SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18"

Transkript

1 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande Monica Svensson (DHR) Criss Hagfeldt (HSO) Arne Jonsson (HSO) ej närvarande Ulrika Hofstedt (HSO) Stig Bredberg (HSO) Karin Ahlström (HSO) Monica Ericsson (HSO) ej närvarande Inger Hasselgren (SN) Curt-Gösta Nilsson (SN) Gun-Inger Karlsson (SPN) ej närvaran- Lennart Pettersson (TN) Mona Olsson, ordf. (VON) Gunnar Asserhed (VON) Birgitte Fingal (VON) Ersättare Said Nison (AVN) ej närvarande Elvira Wibeck (BUN) ej närvarande Per-Arne Bergström (DHR) Liselott Köhlström (HSO) Malin Bager (HSO) Mats Linder (HSO) ej närvarande Annika Johansson (SN) Bertil Sandström (SN) Kristina Carlstedt (SPN) Övriga Gunilla Lundberg, vård- och omsorgskontoret Anna Wejde, tekniska kontoret Katarina Lundborg, vård- och omsorgskontoret Åsa Ahlgren, vård- och omsorgskontoret Ersättare Niclas Clarén (TN) Maj Kalwa (VON) Anna S Wik (VON) Utses att justera: Criss Hagfeldt, HSO Plats och tid för justering: Vård- och omsorgskontoret den 22 april 2013 Sekreterare: Ordförande: Justerare: Nämnd e.d.: Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: Datum för nedtagning av anslag: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Emma Johansson Mona Olsson Criss Hagfeldt Paragraf BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla

2 13 Fastställande av föredragningslistans innehåll Beslut lägger följande punkt till föredragningslistans innehåll gällande 14 Val av vice ordförande.

3 14 Val av vice ordförande Beslut beslutar att välja Criss Hagfeldt till vice ordförande i rådet. Vid HSO:s årsmöte valdes Criss Hagfeldt till ny ordförande, efter Ulrika Hofstedt. Tradition i KRF är att ordförande i HSO är vice ordförande i rådet.

4 15 Utredning om LOV/Mina Timmar Åsa Ahlgren, projektledare för utredning gällande LOV Lagen om Valfrihet och Katarina Lundborg, projektledare för utredning gällande Mina Timmar informerar rådet om att det under 2013 pågår två olika projekt inom kommunens valfrihetssatsningar i äldreomsorgen, se bilaga. Åsa och Katarina är anställda för att fram beslutsunderlag till vård- och omsorgsnämnden för utformningen av valfrihetssatsningen Mina Timmar och ett eventuellt införande av lagen om valfrihetssystem (LOV). Båda projekten ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden i december i Mina Timmar Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun tog 2011 beslut om sex målområden innefattande 23 övergripande mål varav ett är Målområde 18 Omsorgsstaden. Mål 18 ska stärka den enskildes valfrihet vad gäller möjligheten att själv bestämma hur stöd och omsorg ska utformas. Målets syfte är att den enskildes delaktighet och inflytande inom äldreomsorgen ska öka genom valfrihetssatsningen.mina timmar innebär konkret en valfrihet för den enskilde i det ordinära boendet att välja serviceinsatser inom vissa ramar. Serviceinsatser i det ordinära boendet kan exempelvis vara hjälp med postoch bankärende, tvätt- och klädvård, städning och promenad. Fakta Mina timmar valfrihet att välja serviceinsatser (redan beslut om) Beslut i kommunfullmäktige att Mina timmar ska genomföras 2014 Mina timmar är en valfrihetssatsning inom äldreomsorgen Valfrihet för den enskilde i det ordinära boendet att välja serviceinsatser inom vissa ramar Valfriheten grundas på socialtjänstlagens bestämmelser LOV Syftet med lagen om valfrihet LOV är att underlätta för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom hälsovården och socialtjänsten. Ett annat ändamål är att få in en större mångfald av utförare där medborgaren själv får välja vem som ska utföra insatsen. Lagen är från den 1 januari 2010 tvingande inom primärvården. För kommuner är införande av lagen frivillig, men det finns diskussioner om att göra den tvingande även för kommuner. Norrköpings kommun har fått kronor i stimulansmedel från Soci-

5 alstyrelsen för att förbereda och utveckla ett valfrihetssystem enligt LOV. Fokus i utredningen är att beskriva hur verksamheten fungerar idag och utifrån det redogöra för konsekvenser och vilken utveckling som skulle fodras om kommunen i framtiden skulle införa lagen om valfrihet. Ett politiskt beslut kommer att tas om lagen om valfrihet ska införas i Norrköpings Kommun efter det att utredningen är avslutad i december i år. Fakta LOV valfrihet att välja utförare (beslut tas efter avslutad utredning december 2013) Låta medborgaren själv välja vem som ska utföra uppdraget inom handikapp- och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdstjänster LOV är från och med den 1 januari 2010 tvingande inom primärvården För kommuner är införande av LOV frivilligt, men det finns diskussioner om att göra lagen tvingande även för kommuner Utav 290 kommuner har 129 LOV i drift och 42 har beslutat att införa LOV.

6 16 Politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättigheter före personer med funktionsnedsättningar Beslut beslutar att för att utse representanter från funktionshindersorganisationerna att ingå i eventuell referensgrupp gällande politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättigheter före personer med funktionsnedsättningar. HSO ska inkomma med tre personer och DHR två personer. Dessa personer ska även vara ledamöter i rådet. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret informera att enligt kommunfullmäktiges beslut den 25 januari är det ekonomi- och styrningskontoret som har att arbeta fram ett förslag till politiskt inriktningsdokument. Detta är det första politiska inriktningsdokumentet som KF har beslutat ska arbetas fram. Emma har träffat Cecilia Karlsson vid ekonomi- och styrningskontoret som är den tjänsteman som som kommer att vara ansvariga för inriktningsdokumentet. De har diskuterat om vad som kommer att ske framöver gällande inriktningsdokumentet är: - Monica Rosander, ekonomi- och styrningskontoret, ska inom den kommande två veckorna träffa kommunalråden för att diskutera vad ett politiskt inriktningsdokument är och vad som bör ingå. - En politisk arbetsgrupp/referensgrupp bör utses. - En referensgrupp bestående av tjänstemän bör utses från följande förvaltningar. o Arbetsmarknadskontoret o Kultur- och fritidskontoret o Tekniska kontoret o Barn- och ungdomskontoret

7 - En referensgrupp med representanter från funktionshindersorganisationerna som tillika är ledamöter i KRF bör utses. Förslagsvis 3 personer från HSO och 2 personer från DHR. - Tidsplanen är o Förslag klart: November 2013 o Remisstid: December 2013 februari 2014 o Förslag till Kommunstyrelsen: Mars 2014 o Beslut av Kommunfullmäktige: Våren 2014 Dock är detta ett förslag om hur arbetet kan gå till. Dock är det en eventuell politisk styrgrupp som fattar beslut om hur framtagandet av inriktningsdokumentet kommer att ske.

8 17 Tema Tillgänglighet: Riktlinjer uteserveringar Tillgänglighetspromenad Tillgänglighetsdatabasen A. Riktlinjer uteserveringar Anna Wejde, landskapsarkitekt tekniska kontoret, informerar om de reviderade riktlinjer för uteserveringar som tekniska nämnden den 11 april. Bakgrunden är att uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Vår nya möteskultur innebär att fler och fler väljer att träffas ute i det offentliga rummet. Under en inventering av Norrköpings drygt 65 uteserveringar, sommaren 2012, tydliggjordes att de tidigare riktlinjerna, antagna 1999, inte efterlevs. I den arbetgrupp som arbetat fram riktlinjerna har följande kontor och myndigheter ingått: Polisen Tekniska kontoret Bygg- och miljökontoret Bråvikens hotell- och restaurangklubb Socialkontoret Stadsbyggnadskontoret Vård- och omsorgskontoret Riktlinjerna har uppdaterats för att bättre ta till vara på stadsmiljöns kvaliteter och för att främja användandet av stadsmiljön som mötesplats. Riktlinjerna och råden hjälper näringsidkaren att utforma uteserveringen så att den passar bra in i den omgivande stadsmiljön samtidigt som den uppfyller kraven för alkoholservering och god tillgänglighet. Riktlinjerna gäller för all allmän platsmark som upplåts av tekniska kontoret. Riktlinjerna ska följas, råden hjälper näringsidkarna att uppnå dem. Följs riktlinjerna behöver inte bygglov sökas för uteserveringen.

9 B. Tillgänglighetspromenad Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, informerar att Tillgänglighetspromenad kommer att äga rum den 24 maj, kl Inbjudan till rådets ledamöter har skickats ut i sambnad med hanlingarna till dagens sammanträde. Mona Olsson, ordförande, är den som bjuder in vilka ytterligare politiker som hon anser bör delta. De har i sin tur att ta med de tjänstmän man anser bör vara med.

10 C. Tillgänglighetsdatabasen Mona Olsson, ordförande, och Emma Johansson vård- och omsorgskontoret, har träffat Eva Karlsson, ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden och Anna Amrén, förvaltningschef på bygg- och miljökontoret för att samtala kring vid vad som sker med implementeringen av tillgänlighetsdatabasen. Vidare har bygg- och miljökontoret inkommit med ett svar på rådets förfrågan om vad som sker med implementeringen av tillgänglighetsdatabasen. Av skrivelsen framgår: Enligt kommunstyrelsens beslut daterat den 10 okt 2011 fick bygg- och miljökontoret uppdrag att anställa en tillgänglighetsrådgivare. Inventeraren skulle dels fungera som stöd till ansvariga för lokaler och anläggningr, dels rapportera och uppdatera tillgänglighetsinformationen i databasen. Anställningen skulle vara initialt på heltid under ett år och finansieras under den tiden med arbetsmarknadsmedel, övriga kostnader skulle finasieras inom befintlig budgetram. I utredningen som låg till grund för beslutet förklarade sig arbetsmarknadskontoret positiva till att finansiera en tjänst med arbetsmarknadsmedel när arbetat med rekryteringen påbörjades visade det sig att förslaget var dåligt förankrat och arbetsmarknadskontoret var inne i en stor omorgansiation med neddragning av verksamheter. Frågan om resurs för att arbeta med tillgänglighetsdatabasen fick en lägre prioritering och uppföljning från bygg- och miljökontorets sida var bristfällig. På bygg- och miljökontoret var tre förvaltningschefer inblandade under perioden och överföring av uppdraget gjordes ej på ett bra sätt. Eftersom ingen resurs fanns tillgänglig utfördes inte heller något jobb under Det har inte meddelats vare sig till i Norrköping eller kommunstyrelsen. Tyvärr har våra rutiner brustit. Om arbetet ska komma igång under 2013 så måste resurser tillsättas, både för uppbyggnad och även sedan för att hålla databasen uppdaterad. Byggoch miljökontoret har ngen egen finansiering för detta under Förvaltningen återkommer med förslag till rådet hur arbetet skulle kunna drivas innevarande år inklusive behov av resurser.

11 18 Verksamhetsplan mars 2013 december 2013 Beslut antar verksamhetsplan för mars 2013 december Vid föregående sammanträde för kommunala rådet för funktionshindersfrågor den 1 mars uppdrog rådet till beredningsutskottet att sammanställa ett utkast till verksamhetsplan för Förslag till verksamhetsplan mars 2013 december 2013 har skickats med handlingarna till dagens sammanträde.

12 19 Skrivelser inkomna till KRF Följande inkomna handlingar har delgivits KRF: 1. Minnesanteckningar från referensgrupp Offentlig miljö Minnesanteckningar från referensgrupp UngaVuxna

13 20 Skrivelser från KRF 1. Följande skrivelse har skickats från KRF: a. Feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättningar Arbetsmarnadsoch vuxenutbildningsnämnden b. Detaljplan för fastigheten Reläet 9 med närområde inom Ingelsta i Norrköping. Stadsbyggnadskontoret Skrivelser inkomna till rådet a. Införande av Tillgänglighetsdatabasen (KS-530/2011)

14 21 Uppföljning av skrivelser från rådet Mona Olsson, ordförande informerar om vad som sker avseende följande skrivelser: a. Värdig entré Stadsbyggnadskontoret har informerat KS-kansli om att de har varit i kontakt med en arkitektfirma som har lämnat fyra-fem olika alternativ på hur man kan tillgängliggöra Rådhuset och Rådhusets entré. Förslagen spänner kostnadsmässigt mellan 7-30 miljoner kronor. Enlig Mona kommer det inte att finnas utrymme i kommande budget för att tillgängliggöra Rådhuset och Rådhusets entré. b. i tillgängliga format Mona informerar om att KS-kansli kontaktat kommunens kommunikationskontor om skrivelsen gällande information i tillgängliga format. Svaret från kommunikationskontoret är att de inte riktigt förstått vad frågan går ut på. Kommunikation skulle kontakta vård- och omsorgskontoret i frågan. Mona ska försöka få till ett möte med Louise Flyckt, t f kommunikationsdirektör. c. Feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättningar Mona har inget att avrapportera.

15 22 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet.

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer