Kortfattad beskrivning EU- program Status 9 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014"

Transkript

1 Kortfattad beskrivning EUprogram Status 9 april 2014

2 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)... 5 Socialfonden (European Social Fund)... 6 Asyl och migrationsfonden... 7 Nordiska ministerrådets Nordplusprogram... 7 Program som handläggs regionalt:... 8 Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak... 8 Interreg IV A South Baltic (Södra Östersjön)... 9 Interreg IV B, Nordsjöprogrammet (North Sea) Interreg IV B, Östersjöprogrammet (Baltic Sea) Interreg IVC Program som handläggs av Kommissionen sk Sektorsprogram: Kreativa Europa (Creative Europe) COSME Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) (CEF) Horisont2020 (Horizon2020) Hälsa för tillväxt (Health for Growth) LIFE Programmet för sysselsättning & social innovation (EU programme for Employment and Social Innovation) (EaSI) Rättigheter och medborgarskap (Rights and Citizenship programme) URBACT III EIP- AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)

3 Inledning Arbete pågår i de olika EU-programmen med att ta fram tematiska mål och prioriteringar för programperioden De olika programmen har kommit olika långt och det varierar hur mycket information som finns att tillgå. Detta är därför ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt. Informationen i dokumentet är den som fanns tillgänglig för oss det datum som står på framsidan. Dokumentet behandlar inte program angående internationella relationer som t.ex. biståndsmedel genom Europe AID. Program som handläggs nationellt Dessa fonder handläggs, beslutas och administreras nationellt. De flesta av programmen är försenade och beräknas öppna hösten 2014 eller våren CLLD (fd Leader) Nyckelord och nuvarande tillstånd: Community Led Local Development (CLLD) är en metod för landsbygdsutveckling. Leader Jordbruksverket (trepartnerskap, dvs Samarbete mellan det ideella, privata och offentliga). Genom CLLD är det möjligt att söka stöd för: att bilda nätverk för att skapa bättre förutsättningar för branschen eller företagandet i området, utveckla nya lokala miljö- och energilösningar, öka bygdens attraktionskraft, engagera ungdomar, utveckla natur- och kulturvärden. Programmet är väldigt försenad och just nu är det fortfarande oklart när det går att söka stöd. Erasmus + Nyckelord och nuvarande Inga ansökningar från enskilda individer, bara från organisationsnivå t.ex skolor. Den ansökande organisationer ska ha en utvecklingsplan. Det kommer att vara färre ansökningar mer omfattande strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och policynivå. Programmet för Livslångt lärande (t.ex Atlas, Leonardo, Grundtvig, Comenius) och Ung och Aktiv i Europa. Universitets- och högskolerådet och eventuellt av Ungdomsstyrelsen., krav med undantag för enskilda mobiliteten. Tvärsektoriella samarbeten (t.ex. högskola grundskola 3

4 tillstånd: MOBILITET:(63%) lärare, elev och student och ungdomsutbyten kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyte, praktik. Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten och utbildningsorganisationer). Stöd för policyförändring. Erasmus+ för ungdomar: Nyckelord och nuvarande tillstånd: Fortsättning från ovan Programmet för Livslångt lärande (t.ex Atlas, Leonardo, Grundtvig, Comenius) och Ung och Aktiv i Europa. Universitets- och högskolerådet och eventuellt av Ungdomsstyrelsen., krav med undantag för enskilda mobiliteten. Inom ungdomsområdet, har Erasmus +-programmet två möjligheter; möjligheter till rörlighet för ungdomar, och partnerskap för ungdomar. När det gäller den förstnämnda handlar det om möjligheter för ungdomar att delta i ungdoms- och volontärplaceringar utomlands, samt möjligheter för ungdomsarbetare att delta i utbildning, nätverksbyggande och praktik utomlands. Partnerskap för unga människor, däremot, innebär: Utvecklingspolitik, för att stödja dialogen om ungdomspolitiska frågor och säkerställa införandet av ungdomar. Strategiska partnerskap, där organisationer från olika länder tillsammans arbetar tillsammans i frågor som ungdomar arbete eller utbildning, eller Kapacitetsuppbyggnad, där ungdomsorganisationer samarbetar för att främja kvalitet, innovation och samarbete om ungdomsfrågor. 4

5 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund) - Insatsområden: Dessa områden har gått som förslag till EU- Kommissionen. Förhandlingarna är inte klara ännu och något insatsområde kan falla bort. Tillväxtverket Insatsområde 1. Smart tillväxt innovation Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Insatsområde 2. Smart tillväxt små och medelstora företag. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag Insatsområde 3.Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Insatsområde 5. Inkluderande tillväxt bredband Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Insatsområde 7. Hållbar stads- och samhällsutveckling Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. Kommentar: De största förhandlingarna med EUkommissionen för Skåne-Blekinges del ser just nu ut att bli om bredbandsinsatser överhuvudtaget ska få göras med regionalfondsmedel (KOM tycker inte det) samt genomförandeformerna för insatsområdet hållbar stads- och samhällsutveckling där KOM ställer särskilda krav på lokalt inflytande över projekturvalsprocessen. Programmet väntas öppna hösten period a f388620c0e.html 5

6 Socialfonden (European Social Fund) - Svenska ESF-rådet Nej Det finns tre programområden man kan söka pengar från; Programområde 1, Kompetensförsörjning: Ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Satsningarna ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för deltagande kvinnor och män och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Ska utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan vilka förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Programområde 2 Öka övergångarna till arbete. Ska tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Ska tillämpa och utveckla metoder som underlättar unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Ska tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga Ska bidra till en ökad sysselsättning bland unga kvinnor och män. Programmet väntas öppna hösten

7 Asyl och migrationsfonden Integrationsfonden, Flyktingfonden och Återvändarfonden. Migrationsverket Uppmuntras Nordiska ministerrådets Nordplusprogram Council of the Baltic Sea States Övergripande målsättningar är att stärka det nordiska utbildningssamarbetet och förståelsen för de nordiska språken Nordiska och baltiska länder kan få stöd, övriga länder kan delta i projekt, nätverksaktiviteter och mobilitetsaktiviteter Nordplus består av följande delprogram: - Nordplus Junior (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor) - Nordplus Högre Utbildning - Nordplus Vuxen - Nordplus Horisontal (tvärsektoriellt) - Nordplus Nordiska Språk Fonden ska stödja åtgärder som avser asyl, laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare samt insatser för återvändande. Fonden är under utformning, en första utlysning kan ske tidigast senhöst

8 Program som handläggs regionalt: INTERREG- programmen: Arbetet pågår i de olika Interreg-programmen med att ta fram tematiska mål och prioriteringar för nästa programperiod. De olika programmen har kommit olika långt och det finns olika mycket information att tillgå. Nedan följer den information som fanns den 7 oktober Interreg IV A Öresund- Kattegatt-Skagerrak Beslutas och administreras regionalt. Sekretariat i Köpenhamn eller Göteborg. Fyra fokusområden : 1. att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (t ex Starkare strukturer för forskning och innovation. Bättre effekter av regionala innovationssystem). 2. att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi, (t ex Främja produktion och distribution av förnybar energi. Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn). 8

9 3. att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, ( t ex Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur. Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser). 4. att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, (t ex Utveckla företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning). Interreg IV A South Baltic (Södra Östersjön) Internationella partners Södra Östersjöprogrammets sekretariat, Polen Projektsamarbetet ska ske mellan parter från minst två länder i programområdet. Det är viktigt att projekten kan visa att det finns ett mervärde i att de genomförs tillsammans med flera länder. Det är en fördel om projektet dels involverar flera nivåer i samhället 9

10 (kommun, region och stat), dels kopplar ihop flera sektorer i samhället, exempelvis universitet, miljöinstitut, handelskammare, energikontor och privata aktörer. Projekten ska tydligt bidra till regional utveckling och resultaten ska vara mätbara. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. Främja hållbara transporter och bygga bort flaskhalsar. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet eller 10. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande. Förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen. Ostersjon/ Interreg IV B, Nordsjöprogrammet (North Sea) Sekretariat Danmark Det transnationella programmet Interreg IV B Nordsjön syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och investera i. Projektsamarbetet ska ske mellan parter från minst tre länder, varav minst en aktör ska vara medlem i EU. 10

11 Insatsområden : Under arbete. Rimligt att anta att man bl. a väljer: Nr 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Nr 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Nr 6: Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. Interreg IV B, Östersjöprogramm et (Baltic Sea) Sekretariat i Rostock, Tyskland och Riga, Lettland. (1) Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att; a) förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse, b) främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, (6) Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser genom att ; b) tillgodose de betydande behoven av investeringar i vattensektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning, (7) Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur genom att; a) främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och 11

12 tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur, b) utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, utveckla omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem, Interreg IVC Sekretariat i Lille, Frankrike. Det interregionala programmet (Interreg IV C) är ett program för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte för att stärka det regionala utvecklingsarbetet. Målet med programmet är att förbättra effektiviteten av regionala strategier för utveckling och tillväxt. I det interregionala programmet finns det inget krav på att regionerna måste angränsa till varandra utan alla EU:s regioner kan delta samt även Norge och Schweiz. Det finns två typer av samarbeten: regionala initiativ och kapitaliseringsprojekt. Regionala initiativ (typ1) handlar om att utbyta erfarenheter, goda exempel, studiebesök, utbildning, workshops, informationsspridning, utveckling av gemensamma koncept eller metoder och pilottester av nya metoder. Projekten ska anknyta till något av de två prioriterade insatsområdena. Kapitaliseringsprojekt och Frivilliga nätverk (typ 2) Här vill man åstadkomma ett snabbare och effektivare lärande mellan regioner. Kapitaliseringsprojekt fokuserar på kunskapsöverföring mellan starka och svaga regioner. Projekten ska kopplas till de två insatsområdena ovan och ska resultera i en handlingsplan som sedan implementeras i varje region. Prioriterade insatsområden : Under arbete 12

13 Program som handläggs av Kommissionen sk Sektorsprogram: Dessa program handläggs, beslutas och administreras av Kommissionen. Vissa av programmen har stödfunktioner på nationellt plan. Kreativa Europa (Creative Europe) Kultur 2007, MEDIA 2007 & MEDIA Mundus Stöd till de kulturella och kreativa näringarna + medier Underlätta för SMV att få finansiering lånegarantier för privata banklån Stödjer kapacitetsbyggande för att hjälpa konstnärer att etablera sig på den internationella marknaden Främja internationella nätverk, digital teknik, utbyte av goda exempel, ömsesidigt lärande Transnationella samarbetsprojekt, litterära översättningar, europeiska nätverk, europeiska PR-plattformer för nya artister Offentliga och privata aktörer kan söka Programstart: januari

14 COSME Delar av det nuvarande CIP program samt Erasmus för unga företagare. Beroende på aktivitet Program för företagens konkurrenskraft och SMF. Fokus på investeringsinstrument & stöd till företag som vill etablera sig internationellt: bättre lånemöjligheter, egetkapitalinstrumentet för tillväxt. Stöd till internationellt näringslivssamarbete Enterprise Europe Utbildning i entreprenörskap Mer gynnsamma förutsättningar för nyföretagande och tillväxt. Tillgång till marknaden Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) (CEF) TEN-T och Marco-Polo. Stödjer infrastrukturprojekt inom 3 områden: Energi, transport och kommunikationsteknik (Digitala Agendan). Bidra till grönare ekonomi genom att främja renare transportslag och underlätta användandet av förnybar energi Projektobligationer Investeringar i snabba bredbandsnät samt digitala tjänster: ny infrastruktur för e-legitimation, e-upphandling, e-juridik, patientjournaler. 14

15 Europa för Medborgarna (Europe for citizens) Bygger på det nuvarande programmet Öka kunskapen om EU (historiska diskussioner och aktiviteter kring europeiska minnesmärken, uppmuntra organisationer att företräda europeiska intressen) Främja medborgarengagemang (transnationella samarbeten och nätverk) Horisontal dimension: analyser, spridning av resultat Programstart: 1 januari citizens-programme/future-programme /index_en.htm 15

16 Horisont2020 (Horizon2020) Ersätter samtliga program inom forskning och innovation (FP7, dela av CIP t.ex. ECO-innovation och IEE2, EIT European Institute of Technology) Direkt koppling till EU2020 och Innovationsunionen. Spetskompetens: Stärka EU:s globala ställning inom F & I (Europeiska Forskningsrådet, Marie Curie, samverkansforskning nya forskningsområden, forskningsinfrastruktur) Industriellt ledarskap: göra EU mer attraktivt för investeringar i F & I, bekämpa krisen, skapa jobb och tillväxt (riskkapital, bioteknologi, nanoteknologi, IKT mm.) Samhälleliga utmaningar: fokus på de stora samhälleliga utmaningar som finns: hälsa, transport, klimat (tvärvetenskapliga samarbeten, kommuner, näringsliv) IKT-lösningar som stöd till äldre (Ambient Assisted Living )(AAL) Programmet är ett delprogram under Horisont2020. Handläggs, beslutas och administreras av Kommissionen och VINNOVA (Transnationella projekt, minst tre länder) Informations- och kommunikationsteknik (IKT) till äldre del av Horisont2020 Stödja näringslivet: SME att utveckla digitala, innovativa lösningar och tjänster riktade mot äldre ge bättre 16

17 livskvalitet Involvering av SME, forskare, brukare samverkan/europasamarbete/artikel-185-/aal---ambient- Assisted-Joint-Living-Programme/ Hälsa för tillväxt (Health for Growth) Hälsoprogrammet Mål att hjälpa medlemsstaterna att hantera sjukvårdens ekonomiska och demografiska utmaningar och se till att invånarna kan hålla sig friska längre. Programmet ska stödja och komplettera medlemsstaternas arbete med att uppnå fyra mål: 1. Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem 2. Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård 3. Främja hälsa och förebygga ohälsa 4. Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan. Programmet kommer för år 2014 och 2020 att fokusera på färre konkreta åtgärder som ger ett tydligt mervärde på EUnivå. 17

18 LIFE Bygger vidare på nuvarande programmet LIFE+. men det är inget krav. Innovativ projekttyp: storskaliga integrerade projekt olika medfinansiärer: natur, vatten, avfall, luft och klimatförändringar. Två delprogram: miljö och klimatanpassning; Miljö: resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald, miljöstyrning, information Klimatanpassning: genomförande och integration av klimatrelaterade mål Programmet för sysselsättning & social innovation (EU programme for Employment and Social Innovation) (EaSI) PROGRESS, Eures, Progress-mikrolån Sysselsättnings-och socialpolitiska åtgärder, 3 delprogram. Social innovation: experiment & undersökning av innovativa åtgärder i liten skala. För större projekt skall man 18

19 söka finansiering via Socialfonden. Jämställdhet och icke-diskriminering i nytt instrument under området rättvisa Stödjer ömsesidigt lärande, analyser Arbetstagarnas geografiska rörlighet samt företagande Rättigheter och medborgarskap (Rights and Citizenship programme) Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen antidiskriminering, mångfald och jämställdhet inom PROGRESS Främja och skydda människors rättigheter Stödjer: analytiska aktiviteter, utbildningsaktiviteter, ömsesidigt lärande, samarbets- och medvetandehöjande aktiviteter Eventuellt delprogram under Rättsliga frågor/rättvisa Startar april uri=com:2011:0758:fin:sv:html URBACT III Bygger vidare på nuvarande programmet URBACT II 19

20 Erfarenhetsutbyte och samarbete, 9 tematiska områden: innovation & kreativitet, inkludering, urban förnyelse, hamnstäder mm Hållbar stadsutveckling EIP- AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) Partnerskapet bygger på frivilliga åtaganden och en gemensam vision för att uppnå de utsatta målen. Genom att sammanföra aktörer kan synergieffekter möjliggöras och innovationsprocessen påskyndas. Tre prioriterade områden har identifierats: boende, nutrition och hälsa Målet är att förbättra de äldres hälsa och livskvalitet så att de kan delta i samhällslivet och att minska trycket på hälsooch sjukvården, att vård- och omsorgssystemen blir hållbara och effektiva samt att förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter. För att nå visionen är det av vikt att satsa på: individen i fokus, livskvalitet, autonomi, respekt, förebyggande aktiviteter, helhetslösningar utifrån individen, regelverk, strukturer, individuella lösningar samt trygghet och säkerhet. Det går att söka medel från: COSME, Hälsa för tillväxt, Horisont 2020 och European Union Cohesion Policy 20

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer