Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koloniföreningen Måsen Östra stranden, Halmstad. Inledning"

Transkript

1 Inledning Någon klok man har vid något tillfälle sagt att för att kunna bilda sig en uppfattning om framtiden så måste man känna till historien. Detta är säkert riktigt och kanske är det en av flera anledningar till att många stugägare inom fritidsområdet Måsen i flera år har uttalat önskemål om en samlad skrift över områdets historia. Oavsett hur det förhåller sig med detta så gör den skrift du nu har i din hand inte anspråk på att vara ett dokument som i alla detaljer återger vad som förekommit genom åren utan bör mer betraktas som en resumé. Längst bak i häftet finner du en förteckning över vilka som varit ordförande i föreningen genom åren samt en jämförelse i olika avseende mellan fritidsområdena Måsen, Svanen, Tärnan och Tyludden, vilka alla fyra friköptes från Halmstads kommun år Uppgifterna i dokumentet är hämtade från föreningens olika protokoll och styrelseberättelser, från läseböcker om Halmstad och i något avseende från intervjuer med företrädare för respektive koloniförening. Bilden på framsidan härrör från ett fotografi som finns i föreningslokalen. Protokollsutdragen är med slit, svett och stor möda gjorda av föreningens nuvarande sekreterare Margit Johansson. Sammanställning och redigering har gjorts av Bertil Kälebo. Jordbruksmark blir koloniområde Banvaktmästare Erik Holmelin initierade tidigt på våren 1933 en enkätundersökning bland Halmstadborna för att utröna intresset för en koloniförening vid Östra Stranden. Undersökningen resulterade i att 170 personer anmälde sitt intresse. Med detta undersökningsmaterial som underlag begärde Holmelin tillsammans med Edvin Björck, H Carlsson, Joel Jönsson och T Malmsjö i skrivelse till stadsfullmäktige den 20 mars 1933 att cirka sjutton tunnland jordbruksmark beläget mellan strandskogen och järnvägen och avgränsat av Larsfridsvägen och Västervallsvägen skulle upplåtas för kolonier. Framställningen togs upp som motion av stadsfullmäktigeledamöterna Oscar Jönsson, Karin Lundberg och F Hägertz och i beslut den 21 december 1933 biföll stadsfullmäktige motionen. Den 26 januari 1934 bildas koloniföreningen Måsen med John Tjellander som ordförande, Magnus Östberg som vice ordförande, Erik Holmelin som kassör, Torsten Malmsjö som sekreterare, Gustav Hembring som styrelseledamot och Claes Göransson och Emil Gunnander som suppleanter. Ända sedan tidigt 30-tal har det funnits badstugor på Östra stranden. Även på de områden som i dag heter Knipan och Svanen. Dessa båda områden var då privatägda. Intresseföreningen Knipan bildades år 1973 och 1991 friköpte stugägarna området. Stugbebyggelsen på Västervallsområdet började först 1943 och det skedde i samband med att Östra koloniföreningen flyttade från Larsfridsområdet döptes denna koloniförening om och heter sedan dess Fritidsområdet Västervall. 1

2 De första fem åren 1934 I stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1933 att upplåta markområdet för kolonier ingick ett bemyndigande åt Drätselkammaren att utfärda detaljföreskrifter för området. Föreskrifterna fick följande innehåll: Kolonilotterna skulle anordnas så att lotterna endast i mindre omfattning användes för matnyttiga produkter På lotterna skulle gräsmattor, blommor, buskar och träd företrädesvis planteras. Lotterna skulle vara minst 300 kvadratmeter stora Ett fåtal typritningar på byggnation inom området skulle tas fram. Förslag på byggnadernas läge, storlek, höjd, taktäckning, fasadfärgsättning och byggnadsmaterial skulle inges till Byggnadsnämnden. Gamla kolonistugor fick inte uppföras på lotterna. Föreningen skulle anordna toaletter, kloakbrunnar samt arrangemang för uppsamling av sopor. Området skulle vara inhägnat med ett prydligt stängsel. Nio olika ritningsförslag till sommarstugor lämnas i rask takt in till Byggnadsnämnden. Byggnadsarean på dessa är mellan 12 och 30 kvadratmeter. Sex av förslagen godkänds och största tillåtna byggnadsarea sätts till 25 kvadratmeter. Byggnaderna skall ha sadeltak (fall åt båda långsidorna) och endast ett fåtal fasadfärger får förekomma. Tillåtna färger är rött, grått, gult och brunt med tre nyanser inom varje färggrupp. Efter en tid godkänds även byggnader med veranda. Denna fick dock inte vara större än 140 x 220 cm. Överenskommelse träffas med lantbrukaren Rudolf Karlsson, som hade arrendekontrakt på marken fram till den 24 mars 1935, att han skulle ersättas med tio kronor per odlad lott under det första året. Två tillfälliga ekonomihus införskaffas under det första året. Vidare dras vattenledning fram till central plats inom området. 300 meter täckdikning utförs. 100 lass fyllnadsmassor anskaffas till gatorna. Redan det första året uppförs 100 stugor Den 12 februari registreras föreningens stadgar hos Länsstyrelsen. 186 kolonilotter har då mätts upp. Åtta av dessa disponeras av föreningen för eget behov. Arrendeavgiften sätts till fem öre per kvadratmeter. Stängsel runt området samt kör- och gånggrindar sätts upp. Kostnaden för detta uppgår till kronor och finansieras genom ett lån på kronor som medlemmarna går i borgen för. Godsägare Tham, Fröllinge gård, Getinge, levererar ekstolpar till staketen runt kvarteren. Stolparna kostar 60 öre/styck. Enligt överenskommelse skulle staketen utgöras av ekstolpar och nät med en träslana överst. Kostnaden för detta innerstaket debiteras varje medlem med 21:50. 2

3 Inom varje kvarter utses en ordningsman med uppgift att ha kontakt med styrelsen i angelägna frågor Halmstads stad anlägger en cykelbana från Margaretagatan utefter järnvägen fram till Måsens västra gräns. Föreningsstyrelsen gör framställning om billigare bussbiljetter för medlemmarna. Framställningen avslås Föreningen får utan kostnad fyllnadsmassor till gatorna av SJ. Alla gator döps och får nu sina namn. Vattenledning dras fram till samtliga stugor. Eftersom avlopp saknas får serviceledning inte dras in i stugorna även om en del stugägare ordnat en avloppsbrunn i form av en s k stenkista. Intresseundersökning för elinstallation i stugorna genomförs. Installationen utgörs av tre belysningspunkter och två väggkontakter, varav en i köket för matlagning. Mot tillägg erbjuds även en belysningspunkt på vinden. Beslut tas om uppförande av en stationär ekonomibyggnad och kostnaden för denna beräknas till kronor. Allan Öfverberg utses till ordförande för föreningen och innehar denna syssla under två år. Föreningen beslutar att anordna festligheter under sommaren och anskaffar för detta ändamål en dansbana i storleken 10 x 14 meter. Materialkostnaden beräknas till 600 kronor. Festligheter genomförs vid fyra olika tillfällen under juli månad. Under dessa fyra dagar säljs det sammanlagt inträdesbiljetter. Föreningens nettobehållning uppgår till kronor. Med växlande framgång genomförs liknande arrangemang under de närmast följande åren. Väder och vind var dock inte alltid på arrangörens sida. Överskottet från festverksamheten används till amortering av lånet, till gatuunderhåll och till planteringar Föreningsmedlemmarna har pliktarbete under de första åren. Den medlem som inte infinner sig efter kallelse till arbete eller senare struntar i att utföra detta får plikta en krona per timma. Föreningen utser en ordningsman med bl a följande uppgifter: se till att stugägarna håller gatorna rena från ogräs hålla reda på vilka stugor som hyrs ut se till att såväl kolonist som hyresgäst håller snyggt och rent och iakttar god ordning Till ordningsmannens arvode utdebiteras två kronor per koloni. L P Lindskog utses som ordförande och innehar denna post fram till

4 De stugägare som hyr ut sina stugor längre eller kortare tid skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Årsavgiften till föreningen vid uthyrning är under detta och följande år två kronor. Gatorna är nu i sådant skick, att motorfordon får köra in på området. Livsmedel- och bryggeribilar orsakar emellertid med sin stora tyngd betydande slitage på gatunätet och med anledning därav tillskrivs bryggerierna om bidrag till gatuunderhållet. En midsommarstång reses på stora planen där dans och lekar förnöjer medlemmarna. För parkeringsändamål hyr föreningen ett markområde utanför stora grindarna av arrendator Karlsson. Hyreskontraktet löper på 10 år. 5-årsjubileum 1939 Föreningen fyller 5 år den 26 januari och detta firas med en jubileumsfest på Gammelgårdens pensionat den 11 februari. Ett 70-tal personer deltar. Dräneringsproblem uppstår. Nordvästra delen av området har tidvis varit översvämmat. Ny dränering planeras i Måsgatan. En medlem som ej erlagt arrende- och staketavgift och två medlemmar som inte hållit sitt område i ordning sägs upp. Av protokollsanteckning framgår att sophanteringen inte fungerar som man tänkt sig. Matavfall läggs inte alltid i de särskilda kärlen för svinmat, soptunnorna används inte för sitt rätta ändamål och en del stugägare har använt den angränsade skogen som soptipp. Föreningen tillhandahåller under de första åren besprutningsvätska mot skadedjur på träd och växter. Beslut tas, att inflyttning i respektive stuga får ske tidigast den 15:e maj. Styrelsens årsberättelse avslutas med valspråket: Lojalitet och samarbete. Fem nya år Kristid 1940 Ransoneringstid. Drätselkammaren ger föreningen tillstånd att med ändring av tidigare lämnade föreskrifter låta medlemmarna odla matnyttiga produkter Föreningen engagerar en trädgårdskonsulent som lämnar tips och råd i konsten att beskära fruktträd. Det bedöms som viktigt att de nyplanterade träden formas på rätt sätt. För en krona och femtio öre per timma utför en trädgårdsmästare trädbeskärningen. 4

5 Föreningen tillskriver Halmstad stad med begäran om en permanent gångbana från Berggrens villa ner till stranden eftersom de badande får förflytta sig inne blad buskar och träd när fordon passerar på vägen. Föreningens lån 1935 på kronor till staketbyggnationen löses in. Medlemmarna uppmanas att på sina lotter odla matnyttiga produkter. Statens Livsmedelskommisions broschyr köksväxtodling delas ut gratis. Störande genomfartstrafik i form av stojande cyklister förekommer nattetid. En stugägare sägs upp på grund av störande oljud som hörts från stugan en natt. Uppsägningen återtas sedan det visat sig att stugägaren själv inte varit närvarande och sedan han på heder och samvete försäkrat att händelsen inte skall upprepas Ofreden i världen fortsätter och livsmedelransonerna blir allt snävare. Stugägarna får tillstånd att föda upp kaniner inom området. Tillståndet är förenat med krav på noggrann renlighet vid burarna. En trädbeskärningskurs anordnas. Inträdesansökningar om medlemskap i föreningen från icke halmstadsbor avslås med hänvisning till svårigheterna att hålla kolonin i ordning. Ett undantag görs och rör en person bosatt i Vaggeryd. Skälet för detta undantag är att personen ifråga redan hade köpt såväl möbler som radio, sängutrustning och gräsklippare och därtill i brev till föreningens styrelse hade uttryckt sin stora besvikelse över att inte bli invald. Enligt anteckning i protokollet har föreningen nu 178 medlemmar och 19 av dessa är bosatta utanför Halmstad. På förekommen anledning meddelar Drätselkammaren på nytt, att serviceledning ej får dras in i stugorna. De medlemmar som trots detta installerat sådan ledning i sina stugor får skriftlig uppmaning att ta bort denna Som en ren kristidsåtgärd arrenderar föreningen 4383 kvadratmeter jordbruksmark av egendomen Västervall. Avsikten är att indela området i lotter om 200 kvadratmeter och upplåta dessa lotter till medlemmarna för potatisodling. Uthyrningsavgiften till föreningen är nu 5:- kronor per vecka. Dubbel avgift drabbar de stugägare som underlåter att göra anmälan om uthyrningen till föreningen 1944 Av en protokollsanteckning framgår, att plantering av björkar och andra större prydnadsträd inte borde få förekomma eftersom de suger ut näringen ur jorden även hos grannen. 10-årsjubileet firas med supé, som kostar fem kronor 5

6 Sommarfest anordnas som tidigare år. Årets fest blev mycket lyckad. Av anledning som inte närmare framgår av protokollen beslutar styrelsen detta år att inte anordna fler sommarfester under de närmaste åren samt att dansbanan skall avyttras. Västervalls koloniområde köper dansbanan för 400 kronor. Under de år som Måsen har ägt dansbanan har den vid flera tillfällen hyrts ut till bl a idrottsföreningar. Nu startar planeringen av iordningställande av en lekplats och planteringar på Stora planen. Här blir också två nya kolonilotter lediga och dessa lottas nu ut bland hugade spekulanter. På grund av krigssituationen och den materialbrist som råder kan el inte dras in i de stugor som nu saknar detta. Stadsträdgårdsmästaren lämnar förslag till planteringen på planen. Häck och rosrabatter planteras. Postverket anordnar postgång inom området. Stugägarna tillåts sätta upp brevlådor på staketen. Från Mickedala flygfält (blivande F 14) inköps 50 lass matjord. Kassören utses som kontaktman för förmedling av hugade hyresgäster. En viss procent av föreningens uthyrningsinkomst tillfaller honom för denna tjänst. FRED och framtidstro Styrelsen beslutar 1945 att inköpa och sätta upp en flaggstång. Midsommarafton påföljande år flaggar föreningen för första gången. Beslut tas att det i fortsättningen skall flaggas varje sön- och helgdag under tiden 15/6 15/8. I och med freden och ett begynnande ökat välstånd tilltar nu biltrafiken beslutar årsmötet att förbjuda biltrafik och parkering inom området. Bryggeri- och brödbilar undantas dock från detta beslut. De tillåts köra in på området två gånger per vecka. Uppfödningen av kaniner under krigstiden har medfört att en del kaniner sluppit lösa och nu hunnit bilda livskraftiga vildstammar. De ställer till med stor skada på de unga fruktträden. För att i någon mån avhjälpa situationen uppmanas stugägarna att med nät täppa till vid respektive husgrund så att kaninerna inte kan hålla till under husen utses Nils Andersson som ordförande för föreningen. Han behåller denna syssla fram till upphör styrelsens förmedling av besprutning och beskärning av fruktträden. 6

7 1951 övertar Östen Spetz ordförandeklubban och innehar denna syssla i sex år. Trots att byggnadsförbud råder inom området förekommer under denna tidsperiod ett antal tillbyggnader av verandor. Stolparna till staketen runt tomterna har börjat ruttna och trolig orsak till detta är bristfällig dränering. Någon kollektiv upphandling av nytt material är dock inte aktuellt utan det ankommer på envar kolonist att själv svara för reparationen. Samtidigt försvinner också skyldigheten att staketen skall vara enhetliga. Kravet på att det skall vara nät mellan stolparna kvarstår dock. Bestämmelsen om att endast halmstadbor får vara medlemmar i föreningen och därmed stugägare kringgås nu alltmer genom ett ökat antal bulvanköp av stugor. En stugägarförteckning sätts upp på föreningens anslagstavla installeras elektrisk belysning på toaletterna och i ekonomibyggnaden. I en protokollsanteckning från denna tid kan man läsa att en tjur, som senare visade sig vara en ko, hade sluppit lös och gått bärsärkagång inne på stugområdet. Kon hade stångat ner ytterstaket och orsakat inte obetydliga skador i en del trädgårdar. Det visade sig senare att kon hörde hemma på Möllatorps gård i Kågerup. Stugföreningen och de drabbade stugägarna drev en långdragen men tyvärr resultatlös skadeståndsprocess med kons ägare om ersättning för skadorna. 20-årsjubilèet firas den 7 augusti 1954 med middag på Gerres restaurang på Östra stranden. Kostnaden per deltagare var 8 kronor. Ett 60-tal medlemmar deltog. Festligheter för barnen arrangerades den 6 augusti. Ungefär 100 barn festade då på tårta, läsk och godissaker. Östra och Appeltofftska bryggerierna hade skänkt läsken. AB Löfgren & Jönsson bjöd tillsammans med Oelrichs eftr. på godiset. Frågan om allmän parkeringsplats utanför grindarna är föremål för behandling. Halmstad stad åtar sig att anlägga den Arrendekontraktet med Halmstad stad förlängs på 10 år. Frågan om belysning på området tas upp till behandling vid två olika tillfällen. Tyvärr når man inte fram till något resultat. Vid det första tillfället ansågs kostnaderna för höga och vid det andra tillfället var Elverket inte intresserat av projektet. Som en direkt följd av de omfattande bulvanköpen slopas 7 i föreningens stadgar om att endast halmstadbor får inneha stuga på området. För att eliminera återkommande översvämningar under höst och vår intensifieras arbetet med dräneringssystemet. Gatunätet börjar nu kräva allt större underhåll. På de mest slitna gatorna påförs årligen makadam och grus. 7

8 Ris och övrigt brännbart material från trädgårdarna skall nu eldas upp i stället för att forslas bort övertas ordförandeklubban av Nils Holmberg, som svingar den i fyra år. Stugägarna får 1958 tillstånd att använda s k hemtoaletter under förutsättning att de inte är till obehag för grannarna. Trädgårdskonsulent Nils Håkansson inbjuds till att vid föreningens årsmöte 1959 hålla föredrag om våra trädgårdar. Plankarta utvisande hur stadsplanen vid Östra stranden kommer att se ut i framtiden erhålls från Halmstad stad. Av kartan framgår att Måsen kommer att beröras i och med en tänkt ombyggnad av Västervallsvägen och en planerad viadukt över järnvägen. Det saknas planering för vart de stugor som ligger på gatumark skall flyttas. I anslutning till en artikel i tidningen Hallandsposten om vägnätet vid Östra stranden tillskriver föreningens styrelse stadens myndigheter och påtalar det bristfälliga underhållet av gatorna i området firar föreningen sitt 25-årsjubilèum. Det sker den 22 augusti och börjar med musik och rundvandring. Därefter bussresa till hotellet i Gyltige i Simlångsdalen där man äter middag. Kostnaden är 12:50 per deltagare. Föreningen och en stugägare utsätts för skadegörelse genom att ytterstaketet klipps sönder, förmodligen av ungdomar som roat sig, att flaggstången fälls och att en stuga kladdas ner med färg, vilket medför att hela stugan måste målas om. Under år 1960 inträffar det som alla stugägarna hade hoppats slippa ifrån. Inbrott och stöld. Det är det första kända inbrottet inom området. Vid årsmötet 1960 leder frågan om slopande av uthyrningsavgifterna fram till omröstning. Med 50 röster för och 54 emot beslutar årsmötet att bibehålla avgifterna. Redan vid årsmötet 1959 ifrågasattes avgiften eftersom man ansåg att uthyrarna bidrar med större avgifter till föreningens gemensamma utgifter än de övriga. Stugorna får nu vara högst 30 kvadratmeter. Några stugägare har byggt pergolor och uthus utan att föreningsstyrelsen gett tillstånd därtill avlider föreningens förste ordförande, John Tjellander. De medlemmar som utför arbete åt föreningen ersätts med 4:50 per timma. Fyra specialkonstruerade ställ med papperssäckar ställs upp på prov för uppsamling av skräp. Ett av ställen skyltas med Endast för tidningar och resultatet blev 500 kg papper. 8

9 Östen Spetz återkommer som ordförande för föreningen. Han utses 1963 och behåller uppdraget under två år. Efterlevnaden av byggnadsnämndens beslut om största tillåtna byggnadsarea mm inom området är inte bra. Under 1964 förekommer sådan om- och tillbyggnad av vissa stugor att de faller utanför fastställd stugtyp. Kaninplågan accelererar. Är nu mycket besvärande och för att komma till rätta med detta utfärdas nu jaktintyg. Gustav Spetz väljs som ordförande 1964 och innehar denna funktion till Föreningens arrendekontrakt med Halmstad stad förlängs på ytterligare 10 år. Den arrenderade arealen är nu kvadratmeter. Vid kontraktsskrivningen påtalas att stugorna vid järnvägen och vid Västervallsvägen kan ligga i farozonen i framtiden om stadsplanen ändras. Området där bondgården ligger skall framöver bli parkeringsplats Halmstad stad iordningställer parkeringsplatserna mot Sommarvägen. Stugföreningen sätter upp staket och nummerskyltar vid respektive parkeringsplats. Efter framställning från föreningen anordnar bussbolaget hållplatser vid Sommarvägen och vid Västervallsvägen köper föreningen in två belysningsstolpar och monterar dessa på parkeringsplatsen. Flertalet stugägare har nu provisoriska serviceledningar indragna. En genomförd enkätundersökning i VA-frågan resulterar i att 141 stugägare uttalar sig för och 39 emot en anslutning erbjuder sig Halmstad stad att ombesörja serviceledningar inom området. Kostnaden per stugägare fastställs till 1770 kronor per stuga inklusive 310 kronor i anslutningsavgift. I en ny enkät bland medlemmarna uttalade sig 71 för och 40 emot en sådan anslutning. Hela ärendet bordlades dock i avvaktan på att stadsplanen för Östra stranden skulle fastställas. Byggnadsnämnden godkänner under 1968 typritning beträffande tillbyggnad av stugorna med 6 kvadratmeter och därtill en altan på 8 kvadratmeter. Om- eller tillbyggnad får dock ej ske förrän stadsplanen fastställts. Vid årsmötet 1969 utses Berne Strömblad till ordförande. Han innehar detta uppdrag till Samma år placeras ett sopställ med papperssäck vid varje stuga. Renhållningsverket kör in och tömmer vid respektive stuga för en kostnad på 15 kronor/stuga. Enligt protokollsanteckning fungerar denna sophantering bra. Vatten- och avloppsfrågan är åter på dagordningen. Enligt kostnadsförslag kan centrala toaletter och slaskbrunnar installeras till en kostnad av 400:- kronor per stuga. Installation av VAledning samt vask till varje enskild stuga kostar 2.400:- kronor. 9

10 De under flera år kritiserade uthyrningsavgifterna till föreningen slopas under år Samma år överlämnade Alfred Nygren en ordförandeklubba i päronträ till föreningen. I skrivelse 1972 hemställer föreningen hos Byggnadsnämnden att stugorna på Måsen skall få ha en 50 kvadratmeter taktäckt area höjs årsavgiften till 300 kronor för att täcka kostnaderna för VA-ledning fram till centraltoaletterna. Under 1974 diskuteras frågan om torrtoaletter vid varje enskild stuga. Hälsovårdsmyndigheten säger emellertid bestämt nej till en sådana arrangemang Sopsäckstömningen vid varje enskild stuga upphör 1975 och ersätts med en uppställd container, där medlemmarna själva skall kunna tömma sina sopor. Nya lås till grindarna anskaffas och varje stugägare tilldelas två nycklar. Stugorna får ändrade taxeringsvärde utses Erik Ossian Bengtsson till föreningens ordförande. Han stannar kvar som ordförande i 17 år drabbas området av översvämning. Detta medför att dräneringssystemet rensas yrkar föreningen i skrivelse till Byggnadsnämnden att stugorna på Måsen skall få ha en boyta på 45 kvadratmeter jämte en 12 kvadratmeter ej inbyggd altan samt en 10 kvadratmeter stor friggebod fastställer Byggnadsnämnden dessa storlekar. Byggnadslov erfordras begär stugägarna vid Björkvägen att på egen bekostnad få ansluta sig till befintligt VAnät på Sommarvägen. Stugornas taxeringsvärde höjs cirka 75 procent. Från ca till kronor fastställer kommunstyrelsen ny områdesplan för Östra stranden. Planen innebär bland annat att Västervallsvägen breddas. Detta medför i sin tur att de stugor som ligger utmed denna väg och sålunda befinner sig på gatumark kan komma att flyttas. I avvaktan härpå beläggs de nu med byggnadsförbud. Diskussion pågår om att flytta de stugor som ligger närmast järnvägen till det område där gården nu ligger. Ägaren till gården har avlidit och det bedöms som sannolikt att marken överlåts till stugföreningen. Föreningsstyrelsen initierar 1982 ytterligare en enkät bland medlemmarna beträffande egna vattentoaletter. 55 medlemmar är för och 63 emot förslaget. Föreningen avger samma år också ett yttrande till myndigheterna rörande tillfartsvägarna till det nya hamnområdet. 10

11 Årsmötet 1983 blir ett av de hetsigaste på länge och orsaken härtill var den avundsamhet som kom i dagen när det stod klart att stugägarna utmed Björkvägen hade fått serviceledning indragen i sina stugor och detta trots att ägarna själva har bestritt kostnaderna. Samma år tar SJ beslut om att anlägga dubbelspår mellan Halmstad och Trönninge, vilket i sin tur medför att minst åtta stugor på Måsen, belägna utmed järnvägen, måste flyttas. Föreningen disponerar nu såväl bondgården som markområdet som den ligger på. Diskussioner förs om att renovera upp boningshuset och använda det som samlingsplats/föreningslokal. På grund av husets mycket dåliga skick och därmed den oförsvarbara kostnad som en restaurering skulle medföra beslutar styrelsen att riva alla byggnaderna beslutar årsmötet att årsavgiften skall vara kronor. Samma år får föreningen ett modifierat arrendekontrakt med Halmstad stad, där området närmast järnvägen avträds. En direkt följd av kontraktet blir att de 8 stugor som befinner sig på det avträdda området måste flyttas. Flyttningen sker samma år. Sju av dessa stugor flyttas till den plats där den nu rivna bondgården låg och en stuga till en annan plats inom området där den ersätter en redan befintlig stuga. De drabbade erhåller en viss kompensation. Stolparna som bär upp elledningarna inom området visar på en del ställen tecken på rötskador. Energiverket erbjuder sig med anledning därav att dra fram jordkabelservice till varje stuga för en kostnad på kronor förutsatt att minst 70% av stugägarna accepterar erbjudandet. Erbjudandet föreläggs årsmötet som dock beslutar tacka nej. Förändring - förnyelse 1985 Vid årsmötet är VA-frågan än en gång föremål för behandling. Styrelsen hade inför årsmötet berett ärendet genom ett omfattande projekteringsarbete och ett antal olika överväganden samt en preliminär kostnadskalkyl. Efter ordförandens föredragning beslutar årsmötet enhälligt; att stugorna skall anslutas till det kommunala VA-systemet att kostnaden för ledningsdragningen i gatorna skall delas lika mellan alla stugägare att den egna anslutningen till systemet skall vara frivillig att snarast möjligt förverkliga projektet. För att undersöka intresset erbjuder Energiverket den enskilde stugägaren att för en kostnad på kronor teckna sig för jordkabelservice med ett utvändigt fasadmätarskåp samt trefasledning framdragen till stugan. En klar majoritet av stugägarna anmäler sitt intresse. Energiverket beslutar därför att förse hela området med jordkabelservice. Arbetet kommer att utföras samtidigt med att vatten- och avloppsledningarna läggs ner i gatorna. 11

12 Televerket beslutar under året att ersätta de luftburna telefonledningarna med markkabel, som dras fram till varje enskild stuga. Detta arbete samkörs med de övriga ledningsdragningarna inom området. Efter anbudsförfarande blir Skanska huvudentreprenör. Arbetet påbörjas under hösten. Kostnaderna inklusive moms för ledningarna i gatorna uppgår till kronor per stugägare Samtliga serviceledningar läggs ner i samma grop. Av praktiska skäl läggs de i var annan nord-sydgående gata med början på Lärkgatan i öster. Byggnadsnämnden häver byggnadsförbudet för stugorna utmed Västervallsvägen som en direkt följd av VA-projektet. Styrelsen lyckas med konststycket att förlänga föreningens arrendekontrakt med 25 år fram till Årsmötet fattar beslut om att låta montera upp minst tio belysningspunkter inom området. Årsavgiften är oförändrad, dvs kronor inklusive avgift för egen parkeringsplats Årsavgiften höjs med 300 kronor till totalt kronor. Vid säsongsstarten i april/maj är allt arbete med serviceledningarna i gatorna färdigt och alla gator har återställts i ursprungsskick. För den enskilde husägaren återstår nu den egna anslutningen av VA-ledningen in i stugan. Samtliga stugägare har tackat ja till Energiverkets erbjudande om 3-fas jordkabel. De luftburna elledningarna och stolparna som burit upp dessa plockas därför bort. Samma sak gäller de luftburna telefonledningarna Cirka 75% av stugägarna ansluter sig direkt till VA-systemet. De betalar nu kronor i anslutningsavgift. Den totala kostnaden för dessa medlemmar blir sålunda kronor. Detta är i sig en aktningsvärd summa pengar men satt i sitt sammanhang har stugägaren fått väldigt mycket för den och därtill har värdet på stugan ökat med kanske det dubbla. En febril byggnadsverksamhet startar och för att underlätta för den enskilde förhandlar styrelsen fram förenklade ansökningsförfarande då det gäller bygglov med anledning av de sanitära installationerna. Tio ljuspunkter sätts upp inom området och tas i bruk under sensommaren, nytt stängsel sätts upp mot Sommarvägen och en mindre sträcka mot Gattet och varje stuga tilldelas EN parkeringsplats. Elva stugor byter ägare under året. 12

13 Som en direkt följd av all byggnadsverksamhet och det avfall som därvid produceras har stora problem med sophanteringen uppstått. Sopcontainrarna är avsedda för hushålls- och trädgårdsavfall men har under året mer använts som en vanlig soptipp. Spisar och kylskåp har bl a dumpats där. Styrelsen ser bekymmersamt på situationen eftersom ett fortsatt sådant beteende medför att föreningens förmånliga avtal med Renhållningsbolaget kan komma att sägas upp samt att kostnaderna för renhållning ökar påtagligt Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift. Information lämnas om att beslut nu föreligger beträffande omläggningen av Västervallsvägen. Beslutet innebär en planskild korsning med järnvägen vilket i sin tur medför att stugorna utmed Västervallsvägen får vara kvar tills vidare. Bäckastigen blir dock mycket smalare. Uppsättning av nytt stängsel fortsätter under året, främst sträckan utmed Gattet. Ytterligare komplettering av stängslet behövs mot järnvägen och Västervallsvägen men styrelsen gör bedömningen att låta detta anstå tills järnvägs- och gatubyggnationen är färdig. Byggnadsnämndens dispens för 45 kvadratmeter boendeyta på Måsen upphör att gälla den 1 juli. Nya bestämmelser håller på att utarbetas. Styrelsen har varit kallad till informationsmöte i denna fråga och har inlett förhandlingar i ärendet med en delegation från Byggnadsnämnden. Efterfrågan på stugor inom området är mycket stor. Långt större än tillgången. Sex stugor byter ägare under året. Samtidigt som efterfrågan på stugor ökar har också priserna skjutit i höjden. Detta måste ses som ett bevis på att området är attraktivt. Renoveringstider 1988 Allt fler stugägare renoverar nu sina stugor samtidigt som de ansluter stugorna till VA-systemet. Det är nu endast ett fåtal stugägare som inte dragit in vatten och avlopp i sina stugor. Stugägarna i gemen och deras familjer uppskattar kanske mer än mycket annat de senaste två årens arrangemang, som bl a inneburit vattentoalett och dusch samt trefasledning i stugan. Att områdets status höjts vittnar den fortsatt stora efterfrågan på stugor om. Sju stugor får nya ägare. Priserna på stugorna fortsätter uppåt. Västervallsvägen stängs av för all trafik under hela sommaren på grund av arbetet med den planskilda korsningen med järnvägen. Parkeringsplatsen kompletteras på vissa ställen med ny asfalt. Sommarens upprepade skyfall medför att några trädgårdar på Lärkgatan dränks i vatten. Styrelsen är uppmärksam på förhållandet och kommer att lösa frågan. Ett nytt arrendekontrakt tecknas med Halmstad kommun. Kontraktsinnehållet är i stort sett detsamma som det som tecknades med kommunen under Skillnaden är att det nya kon- 13

14 traktet även innehåller bestämmelser om byggnadslov. Dessa bestämmelser är dock inte helt klara men beräknas bli så under året. Den tillåtna byggytan kommer då att bli 50 kvadratmeter Av kontraktet framgår att stugorna får bebos endast under sommarmånaderna. Innan kontraktet skrevs besiktigade Byggnadsnämnden området tillsammans med Brandskyddet och Hälsovårdsmyndigheten. Årsavgiften är oförändrad Halmstads kommun inbjuder styrelsen och stugägarna utmed Västervallsvägen till informationsmöte beträffande intrång i deras stugtomter vid det pågående vägarbetet. Den 7 juli var alla stugägare kallade till ett samrådsmöte med representanter för byggnadsoch fastighetskontoret. Under detta möte redogjordes för de nya planbestämmelserna som gäller för Måsen; Maximal byggyta höjs till 50 kvadratmeter Därtill en altan med skärmtak på högst 12 kvadratmeter En friggebod på högst 10 kvadratmeter Av detaljplanen framgår, att stugtomterna inte får understiga 250 kvadratmeter, att avståndet mellan stugorna måste vara minst 6 meter, att uthus inte får placeras närmare tomtgränsen än 2 meter och att eventuella nybyggnader i huvudsak skall vara utformade som de ursprungliga hustyperna. Västervallsvägen är i detaljplanen tänkt som tillfartsväg till hamnen. Parkeringsplatserna utmed Sommarvägen ligger på parkmark och berörs därför ej. Den planskilda korsningen mellan Västervallsvägen och Västkustbanan är nu färdigställd. Arbetet har inte medfört de stora intrång i Måsens område som många stugägare befarade. Inga stugor har behövts flyttas och någon omedelbar fara för att så skall ske bedöms ej föreligga. Ett faktum som dock kan få konsekvenser i framtiden är att stugorna utmed Västervallsvägen ligger på mark som i planen är upptagen som gatumark. Sedan vägarbetet nu är klart sätts ett nytt stängsel upp utmed Västervallsvägen. En ny körgrind monterats vid infarten till området. Ett femtontal stugor utsätts för inbrott under vinterhalvåret. Margit Johansson utses till sekreterare för föreningen. Årsavgiften är oförändrad. Efterfrågan på stugor inom området är stor och stugpriserna stiger kraftigt Kompletteringen av stängslet är nu klar. Nytt nät finns nu monterat runt hela området. Trots detta har objudna gäster klippt sig genom stängslet och därefter gjort inbrott i ett antal stugor. Styrelsen uppmanar med anledning härav stugägarna att inte förvara stöldbegärliga saker i sina stugor under i första hand vinterhalvåret. Finns det inget att stjäla så blir inte heller inbrotten lönsamma och förhoppningsvis klingar de av på sikt. 49 kaniner och 22 vildkatter skjuts inom området. Effekten av detta är högst synbar genom en klart minskad skadegörelse i trädgårdarna. 14

15 Ett eldsvådetillbud förekommer. Frågan om modernisering/justering av föreningens 45 år gamla stadgar diskuteras. Nya taxeringsvärde fastställs för stugorna. Farhågorna för kraftigt ökat taxeringsvärde besannades dessbättre inte. Ökningen är cirka 43 procent. Från till :- kronor. Efterfrågan på stugor inom området fortsätter att vara större än tillgången. Sex stugor byter ägare. Stugpriserna är fortsatt höga. Årsavgiften är oförändrad. Styrelsen avslutar sin årliga berättelse med att konstatera att ett fåtal stugägare i klar strid med koloniområdets syftemål har sin stuga uthyrd hela säsongen. Tanken med koloniområdet var vid tillkomsten och är än i dag att bereda medlemmarna avkoppling från tidens jäkt. Avsikten var inte att bedriva spekulation. Styrelsen ifrågasätter därför om inte rätten att hyra ut sin stuga bör begränsas Årsavgiften höjs till kronor. Det är i första hand kostnaderna för vatten och renhållning som föranleder höjningen. Vid årsmötet diskuterades stuguthyrningen ingående. Under de senaste åren har uthyrningen tenderat att öka och i några fall har uthyrning utan avbrott skett från tidig vår till sen höst. All uthyrning sker i klar strid mot stugföreningens målsättning, som är och som sedan starten oavbrutet varit att bereda stugägaren och hans familj en tids rekreation. Uthyrningen har dessutom medfört obehag för såväl föreningen som för enskilda medlemmar. Efter diskussionen beslutar ett enhälligt årsmöte att begränsa stugägarnas uthyrning till maximalt sex veckor under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Trots beslutet på årsmötet har uthyrning förekommit under såväl längre tid som under annan tidpunkt. Styrelsen skriver i sin berättelse att det är beklämmande att en föreningsmedlem inte rättar sig efter ett årsmötesbeslut. Styrelsen har under året haft anledning att anmärka på ett antal stugägares skötsel av sin trädgård och gatan utan sin stugtomt. Styrelsen hemställer om skärpning i berört avseende. 42 vildkaniner och en kråka har skjutits inom området. Inbrotten i stugorna fortsätter. Dock i mindre omfattning än åren innan. Styrelsen upprepar sin uppmaning till medlemmarna att inte förvara stöldbegärliga föremål i stugorna under vintern. Den 21 november inbjuder Byggnadsnämnden i Halmstad till samrådsmöte beträffande detaljplan för Västervallsvägen mellan Sommarvägen och Vågbrytargatan. Enligt förslaget skall Västervallsvägen förlängas och samtidigt utgöra huvudled för all trafik ner till hamnen. Styrelsens förhoppning i 1989 års verksamhetsberättelse om att intrången på Måsens område skulle vara slut kom på skam tidigare än vad man i sin livligaste fantasi kunnat drömma om. 15

16 Med anledning av den ändrade detaljplanen för Västervallsvägen ifrågasätter Miljö- och Hälsoskyddsnämnden starkt om stugorna närmast Västervallsvägen kan vara kvar med hänsyn till det ökade trafikbuller som förväntas av en sådan omläggning. Vid ett informationsmöte mellan berörda stugägare, representanter för stugföreningen och för kommunen träffas följande överenskommelse; 9 stugor flyttas till ett utökat Måsenområde utmed gränsen till Gattet Kommunen ställer i ordning området En bullervall anläggs utmed Västervallsvägen 1992 Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift. Ordningsföreskrifterna för detta år avslutas med en upprepning av de föreskrifter om uthyrning som tidigare årsmöte beslutat om samt en tydlig anvisning om att ifall inte reglerna efterlevs kan uthyrning komma att helt förbjudas. Under sommarhalvåret iordningställer kommunen nio nya stugtomter utmed gränsen till Gattet. Kommunen bekostar också framdragning av serviceledningar till stugorna. Under hösten går flyttlassen och under sen höst är alla stugorna på plats Erik Ossian Bengtsson slutar efter 17 händelserika år som ordförande för föreningen. Han har under sin tid utfört ett jättearbete åt föreningen och med sina goda kontakter med de kommunala organen har problem av olika slag alltid kunnat lösas på ett enkelt och för alla parter fullt tillfredsställande sätt. Han hedras med en kristallskål som ett litet men ändock tack för sitt mångåriga arbete Som ny ordförande för föreningen utses Gunnar Almblad. Årsavgiften höjs till kronor En ny körgrind sätts upp vid Ärlegatan. Detta för att minska biltrafiken i områdets nordvästra del. Vissa gator kompletteringsgrusas. Stugägarna i nordvästra delen av området får problem med avloppet från sina stugor. Entreprenören avhjälper felet. Avskjutning av kaniner och vildkatter sker i mindre omfattning än tidigare p g a att jägaren skadas vid en trafikolycka. Den höga ljudnivån från Go-cartbanan är störande. Styrelsen påtalar detta i en skrivelse till hälsovårdsnämnden För att underlätta transporter av material mm till stugorna har två nya transportkärror köps in, varav en är fyrhjulig. Avgiften för soptömningen ändras. Den betalas från och med detta år efter vikt. Efterfrågan på stugor är alltjämt större än tillgången. Fyra stugor byter ägare under året. 16

17 Inbrotten i stugorna under vintertid fortsätter. Åtta stugor har drabbats. Kommunen slutför arbetet med iordningsställande av områdena mellan Måsen och Västervallsvägen samt omkring cykel- och gångvägen mot stranden. Träd och buskar planteras på bullervallen. Verksamhetsberättelsen avslutas detta år med att stugorna inom området väl svarar upp till nutida krav och komfort. Modernisering uppfräschning Med monteringen av det nya stängslet runt området och de nya körgrindarna påbörjas en period varunder föreningens gemensamma områden och byggnader rustas upp och anpassas till tidens krav på bekvämlighet och komfort. Förändringarna sker dock inte alltid utan motstånd. Ett antal äldre medlemmar inom området är genom åren tillvanda och har därför stora besvär med att acceptera förändringar. Det har dugt åt oss i si och så många år och bör därför duga åt andra också är en ofta förekommande förklaring Fem stugor får nya ägare under året. Årsavgiften bibehålls oförändrad. Vid årsmötet behandlas en motion om en genomgripande förändring och ett rationellare utnyttjande av parkeringsplatsen. Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra förslaget. Underhållsgrusning sker av vissa gator. Lekplatsen inhägnas med ett nytt staket och kompletteras med en ny småbarnsgunga. Problem förekom även detta år med avloppsledningarna, men det eliminerades med spoling. Källsorteringen av papper och glas fungerar väl. Stugägarnas disciplin för vad som är brännbart avfall är dock inte bra. Någon har under året dumpat stora betongklumpar i containern vilket föranlett anmärkning från renhållningsbolaget. Föreningen firar 60-årsjubileum med supé och dans på Timmerstugan. 116 medlemmar och två hedersgäster deltar. Fyra medlemmar, Gösta Eriksson, Erik O Bengtsson, Torsten Eriksson och Inga Petterson uppvaktas med blommor som en liten gratifikation för att de innehaft sina stugor längst av alla inom området. Gösta Eriksson har innehaft sin stuga från årsjubilèet uppmärksammas med en femspaltsartikel i Hallandsposten den 29 juli. 12 kattor skjuts under året. Med anledning av föreningens skrivelse under 1993 genomför kommunen en bullermätning hos de närboende vid Go-cartbanan. Denna undersökning visar att bullret är störande och resulterar i en anmodan till ägaren att sänka bullernivån. 17

18 En paraplyorganisation, vari Måsen och Knipan med flera ingår, bildas för att gemensamt tillvarata föreningarnas intresse i olika sammanhang gentemot kommunen Årsavgiften bibehålls oförändrad. Elva katter, ett par kaniner och ett antal kråkor har skjutits. Nio stugor har bytt ägare. Kompletteringsgrusning av vissa gator utförs. Föreningen gör en enkätundersökning bland medlemmarna beträffande intresset för en gemensam tvättmaskin inom området. Endast 89 medlemmar besvarar enkäten. 49 av dessa är emot och 40 för en sådan installation. Årsmötet beslutar om en ny enkätundersökning. Föreningens stadgeändringar registreras hos Patent- och Registeringsverket. Ändringarna är marginella och är närmast en återgång till tidigare lydelse. Restaureringen av parkeringsplatsen påbörjas under hösten. Efter kostnadsförslag utförs arbetet av Halmstads kommun. Hela innerområdet planas av och hårdgörs med packat krossgrus Årsavgiften behålls oförändrad. Sju stugor får nya ägare under året. Ett smärre antal vildkatter skjuts. Beslut tas på årsmötet om att styrelsen skall undersöka möjligheten att anlägga en Boulebana inom området. För att få avliva vildkatter krävs från och med detta år polismyndighetens tillstånd. Föreningen inger en sådan hemställan i slutet av oktober och i beslut den 30 oktober bifaller Polismyndigheten i Halland föreningens begäran. Föreningen engagerar två jägare med tillstånd att skjuta inom tättbebyggt område. Vid fastighetstaxeringen detta år slopas taxeringsvärdet för de allra flesta stugorna. Orsaken härtill är att det regelverk som styr taxeringen har ändrats. En byggnad som beräknas ha ett värde som understiger :- kronor skall inte längre finnas kvar i taxeringsregistret. Ett okänt antal stugägare som beviljats byggnadslov på l990-talet har dock fastighetstaxerats för sina stugor. Taxeringsvärdena är dock hanterbara. Parkeringsplatsen färdigställs. Under våren läggs markförankrade slipers ut i tre rader i längsgående riktning. Varje sådan slipersrad avslutas i södra ändan med en triangel, avsedd för plantering av växter av olika slag. Utrymmet som skapas får snedställd parkering. Envar stugägare tilldelas av styrelsen en parkeringsplats, som märks ut med stugnumret. Utmärkningen sker med enhetliga nummerskyltar. Dessa skyltar är tillverkade av det företag som idag tillverkar registreringsskyltar till våra motorfordon. Genom förändringen av parkeringsplatsen frigörs utrymme för gästparkering utmed staketet i söder. Dessa platser får en särskild skyltsättning. Samtliga gatunamnsskyltar byts ut mot skyltar utförda i samma material som registreringsskyltarna på våra bilar. 18

19 Lekplatsen fräschas upp. Avgränsning med slipers görs mellan gräsmatta och lekutrymme. Nytt grus under gungorna och ny sand i sandlådan förs på. Gräsmattorna runt föreningslokalen toppdressas. I enlighet med beslut vid årsmötet genomför styrelsen en förnyad enkät om en gemensam tvättmaskinsutrustning i föreningsbyggnaden. Denna gång besvaras enkäten med 85 ja, 54 nej och med två svar försent inkomna. 40 medlemmar avstår från att rösta. Den avdelning i föreningshuset som tidigare varit toalettutrymme för damerna anses av styrelsen väl lämpad som tvättstuga eftersom här finns båda vatten och avlopp indraget. Med anledning av enkätutfallet förbereds lokalen för sin nya funktion. All inredning monteras bort, vattentillförseln pluggas, avloppshålen från toalettstolarna gjuts igen och betonggolvet skrapas rent från flera lager fernissa. En handfull medlemmar utför detta arbete. Föreningsstyrelsen kontaktar kommunens tekniska kontor och turistchefen och föreslår att det vid den så kallade Fritidstriangeln görs en trappa ner till vattnet samt att en toalett placeras på platsen. Av ekonomiska skäl sade sig dock kommunen för närvarande vara förhindrad att göra en trappa men att man istället gör en provisorisk gjutning. En toalett placeras också ut Även detta år är årsavgiften oförändrad. 8 stugor får nya ägare. 7 vildkatter infångas och avlivas. Tvättstugan färdigställs under våren. På golvet läggs klinkers, på väggarna sätts våtrumstapet, och taket målas. Elinstallationen görs om helt. Utrymmet inreds med en nyinköpt tvättmaskin och en torktumlare, med toalett, tvättställ, avlastningsbord, strykbräda och en kran för tappvatten. En myntautomat reglerar tvättmaskinsanvändningen. Elinstallationen och klinkersläggningen på golvet utförs av inlejda hantverkare inom respektive område. Allt övrigt arbete utförs av medlemmarna; en handfull mängd av dem. 78 medlemmar utnyttjar tvättstugan redan det första året. Lekplatsen kompletteras med en hästgunga för de minsta barnen. Tiduret som reglerar belysningen inom området och pumpen som används för tömning av vattensystemet repareras. Styrelsen informerar om att de ej kunnat finna någon lämplig plats för beslutad boulebana Även detta år är årsavgiften kronor. 8 stugor byter ägare under året. Föreningshuset förses med nytt brännlackerat plåttak, nya hängrännor och nya stuprör. Arbetet utförs av BPA efter anbudsförfarande. Efter 27 år som kassör och ytterligare några år som styrelseledamot lämnar Torsten Eriksson föreningsstyrelsen. Förutom sysslan som kassör har han också under ett stort antal år varit föreningens ordningsman inom området. Han har själv stuga på området sedan 1945 och var sin bror behjälplig då denne byggde sin stuga Torsten har genom åren varit lite vad man kallar allt i allo och har alltid ställt upp och engagerat sig där så behövts. Han avtackades vid årsmötet och i samband därmed överlämnade föreningen en minnessak till honom som tack för många års förtjänstfullt arbete. Till ny kassör efter Torsten Eriksson utses Conny Karlsson. 19

20 Träpanelen på södra och östra sidorna av föreningshuset byts. Nya dörrar till de båda förrådsutrymmena samt till vinden tillverkas. Grundmålning utförs. Arbetet utförs med något undantag av samma medlemmar som rustade upp tvättstugan. Kompletteringsgrusning sker av vissa gator. Ett antal ventiler till huvudvattenledningen har rostat ihop och behöver därför bytas. Detta kommer att ske så snart grundvattennivån har sjunkit till en nivå som gör ett sådant ingrepp möjligt. Frågan om Boulebana inom området förblir olöst. Frågan om friköpning av Måsenområdet börjar så smått diskuteras man och man emellan sedan Halmstads kommun och företrädare för Svanen inlett förhandlingar om friköpning av det området. Några riktmärken har dock inte kunnat anges eftersom dessa förhandlingar ännu inte är avslutade. Arrendekontraktet för Måsen gäller till Jostein Olastuen utses till ordförande efter Gunnar Almblad som lämnar detta uppdrag efter sex år. Åtta stugor byter ägare. Nio stugägare drabbas av inbrott och en del dessutom av vandalisering. Årsavgiften är oförändrad. Lekplatsens redskap kompletteras med ett litet lekhus och en vippgunga. En basketkorg monteras upp vid föreningsbyggnadens östra gavel. Vid årsmötet behandlas en motion rörande iordningställande av en samlings- och klubblokal i föreningsbyggnaden inklusive fasadbyte på norra långsidan och västra gaveln samt byte av samtliga fönster och dörrar. Till motionen fanns bifogat ett ritningsförslag och en kostnadskalkyl. Förslaget rör upp många och heta känslor hos en del medlemmar, som starkt ifrågasätter dels behovet av en sådan lokal, dels om lokalen som sådan kan förväntas fylla de behov som framförts i motionen och dels om föreningen verkligen skall satsa så mycket pengar på detta. En del debattinlägg var direkt personkränkande medan andra som att vi har ju klarat oss utan en sådan lokal tidigare, vad är det som gör att vi måste ha en nu? klart återspeglar den rädsla för förändring och nytänkande som redovisats direkt under rubriktexten till detta avsnitt. Enligt kostnadskalkylen skulle totalsumman stanna vid knappt kronor. Efter diskussion beslutar årsmötet att hänskjuta frågan om just samlings- och klubblokalen till nästa årsmöte samt att genomföra byte av fönster, dörrar och fasader. Föreningsbyggnaden restaureras som årsmötet beslutat. Arbetet utförs med något undantag av samma medlemmar som varit verksamma tidigare. Fasad- och fönstermålning utförs av ALUanställde Sebastian Sandberg, som också sköter och ansar föreningens gemensamma område. Viss kompletteringsgrusning sker av vissa gator samt runt föreningshuset. Slamsugning utförs vid två olika tillfällen på Skogsstigen. Tvättmaskinens programverk går sönder. Reparationen kostar 2.225:- kronor. Under året byts också fronten till draglådan för tvättmedelsdosering. Av 20

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning:

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning: Om oss Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Klippbergens koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål: ansvara

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Anten - Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Riktlinjer för upplåtande av föreningens utrymmen och fastigheter Fastställd av styrelsen 2010-06-20 Bakgrund. Vid styrelsemöte den 17 oktober 2009 diskuterades

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Listuddens Koloniträdgårdsförening. Stadgar

Listuddens Koloniträdgårdsförening. Stadgar 1 Föreningens namn och uppgift 1.1 Föreningen Listuddens koloniträdgårdsförening är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Görvälns koloniträdgårdsförening : Stadgar antagna vid årsmöte den 26 april 1990 Reviderade och antagna vid extra årsmöte 5 maj 2012

Görvälns koloniträdgårdsförening : Stadgar antagna vid årsmöte den 26 april 1990 Reviderade och antagna vid extra årsmöte 5 maj 2012 1 Föreningen namn Föreningens namn är Görvälns koloniträdgårdsförening. 2 Föreningens ändamål 2.1 Görvälns koloniträdgårdsförening är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att ansvara för

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Sommarmötet i koloniföreningen Brytstugan. Tid kl 10 lördagen den 11 augusti 2012-08- 17 Plats dansbanan

Protokoll fört vid Sommarmötet i koloniföreningen Brytstugan. Tid kl 10 lördagen den 11 augusti 2012-08- 17 Plats dansbanan Protokoll fört vid Sommarmötet i koloniföreningen Brytstugan Tid kl 10 lördagen den 11 augusti 2012-08- 17 Plats dansbanan 01 Sommarmötet öppnas Ordförande Gun Bjelkholm hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter Styrdokument gällande upprättande och skötsel av uteplatser i anslutning till balkonger Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter 1 Uteplats definieras i detta dokument enligt följande: en

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY Ekonomisk förening Organisationsnummer: 716408-0256 HALMSTAD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening 1 Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening Detta dokument är godkänt av styrelsen och gäller fr.o.m. 2016-03-05 2 Sammanfattning av kommunens byggregler vid ny-, om- och tillbyggnad. Nuvarande byggregler

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien

GRÖNSAKEN. En broschyr om Slottsskogskolonien GRÖNSAKEN 2005 En broschyr om Slottsskogskolonien Välkommen till oss i Slottsskogskolonien! Gammal eller ny medlem, du är en del i den ideella föreningen Slottsskogskolonien, som drivs av medlemmarna själva.

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsförening Steffens Minne, Karlstad 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsförening Steffens

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås

Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Biskopsängens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Biskopsängens koloniträdgårdsförening

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer