KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?"

Transkript

1 ÄR DET BARNEN DET ÄR FEL PÅ? KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? Fakta om psykofarmaka till ungdom på Gotland särskilt avseende ADHD Sammanfattning av ABF-föreläsning 12 november 2013 Lars Lundström Samtliga diagram från Socialstyrelsens statistikdatabas

2 ADHD-medicinering Alla åldrar, samtliga län. Gotland etta därefter Uppsala Åldersgruppen 10 till 19 år. Utvecklingen Gotland (kurvan överst), genomsnittligt i riket (undre kurvan)

3 Hur bestäms ADHD? Det finns inga blodprover, laboratorieundersökningar, hjärnröntgen eller neuropsykologiska test för att ställa diagnos. Om du uppfyller 5 av följande 9 kriterier kan du få diagnosen ADHD med framförallt bristande uppmärksamhet 1) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter 2) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 3) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 4) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 5) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 6) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) 7) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 8) är ofta lättdistraherad av yttre intryck 9) är ofta glömsk i det dagliga livet

4 Om du uppfyller 5 av följande 9 kriterier kan du få diagnosen ADHD hyperaktiv/impulsiv typ 1) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 2) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 3) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 4) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 5) verkar ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv" 6) pratar ofta överdrivet mycket 7) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 8) har ofta svårt att vänta på sin tur 9) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).

5 Om du uppfyller kraven både för uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet kan du få diagnosen ADHD kombinerad typ Funktionsstörande symptom ska finnas inom fler än ett områden under minst 6 månader (tex skola och hem). Symptom finnas före 12 års ålder (tidigare före 7 år). För barn under 17 år krävs 6 av kriterierna. Symtomen ska inte enbart förekomma i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen eller psykotiskt syndrom och inte bättre förklaras med någon annan psykisk störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom eller personlighetsstörning). I den nya diagnosmanualen DSM-5 utesluts inte samtidiga autismspektrumtillstånd. DSM-diagnoserna är kritiserade för sin subjektivitet. Vad är ofta? Det är rena beteendediagnoser. Inga orsaker finnas angivna i manualen. Det man har är ett beteende. I diagnosmanualen påpekas att ouppmärksamhet i klassrummet även kan uppstå när mycket begåvade barn sätts i understimulerande miljö samt att ADHD även måste skiljas från svårigheter med målinriktat beteende hos barn från olämpliga och kaotiska hemmiljöer

6 Inom psykiatrin hävdas att ADHD är ett medfött biologiskt problem eller förlossningsskada som inte har något att göra med varken samhälle, uppväxt eller miljö: Tillstånden är antingen ärftligt betingade eller uppstår till följd av skador i nervsystemet... (professor Christopher Gillberg) Forskare som är insatta i området är numera överens om att adhd är ett biologiskt baserat funktionshinder... Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer såsom dålig uppfostran, brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller dylikt skulle kunna förklara uppkomsten av adhd. (Information från Landstinget i Uppsala uppdaterad i oktober 2012) Medicineringen mot ADHD utgår från denna biologiska definition. Kemiska preparat antas kunna korrigera ett så kallat neuropsykiatriskt handikapp Kritiken Kritiker av den biologiska definitionen anser att ADHDbeteende orsakas av en genetiskt betíngad sårbarhet som under miljöns inverkan kommer till skilda uttryck. Man ifrågasätter den omfattande medicineringen och anser att psykofarmaka kanske kan vara aktuell för någon halv procent. Istället förespråkas en integrerad biologisk/psykologisk/social modell för uppkomst och behandling av ADHD.

7 Snarast är det så att flertalet insatta forskare är överens om att miljön starkt påverkar ADHD-beteende. Alltför omfattande TV-tittande, frånvaro av fri lek, sömnbrist, sociala problem, sockerintag allt påverkar koncentrationsförmågan som bevisligen kan höjas avsevärt genom goda vanor, träning av arbetsminne och inte minst diet. Är låg utbildning och kriminalitet ärftlig? För tre år sedan fann Anders Hjern vid Karolinska institutet, i en studie av en miljon skolbarn, att det var dubbelt så vanligt med ADHD-medicin i familjer med enbart grundskoleutbildning. Tre gånger så vanligt hos barn med lägst utbildade mödrar. För två år sedan slogs upp stort i media att ADHD orsakas av skadade gener. Men om man tittar på undersökningen stämmer det inte. Endast hos 16 procent av de ADHD-diagnosticerade kunde påvisas en liten genetisk förändring, som även återfanns hos åtta procent utan diagnos Inom kriminalvården anses att närmare hälften av alla fängelseinterner har ADHD och bör medicineras. Med tanke på att medicineringen utgår från att ADHD är en ärftlig eller förvärvad skada kan man ställa fråga om vi åter närmar oss 20- talets uppfattning om en genetiskt problematisk underklass Troligen kommer den så kallade epigenetiken att visa hur psykosocial belastning och kost kan ge utslag över generationer.

8 Barn är olika Kring 1970 ansågs att specialundervisningen i den svenska skolan hade blivit alldeles för omfattande och den skars ner radikalt. I skolan hade man uppfattat uppmärksamhetsproblem som ett pedagogiskt problem mer än ett medicinskt. Tanken att man måste stödja barn som inte hänger med, barn med långsam inlärningsförmåga, den inställningen försvann snabbt under 1970-talet Man glömde bort att barn är olika och utvecklas i olika takt. En del långsamt och noggrant. Tyvärr kan snabbhet utan förståelse premieras i skolan om den förvandlas till tävling I en normal klass med 26 elever är skillnaden i utveckling vid skolstarten upp till 3 år och vid 13 års ålder upp till 10 år. Dessutom ligger pojkarna generellt ett och ett halvt år efter flickorna. En del flickor kan i klass 2 läsa på gymnasienivå samtidigt som en del pojkar inte knäckt läskoden. Svårt att då uppehålla den patriarkala dominansen. Skolan är för flickor är slutsatsen. Socialstyrelsen har noterat att barn födda senare på året har en betydligt högre risk att få en ADHD-diagnos än barn födda tidigt på året. Samma mönster syns i läkemedelsregistret: 35 procent fler pojkar som är födda årets sista månad får läkemedel mot ADHD jämfört med snittet av de som är födda första halvåret. Är det egentligen omognad som diagnosticeras?

9 Om barnet går i en skola med många stökiga barn, där lärartätheten är låg, där mycket av arbetet bygger på att barnet själv ska strukturera sina uppgifter och där specialpedagoger saknas är det självklart att känsliga barn även från välfungerande familjer får problem med att klara av sin skolgång. Lika självklart är det att känsliga barn får större problem om de växer upp tillsammans med föräldrar som inte kan ge och inte har råd att köpa läxhjälp. Eller med föräldrar som missbrukar alkohol eller narkotika och som kanske utsätter barnet för vanskötsel Inom skolvärlden i Sverige har de neuropsykiatriska diagnoserna nu högre status än pedagogiska och socialmedicinska synsätt. Bo-Lennart Ekström har i en avhandling visat hur den biologiska psykiatrin undan för undan har erövrat tolkningsföreträdet när det gäller att förklara varför elever får problem med inlärning och beteende. Vad tycker barnen? Förvånansvärt få har frågat vad barnen anser om sin medicinering. För tio år sedan kom en undersökning som visade att den viktigaste positiva effekten av behandlingen med centralstimulantia enligt barnen var att deras lärare och föräldrar gillade dem mer när de tog sin medicin. (Moline & Frankenberger). Nu finns en färsk norsk studie som visar liknande resultat (Aina Oldsvold). Diagnos och medicinering kan lugna ner det lite kring barnet men det biologiskt medicinska fackspråket

10 bidrar till att dölja föräldrarna egna tankar om barnet och även psykosociala förhållanden. Varken föräldrarnas eller barnens tankar, bekymmer och problem uppmärksammas i ADHDlitteraturen. Den norska undersökningen visar att ADHD-medicinerade barn i inget fall själva begär medicinsk behandling. Barnens berättelse sammanfaller inte med den officiella beskrivning som talar om få eller inga biverkningar. Ingen upplever att diagnosen fått deras liv att falla på plats. Enligt Olsvolds undersökning kämpar 75 procent av barnen med ofta skrämmande och plågsamma biverkningar som tics, påverkan på rörelsemönstret, personlighetsförändringar, humörsvängningar, insomningssvårigheter, viktnedgång och dålig matlust. Illamående och magont är snarare regel än undantag. En dag kommer vi att se oss om och undra: Varför gjorde vi det igen? I en artikel i Wall Street Journal (15/6) ställs den frågan under rubriken: A Nation of Kids on Speed. Artikelförfattarna Cohen och Rasmussen, professorer i medicin respektive vetenskapshistoria, frågar sig hur vi har kunnat glömma de historiska erfarenheterna. Under andra världskriget höjdes soldaternas stridsmoral och prestation med amfetaminsubstanser. Samtidigt hyllades preparaten på hemmafronten som medel mot depression och som idealiska bantningsmedel. ("be beachable by summer ).

11 Fram till 1969 ökade medicineringen. Då kunde konstateras att den bara undantagsvis gav resultat. Många blev missbrukare och biverkningarna var besvärliga bestämdes att alla förskrivningar måste rapporteras. Mellan 1969 och 1972 minskade de med 90 procent. Läkare började nu istället använda psykostimulantia mot rastlöst beteende hos känsliga och stressade barn (sedan 1987 kallat ADHD). Användningen var dock begränsad fram till 90- talet då läkemedelsindustrins experter och lobbyorganisationer började hävda att psykostimulantia inte ledde till missbruk hos diagnosticerade barn. Att tvärtom risken minskade för framtida drogmissbruk. Detta är inte vetenskapligt belagt. Forskning som förbises I Socialstyrelsens rapport om diagnos och behandling av ADHD som publicerade för ett år sedan konstateras att diagnosmetoderna år otillförlitliga och att långtidsstudier av medicineringseffekter saknas. Detta är anmärkningsvärt, eftersom så sent som 2004 höjde samma Socialstyrelse faktiskt en långtidsundersökning till skyarna som den bästa undersökningen någonsin och en milstolpe i barnpsykiatrins utveckling. Denna amerikanska så kallade MTA-studie (Multimodal Treatment Study of Children With ADHD) skulle slutgiltigt bevisa de positiva effekter av medicinering - och de första resultaten 1999 kunde tolkas på detta sätt. 3-årsuppföljningen och senare 8-årsuppföljningen blev dock besvikelser.

12 Den enda effekt som konstaterades var att barnen blev några centimeter kortare En av studiens ledande forskare William Pelham kommenterar: Forskargruppen tog i sin första publikation så stark ställning för medicinering att deltagarna nu tycker att det är pinsamt att konstatera att de hade fel och vilseledde hela fältet. Kan denna pinsamhet förklara varför man i Sverige försöker glömma den undersökning som motiverade medicinlavinen? Hur kan Socialstyrelsen förbise den stora långtidsstudie av barn med ADHD som regeringen i västra Australien redovisade för två år sedan, den så kallade Rainestudien. Forskningsledaren Lou Landau säger att han inte hade förväntat sig en sådan uppenbar avsaknad av medicineringseffekt... om det fanns någon effekt, så var den att symtomen försämrades av ADHD-medicinering. I januari i år publicerades - också i Australien - en undersökning av ADHD-medicinerade pojkar. Pubertetsutveckling var normal vid års ålder men vid års ålder var den påtagligt försenad. Ju mer medicinering desto långsammare tillväxt (The Medical Journal of Australia). I februari kunde amerikanska Johns Hopkins Children s Center konstatera att efter sex år kämpade 9 av 10 ADHDdiagnosticerade barn fortfarande med med ofta svåra symptom. Om de hade medicinerats eller inte gjorde ingen skillnad (The Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry).

13 En pågående undersökning i Frankfurt omfattar 500 förskolebarn i åtgärdsgrupp och kontrollgrupp. Redan efter ett år gav psykologiskt kompetent personalhandledning klar symtomminskning. Uppföljning kommer att ske efter första skolåret, omfattande också ett större antal omsorgsfullt studerade psykoterapier med ADHD-barn. En annan tysk rapport beskriver 93 barn, varav 28 tidigare Ritalina-behandlade, som med goda resultat behandlats med barn- och familjeterapi. (Tidskrift för Svensk Psykiatri 3, September 2012) Barnen kunde undan för undan bättre klargöra sina önskningar, rädslor och konflikter och därmed också ge upp sina störande beteenden och ADHD-symtom. Medicineringen kunde avslutas i 27 av de 28 fallen och hade vid uppföljningen sex månader efter terapislut inte behövt återupptas. Nya sensationella resultat I mitten av maj 2013 publicerades en forskningsrapport som radikalt ändrar förutsättningarna för behandling av ADHD. Medicinering med amfetaminliknande preparat som Concerta och Ritalin utgår från uppfattningen att ADHD orsakas av en låg dopaminnivå i hjärnan som kan rättas till med psykofarmaka. Dopamin är en kemisk substans som förmedlar signaler mellan hjärnceller som har att göra med uppmärksamhet och välbefinnande. Nu påvisar Nora Volkov, en av de främsta forskarna inom fältet, att en längre tids medicinering ger hjärnförändringar som gradvis försämrar förmågan att reagera på denna typ av

14 medicin (Journal PLOS ONE 15 maj). Efter ett års medicinering konstaterades mycket höga nivåer av ett protein som transporterar bort dopamin. Utan medicinering uppkom inte denna förändring. Låg dopaminnivå uppkommer alltså som resultat av ADHDmedicinering. Forskarna drar slutsatsen att medicinering leder till behov av allt högre doser samt förvärrade koncentrationsproblem. Alla som använt denna typ av psykostimulantia för till exempel tentamensläsning vet att den är kortsiktigt verksam men inte är att rekommendera för längre tids användning på det sätt som förespråkas vid ADHD-medicinering. Effekter och skadeverkningar av Concerta enligt europeiska läkemedelsmyndigheter 2010 : 1. Nytta/Risk för Concerta för vuxna med ADHD är negativ 2. Det främsta säkerhetsproblemet rör antalet psykiatriska skadeverkningar som ofta är nytillkomna. Vad som särskilt bör noteras är antalet fall av ångest men också förhöjd förekomst av depression och aggressiva och fientliga beteenden. 3. Det finns en avsevärd missbruks- och spridningsrisk. Missbrukspotentialen är ett stort säkerhetsproblem i kombination med bekymmer runt diagnosens tillförlitlighet. Vuxna kan försöka skaffa sig diagnosen ADHD för att erhålla metylfenidat på legalt sätt.

15 4. Det har påvisats njutningseffekter (eufori) vilket väcker frågan om hur mycket av effekten i andra studier som beror på detta. Sammanfattningsvis: Konstaterad risk för ångest/ångeststörningar, depression, aggression, agitation, rastlöshet, självmordsrelaterade händelser, psykos, manier/villfarelser, minskad aptit, kliniskt betydelsefull viktminskning, hjärtarytmier, tics/förvärrande av tics eller Tourettes syndrom. Biverkningar av ADHD-medicin tolkas som avtäckta sjukdomar Det är just de åldersgrupper som får mest ADHDpreparat (pojkar år och flickor år) som även ordineras mest antidepressiva, antipsykotiska samt sömn- och lugnande medel. Med allt tyngre farmaka med nya skadeverkningar försöker psykiatrin komma åt biverkningarna av ADHDmedicineringen (se föregående sida). Dessa uppfattas felaktigt som nya sjukdomstillstånd som avtäckts av ADHD-medicineringen. Särskilt oroande är att Gotland skyhögt toppar förskrivningen redan för 5 9 åringar rörande ADHD-medel, antidepressiva, antipsykotiska samt sömn- och lugnande medel.

16 Medicinering med antipsykotiska medel, sömn- och lugnande medel Åldersgruppen samtliga län. Gotland etta följs av Uppsala Åldersgruppen år. Utvecklingen Gotland (kurvan överst). Genomsnittligt i riket (undre kurvan)

17 Medicinering med antidepressiva medel Åldersgruppen år samtliga län. Gotland följs av Uppsala Åldersgruppen år. Utvecklingen Gotland översta kurvan. Rikgenomsnittet nederst

18 TYDLIGA REKOMMENDATIONER Dock ska behandling med läkemedel påbörjas enbart då andra åtgärder som psykologiska och pedagogiska inte varit tillräckliga. (Socialstyrelsens rapport: Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd (2012) SOM INTE FÖLJS För ett år sedan förklarade 6 ledande företrädare för psykiatrin på Gotland (GA 27 nov 2012) Vi håller med Lars Lundström om att behovsanpassad undervisning skulle kunna hjälpa en stor del av dessa barn som idag behandlas med läkemedel men då skolan inte har tillräckligt med personal för att göra dessa anpassningar blir problemet medicinskt. Vår förhoppning är att Gotlands politiker kan prioritera skolan så att möjlighet finns att anställa fler lärare och specialpedagoger så att barn med ADHD i större utsträckning än idag kan få det stödinsatser de behöver. Vi tror inte att detta kommer att kunna ersätta all medicinering men med fler vuxna i skolan är vi övertygade om att färre barn skulle behöva behandlas med läkemedel. PSYKIATRIN GER KRITIKEN RÄTT Man försöker alltså medicinera samhällsproblem. Detta är exakt vad kritiken länge har påpekat. Skolan får inte de resurser som skollagen kräver och psykiatrin följer inte Läkemedelsverkets rekommendationer. Resultat: Piller på piller istället för pedagogik och omsorg

19 Nuvarande ersättningssystem med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag. Upprop 5 nov i SvD med 164 undertecknare. (utdrag) Ekonomistyrningen riskerar att leda till att det individuella bemötandet försämras och att personen reduceras till en diagnos, eftersom diagnossättningen är så högt premierad. Detta har påpekats av bland andra brukarföreningarna. Psykiatrin befinner sig i ett tvärdisciplinärt fält där patienten inte bara kan förstås och mötas från ett snävt naturvetenskapligt perspektiv med de nya ersättningssystemen hotas den humanistiska aspekten av psykiatrins verksamhet. Förändringarna har blivit stora inom barn- och ungdomspsykiatrin som tidigare haft ett självklart helhetsperspektiv, där barnens problem setts i ljuset av deras totala livssituation och familjeomgivning. Barn med komplexa problembilder som kräver kontinuitet, långsiktighet och samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och skola passar inte in i de nya ersättningssystemen

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer