Vy över Dagöholm. Långhalsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vy över Dagöholm. Långhalsen"

Transkript

1 1

2 Vy över Dagöholm Det gamla säteriet och överstebostället Dagöholm kom 1939 i IOGT-NTO:s ägo. Samma år startade verksamheten med en erkänd alkoholistanstalt, som senare övergick till allmän alkoholistanstalt. De som då var i behandling utförde olika arbetsuppgifter inom lantbruket som då hörde till Dagöholm. I och med huvudmannareformen 1982 utvecklades behandlingen till en lärande modell med inslag av terapi både individuellt och i grupp, där det individuella i behandlingen betonas. Detta innebär att ett eget ansvar även läggs på klienten att följa behandlingen, var och en efter egen förmåga. Sedan 1996 erbjuds även de som är inskrivna på Dagöholm att delta i Dagöholms egna skolprogram. De som inte vill delta i skolans verksamheter erbjuds att delta i olika arbetsprojekt på Dagöholm efter förmåga och intresse. Dagöholm arbetar efter uppdragsmodell vilket innebär att uppdraget styr behandlings-upplägget. De personer som kommer till Dagöholm är främst remitterade från kommuner, men även från frivård, kriminalvård och LVM institutioner. Långhalsen Alla på Dagöholm har sin egen genomförandeplan speciellt upplagd efter hans eller hennes styrkor, förutsättningar och problembild. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp under behandlingstiden och revideras efter behov. Som grund för genomförandeplanen ligger uppdrag och ASI m. fl. bedömnings-instrument. Det är även viktigt att det finns en plan för vad som ska ske efter Dagöholm. Vi hjälper till med att etablera kontakt med kamratstöd om sådant finns på hemorten. Alternativt med självhjälpsgrupper som AA, NA, Länkarna, KRIS, eller vad man nu är intresserad av. Det viktiga är att det finns något efter behandlingen. 2

3 Dagöholms behandlings och utbildningscenter Som namnet antyder så är Dagöholm ett behandlingscenter, detta innebär kort att vi bedriver vad man kan kalla traditionell behandlingsverksamhet, med individuella samtal och gruppsamtal. Men många av våra klienter behöver ofta mycket mer än så. Av den anledningen har vi även specialiserat oss på olika problemområden och all behandling har individuellt upplägg, med detta följer att vi inte arbetar efter någon modell med stort M. Däremot är all behandlingspersonal utbildad i MI (motiverande samtal). Dagöholm har även utvecklat en skolverksamhet för de som av olika anledningar inte fullföljt sin grundutbildning, eller vill förkovra sig i något ämne, som data, historia, matematik, svenska, språk etc. Man kan även studera på gymnasienivå för att komplettera saknade utbildningar, eller att man vill påbörja/fullfölja den där utbildningen som aldrig blev av eller klar. Vill man kan man söka sig till olika folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning eller högskola eller andra utbildningar. All utbildning läggs efter grundläggande test på en nivå som passar just den personen. Klienterna har möjlighet att arbeta med minnesträningsprogrammet Cogmed under behandlingstiden. Vi arbetar även i viss utsträckning med praktiknära utbildningar för de som av olika anledningar inte klarar av att tillgodogöra sig traditionell utbildning, där tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktiskt arbete, kombinerat med vissa dagar teori. Vid den praktiknära utbildningen får du räkna med att du kan få pendla till utbildningsorten. Ofta är det Katrineholm eller Eskilstuna. Vi håller även på att anpassa byggnader så att de ska bli mer tillgängliga för rörelsehindrade. Snickeriet Då Dagöholm har en stor snickeriverkstad finns möjligheter till olika verksamheter inom snickeri och olika träarbeten. Blåkråkan 3

4 Friskvårdsrum Sjukan På Dagöholm kan vi ta emot 40 klienter. Män och kvinnor från 18 år och uppåt, med alkohol och/eller narkotikaproblem, kriminalitet, psykosociala problem, ADHD problematik. Vi tar även emot klienter med viss psykiatrisk problematik, samt lättare omvårdnadsärenden. Grunden för att ta emot omvårdnadsärenden är alltid att klienten ska kunna sköta sin dagliga hygien och i övrigt kunna fungera så pass att ingen ständig tillsyn behövs. Vi kan heller inte ta emot personer som behöver daglig läkarkontakt, leg. sjuksköterska finns på plats alla vardagar. Behandlingsprogrammet har en tydlig struktur där det dagliga schemat styr. Schemat innehåller bl.a. Gruppsamtal och individuella samtal, skola och/eller arbete, fysisk träning (efter förmåga), projektarbeten, egen tid för städning av eget rum etc. Vi ser deltagande i de dagliga aktiviteterna som viktiga för att få en grundläggande struktur i det dagliga livet, inte sällan har man i missbrukslivet vänt på dygnen och begreppet fri-tid blir bara meningsfullt om det finns en motpol. Boende Att göra saker tillsammans är roligt och leder till ökad trivsel och samhörighet. Utöver det som det dagliga schemat erbjuder finns det efter dagens slut möjlighet till ett flertal olika aktiviteter som; Datorer, musikrum, motionslokal, friskvårdsrum stadsresor, snickeriverkstad. Vi gör även kollektiva resor som utflykt till våran båt Blåkråkan, besök på idrottsevenemang, fjällresa och resa till natursköna Brommagården i Trosas skärgård anordnas varje år m.m. Dagöholm ligger även precis vid sjön Långhalsen så för den som har fiske som intresse finns båt och kanot att låna, eller om man bara vill ta en tur på sjön så går det bra. Dagöholm har även en egen pool för bad och motion. Runt omkring Dagöholm finns skog och strövområden. Vi deltar även i olika mässor och konferenser. Skolan har egna aktiviteter som besök på bibliotek, tidningar, olika museer, där man kopplar ihop studiebesöket med de ämnen man läser. Musikrum 4

5 Personalens utbildning är bland annat; Leg psykoterapeut. Leg Sjuksköterska. Socionom. Socialpedagoger. Beteendevetare. Specialist i psykiatrisk vård. Behandlingsassistenter utbildade vid Mälardalens Högskola och Stensunds folkhögskola. Lärare med Universitetsutbildning Läkepedagogisk utbildning. Flera i personalgruppen har även akademisk examen som Fil kand och leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistläkare i psykiatri och beroende, leg arbetsterapeut och leg läkare. Flertalet i behandlargruppen är utbildade i ASI och MI/TTM. Flertalet i personalgruppen är ÅP utbildade. Läkare, psykolog och psykiatriker finns på konsultbasis. Handledning och vidareutbildning bedrivs kontinuerligt. Personalen ses som en resurs, detta innefattar en klar drogpolicy, målinriktad satsning på personalvård innefattande hälsokontroller. Tid finns avsatt för friskvård med klienterna, och hjälp med rökavvänjning. I begreppet personalvård innefattas även den mänskliga omsorg vi alla behöver för att må bra. Dagöholm har en mycket låg sjukfrånvaro. Familj, barn och anhöriga ses som en resurs och vi uppmuntrar till besök och kontakt av klientens nära. Speciellt angeläget kan det vara att barnen ges möjlighet att komma på besök, när detta är möjligt. Dagöholm har en viss djurhållning som betydande trivselfaktor med bland annat får och katter, ett inslag som ofta roar både ung och gammal. Mera om personalen finns att läsa på vår hemsida 5

6 Kamratstödsverksamhet Kamratstödsverksamheten startade 1987 på initiativ från Dagöholm. Tanken bakom kamratstöd var att det var relativt enkelt att vara drogfri under behandlingstiden och när man var på Dagöholm. Men att problemen uppstår den dag man åker tillbaka till sina gamla miljöer där ingenting egentligen har förändrats, och när gamla kamrater knackar på. Då kan ett återfall ligga på lut. Vi vet även idag att en av de absolut svåraste sakerna för en person med ett drogberoende kan vara ensamheten när man kommer tillbaka. Ingen människa vill vara ensam och missbrukare är inget undantag. Många saknar även en meningsfull sysselsättning när man blir utskriven, detsamma gäller fritidsaktiviteter och gemenskap med andra människor som inte är inne i ett aktivt missbruk. Här har kamratstöd och andra grupper en viktig mission att fylla. Kamratstödet ska ses som ett komplement till andra verksamheter och självhjälpsgrupper, inte enbart som ett alternativ: Kamratstödsverksamheterna runt om i landet ser olika ut, och något enhetligt direktiv för hur det ska se ut finns inte. Det är mycket upp till de som är aktiva i gruppen att forma sin verksamhet. Men det finns ett villkor och det är att om man ska besöka ett kamratstöd ska man vara nykter eller drogfri, om inte annat så med hänsyn till andra besökare. Blåkråkan Valla gokartbana En del kamratstöd har valt att samverka med socialtjänst, KRIS och andra verksamheter. Besökare till kamratstöd använder ofta sig av självhjälpsgrupper som AA. NA. Länkarna. RIA. Kyrka etc. parallellt med kamratstödet. När det gäller samarbete kamratstöd och socialtjänst så är en fråga lagligheten och det finns stöd i 3 kap 1 som klart uttrycker att till socialnämndens uppgifter hör att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Det finns således ett klart lagstöd för samverkan. Det är även angeläget att kamratstödet inte enbart är öppet för endast f.d. missbrukare. Även personer med psykiska funktionshinder, psykosociala problem, anhöriga, socialt intresserade eller helt enkelt ensamma människor är välkomna till kamratstödet. Det ger även en styrka om ett kamratstöd kan ha personer med olika bakgrund och intressen i sin verksamhet. Det viktiga är nykterhet/drogfrihet vid deltagandet. Kamratstödsverksamhet finns i dag på många platser runt om i Sverige, och är idag en viktig del i IOGT-NTO:s sociala arbete. 6

7 Läkemedelsassisterad behandling på Dagöholm På Dagöholm har vi valt att kalla all behandling med tillägg av Metadon, buprenorfin, Concerta, Ritalin för läkemedelsassisterad behandling. Begrepp som Metadonbehandling, Subutexbehandling eller Concertabehandling ska inte förekomma, från vår sida. Anledningen är att vi ser begreppet läkemedelsassisterad behandling ur flera perspektiv är ett bra begreppsalternativ då detta inte är lika värdeladdat som exempelvis Metadonbehandling. Inte heller begreppet substitutionsbehandling har vi funnit tillfredställande, då substitut betyder ersättning och för oss innebär behandling med dessa preparat mer än att enbart ersätta en opiat med en annan. Tanken är kort att läkemedlen assisterar den redan förekommande behandlingen på Dagöholm, den ersätter den inte. För att vi ska ta emot en klient på läkemedelsassisterad behandling vill vi att det finns en ordentlig planering för klientens behandling på Dagöholm, likväl som efter behandlingen, både vad gäller socialt, fysiskt och psykiskt. På Dagöholm ser vi läkemedelsassisterad behandling för vissa klienter, speciellt de med manifesterad craving som ett hjälpmedel och i vissa fall som en förutsättning för att klara av och tillgodogöra sig de övriga behandlingsinsatserna på ett effektivt sätt. Men även att se läkemedlen som ett hjälpmedel för att stanna kvar i behandlingen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ge någon hjälp. Samma resonemang gäller oavsett om det handlar om Metadon, Buprenorfin, Concerta, Ritalin eller antidepressiv medicinering. Att hänvisa till att preparat som Metadon och buprenorfin är beroendeframkallande blir till nonsens då de som är insatta redan är så beroende de kan bli, att bli missbruksfri är då ett mål om det handlar om sidomissbruk. Något som kan var förenat med lika stor eller större livsfara än att gå på enbart Heroin, beroende på preparatkombinationer. De erfarenheter vi har hittills är att retentionen i behandlingen är god jämfört med opiatberoende klienter utan läkemedelsassistans. Vad gäller erfarenheterna med medicinering för ADHD problematik, går de över våra egna mest optimistiska förhoppningar, då många av våra förut mer eller mindre uträknade klienter fått ett nytt liv. Soluppgång över Långhalsen 7

8 Utredning De flesta som skrivs in på Dagöholm dokumenteras genom ASI intervjun, KASAM, SCL-90 och IDS100 vid misstanke om ADHD symtom; ASRS.v1-1. Avsikten är att få en så god bakgrund som möjligt för att göra genomförandeplan, samtidigt som vi får möjlighet att göra uppföljningsstudier och förändringsstudier i klientgruppen. Nedan följer en kort beskrivning av de olika bedömninginstrument som företrädesvis förekommer. ASI (Addiction Severity Index) ASi är en internationellt validerad, kartläggande utredningsintervju för vuxna som ger en övergripande bild av klientens upplevelser och situation inom 6 olika områden. Fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkohol och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa. Den strukturerade intervjuns fördel är att risken för att tappa (glömma) information minskas, dessutom ger en strukturerad intervju samma underlag till alla klienter så samma frågor ställs till alla. Till ASI finns även en återkopplingsdel som lägger grunden för samarbetet med klienten. Intervjun är i sig värdeneutral, och då vi frågar efter klientens uppfattning underlättas en terapeutisk allians. I ASI finns även skattningsskalor som klienten skattar. ASI används i dag inom flertalet socialtjänster och inom kriminalvården. Den allmänna spridningen av ASI både inom landet och internationellt öppnar också möjlighet för forskning och ett gemensamt språk mellan olika klientinriktade intressenter. Eftersom ASIintervjun är relativt omfattande bör den genomföras vi personliga möten. För en van intervjuare tar ASI intervjun cirka en timme. ASI hör till de mest spridda och vetenskapligt prövade instrumenten. ADDIS (Alcohol Drog Diagnos Instrument) ADDIS-intervjun är uppbyggd runt både ICD-10:s (International Statistical Classification of Diseas and Relaed Health problems) och DSM-IV:s (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) diagnoskriterier, vilket gör det möjligt att göra en bedömning/diagnos. Dessa system är aktade, välkända och använda över hela världen. Det är vanligtvis bara är läkare och psykologer som får ställa diagnos, alla andra som använder sig av ADDIS gör en bedömning. Denna bedömning tillsammans med annan relevant information t ex från ASI kan sedan ligga till grund för en klinisk diagnos. För att få göra bedömning krävs att man genomgått en behörighetsprocess, blivit godkänd vid examination, och håller behörigheten aktuell. SCL-90 (Symtom check list) Ett av världens mest använda checklista på eventuell förekomst av psykiska problem, innehåller 90 frågor och används för att skatta klientens problem innan en eventuell ytterligare utredning. Samtliga klienter ombeds att fylla i SCL- 90 i samband med ASI- intervju, samt vid utskrivning. IDS100 Används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger både klienten och personal omfattande information om återfallsrisks situationer. Tidsperioden är senaste året och riskprofilen presenteras med hjälp av 8 SUB skalor (riskområden). Återkoppling kan väcka nyfikenhet hos klienten och många kollegor runt om i landet använder IDS-100 som en kartläggning till olika behandlingsinsatser, t ex. återfallsprevention, 8

9 ADHD ASRS -v1.1 (Adult Self-Report Scale-V1.1) från WHOs Composite International Diagnostic Interview ASRS-v1.1 symtom- checklista innehåller de 18 kriterier enligt DSM-IV-TR. Sex av frågorna har visat sig vara de mest prediktiva för ADHD- symtom och utgör del A. Del B av symtom- checklistan innehåller de återstående 12 frågorna. ASRS överensstämmer med kriterierna i den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV och fångar hur ADHD-symtomen uttrycks hos vuxna. Symtomen skattas på en 5-gradig skala med avseende på hur ofta de har inträffat under de senaste sex månaderna. KASAM (Sence of Coherence (Känsla av sammanhang)) Aaron Antonovskys KASAM-begrepp innehåller i sin tur tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus - kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. KASAM- begreppet definieras i sin helhet som "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.". Antonovsky poängterar att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan att de står i relation till varandra. Kvalitetsarbete och uppföljningar Nya lagar och riktlinjer tillkommer och Dagöholm arbetar efter att erbjuda god vård med hög kvalitet. En patientsäkerhetsberättelse skrivs varje år (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten och det sker med stöd av ISO Det innebär att vi följer socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). Det finns också sedan 2008 ett godkänt journalsystem, Secura Nova. Klienters processer kan tydligt följas i detta journalsystem. För att utvecklas anser vi på Dagöholm att uppföljningsarbetet är viktigt och vi använder oss av den externa aktören skandinavisk sjukvårdsinformation som på uppdrag av oss genomför utvärderingar med våra uppdragsgivare. Resultatet diskuteras och analyseras under behandlingskonferenser. Personal på Dagöholm genomförs asi intervjuer på de flesta inskrivna klienter och ambitionen är att följer upp asi intervjuerna på alla fullföljda behandlingar. Det finns dock vissa svårigheter att komma i kontakt med alla klienter. Klienterna erbjuds också en kartläggning vid inskrivning och självskattningsformulär som används är följande: SCL 90, KASAM, ASRS och IDS 100. När klienterna närmar sig utskrivningsdag erbjuds de att fylla i ovanstående formulär igen och vi ger klienten en återkoppling med jämförelse av tidigare resultat. Varje år sammanställs ett resultat av hur många påbörjade behandlingar vi haft och hur många av dem som är fullföljda och hur många som har avbrutit behandlingen. 9

10 Sammanfattning Varefter tiden på Dagöholm framskrider och olika delmål uppnås, alternativt inte uppnås revideras genomförandeplanen. Vi ser även det som mycket viktigt att det finns ett samarbete med placerande kommun, klient och Dagöholm. Av den anledningen ser vi gärna att om det är möjligt att placerande kommuners socialsekreterare eller annan ärendeansvarig kommer till oss och klienten på besök. Beroende på individuella förutsättningar, och om inget annat överenskommits så deltar man som klient på Dagöholm i alla förekommande aktiviteter, dock efter sin förmåga. Detta innebär att det dagliga schemat ska följas (innebär att kliva upp på morgonen) att man deltar i individuella och/eller gruppsamtal, skola alternativt att man arbetar i olika projekt. Efter förmåga deltar man i fysisk träning. Efter klockan är det fri tid och på Dagöholm finns flertalet olika möjligheter att skaffa sig en vettig fritidssysselsättning eller förkovra sig i en redan befintlig. Under tiden man är inskriven på Dagöholm ska en plan för vad som ska hända efter behandlingstiden på Dagöholm upprättas alternativt att en sådan plan finns med redan från start i uppdraget. Vi på Dagöholm vill gärna att om ASI och andra utredningar är gjorda på hemmaplan att vi får ta del av dessa. Observera att vi även vill ha intervjuunderläget till ASI, dels får vi en bättre helhetsbild, än att vi endast får ta del av återföringssamtalet (AFF). Dels vill vi om det är möjligt använda den till vår statistik. Dagöholm arbetar med team, detta innebär att varje klient har en kontaktperson/handläggare på Dagöholm. I teamet finns två handläggare och en praktiker knutna, detta för att uppnå mesta möjliga kontinuitet och att det för det mesta kommer att finnas någon personal från teamet som känner till klienten att prata med eller få hjälp av. Teamen följs åt även i gruppsamtalen, och varje grupp har sitt eget grupprum. All medicinering sker genom vår läkare/sjuksköterska och det är inte tillåtet att ha egen medicin, undantag är mediciner som läkare/sjuksköterska bedömer är livsviktiga för den inskrivne att ha och själva hantera, som allergi/astmamedicin etc. Dagöholm har ramavtal med ett stort antal kommuner. Upptagningsområdet är hela landet. Inskrivningsförfarande sker genom socialsekreterare. Den vanligaste vägen för att komma till oss som inskriven är att man kontaktar sin socialtjänst och beskriver sin problematik. Arbetsgivare erbjuder idag också allt oftare sina anställda behandling i olika former. För den som dömts till kriminalvård finns det också möjlighet att söka så kallad 56 vårdvistelse på behandlingshem. Dagöholm tar emot förfrågningar och ger information till enskilda men är noga med att själva uppdraget skall igångsättas av ovan beskrivna myndigheter eller arbetsgivare. Genom gällande lagstiftning regleras medborgares rätt till bistånd för missbruksproblematik och andra närliggande frågor. 10

11 Dagöholms konferens/utbildning Dagöholm kan till rimliga priser och i en trevlig miljö erbjuda uthyrning av lokaler för konferenser, sammanträden, utbildning etc. Vi har flera lokaler till förfogande med datorer, videoprojektor för visning av data, film, bilder på duk. Overhead etc. Vi ombesörjer även mat, kaffe, läsk och annat som kan behövas för en konferens. Ett maximimalt antal deltagare är personer. En konferens kan även utnyttja den miljö som finns omkring Dagöholm för promenader, Ett besök hos våra djur piggar upp. Eller varför inte använda sig av gymnastikhall eller träningslokal. Vi kan erbjuda video behandlarkonferenser med förvaltningar och andra uppdragsgivare som har svårt att komma till oss, kanske på grund av långa resvägar, eller pressade arbetstider. 11

12 Anna-Lena Borén tillsammans med övrig personal önskar dig välkommen till Behandlingshemmet Dagöholm Kontakt med Dagöholm Anna-Lena Borén VD/Föreståndare tele: e-post: Marina Unnebäck Bit. Föreståndare: tele: e-post: Petra Forssblad Reception/Växel Fax Anna Back Behandlingschef/Medicinskt ansvarig Ulrika Pärnaste Ekonomi/Personalansvarig Therese Ljungmark Arbetsterapeut Anna Bruce Handläggare Susanne Berglund Handläggare Mona Tönnessen Handläggare Christina Sundquist Handläggare Annette Eriksson Handläggare Mats Corneliusson Handläggare Kjell Persson Handläggare Bengt Nordin Praktiker Kenneth Axén Data ansvarig Nils-Erik Eriksson Trädgårdsmästare Hans Haraldsson Kökschef dagoholm.se Videokonferens:

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Välkommen till Fördjupningen!

Välkommen till Fördjupningen! ADDIS Utbildning Välkommen till Fördjupningen! ADDIS och ADDIS-ung Föreläsare Birgitta Imanius Utbildningsmodell för ADDIS/-Ung Grundutbildning Fördjupning: Learning Transfer : Föreläsning, Ppt-presentation

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ Lars Oscarsson professor socialt arbete Örebro universitet Utgångspunkten för Evidensbaserad praktik & systematisk

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun

Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun Förord Vi som arbetat med att omforma och förbättra vår uppföljningsmodell vill säga ett tack för deltagande

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Utredare Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde 2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö Information Regional Avd för opiatberonde Inledning 3 Uppdrag 3 Inför inläggning 3 På avdelningen 4 Riktlinjer för behandling av heroinabstinens

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende.

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje är en unik aktör inom vård och omsorg. Det som särskiljer oss

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer Konferens Draken 20 mars 2009 Utbildningsdel 3 Narkotika- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Kapitel 5 Föreläsare professor Mats Fridell R I S GIR Riktlinjer I Samverkan

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-11-04 Dnr ON 2014-277 Björn Skoog Sari Hammarfrid Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Dokumentationsstöd för socialtjänsten

Dokumentationsstöd för socialtjänsten Dokumentationsstöd för socialtjänsten Office Suite med Krypto Proffs Dokumentationssystemet för socialtjänsten används i olika versioner hos socialtjänsten i ca 40 kommuner. Form Perfect HB och Compact

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Screening och utredning av alkohol- och drogproblem

Screening och utredning av alkohol- och drogproblem Screening och utredning av alkohol- och drogproblem Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken SU Sven-eric.alborn@vgregion.se Att anpassa behandling - kartläggning

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140314 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Forskning hand i hand med praktiken:

Forskning hand i hand med praktiken: Forskning hand i hand med praktiken: Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst Docent Anna M. Dåderman, med.dr., fil.dr., Högskolan Väst

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY. Under perioden 2006-04-30 till 2007-04-30

BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY. Under perioden 2006-04-30 till 2007-04-30 1 UTVÄRDERI G OCH VERKSAMHETSUPPLYS I GAR GÄLLA DE BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY Under perioden 2006-04-30 till 2007-04-30 Under året har vi arbetat hårt med kvaliteten och kompetensen. Vi har

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Stiftelsen Credo Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Varken du eller jag kan allt Men så säker är jag på att vi har något att lära varandra /Jocke Credos grundfilosofi är att alla människor

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen (SoL) av Sävik behandlingshem AB

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen (SoL) av Sävik behandlingshem AB BESLUT 1(8) Sociala enheten Britta Johnsson Direktnr. 023-815 68 Faxnr. 023-815 50 britta.johnsson@lansstyrelsen.se Sävik behandlingshem AB Box 61 783 22 SÄTER Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer Våga Vilja Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun Insats enligt SoL 4:1 Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser på hemmaplan Erbjuder skola alt praktik Nära samarbete med elevhälsa

Läs mer

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de?

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol och/eller läkemedelsmissbruk.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV 14 april 2015 Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm TRAUMA Många olika betydelser Grekiska: Sår, skada (ursprungligen

Läs mer

Orientering i bedömningsinstrumentet DOK

Orientering i bedömningsinstrumentet DOK Orientering i bedömningsinstrumentet DOK Bert Gren, specialist i klinisk psykologi Utvecklingsledare för IKMDOK IKM, Växjö universitet Social Resursförvaltning, Göteborgs stad Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Umeåmodellen Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor Elever med hög skolfrånvaro Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Dokumentansvarig: Karin Arnqvist specialpedagog och Cecilia

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Krukis motivation och behandling

Krukis motivation och behandling Krukis motivation och behandling KVALITETSUTVECKLING AV MOTIVERANDE SAMTAL Elizabeth Hjälmarstedt verksamhetsledare Jonas Rengensjö projektledare MI The Capital of Scandinavia Krukis som bas för förändringsarbete

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer