Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen är godkänd och fastställd av styrelsen för Enheten för lärarutbildning Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen utgör allmänt utbildningsområde inom lärarexamen p, samt Allmänt utbildningsområde (AU) 60 p. När ordet lärare används utan precisering i den följande texten avses lärare för förskola och fritidshem, grundskollärare och gymnasielärare ( inklusive lärare inom vuxenutbildningen). När ordet skola används utan precisering avses alla former från förskola till gymnasieskola. När ordet elev används avses barn, ungdomar och vuxna som deltar i undervisning. Förkunskaper och andra villkor Allmänt utbildningsområde ( AUO) /Utbildningsvetenskap poäng. Båda inriktningarna 1-40 p (för sv och samh 1-60p). För 140 p avses en inriktning 1-40 p. För alla dessutom minst 75% av poängen, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom AUO /utbildningsvetenskap. Kursens syfte Kursens syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper kring lärarprofessionen som helhet i belysning av aktuell forskning och relaterat till samhällets mål och värdegrund, samt stödja utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket i ett livslångt lärande perspektiv. Kursen ska också ge ett underlag för bedömning av den blivande lärarens yrkeskompetens. Kursens innehåll Kursen består av två delkurser varav delkurs 1 utgör av delar av centrala kunskapsområde samt innehåller VFU, 6p och delkurs 2 innehåller tvärvetenskapliga ämnesstudier. Delkurs 1: Lärare och skola i förändring med VFU, (10 poäng), Teachers and schools in change with students education in activity ( VFU ), (15 ECTS-credits) Delkursens mål: den studerande skall - tillägna sig kunskaper om lärares undervisande och fostrande uppgifter i en demokratisk skola, - tillägna sig kunskaper om undervisning om hållbar utveckling i skolverksamheterna - tillägna sig kunskaper om lärares yrkeskultur, yrkesspråk och yrkesetik - få möjlighet att delta i en lärares samtliga uppgifter och därmed få ett verksamhetsperspektiv på läraryrket som profession i skola och samhälle. - kunna arbeta i arbetslag med utgångspunkt i verksamheten

2 - kunna planera och leda utvecklingssamtal/ medverka vid betygssättning - självständigt under handledning, kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera över undervisning under fyra veckor - planera och om möjligt genomföra ett förnyelseprojekt med utgångspunkt i lokal styrning och samhällets mål, genom att med utbildningsrelaterad forskning som grund arbeta fram ett undervisningsmoment /område, samt utvärdera och reflektera över detsamma. - kunna beskriva ovanstående förnyelseprojekt för lärare i arbetslag o.d. - kunna planera och leda aktiviteter utanför den vanliga lärmiljön, med avseende på lärares ansvar - kunna utvärdera den egna kompetensen och ta ansvar för den egna utvecklingen till en professionell lärare Delkurs 2: Examensarbete, (10 poäng) Thesis for teacher exam, (15 ECTS-credits) Delkursens mål: den studerande skall: - genomföra forskningsarbete självständigt med stöd av handledning i grupper om ca. sju examensarbeten - kunna formulera och avgränsa ett forskningsproblem med relevans för läraryrket - kunna söka upp tidigare forskning och adekvat litteratur inom problemområdet - utifrån valt problemområde och källkritiskt granskad litteratur, utveckla ett väl avgränsat syfte, med problemformuleringar - kunna utgå från, för problemet, lämpliga vetenskapliga teorier - utföra en empirisk undersökning med en vetenskaplig metod grundad i för problemet lämplig vetenskapsteori - ge den empiriska undersökningens datainsamling en design lämplig för problemet - genom lämplig bearbetning, analys och tolkning av den empiriska undersökningen kunna återkoppla till de teoretiska utgångspunkterna - kunna föra en avslutande diskussion om resultat, resultatens relevans för läraryrket och fortsatt forskning - kunna dokumentera hela ovanstående forskningsprocess och resultat i en rapport, examensarbetet, på ett sådant sätt att process och resultat blir begripliga för forskare och andra studerande - offentligt kunna granska ett examensarbete kritiskt genom opposition Undervisning och examination Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar och seminarier. Studierna bedrivs dessutom via fältstudier, övningar och enskilt kunskapssökande. Examination sker i form av skriftliga och muntliga tentamina individuellt eller i grupp. Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För de kurser som innehåller VFU, se särskilda bedömningsgrunder. Antal tillfällen som studenten får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av kurs, är minst fem. För att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs, som förutsätter att studenten gjort VFU med godkänt resultat är antalet VFU perioder minst två. För tidsbegränsning för provtillfällen, se studiehandboken. Kursutvärdering I kursen ingår utvärdering. Denna skall vara vägledande för genomförande av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärdering ska genomföras gemensamt av lärare och studenter samt därefter redovisas och dokumenteras.

3 Litteraturlista Delkurs 1: Lärare och skola i förändring med VFU, 10 poäng Teachers and schools in change with students education in activity ( VFU ), (15 ECTScredits) Litteratur Aili, Carola, Persson, Håkan & Persson, Kerstin (2003). Mentorskap att ta hand om nya lärare. Lund: Studentlitteratur. 200 s Alerby, Eva, Kansanen, Pertti. & Kroksmark, Tomas. (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. 225 s Andersson, Gunnar & Persson, Anders (2002). Coaching och handledning av grupper inom universitets- och högskoleutbildning. Lund: Studentlitteratur. 138 s Bengtsson, Hans & Svensson, Krister (2002). Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem. Stockholm: Liber. 280 s Claesson, Silwa. (1999). Hur tänker du då? Empirisk studie om relationen mellan forskning om elevuppfattningar och lärares undervisning. Diss. Göteborgs Studies in Educational Sciences 130: Acta universitatis Gothoburgensis. 248 s Redovisas vecka 19. Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS. 208 s Kvalitetsbedömning av skolors verksamhet Praktiska exempel från ett europeiskt pilotprojekt. Svensk delrapport inom Evaluating Quality in School Education Europeiska Kommissionen Generaldirektorat XXII s Finns att kopiera på ELU:s expedition. Lycken, Margareta (1999). Effektiva arbetslag i skolan. Tankar, idéer, verktyg. Jönköping: Brain Books. 108 s Menckel, Ewa, (2002). Vänskap vinner. Halmstad: Högskolan i Halmstad. 206 s Prage, Synnöve & Svedner, Per- Olof (2000). Tala, samtala, lära. Om lärares och elevers tal i undervisningen. Uppsala: Kunskapsföretaget. (43 s) Selghed, Bengt, (2004). Ännu icke godkänd. Lärares sätt att erfara betygssytemet och dess tillämpning i yrkesutövningen. Diss. Lunds universitet. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskolan. Skolverket (1998 ). Jag vill ha inflytande över allt. Stockholm: Skolverket. 115 s Skolverket (2001 a ) Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Nr 01:668. Stockholm: Skolverket/ Liber. 20 s Även på

4 Skolverket (2001 b) Bedömning och betygssättning. Kommentarer med frågor och svar. Stockholm: Skolverket. 90 s. Även på Skolverket (2001 c) Utvecklingssamtal och skriftlig information De grundläggande bestämmelserna om utvecklingssamtal och betygssättning i obligatoriska skolform.. 8 s Skolverket (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer. Ett skrift om likvärdig beömning och betygsättning. 68 sidor Spowe, Bengt (2003) Röster från den mångkulturella skolan En idébok. Uppsala: Kunskapsföretaget. 78 s Steinberg, John M. (1996). Det är bråttom. Skolan vi behöver NU. Solna: Ekelunds förlag. 80 s Svaleryd, Kajsa (2003). Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga. Stockholm: Liber. 143 s Ågren, Lena (red) (1997) Att arbeta individanpassat i gymnasieskolan. Sex lärare berättar. Stockholm: Ekelunds. 142 s Välj minst en av följande för VFU: Bron, Agniezka & Wilhelmsson, Lena (red) (2005). Lärprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber. 239 s (Komvux, Gy.) Hagland, Kerstin, Hedrén, Rolf & Taflin, Eva (2005). Rika matematiska problem inspiration till variation. Liber: Stockholm. (240 s) (Förskolan Högskolan) Trageton, Arne, (2005). Att skriva sig till läsning IKT I förskoleklass och skola. Liber: Stockholm. (240 s) ( Förskola, GTÅ) Åberg, Ann & Hillevi Lenz Taguchi (2005.) Lyssnandets pedagogik etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Liber: Stockholm. (154 s) ( Förskolan, GTÅ) Fördjupningsmaterial och annat arbetsmaterial tillkommer enligt lärares anvisningar. Delkurs 2: Examensarbete Thesis for teacher exam, (15 ECTS-credits) Litteratur En eller flera av nedanstående titlar väljs i samråd med handledaren (presentation av respektive bok finns på lärarutbildningens hemsida): Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

5 Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur (3:e uppl.). Johansson, Bo & Svedner, Per-Olof (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget (3:e uppl.). Nyberg, Rainer (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Lund: Studentlitteratur (4:e uppl.). Strömquist, Siv, (2003). Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren (3:e uppl.). Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Ytterligare litteratur väljs i samråd med handledarna.

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SOKO är något alla borde läsa

SOKO är något alla borde läsa UFL-rapport Nr 2007:02 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning SOKO är något alla borde läsa Utvärdering av inriktning Social och kognitiv utveckling hos barn, unga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

En Modellskola på vetenskaplig grund

En Modellskola på vetenskaplig grund En Modellskola på vetenskaplig grund I förslaget till ny skollag (Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25) heter det i Kapitel 1, 1 : Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer