ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM NOVEMBER 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011"

Transkript

1 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION

2 När något ska bli gjort VÅR OMVÄRLD finns alltid inpå oss och den påminner oss alltid om att det vi gör eller vill göra bara kan ske om vi tar hänsyn till den. Vilken uppgift vi än har eller tar på oss påverkas vi inte bara av vad vi ska göra utan också av hur det vi gör tas emot av omvärlden. Omvärlden kan vara svår att få inflytande över. Uppgiften är kanske given. Därför måste vi utforska vår omvärld för att kunna lösa vår uppgift. Vårt eget sätt att förhålla oss både till uppgift och omvärld får betydelse. Vi hittar förhållningssätt, sätt att vara och agera. Vi hittar sätt att göra det vi avser göra. Vi behöver hitta ett anpassat förhållningssätt. Vi tar och/eller tilldelas en roll. Rollen och de relationer den innebär skapas i de medvetna och omedvetna processer samspelet i en organisation är. Den roll vi tar eller får, kanske inte alls är den vi vill ta eller den vi tänkt skulle passa bäst för det vi vill göra. Vi kommer att påverkas och bli glada, lyckliga eller besvikna, arga, frustrerade av att tilldelas den roll vi går in i. Vi upptäcker att det har betydelse vilken roll man får ta eller låter sig tilldelas. Det har betydelse för om vi klarar vår uppgift och för hur vi reagerar. Vi kan ofta inte själva styra eller välja rollen. Snarare är det samspelet mellan vad uppgiften är och det sammanhang, den omvärld i vilken uppgiften ska genomföras, som avgör hur rollen kommer att utformas. Vi möter ständigt förändringar och nya arbetsformer i samhället, men framförallt i arbetslivet. Organisationer byggs inte längre som vi är vana vid. Nätverk, virtuella organisationer och tillfälliga projekt blir allt vanligare. Vi fungerar ibland i flera system eller delsystem samtidigt. Vi har olika roller i olika sammanhang. Vi relaterar till andra människor i de olika systemen från skilda positioner. Ibland är vi underordnade, ibland överordnade samma kollega. Ibland har vi vidsträckta mandat, ibland är vår behörighet mer begränsad. Men oavsett hur våra roller kommer att formas är det meningen att vi i dessa roller tillsammans ska lösa uppgiften. Det är förhållanden av det här slaget som är möjliga att utforska på AGSLO:s grupprelationskonferens, Uppgift, Roll & Omvärld. 2

3 Vem vänder sig konferensen till? Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av att fördjupa sin kunskap om sociala processer i grupper, organisationer och samhälle, samt att lära mer om såväl ledarskap som medarbetarskap. Konferensen är öppen för människor inom alla yrken och verksamhetsområden samt för studerande på olika nivåer. Vad är en grupprelationskonferens? En grupprelationskonferens handlar om att försöka förstå hur människor agerar och uppfattar sig själva och andra i grupper och organisationer. Metod och uppläggning av konferensen gör att både medvetna och omedvetna krafters betydelse kan undersökas. Perspektiven växlar mellan individ, grupp och organisation så att det blir möjligt att utforska både det som sker mellan individer, mellan grupper och mellan individ, grupp och själva konferensen som organisation. Deltagarna får alltså möjlighet att dels befinna sig i och delta i dessa skeenden, dels tillfälle att diskutera och reflektera över det man varit med om. Under konferensen finns också utrymme att bearbeta och knyta an nya lärdomar och idéer till sammanhang utanför konferensen. Konferensen leds av en stab. De processer som utvecklar sig mellan deltagare och stab ger unika möjligheter att lära om ledarskap och behörighet samt hur vår uppgift och omvärld påverkar den roll vi tar eller tilldelas. Konferensens uppgift En organisations huvuduppgift är den gemensamma grunden för dess verksamhet. Alla som är verksamma i en organisation har anslutit sig till en huvuduppgift och formar sina roller i förhållande till den. Konferensens huvuduppgift är: Att lära om medvetna och omedvetna processer som hör samman med uppgift, roll och omvärld. En tydligt definierad huvuduppgift gör det möjligt att skilja ut konferensens arbete från andra aktiviteter. Den underlättar avgränsningen av olika arbetsuppgifter inom konferensen. Redan i förhållande till huvuduppgiften kan konferensstaben och deltagarna särskiljas. Deltagarna har som uppgift att lära genom egna erfarenheter och tillsammans med andra reflektera över dessa. Stabens uppgift är att skapa möjligheter för deltagarnas lärande. Konferensens metod är att lära genom erfarenhet Konferensen är en tidsmässigt avgränsad organisation för lärande. Den är organiserad i olika moment som alla har en bestämd uppgift. Inom ramarna för konferensens huvuduppgift och organisatoriska struktur kommer en egen kultur och dynamik att utvecklas, med egna normer och arbetssätt. Att delta i denna process och tillsammans med andra reflektera över det som sker är grunden för denna form av erfarenhetsbaserat lärande. Den pedagogiska metoden vilar på antagandet att kunskap skapas i interaktionen mellan människor. 3

4 Stabens arbetssätt under konferensen utgår från övertygelsen att det bästa sättet att lära om sociala processer är att studera dem medan de pågår. Intellektuell kunskap kan då sammanföras med personliga färdigheter där tanke, känsla och handling kan förenas. Med denna metod erbjuds inga färdiga lösningar och det finns inte någon i förväg bestämd beskrivning av vad som skall läras. Var och en avgör själv vad som är meningsfullt att utforska och hur man vill gå tillväga för att göra detta. Konferensdeltagare Konferensen har plats för högst 35 deltagare. Som tidigare nämnts finns inte några krav på särskilda förkunskaper. Konferensledningen strävar efter att anta personer med olika yrkesbakgrund och från olika sektorer och positioner i samhället, de som befinner sig på arbetsmarknaden, eller utanför den. Andra exempel är studerande och de som är på väg in i yrkeslivet. Med denna metod erbjuds inga färdiga lösningar. Att delta i en konferens av detta slag kan vara ansträngande och känslomässigt påfrestande. Personer som befinner sig i kris eller har en bräcklig fysisk eller psykisk hälsa bör därför inte delta. Konferensen vänder sig inte till personer som söker hjälp att lösa personliga eller privata problem. Fokus ligger helt och hållet på lärande om gruppskeenden och inte på enskilda individers personlighet. Stabsmedlemmarna talar svenska och norska. Deltagarna förutsätts förstå och kunna göra sig förstådda på något av dessa språk. Konferensstabens uppgifter Konferensstaben är ett delsystem inom konferensen och är därmed en märkbar del av de skeenden som utvecklas under arbetets gång. Stabens medlemmar har ett gemensamt ansvar för ledning av konferensen och de gränser som bestäms av uppgiften och övriga ramar. Det yttersta ansvaret vilar på konferensledaren som rekryterar stab och leder stabens arbete. Samtliga stabsmedlemmar arbetar i olika roller under konferensens gång. Rollerna hör samman med arbetsuppgifter som att utöva ledning, administrera, arbeta som konsult eller vara samtalsledare. I arbetet som konsult eller observatör ingår att utifrån observationer och egna erfarenheter under olika moment, bidra med arbetshypoteser om vad som utspelar sig just då. Ledningsrollen under institutionsmomentet innebär att leda arbetet genom att, ur ett helhetsperspektiv, tolka och förstå det som pågår i momentet. Under reflektionsmomentet arbetar samtalsledaren med att underlätta för deltagarna att reflektera över och diskutera gjorda erfarenheter och möjliga slutsatser. I rollen som administratör ingår uppgiften att hantera och bidra till förståelse av skeenden på gränsen mellan konferensen och dess omvärld. Staben sammanträder regelbundet utanför det gemensamma schemat för att utbyta erfarenheter och granska sitt eget arbete. Syftet med detta är att öka de resurser som deltagarna sedan förfogar över i arbetet med konferensens huvuduppgift. 4

5 Konferensstaben består av följande personer: Med reservation för ändringar Konferensledare: Biträdande konferensledare: Konferensadministratör: Övriga stabsmedlemmar: Bengt Guvå, pol. mag. organisationskonsult, VD Propens Organisationskonsulter AB, Södertälje. Peter Hugo, psykoanalytiker, medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen (IPA). Privat praktik, Stockholm. Maria Edlund. leg. psykoterapeut, VD Krica Behandling och utbildning, Stockholm. Maria Fitger, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoanalytiker (IPA). Privat verksam vid PsykologCentrum i Malmö. Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult. Privat verksamhet. Lisbet Knudsen, socionom, bitr. verksamhetschef, familjebehandlare, utvecklingssamordnare, Magelungen Utveckling AB, Stockholm. Endre Sjøvold, Ph.D i organisationspsykologi, ass. professor vid universitetet i Trondheim (NTNU), organisationskonsult, Oslo. Imants Vilemsons, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Socialförvaltningen Stockholm samt privat praktik, Stockholm. Seminarieledare vid uppföljningsdagen: Siv Boalt Boëthius, professor, psykoanalytiker, organisationskonsult, Stockholm. Konferensens uppläggning Arbetet under konferensen är uppbyggt kring olika moment som har ett visst antal arbetspass. Dessa kan betraktas som system och delsystem inom konferensen. De är indelade i processinriktade och diskussionsinriktade moment och deras syfte beskrivs nedan. På sid. 8 finns ett schema för konferensen. Konferensinledning Konferensen inleds med ett gemensamt möte för deltagare och stab. Syftet är att inleda arbetet med konferensens huvuduppgift och att presentera de aktuella utgångspunkterna, uppläggningen och ramarna. Även praktisk information kommer att lämnas. Konferensinledningen är också det tillfälle där deltagare och stab har möjlighet att börja forma sina olika roller inom de givna förutsättningarna. 5

6 Processinriktade moment De processinriktade momenten, institutionsmoment och smågrupp, har fokus på det närvarande, dvs det som utspelar sig här och nu. Uppgiften är att genom aktivt deltagande utforska sociala skeenden medan de pågår. Stabsmedlemmar arbetar i dessa moment i rollen som konsult eller ledare. Institutionsmoment Institutionsmomentet omfattar sju arbetspass där deltagarna har möjlighet att själva skapa och arbeta inom system och delsystem med olika syften och sammansättning. Uppgiften är att undersöka relationerna mellan olika delsystem medan de pågår, t ex hur de bildas, utvecklas och avvecklas. Fokus kan bl a vara att utforska förhållanden mellan t ex olika grupper av deltagare, eller mellan stab och deltagare. Begrepp som behörighet och representation är centrala och hur dessa begrepp påverkas av förbindelser med andra grupper. Staben medverkar i form av ledningsgrupp och konsultgrupp. Momentets sista arbetspass sker i plenum med alla samlade. Smågrupp Smågruppsmomentet omfattar fem arbetspass, och ger möjlighet att utforska grupprocesser inom ett mindre system där man kan känna igen varandra. Grupperna sätts samman av konferensledningen och består av högst 9 deltagare, som i möjligaste mån har olika ålder, kön och bakgrund. Varje grupp har en konsult som bistår i arbetet med huvuduppgiften att utforska det som händer medan det utspelar sig. 6

7 Diskussionsinriktade moment De tre diskussionsmomenten omfattar arbetet i reflektionsgrupp, rollanalys och konferensdiskussionen. De ger tillfälle att diskutera och reflektera över de erfarenheter som gjorts, samt hur och om de kan användas utanför konferensen. Reflektionsgrupp Reflektionsgrupperna består av tre arbetspass i mindre grupper. Dessa är sammansatta av konferensledningen och består, så långt möjligt, av deltagare från olika verksamhetsområden och med olika erfarenheter. Det första passet ger möjlighet att reflektera över frågor som hör ihop med att komma till konferensen. De senare passen ger möjlighet att blicka tillbaka på hur det varit att komma till konferensen och de erfarenheter som gjorts under de processinriktade momenten men också undersöka hur det man lärt sig kan komma till användning i andra sammanhang kopplade till deltagarnas arbetsliv eller andra roller i samhället. Varje grupp kommer att ha en stabsmedlem som medverkar som samtalsledare. Rollanalys Detta moment består av två arbetspass i mindre grupper. Dessa är sammansatta av konferensledningen och består, så långt möjligt, av deltagare från olika verksamhetsområden och med olika erfarenheter. Här ges tillfälle att studera vilka roller man tagit eller tilldelats i konferensens olika skeden, men också att reflektera över likheter eller olikheter i förhållande till rolltagande utanför konferensen. Konferensdiskussion Konferensdiskussionen är placerad i slutet av konferensen och ger deltagare och stab möjlighet att tillsammans diskutera olika erfarenheter som konferensen har bidragit till. Diskussionen syftar till att ge en överblick över konferensen som helhet, och dess delar. 7

8 Schema Med reservation för ändringar Klockslag Torsdag Fredag Lördag Smågrupp Smågrupp Kaffe/te Kaffe/te Institutionspass Rollanalys Paus Paus Registrering: Institutionspass Reflektion Konferensinledning Lunch Lunch Reflektion Smågrupp Konferensdiskussion Paus Paus Kaffe/te Institutionspass Rollanalys Reflektion Paus Paus Institutionspass Institutionspass Kaffe/te + smörgås Kaffe/te + smörgås Institutionspass Institutionsplenum Paus Paus Smågrupp Smågrupp Uppföljningsdag Konferensen följs upp med en heldag i Stockholm, preliminärt den 6 februari Under denna dag kommer ett seminarium om utgångspunkterna för grupprelationskonferenser och hur dessa relaterar till övrig grupputvecklingsteori att hållas. Det kommer att ges möjlighet att diskutera tillämpning av de lärdomar man tagit och göras kopplingar till det egna arbets-, studie- eller vardagslivet. 8

9 Praktiska upplysningar Tid och plats Konferensen inleds torsdagen den 24 november kl och avslutas lördagen den 26 november kl Den anordnas i externatform och är förlagd till Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B i Stockholm. Kostnader för måltider och kaffe/te ingår i konferensavgiften. Ansökan Formulär för ansökan till konferensen finns på AGSLO:s hemsida Ansökan är personlig och skickas till konferensadministratören på nedanstående adress: AGSLO:s höstkonferens 2011 c/o Maria Edlund Ploggatan Stockholm Kontaktuppgifter: Telefon: +46 (0) E-post: Ansökan skall vara konferensadministratören tillhanda senast fredagen den 14 oktober Ansökan är bindande. Om platser finns kvar efter ansökningstidens utgång kan konferensledaren beakta och besluta om antagning även efter ansökningstidens utgång. Konferensavgift Konferensavgiften är SEK. Moms tillkommer med SEK. Faktura skickas ut i samband med antagning. Konferensavgiften skall vara AGSLO tillhanda senast torsdagen den 17 november Sökande är personligen ansvarig för att konferensavgiften betalas i tid oavsett hur deltagandet finansieras. Inbetalning Inbetalning görs till AGSLO:s plusgiro eller bankgiro Ange på inbetalningen vem betalningen avser. AGSLO:s organisationsnummer är Stiftelsen AGSLO har F-skattebevis. Reducerad avgift AGSLO:s styrelse avsätter ett visst belopp som bidrag till konferensavgiften. Skriftlig ansökan om reducerad avgift görs på särskild blankett som kan rekvireras från AGSLO:s styrelse på e-postadress Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 14 oktober Återbud Vid återbud före fredagen den 21 oktober återbetalas konferensavgiften (med ett avdrag på 850 SEK). Vid senare återbud återbetalas avgiften endast om lämplig ersättare kan antas. 9

10 Ansökan om deltagande i AGSLO:s konferens Uppgift, Roll & Omvärld En arbetskonferens om sociala processer i arbetsliv och samhälle november 2011 med uppföljningsdag 6 februari 2012 Ansökan ska vara konferensadministratören tillhanda senast fredagen den 14 oktober AGSLO:S höstkonferens 2011 c/o Maria Edlund Ploggatan Stockholm Konferensavgiften är SEK. Moms tillkommer med SEK. Faktura på konferensavgiften sänds ut i samband med antagning. Namn: Adress: Postnr: Ort: Land: Telefon: Fax: E-post: Befattning: Arbetsgivare: Fakturaadress: Ålder: Kön: Nationalitet: Utbildning: Tidigare erfarenhet av deltagande i grupprelationskonferenser (v.g. ange arrangör och år) Information om konferensen har jag fått genom: Jag har läst broschyren och jag accepterar konferensens uppläggning och praktiska arrangemang. Jag är införstådd med att min ansökan har karaktären av ett kontrakt mellan mig och AGSLO enligt de villkor som beskrivs i broschyren. Datum Sökandes underskrift 10

11 Konferensens bakgrund Konferensen har sina historiska rötter i den tradition som inleddes i början på 50-talet av personer med anknytning till Tavistock institute of Human Relations i London. Genom forskning, konsultation och grupprelationskonferenser har personer från olika discipliner tillsammans strävat efter en djupare förståelse av sociala skeenden. Den första grupprelationskonferensen hölls i Leicester 1957 och numera anordnas återkommande konferenser i många länder över hela världen. Teoretiska utgångspunkter Grupprelationstraditionen har hämtat sina utgångspunkter från främst två teorier. Systemteorin bidrar med antaganden om att individer, grupper och organisationer kan beskrivas som öppna system. Ett öppet system har alltid ett pågående utbyte med sin omvärld och påverkar respektive påverkas av sitt sammanhang. Både individer, grupper och organisationer kan ses som öppna system vars förmåga att handla, tänka och känna präglas av den gemenskap vi ingår i. Den psykoanalytiska teorin bidrar med antagandet om omedvetna processer. Människors upplevelser och handlingar är inte alltid rationella och logiska, utan styrs också av känslor, motiv och behov som vi inte alltid vill kännas vid eller är medvetna om. Inom grupprelationstraditionen är W.R. Bions antagande om omedvetna processer i grupper av särskild betydelse. Sociala system uppstår, utvecklas och avvecklas under inflytande av omedvetna föreställningar och strävanden. Denna kombination av systemteori och psykoanalytisk teori bildar grunden för den s.k. Tavistocktraditionen. Nedan följer en kort presentation av viktiga begrepp och på AGSLO:s hemsida finns också tips om texter och litteraturreferenser. Viktiga begrepp En organisation bildas när människor sluter sig samman och samverkar i ett bestämt syfte. Den kan därför uppfattas som både en process och en struktur. Organisationen finns till för att fylla en för dess fortlevnad väsentlig uppgift, en huvuduppgift. Vid sidan av huvuduppgiften finns andra ofta mer dolda motiv för hur organisationer skapas och formas. Av stor betydelse är de behov, föreställningar, känslor och strävanden som inte är medvetna. Dessa kan ibland främja arbetet men ofta står de också i konflikt med både uppgifter och arbetssätt. Förståelsen av organisationers liv behöver därför omfatta både dess medvetna och omedvetna aspekter. För att kunna reglera och definiera förhållandet till omvärlden är gränser av avgörande betydelse. Gränser kan handla om tid, rum, uppgifter och resurser. Genom att uppmärksamma gränser blir det möjligt att urskilja vad som hör hemma innanför respektive utanför en organisation, eller skiljelinjerna mellan dess olika delar. Gränser har därför stor betydelse för hur samspelet mellan individer, grupper och organisationer kommer att gestalta sig. Med ledning menas den process där yttre och inre gränser i en organisation regleras. Det kan gälla gränsen mellan ett system och dess omvärld, mellan olika delar inom en organisation, mellan person och roll, stabilitet och förändring eller mellan fantasi och verklighet. Ledarskap, innebär att någon åtar sig, bär ansvar för och utför uppgifter som handlar om att leda. Ledarskap utgör därmed det personliga uttrycket för ledning. 11

12 För att människorna inom en organisation skall kunna arbeta med huvuduppgiften måste var och en, i anslutning till den, tolka och forma sin specifika roll. Roller kan vara arbetsinriktade och formella eller mer informella, symboliska till sin karaktär. De formas och upprätthålls medvetet och omedvetet. Både individer och grupper har oftast olika funktioner och uppgifter som ger dem särskilda roller i förhållande till den övriga organisationen. En följd av detta är ofta att både enskilda medarbetare och grupper låter sig representeras av andra. Befogenhet eller behörighet är en grundläggande del av innehållet i den roll som organisationen tilldelat individen eller gruppen. Här avses rätten att arbeta med en uppgift. Hur man fått, utformat och bejakat sin behörighet påverkar i vilken grad man har tillgång till sin kompetens och kan arbeta med uppgiften. Begreppen system och delsystem används för sociala grupperingar som har ett inre sammanhang och en avgränsning mot omvärlden. Sociala system präglas av motiv och drivkrafter som skapar både medvetna och omedvetna processer. Vad är AGSLO? AGSLO bildades i Sverige 1974 och har som uppgift att anordna grupprelationskonferenser och främja verksamhet inom Tavistocktraditionen i Sverige. Den första skandinaviska konferensen hölls 1975 i Sigtuna och AGSLO har sedan dessa anordnat ett femtiotal arbetskonferenser i Sverige samt medverkat i internationella arrangemang med anknytning till traditionen. AGSLO arrangerar också återkommande workshops, seminarier och s.k. Listening Posts. Stiftelsen AGSLO är en icke vinstdrivande organisation och både stiftelseråd och styrelse arbetar helt utan ekonomisk ersättning. Vem deltar i AGSLO:s konferenser? Närmare 3000 personer, från ca 900 olika organisationer, har hittills deltagit i AGSLO:s konferenser. Deltagare har kommit från näringslivet, kommunal och statlig förvaltning, t ex socialtjänst, hälsooch sjukvård, universitet, skolor, försvaret, kyrkor och ideella organisationer. Information Mer information om AGSLO:s organisation och verksamhet finns på AGSLO:s hemsida Där finns också artiklar och litteraturförslag för den som vill läsa mer.

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, TILLHÖRIGHET & ORGANISATION EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE

Läs mer

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner

Läs mer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 2008 en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer FORM OCH INNEHÅLL För många framstår dagens arbetsliv som alltmer

Läs mer

UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två

UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två UPPGIFTEN, ROLLEN OCH GRÄNSEN. En psykoanalytikers reflektioner kring arbetet med grupprelationskonferenser Under sommaren 1922 skrev Freud två artiklar till uppslagsboken Handwörterbuch der Sexualwissenshaft.

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Regler & Anvisningar Alla som deltar är vinnare Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer