Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD"

Transkript

1 Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut

2 VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET I sås stor grad att det blir en FUNKTIONSNEDSÄTTNING TTNING

3 VAD ÄR KONCENTRATION? Rikta sin perception, sina tankar och känslor k mot uppgiften Utesluta ovidkommande stimuli Komma igång med, hålla h fast vid och avsluta uppgiften

4 HUR HÄNGER H UPPMÄRKSAMHET OCH ARBETSMINNE IHOP? Arbetsminne/korttidsminne används nds för f att hålla h information i minnet under kort stund, några n sekunder. Medan vi tänker t på det. Vad händer h om vi inte minns vad vi ska koncentrera oss på? p Vad händer h om vi inte kan koncentrera oss påp vad vi ska hålla h i minnet? Många med ADHD har nedsatt arbetsminne Många av ADHD-kriterierna handlar direkt om arbetsminnes-funktioner.

5 1. Är r ofta ouppmärksam påp detaljer eller gör g r slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter. T.ex. Gör r fel påp saker man skulle kunna klara. Kontrollerar inte svaren, skyndar vidare. En del kompenserar för f r detta med överdrivet perfektionistiska drag eller långsamhet. l

6 2 Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. T.ex. Dagdrömmer mmer- tappar fokus. Snabbt uttråkad kadintressant. när r det inte är Blir inte klar med saker.

7 3 Verkar ofta inte lyssna påp direkt tilltal. T.ex. Känner sig inte riktigt närvarande, avstängd,, som vid influensa-känsla. Andra får f r ofta upprepa för f r att man inte lyssnat. Även om man hör h är r man osäker på vad som sagts eller vad som skulle göras. g

8 4 Misslyckas med arbetsuppgifter (beror inte påp trots eller påp att personen inte förstf rstår instruktionerna). T.ex. Gör r inte som folk sägers ger - instruktionen försvinner. Svårt komma ihåg g instruktioner, särskilt i flera steg. Klarar därmed d inte av uppgifter som man förvf rväntas klara.

9 5 Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. T.ex. Svårt fåf struktur och överblick påp vardagen. Svårt att planera, organisera, hinna vardagliga saker som städa, diska, handla, tvätta tta etc. Missar saker, kommer för f r sent, planerar in för r mycket, svårt med tids-känsla. Planerar för r stunden, svårt med framförh rhållning. Kan istället bli överdrivet pedantisk.

10 6 Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor). l T.ex. Förhalar uppgifter. Svårt mobilisera energi för f r sånt s som kräver tanke-möda.

11 7 Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för f r olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, l pennor, böcker b eller verktyg. T.ex. Tappar ofta bort nycklar, plånbok, viktiga papper, kom-ih ihåg-lappar, telefonnummer

12 8 Är r ofta lättdistraherad l av yttre stimuli. T.ex. Inget filter som sorterar bort störande intryck. Blir lätt l störd rd- av sånt s som andra inte reagerar på. p Måste anstränga nga sig mera för f r att koncentrera sig. En del måste m ha helt tyst runt sig när r de gör g r något. n

13 9 Är r ofta glömsk i det dagliga livet. T.ex. Glömmer tider, saker, vad som ska göras, vad som ska handlas etc. Klarar inte att göra g flera saker samtidigt.

14 HYPERAKTIVIETET OCH IMPULSIVITET 1. Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter f eller kan inte sitta still. T.ex. Plockar, pillar med något. n Rör r påp händer eller fötter. f Ändrar ständigt sittställning llning.

15 2 Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där d r personen förväntas sitta kvar påp sin plats en längre l stund. T.ex. Svårt sitta still, rör r r sig hellre än sitter still. Frustration och rastlöshet shet om man inte är r i rörelse r relse eller fysiskt aktiv. Svårt sitta still vid matbordet, påp möten etc.

16 3 Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än n vad som anses lämpligt l för f r situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla k av rastlöshet). shet).

17 5 Verkar ofta vara på eller gå på högvarv. språng ng T.ex. Alltid i rörelse r relse eller igång. Uppdrivet tempo där d r andra inte hinner eller orkar med. Förväntar sig högt h tempo av andra.

18 6 Pratar ofta överdrivet mycket. T.ex. Talar oavbrutet, intensivt. Talar omständigt, har svårt att komma till saken. Mal på. Svårt känna k av när n r det är r dags att sluta?

19 7 Kastar ofta ur sig svar påp frågor innan frågest geställaren pratat färdigt. T.ex: Svarar för r fort,, innan man hunnit tänka eller ens höra h hela frågan. Pratar utan att känna k om det är lämpligt/passande eller inte.

20 8 Har ofta svårt att vänta v påp sin tur. T.ex. Svårt vänta v påp andra. Svårt stå i kö. k Otålighet. Saker ska ske direkt.

21 9 Avbryter eller inkräktar ktar ofta påp andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). T.ex. Avbryter andra i prat och aktivitet. Kan upplevas som socialt okänslig eller påtrp trängande.

22 FINNS DET OLIKA TYPER AV ADHD? Tre typer av ADHD: ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsst rksamhetsstörning rning (ADD) ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet ADHD av kombinerad typ

23 HAR MAN ANDRA SVÅRIGHETER OCKSÅ? ANNAT SOM ÄR R VANLIGT VID ADHD: Motoriska svårigheter Både finmotorik och grovmotorik. T.ex. ha svårt att skriva, snubblar, spiller (Observera även motorikens inverkan påp perceptionen. Har man t.ex. fullt upp med att hålla h i pennan är r det svårt att koncentrera sig påp att lyssna etc ) Perception Svårigheter t.ex. registrera, organisera och tolka sinnesintryck DAMP= ADHD+svårigheter med motorik+perception

24 FORTS-HAR MAN ANDRA SVÅRIGHETER OCKSÅ? Svårt mobilisera energi, komma igång med saker Mera beroende av motivations- stöd Svårt organisera, planera Svårt bli klar med saker, växlar v mellan olika saker. Inleder och avslutar saker abrupt, är r otålig, fattar överilade beslut

25 FORTS-HAR MAN ANDRA SVÅRIGHETER OCKSÅ? Varierande, oföruts rutsägbart beteende,, t.ex. beroende påp dag, situation, miljö Affektlabilitet, humörsv rsvängningar snabba Häftigt temperament, kort stubin Emotionell överreaktion (på stress) bl.a.

26 FORTS-HAR MAN ANDRA SVÅRIGHETER OCKSÅ? Dålig självk lvkänsla- som ofta kompenseras med inte sås lyckade beteenden. Associerade svårigheter t,ex, missbruk, relationsproblem, ekonomiska problem etc sensation seeking Olyckor ca 5 gånger g vanligare

27 VAD ÄR R EXEKUTIV FÖRMÅGA? VAD HAR DET MED ADHD ATT GÖRA? G Paraplyterm för r alla de delfunktioner som behövs för f r att kunna styra vårt v beteende påp ett ändamålsenligt sätt, s för f r att vi ska kunna möta m och hantera nya situationer, fatta beslut och lösa l problem.

28 FORTS EXEKUTIV FÖRMF RMÅGA Exekutiva funktioner använder nder vi oss av hela tiden. Det handlar t.ex. om att kunna använda nda de kunskaper och tidigare erfarenheter vi har på rätt sätts planera och organisera välja strategi, tillämpa strategin på ett sätt s som leder till det tänkta måletm komma igång med det vi ska göra,

29 FORTS EXEKUTIV FÖRMF RMÅGA vara flexibel, ändra strategi vid behov kontrollera impulser, undertrycka beteenden som inte är r i linje med strategin. återgå till strategin efter eventuella avbrott vara uthållig ha ett fungerande arbetsminne bedöma och utvärdera sin prestation

30 BILD-NPF

31 ÄR R DET BARA ADHD? Hos vuxna med ADHD uppfyller mer än n hälften h kriterierna för r minst en psykiatrisk diagnos

32 ÄR R DET BARA ADHD?

33 FLICKOR/KVINNOR OCH ADHD Missas ofta? Ofta mera problem med uppmärksamhet än n med (tydlig) hyperaktivitet Ibland verbal hyperaktivitet Sämre skolprestationer. Många M dagdrömmer men gör g r inget väsen v av sig.

34 FORTS FLICKOR/KVINNOR OCH ADHD Ofta tidigt riskbeteende, ex tidiga med tobak, alkohol, droger, sexdebut, graviditeter etc. Många relationer, relationsproblem vanliga, många m avbrutna utbildningar, många m arbeten som de tröttnar ttnar påp eller får f r sparken från.

35 FORTS flickor/kvinnor Söker hjälp p.g.a.samtidiga problem. Söker hjälp senare. Pojkarna kommer till BUP, kvinnorna till vuxenpsyk. Många har svårt att klara barn och hem (exekutiva funktioner ) Många har problem med värk, v spänningar etc.

36 VAD ÄR HYPOAKTIVIET? Uppmärksamhetsproblemen kan ta sig uttryck som hypoaktivitet. Allt går g r långsamtl ngsamt - även att processa information. Ny fråga eller uppmaning kan avbryta processen sås personens söksystem får r starta igen Tar ännu längre l tid Stress, irritation etc. påverkar p också långsamheten

37 FORTS HYPOAKTIVITET TA HÄNSYN H TILL hur lång l processtid personen har LÅT T DET TA TID att ta ställning, låta l information landa etc.. Skriv t.ex. ner vad som sagts påp mötet och låt l personen fundera några n dagar innan man fattar beslut. Varje ny fråga kan kräva att sökmotorn startar igen

38 HUR SKA VI GE STÖD? Funktionsnedsättningen ttningen blir ett handikapp i mötet m med miljön. STÖDET handlar mycket om att påp olika sätt s minska handikappet, minska effekten av funktionshindret. STRUKTUR är r ett exempel.

39 PASSAR SAMMA STÖD D FÖR F R ALLA MED ADHD? Passar samma glasögon gon alla som behöver glasögon? gon? Att ha dålig d syn är r också en funktionsnedsättning ttning- som leder till ett handikapp om man inte har rätt r stöd d i mötet m med omgivningen (i form av rätt r glasögon gon- med rätt r skärpa, design etc.) Alla är r olika och har behov av olika sorts stöd- både när n r det gäller glasögon gon och ADHD- stöd

40 VERKTYGSLÅDA DA- KOGNITIVT STÖD KUNSKAP om funktionshindret och vad det innebär r för f r personen KUNSKAP om individen FÖRHÅLLNINGSÄTT-Omgivningen har ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt gentemot individen. STRUKTUR VISUELLT STÖD

41 BEHANDLING- VERKTYGSLÅDA DA Utredning ofta en behandling i sig, diagosen har ett terapeutiskt värde. v Bekräftelse. You mean i`m not lazy, stupid and crazy Information till patient och anhöriga om diagnos, innebörd, litteratur,diskussionsforum, föreningar etc. Information till andra instanser man får r stöd d etc, från, t.ex. Socialtjänst, AF, FK. Träffa andra med samma diagnos, helst i ungefär r samma livssituation. Samtalsstöd

42 FORTS VERKTYGSLÅDA Krav och stöd d påp rätt nivå Coaching (t.ex. hjälpa till med praktiska saker, struktur etc, uppmuntra, ge råd, r stötta tta i kontakter med myndigheter etc., se senare.) Anpassa miljön, t.ex. minska påp sånt som distraherar, stressar och stör r hemma, i studier, påp arbetsplats etc. Behandling av samtidiga problem.

43 FORTS VERKTYGSLÅDA ReMemo (arbetsminnessträning. ning. Se Medicinering med centralstimulantia, t.ex. Concerta, Ritalin. Nya metoder påp gång, t.ex DBT- baserade behandlingar, KBT-manual vid ADHD (Safren et al.)

44 VAD KAN MAN BEHÖVA STÖD D MED HEMMA? Skapa en grundordning- var sak får f r sin plats. Struktur påp vad som ska göras g och när. n När r ska t.ex. olika sysslor göras, vilka tider ska passas. Struktur t.ex. med hjälp av schema, almanacka eller andra visuella system.

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Östersunds Kommun Källa: Att handleda inom demensomsorgen, Samvaro med dementa Av Jane Cars och Birgitta Zander Att

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer