KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3001 / 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3001 / 2"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för Lärarprogrammet (31-60), 30 hp Education Science, Intermediate Level 30 credits Grundnivå Progression: Huvudområde: Utbildningsvetenskap Kursplanen är fastställd i Lärarutbildningsnämnden ( ) och gäller från och med vårterminen Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen utgör allmänt utbildningsområde inom lärarexamen hp. Behörighetskrav Allmänt utbildningsområde (AUO) Utbildningsvetenskap 1-30 hp. Minst 75% av poängen, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom AUO/Utbildningsvetenskap 1-30 hp. Kursens mål När ordet lärare används utan precisering i den följande texten avses lärare för förskola och fritidshem, grundskollärare och gymnasielärare (inklusive lärare inom vuxenutbildningen). När ordet skola används utan precisering avses alla former från förskola till gymnasieskola. När ordet elev används avses barn, ungdomar och vuxna som deltar i undervisning. Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig kunskaper om skolan som lärmiljö, om undervisningens komplexitet, dess olika komponenter och variationsmöjligheter, samt utvecklar förståelse för hur lärare kan skapa förutsättningar för elevers lärande och stimulera kunskapsutveckling. Kursens mål är att konkretisera begreppet inkluderande syn- och arbetssätt genom att introducera specialpedagogik som ämnesområde. Detta sker genom att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om centrala specialpedagogiska synsätt, förhållningssätt samt traditionella och icke-traditionella metoder. Den studerande skall utveckla kunskaper om hur forskning och skolans verksamhet samverkar och då fördjupa kunskaper om ledarskap och värdegrundsfrågor som hållbar utveckling, mångkultur och jämställdhet i ett kommunikativt perspektiv. Efter delkurs 1 skall studenten utveckla kunskaper om skolans samhällsuppdrag, skolan som organisation och organisering tillägna sig grundläggande begrepp, teorier och forskning inom ledarskap utgående från olika teman utveckla kunskaper om skolledares och lärares ledarskap och kompetens utveckla kunskap om skolledares och lärares ansvar som pedagogiska ledare vad det gäller skolans utveckling, som lärare och handledare i klassrummet och som kollega i ett arbetslag ha förstått lärarens uppdrag och arbete i klassrummet, i arbetslaget och med skolledningen utveckla kunskaper om bedömning av elever utveckla kunskaper om utvärdering av skolans verksamhet utveckla kunskaper i kommunikation samt konflikthantering på organisations-, grupp- och individnivå i ett helhetsperspektiv utveckla kunskaper om hållbar utveckling, etiska, moraliska, demokratiska samt etniska aspekter i lärares arbete Efter delkurs 2 förväntas studenten kunna redogöra för olika grundläggande teoretiska perspektiv, begrepp och förhållningssätt inom specialpedagogiken redovisa skolans styrdokument ur ett inkluderande perspektiv beskriva metodiska angreppssätt inom läs-, skriv- och matematikutveckling i relation till barn i behov av särskilt stöd översiktligt analysera olika typer av funktionsnedsättningars konsekvenser för det pedagogiska arbetet bedöma svårigheter och möjligheter som pedagoger kan möta i en skola för alla använda åtgärdsprogram och förstå skillnader mellan åtgärdsprogram och annan dokumentation som individuella utvecklingsplaner värdera och analysera relationen mellan specialpedagogik och pedagogik samt mellan klasslärare och specialpedagog kritiskt granska det egna förhålningssättet till pedagogiskt arbete med barn i behov av särskilt stöd

2 Sida 2 (5) Efter delkurs 3 skall studenten utveckla kunskap om estetikbegreppet och dess definition i olika historiska, samhälleliga och kulturella kontexter utveckla kunskap om olika sätt att definiera estetiskt lärande och estetiska lärprocesser utveckla kunskap om olika legitimeringsstrategier för estetiskt lärande och estetiska lärprocesser i skolan utveckla kunskap om olika former av estetiska lärprocesser i skolan utveckla kunskap om olika sätt att arbeta ämnesövergripande i skolan utveckla en förmåga att problematisera, värdera och kritiskt granska olika aspekter av estetiskt och ämnesövergripande lärande utveckla en förmåga att hantera konkreta lärsituationer av estetisk och ämnesövergripande karaktär Efter delkurs 4 skall studenten tillägna sig kunskaper om lärares undervisande och fostrande uppgifter i en demokratisk skola tillägna sig kunskaper om undervisning om hållbar utveckling för skolverksamheterna tillägna sig kunskaper om lärares yrkeskultur, yrkesspråk och yrkesetik tillägna sig kunskaper att utveckla den egna kompetensen och ta ansvar för den egna utvecklingen till en professionell lärare tillägna sig kunskaper om utbildningsrelaterad forskning tillägna sig kunskaper om skolverksamheters förnyelsearbete med utgångspunkt samhällets mål Kursens huvudsakliga innehåll Kursen består av fyra delkurser som integrerar vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet inom ledarskap, undervisning och lärande. VFU ingår med 0,75 hp i delkurs 2 och 4 och VFU:n planeras i början av terminen av den studerande i samverkan med högskolan och VFU-lärare. Delkurs 1 och 4 innehåller delar som motsvarar centrala kunskapsområden och delkurs 2 och 3 består av tvärvetenskapliga ämnesstudier. (Working for inclusion in school, 7,5 ECTS) Framväxten och definitioner av specialpedagogik som område belyses. Ett specialpedagogiskt synsätt och centrala teorier kring detta behandlas, nationella och lokala styrdokument som ligger till grund för ett specialpedagogiskt arbete studeras liksom den specialpedagogiska praktiken. I kursen ges en översiktlig bild av olika skolformer och vilka funktionshinder pedagoger kan komma att möta i förskolan/skolan. Inom läs-, skriv- och matematikutveckling berörs några metodiska angreppssätt i relation till hur val av arbetssätt kan försvåra eller underlätta utvecklingen. En orientering om åtgärdsprogram, dess innehåll och relation till annan dokumentation som individuella utvecklingsplaner ges. Innehållet i kursen kommer vid varje moment att återkoppla till en konkretisering av inkluderande syn och arbetssätt. Delkurs 3: Estetiska lärprocesser och ämnesövergripande teman, 7,5 hp (Esthethic processes for learning and topic-bridging themes, 7,5 ECTS) Delkurs 4: Lärare och skola i förändring, 7,5 hp (Teachers and schools in change, 7,5 ECTS) Undervisning Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar, lektioner och seminarier. Studierna bedrivs dessutom via fältstudier, laborationer, gruppövningar, övningar och enskilt kunskapssökande. Examination Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examination sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter och tentamina individuellt och/eller i grupp. Efter genomgången kurs har studenten rätt till en ordinarie examination samt därefter fyra examenstillfällen. För att få godkänt resultat på kurs, som förutsätter att studenten gjort VFU med godkänt resultat är antalet VFU-perioder minst två. På verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges endast betyget Godkänd eller Underkänd. Efter genomgången VFU med underkänt betyg har studenten rätt till ytterligare en VFUperiod. För att bli godkänd på kurs som innehåller VFU krävs obligatorisk närvaro på samtliga VFU-moment. Kursvärdering I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska dokumenteras och redovisas för studenterna. Delkurs 1: Ledarskap för lärare, 7,5 hp (Teacher leadership, 7,5 ECTS) Delkurs 2: Inkluderande syn- och arbetssätt, 7,5 hp Kurslitteratur Delkurs 1, Ledarskap för lärare

3 Sida 3 (5) Bergem, Trygve (2000). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. (230 s. ISBN: Stensmo, Christer (1997) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. (148 s.) ISBN: Wahlström, Gunilla, O (2005). Samspel och ledarskap: en vardagsbok för pedagoger. Stockholm: Runa. ( 143 s.) ISBN Tillkommer egensök av artiklar från databaser samt valbar litteratur, tillsammans ca 500 sidor, som väljs i samråd med delkursansvarig lärare. Andersson, Gunnar & Persson, Anders (2002). Coaching och handledning av grupper. Lund: Studentlitteratur Levi, Daniel (2001). Group dynamics for teams. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. Persson, Anders (2003). Skola & makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Stockholm: Carlsson. Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Delkurs 2 Inkluderande syn- och arbetssätt Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur Dammert, Raoul (2005). Funktionshinder - vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp. Stockholm: Fritzes Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Liber Distrubition. Nilholm, Cleas (2007). Perspektiv på specialpedagogik (omarbetad upplaga). Lund: Studentlitteratur Persson, Bengt. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber Tideman, Magnus et al (2004). Den stora utmaningen om att se olikhet som resurs i skolan. Högskolan i Halmstad och Malmö Högskola. Ljungblad, A-L (2003). Att möta barns olikheter - åtgärdsprogram och matematik. Varberg: Argument. Lundberg, I & Herrlin, K (2005). God läsutveckling - kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur. Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Williams, Pia, Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Barns samlärande en forskningsöversikt. Stockholm: Liber Distribution. Ytterligare material kan tillkomma enligt lärares anvisningar Delkurs 3 Estetiska lärprocesser och ämnesövergripande teman Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan. (2003) Kultur och estetik i skolan. Rapporter om utbildning 9/2003. Malmö högskola, Lärarutbildningen (Finns att hämta som PDF-fil, se nedan) (270 s.) 2 Balldin, Mona & Einarsson, Elisabeth (1995). Berätta, dikta och måla. Serie: Ämnesdidaktiska studier. Institutionen för metodik och ämnesteori. Lärarhögskolan i Malmö. (best. Holmbergs Internetshop) (100 s.).

4 Sida 4 (5) 1 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003). En kulturskola för alla: Estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Finns att hämta som PDF-fil på Myndigheten för skolutvecklings hemsida - publikationer.) (117 s.) Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstads Universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap. Avdelningen för pedagogik. (112 s.) ISBN X 1. För studenter som läser till lärare för gymnasieskolan och grundskolans senare år. 2. För studenter som läser till lärare för förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Texten från Malmö Högskola finns som PDF-fil. Gå till Malmö Högskola, Publikationer, Lärarutbildningens publikationsserier, Rapporter om utbildningen, Läs mer om vilka rapporter som publicerats. Här finns de under respektive årtal. Valbar litteratur, ca 300 sidor, som fördjupningsmaterial och annat arbetsmaterial, tillkommer enligt lärares anvisningar. Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik - i dynamisk balans? Stockholm: Bokförlaget Mareld. Lindgren, Monica & Folkestad, Göran (2005). Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en avreglerad skola. Forskningsprojekt kring försöksverksamheten Utan timplan-med oförändrat uppdrag. Finns som PDF på Musikhögskolan Göteborgs Universitet under rubriken Forskning. Ericsson, Claes (2002). Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Törnquist, Els-Mari (2000). Skapande föreställning. Elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Nilsson, Bo (2002). Jag kan göra hundra låtar. Barns musikskapande med digitala verktyg. Lunds Universitet. Musikhögskolan i Malmö. Thavenius, Jan (2002). Skolan och den radikala estetiken. Pedagogiska magasinet nr. 1 (2002). Delkurs 4 Lärare och skola i förändring Arevik, Sten & Hartzell, Ove (2007). Att göra tänkandet synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning. Serie: Didactica 11. Lärarhögskolan i Stockholm: HLS. (251 s.) ISBN: Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS. (286 s.) ISBN Korp, Helena (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. ( Malmö Educational sciences no 24) Malmö högskola lärarutbildningen Finns på nätet. Menckel, Ewa, (2002). Vänskap vinner. Halmstad: Högskolan i Halmstad. (s , , ) (112 s.). Persson, Anders (2003). Skola och Makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Första upplagan Stockholm: Carlssons. (224 s.) ISBN Persson, Anders (2003). Social kompetens När individen, de andra och samhället möts. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s ) Finns att kopiera på LUT:s expedition. 1. Skolverket (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer. En skrift om likvärdig bedömning och betygsättning. (68 s.) 2. Skolverket (2004). (Red.) Att visa vad man kan. En samling artiklar om ämnesproven i år 5. (215 s.) Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan. (46 s.)

5 Sida 5 (5) Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. (17 s.) 1. Tholin, Jörgen. (2003). Att kunna klara sig i ökänd natur En studie av betygskriterier historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Skrifter från Högskolan i Borås. Borås: Högskolan i Borås. (211 s.) Wrethander Bliding, Marie (2007) Inneslutning och uteslutning barnets relationsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur. (192 s.) ISBN Främst för lärarstudenter som läser till lärare för gymnasieskolan och grundskolans senare åldrar. 2. Främst för lärarstudenter som läser till lärare för förskola, fritidshem och grundskolan tidigare åldrar. Ytterligare material kan tillkomma enligt lärares anvisningar. Aili, Carola, Persson, Håkan & Persson, Kerstin (2003). Mentorskap att ta hand om nya lärare. Lund: Studentlitteratur. Alerby, Eva, Kansanen, Pertti. & Kroksmark, Tomas. (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. Andersson, Gunnar & Persson, Anders (2002). Coaching och handledning av grupper inom universitets- och högskoleutbildning. Lund: Studentlitteratur. Claesson, Silwa. (1999). Hur tänker du då? Empirisk studie om relationen mellan forskning om elevuppfattningar och lärares undervisning. Diss. Göteborgs Studies in Educational Sciences 130: Acta universitatis Gothoburgensis. 248 s.

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2006-78 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 205 Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3001 / 1.1

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3001 / 1.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för Lärarprogrammet (31-60), 30 hp Education Science, Intermediate

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7003 / 3

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7003 / 3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 3.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 3.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet grundskolans senare del/gymnasieskolan AU90(31-60),

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3002 / 1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3002 / 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för AU90 (31-60), 30 hp Education Science, Intermediate Level 30 credits

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 8

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet grundskolans senare del/gymnasieskolan AU90(31-60),

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 1.3

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 1.3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsomr förskola, förskoleklass, grundskola o gymnasieskola(31-60),

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 5.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 5.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet grundskolans senare del/gymnasieskolan AU90(31-60),

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3005 / 3.2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3005 / 3.2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet förskola, förskoleklass och fritidshem (31-60),

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 3

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsomr förskola, förskoleklass, grundskola o gymnasieskola(31-60),

Läs mer

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp Education (A), Educational Science II, Pre-school Teacher 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7005 / 1.2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7005 / 1.2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för grundskolans senare del/gymnasieskolan (med självständigt arbete)

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7005 / 2.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7005 / 2.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för grundskolans senare del/gymnasieskolan (med självständigt arbete)

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV8003 / 3

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV8003 / 3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsomr inom grundskolans senare del/gymn AU90 I alt 1

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik B, Pedagogiska villkor och verksamhet i särskolan, 30 högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7006 / 5.1

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7006 / 5.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan (med självständigt arbete) I, 30

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 8.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3003 / 8.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet grundskolans senare del/gymnasieskolan AU90(31-60),

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS AU200L Barn och ungdomar i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola 31-60 högskolepoäng Children and young people in pre-school, in

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LPK310, Pedagogik, kommunikation och ledarskap - specialisering Pedagogiskt arbete, 30,0 högskolepoäng Education, Communication and Leadership - directed towards

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPP11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7006 / 8.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7006 / 8.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan (med självständigt arbete) I, 30

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Specialpedagogik Special Education

Specialpedagogik Special Education Kursplan Uttagen: 2009-09-16 Inrättad: 2006-10-13 Specialpedagogik Special Education Högskolepoäng: 7.5 Kurskod: 6PE009 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Specialpedagogik Huvudområde: Inget huvudområde

Läs mer

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng Kursplan LAU270 Gäller från och med vt 16 LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng General Education Field

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 4.2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 4.2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsomr förskola, förskoleklass, grundskola o gymnasieskola(31-60),

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Bild GR (A), Bild, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (A), Bild, 30 hp Art A, Art, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng BD002G Bild Grundnivå (A) Bild 30.0

Läs mer

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng 1 / 6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Schooldevelopment through action research, 7,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG510 FÖRSKOLAN EN ARENA FÖR SMÅ BARNS LÄRANDE OM ANDRA, OMVÄRLDEN OCH SIG SJÄLV, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Preschool an arena for small children

Läs mer

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Assessment in vocational skills and the importance

Läs mer

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp Education (B), Playworld and Play as Phenomenon and Tool in Pre school Education,

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Specialpedagogik Special Education Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514 Beslutsdatum 2007-09-25 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen för pedagogik

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LRFP10, Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem, 7,5 högskolepoäng Leisure-time centers as social practice for children's leisure and learning, 7.5

Läs mer

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7003 / 1.1

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV7003 / 1.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG216, Kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i särskolan, 15,0 högskolepoäng Assessment and Learning in the Special Programe, 15.0 higher education credits

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp Education Ba, Science for Teachers in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Kursplan Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2006-1781 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 303 Kursplanen

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp Education (C), Diversity in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG516 SKRIFTSPRÅKSLÄRANDE I FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLANS FÖRSTA ÅR, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Emergent literacy early literacy, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

K U R S P L A N. Förskolans/förskoleklassens arbetssätt. Educational methods in early childhood education. Svenska. Pedagogik, sociologi

K U R S P L A N. Förskolans/förskoleklassens arbetssätt. Educational methods in early childhood education. Svenska. Pedagogik, sociologi 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Förskolans/förskoleklassens arbetssätt Educational methods in early childhood education Kurskod GI2173 Dnr 191/2007-514 Beslutsdatum 2007-06-18 Beslutande

Läs mer

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Pupil influence as a didactic/pedagogical issue Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education (BA), Basic Mathematics for Teachers in Leisure Education, 7,5 credits Allmänna data

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp Education MA, Educational Science for Primary School Teacher Education Programme 1-3, Preschool,

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education (BA), Outdoor Education for Teachers in Leisure Education, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (8) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 6.2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (8) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: UV3004 / 6.2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (8) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Utbildningsvetenskap för undervisningsomr förskola, förskoleklass, grundskola o gymnasieskola(31-60),

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp Education (C), Diversity in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng

LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LBD220, Bild och visuell kultur 2, Visuell kommunikation och estetiska läroprocesser, 30 högskolepoäng Visual Communication and Aesthetical Learning Processes, 30 higher education

Läs mer

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Assessment of Knowledge and Skills,15 higher education credits Avancerad nivå/ Second Cycle 1. FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna:

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap. Mål Efter avslutad kurs (1 30 hp) ska den studerande kunna: Dnr: 2016/3167 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för idrottsvetenskap 1IDÄ02 Idrott och hälsa I inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical and health

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp

Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp 1 (8) Kursplan för: Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp Education Ba (B), Educational Science II for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

KURSPLAN. Yrkeslärarprofessionen. The Vocational Teacher Profession. Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/ Kurskod

KURSPLAN. Yrkeslärarprofessionen. The Vocational Teacher Profession. Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/ Kurskod Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/211-514 KURSPLAN Yrkeslärarprofessionen The Vocational Teacher Profession Kurskod GZ9021 Beslutsdatum 2008-12-10 Beslutande organ Lärarutbildningsnämnden Gäller från 2009-01-01

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK I EN SKOLA FÖR ALLA, 20 POÄNG

SPECIALPEDAGOGIK I EN SKOLA FÖR ALLA, 20 POÄNG Lärarhögskolan i Stockholm KURSPLAN 1(5) omvärld och lärande. Fastställd: 2002-01-15 Kursplanen gäller fr. o m termin V05 SPECIALPEDAGOGIK I EN SKOLA FÖR ALLA, 20 POÄNG Special Educational Act. in an Inclusive

Läs mer

LYK60G, Specialpedagogik för yrkeslärare, 7,5 högskolepoäng Special Education for VET teachers, 7.5 higher education credits

LYK60G, Specialpedagogik för yrkeslärare, 7,5 högskolepoäng Special Education for VET teachers, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LYK60G, Specialpedagogik för yrkeslärare, 7,5 högskolepoäng Special Education for VET teachers, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten = PDA006 HANDLEDNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP INOM SKOLA OCH ARBETSLIV, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Supervision, Learning and Leadership in School and Working Life, 15 higher education

Läs mer

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp 1 (8) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp Education (A), Educational Science II for Teachers in Leisure Education, 15, Credits Allmänna data

Läs mer