På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28"

Transkript

1 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson /

2 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda länen* Kommunförbundet Norrbotten* Umeå universitet* Luleå tekniska universitet* Företagarna i Västerbotten / Norrbotten* Handelskamrarna Norrbotten / Västerbotten* Mikael Janson, Direktör [Regional Utveckling] Mona Mansour [Inre Marknad] Lars Wikman [InnovationsUnionen] Martha Bahta, Kommunikation [Attraktiv LivsMiljö] Praktikanter: Jessika Wikström & Åsa Fors

3 Vi är gärna med på ett heurn! Programpartnerskapsöverenskommelse Nationellt Regionala utvecklingsplanen + Nordliga samverkansdimensionen rent konkret Visa på mervärden för EU! EU 2020 EU Smart, hållbar, inkluderande tillväxt Regionalt Landsting Län Samhälle Akademi Näring Kommun Utgå från Utvecklingsstrategi(er): RIS/RUS/KUP/ERUF/FoI/.

4 Europa 2020-strategin i en tabell EU:s fem mål Sveriges mål 1 75% av befolkningen i åldrarna år ska arbeta (från 69%). Över 80% ha arbete 2 3% av EU:s BNP ska investeras i FoU (särskilt privata sektorns FoU-investeringar ökas). 4% av BNI till FoU 3 Utsläppen av växthusgaser ska vara 20% lägre än 1990 (om möjligt 30%) och 20% av energin ska komma från förnybara energikällor samt energieffektiviteten ska öka med 20% ( 20/20/20-målet ). 4 Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10% (från 15%) och minst 40% av befolkningen i åldrarna 30 34ska ha högre utbildning (från 31%). 5 Antalet EU-medborgare som lever eller riskerar leva i fattigdom och social utestängning ska minskat med minst 25 %, motsvarande minst 20 miljoner människor. EU:s sju flaggskeppsinitiativ för att nå målen -17% CO 2 /49% förnybar el/ -12,8 milj. ton energiåtgång Färre än 10% utan betyg, 40-45% högutbildade Andel utan arbete (inkl. långtidssjuka) vara under 14% Smart Tillväxt Hållbar Tillväxt Inkluderande Tillväxt främja kunskap, innovation, utbildning, digitalt samhälle mer resurseffektiv produktion med samtidigt ökad konkurrenskraft fler i arbete, höjd kompetens, fattigdomsbekämpning INNOVATIONSUNIONEN Förbättra villkoren och tillgången till finansiering för forskning och innovation för att stärka innovationskedjan och höja investeringsnivåerna avseende utbildning, forskning, utveckling och innovation i hela EU. ETT REURSEFFEKTIVT EUROPA Kombinera ekonomisk tillväxt med effektivare resursanvändning genom övergång till en koldioxidsnål ekonomi, ökad användning av förnybar energi och energieffektivitet samt moderniserad transportsektor. AGENDA FÖR NY KOMPETENS OCH ARBETSTILLFÄLLEN Modernisera arbetsmarknaderna genom att underlätta arbetskraftens rörlighet och kompetensutveckling hela livet för att anpassa tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. UNGA PÅ VÄG Stärka utbildningssystemens resultat och öka den internationella attraktionskraften hos Europas högre utbildning. DIGITAL AGENDA FÖR EUROPA Utbyggnaden av höghastighetsinternet och utnyttja fördelarna med en digital inre marknad för hushåll och företag. INDUSTRIPOLITIK FÖR EN GLOBALISERAD TID Förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, och stödja utvecklingen av en stark och hållbar industri med internationell konkurrenskraft. EUROPEISK PLATTFORM FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING Garantera social och territoriell sammanhållning så att tillväxten och sysselsättning kommer alla till del och att människor som drabbats av fattigdom och social utestängning kan leva ett värdigt liv och aktivt delta i samhället.

5 Europa 2020-strategin SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE

6 Samverkan = Innovationssystem Dagens klo att gripa tag i! Samhällets olika aktörer FoU EU Nationella Regionala Lokala Grupper Enskilda Internationella innovation Industri Företag Näringsliv Universitet Högskolor Forskningscenter Strukturfonder (Regional- & Socialfonden/ Intereg), Sektorsprogram Horizon 2020

7 syresättning Strategier för Smart regional Specialisering ( S 3 ) Samarbetstriangelns tre nordliga noder Samverkan i Tre Dimensioner ( S3-D ) Sektorsaktörsutbyte Samhälle Akademi Näring Kreativa näringar Innovation! Norr- & Västerbotten Mineral Skog NSPA Världen

8 Kreativa Europa Interreg IV C Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI) Horizon 2020 Nationellt regionalfondsprogram Socialfondsprogram Regionalfondsprogram ÖN/MN REGIONALT Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Connecting Europé Facility NATIONELLT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM med ett gemensamt strategiskt ramverk (GSR)

9 Lite flexiblare Tematisk koncentration, men den finns där! SMART HÅLLBAR INKLU- DERANDE 1. Forskning & innovation 2. (Informations- och kommunikationsteknik) 3. Små- och medelstora företags konkurrenskraft 4. Övergång till koldioxidsnål ekonomi 20% 80% 5. Anpassning till klimatförändringar & riskförebyggande & riskhantering 6. Miljöskydd och effektivt resursutnyttjande 7. Hållbara transporter & färre flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Sysselsättning och stöd till en rörlig arbetskraft 9. Social integration och fattigdomsbekämpning 10. Utbildning, färdigheter & livslångt lärande 20% 80% 4 prioriteringar inom mål 20% 80% 11. Institutionell kapacitetsutveckling & effektiv offentlig förvaltning

10 Regionalt strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning i programområdet Övre Norrland Fokuserar på de tematiska målen: Forskning, teknisk utveckling och innovation Tillgången på, användningen av och kvalitet på IKT Små och medelstora företags konkurrenskraft En koldioxidsnål ekonomi Hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur HÅLLBAR SMART

11 Europeiska Socialfondsprogrammet Europeiska socialfonden Fokuserar på de tematiska målen: Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Regional handlingsplan för Övre Norrland INKLUDERANDE

12 Landsbygdsprogrammet a) Pelare 1: Jordbruksstöd (CAP) b) Pelare 2: Landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Stödjer utveckling inom landsbygdsområdena, jordbruk och skogsbruk Kunskapsöverföring och innovation samt ökad konkurrenskraft Organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen Återställa, bevara och främja ekosystem samt främja resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål/klimattålig ekonomi. Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling SMART Jordbruksverket lämnar förslag på Nationellt program Länsstyrelser och Sametinget regionala handlingsplaner HÅLLBAR INKLUDER ANDE

13 Nationellt Regionalfondsprogram (9:e ) Europeiska regionala utvecklingsfonden Stödjer samverkansprojekt mellan län och som bidrar till att utveckla regionala styrkeområden Fokuserar på de tematiska målen: Forskning, teknisk utveckling och innovation Konkurrenskraften hos små och medelstora företag Koldioxidsnål ekonomi HÅLLBAR SMART -Insatser för territoriell utveckling och samordning Lokalt ledd utveckling (CLLD) (6%) - Insatser för förstärkt strategiskt lärande och processtöd Nationellt processtöd & Hållbar stadsutveckling

14 Territoriellt samarbete a) Gränsöverskridande samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Knyter samman geografier genom samarbete över landsgränser. Gemensamma utvecklingsfrågor för gränsregionala mervärden Interreg Nord Botnia-Atlantica

15 Territoriellt samarbete b) Transnationellt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Knyter samman regioner med gemensamma utmaningar eller resurser Northern Periphery and Arctic Programme Forskning, teknisk utveckling och innovation Små och medelstora företags konkurrenskraft En koldioxidsnål ekonomi Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Östersjöprogrammet forskning, teknisk utveckling och innovation Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur

16 Territoriellt samarbete c) Interregionalt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Bygger europeiska nätverk och regionalt erfarenhetsutbyte. Frågor av gemensamt intresse för alla Europas regioner står i fokus. Interreg IV C möjliggör nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. URBACT II handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte som riktar sig till myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av trukturfondsprogrammen. ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och planering, framförallt regionala analyser.

17 Kreativa Europa Interreg IV C Horizon 2020 Nationellt regionalfondsprogram Socialfondsprogram Regionalfondsprogram ÖN/MN REGIONALT Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Connecting Europé Facility NATIONELLT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM

18 Horizon 2020 [ 80 miljarder]! Europeiskt ramprogram för forskning och innovation Tre prioriteringar: Excellent Science För forskare (och företag inom delprogram) Industrial leadership För forskare, näringsliv (inkl.sme) och (samhälle) Societal Challenges (40 av 70 miljarder Euro) För forskare och samhälle, samt näringsliv (inkl.sme) Samt Grand/Global Challenges/International cooperation med alla länder i världen och för forskare, näringsliv (inkl.sme) och samhälle Många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden

19 Att öka människors kunskaper och kompetens för att bli anställningsbara Stödja en modernisering av utbildningsystemet Effektivisera genom att slå samman olika program inom ett ramverk med spets mot det som inte finns i CSF Sju program blir ett med tre delar (Mobilitet/Samarbetsprojekt/Policyförändring): - Livslångt Lärande (= Erasmus, Leonard da Vinci, Comenius, Grundtvig) - Ungdom på Väg - Erasmus - Mundus - Tempus Internationella utbytesprogram - Alfa (bl a lånegaranti Masters studenter, 3%) - Edulink Erasmus + [ 14,7 miljarder]! -Ny idrottsdel för att främja gräsrotsprojekt mot doping, våld, rasism Erasmus +

20 Kreativa Europa [ 1,46 miljarder] Stöd till film, kultur och kreativa verksamheter För att öka deras bidrag till jobb och tillväxt Sammanslagning av tidigare separata program One-stop-shop öppen för all kulturell och kreativ verksamhet Små aktörer kunna få upp till 1 miljon i lånegaranti för banklån Individer kan få stöd via branschorganisationer Olika spår för audiovisuell industri och annan kulturell verksamhet Tidigare Kulturprogrammet blir Kulturdelen [31%] Tidigare Media och Media Mundus blir Mediadelen [56%] + Sektors- och gränsövergripande alla sektorer inklusive nytt garantiinstrument [13%]

21 Life [c:a 3miljarder] Stöd till regionala strategier för; Låga kolidioxidutsläpp Motståndskraft mot klimatförändringar Småskaliga klimatprojekt genomförda av SME:s Förbättra effektivitet/genomförande EU:s klimatpolitik Stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer Integrering med andra finansieringskällor Delprogrammet Miljö Miljö och resurseffektivitet Biologisk mångfald (återställa ekosystem+stödja Natura 2000-områden) Miljöstyrning och miljöinformation Delprogrammet Klimatpolitik Begränsning av klimatförändringar Anpassning till klimatförändringar Klimatstyrning och klimatinformation

22 Hälsa för tillväxt [ 398 miljoner] Sprida innovativa lösningar som kan förbättra hälso- och sjukvården Samla ländernas resurser och kunskap för att lösa gemensamma problem Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård Främja hälsa och förebygga ohälsa Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan Utvärdering av medicinska metoder i frivilligt nätverk mellan ländernas centrum för utvärdering av medicinska metoder Samarbete om sällsynta sjukdomar Förebyggande och bekämpande av cancer

23 COSME: Programmet för företagens konkurrenskraft + små- och medelstora företag [c:a 2,3 miljarder] Stärka de Europeiska företagens konkurrenskraft (c:a ftg/år) Tillgång till finansiering för SME genom särskilda finansiella instrument lättare att söka, såsom riskkapital för uppstart & lånegarantier upp till :- Enterprise Europe Network stärks för one-stop-shop för behoven hos företag, 600 organisationer ger gratis hjälp bl a hitta finansiering Stöd till insatser för att stärka entreprenörskap och etablera transnationella nätverk för utbyte av erfarenheter, särskilt unga Genomföra aktiviteter för gränsöverskridande nätverk och lära av varandra mellan SME:s Tillgång till marknader i och utanför EU genom information till och samverkan mellan företag samt mainstreaming mellan marknader inklusive helpdesk i Kina för immateriella rättigheter m m Små och medelstora företag (men även större/stora) Befintliga entreprenörer (främst småföretagare) Medborgare som vill bli egenföretagare (särskilt unga/kvinnor) Organisationer/Myndigheter som stödjer företag och företagande

24 Flera program Programmet för sysselsättning och social innovation [ 815 miljoner] Tidigare PROGRESS, Eures, Progress-mikrolån inkorporeras. Syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategin. Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter kopplat till TEN-T, Energinät samt telekommunikationer och Informations- och kommunikationsteknik (CEF) [ 30 miljarder]. Ett Europa för medborgarna [ 164 miljoner]. Öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang. Rättsliga frågor/rättvisa [ 334 miljoner] Sammanslagning programmen för Civil Justice (JCIV), Criminal Justice (JPEN) samt Drug Prevention and Information Programme (DPIP) Rättigheter och medborgarskap [ 389 miljoner] Ersätter programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom programmet för Employment and Social Solidarity PROGRESS

25 Medborgar, Rättvisa, Rättighet Kreativa Europa CEF (trafik/energi/ict) Erasmus+ Hälsa för tillväxt LIFE Sysselsätt/Social innov. Länka för synergier & uppväxling utifrån Konkurrenskraft Regionala medel prioriteringar! Nationella medel Excellens Horizon 2020 Kapacitetsuppbyggnad Landsbygdsutveckling Socialfonden Regionalfonden

26 Att ha med oss framåt! 1. Växla upp ERUF med övriga fonder! 2. ESF är också en regional utvecklingsfond! 3. Gleshetsbonus för regional helhet! 4. Koppla på Landsbygdsprogrammet! 5. NSPA-samverkan finns i verkligheten! 6. Östersjön är också vårt att tillhöra!

27 En kul slutbild men inte slut med det! 1. Naturomständigheter tvingar tanken 2. Från statsbidrag till EU-smörjmedel 3. Triple/Quadrupel-Helix i vardagen

28 TACK! Besök vår hemsida för att se vad som är aktuellt & anmäla till vårt Nyhetsbrev! Följ oss via vår Facebooksida!

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne

Läs mer

3.1 Innovation och förnyelse

3.1 Innovation och förnyelse Åtgärdsbilagan illustrerar typexempel på projekt/investeringar som passar in i tillväxtprogrammets olika åtgärder. Listan på exempel är inte på något sätt uttömmande, vad det avser aktiviteter möjliga

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer