Stig Bredberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stig Bredberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla"

Transkript

1 Plats och tid: Sessionssalen, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 20 februari 2014 kl Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kerstin Sundquist (AVN) Johanna Händel (BUN) ej närvarande Monica Svensson (DHR) Criss Hagfeldt (HSO) ej närvarande Birgitte Fingal (VON) Ulrika Hofstedt (HSO) Stig Bredberg (HSO) Karin Ahlström (HSO) Monica Ericsson (HSO) Inger Hasselgren (SN) Curt-Gösta Nilsson (SN) Gun-Inger Karlsson (SPN) Lennart Pettersson (TN) Mona Olsson, ordf. (VON) Gunnar Asserhed (VON) Per Svahn, (HSO) Ersättare Said Nison (AVN) ej närvarande Elvira Wibeck (BUN) Per-Arne Bergström (DHR) Liselott Köhlström (HSO) Malin Bager (HSO) Mats Linder (HSO) ej närvarande Annika Johansson (SN) ej närvarande Bertil Sandström (SN) ej närvarande Kristina Carlstedt (SPN) Övriga Ann-Christin Larsson, vård- och omsorgskontoret Martin Berlin, stadsbyggnadskontoret Helena Nöid, kommunstyrelsens kansli Anita Eriksson, kommunstyrelsens kansli Gunilla Lundberg, vård- och omsorgskontoret Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret Ersättare Niclas Clarén (TN) Maj Kalwa (VON) Anna S Wik (VON) Utses att justera: Stig Bredberg, HSO Plats och tid för justering: Vård- och omsorgskontoret den 25 februari 2014 Sekreterare: Paragrafer: 1-11 Emma Johansson Ordförande: Justerare: Nämnd e.d.: Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: Datum för nedtagning av anslag: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Mona Olsson Stig Bredberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla

2 1 Fastställande av föredragningslistans innehåll Beslut beslutar att fastställa fördragningslistans innehåll, med tillägg av övriga frågor i 10. a. Tillgänglighetspromenad b. Tillgänglighet: Tekniska kontoret c. Ledsagning/Färdtjänst d. Sörby herrgård e. Lokaler vid Sandbyhov

3 2 Testmiljö Norrköping Innovationsmyndigheten VINNOVA har beviljat projektmedel till Norrköpings kommun på 2 miljoner kronor. Projektet syftar till att etablera bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen som en testmiljö för mobila ITlösningar, andra tjänster och arbetssätt som ska främja äldres självständighet och underlätta möjligheten till kvarboende bland äldre över 80 år. Pengarna avser ett års projektverksamhet, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Projektet utgår från PUFF-enheten och leds av Ann-Christine Larsson. Ann- Christine är filosofie doktor i sociologi och har tidigare arbetat som forsknings- och utvecklingsledare hos Fokus Kalmar län. För mer information se bilaga.

4 3 Tema Tillgänglighet: Processens gällande detaljplaner och tillgänglighet Tillgänglighetspriset Tillgänglighetsdatabasen A. Processen gällande detaljplaner och tillgänglighet Martin Berlin, som arbetar med fysisk planering, på stadsbyggnadskontoret deltar för att informera om hur tillgänglighetsfrågor tas i beaktande i detaljplaner. Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg. Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen. Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg. Det tar oftast ca 1 år genom hela planprocessen innan en ny detaljplan är klar. Kommunens översiktsplaner är vägledande för hur detaljplanerna utformas. För mer information se bilaga.

5 B. Tillgänglighetspriset 2013 Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, informerar följande om Tillgänglighetspriset 2013: Under sista veckan i november fanns affischer på reklampelare om priset runt om i centrala Norrköping Cirka 1500 broschyrer har skickats ut till olika branschorganisationer, näringsidkare, funktionshindersorganisationer och kommunala nämnder - fanns på kommunens webbplats - om priset fanns på Facebook - Det fanns broschyrställ på varuhus Totalt inkom tre nomineringar. Det är färre nomineringar än som inkommit tidigare år. Emma tror att detta beror på att det inte var möjligt att ha information om priset på första sidan på norrkoping.se. Juryn till priset träffades i januari för att utse vinnare. Priset kommer att delas ut av kommunstyrelsens ordförande den 28 februari, hos det som vunnit.

6 c. Tillgänglighetsdatasen Mona Olsson, informerar att, under hösten 2013 kontaktade rådet bygg- och miljökontoret med önskan få ett svar om vad sker gällande Tillgänglighetsdatabasen. Till föregående sammanträde i december 2013 hade rådet fått svar om att bygg- och miljökontoret under november och december skulle arbeta fram en översiktlig projektplan för Vidare informerades rådet om att inför 2014 finns ett uppdrag i nämndens uppdragsplan, riktad till bygglov, att införa tillgänglighetsdatabasen. I början av året inkom bygg- och miljökontoret med ytterligare information om vad som kommer att ske 2014 gällande Tillgänglighetsdatabasen. Lennart Petterson informerar att aktuell nämnd kommer att skicka en framställan till Kommunstyrlsen om kr för att implementera Tillgänglighetsdatabsen i Norrköpings kommun.

7 4 Tillgänglighet i samband med valen sker två val i Sverige. Den 25 maj är det val till EU-parlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Med anledning av detta vill kommunala rådet för funktionshindersfrågor i Norrköpings kommun för valnämnden påtala vikten av att dessa val blir tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar. FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra och förpliktigar sig att säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, däribland rättighet och möjlighet för personer med funktionsnedsättning att rösta Vid rådets sammanträde den 6 december 2013 fördes synpunkter fram om behovet av att få valsedlarna gällande kommunalvalet 2014 på punktskrift. Detta för att personer med nedsatt syn ska kunna rösta så självständigt som möjligt. Rådet tillskrev därefter valnämnden om vikten av att EUparlamentsvalet och val till riksdag, kommun och landsting 2014 blir tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar. Vidare efterfrågade rådet möjligheten att valsedlar gällande kommunalvalet 2014 tas fram i punktskrift. Detta för att personer med nedsatt syn ska kunna rösta så självständigt som möjligt. Vid dagens sammanträde deltar Anita Eriksson och Helena Nöid från kommunstyrelsens kansli och Inger Petersson från valnämnden. De informerar att de utifrån en framtagen checklista ser över vallokalerna utifrån ett tillgänlighetsperspektiv. Det finns information på Val.se. I bilagor återfinns förteckningar gällande aktuella vallokaler. Om man har synpunkter om tillgänglighet i samband med valen 2014 kan man höra av sig till Anita Eriksson: och Helena Nöjd: Från organiationerna framför man att det är viktigt att det finns handikappparkeringsplatser i anslutning till vallokalerna samt att man kan få stöd av röstmottagaren i sammband med röstningen.

8 5 Rehabilitering på korttidsboende Neuroförbundet Norrköping inkom till rådets sammanträde den 26 september inkom med följande frågeställning: Frågan gäller korttidsboende för tex medlemmar med neurologiska sjukdomar/skador. NEURO förbundet, fd NHR har vid olika tillfällen fått erfara att medlemmar behövt vistas på korttidsboende tex Sandbyhov, eller Skärblacka. Dessa korttidsboende tillgodoser inte det behov av träning som personer med tex neurologiska sjukdomar och skador behöver efter en olycka som ett brutet ben. För ett par år sedan hade vi frågan uppe och hade flera samtal med ansvarig för korttidsboende i Norrköping. Vi påpekade bla, att medlemmar bott på korttidsboende på grund av ett brutet ben, för att man inte kan vistas i bostaden av praktiska skäl. Fråga: Är det meningen att en period på ett korttidsboende endast är en förvaring? NEURO förbundet har medlemmar som fått besked om att de bara kommer hem ska de få mer träning. En tid på korttidsboende utan optimal träning, försvårar väsentligt möjligheten att återfå de funktioner som funnits före en olycka. Fråga: vad är kommunens mål med vistelsen på korttidsboende? Idag finns inte tillgång till dator med mera, vilket åtminstone kan ge den del kontakter och möjlighet att följa världen utanför. Karin Ingbrant som är MAR Medicinsk ansvarig för rehabilitering informerar följande att när en person beviljas korttidsplats har kommunen samma hälso- och sjuvårdsansvar som öppenvården (undantaget läkarkontakt). För alla som är på en korttidsplats tas en rehabplan fram som beskriver den enskildes aktuella rehabiliteringsbehov.vidare görs en helhetsbedömning (rehabnivåbedömning) av alla tänkbara rehabiliteringsbehov den enskilde har. Man kommer överens med den enskilde om behovet av rehabilitering och hur detta ska tillgodose. Om en person har en ytterligare funktionsnedsättning tas det i bektande. Dock är det viktigt att poängtera att en plats på kortidsboende inte envart beviljas för att en person behöver rehabilitering. Behöver brukaren specialistrehabilitering ska det utföras av landstinget. På korttidsboende finns ingen skillnad i hur behovet av rehabilitering bedöms och ges avseende ålder.

9 Om man inte är nöjd med rehabiliteringen på korttidsboendet ska man lämna synnpunkter på detta till ansvarig för verksamheten. Gunilla Lundberg, vård- och omsorgskontoret, informerar att när det gäller uppkoppling via internet finns inte den möjligheten vid nuvarande kortttidsboende. Det är något den enskilde får ordna med på egen hand via mobila bredband eller liknande. Dock är det en fråga som kan tas med i planeringen av nytt korttidsboende.

10 6 Rådets seminarium Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, informerar att rådet bjuder in till ett seminarium som tar fokus på anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Datum för seminariet är torsdagen den 27 mars, kl till cirka kl Den lokal som bokats är Folksamsalen på Arbetets museum. Inbjudna är förutom rådet kommunala nämnder och kontor. Mona Olsson kommer att hälsa välkommen och sedan kommer anhörig- och kunskapscenter att informera om sin verksamhet. Därefter kommer Stina Gidlöf föreläsa om Konsten att stödja familjer med särskilda behov. Anmälan sker senast den 21 mars till Emma Johansson.

11 7 Bassäng på Sandbyhov Beslut tillskriver kommunstyrelsen och påtalar vikten av att kommunivånare med funktionsnedsättningar som kommuninvånare utan nedsatt funktionsförmåga ska ha möjlighet till bad i rekreationssyfte. Förslag tas fram av tjänsteman på vård- och omsorgskontoret och skickas till beredningsutskottet för gransking. På Sandbyhovsområdet finns en varmvattenbassäng som kommunen upplåter till funktionshindersorganisationerna att hyra för rekreation och habilitering/rehabiltering. Bassängen är så pass sliten att när den går sönder kommer den inte kunna lagas. Kommunen kommer även att inom i och med omdaningen av Sandbyhovsområdet inte ha kvar bassängen. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, informerar att det inte idag finns ett uppdrag från vård- och omsorgsnämnden till vård- och omsorgskontoret att det ska byggas en ny bassäng. I nämndens verksamhet vid Granens aktivitescenter för äldre finns en mindre bassäng som anses fylld det behov nämndens verksamheter har av bad. Därav är frågan om bassäng inte en fråga som nämnden driver. När det gäller Centralbadet fungerar inte det för personer med nedsatt funktionsförmåga på grund av bristande tillgänglighet, främst gällande omkädningsrum, svårigheten att komma ner i vattnet samt att det inte finns en varmvatten bassäng. Det framkommer med all tydlighet i diskussionen att när bassängen på Sandbyhovsområdet inte längre går att använda kommer kommuninvånare med nedsatt funktionsförmåga inte likt andra kommuninvånare har möjlighet till bad i rekreationssyfte. Från vård- och omsorgskontoret anser man inte att frågan om bassäng är en ren vård- och omsorgsfråga, utan handlar om vilka badmöjligheter kommmunen ger sina invånare.

12 HSO har inkommit med följande fråga gällande bassängen på Sandbyhov: En mycket frekvent använd bassäng, men en bassäng i väldigt dåligt skick. Det finns en stor oro inom HSO s föreningarna om vad som händer när bassängen havererar. Som vi inom föreningarna se det, finns inga alternativa badmöjligheter i Norrköping för våra grupper. Många föreningar bedriver mycket rehabiliteringsarbete i sina badgrupper. Ett mycket viktigt arbete för våra medlemmar. Hur tänker vård och omsorgskontoret medverka till att detta arbete kan fortsätta. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, anser att det rådet kan göra är att tillskriva kommunstyrelsen om behovet av badmöjligheter för kommuninvånare för personer med nedsatt funktionsförmåga på lika vilkor som för invånare i kommunen utan funktionsnedsättningar. Vidare är det en politisk fråga som organisationerna behöver driva gentemot politiken. Detta har HSO gjort genom en skrivelse till Kommunstyrelsen. Från rådet lyfts även behovet av en klorfri bassäng fram.

13 8 Skrivelser inkomna till KRF Följande inkomna handlingar har delgivits KRF: a. Minnesanteckningar från referensgrupp och kommunikation b. Minnesanteckningar från referensgrupp UngaVuxna c. Minnesanteckningar från referensgrupp Offentlig miljö d. Skrivelse från bygglovskontoret

14 9 Skrivelser från KRF Följande skrivelse har skickats från KRF: a. Detaljplan för fastigheten Galeasen 1 inom Lindö i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, b. Valnämnden,

15 10 Övriga frågor: Tillgänglighetspromenad Tillgänglighet: Tekniska kontoret Ledsagning/ Färdtjänst Färdtjänst Lokaler på Sanbyhov a. Tillgänglighetspromenad Beslut genomför tillgänglighetspromenden 2014 den 22 maj. Någon gång under våren brukar rådet genomföra en tillgänglighetspromenad med syftet att titta på hur den fysiska tillgängligheten fungerar för personer med nedsatt funktionsförmåga. Tillgänglighetspromenaden genomförs i centrala Norrköping. För i år finns ett önskemål om att titta närmare på Knäppingsborg.

16 b. Tillgänglighetsfrågor: Tekniska kontoret Vid föregående sammanträde lyfte funktionshindersorganisationerna fram att det under det senaste året blivit alltmer tydligt att tillgängligheten i den fysiska miljön, främst den yttre miljön, försämrats. Exempelvis visar ombyggnaden av Hörsalsparken på stora brister gällande tillgängligheten för personer med nedsatt syn då kontrastmarkeringar och ledstråk saknas. Det planeras för en omdaning av Generalsgatan och där finns inte heller några tankar med om ledstråk. Tekniska nämnden har antagit Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö men det verkar inte som att dessa används i det praktiska genomförande. Tillgänglighet är alla nämnders ansvar men att ingen verkar ta det ansvaret. Vidare framkom att organisationerna aldrig längre tillfrågas att inkomma med synpunkter i ett inledningsskeende av olika processer. Mona Olsson, ordförande, lovade att diskutera frågan vidare med ansvariga politiker för den yttre miljön. Det har hon gjort i ett möte med tekniska nämndens ordförande Håkan Liljeblad som skulle ta upp en diskussion med chefen för tekniska kontoret. Vid mötet uppfattade Mona att hon fick gehör för problematiken och Håkan Liljeblad skulle återkoppla till henne vad som sker i frågan.

17 c. Ledsagning - färdtjänst Neuroförbundet har inkommit med följande frågeställning: Vi har medlemmar i NEURO Förbundet och i systerorganisationer och förmodligen bland övriga medborgare med samma situation. Kommunen har fattat beslut om ledsagning för att en del medborgare ska kunna uträtta vardagliga behov på ett rimligt sätt. Det har visat sig att det inte går att förena färdtjänsten med tider för ledsagning. Tex: Ledsagning kl , då erbjuds färdtjänst = 1 tim + 5 min av de tre timmarna som är uträknat för ledsagnings behovet. Eller ledsagning kl , då har färdtjänst erbjudits = 1 tim +15 min av de tre timmarna Turerna är inte beställda i sista minuten, här finns en planering från vecka till vecka Detta har inte varit problem tidigare under många år, men det har blivit betydligt mer fyrkantigt under senare delen av Det är kalla handen när vederbörande försöker tala om att man har ledsagning vissa timmar och ska passa in och få saker uträttade. Vi anser att: Det borde ligga i kommunens intresse att två olika tjänster som tillhanda hålls av kommunen används så effektivt som möjligt, eftersom det även är två utgifter i kommunen. Kommunen borde ha ett intresse av att tjänsterna kan anpassas till varandra och nyttjas förnuftigt. Frågan måste lyftas och föras vidare och inte fastna p g av att kostnaderna ligger i olika stuprör.

18 Vi förutsätter att när frågan retts ut att den återkopplas till rådet. Lennart Pettersson, tekniska nämnden, tar med sig frågan till gruppen för samhällsbetalda resor och ber om skriftligt svar från tjänstemän på tekniska kontoret.

19 d. Sörby herrgård Neuroförbundet har inkommit med följande information: Till rådet brukar som regel endast redovisas problem som inte lösts. Denna gång vill NEURO Förbundet berätta om ett ärende som så här långt, hanterats mycket positivt av Norrköpings kommun. En medlem i NEURO Förbundet skulle delta i en minnesstund på Sörby herrgård, var minnesstunden skulle äga rum var inte uttalat i förväg. Vid framkomst, syntes det tydligt att det var alldeles för många trappsteg upp till ingång. Anhörig gick upp vid entren, in och frågade ansvarig, kan vi komma in med rullstol en annan väg? Svaret: detta är en kulturbyggnad och vänder på klacken. Resultatet blev att vederbörande lyftes upp, det var mycket blött, slibbigt i den gamla trappan, snöblandat regn i luften. Snart visade det sig att ytterligare två personer, med kryckor hade mycket svårt att ta sig upp och in. NEURO Förbundet tog kontakt med kommunen och fick snabba svar att det var kommunen som är fastighetsägare. Kommunen bad om ursäkt för bemötandet på plats. Två dagar efter mailväxlingen kom besked från lokalförsörjningskontoret att kommunen fattat beslut om att högprioritera anpassning av Sörby herrgård under våren. NEURO Förbundet håller koll på Sörby, men vill så här långt, se positivt på bemötande och handläggning.

20 e. Lokaler på Sandbyhov HSO har inkommit med följande frågor gällande lokaler sina lokaler på Sandbyhov: 1. Vilka alternativ har kommunen (vård och omsorgskontoret) att erbjuda HSO, i stället för de lokaler som vi nu är uppsagda ifrån, nya samlingssalen, köket, cirkel- och datarummet? Alternativa lokaler som ska vara tillgängliga för alla HSO s olika föreningar. 2. Har vård och omsorgskontoret fått någon information från fastighetsägaren Hemsö om planerna för lokalerna på Sandbyhov. Ny verksamhet eller malpåse? 3. Hur stor blir besparingen för vård och omsorgskontoret när kontraktet med Hemsö sägs upp? 4. Finns det några planer inom kommunen inför framtiden beträffande lokaler för HSO. Ett föreningarnas hus likt Fontänen i Linköping, borde givetvis även finnas i Norrköping. Gunilla Lundberg från vård- och omsorgskontoret informerar att Sandbyhovsområdet kommer att vara tömt tidigast Hagaborg kommer att tömmas Det finns idag inte någon plan om var föreningarnas lokaler i framtiden kommer att vara. De lokaler som hänvisas till i fråga 1 och 3 menar Gunilla att det inte handlar om någon besparing utan att det är medel som nämnden kommer att använda till övriga lokalbehov i verksamheten. Det är även lokaler som inte ingår i det avtal HSO har med kommunen. HSO kan givetvis ha en dialog med fastighetsägaren om att hyra lokalen efter att vård- och omsorgskontoret lämnar den, dock kan det inte bekostas enligt nämndens avtal med HSO. Mona Olsson, ordförande, tycker att ett Föreningarnas hus är en bra idé och skulle var önskvärt. Med anledning av det planerar vård- och omsorgsnämnden att vid sitt sammanträde i marsfatta beslut om att tillskriva KS om behovet av att utreda kommunen stöd till föreningar. I skrivelsen förs även behovet av ett Föreningarnas Hus fram.

21 Från HSO undrar man vart man ska ta vägen efter Föreningarna kan inte sluta med sin verksamhet för då försvinner medlemmarna är i behov av. Förningarna kommer då inte kunna bedriva den rehabilitering som medlemmarna. Att inte veta var man ska ta vägen skapar en stress och oro för de som jobbar på föreningarnas kanslier. HSO anser att kommunen måste ta fram en lösning gällande föreningarnas lokaler. HSO har tillskrivit kommunstyrelsen i frågan.

22 11 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.15-10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej närvaro Criss Hagfeldt 85-98 Birgitta Wessman Thyrsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 1 Plats och sammanträdestid Ordinarie ledamöter Ersättare Möteslokalen HSO kl. 09:00 12:00 Anna-Lena Carlsson, Ordförande Ella-Stina Olausson, PRO Kaj Källsvik, PRO Barbro

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ulla Wallering Fall. Helena Wetterhall. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ulla Wallering Fall. Helena Wetterhall. Irma Görtz Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, fredag den 22 januari 2016 klockan 08.30 12.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden

Sammanträdesdatum Valnämnden Plats och tid Kindla, kommunhuset, kl. 10-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Ingrid Åberg (KD), ersättare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewy Svensson, SN, ordförande Henrik Nilsson Bokor, SN Linda Eriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Pensionärsrådet och Rådet för personer med Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 18.00 20.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Karina Nilsson Håkan Lind (Arbetsförmedlingen )

Karina Nilsson Håkan Lind (Arbetsförmedlingen ) Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, Inre Foajen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget )Ordf ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 22 november 2011 kl 17.00-18.45 Beslutande Lars Jonehög, (SN) ordf Lennart Andersson (BoM) Ulla-Britt Svensson (BUN)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13) 2008-03-13 1 (13) Plats och tid Finjagatan 44, sammanträdesrum Gäddan. Kl 13.30 15.30 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 (40) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, 10:00 11:30 Beslutande Laila Furskog, (s) ordförande Ingrid Josefsson (m) Gun Isaxon (skp) Tommy Krigsman (ns) Jan-Erik Apelqvist

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 15.15 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten 1(9) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter Handikapporganisationernas representanter Karin Spångberg Bengt Petersson May Björk Bengt Kanstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Lokal Granskningen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Funktionshindrades samarbetsråd

Funktionshindrades samarbetsråd Funktionshindrades samarbetsråd 2009-06-08 1-5 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Michael Karlsson, ordförande Bengt Petersson, DHR Harry Jansson, SRF Cecilia Gustavsson, FUB Bror Jordansson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Karina Nilsson. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Karina Nilsson. Irma Görtz Plats och tid: Repslagaregatan 3, plan 3 kl 16.30-17.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget )Ordförande ej närvar Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP)

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 07.00-07.30, 21.00-21.30, 23.50 24.00 Beslutande Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Ingmar Larsson (FP) ersättare. kommunsekreterare/valadministratör. Marita Fransson. Kommunledningskontoret den 14 juni 2010.

Ingmar Larsson (FP) ersättare. kommunsekreterare/valadministratör. Marita Fransson. Kommunledningskontoret den 14 juni 2010. Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 18.30-19.30 ande Ally Grönvall (S) ordförande Ingmar Nilsson (S) tjg ersättare för M Kauranen (S) Marita Fransson (S) ledamot Kjell-Åke Ottosson (S) ledamot

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson 1(12) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Wallengren DHR. Eva Carlbrand

Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Wallengren DHR. Eva Carlbrand 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl 13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-02-22 1 Plats och tid Hjernet, 2011-02-22 kl 9.00-10.45 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland

Irma Görtz Samordningsförbundet Östra Östergötland 2012-11-28 Plats och tid: Funkishuset i Valdemarsvik kl 13.15-15.40 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Skive, kl. 13.30 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Maj-Britt Eriksson

Läs mer

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt. Birgitta Schmidt

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt. Birgitta Schmidt Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 31 maj 2011 kl 17.00-18.00 Beslutande Lars Jonehög, (SN) ordf Lennart Andersson (BoM) Ulla-Britt Svensson (BUN) Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Inre foajen kl 13.15 15.45 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11) 2007-09-20 1 (11) Plats och tid Trädhuset Kl 13.30 15.40 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Birgitta Nilsson, NHR Ingvar Malmström, Hjärt o lungsjukas förening Helen Larsson, FUB Kerstin Rittbo,

Läs mer

Kommunens representanter Anna Johansson, S, ordförande Iréne Karlsson, M. Pensionärsrepresentanter Monica Axell, PRO Folkunga Ordinarie

Kommunens representanter Anna Johansson, S, ordförande Iréne Karlsson, M. Pensionärsrepresentanter Monica Axell, PRO Folkunga Ordinarie Kommunala pensionärsrådet 2011-08-31 1 (13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Allhelgona/Skeppsås, Stadshuset, Mjölby kl 14.00-16.30 Kommunens representanter Anna Johansson, S, ordförande Iréne

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag:

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Plats och tid: kl 13.15-15.35 Förvaltningshuset, Lokal Rosen 1 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)ej närvaro Anna Svensson

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 25 november 2011 kl 10.00-12.00 Beslutande Knut Jansson, ordf SN Stina Hesselborn-Ek Staffan Nilsson Britt Bast Elsie Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:50 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Monica Andersson (S) Kristina Ohls (C) Övriga

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 13.00-15.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Bo Simonsson, DHR Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Bojan Karlsson, HSO (FUB)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne - Rum 107, plan 1, Rådhus Skåne 10:00 10:45 ande Erica Buneck (M) Ann-Kristin Bertilsson (FP) Erik A Johansson (C) Elsa Christersson (MP) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Rådet för funktionshinderfrågor Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 2 feb 2011, kl

Sammanträdesdatum Rådet för funktionshinderfrågor Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 2 feb 2011, kl Rådet för funktionshinderfrågor 2011-02-02 1 Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 2 feb 2011, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Wania

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Svea Hund, den, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lena Berndin (M), ordförande Karin Arvidsson (S) Egon Hansson

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30. Mötets öppnande och presentationsrunda 31. Föregående protokoll och val av justeringsman 32. Susanne Åhman,

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1. Mötets öppnande 2. Presentation av ledamöter och ersättare 3. Föregående protokoll och val av justeringsman 4.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Närvarande Birger Svensson Äldrenämnden, ordförande Sune Håkansson Äldrenämnden Bo Johansson Äldrenämnden Åke Olsson PRO Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 20 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Birgitta

Läs mer

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 1 Plats och tid Servicehuset Snickarboden kl. 18.00 19.00. Beslutand Thomas Hansson. Sn. Ordf. Håkan Svensson Sn Petra Sahlström.

Läs mer

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 9/2012 Tid Tisdagen den 9 oktober 2012 kl 13.30 16.00 Plats Justerat Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Ingrid

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Umeå kommuns funktionshinderråd

Umeå kommuns funktionshinderråd 2015-05-29 Umeå kommuns funktionshinderråd Tid: Fredagen den 29 maj 2015 kl. 13:15-16:05 Plats: Mötesrummet Myggan, stadshuset ande: Andreas Lundgren (S), ordförande, kommunstyrelsen Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30-16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2016-09-05, kl. 15:00-17:00 Beslutande: Susanne Jönsson (KS), ordförande Elisabeth Kullenberg (KS) Hans Bengtsson (SPF) Greta Lemminge (PRO) Sven-Erik Jägerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 Beslutande Övriga deltagande Kerstin Pettersson, ordförande Mayvor Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer