G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S N OV E M B E R AUTO- RITET, ROLL NOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI"

Transkript

1 G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S N OV E M B E R & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION

2 AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner du dig fri att tänka, uttrycka åsikter och agera självständigt? När ger du efter av rädsla för att inte vara andra till lags? Vad förväntar sig andra av dig och vad är dina egna tankar och handlingar i din yrkesroll? Ordet auktoritet riskerar att felaktigt sammanblandas med auktoritär medan ordet autonomi på samma sätt felaktigt kan missförstås handla om frihet från ansvar och allmänt oberoende. Vad det innebär att ta sin roll med full auktoritet och hur fri respektive hindrad du känner dig vad gäller att bruka de möjligheter som ligger i din roll kan du utforska på den här grupprelationskonferensen. Någon har troligtvis beskrivit vad som förväntas av dig i din roll. Kanske känner du dig begränsad av ramarna i ditt uppdrag eller så har du inte fått din uppgift tydligt beskriven. Kanske har du någon gång tyckt att ledningen är inne på fel spår, beter sig okunnigt, oprofessionellt eller till och med moraliskt tvivelaktigt, på tvärs mot dina värderingar. Kanske har du en idé om vad som skulle behöva göras men känt dig hindrad av att det inte ingår i ditt uppdrag att ge ledningen råd. Vad kan du faktiskt bestämma om i din roll och i vilken mån kan du handla utifrån din egen övertygelse? På den här konferensen får du möjlighet att undersöka dina erfarenheter av att ta din roll. FÖR VEM? Konferensen är öppen för alla som önskar fördjupa sina kunskaper om sociala processer i grupp, organisation och samhälle. Chefer och ledare i alla typer av organisationer har särskilt stor nytta av att delta. Vi lär av att tillsammans utforska våra erfarenheter och av att arbeta i våra roller som ledare och följare. VAD ÄR EN GRUPPRELATIONSKONFERENS? På grupprelationskonferenser går arbetet ut på att undersöka hur vi uppfattar oss själva och varandra i arbetslivets olika roller, grupper och organisationer. Metod och konferensstruktur är valda för att underlätta undersökandet av såväl medvetna som omedvetna processer. Perspektivet växlar och arbetet planeras så att det skall vara möjligt för alla att gemensamt utforska både vad som kan ske mellan individer, mellan och inom grupper samt i det totala spänningsfältet mellan individ, grupp och organisation, som utgörs av konferensen i sin helhet. Konferensen leds av en stab. De processer som utvecklar sig mellan deltagare och stab skapar unika möjligheter att lära om ledarskap, auktoritet och roller vi tar eller tilldelas liksom om hur vår autonomi påverkas. Tanken är att både ge deltagarna möjlighet att aktivt delta i dessa skeenden och att skapa utrymme för strukturerad reflektion kring vad man är med om. Under konferensen kommer deltagarna att ges möjlighet att inte bara dela utan även knyta sina erfarenheter, lärdomar och idéer till egna sammanhang utanför konferensen. Du kan läsa mer om vad en grupprelationskonferens är på AGSLOS hemsida Där finns en artikel om grupprelationskonferenser. 2

3 LÄRA GENOM ERFARENHET Konferensen är en tidsmässigt avgränsad organisation för lärande. Den är organiserad i olika moment, alla med sitt bestämda syfte. Inom ramarna för huvuduppgift och struktur kommer en för denna konferensorganisations särskilda kultur med egna normer, arbetssätt och dynamik att utvecklas. Att delta i en sådan process och att i realtid tillsammans reflektera över det som sker är grunden för denna form av erfarenhetsbaserat lärande. Den pedagogiska metoden vilar på antagandet att kunskap skapas när vi reflekterar över de erfarenheter vi gjort eller försöker förstå vad som sker i interaktionen mellan människor. Den pedagogiska metod som valts för konferensen vilar på antagandet att det bästa sättet att lära om sociala processer är att studera dem medan de pågår. Deltagarnas och stabsmedlemmarnas kunskap och personliga färdigheter vad gäller tanke, känsla och handling utgör den tillfälliga organisationens gemensamma resurs. Struktur och uppläggning erbjuder ram och möjlighet att lära, men inga färdiga lösningar för inlärning. Inte heller finns det någon i förväg bestämd beskrivning av vad som kan, bör eller skall läras in. Det är alltså upp till varje enskild konferensdeltagare att ta sin fulla auktoritet i rollen som konferensdeltagare och använda den autonomi som deltagarrollen ger att lära. Var och en avgör själv vad hon eller han finner meningsfullt att utforska och på vilket sätt. KONFERENSENS UPPGIFT En organisations huvuduppgift är grunden för dess verksamhet. Utan huvuduppgift kan ingen organisation överleva. Alla som är verksamma i organisationen har att ansluta sig till denna uppgift och att forma sina roller i förhållande till denna. En tydligt definierad huvuduppgift gör det möjligt att skilja ut konferensens arbete från andra aktiviteter och underlättar avgränsningen av olika arbetsuppgifter inom konferensen. Den här konferensens huvuduppgift är: Att möjliggöra lärande om sådana medvetna och/ eller omedvetna processer som kan höra samman med begrepp som auktoritet, roll och autonomi. Deltagarna har som uppgift att lära genom egna erfarenheter och att reflektera tillsammans med varandra. Stabens uppgift är att forma och leda konferensen i syfte att möjliggöra deltagarnas lärande. 3

4 KONFERENSDELTAGARE Konferensen har plats för högst 36 deltagare. Det finns inte några krav på tidigare konferenserfarenheter eller särskilda teoretiska förkunskaper. Konferensledningen strävar efter att anta personer med olika yrkesbakgrund och från olika sektorer och positioner i samhället. Såväl de som befinner sig på arbetsmarknaden, studerande, samt de som är på väg in i yrkeslivet är välkomna till konferensen. KONFERENSSTABENS UPPGIFTER Konferensstaben som utgör ett delsystem inom konferensen har ett gemensamt ansvar att leda konferensen och bevaka ramar och gränser kopplade till uppgiften. Det yttersta ansvaret vilar på konferensledaren vilken både rekryterar sin stab och leder dess arbete. Stabsmedlemmarna kan arbeta i olika roller kopplade till arbetsuppgifter som att utöva ledning, administrera, arbeta som konsult eller vara samtalsledare. I arbetet som konsult eller observatör ingår t.ex. att utifrån egna observationer och erfarenheter bidra med arbetshypoteser om vad som utspelar sig under olika moment. Ledningsrollen under institutionsmomentet innebär att leda arbetet genom att tolka och förstå det som pågår i momentet i ett helhetsperspektiv KONFERENSSTABEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: Konferensledning Konferensledare : Bengt Guvå, pol. mag. organisationskonsult, Södertälje. Bitr. konferensledare: Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, Stockholm. Konsulter: Kristina Taremark, leg.psykolog, verksamhetschef, Varberg Petra Bovide, leg. logoped, biträdande verksamhetschef, Kristianstad Björn Josefsson, leg.psykolog, diplomerad gruppanalytiker, VD/organisationskonsult, Strömstad Jarl Råstrand, civ.ek, fil.mag., VD, Stockholm Administratörer: Liene Leimanis Bartlett, handledare, konsult, Stockholm Åsa Guvå, personalvetare, HR-chef, Södertälje 4

5 SÅ ÄR KONFERENSEN UPPLAGD Arbetet under konferensen är uppbyggt kring de olika momenten beskrivna nedan. Konferensinledning Konferensen inleds med ett gemensamt möte för deltagare och stab. Syftet med detta inledande möte är att presentera konferensens huvuduppgift, upplägg och ramar samt att ge viss praktisk information. Konferensinledningen är det tillfälle där deltagare och stab börjar söka och forma sina roller utifrån de givna förutsättningarna. PROCESSINRIKTADE MOMENT I de processinriktade momenten institutionsmoment, storgrupp och smågrupp ligger fokus på vad som utspelar sig i realtid, här och nu. Den gemensamma uppgiften är att genom aktivt deltagande utforska sociala skeenden medan de pågår. Stabens medlemmar deltar här i sina roller som konsulter eller ledare. Institutionsmoment Institutionsmomentet omfattar sju arbetspass där deltagarna har möjlighet att själva välja och skapa arbetsgrupper/ system och delsystem. Uppgiften är att undersöka relationerna mellan olika delsystem medan de pågår och hur de bildas, utvecklas samt slutligen avvecklas. Betydelsen av begrepp som behörighet och representation liksom arbetsprocessen samt kontakten grupperna emellan undersöks. Storgrupp I storgruppsmomentet deltar samtliga konferensdeltagare. Detta moment omfattar tre arbetspass. Här finns möjlighet att utforska hur dynamiken kan se ut i ett större system där det är svårt att kunna möta varandra direkt och ansikte mot ansikte. Momentet erbjuder även möjlighet att utforska hur myter, fantasier, rykten, normer och föreställningar kan uppstå, växa och utvecklas. Smågrupp Smågruppsmomentet som omfattar fem arbetspass ger möjlighet att utforska grupprocesser inom ett mindre system, där man kan känna igen varandra. Grupperna sätts samman av konferensledningen och består av högst 9 deltagare med största möjliga variation avseende ålder, kön och bakgrund. Varje grupp har en konsult att tillgå i arbetet med huvuduppgiften; att utforska det som händer medan det utspelar sig. 5

6 DISKUSSIONSINRIKTADE MOMENT De tre diskussionsmomenten är till för att belysa arbetet i reflektionsgrupperna, rollanalysgrupperna och i konferensdiskussionen. Här är platsen att gemensamt reflektera över de erfarenheter man gjort samt hur och om de kan användas utanför konferensen. Reflektion/rollanalys Grupparbetet i momentet reflektion/rollanalys sker under sammanlagt sju arbetspass i mindre grupper. Dessa grupper, består så långt möjligt av deltagare från olika verksamhetsområden och med varierande erfarenheter. Det första passet ägnas åt tankar och reflektioner kopplat till vad det innebär att komma till konferensen. Efterkommande pass ger möjlighet att tillsammans blicka tillbaka på upplevelser av den aktuella konferensen. Här kan man dela det man tycker sig ha lärt och vad av man tror kan komma till användning i andra roller i arbetsliv och samhälle. Två av arbetspassen ägnas åt att studera vilka roller man tagit eller tilldelats i konferensens olika skeden samt likheter eller olikheter i förhållande till rolltagande utanför konferensen. Varje grupp har här en stabsmedlem som samtalsledare. Konferensdiskussion Den avslutande konferensdiskussionen ger deltagare och stab möjlighet att gemensamt och över gruppgränserna diskutera sådana erfarenheter som konferensen har bidragit till. Detta pass syftar till att ge en överblick av konferensen i sin helhet med dess delar. SCHEMA Med reservation för ändringar Onsdag 18/11 Torsdag 19/11 Fredag 20/11 Lördag 21/ Storgrupp Storgrupp Storgrupp Kaffe Kaffe Kaffe Öppningsplenum Smågrupp Smågrupp Institutionsplenum Smågrupp OBS! Lunch OBS! Lunch Lunch Lunch Institutionspass Institutionspass Reflektion/rollanalys Reflektion/rollanalys Reflektion/rollanalys Reflektion/rollanalys Paus OBS! Kaffe+smörgås Kaffe+smörgås Kaffe+smörgås Konferensdiskussion OBS! Institutionspass 1 med inledning Institutionspass Institutionspass Paus Paus Paus Reflektion/rollanalys Reflektion/rollanalys Reflektion/rollanalys Middag Middag Middag Institutionspass Smågrupp Smågrupp. 6

7 UPPFÖLJNINGSDAG Konferensen följs upp med ett heldagsseminarium i Stockholm, preliminärt 5 februari Ämnet för denna dag är utgångspunkterna för grupprelationskonferenser och grupputvecklingsteori. Innehållet kan anpassas till behov som uppkommer under konferensen. Det kommer vid detta tillfälle att ges möjlighet att diskutera tillämpning av lärdomar man tagit samt göra kopplingar till det egna arbets-, studie- eller vardagslivet. PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Tid och plats Konferensen inleds onsdagen den 18 november kl och avslutas lördagen den 21 november kl Den anordnas i internatform och är förlagd till Ljungbergsgården, Tynningö, i Stockholms Skärgård. Ansökan Formulär för ansökan till konferensen finns på AGSLO:s hemsida Ansökan som är både personlig och bindande skickas med e-post till konferensadministratören på nedanstående adress: Ansökningar kommer att behandlas i den ordning de inkommer. Ansökan skall vara konferensadministratören tillhanda senast 1 oktober För det fall att platser finns kvar efter ansökningstidens utgång kan konferensledaren beakta och besluta om antagning även efter ansökningstidens utgång. Konferensavgift Konferensavgiften som inkluderar uppföljningsdagen är SEK. Moms tillkommer med SEK. Faktura skickas ut när ansökan inkommit. Antagningen är giltig först när betalningen registrerats. Kostnader för logi, måltider och kaffe/te ingår i konferensavgiften. Sökande är personligen ansvarig för att konferensavgiften betalas i tid oavsett hur deltagandet finansieras. Bidrag till avgiften AGSLO:s styrelse avsätter ett begränsat belopp för några få stipendiater. Ansökan om stipendium/reducerad avgift görs på särskild blankett som kan laddas ned från AGSLOs hemsida Ansökan skall insändas tillsammans med ansökan om deltagande i konferensen. Ansökningar om reducerad avgift kan inte behandlas efter 1 oktober Instruktioner finns på blanketten. Återbud Vid återbud före fredagen den 2 oktober återbetalas konferensavgiften (med ett avdrag på SEK). Vid senare återbud återbetalas avgiften endast om lämplig ersättare kan antas. Kurs inom specialistordningen för Psykologer Psykologer som studerar för att erhålla specialistkompetens har kunnat examineras på kursslitteratur efter deltagande i tidigare konferenser. AGSLO har ansökt hos Psykologförbundet om ackreditering av denna grupprelationskonferens. Information om kurslitteratur och villkor lämnas på begäran. 7

8 KONFERENSENS BAKGRUND Konferensen har sina historiska rötter i den tradition som inleddes i början på 1950-talet av personer med anknytning till Tavistock institute of Human Relations i London. Genom forskning, konsultation och grupprelationskonferenser har personer från olika discipliner tillsammans strävat efter en djupare förståelse av sociala skeenden. Den första grupprelationskonferensen hölls i Leicester 1957 och numera anordnas återkommande konferenser i många länder över hela världen. Du kan läsa mer om grupprelationskonferensernas teoretiska utgångspunkter i en artikel på VAD ÄR AGSLO? AGSLO bildades i Sverige 1974 och har som uppgift att anordna grupprelationskonferenser och främja verksamhet inom Tavistocktraditionen i Sverige. Den första skandinaviska konferensen hölls 1975 i Sigtuna och AGSLO har sedan dess anordnat ett femtiotal arbetskonferenser i Sverige samt medverkat i internationella arrangemang med anknytning till traditionen. AGSLO arrangerar också återkommande workshops, seminarier och s.k. Listening Posts. Stiftelsen AGSLO är en icke vinstdrivande organisation och både stiftelseråd och styrelse arbetar helt utan ekonomisk ersättning. VEM DELTAR I AGSLO:S KONFERENSER? Närmare personer, från ca 900 olika organisationer, har hittills deltagit i AGSLO:s konferenser. Deltagare har kommit från näringslivet, offentlig sektor och föreningslivet t ex socialtjänst, hälso- och sjukvård, universitet, skolor, försvaret, kyrkor och ideella organisationer. 8

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer