ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM NOVEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011"

Transkript

1 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION

2 När något ska bli gjort VÅR OMVÄRLD finns alltid inpå oss och den påminner oss alltid om att det vi gör eller vill göra bara kan ske om vi tar hänsyn till den. Vilken uppgift vi än har eller tar på oss påverkas vi inte bara av vad vi ska göra utan också av hur det vi gör tas emot av omvärlden. Omvärlden kan vara svår att få inflytande över. Uppgiften är kanske given. Därför måste vi utforska vår omvärld för att kunna lösa vår uppgift. Vårt eget sätt att förhålla oss både till uppgift och omvärld får betydelse. Vi hittar förhållningssätt, sätt att vara och agera. Vi hittar sätt att göra det vi avser göra. Vi behöver hitta ett anpassat förhållningssätt. Vi tar och/eller tilldelas en roll. Rollen och de relationer den innebär skapas i de medvetna och omedvetna processer samspelet i en organisation är. Den roll vi tar eller får, kanske inte alls är den vi vill ta eller den vi tänkt skulle passa bäst för det vi vill göra. Vi kommer att påverkas och bli glada, lyckliga eller besvikna, arga, frustrerade av att tilldelas den roll vi går in i. Vi upptäcker att det har betydelse vilken roll man får ta eller låter sig tilldelas. Det har betydelse för om vi klarar vår uppgift och för hur vi reagerar. Vi kan ofta inte själva styra eller välja rollen. Snarare är det samspelet mellan vad uppgiften är och det sammanhang, den omvärld i vilken uppgiften ska genomföras, som avgör hur rollen kommer att utformas. Vi möter ständigt förändringar och nya arbetsformer i samhället, men framförallt i arbetslivet. Organisationer byggs inte längre som vi är vana vid. Nätverk, virtuella organisationer och tillfälliga projekt blir allt vanligare. Vi fungerar ibland i flera system eller delsystem samtidigt. Vi har olika roller i olika sammanhang. Vi relaterar till andra människor i de olika systemen från skilda positioner. Ibland är vi underordnade, ibland överordnade samma kollega. Ibland har vi vidsträckta mandat, ibland är vår behörighet mer begränsad. Men oavsett hur våra roller kommer att formas är det meningen att vi i dessa roller tillsammans ska lösa uppgiften. Det är förhållanden av det här slaget som är möjliga att utforska på AGSLO:s grupprelationskonferens, Uppgift, Roll & Omvärld. 2

3 Vem vänder sig konferensen till? Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att fördjupa sin kunskap om sociala processer i grupper, organisationer och samhälle, samt att lära mer om såväl ledarskap som medarbetarskap. Konferensen är öppen för människor inom alla yrken och verksamhetsområden samt för studerande på olika nivåer. Vad är en grupprelationskonferens? En grupprelationskonferens handlar om att försöka förstå hur människor agerar och uppfattar sig själva och andra i grupper och organisationer. Metod och uppläggning av konferensen gör att både medvetna och omedvetna krafters betydelse kan undersökas. Perspektiven växlar mellan individ, grupp och organisation så att det blir möjligt att utforska både det som sker mellan individer, mellan grupper och mellan individ, grupp och själva konferensen som organisation. Deltagarna får alltså möjlighet att dels befinna sig i och delta i dessa skeenden, dels tillfälle att diskutera och reflektera över det man varit med om. Under konferensen finns också utrymme att bearbeta och knyta an nya lärdomar och idéer till sammanhang utanför konferensen. Konferensen leds av en stab. De processer som utvecklar sig mellan deltagare och stab ger unika möjligheter att lära om ledarskap och behörighet samt hur vår uppgift och omvärld påverkar den roll vi tar eller tilldelas. Konferensens uppgift En organisations huvuduppgift är den gemensamma grunden för dess verksamhet. Alla som är verksamma i en organisation har anslutit sig till en huvuduppgift och formar sina roller i förhållande till den. Konferensens huvuduppgift är: Att lära om medvetna och omedvetna processer som hör samman med uppgift, roll och omvärld. En tydligt definierad huvuduppgift gör det möjligt att skilja ut konferensens arbete från andra aktiviteter. Den underlättar avgränsningen av olika arbetsuppgifter inom konferensen. Redan i förhållande till huvuduppgiften kan konferensstaben och deltagarna särskiljas. Deltagarna har som uppgift att lära genom egna erfarenheter och tillsammans med andra reflektera över dessa. Stabens uppgift är att skapa möjligheter för deltagarnas lärande. Konferensens metod är att lära genom erfarenhet Konferensen är en tidsmässigt avgränsad organisation för lärande. Den är organiserad i olika moment som alla har en bestämd uppgift. Inom ramarna för konferensens huvuduppgift och organisatoriska struktur kommer en egen kultur och dynamik att utvecklas, med egna normer och arbetssätt. Att delta i denna process och tillsammans med andra reflektera över det som sker är grunden för denna form av erfarenhetsbaserat lärande. Den pedagogiska metoden vilar på antagandet att kunskap skapas i interaktionen mellan människor. 3

4 Stabens arbetssätt under konferensen utgår från övertygelsen att det bästa sättet att lära om sociala processer är att studera dem medan de pågår. Intellektuell kunskap kan då sammanföras med personliga färdigheter där tanke, känsla och handling kan förenas. Med denna metod erbjuds inga färdiga lösningar och det finns inte någon i förväg bestämd beskrivning av vad som skall läras. Var och en avgör själv vad som är meningsfullt att utforska och hur man vill gå tillväga för att göra detta. Konferensdeltagare Konferensen har plats för högst 35 deltagare. Som tidigare nämnts finns inte några krav på särskilda förkunskaper. Konferensledningen strävar efter att anta personer med olika yrkesbakgrund och från olika sektorer och positioner i samhället, de som befinner sig på arbetsmarknaden, eller utanför den. Andra exempel är studerande och de som är på väg in i yrkeslivet. Med denna metod erbjuds inga färdiga lösningar. Att delta i en konferens av detta slag kan vara ansträngande och känslomässigt påfrestande. Personer som befinner sig i kris eller har en bräcklig fysisk eller psykisk hälsa bör därför inte delta. Konferensen vänder sig inte till personer som söker hjälp att lösa personliga eller privata problem. Fokus ligger helt och hållet på lärande om gruppskeenden och inte på enskilda individers personlighet. Stabsmedlemmarna talar svenska och norska. Deltagarna förutsätts förstå och kunna göra sig förstådda på något av dessa språk. Konferensstabens uppgifter Konferensstaben är ett delsystem inom konferensen och är därmed en märkbar del av de skeenden som utvecklas under arbetets gång. Stabens medlemmar har ett gemensamt ansvar för ledning av konferensen och de gränser som bestäms av uppgiften och övriga ramar. Det yttersta ansvaret vilar på konferensledaren som rekryterar stab och leder stabens arbete. Samtliga stabsmedlemmar arbetar i olika roller under konferensens gång. Rollerna hör samman med arbetsuppgifter som att utöva ledning, administrera, arbeta som konsult eller vara samtalsledare. I arbetet som konsult eller observatör ingår att utifrån observationer och egna erfarenheter under olika moment, bidra med arbetshypoteser om vad som utspelar sig just då. Ledningsrollen under institutionsmomentet innebär att leda arbetet genom att, ur ett helhetsperspektiv, tolka och förstå det som pågår i momentet. Under reflektionsmomentet arbetar samtalsledaren med att underlätta för deltagarna att reflektera över och diskutera gjorda erfarenheter och möjliga slutsatser. I rollen som administratör ingår uppgiften att hantera och bidra till förståelse av skeenden på gränsen mellan konferensen och dess omvärld. Staben sammanträder regelbundet utanför det gemensamma schemat för att utbyta erfarenheter och granska sitt eget arbete. Syftet med detta är att öka de resurser som deltagarna sedan förfogar över i arbetet med konferensens huvuduppgift. 4

5 Konferensstaben består av följande personer: Med reservation för ändringar Konferensledare: Biträdande konferensledare: Konferensadministratör: Övriga stabsmedlemmar: Bengt Guvå, pol. mag. organisationskonsult, VD Propens Organisationskonsulter AB, Södertälje. Peter Hugo, psykoanalytiker, medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen (IPA). Privat praktik, Stockholm. Maria Edlund. leg. psykoterapeut, VD Krica Behandling och utbildning, Stockholm. Maria Fitger, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoanalytiker (IPA). Privat verksam vid PsykologCentrum i Malmö. Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult. Privat verksamhet. Lisbet Knudsen, socionom, bitr. verksamhetschef, familjebehandlare, utvecklingssamordnare, Magelungen Utveckling AB, Stockholm. Endre Sjøvold, Ph.D i organisationspsykologi, ass. professor vid universitetet i Trondheim (NTNU), organisationskonsult, Oslo. Imants Vilemsons, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Socialförvaltningen Stockholm samt privat praktik, Stockholm. Seminarieledare vid uppföljningsdagen: Siv Boalt Boëthius, professor, psykoanalytiker, organisationskonsult, Stockholm. Konferensens uppläggning Arbetet under konferensen är uppbyggt kring olika moment som har ett visst antal arbetspass. Dessa kan betraktas som system och delsystem inom konferensen. De är indelade i processinriktade och diskussionsinriktade moment och deras syfte beskrivs nedan. På sid. 8 finns ett schema för konferensen. Konferensinledning Konferensen inleds med ett gemensamt möte för deltagare och stab. Syftet är att inleda arbetet med konferensens huvuduppgift och att presentera de aktuella utgångspunkterna, uppläggningen och ramarna. Även praktisk information kommer att lämnas. Konferensinledningen är också det tillfälle där deltagare och stab har möjlighet att börja forma sina olika roller inom de givna förutsättningarna. 5

6 Processinriktade moment De processinriktade momenten, institutionsmoment och smågrupp, har fokus på det närvarande, dvs det som utspelar sig här och nu. Uppgiften är att genom aktivt deltagande utforska sociala skeenden medan de pågår. Stabsmedlemmar arbetar i dessa moment i rollen som konsult eller ledare. Institutionsmoment Institutionsmomentet omfattar sju arbetspass där deltagarna har möjlighet att själva skapa och arbeta inom system och delsystem med olika syften och sammansättning. Uppgiften är att undersöka relationerna mellan olika delsystem medan de pågår, t ex hur de bildas, utvecklas och avvecklas. Fokus kan bl a vara att utforska förhållanden mellan t ex olika grupper av deltagare, eller mellan stab och deltagare. Begrepp som behörighet och representation är centrala och hur dessa begrepp påverkas av förbindelser med andra grupper. Staben medverkar i form av ledningsgrupp och konsultgrupp. Momentets sista arbetspass sker i plenum med alla samlade. Smågrupp Smågruppsmomentet omfattar fem arbetspass, och ger möjlighet att utforska grupprocesser inom ett mindre system där man kan känna igen varandra. Grupperna sätts samman av konferensledningen och består av högst 9 deltagare, som i möjligaste mån har olika ålder, kön och bakgrund. Varje grupp har en konsult som bistår i arbetet med huvuduppgiften att utforska det som händer medan det utspelar sig. 6

7 Diskussionsinriktade moment De tre diskussionsmomenten omfattar arbetet i reflektionsgrupp, rollanalys och konferensdiskussionen. De ger tillfälle att diskutera och reflektera över de erfarenheter som gjorts, samt hur och om de kan användas utanför konferensen. Reflektionsgrupp Reflektionsgrupperna består av tre arbetspass i mindre grupper. Dessa är sammansatta av konferensledningen och består, så långt möjligt, av deltagare från olika verksamhetsområden och med olika erfarenheter. Det första passet ger möjlighet att reflektera över frågor som hör ihop med att komma till konferensen. De senare passen ger möjlighet att blicka tillbaka på hur det varit att komma till konferensen och de erfarenheter som gjorts under de processinriktade momenten men också undersöka hur det man lärt sig kan komma till användning i andra sammanhang kopplade till deltagarnas arbetsliv eller andra roller i samhället. Varje grupp kommer att ha en stabsmedlem som medverkar som samtalsledare. Rollanalys Detta moment består av två arbetspass i mindre grupper. Dessa är sammansatta av konferensledningen och består, så långt möjligt, av deltagare från olika verksamhetsområden och med olika erfarenheter. Här ges tillfälle att studera vilka roller man tagit eller tilldelats i konferensens olika skeden, men också att reflektera över likheter eller olikheter i förhållande till rolltagande utanför konferensen. Konferensdiskussion Konferensdiskussionen är placerad i slutet av konferensen och ger deltagare och stab möjlighet att tillsammans diskutera olika erfarenheter som konferensen har bidragit till. Diskussionen syftar till att ge en överblick över konferensen som helhet, och dess delar. 7

8 Schema Med reservation för ändringar Klockslag Torsdag Fredag Lördag Smågrupp Smågrupp Kaffe/te Kaffe/te Institutionspass Rollanalys Paus Paus Registrering: Institutionspass Reflektion Konferensinledning Lunch Lunch Reflektion Smågrupp Konferensdiskussion Paus Paus Kaffe/te Institutionspass Rollanalys Reflektion Paus Paus Institutionspass Institutionspass Kaffe/te + smörgås Kaffe/te + smörgås Institutionspass Institutionsplenum Paus Paus Smågrupp Smågrupp Uppföljningsdag Konferensen följs upp med en heldag i Stockholm, preliminärt den 6 februari Under denna dag kommer ett seminarium om utgångspunkterna för grupprelationskonferenser och hur dessa relaterar till övrig grupputvecklingsteori att hållas. Det kommer att ges möjlighet att diskutera tillämpning av de lärdomar man tagit och göras kopplingar till det egna arbets-, studie- eller vardagslivet. 8

9 Praktiska upplysningar Tid och plats Konferensen inleds torsdagen den 24 november kl och avslutas lördagen den 26 november kl Den anordnas i externatform och är förlagd till Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B i Stockholm. Kostnader för måltider och kaffe/te ingår i konferensavgiften. Ansökan Formulär för ansökan till konferensen finns på AGSLO:s hemsida Ansökan är personlig och skickas till konferensadministratören på nedanstående adress: AGSLO:s höstkonferens 2011 c/o Maria Edlund Ploggatan Stockholm Kontaktuppgifter: Telefon: +46 (0) E-post: Ansökan skall vara konferensadministratören tillhanda senast fredagen den 14 oktober Ansökan är bindande. Om platser finns kvar efter ansökningstidens utgång kan konferensledaren beakta och besluta om antagning även efter ansökningstidens utgång. Konferensavgift Konferensavgiften är SEK. Moms tillkommer med SEK. Faktura skickas ut i samband med antagning. Konferensavgiften skall vara AGSLO tillhanda senast torsdagen den 17 november Sökande är personligen ansvarig för att konferensavgiften betalas i tid oavsett hur deltagandet finansieras. Inbetalning Inbetalning görs till AGSLO:s plusgiro eller bankgiro Ange på inbetalningen vem betalningen avser. AGSLO:s organisationsnummer är Stiftelsen AGSLO har F-skattebevis. Reducerad avgift AGSLO:s styrelse avsätter ett visst belopp som bidrag till konferensavgiften. Skriftlig ansökan om reducerad avgift görs på särskild blankett som kan rekvireras från AGSLO:s styrelse på e-postadress Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 14 oktober Återbud Vid återbud före fredagen den 21 oktober återbetalas konferensavgiften (med ett avdrag på 850 SEK). Vid senare återbud återbetalas avgiften endast om lämplig ersättare kan antas. 9

10 Ansökan om deltagande i AGSLO:s konferens Uppgift, Roll & Omvärld En arbetskonferens om sociala processer i arbetsliv och samhälle november 2011 med uppföljningsdag 6 februari 2012 Ansökan ska vara konferensadministratören tillhanda senast fredagen den 14 oktober AGSLO:S höstkonferens 2011 c/o Maria Edlund Ploggatan Stockholm Konferensavgiften är SEK. Moms tillkommer med SEK. Faktura på konferensavgiften sänds ut i samband med antagning. Namn: Adress: Postnr: Ort: Land: Telefon: Fax: E-post: Befattning: Arbetsgivare: Fakturaadress: Ålder: Kön: Nationalitet: Utbildning: Tidigare erfarenhet av deltagande i grupprelationskonferenser (v.g. ange arrangör och år) Information om konferensen har jag fått genom: Jag har läst broschyren och jag accepterar konferensens uppläggning och praktiska arrangemang. Jag är införstådd med att min ansökan har karaktären av ett kontrakt mellan mig och AGSLO enligt de villkor som beskrivs i broschyren. Datum Sökandes underskrift 10

11 Konferensens bakgrund Konferensen har sina historiska rötter i den tradition som inleddes i början på 50-talet av personer med anknytning till Tavistock institute of Human Relations i London. Genom forskning, konsultation och grupprelationskonferenser har personer från olika discipliner tillsammans strävat efter en djupare förståelse av sociala skeenden. Den första grupprelationskonferensen hölls i Leicester 1957 och numera anordnas återkommande konferenser i många länder över hela världen. Teoretiska utgångspunkter Grupprelationstraditionen har hämtat sina utgångspunkter från främst två teorier. Systemteorin bidrar med antaganden om att individer, grupper och organisationer kan beskrivas som öppna system. Ett öppet system har alltid ett pågående utbyte med sin omvärld och påverkar respektive påverkas av sitt sammanhang. Både individer, grupper och organisationer kan ses som öppna system vars förmåga att handla, tänka och känna präglas av den gemenskap vi ingår i. Den psykoanalytiska teorin bidrar med antagandet om omedvetna processer. Människors upplevelser och handlingar är inte alltid rationella och logiska, utan styrs också av känslor, motiv och behov som vi inte alltid vill kännas vid eller är medvetna om. Inom grupprelationstraditionen är W.R. Bions antagande om omedvetna processer i grupper av särskild betydelse. Sociala system uppstår, utvecklas och avvecklas under inflytande av omedvetna föreställningar och strävanden. Denna kombination av systemteori och psykoanalytisk teori bildar grunden för den s.k. Tavistocktraditionen. Nedan följer en kort presentation av viktiga begrepp och på AGSLO:s hemsida finns också tips om texter och litteraturreferenser. Viktiga begrepp En organisation bildas när människor sluter sig samman och samverkar i ett bestämt syfte. Den kan därför uppfattas som både en process och en struktur. Organisationen finns till för att fylla en för dess fortlevnad väsentlig uppgift, en huvuduppgift. Vid sidan av huvuduppgiften finns andra ofta mer dolda motiv för hur organisationer skapas och formas. Av stor betydelse är de behov, föreställningar, känslor och strävanden som inte är medvetna. Dessa kan ibland främja arbetet men ofta står de också i konflikt med både uppgifter och arbetssätt. Förståelsen av organisationers liv behöver därför omfatta både dess medvetna och omedvetna aspekter. För att kunna reglera och definiera förhållandet till omvärlden är gränser av avgörande betydelse. Gränser kan handla om tid, rum, uppgifter och resurser. Genom att uppmärksamma gränser blir det möjligt att urskilja vad som hör hemma innanför respektive utanför en organisation, eller skiljelinjerna mellan dess olika delar. Gränser har därför stor betydelse för hur samspelet mellan individer, grupper och organisationer kommer att gestalta sig. Med ledning menas den process där yttre och inre gränser i en organisation regleras. Det kan gälla gränsen mellan ett system och dess omvärld, mellan olika delar inom en organisation, mellan person och roll, stabilitet och förändring eller mellan fantasi och verklighet. Ledarskap, innebär att någon åtar sig, bär ansvar för och utför uppgifter som handlar om att leda. Ledarskap utgör därmed det personliga uttrycket för ledning. 11

12 För att människorna inom en organisation skall kunna arbeta med huvuduppgiften måste var och en, i anslutning till den, tolka och forma sin specifika roll. Roller kan vara arbetsinriktade och formella eller mer informella, symboliska till sin karaktär. De formas och upprätthålls medvetet och omedvetet. Både individer och grupper har oftast olika funktioner och uppgifter som ger dem särskilda roller i förhållande till den övriga organisationen. En följd av detta är ofta att både enskilda medarbetare och grupper låter sig representeras av andra. Befogenhet eller behörighet är en grundläggande del av innehållet i den roll som organisationen tilldelat individen eller gruppen. Här avses rätten att arbeta med en uppgift. Hur man fått, utformat och bejakat sin behörighet påverkar i vilken grad man har tillgång till sin kompetens och kan arbeta med uppgiften. Begreppen system och delsystem används för sociala grupperingar som har ett inre sammanhang och en avgränsning mot omvärlden. Sociala system präglas av motiv och drivkrafter som skapar både medvetna och omedvetna processer. Vad är AGSLO? AGSLO bildades i Sverige 1974 och har som uppgift att anordna grupprelationskonferenser och främja verksamhet inom Tavistocktraditionen i Sverige. Den första skandinaviska konferensen hölls 1975 i Sigtuna och AGSLO har sedan dessa anordnat ett femtiotal arbetskonferenser i Sverige samt medverkat i internationella arrangemang med anknytning till traditionen. AGSLO arrangerar också återkommande workshops, seminarier och s.k. Listening Posts. Stiftelsen AGSLO är en icke vinstdrivande organisation och både stiftelseråd och styrelse arbetar helt utan ekonomisk ersättning. Vem deltar i AGSLO:s konferenser? Närmare 3000 personer, från ca 900 olika organisationer, har hittills deltagit i AGSLO:s konferenser. Deltagare har kommit från näringslivet, kommunal och statlig förvaltning, t ex socialtjänst, hälsooch sjukvård, universitet, skolor, försvaret, kyrkor och ideella organisationer. Information Mer information om AGSLO:s organisation och verksamhet finns på AGSLO:s hemsida Där finns också artiklar och litteraturförslag för den som vill läsa mer.

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, TILLHÖRIGHET & ORGANISATION EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE

Läs mer

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner

Läs mer

13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING

13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 13-18 JUNI 2009 RISK, TILLIT & FÖRÄNDRING i Arbetsliv och Samhälle EN ARBETSKONFERENS MED ETT A- OCH ETT B-SYSTEM

Läs mer

IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG

IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIER AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION Grupprelationskonferens 2017 IDENTITET TILLHÖRIGHET och ENGAGEMANG den 17-20 maj 2017 Tynningö, Stockholm Identitet, tillhörighet och engagemang

Läs mer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 2008 en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer FORM OCH INNEHÅLL För många framstår dagens arbetsliv som alltmer

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två

UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två artiklar till uppslagsboken Handwörterbuch der Sexualwissenshaft.

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng, HT 2014 HT 2015 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng, HT 2014 HT 2015 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola anordnar uppdragsutbildning i Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng, HT 2014 HT 2015 Stockholm Handledning i förskola och skola, 15 högskolepoäng

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Gävleborgs Kommuner och Landsting inbjuder i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland till rubricerade konferens.

Gävleborgs Kommuner och Landsting inbjuder i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland till rubricerade konferens. 2006-01-17 06/16 Socialnämnden (motsv) IFO INSATSER FÖR BARN EGET ELLER VÅRDNADSHAVARES FUNKTIONSHINDER ORSAKAR BEHOV Ansvarsfördelning, tillämpning av olika lagar och samordning av insatser BAKGRUND SYFTE

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Värdebaserat ledarskap, 7,5 högskolepoäng Inledning Chef- och ledarskap är avgörande för hur väl

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Coachande ledarskap - för chefer som leder chefer -

Coachande ledarskap - för chefer som leder chefer - Utgångspunkter Sandahl Partners Ledarskapsprogram 2016 Coachande ledarskap - för chefer som leder chefer - Utbildningen vänder sig till ledare med eller utan tidigare erfarenhet av ledarutbildning som

Läs mer

Teoretisk utgångspunkt för systemisk kunskap-systemiskt tänkande-systemiska möten (lärande organisationer)

Teoretisk utgångspunkt för systemisk kunskap-systemiskt tänkande-systemiska möten (lärande organisationer) Teoretisk utgångspunkt för systemisk kunskap-systemiskt tänkande-systemiska möten (lärande organisationer) Sammanfattning av boken Den femte disciplinen (Peter M Senge, 1995) samt en kort introduktion

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Handledarutbildning - med inriktning

Läs mer

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2015 - Vt 2016 Andrologi - om mannen och hans sexualitet,

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Ansökan (sida 1-6) till: Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Start HT 2015 Person- och adressuppgifter Namn Personnummer

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Human Dynamics. - förstå och ta vara på våra olikheter som individer

Human Dynamics. - förstå och ta vara på våra olikheter som individer Human Dynamics - förstå och ta vara på våra olikheter som individer Malin Skreding Hallgren, Qulturum Licensierad handledare i Human Dynamics malin.skreding.hallgren@lj.se 036-32 12 54 Human Dynamics Visar

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Ansökan (sida 1-6) till Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) HT 2011 VT 2013 Person- och adressuppgifter Namn Personnummer

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-09-26 13/113 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE De allra yngsta barnen har uttalade behov

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Kursplan Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer Kursen är ackrediterad inom följande specialistområden: 1. Arbetsoch organisationspsykologi

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Ansökan (sida 1-6) till Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) HT 2011 VT 2013 Person- och adressuppgifter Namn Adress,

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer