Handbok om Statspapper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok om Statspapper"

Transkript

1 Handbok om Statspapper

2 Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3. Det här är en nominell statsobligation sid 8 Årlig utbetalning av ränta 4. Det här är en realobligation sid 10 Fast real ränta oberoende av inflation Reala kupongobligationer Reala nollkupongobligationer Hur beräknas inflationsskyddet? 5. Detta är en statsskuldväxel sid Att spara i statspapper sid 15 Att sprida sina risker Fundera över placeringshorisont Ränteutbetalning Att äga direkt eller via räntefonder 7. Så gör proffsen sid 19 Penning- och obligationsmarknaden Elektronisk handel 8. Auktioner öppna för alla sid 21 På samma villkor som proffsen 9. Köpa och sälja statspapper sid 22 Att köpa direkt från Riksgälden Så ofta hålls auktioner Att öppna ett vp-konto Om du vill sälja i förtid Här kan du följa räntan 10. Beskattning av statspapper sid 25 Preliminärskatt Årsbesked från VPC 11. Statspapper och risker sid 26 Kreditrisk Likviditetsrisk Ränterisk/kursrisk Inflationsrisk 12. Ränteskola sid 29 Sambandet mellan pris och ränta Över- och underkurs Inflationen och räntan 13. Vad styr marknadsräntan? sid 31 Riksbanken och reporäntan Att bilda sig en egen uppfattning Ordlista sid 32

3 Du som är privatperson eller företräder ett mindre företag eller en organisation kan köpa statspapper helt utan avgifter. Du köper dem på vår webbplats och får samma ränta som stora placerare som pensionsfonder och försäkringsbolag. Genom att köpa statspapper kan du göra en helt riskfri placering. Du kan köpa enstaka statspapper eller bygga din egen räntefond genom att placera i statspapper med olika löptider. Vi säljer nominella statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar till mindre placerare på vår webbplats. Att äga statspapper direkt har en rad fördelar. Att redan på förhand känna till exakt vilken avkastning som gäller under hela sparperioden skapar trygghet. Att staten står som låntagare och därmed garanterar att pengarna betalas tillbaka gör statspapper till den säkraste sparformen som finns. Lägg därtill att du slipper alla avgifter och samtidigt får en avkastning som ofta överträffar banksparande. Den här handboken är till för dig som vill veta mer om statspapper. Här går vi igenom vad som kännetecknar olika typer av statspapper, vilka statspapper som lämpar sig bäst för olika typer av sparande, hur du går tillväga när du vill köpa statspapper och en hel del annat som kan vara bra att känna till om räntepapper. Om du blir osäker på ord och termer som används i den löpande texten, kan du använda ordlistan längst bak i boken. Johan Palm Avdelningschef Privatmarknad

4 1. Det här är statspapper Riksgälden har lånat pengar för statens räkning i över 200 år genom att ge ut statspapper. Du som mindre placerare har också möjlighet att köpa statspapper direkt från oss. När den svenska staten behöver låna pengar ger den via Riksgälden bland annat ut olika former av statspapper. Att placera i statspapper är alltså detsamma som att låna ut pengar till staten. För det betalar Riksgälden ränta. Tidigare var det främst riktigt stora placerare, som banker, försäkringsbolag och stora företag, som placerade pengar i statspapper. Dessa kunder köper normalt för mycket stora belopp. Sedan hösten 2002 kan även mindre placerare köpa statspapper och få samma förmånliga ränta som de stora placerarna. 1.1 Olika sorters statspapper likheter och skillnader Statspapper finns som statsobligationer och statsskuldväxlar. De förstnämnda kan vara antingen nominella statsobligationer eller realobligationer och de skiljer sig åt genom att realobligationer har ett inbyggt skydd mot inflation. Gemensamt för alla typer av statspapper är att de har en på förhand bestämd förfallodag, ett specifikt datum då Riksgälden återbetalar det insatta beloppet. Löptiden varierar mellan olika statspapper. Statsskuldväxlar har normalt en löptid mellan en och tolv månader, medan statsobligationer kan ha en löptid på upp till 30 år. Statspapper finns med eller utan årlig ränteutbetalning. Obligationer med årlig utbetalning av räntan kallas för kupongobligationer. Alla nominella statsobligationer och merparten av realobligationerna är kupongobligationer. Realobligationer finns också som nollkupongare. Det innebär att hela avkastningen betalas ut när obligationen löper ut, i stället för en årlig ränteutbetalning. Samma princip gäller för statsskuldväxlar.

5 2. Varför finns statspapper? Eftersom Sverige har en statsskuld har staten ett behov av att låna pengar. För att finansiera lånen ger staten via Riksgälden ut statspapper. Riksgälden är en statlig myndighet som har i uppdrag att sköta statens upplåning och förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med hänsyn till risken. För att finansiera statsskulden tar Riksgälden löpande upp lån på den svenska och internationella räntemarknaden. Den största delen av upplåningen sker genom att Riksgälden ger ut statspapper. En mindre del, ungefär fem procent av statsskulden, finansieras genom produkter på sparmarknaden som är speciellt riktade till privatpersoner och mindre placerare, främst premieobligationer och Riksgäldsspar. 2.1 Den svenska statsskulden Sveriges statsskuld uppgår till cirka miljarder kronor. Det är pengar som den svenska staten lånat över åren för att finansiera sin verksamhet.

6 Statsskulden som andel av bruttonationalprodukten (BNP) % År Skuld som andel av BNP 2.2 Utestående obligationslån Även om statsskulden krymper har Riksgälden ett konstant behov av att ge ut nya statspapper. Det beror bland annat på att äldre lån förfaller. Här kan du se vilka statspapper Riksgälden har utestående: Nominella obligationer Utelöpande per 31 december 2006 Nominellt Lån nr Kupong % Förfallodatum belopp, Mkr , , , , , , Summa Övriga nominella statsobligationer Summa nominella obligationer

7 Realobligationer Utelöpande per 31 december 2006 Nominellt Lån nr Kupong % Förfallodatum belopp, Mkr , , , Summa realobligationer Statsskuldväxlar Utelöpande per 31 december 2006 Förfallodatum Nominellt belopp, Mkr Summa statsskuldväxlar Kostnaden för statsskulden bestäms av skuldens storlek och hur höga räntor staten betalar för sina lån. Ungefär tjugo procent av skulden är upplånad i utländsk valuta. Därför påverkas kostnaderna också av den svenska kronans växelkurs. Stiger kronans värde blir kostnaden för valutaskulden lägre. Om kronans värde faller stiger kostnaderna på motsvarande sätt.

8 3. Det här är en nominell statsobligation Våra nominella statsobligationer har en löptid från ett upp till cirka femton år. Det är en trygg placering som samtidigt ger en bra avkastning och lämpar sig väl för långsiktigt sparande. Oftast ger Riksgälden ut nominella statsobligationer med löptider på cirka två, fem eller tio år. Men löptiderna kan vara både kortare och längre. För närvarande finns tio nominella obligationslån. Räntan på obligationen är fast. Det innebär att du redan på förhand känner till den avkastning som gäller för hela perioden, under förutsättning att du behåller obligationen till det datum då den förfaller. Obligationsräntan bestäms den dag du köper obligationen och den är styrd av det rådande ränteläget. 3.1 Årlig utbetalning av ränta Alla nominella statsobligationer som Riksgälden ger ut är så kallade kupongobligationer. Det innebär att räntan betalas ut en gång per år på liknande sätt som på ett bankkonto. Men en viktig skillnad är att kupongobligationen ger samma garanterade ränta under hela löptiden. Dessutom är avkastningen på statsobligationer oftast högre än på ett bankkonto.

9 Betalningsflöden för en kupongobligation Kr År Likvidbelopp Ränteutbetalning Nominellt belopp Exempel Du väljer att spara det nominella beloppet kronor i Riksgäldens obligationslån 1051, som löper fram till 2017 och har en kupongränta på 3,75 procent. Nominellt belopp är det värde utöver räntan som återbetalas när obligationen löper ut. Förutom återbetalningen av kronor den 12 augusti 2017 då lånet förfaller, ger placeringen i det här exemplet en årlig ränteutbetalning på kronor. Priset på obligationen är styrt av marknadsräntan. Likvidbeloppet, det belopp du betalar vid köpet, kan vara något högre eller något lägre än det nominella beloppet. Om marknadsräntan till exempel är 3,50 procent, medan kupongräntan är 3,75 procent kommer den totala inköpskostnaden att hamna strax över kronor. Du kan läsa mer om sambandet mellan ränta och pris i kapitel 12.

10 4. Det här är en realobligation Realobligationer har ett inbyggt skydd mot inflation. Det är en bra placering för dig som vill garantera köpkraften i dina sparpengar. Realobligationer skiljer sig från nominella statsobligationer genom att ha ett inbyggt skydd mot inflation. Att placera pengar i realobligationer innebär att du redan från början vet att den framtida inflationen inte kan gröpa ur värdet på dina sparpengar. 4.1 Fast real ränta oberoende av inflation Avkastningen på realobligationer består av två delar: dels en fast real ränta och dels en ersättning för inflationen. Hur stort belopp du får vid löptidens slut beror alltså på hur hög inflationen har varit under sparperioden. Ju högre inflation, desto större belopp återbetalas. Om priserna till exempel skulle fördubblas på tio år så kommer dina sparpengar, inklusive ränta, att fördubblas under samma period. Skulle vi få sjunkande priser i Sverige, deflation, så behålls fortfarande köpkraften i dina sparpengar. Att kunna bortse från inflationsrisken är särskilt värdefullt för obligationer med lång löptid, eftersom inflationen är svårare att förutse under exempelvis en tioårsperiod än på ett års sikt. 10

11 Värdetillväxt vid olika inflationstal, återinvesterade kuponger Kr År Inflation 1 % Inflation 3 % Inflation 7 % Exempel: Real kupongobligation Vi utgår från en realobligation med en realränta på 3,5 procent och en löptid på tio år. Du köper obligationer för kronor. Ränta betalas ut årligen, efter att ha räknats upp med inflationen. På förfallodagen har även det nominella beloppet räknats upp med inflationen under sparperioden. För att illustrera hur inflationen påverkar uppräkningen av dina sparpengar räknar vi på tre olika alternativ; inflationen blir antingen 1, 3 eller 7 procent per år. En inflation på 1 procent gör att din placering har växt till kronor, där kompensationen för inflationen är kronor. En inflation på 3 procent gör att placeringen har växt till kronor. Kompensationen för inflationen är då kronor. Skulle inflationen bli så hög som 7 procent får du en inflationskompensation på kronor. Placeringen har växt till kronor. Kom ihåg att alla tre beloppen (38 954, och kronor) är lika mycket värda, de representerar samma köpkraft. Bibehållen köpkraft gäller även i händelse av fallande priser, deflation, trots att deflationen minskar det återbetalda beloppet. 11

12 4.2 Reala kupongobligationer På samma sätt som för nominella kupongobligationer (se kapitel 3) ger reala kupongobligationer årliga ränteutbetalningar. Skillnaden mot nominella kupongobligationer är att kupongutdelningen och insatta beloppet räknas upp med inflationen. Riksgälden har för närvarande fem reala kupongobligationer som förfaller mellan 2008 och Reala nollkupongobligationer Till skillnad från kupongobligationer ger en nollkupongare ingen årlig ränteutdelning. En nollkupongare är vad man kallar för ett diskonteringsinstrument. Ordet diskontering kommer närmast från engelskans discount som i detta fall betyder avdrag. Eftersom nollkupongaren inte ger någon årlig ränteutbetalning säljs lånet till en betydande underkurs. Det innebär att det likvidbelopp du betalar när du köper en nollkupongare är betydligt lägre än det nominella belopp som Riksgälden betalar tillbaka på förfallodagen. Mellanskillnaden motsvarar räntan på placeringen. Betalningsflöden för real nollkupongobligation, 2 % inflation Kr År Likvidbelopp Kapitaltillväxt/värde i fasta priser Kapitalbelopp Inflationskompensation Kapitaltillväxt/värde i löpande priser Det finns bara en real nollkupongare utestående, som förfaller 2014, men vi säljer inte av den för närvarande. 12

13 4.4 Hur beräknas inflationsskyddet? Inflationsskyddet beräknas utifrån konsumentprisindex (KPI). Det är det index som bäst speglar prisutvecklingen för den privata konsumtionen. Beräkningar görs en gång i månaden av Statistiska Centralbyrån och KPI publiceras i mitten av följande månad. Av beräkningstekniska skäl sker en viss eftersläpning (ungefär tre månader) mellan mätning av KPI och uppräkningen av värdet på obligationen. Detta innebär att din kompensation för inflationen inte alltid stämmer exakt med den faktiska inflationen. Men avvikelsen blir normalt sett liten. 13

14 5. Detta är en statsskuldväxel Statspapperet med de kortaste löptiderna kallas för statsskuldväxlar. För dig med en kort placeringshorisont är statsskuldväxlar en bra sparform. Normalt sett sträcker sig löptiden på statsskuldväxlar upp till ett år. Beloppet du betalar när du köper en statsskuldväxel är lägre än det nominella beloppet som Riksgälden betalar tillbaka när löptiden är slut. Mellanskillnaden motsvarar räntan på placeringen. Ju högre räntan är desto lägre blir likvidbeloppet som du ska betala. Räntan styrs av det rådande ränteläget och bestäms när du köper statsskuldväxeln. Den räntan gäller sedan under hela perioden, till dess att statsskuldväxeln förfaller. Exempel Du köper statsskuldväxlar med 12 månaders löptid för det nominella beloppet kronor. Den aktuella marknadsräntan är 3,25 procent. Det innebär att du betalar underkursen, kronor för statsskuldväxlarna. På förfallodagen får du tillbaka det nominella beloppet kronor. De 957 kronor som utgör mellanskillnaden mellan slutbeloppet och det betalade beloppet är detsamma som avkastningen på placeringen. 14

15 6. Att spara i statspapper Vilken sorts statspapper ska man välja och varför? Vad är skillnaden mellan att placera pengarna i räntefonder och att äga statspapper direkt? I det här kapitlet jämför vi olika placeringsformer med varandra. När du har bestämt dig för att placera pengar i statspapper finns det flera alternativ att välja mellan. Gemensamt för alla former av statspapper är att de ger ett tryggt sparande med en bra avkastning, fritt från avgifter. Du vet dessutom exakt vilken ränta som gäller för hela perioden, under förutsättning att du behåller statspapperet till förfall. 6.1 Att sprida sina risker Studier har visat att under var femte tioårsperiod under 1900-talet har exempelvis realobligationer haft en bättre utveckling än aktier. Även avkastningen på nominella statsobligationer har överträffat aktiemarknaden under vissa perioder. Det senaste exemplet på det är perioden från 1990-talets början fram till hösten 2001, då statsobligationer gav en betydligt bättre avkastning än en placering på börsen. Det är alltid bra att sprida sina risker genom att dela upp sparkapitalet i olika sparformer. Människor har olika riskbenägenhet och det är viktigt att placera pengarna efter sina egna förutsättningar. Statspapper fungerar bra både som enda placeringsform för den som vill ha ett tryggt sparande och som ett komplement till andra sparformer. 15

16 Värdeutveckling för aktier och obligationer Kr Obligationsindex för nominella statsobligationer Aktieindex inklusive utdelningar 50 % aktier, 50 % obligationer 6.2 Fundera över placeringshorisont Om du har en längre placeringshorisont än ett år är statsobligationer ett bra alternativ. Räntan är vanligtvis högre på placeringar med längre löptider. Ju längre du avstår från att använda pengarna desto högre blir kompensationen. Vill du inflationsskydda ditt sparande är realobligationer den bästa sparformen. Då behöver du aldrig riskera att stigande priser gröper ur köpkraften på dina sparpengar. Tror du däremot på en låg inflation kan du välja bort inflationsskyddet och köpa nominella statsobligationer i stället. Om inflationen är låg ger nominella statsobligationer normalt sett en något högre avkastning än reala statsobligationer. Om du har ett målsparande med en kort placeringshorisont är statsskuldväxlar en bra placering, eftersom de normalt löper på upp till ett år. Du kanske behöver pengarna inom en snar framtid för att köpa en bil eller göra en semesterresa. Då kan du matcha din betalning genom att välja statsskuldväxlar med passande löptid. 16

17 6.3 Ränteutbetalning Alla nominella statsobligationer är kupongobligationer och har årliga ränteutbetalningar. Realobligationer finns både med årlig ränteutbetalning och i form av nollkupongare, där räntan betalas ut vid löptidens slut. För närvarande säljer vi dock endast realobligationer med årlig ränteutbetalning. Årliga ränteutbetalningar är en fördel om du vill använda avkastningen under tiden pengarna är placerade. Det kan till exempel vara bra om du har regelbundna fasta utgifter. Fördelen med engångsutbetalning är att pengarna växer med ränta på ränta under sparperioden, eftersom avkastningen fortsätter att förräntas i stället för att betalas ut. 6.4 Att äga direkt eller via räntefonder Tidigare var det svårt för de flesta privatpersoner att äga statspapper direkt. Alternativet var att äga statspapper indirekt, via räntefonder eller Riksgäldsspar. Nu när marknaden för statspapper är öppen för alla kan du placera dina pengar direkt i statspapper. Värdeutveckling, 3,5 % årlig nominell avkastning Kr År Utan förvaltningsavgift Med 0,5 % förvaltningsavgift 17

18 En fördel med att köpa statspapper direkt från oss är att det är helt fritt från avgifter. Räntefonderna tar i genomsnitt cirka 0,5 procent i förvaltningsavgift varje år och det innebär att en betydande del av avkastningen försvinner. Räntefondens utveckling måste därför överträffa avkastningen på statspapperna för att ge en bättre förräntning på pengarna. Att spara i en räntefond innebär att du överlämnar investeringsbesluten åt en fondförvaltares experter, vilket kan vara bekvämt. Du sprider samtidigt dina risker på flera löptider. Framgången avgörs dock av fondförvaltarens förmåga att förutse räntans utveckling. Att placera pengar i en räntefond innebär att du tar en kursrisk. (Läs mer om kursrisker i kapitel 10.) Om ränteläget trendmässigt stiger kommer värdet på räntefonden att minska. Det omvända gäller om räntorna faller. Eftersom räntefonder inte har någon given förfallotidpunkt kan räntan aldrig garanteras. Att köpa andelar i en räntefond är därför ingen helt riskfri placering på kort och medellång sikt. Men trots detta är placeringar i räntefonder väsentligt mindre riskfyllda än aktieplaceringar. Avkastningen på statspapper är däremot garanterad, så länge du behåller dina statspapper till förfall. Att äga ett nominellt statspapper direkt innebär att du vet exakt vilken ränta som gäller och vilket belopp som betalas ut vid inlösen. För ett realt statspapper vet du till och med vilken köpkraft pengarna har. 18

19 Institutioner Återförsäljare Riksgälden 7. Så gör proffsen Institutionen meddelar återförsäljaren vilken volym och räntesats de vill placera till i det aktuella statspappret. Återförsäljaren skickar in institutionernas bud till Riksgälden. Riksgälden Riksgälden meddelar sammanställer alla resultatet av auktionen inkomna bud. och de som erbjudit När den önskade tillräckligt låg ränta får upplåningsvolymen tilldelning. uppnåtts räknas genomsnittsräntan ut. När du köper statspapper deltar du i handeln på den svenska räntemarknaden. Den är uppbyggd av professionella aktörer som dagligen handlar med statspapper och andra ränteinstrument. Institutioner Återförsäljare Riksgälden Institutionen meddelar återförsäljaren vilken volym och räntesats de vill placera till i det aktuella statspappret. Återförsäljaren skickar in institutionernas bud till Riksgälden. Riksgälden sammanställer alla inkomna bud. När den önskade upplåningsvolymen uppnåtts räknas genomsnittsräntan ut. Riksgälden meddelar resultatet av auktionen och de som erbjudit tillräckligt låg ränta får tilldelning. Riksgälden ger regelbundet ut statspapper. Återförsäljarna, banker och fondkommissionärer, deltar direkt i statspappersauktionerna. (En mer detaljerad beskrivning av auktionerna finns i kommande två kapitel.) Återförsäljarna säljer sedan vidare merparten av statspapperna till sina kunder, exempelvis försäkringsbolag, kapitalförvaltningar och stora företag. Många tjänar pengar på att löpande köpa och sälja statspapper, vilket innebär att statspapperen ofta byter ägare ett antal gånger innan löptiden går ut. Genom att aktivt handla med statspapper kan företagen och bankerna hela tiden flytta runt sina och kundernas pengar till de statspapper som ger den bästa avkastningen, enligt deras bedömning, med hänsyn tagen till räntor och risk. 19

20 På det här sättet skapas en andrahandsmarknad för obligationer, statsskuldväxlar och andra typer av värdepapper. På andrahandsmarknaden omsätts dagligen statsobligationer för mellan 20 och 30 miljarder kronor och statsskuldväxlar för 10 till 15 miljarder. Marknaden för statspapper är alltså, sett till omsättningen, större än till exempel aktiemarknaden, där den dagliga omsättningen brukar uppgå till cirka 20 miljarder kronor. 7.1 Penning- och obligationsmarknaden Handeln på räntemarknaden innefattar mer än bara statspapper. När det uppstår ett lånebehov hos företag, bostadsinstitut och kommuner kan de ge ut olika typer av skuldebrev, på samma sätt som staten. De vanligaste formerna av skuldebrev (bortsett från statspapper) är certifikat, bostads- och företagsobligationer. Certifikat är korta skuldebrev, vanligtvis med en löptid upp till ett år, som ges ut av banker, kommuner och företag. Bostads- och företagsobligationer har längre löptider och ges ut av bostadsinstitut och företag. Den marknad där man handlar med räntepapper med löptider upp till ett år kallas för penningmarknad. Obligationsmarknaden är marknaden för värdepapper som har löptider som sträcker sig längre än ett år. 7.2 Elektronisk handel Handeln på penning- och obligationsmarknaden bygger på kontakter via telefon och datorer. Riksgäldens återförsäljare garanterar att det alltid finns priser på statspapper. Det innebär att det alltid går att köpa och sälja statspapper när den svenska räntemarknaden är öppen. Riksgäldens återförsäljare har tillgång till ett elektroniskt räntehandelssystem, Saxess, som sköts av Stockholmsbörsen. Här handlas de tre vanligaste nominella statsobligationslånen, med två-, fem- och tioårig löptid. Handelsposterna i Saxess ligger mellan 25 och 100 miljoner kronor. Hur mindre placerare kan gå till väga för att köpa och sälja statspapper beskrivs i kapitel 9. 20

21 8. Auktioner öppna för alla Tidigare hade bara Riksgäldens återförsäljare, banker och fondkommissionärer, möjlighet att köpa statspapper direkt från oss. Nu är marknaden för statspapper öppen för alla. Fram till hösten 2002 var auktionerna i statspapper bara öppna för våra återförsäljare. Internet har gjort det möjligt för oss att öppna den här marknadsplatsen också för mindre placerare. Det innebär att du kan vara med och placera dina pengar på proffsens villkor. För de stora placerarna fungerar auktionerna precis som tidigare. De bjuder en ränta för en önskad volym, normalt sett rör det sig om hundratals miljoner kronor. Räntan som bjuds baseras på den rådande marknadsräntan. Eftersom Riksgälden vill låna pengar till så låg ränta som möjligt får den som har bjudit den lägsta räntan tilldelning först. Därefter får den som har bjudit den näst lägsta räntan tilldelning och så vidare. Så fortsätter det till dess att hela lånet är fulltecknat. Alla som får tilldelning får köpa statspapper till den ränta som de bjudit. 8.1 På samma villkor som proffsen För mindre placerare reserveras ett belopp i auktionen och räntan på detta sätts mycket förmånligt du som är med och bjuder får den genomsnittliga räntan för hela auktionen. Eftersom den styrs av proffsens bud kan du vara säker på att få samma villkor som de riktigt stora investerarna. Du kan tidigast en vecka och senast en timme före auktionen gå in på vår webbplats och ange hur stort nominellt belopp du vill köpa för. I nästa kapitel finns en mer detaljerad beskrivning. 21

22 9. Köpa och sälja statspapper Det är enkelt att handla med statspapper. Här får du en genomgång av hur du kan gå tillväga. Riksgälden säljer alla former av statspapper till mindre placerare; statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar. 9.1 Att köpa direkt från Riksgälden Du kan registrera dig för att bli statspapperskund på vår webbplats. Efter cirka en vecka kan du sedan logga in för att köpa statspapper. Statspapper säljs i auktioner. Normalt sett säljer vi mellan ett och tre statspapper per tillfälle. För internetkunder är auktionerna öppna under en vecka och du behöver endast ange hur stort nominellt belopp du vill köpa för. På vår webbplats får du information om: Vilken typ av statspapper som säljs, det vill säga om det är nominella statsobligationer, realobligationer eller statsskuldväxlar. Hur lång löptid papperet har, alltså en specificerad förfallodag. Om papperet som emitteras är en kupongobligation får du veta vilken ränta kupongen har. Auktionsdag och tidpunkten då auktionen stänger. Om du är intresserad av att köpa statspapper loggar du in på vår webbplats med hjälp av ett lösenord som du väljer när du registrerar dig. Där kan du markera det eller de statspapper du vill köpa. Du kan placera mellan kronor kronor. Kom ihåg att det nominella beloppet inte är detsamma som likvidbeloppet, det vill säga det belopp du får betala. Normalt sett får du betala en över- eller underkurs. (Läs mer om över- och underkurser i kapitel 12.) Mellan klockan och på auktionsdagen lägger återförsäljarna sina bud. Senast klockan publiceras genomsnittsräntan för hela auktionen på vår webbplats, alltså den ränta du kommer att få på dina statspapper. Inom en timme efter auktionen får du en bekräftelse per e-post på det genomförda köpet. Då kan du logga in på vår webbplats och få alla detaljer kring ditt köp och hur mycket du ska betala. 22

23 Om buden från mindre placerare i auktionen är större än det belopp som reserverats i auktionen, får alla tilldelning i proportion till budens storlek. Tre bankdagar efter auktionen ska betalningen för statspapperna vara inne på Riksgäldens konto. Har du autogiro så dras summan direkt från ditt konto på betalningsdagen. När du har betalat förs statspapperen över till ditt vp-konto och VPC skickar en bekräftelse om ditt innehav per post. 9.2 Så ofta hålls auktioner Riksgälden ger vanligtvis ut nominella statsobligationer varannan vecka och statsskuldväxlar varannan. Auktionerna hålls normalt på onsdagar. Realobligationer säljs inte lika ofta, men auktionerna brukar vara på torsdagar. 9.3 Att öppna ett vp-konto För att köpa statspapper behöver du ha ett så kallat värdepapperskonto, ett vp-konto. Det kan liknas vid ett bankkonto med skillnaden att på vp-kontot bokförs värdepapper i stället för pengar. Du kanske har köpt aktier, premieobligationer eller andra typer av värdepapper tidigare och då har du redan ett vp-konto, alternativt en depå hos en bank eller fondkommissionär som fungerar på liknande sätt. Depå fungerar dock inte vid köp av statspapper. Varje vp-konto har ett specifikt kontonummer. Om du vill öppna ett vp-konto kan du vända dig till din bank eller fondkommissionär. Vp-kontot är kostnadsfritt. 9.4 Om du vill sälja i förtid Du kan sälja statspapper i förtid. Andrahandsmarknaden för statspapper finns på SOX, som är en börs för mindre placerare inom den Nordiska Börsen. Riksgälden har slutit avtal med SEB som garanterar att det alltid finns köp- och säljpriser på statspapper i SOX. Att sälja statspapper via SOX går till på samma sätt som vid försäljning av aktier. Om du vill sälja vänder du dig till din bank eller fondkommissionär som i sin tur säljer statspapperna via SOX. Statspapper handlas i poster om kronor och du kan välja att sälja hela eller delar av ditt innehav i förtid. Priset på innehavet styrs av det rådande ränteläget. Sjunker räntan så stiger värdet på statspapperna och de kan då säljas med vinst, om de säljs i förtid. Är marknadsräntan högre är förhållandet det omvända. (Läs mer om sambandet mellan ränta och pris i kapitel 12). 23

24 9.5 Här kan du följa räntan Du kan på ett enkelt sätt följa ränteutvecklingen på statspapper. På den Nordiska Börsens webbplats hittar du aktuella marknadsräntor för samtliga statspapper, med femton minuters fördröjning. Räntor för mindre investerare visas i tabellen SOX obligationslån. Aktuella statspappersräntor finns också på Riksgäldens hemsida, under Privat- & företagssparare. I de flesta dagstidningar publiceras räntorna för statspapper på speciella tabellsidor. I vissa tidningar är informationen begränsad till ett urval av de mest omsatta statspapperna. Tabellerna visar de räntor som gäller på interbankmarknaden, där handeln sker mellan banker till poster på minst 25 miljoner kronor. Ofta skiljer det två till tre räntepunkter (hundradels procentenheter) mellan köp- och säljkurs. För mindre belopp som säljs på SOX får man räkna med en större skillnad mellan köp- och säljkurs. Det kan vara bra att komma ihåg statspapperets nummer, eftersom tidningarna ofta refererar till det. Köpräntan är den ränta banken betalar för ett statspapper och säljräntan är den ränta banken säljer statspapperet vidare för. Exempel från Dagens Industri, 13 mars

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003 Budgetprognos 2003:1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 Sammanfattning De statsskuldsbegrepp som gäller från och med årsskiftet är följande: Okonsoliderad statsskuld Konsoliderad

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Premie- obligationer 2012

Premie- obligationer 2012 Premieobligationer 2012 Chans till en miljon! Minst pengarna tillbaka. Låter det för bra för att vara sant? Låt oss förklara lite om hur svenska statens premieobligationer fungerar: det är ett sparande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer. 31 januari 2001

Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer. 31 januari 2001 Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer 31 januari 2001 STATENS LÅNEBEHOV Årsprognosen för 2001 Riksgäldskontorets prognos pekar på ett överskott i statens betalningar på 70 80 miljarder

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad. Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör

Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad. Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör Underlag för ett anförande på ett seminarium arrangerat av FIM Kapitalförvaltning 12 maj, 2004

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 2014-10-29 kl 09.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20 OBS! För

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer