Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen är godkänd och fastställd av styrelsen för Enheten för lärarutbildning Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen utgör allmänt utbildningsområde inom lärarexamen p. När ordet lärare används utan precisering i den följande texten avses lärare för förskola och fritidshem, grundskollärare och gymnasielärare ( inklusive lärare inom vuxenutbildningen). När ordet skola används utan precisering avses alla former från förskola till gymnasieskola. När ordet elev används avses barn, ungdomar och vuxna som deltar i undervisning. Förkunskaper och andra villkor Allmänt utbildningsområde (AUO)Utbildningsvetenskap 1-20 poäng. Minst 75% av poängen, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom AUO/ utbildningsvetenskap 1-20 p Kursens syfte Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig kunskaper om skolan som lärmiljö, om undervisningens komplexitet, dess olika komponenter och variationsmöjligheter, samt utvecklar förståelse för hur lärare kan skapa förutsättningar för elevers lärande och stimulera kunskapsutveckling. Den studerande skall utveckla kunskaper om hur forskning och skolans verksamhet samverkar och då fördjupa kunskaper om ledarskap och värdegrundsfrågor som hållbar utveckling, mångkultur och jämställdhet i ett kommunikativt perspektiv. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser som integrerar vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet inom ledarskap, undervisning och lärande. VFU ingår med 0,5 p i delkurs 2 och 4 och VFU: n planeras i början av terminen av den studerande i samverkan med högskolan och VFU-lärare. Delkurs 1 innehåller delar som motsvarar centrala kunskapsområden och delkurs 2-4 består av tvärvetenskapliga ämnesstudier. Delkurs 1: Ledarskap för lärare, (5 poäng) Teacher leadership, (7,5 ECTS-credits) Delkursens mål: Den studerande skall - utveckla kunskaper om skolans samhällsuppdrag, skolan som organisation och organisering - tillägna sig grundläggande begrepp, teorier och forskning inom ledarskap utgående från olika teman - utveckla kunskaper om skolledares och lärares ledarskap och kompetens

2 - utveckla kunskap om skolledares och lärares ansvar som pedagogiska ledare vad det gäller skolans utveckling, som lärare och handledare i klassrummet och som kollega i ett arbetslag - ha förstått lärarens uppdrag och arbete i klassrummet, i arbetslaget och med skolledningen - utveckla kunskaper om bedömning av elever - utveckla kunskaper om utvärdering av skolans verksamhet - utveckla kunskaper i kommunikation samt konflikthantering på organisations-, grupp-, och individnivå. - i ett helhetsperspektiv utveckla kunskaper om hållbar utveckling, etiska, moraliska, demokratiska samt etniska aspekter i lärares arbete Delkurs 2: Specialpedagogik/Undervisning för alla barn, (5 poäng,) Special education: Education for all children, (7,5 ECTS-credits) Delkursens mål: den studerande skall - utveckla kunskaper om undervisning av barn med särskilda behov utifrån deras olika psykologiska, sociala och fysiska förutsättningar - tillägna sig kunskaper om hur åtgärdsprogram skrivs, bedömning av särskilda behov och hur diagnoser fastställs. - utveckla kunskaper om olika typer av svårigheter behandlas som t. ex. dyslexi, dyskalkyli, uppmärksamhetsstörning, utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, psykosociala problem och fysiska funktionshinder. - utveckla kunskaper om kulturella och språkliga skillnader på grund av utländsk bakgrund m.m. - utveckla kunskaper om olika förhållningssätt inom specialpedagogik - utveckla kunskaper om praktiska konsekvenser av elevers kulturella och språkliga skillnader - praktiskt kunna visa hur olika svårigheter kan bemötas inom klassens ram - praktiskt kunna använda åtgärdsprogram - praktiskt visa hur den kan utveckla egna kunskaper om elever i svårigheter genom ett projektarbete Delkurs 3: Estetiska lärprocesser och ämnesövergripande teman, (5 poäng,) Esthethic processes for learning and topic-bridging themes, ( 7,5 ECTS-credits) Delkursens mål: den studerande skall - utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt - utveckla kunskaper om kommunikation över olika gränser genom reflektion - utveckla kunskaper i tvärvetenskapliga frågor som behandlas utifrån vardagsföreställningar, skolämnesperspektiv och utifrån en vetenskaplig utgångspunkt. - reflektera över egna och andras förutsättningar att kommunicera, mellan olika verksamhetsområden, kunskapsfält, kulturer, generationer och genus - utveckla kunskaper i estetiska lärprocesser genom dans, bild eller kreativt skapande, i samverkan med verksamhet på fältet. - praktiskt kunna visa genom utvecklande av tema att den kan integrera vardagstänkande, skolämneskunskaper och vetenskaplig kunskap

3 Delkurs 4: Vetenskaplig teori och metod, (5 poäng,) Scientific theory and method, (7,5 ECTS-credits) Delkursens mål: Den studerande skall - tillägna sig kunskaper om vetenskapens relation till skolans olika verksamhetsformer, didaktisk forskning och praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap - kunna argumentera för och emot olika inriktningar inom vetenskap - utveckla kunskaper om vetenskapliga metoder och deras paradigmatiska utveckling - tillägna sig kunskap om viktiga vetenskapsmetodiska begrepp, som gör det möjligt att använda vetenskapliga metoder i relation till lämpliga problem. - genom forskningsmetodik i kvantitativa och kvalitativa metoder tillägna sig kunskaper i problemformulering, hur data insamlas, bearbetas och analyseras med olika metoder - kunna reflektera över val av metod och utveckla kunskaper i hur de olika metodernas forskningsresultat kan användas - utveckla kunskaper om olika former av forskningslitteratur - förbereda sig för examensarbetet i lärarutbildningen genom att utveckla kunskap i hur ett examensarbete genomförs med problemformulering, undersökning, disposition och ventilering Undervisning och examination Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar och seminarier. Studierna bedrivs dessutom via fältstudier, övningar och enskilt kunskapssökande. Examination sker i form av skriftliga och muntliga tentamina individuellt och/eller i grupp. Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För de kurser som innehåller VFU, se särskilda bedömningsgrunder. Antal tillfällen som studenten får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av kurs, är minst fem. För att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs, som förutsätter att studenten gjort VFU med godkänt resultat är antalet VFU perioder minst två. För tidsbegränsning för provtillfällen, se studiehandboken. Kursutvärdering I kursen ingår utvärdering. Denna skall vara vägledande för genomförande av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärdering ska genomföras gemensamt av lärare och studenter samt därefter redovisas och dokumenteras. lista Delkurs 1: Ledarskap för lärare, 5 p Teacher leadership, (7,5 ECTS-credits) Andersson, Gunnar & Persson, Anders (2002). Coaching och handledning av grupper. Lund: Studentlitteratur. Bergem, Trygve (2002). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. Stensmo, Christer (1997) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur Tillkommer egensök av artiklar från databaser. Referenslitteratur

4 Persson, Anders (2003). Skola & makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Stockholm: Carlsson. Levi, Daniel (2001). Group dynamics for teams. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. Delkurs 2: Specialpedagogik/Undervisning för alla barn, 5 poäng Special education: Education for all children, (7,5 ECTS-credits) Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar. Stockholm: Liber. 88 s Lindell, Carl Gustav & Lindell, Sonya (1996). Dyslexi, problem och möjligheter. En handbok om läs- och skrisvårigheter för föräldrar och personal i skola och förskola. Stockholm: Brevskolan. 143 s ( Finns att kopiera till självkostnadspris på ELU: s exp.) Ljungblad, Ann-Louise (2001). Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter( Att räkna med barn.) ( Även tryckår 2003). Varberg: Argument. 222 s Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm:Liber.160 s Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. (kan rekvireras från Skolverket gratis, endast fraktkostnad betalas) Gå in under publikationer, om du vill plocka ut den via webbsidan. 18.s Skolverket (2002). Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv. Stockholm: Skolverket/Liber förlag. gå in under publikationer, om du vill plocka ut den via webbsidan. 128 s Trillingsgaard, Anegen, Dalby, Mogens A. & Östergaard, John R.( Red) (1999). Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barnets utveckling. Lund: Studentlitteratur. 184 s Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna LPF 94 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Stockholm: Skolverket/Fritzes. 17 s Utbildningsdepartementet (1998 a). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket/ Fritzes. 20 s Utbildningsdepartementet (1998 b). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket/ Fritzes. 16 s En skönlitterär bok ska läsas med anslutning till kursens tema. Förslag på litteratur görs vid introduktionen. Dessutom tillkommer ytterligare material enligt lärares anvisningar.

5 Delkurs 3: Estetiska lärprocesser och ämnesövergripande teman, 5 poäng Esthethic processes for learning and topic-bridging themes, ( 7,5 ECTS-credits) Sundin, B. (2003). Estetik och pedagogik - i dynamisk balans? Stockholm: Bokförlaget Mareld. Saar, T. (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstads Universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap. Avdelningen för pedagogik. Lindgren, M & Folkestad, G. (2005). Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en avreglerad skola. Forskningsprojekt kring försöksverksamheten Utan timplan-med oförändrat uppdrag. Finns som PDF på Musikhögskolan Göteborgs Universitet under rubriken Forskning. Ericsson, C. (2002). Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Törnquist, E-M. (2000). Skapande föreställning. Elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Nilsson, B. (2002). Jag kan göra hundra låtar. Barns musikskapande med digitala verktyg. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Thavenius, J. (2002). Skolan och den radikala estetiken. Pedagogiska magasinet nr. 1 (2002). Fördjupningsmaterial och annat arbetsmaterial tillkommer enligt lärares anvisningar. Delkurs 4 : Vetenskaplig teori och metod, 5 poäng Scientific theory and method, (7,5 ECTS-credits) Allwood, G. M. och Ericson, M. G. (red)(1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur. Endast kapitel 1, 2, och s Aronsson, Å. (1999). SPSS: En introduktion till basmodulen. Studentlitteratur, Lund Johansson, B. & Svedner P. O. (2001) 104 s. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 104 s Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) 3:e upplagan. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 149 s Stensmo, C. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare en introduktion. Uppsala: Läromedel & Utbildning 134 s Stukat, Staffan (1997). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur

6 Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. 148 s. Stockholm: Liber Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 131 s. Lund: Studentlitteratur Åsberg, R. (2000). Ontologi, epistemologi och metod. En kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. IPD-rapport nr 2000: s Göteborg: Göteborgs universitet Dessutom tillkommer fördjupningslitteratur och annat arbetsmaterial, även på engelska.

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 3 Januari 2010 Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Alli Klapp Lekholm/Jan-Olof Norell/Bengt Olsson/

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Varför ska man ha datorer i skolan?

Varför ska man ha datorer i skolan? Varför ska man ha datorer i skolan? En studie och reflektion kring hur skolan möter kravet på digitalisering av undervisningen. Anette Gustafsson Bild och Visuell Kultur/LAU370 Handledare gestaltning:

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 en intervjustudie med specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektorer Ann-Gitt

Läs mer

SOKO är något alla borde läsa

SOKO är något alla borde läsa UFL-rapport Nr 2007:02 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning SOKO är något alla borde läsa Utvärdering av inriktning Social och kognitiv utveckling hos barn, unga

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer