Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den juni en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer"

Transkript

1 Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

2 FORM OCH INNEHÅLL För många framstår dagens arbetsliv som alltmer godtyckligt och svåröverskådligt. I vår gränslösa värld måste vi själva klara av att skapa en rimlig balans mellan arbete och vila. Ofta handlar det om att samtidigt hantera upplevelser av oändliga möjligheter och känslor av total maktlöshet. När verklighet och illusioner flyter samman blir det svårt att orientera sig och det kan kännas som att man förlorar fotfästet. Samtidigt är vardagen sig alldeles lik. Bakom dessa fenomen döljer sig de sociala rörelser som brukar sammanfattas under begreppen individualism och globalisering. De hänger samman med den tekniska utvecklingen och vi börjar nu skönja hur den har påverkat vårt sociala liv. Kommunikationsteknologin har förändrat vårt sätt att se på tid, rum och gränser och gentekniken har utmanat våra föreställningar om vad som är naturligt och ödesbestämt. Den nya teknologin har också varit ett viktigt verktyg i vardagslivets demokratisering. Demokratiseringens centrala värden - jämställdhet och delaktighet har förvisso bidragit till ett bättre samhälle och ett anständigare arbetsliv. Men det finns en baksida. Som individer manas vi att skapa och utveckla vårt själv. Vardaglig hemkunskap har blivit TVunderhållning och livskunskap står på schemat i dagens grundskola. När den sociala nyfikenheten framför allt riktas mot media kommer människors naturliga strävan efter gemenskap att undermineras. När skillnaden mellan kunskap och information upphävs blir kunskapens yta viktigare än dess djup. Då påverkas arbetets innehåll och möjligheterna att skapa stabila former och samarbetsrelationer. Där vi förväntar oss frihet möter vi krav på trygghet; där vi förväntar oss självständighet och kreativitet finner vi anpassning och konformism. Detta påverkar dagens arbetsliv. Många vittnar om att det är svårt att komma till sin rätt som ledare eller underordnad. Arbetsgruppers motståndskraft mot inre och yttre tryck sviktar när människor inte känner sig erkända för sina insatser. Utan erkännande kan arbetsuppgifter förlora sin mening och seriösa avsikter ifrågasätts. I förlängningen kan det innebära att människors kompetens går förlorad. Det underliggande problemet är ofta att organisationens form och arbetsuppgifternas innehåll inte passar ihop. Organisationer kan formas för andra ändamål än att stödja det arbete som ska utföras. Avancerade former kan användas för att dölja ett meningslöst innehåll. Angelägna problem kan stängas in i former som förstör möjligheten att lösa dem på ett konstruktivt sätt. Den tomhet, som uppstår när form och innehåll inte passar ihop, hanteras ofta genom krav på bättre ledare, mer utbildning, mer utvärdering, mer kontroll och krav på evidens. Arbetslivets former och innehåll skapas av sociala processer. Form och innehåll påverkar vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att bidra till den gemensamma verksamheten. Det handlar om förhållandet mellan frihet och ordning, vilket i sin tur bestämmer villkoren för hur vi kan utveckla kompetens och arbetsgemenskap. Det berör oss främst känslomässigt och bildar dolda mönster vilka har sitt ursprung i människors strävan att begripa det som pågår i grupper och organisationer. Mönstren kommer till uttryck mellan raderna i det vi säger och gör, ofta i form av normer om rätt och fel, viktigt och oviktigt, anständigt och oanständigt. Att kunna förhålla sig till underliggande känslor som till största delen är omedvetna, bidrar till vår förmåga att organisera arbete, utveckla roller och inta positioner som främjar både effektivitet och arbetsgemenskap. 2

3 AGSLO inbjuder till FORM OCH INNEHÅLL en arbetskonferens om sociala relationer i grupper och organisationer Konferensen är en internatkonferens. Den vänder sig till personer som vill lära sig om sociala relationer i grupper och organisationer. Den är särskilt lämplig för dem som tycker om att lära sig genom egen aktivitet och reflektera över sina erfarenheter och handlingar. För att delta krävs inga förkunskaper och personer inom alla yrken och verksamhetsområden kan delta. Konferensen har plats för högst 48 deltagare. 6BTid Konferensen inleds fredagen den 13 kl och avslutas onsdagen den 18 kl BPlats Konferensen är förlagd till Skytteholms kursgård på Ekerö utanför Stockholm. 8BKonferensavgift Konferensavgiften är SEK ( kr + moms kr). Kost och logi är inkluderat i konferensavgiften. 3

4 1BKonferensens uppläggning Konferensens uppläggning vilar på antagandet att om vi kan upptäcka och analysera meningsfulla kopplingar mellan arbetets synliga och underliggande processer, kan form och innehåll förenas på ett meningsfullt sätt. Då ökas utrymmet för effektivitet och arbetsglädje i grupper och organisationer. Ett annat centralt antagande är att kunskap skapas när människor gör något tillsammans. Då ger vi form och innehåll till de sociala sammanhang som vi deltar i. Genom att aktivt undersöka hur vi handlar, tänker och känner i relation till varandra kan vi studera hur detta går till. Vi kan då lära oss om hur medvetna och omedvetna mönster bildas i grupper och organisationer och hur var och en av oss bidrar till dem. På ett djupare plan handlar det om att förstå hur vi påverkar och påverkas av det sammanhang vi befinner oss i. Särskilt betonas de dolda känslomässiga underströmmar som finns i interaktionen mellan människor och hur de präglar våra uppfattningar, relationer och handlingsmöjligheter. Konferensen är en grupprelationskonferens i Tavistock-traditionen. Inom denna tradition har man i sextio år studerat omedvetna sociala processer i grupper, organisationer och samhälle. Det bör uppmärksammas att tonvikten ligger helt på sociala processer. Någon hjälp att lösa personliga eller professionella problem erbjuds inte under konferensen. Arbetet under konferensen kan vara känslomässigt intensivt. Personer med fysisk eller psykisk bräcklighet bör överväga detta inför sitt deltagande. 9BKonferensens huvuduppgift En huvuduppgift kan beskrivas som den uppgift som förenar människor och får dem att bilda grupper. Huvuduppgiften präglas av ett gemensamt intresse. Detta kan vara medvetet eller omedvetet. I alla organisationer finns en huvuduppgift som ligger till grund för verksamheten. Huvuduppgiften kommer därför att bestämma roller och gränser i en organisation. Roller kan definieras som funktioner i förhållande till huvuduppgiften. Den behörighet som hör samman med en roll kan beskrivas som rätten att arbeta på en given uppgift. Handlingsutrymme och roll blir därmed en förhandlingsfråga där hänsyn tas till uppgift, person och det sociala sammanhanget där uppgiften genomförs. Handlingsutrymmet avgörs av gränser och det är genom dessa som huvuduppgift, roller och behörighet kan särskiljas. Huvuduppgiften för konferensen är: att lära om förhållandet mellan form och innehåll i grupper och organisationer. Alla som deltar i konferensen har anslutit sig till denna uppgift. Genom huvuduppgiften konstrueras konferensen som en tillfällig organisation för lärande. Två roller är givna från början: deltagare och stab. De formar två positioner i förhållande till huvuduppgiften. Deltagarnas uppgift är: att genom egen aktivitet och erfarenhet lära om form och innehåll i grupper och organisationer. Stabens uppgift är: att skapa möjligheter för deltagarnas lärande om form och innehåll i grupper och organisationer. Deltagarnas och stabens behörighet skiljer sig således. Deltagarna är fria att välja sådana aktiviteter som de anser bäst gagnar deras lärande. Staben har däremot förbundit sig att sätta deltagarnas lärande i fokus. Konferensens yttre form är given från början och beskrivs nedan. Inom dessa yttre ramar kommer former och innehåll att skapas när deltagare och stab utvecklar sina roller 4

5 och använder sig av behörigheten att arbeta på konferensens huvuduppgift. Då utvecklas sociala processer som gör det möjligt att genom egen aktivitet lära om relationer mellan form och innehåll i grupper och organisationer. 10BKonferensens arbetsmoment Konferensen innehåller två typer av arbetsmoment: här-och-nu moment och diskussionsmoment. Under här-och-nu momenten studeras den sociala interaktionen medan den utspelar sig. Det innebär att deltagare och stab, utifrån sina roller, genom aktiv handling bidrar till den sociala process som formas. På så sätt får deltagarna möjligheter att göra erfarenheter som på olika sätt kan belysa hur form och innehåll är relaterade. Diskussionsmomenten syftar till att deltagare ska få möjlighet att reflektera över och diskutera de erfarenheter de gjort och dra slutsatser av innebörderna av dessa. Förberedelse Deltagarna kommer före konferensen att tillfrågas om särskilda intressen som de vill undersöka under konferensen. Deltagarna kommer även att kunna ange vad de vill bidra med till det gemensamma arbetet. Konferensledningen kommer därefter att sammanställa och analysera dessa uppgifter. Analysen förväntas mynna ut i några huvudteman som sedan ligger till grund för sammansättning av smågrupperna. Konferensinledning Konferensledaren inleder konferensen genom att redogöra för tankarna bakom konferensens uppläggning. En analys av deltagarnas förberedande bidrag presenteras. Arbetsformer och stabens arbetsfördelning redovisas. På detta sätt får konferensen en form och ett innehåll som gör det möjligt att börja arbetet med konferensen. Konferensinledningen är den plats där deltagare och stab tillsammans startar arbetet med konferensens huvuduppgift och tar upp sina roller och börjar undersöka huvuduppgiftens olika innebörder. Här-och-nu moment Konferensen innehåller fyra former av här-och-nu moment: smågrupp, hel matris, delmatris och organisationspass. Begreppet matris används i denna konferens för att beteckna en avgränsad tid och plats för social interaktion. Smågrupp: En grupp kan beskrivas som en samling personer som engageras av en gemensam uppgift eller ett gemensamt intresse. Resultaten från den förberedande analysen ligger till grund för sammansättningen av smågrupperna. Deltagare med liknande intressen placeras så långt möjligt i samma grupp. Varje smågrupp består av 8 12 deltagare. Uppgiften för smågruppen är att med utgångspunkt från ett gemensamt intresse studera det som utspelar sig här och nu. För deltagarna gäller det att förhålla sig både till de andra gruppmedlemmarna och till det gemensamma intresset. Smågruppen erbjuder möjlighet att undersöka de sociala processer som utspelar sig i tolkningen av gemensamma intressen. En konsult bidrar till gruppens arbete genom att fokusera de sociala processer som utspelar sig här-och-nu. Smågruppsmomentet består av sammanlagt fem arbetspass på en och en halv timme vardera. Delmatriser: I detta moment kan deltagarna samlas i mindre former för att tillsammans undersöka hur grupperingar och fraktioner bildas och förhåller sig till varandra som en del av en helhet. Konsulter och observatörer finns placerade i olika sektorer och konsulterar till eller observerar den sociala process som utspelar sig i denna. Momentet avslutas i plenum där de olika delarna kan iscensättas och studeras i sin helhet. Momentet omfattar sammanlagt fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. 5

6 Hel matris: I den hela matrisen deltar samtliga deltagare. Uppgiften är att undersöka hur form och innehåll skapas och upprätthålls när många personer samverkar med varandra och hur dessa hänger samman med konferensens institutionella sammanhang. Tre konsulter bidrar med arbetshypoteser om vad som pågår här-och-nu. Momentet omfattar fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. Organisationspass: Organisationspasset omfattar både deltagare och stab. Staben kommer att arbeta som en samlad grupp. Deltagarna får möjligheter att på egen hand bilda olika former av grupper. Uppgiften under detta moment är att undersöka förbindelser mellan olika delar av konferensen som organisation. Stabens uppgift är att leda arbetet med att studera det som pågår i organisationen här och nu. Deltagarna får möjlighet att själva välja form och innehåll för sitt arbete under momentet. På begäran erbjuder staben konsultation. Deltagarna kan förhandla med staben om konsultationens form och innehåll. Momentet omfattar fyra arbetspass på en och en halv timme vardera. Diskussionsmoment Diskussionsmomenten är av tre slag: konferensdiskussion, rollanalys och reflektion. Konferensdiskussion: Konferensen avslutas med en diskussion. Konferensdiskussionen är ett tillfälle för deltagare och stab att få en överblick över konferensen som helhet och avsluta samarbetet på konferensens huvuduppgift. Konferensdiskussionen omfattar ett arbetspass om en och en halv timme. Rollanalys: I detta moment arbetar deltagarna i grupper på 6 8 deltagare. Syftet är att ge utrymme för reflektioner över roller som deltagarna tänker ta, har tagit eller tilldelats under konferensens här-och-nu moment. Grupperna har satts samman på förhand på ett sätt som antas gagna uppgiften bäst. En stabsmedlem medverkar som samtalsledare. Momentet omfattar sammanlagt två arbetspass. Reflektionspass: : Under reflektionspasset ges deltagarna möjlighet att i dialog med andra deltagare reflektera över innebörden av de erfarenheter som de gjort samt förbereda sig för deltagande i konferensdiskussionen. Gruppindelning och samtalsledare är densamma som under rollanalysmomentet. Momentet omfattar två arbetspass. 2BKonferensens stab Konferensens stab arbetar i olika roller. Konferenledningen består av konferensledaren och två biträdande konferensledare. Konferensledningens uppgift är att leda planering och genomförande av konferensen. I rollen som konsult arbetar alla stabsmedlemmarna med att bidra med arbetshypoteser om det som pågår här-och-nu och göra dessa tillgängliga för deltagarna. Som samtalsledare arbetar stabsmedlemmarna med att skapa utrymme för deltagarna att reflektera över sina erfarenheter och roller under konferensen. Tillsammans har stabens medlemmar ett gemensamt ansvar för att upprätthålla konferensens yttre ramar på ett sätt, som gör det möjligt för deltagare och stab att arbeta på huvuduppgiften. 6

7 1BKonferensledning Konferensledare: Britta Högberg, fil.dr; leg psykolog. forskningsledare, Stockholms läns landsting; lektor vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Biträdande konferensledare med ansvar för tillämpning och reflektion: Magnus Larsson, fil.dr; leg.psykolog, biträdande lektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet; konsult i egen firma Biträdande konferensledare med ansvar för administration: Helena Örn, socionom, enhetschef, Socialtjänstförvaltningen, Stockholm 12BÖvrig stab Petra Bovide Lindén, leg logoped, enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Kristianstad, Region Skåne Johanna Crafoord, leg.psykolog; verksamhetschef, Avonova Hälsa, Stockholm Peter Hugo, skötare inom psykiatrisk vård; leg psykoterapeut; handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete (SLL); psykoanalytiker (Sv.psykoanalytiska föreningen, IPA); privat praktik, Stockholm Per Krogager, Mag. art, autoriseret psykolog; Vice President Human Resources, Tvilum- Scanbirk, Fårvang, Danmark Stina Åsell, socionom, leg psykoterapeut, privat praktik, Stockholm 7

8 3BPraktiska upplysningar 13BDeltagande Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att lära om form och innehåll i grupper och organisationer enligt ovanstående beskrivning. Den har plats för 48 deltagare. För att konferensen ska genomföras krävs att minst 20 personer ansökt om deltagande vid anmälningstidens utgång. 14BTid Konferensen inleds fredagen den 13 kl och avslutas onsdagen den 18 kl BPlats Konferensen hålls i internatform och är förlagd till Skytteholms kursgård. Den ligger i Bergvik, Ekerö. 16BAnsökan Formulär för ansökan om deltagande i konferensen finns sist i denna presentation. Ansökan är personlig och ska sändas till biträdande konferensledaren under nedanstående adress AGSLO:s sommarkonferens 2008 c/o Helena Örn Bäckvägen Hägersten Ansökan ska vara biträdande konferensledaren tillhanda senast fredagen den 28 april Besked om antagning skickas ut senast den 7 maj Om platser återstår efter ansökningstidens utgång kommer konferensledaren att beakta ansökningar som kommit in efter detta datum. 17BKonferensavgift Konferensavgiften är totalt SEK (varav SEK är moms). Faktura skickas ut samtidigt som besked om antagning. Konferensavgiften ska vara AGSLO tillhanda senast den Sökande är personligt ansvarig för att konferensavgiften inbetalas i tid oavsett hur deltagandet i konferensen finansieras. 18BInbetalning Inbetalning av konferensavgiften ska göras på AGSLO:s plusgiro eller bankgiro Pg: Bg: Vid inbetalningen, var noga med att uppge för vem inbetalningen gäller. AGSLO:s organisationsnummer är Stiftelsen AGSLO innehar F-skattebevis 8

9 19BReducerad avgift AGSLO avsätter ett visst belopp som bidrag till konferensavgiften. Skriftlig ansökan om reducerad avgift sker på en särskild blankett som rekvireras från AGSLO:s styrelse. Se adress på HUwww.agslo.seUH. Ansökan ska vara AGSLO:s sekreterare tillhanda senast den 21 april. 20BÅterbud Vid återbud före den 2 återbetalas konferensavgiften med avdrag för en administrativ avgift om SEK 650. Vid återbud efter den 2 återbetalas konferensavgiften endast om lämplig ersättare kan antas. 4BOm AGSLO AGSLO bildades Stiftelsen AGSLO är en ideell, icke-vinstdrivande organisation vars uppgift är att anordna grupprelationskonferenser i Tavistock-traditionen. Den första skandinaviska konferensen hölls i Sigtuna Sedan dess har AGSLO arrangerat ett femtiotal konferenser. Förutom den årliga veckolånga internatkonferensen har ett antal kortare konferenser med olika fokus arrangerats. AGSLO har också arrangerat seminarier och listening posts. Över 3000 personer har hittills deltagit i AGSLO:s konferenser från cirka 900 organisationer. Deltagare har kommit från olika delar av näringslivet, kommunal och statlig förvaltning, socialtjänst och hälso-och sjukvård, universitet, skolor och andra institutioner som bedriver forskning och utbildning samt från försvaret, kyrkor och andra ideella organisationer. Mer information om AGSLO finns på hemsidan: 5BLästips Alvesson, M. (2006). Tomhetens triumf. Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel. Stockholm: Atlas. Armstrong, D. (2005). Organization in the mind. London: Karnac. Bion, W. (1961). Experiences in groups. New York: Ballantine Books. Boalt Boëthius, S., Jern, S. (Eds.). (1996). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. Stockholm: Natur & Kultur. Högberg, B (2007). Planering som social process. Om delaktighet och barnets bästa. Lund: Studentlitteratur. Stapley, L. (2006). Individuals, groups and organizations beneath the surface. London: Karnac. Volkan, V. (2004). Blind trust. Large groups and their leaders in times of crisis and terror. Charlottesville: Pitchstone Publishing. 9

10 Tid Fredag 13 Lördag 14 0BSchema Söndag 15 Måndag 16 Tisdag Delmatris Smågrupp Hel matris Hel matris Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Hel matris Smågrupp Smågrupp Konferensdiskussion Konferensinledning Lunch Lunch Lunch Lunch Onsdag 18 Reflektionspass Smågrupp Delmatris Organisationspass Organisationspass Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Hel matris Plenum Organisationspass Organisationspass Rollanalys Middag Middag Middag Middag Middag Delmatris Rollanalys Smågrupp Reflektionspass 10

11 21BAnsökan om deltagande i AGSLO:s konferens FORM OCH IN- NEHÅLL en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer den Ansökan, som ska vara biträdande konfernsledaren tillhanda senast den 28 april, sändes per post till AGSLO:s konferens i Stockholm 2008, c/o Helena Örn, Bäckvägen 59, S Hägersten. Konferensavgiften är SEK och sättes in på plusgiro: eller bankgiro Faktura på konferensavgiften kommer att sändas ut tillsammans med antagningsbeskedet. Namn:. Adress: Postnr:.. Ort:.. Land: Telefon: Fax:.. . Befattning:.. Arbetsgivare:.. Fakturadress:... Ålder. Kön. Nationalitet Utbildning: Tidigare erfarenhet av deltagande i grupprelationskonferenser (v.g ange arrangör och år). Jag har läst broschyren och jag accepterar konferensens uppläggning och praktiska arrangemang. Jag är införstådd med att min ansökan har karaktären av ett kontrakt mellan mig och AGSLO enligt de villkor som beskrivs i broschyren Datum Sökandes underskrift. 11

13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING

13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING i Arbetsliv och Samhälle EN ARBETSKONFERENS MED ETT A- OCH ETT B-SYSTEM

Läs mer

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, TILLHÖRIGHET & ORGANISATION EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner

Läs mer

IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG

IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIER AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION Grupprelationskonferens 2017 IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG den 17-20 maj 2017 Tynningö, Stockholm Identitet, tillhörighet och engagemang

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Gävleborgs Kommuner och Landsting inbjuder i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland till rubricerade konferens.

Gävleborgs Kommuner och Landsting inbjuder i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland till rubricerade konferens. 2006-01-17 06/16 Socialnämnden (motsv) IFO INSATSER FÖR BARN EGET ELLER VÅRDNADSHAVARES FUNKTIONSHINDER ORSAKAR BEHOV Ansvarsfördelning, tillämpning av olika lagar och samordning av insatser BAKGRUND SYFTE

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Fortsättnings- och fördjupningskurs

Fortsättnings- och fördjupningskurs 2005-12-07 06/04 Deltagare i Kommunallagen har ändrats igen! Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden (motsv) Fastighetsnämnden (motsv) Gatunämnden (motsv) Kultur/Fritidsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Räddningsnämnden

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception! 2006-09-19 06/82 Samtliga nämnder/styrelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception! Inklusive de nya lagreglerna från 1 oktober 2006 om förbudet att

Läs mer

/30. Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS?

/30. Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS? UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/30 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS? BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) Steg I Barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna motsvarande 45 högskolepoäng (hp) Inledning HUMANA anordnar en grundläggande

Läs mer

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO)

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 2006-09-06 06/91 Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar kunskap om senaste rättspraxis,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2005-12-22 06/11 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG NYHETER INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! FILMPRODUKTION 1 (FP1), HT2015/VT2016 (grundkurs)! FILMPRODUKTION 2 (FP2), HT2015/VT2016 (fördjupningskurs) foto Plats för foto

Läs mer

T r o l l k a r l e n s h a t t

T r o l l k a r l e n s h a t t T r o l l k a r l e n s h a t t Verksamhetsplan för vårterminen 2010 Innehåller en beskrivning av vår verksamhet, våra kopplingar till läroplanen för förskolan, hållbar utveckling, viktiga datum att komma

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-09-26 13/113 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE De allra yngsta barnen har uttalade behov

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget 2006-02-21 06/36 Samtliga nämnder och styrelser Landstinget ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER OCH ANDRA KOMMUNALA CHEFER BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner och Landsting

Läs mer

NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER

NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 2007-01-17 07/26 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret (motsv) Gatukontoret Tekniska kontoret VA-bolag Ekonomikontoret Kommunala bostadsbolag NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER avgiftsskyldighet, betalningsansvar

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

2006-02-06 06/38 VAD GÖR VI FÖR ATT MÖTA KRAVET PÅ ENERGIOMSTÄLLNING TILL ETT GRÖNARE SAMHÄLLE? SKA VI SITTA OCH VÄNTA ELLER VAD KAN VI GÖRA REDAN NU?

2006-02-06 06/38 VAD GÖR VI FÖR ATT MÖTA KRAVET PÅ ENERGIOMSTÄLLNING TILL ETT GRÖNARE SAMHÄLLE? SKA VI SITTA OCH VÄNTA ELLER VAD KAN VI GÖRA REDAN NU? UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-02-06 06/38 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Byggnadsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) Planeringskontoret Fastighetskontoret Energirådgivare

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS 2006-09-06 06/92 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen Handikappomsorgen AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge

Läs mer

Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm

Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm Migration och familjeperspektiv, 7,5 högskolepoäng En tvärprofessionell utbildning för personal inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till OPEN Apertum utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen 12-14 augusti 2014 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Vad innebär OPEN Apertum? Föreningen

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Kursplan Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer Kursen är ackrediterad inom följande specialistområden: 1. Arbetsoch organisationspsykologi

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 50 år 2016 KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 Onsdag 25 maj 09:00 10:15 Registrering och fika 10:15 10:45 Invigning 10:45 12:00 Kamp eller kreativ dialog.

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Ansökan (sida 1-6) till: Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Start HT 2015 Person- och adressuppgifter Namn Personnummer

Läs mer

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer: * ) Postadress: Telefax:

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

/37. Miljönämnden (motsv) Byggnadsnämnden (motsv) Socialnämnden (motsv) FÖRVALTNINGSRÄTT FÖR DIG SOM ARBETAR INOM TILLSYNSVERKSAMHET

/37. Miljönämnden (motsv) Byggnadsnämnden (motsv) Socialnämnden (motsv) FÖRVALTNINGSRÄTT FÖR DIG SOM ARBETAR INOM TILLSYNSVERKSAMHET 2006-03-03 06/37 Miljönämnden (motsv) Byggnadsnämnden (motsv) Socialnämnden (motsv) FÖRVALTNINGSRÄTT FÖR DIG SOM ARBETAR INOM TILLSYNSVERKSAMHET BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Motiverande samtal - introduktion. BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing

Motiverande samtal - introduktion. BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing Motiverande samtal - introduktion BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing Motiverande samtal en introduktion Liria Ortiz MI lärare (MINT), leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), lärare och

Läs mer

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM 2009-01-30 09/40 Socialnämnden (motsv) IFO Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM BAKGRUND INNEHÅLL Härmed inbjuder Region Gävleborg i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till vårkonferens på. Ästad Gård 18-19 maj 2010

Västra regionen. Inbjuder till vårkonferens på. Ästad Gård 18-19 maj 2010 Västra regionen Inbjuder till vårkonferens på Ästad Gård 18-19 maj 2010 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Ästad Gård, en mycket inspirerande miljö som måste

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Att möta brukarens rätt till ökade valmöjligheter av hjälpmedel

Att möta brukarens rätt till ökade valmöjligheter av hjälpmedel Inbjudan till endagskonferensen Att möta brukarens rätt till ökade valmöjligheter av hjälpmedel 1 dec, 9 dec och 12 dec Hälso-och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholm Att möta brukarens rätt till ökade

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer