forskning och utbildning samt från försvaret, kyrkor och andra ideella organisationer. Mer information om AGSLO finns på hemsidan: 5BLästips Alvesson, M. (2006). Tomhetens triumf. Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel. Stockholm: Atlas. Armstrong, D. (2005). Organization in the mind. London: Karnac. Bion, W. (1961). Experiences in groups. New York: Ballantine Books. Boalt Boëthius, S., Jern, S. (Eds.). (1996). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. Stockholm: Natur & Kultur. Högberg, B (2007). Planering som social process. Om delaktighet och barnets bästa. Lund: Studentlitteratur. Stapley, L. (2006). Individuals, groups and organizations beneath the surface. London: Karnac. Volkan, V. (2004). Blind trust. Large groups and their leaders in times of crisis and terror. Charlottesville: Pitchstone Publishing. 9

10 Tid Fredag 13 Lördag 14 0BSchema Söndag 15 Måndag 16 Tisdag Delmatris Smågrupp Hel matris Hel matris Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Hel matris Smågrupp Smågrupp Konferensdiskussion Konferensinledning Lunch Lunch Lunch Lunch Onsdag 18 Reflektionspass Smågrupp Delmatris Organisationspass Organisationspass Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Hel matris Plenum Organisationspass Organisationspass Rollanalys Middag Middag Middag Middag Middag Delmatris Rollanalys Smågrupp Reflektionspass 10

11 21BAnsökan om deltagande i AGSLO:s konferens FORM OCH IN- NEHÅLL en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer den Ansökan, som ska vara biträdande konfernsledaren tillhanda senast den 28 april, sändes per post till AGSLO:s konferens i Stockholm 2008, c/o Helena Örn, Bäckvägen 59, S Hägersten. Konferensavgiften är SEK och sättes in på plusgiro: eller bankgiro Faktura på konferensavgiften kommer att sändas ut tillsammans med antagningsbeskedet. Namn:. Adress: Postnr:.. Ort:.. Land: Telefon: Fax:.. . Befattning:.. Arbetsgivare:.. Fakturadress:... Ålder. Kön. Nationalitet Utbildning: Tidigare erfarenhet av deltagande i grupprelationskonferenser (v.g ange arrangör och år). Jag har läst broschyren och jag accepterar konferensens uppläggning och praktiska arrangemang. Jag är införstådd med att min ansökan har karaktären av ett kontrakt mellan mig och AGSLO enligt de villkor som beskrivs i broschyren Datum Sökandes underskrift. 11

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Licentiatuppsats Marianne Dahl 2011-03-29 Förord... 5 Del 1 Bakgrund... 7 Inledning... 7

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer