Vy över Dagöholm. Långhalsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vy över Dagöholm. Långhalsen"

Transkript

1 1

2 Vy över Dagöholm Det gamla säteriet och överstebostället Dagöholm kom 1939 i IOGT-NTO:s ägo. Samma år startade verksamheten med en erkänd alkoholistanstalt, som senare övergick till allmän alkoholistanstalt. De som då var i behandling utförde olika arbetsuppgifter inom lantbruket som då hörde till Dagöholm. I och med huvudmannareformen 1982 utvecklades behandlingen till en lärande modell med inslag av terapi både individuellt och i grupp, där det individuella i behandlingen betonas. Detta innebär att ett eget ansvar även läggs på klienten att följa behandlingen, var och en efter egen förmåga. Sedan 1996 erbjuds även de som är inskrivna på Dagöholm att delta i Dagöholms egna skolprogram. De som inte vill delta i skolans verksamheter erbjuds att delta i olika arbetsprojekt på Dagöholm efter förmåga och intresse. Dagöholm arbetar efter uppdragsmodell vilket innebär att uppdraget styr behandlings-upplägget. De personer som kommer till Dagöholm är främst remitterade från kommuner, men även från frivård, kriminalvård och LVM institutioner. Långhalsen Alla på Dagöholm har sin egen genomförandeplan speciellt upplagd efter hans eller hennes styrkor, förutsättningar och problembild. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp under behandlingstiden och revideras efter behov. Som grund för genomförandeplanen ligger uppdrag och ASI m. fl. bedömnings-instrument. Det är även viktigt att det finns en plan för vad som ska ske efter Dagöholm. Vi hjälper till med att etablera kontakt med kamratstöd om sådant finns på hemorten. Alternativt med självhjälpsgrupper som AA, NA, Länkarna, KRIS, eller vad man nu är intresserad av. Det viktiga är att det finns något efter behandlingen. 2

3 Dagöholms behandlings och utbildningscenter Som namnet antyder så är Dagöholm ett behandlingscenter, detta innebär kort att vi bedriver vad man kan kalla traditionell behandlingsverksamhet, med individuella samtal och gruppsamtal. Men många av våra klienter behöver ofta mycket mer än så. Av den anledningen har vi även specialiserat oss på olika problemområden och all behandling har individuellt upplägg, med detta följer att vi inte arbetar efter någon modell med stort M. Däremot är all behandlingspersonal utbildad i MI (motiverande samtal). Dagöholm har även utvecklat en skolverksamhet för de som av olika anledningar inte fullföljt sin grundutbildning, eller vill förkovra sig i något ämne, som data, historia, matematik, svenska, språk etc. Man kan även studera på gymnasienivå för att komplettera saknade utbildningar, eller att man vill påbörja/fullfölja den där utbildningen som aldrig blev av eller klar. Vill man kan man söka sig till olika folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning eller högskola eller andra utbildningar. All utbildning läggs efter grundläggande test på en nivå som passar just den personen. Klienterna har möjlighet att arbeta med minnesträningsprogrammet Cogmed under behandlingstiden. Vi arbetar även i viss utsträckning med praktiknära utbildningar för de som av olika anledningar inte klarar av att tillgodogöra sig traditionell utbildning, där tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktiskt arbete, kombinerat med vissa dagar teori. Vid den praktiknära utbildningen får du räkna med att du kan få pendla till utbildningsorten. Ofta är det Katrineholm eller Eskilstuna. Vi håller även på att anpassa byggnader så att de ska bli mer tillgängliga för rörelsehindrade. Snickeriet Då Dagöholm har en stor snickeriverkstad finns möjligheter till olika verksamheter inom snickeri och olika träarbeten. Blåkråkan 3

4 Friskvårdsrum Sjukan På Dagöholm kan vi ta emot 40 klienter. Män och kvinnor från 18 år och uppåt, med alkohol och/eller narkotikaproblem, kriminalitet, psykosociala problem, ADHD problematik. Vi tar även emot klienter med viss psykiatrisk problematik, samt lättare omvårdnadsärenden. Grunden för att ta emot omvårdnadsärenden är alltid att klienten ska kunna sköta sin dagliga hygien och i övrigt kunna fungera så pass att ingen ständig tillsyn behövs. Vi kan heller inte ta emot personer som behöver daglig läkarkontakt, leg. sjuksköterska finns på plats alla vardagar. Behandlingsprogrammet har en tydlig struktur där det dagliga schemat styr. Schemat innehåller bl.a. Gruppsamtal och individuella samtal, skola och/eller arbete, fysisk träning (efter förmåga), projektarbeten, egen tid för städning av eget rum etc. Vi ser deltagande i de dagliga aktiviteterna som viktiga för att få en grundläggande struktur i det dagliga livet, inte sällan har man i missbrukslivet vänt på dygnen och begreppet fri-tid blir bara meningsfullt om det finns en motpol. Boende Att göra saker tillsammans är roligt och leder till ökad trivsel och samhörighet. Utöver det som det dagliga schemat erbjuder finns det efter dagens slut möjlighet till ett flertal olika aktiviteter som; Datorer, musikrum, motionslokal, friskvårdsrum stadsresor, snickeriverkstad. Vi gör även kollektiva resor som utflykt till våran båt Blåkråkan, besök på idrottsevenemang, fjällresa och resa till natursköna Brommagården i Trosas skärgård anordnas varje år m.m. Dagöholm ligger även precis vid sjön Långhalsen så för den som har fiske som intresse finns båt och kanot att låna, eller om man bara vill ta en tur på sjön så går det bra. Dagöholm har även en egen pool för bad och motion. Runt omkring Dagöholm finns skog och strövområden. Vi deltar även i olika mässor och konferenser. Skolan har egna aktiviteter som besök på bibliotek, tidningar, olika museer, där man kopplar ihop studiebesöket med de ämnen man läser. Musikrum 4

5 Personalens utbildning är bland annat; Leg psykoterapeut. Leg Sjuksköterska. Socionom. Socialpedagoger. Beteendevetare. Specialist i psykiatrisk vård. Behandlingsassistenter utbildade vid Mälardalens Högskola och Stensunds folkhögskola. Lärare med Universitetsutbildning Läkepedagogisk utbildning. Flera i personalgruppen har även akademisk examen som Fil kand och leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistläkare i psykiatri och beroende, leg arbetsterapeut och leg läkare. Flertalet i behandlargruppen är utbildade i ASI och MI/TTM. Flertalet i personalgruppen är ÅP utbildade. Läkare, psykolog och psykiatriker finns på konsultbasis. Handledning och vidareutbildning bedrivs kontinuerligt. Personalen ses som en resurs, detta innefattar en klar drogpolicy, målinriktad satsning på personalvård innefattande hälsokontroller. Tid finns avsatt för friskvård med klienterna, och hjälp med rökavvänjning. I begreppet personalvård innefattas även den mänskliga omsorg vi alla behöver för att må bra. Dagöholm har en mycket låg sjukfrånvaro. Familj, barn och anhöriga ses som en resurs och vi uppmuntrar till besök och kontakt av klientens nära. Speciellt angeläget kan det vara att barnen ges möjlighet att komma på besök, när detta är möjligt. Dagöholm har en viss djurhållning som betydande trivselfaktor med bland annat får och katter, ett inslag som ofta roar både ung och gammal. Mera om personalen finns att läsa på vår hemsida 5

6 Kamratstödsverksamhet Kamratstödsverksamheten startade 1987 på initiativ från Dagöholm. Tanken bakom kamratstöd var att det var relativt enkelt att vara drogfri under behandlingstiden och när man var på Dagöholm. Men att problemen uppstår den dag man åker tillbaka till sina gamla miljöer där ingenting egentligen har förändrats, och när gamla kamrater knackar på. Då kan ett återfall ligga på lut. Vi vet även idag att en av de absolut svåraste sakerna för en person med ett drogberoende kan vara ensamheten när man kommer tillbaka. Ingen människa vill vara ensam och missbrukare är inget undantag. Många saknar även en meningsfull sysselsättning när man blir utskriven, detsamma gäller fritidsaktiviteter och gemenskap med andra människor som inte är inne i ett aktivt missbruk. Här har kamratstöd och andra grupper en viktig mission att fylla. Kamratstödet ska ses som ett komplement till andra verksamheter och självhjälpsgrupper, inte enbart som ett alternativ: Kamratstödsverksamheterna runt om i landet ser olika ut, och något enhetligt direktiv för hur det ska se ut finns inte. Det är mycket upp till de som är aktiva i gruppen att forma sin verksamhet. Men det finns ett villkor och det är att om man ska besöka ett kamratstöd ska man vara nykter eller drogfri, om inte annat så med hänsyn till andra besökare. Blåkråkan Valla gokartbana En del kamratstöd har valt att samverka med socialtjänst, KRIS och andra verksamheter. Besökare till kamratstöd använder ofta sig av självhjälpsgrupper som AA. NA. Länkarna. RIA. Kyrka etc. parallellt med kamratstödet. När det gäller samarbete kamratstöd och socialtjänst så är en fråga lagligheten och det finns stöd i 3 kap 1 som klart uttrycker att till socialnämndens uppgifter hör att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Det finns således ett klart lagstöd för samverkan. Det är även angeläget att kamratstödet inte enbart är öppet för endast f.d. missbrukare. Även personer med psykiska funktionshinder, psykosociala problem, anhöriga, socialt intresserade eller helt enkelt ensamma människor är välkomna till kamratstödet. Det ger även en styrka om ett kamratstöd kan ha personer med olika bakgrund och intressen i sin verksamhet. Det viktiga är nykterhet/drogfrihet vid deltagandet. Kamratstödsverksamhet finns i dag på många platser runt om i Sverige, och är idag en viktig del i IOGT-NTO:s sociala arbete. 6

7 Läkemedelsassisterad behandling på Dagöholm På Dagöholm har vi valt att kalla all behandling med tillägg av Metadon, buprenorfin, Concerta, Ritalin för läkemedelsassisterad behandling. Begrepp som Metadonbehandling, Subutexbehandling eller Concertabehandling ska inte förekomma, från vår sida. Anledningen är att vi ser begreppet läkemedelsassisterad behandling ur flera perspektiv är ett bra begreppsalternativ då detta inte är lika värdeladdat som exempelvis Metadonbehandling. Inte heller begreppet substitutionsbehandling har vi funnit tillfredställande, då substitut betyder ersättning och för oss innebär behandling med dessa preparat mer än att enbart ersätta en opiat med en annan. Tanken är kort att läkemedlen assisterar den redan förekommande behandlingen på Dagöholm, den ersätter den inte. För att vi ska ta emot en klient på läkemedelsassisterad behandling vill vi att det finns en ordentlig planering för klientens behandling på Dagöholm, likväl som efter behandlingen, både vad gäller socialt, fysiskt och psykiskt. På Dagöholm ser vi läkemedelsassisterad behandling för vissa klienter, speciellt de med manifesterad craving som ett hjälpmedel och i vissa fall som en förutsättning för att klara av och tillgodogöra sig de övriga behandlingsinsatserna på ett effektivt sätt. Men även att se läkemedlen som ett hjälpmedel för att stanna kvar i behandlingen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ge någon hjälp. Samma resonemang gäller oavsett om det handlar om Metadon, Buprenorfin, Concerta, Ritalin eller antidepressiv medicinering. Att hänvisa till att preparat som Metadon och buprenorfin är beroendeframkallande blir till nonsens då de som är insatta redan är så beroende de kan bli, att bli missbruksfri är då ett mål om det handlar om sidomissbruk. Något som kan var förenat med lika stor eller större livsfara än att gå på enbart Heroin, beroende på preparatkombinationer. De erfarenheter vi har hittills är att retentionen i behandlingen är god jämfört med opiatberoende klienter utan läkemedelsassistans. Vad gäller erfarenheterna med medicinering för ADHD problematik, går de över våra egna mest optimistiska förhoppningar, då många av våra förut mer eller mindre uträknade klienter fått ett nytt liv. Soluppgång över Långhalsen 7

8 Utredning De flesta som skrivs in på Dagöholm dokumenteras genom ASI intervjun, KASAM, SCL-90 och IDS100 vid misstanke om ADHD symtom; ASRS.v1-1. Avsikten är att få en så god bakgrund som möjligt för att göra genomförandeplan, samtidigt som vi får möjlighet att göra uppföljningsstudier och förändringsstudier i klientgruppen. Nedan följer en kort beskrivning av de olika bedömninginstrument som företrädesvis förekommer. ASI (Addiction Severity Index) ASi är en internationellt validerad, kartläggande utredningsintervju för vuxna som ger en övergripande bild av klientens upplevelser och situation inom 6 olika områden. Fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkohol och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa. Den strukturerade intervjuns fördel är att risken för att tappa (glömma) information minskas, dessutom ger en strukturerad intervju samma underlag till alla klienter så samma frågor ställs till alla. Till ASI finns även en återkopplingsdel som lägger grunden för samarbetet med klienten. Intervjun är i sig värdeneutral, och då vi frågar efter klientens uppfattning underlättas en terapeutisk allians. I ASI finns även skattningsskalor som klienten skattar. ASI används i dag inom flertalet socialtjänster och inom kriminalvården. Den allmänna spridningen av ASI både inom landet och internationellt öppnar också möjlighet för forskning och ett gemensamt språk mellan olika klientinriktade intressenter. Eftersom ASIintervjun är relativt omfattande bör den genomföras vi personliga möten. För en van intervjuare tar ASI intervjun cirka en timme. ASI hör till de mest spridda och vetenskapligt prövade instrumenten. ADDIS (Alcohol Drog Diagnos Instrument) ADDIS-intervjun är uppbyggd runt både ICD-10:s (International Statistical Classification of Diseas and Relaed Health problems) och DSM-IV:s (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) diagnoskriterier, vilket gör det möjligt att göra en bedömning/diagnos. Dessa system är aktade, välkända och använda över hela världen. Det är vanligtvis bara är läkare och psykologer som får ställa diagnos, alla andra som använder sig av ADDIS gör en bedömning. Denna bedömning tillsammans med annan relevant information t ex från ASI kan sedan ligga till grund för en klinisk diagnos. För att få göra bedömning krävs att man genomgått en behörighetsprocess, blivit godkänd vid examination, och håller behörigheten aktuell. SCL-90 (Symtom check list) Ett av världens mest använda checklista på eventuell förekomst av psykiska problem, innehåller 90 frågor och används för att skatta klientens problem innan en eventuell ytterligare utredning. Samtliga klienter ombeds att fylla i SCL- 90 i samband med ASI- intervju, samt vid utskrivning. IDS100 Används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger både klienten och personal omfattande information om återfallsrisks situationer. Tidsperioden är senaste året och riskprofilen presenteras med hjälp av 8 SUB skalor (riskområden). Återkoppling kan väcka nyfikenhet hos klienten och många kollegor runt om i landet använder IDS-100 som en kartläggning till olika behandlingsinsatser, t ex. återfallsprevention, 8

9 ADHD ASRS -v1.1 (Adult Self-Report Scale-V1.1) från WHOs Composite International Diagnostic Interview ASRS-v1.1 symtom- checklista innehåller de 18 kriterier enligt DSM-IV-TR. Sex av frågorna har visat sig vara de mest prediktiva för ADHD- symtom och utgör del A. Del B av symtom- checklistan innehåller de återstående 12 frågorna. ASRS överensstämmer med kriterierna i den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV och fångar hur ADHD-symtomen uttrycks hos vuxna. Symtomen skattas på en 5-gradig skala med avseende på hur ofta de har inträffat under de senaste sex månaderna. KASAM (Sence of Coherence (Känsla av sammanhang)) Aaron Antonovskys KASAM-begrepp innehåller i sin tur tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus - kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. KASAM- begreppet definieras i sin helhet som "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.". Antonovsky poängterar att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan att de står i relation till varandra. Kvalitetsarbete och uppföljningar Nya lagar och riktlinjer tillkommer och Dagöholm arbetar efter att erbjuda god vård med hög kvalitet. En patientsäkerhetsberättelse skrivs varje år (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten och det sker med stöd av ISO Det innebär att vi följer socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). Det finns också sedan 2008 ett godkänt journalsystem, Secura Nova. Klienters processer kan tydligt följas i detta journalsystem. För att utvecklas anser vi på Dagöholm att uppföljningsarbetet är viktigt och vi använder oss av den externa aktören skandinavisk sjukvårdsinformation som på uppdrag av oss genomför utvärderingar med våra uppdragsgivare. Resultatet diskuteras och analyseras under behandlingskonferenser. Personal på Dagöholm genomförs asi intervjuer på de flesta inskrivna klienter och ambitionen är att följer upp asi intervjuerna på alla fullföljda behandlingar. Det finns dock vissa svårigheter att komma i kontakt med alla klienter. Klienterna erbjuds också en kartläggning vid inskrivning och självskattningsformulär som används är följande: SCL 90, KASAM, ASRS och IDS 100. När klienterna närmar sig utskrivningsdag erbjuds de att fylla i ovanstående formulär igen och vi ger klienten en återkoppling med jämförelse av tidigare resultat. Varje år sammanställs ett resultat av hur många påbörjade behandlingar vi haft och hur många av dem som är fullföljda och hur många som har avbrutit behandlingen. 9

10 Sammanfattning Varefter tiden på Dagöholm framskrider och olika delmål uppnås, alternativt inte uppnås revideras genomförandeplanen. Vi ser även det som mycket viktigt att det finns ett samarbete med placerande kommun, klient och Dagöholm. Av den anledningen ser vi gärna att om det är möjligt att placerande kommuners socialsekreterare eller annan ärendeansvarig kommer till oss och klienten på besök. Beroende på individuella förutsättningar, och om inget annat överenskommits så deltar man som klient på Dagöholm i alla förekommande aktiviteter, dock efter sin förmåga. Detta innebär att det dagliga schemat ska följas (innebär att kliva upp på morgonen) att man deltar i individuella och/eller gruppsamtal, skola alternativt att man arbetar i olika projekt. Efter förmåga deltar man i fysisk träning. Efter klockan är det fri tid och på Dagöholm finns flertalet olika möjligheter att skaffa sig en vettig fritidssysselsättning eller förkovra sig i en redan befintlig. Under tiden man är inskriven på Dagöholm ska en plan för vad som ska hända efter behandlingstiden på Dagöholm upprättas alternativt att en sådan plan finns med redan från start i uppdraget. Vi på Dagöholm vill gärna att om ASI och andra utredningar är gjorda på hemmaplan att vi får ta del av dessa. Observera att vi även vill ha intervjuunderläget till ASI, dels får vi en bättre helhetsbild, än att vi endast får ta del av återföringssamtalet (AFF). Dels vill vi om det är möjligt använda den till vår statistik. Dagöholm arbetar med team, detta innebär att varje klient har en kontaktperson/handläggare på Dagöholm. I teamet finns två handläggare och en praktiker knutna, detta för att uppnå mesta möjliga kontinuitet och att det för det mesta kommer att finnas någon personal från teamet som känner till klienten att prata med eller få hjälp av. Teamen följs åt även i gruppsamtalen, och varje grupp har sitt eget grupprum. All medicinering sker genom vår läkare/sjuksköterska och det är inte tillåtet att ha egen medicin, undantag är mediciner som läkare/sjuksköterska bedömer är livsviktiga för den inskrivne att ha och själva hantera, som allergi/astmamedicin etc. Dagöholm har ramavtal med ett stort antal kommuner. Upptagningsområdet är hela landet. Inskrivningsförfarande sker genom socialsekreterare. Den vanligaste vägen för att komma till oss som inskriven är att man kontaktar sin socialtjänst och beskriver sin problematik. Arbetsgivare erbjuder idag också allt oftare sina anställda behandling i olika former. För den som dömts till kriminalvård finns det också möjlighet att söka så kallad 56 vårdvistelse på behandlingshem. Dagöholm tar emot förfrågningar och ger information till enskilda men är noga med att själva uppdraget skall igångsättas av ovan beskrivna myndigheter eller arbetsgivare. Genom gällande lagstiftning regleras medborgares rätt till bistånd för missbruksproblematik och andra närliggande frågor. 10

11 Dagöholms konferens/utbildning Dagöholm kan till rimliga priser och i en trevlig miljö erbjuda uthyrning av lokaler för konferenser, sammanträden, utbildning etc. Vi har flera lokaler till förfogande med datorer, videoprojektor för visning av data, film, bilder på duk. Overhead etc. Vi ombesörjer även mat, kaffe, läsk och annat som kan behövas för en konferens. Ett maximimalt antal deltagare är personer. En konferens kan även utnyttja den miljö som finns omkring Dagöholm för promenader, Ett besök hos våra djur piggar upp. Eller varför inte använda sig av gymnastikhall eller träningslokal. Vi kan erbjuda video behandlarkonferenser med förvaltningar och andra uppdragsgivare som har svårt att komma till oss, kanske på grund av långa resvägar, eller pressade arbetstider. 11

12 Anna-Lena Borén tillsammans med övrig personal önskar dig välkommen till Behandlingshemmet Dagöholm Kontakt med Dagöholm Anna-Lena Borén VD/Föreståndare tele: e-post: Marina Unnebäck Bit. Föreståndare: tele: e-post: Petra Forssblad Reception/Växel Fax Anna Back Behandlingschef/Medicinskt ansvarig Ulrika Pärnaste Ekonomi/Personalansvarig Therese Ljungmark Arbetsterapeut Anna Bruce Handläggare Susanne Berglund Handläggare Mona Tönnessen Handläggare Christina Sundquist Handläggare Annette Eriksson Handläggare Mats Corneliusson Handläggare Kjell Persson Handläggare Bengt Nordin Praktiker Kenneth Axén Data ansvarig Nils-Erik Eriksson Trädgårdsmästare Hans Haraldsson Kökschef dagoholm.se Videokonferens:

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Välkommen till Fördjupningen!

Välkommen till Fördjupningen! ADDIS Utbildning Välkommen till Fördjupningen! ADDIS och ADDIS-ung Föreläsare Birgitta Imanius Utbildningsmodell för ADDIS/-Ung Grundutbildning Fördjupning: Learning Transfer : Föreläsning, Ppt-presentation

Läs mer

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten.

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten. Bromma Stadsdelsförvaltning Individ-och familjeomsorgen Vuxensektionen Handläggare: Berit Heidenfors Tel 08-50806221 Dnr Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Gunnel Hedman Wallin Box 22067 104

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Bakgrund IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Informationsmaterial 2009-03-09

Informationsmaterial 2009-03-09 Informationsmaterial 2009-03-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsidé.sid 1 Metod... sid 1 Målgrupp.....sid 2 Kunder. sid 2 Vår institution.....sid 2 Verksamhets och utredningssmodell.....sid 2 Vardagen

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ Lars Oscarsson professor socialt arbete Örebro universitet Utgångspunkten för Evidensbaserad praktik & systematisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok Reviderad 2006-05-09 Vårdkedjehandbok INNEHÅLL Vårdkedjearbetet steg för steg Informationsbroschyr. Samtycke till att delta i vårdkedjearbetet Process för behandlingsplanering Behandlingsplan, gemensam

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

SIKTA Process missbruk cannabis

SIKTA Process missbruk cannabis SIKTA Process missbruk cannabis Kriminalvården: Frivårdsinspektör Fredrik Eliasson Lunds socialförvaltning: Socialsekreterare Tale Wide Svensson Statens institutionsstyrelse: Utredningssekreterare Maria

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn VÅRD OCH BILDNING UTBILDNING & LÄRANDE RÅD & STÖD MENTORN December 2011 Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn Målgrupp/brukare Vi vänder oss till ungdomar i Uppsala

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella baskursen

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Vad behöver vi veta för att kunna hjälpa en medmänniska med missbruk/beroende?

Vad behöver vi veta för att kunna hjälpa en medmänniska med missbruk/beroende? Vad behöver vi veta för att kunna hjälpa en medmänniska med missbruk/beroende? Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna denne där hon är och börja just där.

Läs mer

Utredning av alkohol- och drogproblem

Utredning av alkohol- och drogproblem Utredning av alkohol- och drogproblem Orientering i bedömningsinstrumenten ASI, ADAD och ADDIS Jenny Åkerlund, ASI-utbildare, socialtjänsten Skellefteå Utredningsmodell Behandling Steg 1 Gallring finns

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende.

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje är en unik aktör inom vård och omsorg. Det som särskiljer oss

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Tidiga och samordnade insatser vid demenssjukdom Team Berg Bakgrund Omsorgen i Bergs kommun ska präglas av ett salutogent och rehabiliterande

Läs mer

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten i Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen Hällefors

Läs mer

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER EGEHEM UTBILDAR KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER KONFERENSER & WORKSHOPS KURSER ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR EGEHEM ERBJUDER ETT UTBUD AV UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. DU FÅR TA DEL AV DET SENASTE INOM FORSKNING OCH

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Flerstegsboendet Kontaktuppgifter Flerstegsboendet Besöksadress: Söderforsgatan 14 Telefon: 018-727 72 70 Verksamheten är bemannad dygnet runt. Härbärget är tillgängligt för boende

Läs mer

Salutogen miljöterapi på Paloma

Salutogen miljöterapi på Paloma Salutogen miljöterapi på Paloma Innehållsförteckning Bakgrund s.2 Den salutogena modellen s.3 Begriplighet s.3 Hanterbarhet s.3 Meningsfullhet s.3 Den salutogena modellen på Paloma s.4 Begriplighet på

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Utredare Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden

Läs mer

Forskning hand i hand med praktiken:

Forskning hand i hand med praktiken: Forskning hand i hand med praktiken: Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst Docent Anna M. Dåderman, med.dr., fil.dr., Högskolan Väst

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL Sammanställning av verksamheter 1999-12-31 och 2000-08-31 m.m. KOMMUN Hemmets namn Tillståndshavare/ huvudman Målgrupp KALMAR Södertull Kalmar kn Alkohol- och blandmissbrukare i åldern 20 65 år NYBRO Ebba

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Indikatorer Bilaga Preliminär version Innehåll Om indikatorerna... 5 Förteckning över indikatorerna... 6 Indikatorer för god vård och omsorg vid missbruk

Läs mer

Nationella cannabisnätverket

Nationella cannabisnätverket Välkomna! Nationella cannabisnätverket Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ca 30 personer och består idag av 593 medlemmar vid

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Människor mellan raderna. Ett samarbete mellan Norrköpings Stadsbibliotek Öppenvården Gränden. Rapport 2011 NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK

Människor mellan raderna. Ett samarbete mellan Norrköpings Stadsbibliotek Öppenvården Gränden. Rapport 2011 NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK Människor mellan raderna Ett samarbete mellan Norrköpings Stadsbibliotek Öppenvården Gränden Rapport 2011 NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK Människor mellan raderna: Ett nytt verktyg inom missbruksvården? Människor

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde 2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö Information Regional Avd för opiatberonde Inledning 3 Uppdrag 3 Inför inläggning 3 På avdelningen 4 Riktlinjer för behandling av heroinabstinens

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd Utbildningsprogram Hösten 2017 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan 6 814 41 Skutskär Tel: 076 138 20 89 @adress: ohman.lars@outlook.com INNEHÅLL 1

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2016042 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150401 20160331 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

LARO-MOTTAGNINGEN PSYKIATRISKA KLINIKEN, NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS. Patientinformation. Socialtjänsten

LARO-MOTTAGNINGEN PSYKIATRISKA KLINIKEN, NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS. Patientinformation. Socialtjänsten LARO-MOTTAGNINGEN PSYKIATRISKA KLINIKEN, NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS Patientinformation Socialtjänsten Patientinformation till dig som söker till LARO-programmet LARO betyder läkemedelsassisterad rehabilitering

Läs mer

Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM

Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM Förfrågningsunderlag 2015-02-25 Upphandlande organisation Upphandling Eskilstuna kommun Missbruksvård till anställda på Eskilstuna kommun Mahabad Minozada MM 15.006 Sista anbudsdag: 2015-03-25 Symbolförklaring:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-09-02 DNR 510-597/02 Handläggare: Riitta Sköld Tfn: 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Dubbeldiagnosprojektet

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01 Kvalitetsindex Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Delrapport 2007-10-01 SKANDINAVISK SJUKVÅRDSINFORMATION Box 79 827 22 LJUSDAL Tel: 0651-160 40 Fax: 0651-71 19 80 www.sjukvardsinformation.com info@sjukvardsinformation.com

Läs mer

ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument

ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär, baserad på ICD-10 och DSM-IV som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik och som resulterar

Läs mer

Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd

Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd Utveckling av uppföljningsmodell Siv Nyström 2015-12-10 Återblick utvecklingsarbete 2005 ASI prövades i ekonomiskt bistånd i fyra stadsdelar i Stockholm. Klienter

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110216 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20100201 20110131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98 Välkommen Varvet är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor både killar som väntar på svar angående uppehållstillstånd och killar som fått permanent uppehållstillstånd. På boendet bor killar

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Dokumentationsstöd för socialtjänsten

Dokumentationsstöd för socialtjänsten Dokumentationsstöd för socialtjänsten Office Suite med Krypto Proffs Dokumentationssystemet för socialtjänsten används i olika versioner hos socialtjänsten i ca 40 kommuner. Form Perfect HB och Compact

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Livskvalitet trots många hinder

Livskvalitet trots många hinder Livskvalitet trots många hinder Göteborg september 2013 Gunnel Winlund Flerfunktionshinder När funktionsnedsättningar är flera och påverkar vardagen på ett allvarligt sätt Heterogen grupp Intellektuella

Läs mer