NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 01 2014"

Transkript

1 Daniel Ryderholm Från: Ekumeniska EU-kontoret Skickat: den 18 februari :00 Till: Daniel Ryderholm; Daniel Ryderholm Ämne: Utlysningar från Ekumeniska EU-kontoret nr NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR Nr 1/2014 Innehåll Erbjudande om utbildningsdag Kompetensutveckling/Utbildning Ungdomsarbete Kultur Sysselsättning och socialpolitik Medborgarskap och integration Kontakt Detta årets första Nyhetsbrev Utlysningar är i många delar rätt teoretiskt då många av de nya EU-programmen inte kommer att vara möjliga att ansöka till förrän i höst. Vi vill ändå nämna flera av dem som en slags teaser till vad som komma skall under den nya spännande programperioden, Ytterligare en sak att påpeka är att vi endast kan ge en generell bild av programmen här och att det är nödvändigt att läsa eller lyssna sig till betydligt mer information för att faktiskt kunna ansöka. Vi länkar till webbplatser med information, men kan också rekommendera en utbildningsdag (se nedan). Erbjudande om utbildningsdag Ekumeniska EU-kontoret vill erbjuda alla våra anslutna organisationer att boka en utbildningsdag på ort och ställe för att få en ingående presentation av möjligheterna inom EU:s program under den nya programperioden Vi tar uppdrag på alla nivåer, men önskar en minsta storlek på åhörargruppen på 15 personer. Församlingar och andra mindre enheter kan därför med fördel samarbeta! Innehåll: EU:s policy och tankar med de nya programmen. Grundlig genomgång av ett antal olika EU-program som Erasmus+ (omfattar både kompetensutveckling, ungdomsprogram och sport), Europa för medborgarna, Kreativa Europa, Europeiska Socialfonden, Regionalfonderna, Landsbygdsprogrammet, Asyl- Migrations- och Flyktingfonden. Genomgång av den obligatoriska 1

2 registreringen av organisationen i en europeisk databas. En första titt på ett av ansökningsformulären. Kontakta oss för mer information och för bokning! Kompetensutveckling/Utbildning Erasmus+ är det nya programmet som ersätter Programmet för Livslångt Lärande och även omfattar ungdomsprogrammet (tidigare Ung och Aktiv) samt en del som handlar om idrott. Programmet går ifrån individuella ansökningar till förmån för större gruppansökningar. Varje projekt kommer därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter. I programmet lyfter man också fram vikten av större strategiska projekt, vilket betyder att projekten ska kopplas tydligare till EU:s utbildningspolitik och policyarbete samt sättas in i ett sammanhang på europeisk nivå. Utgångspunkter för Erasmus+: Ökad koppling mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål Visa på mervärdet med europeiskt samarbete Större genomslag och effekter (på individnivå, organisationsnivå och systemnivå) Förenklad programstruktur Tre typer av aktiviteter ryms inom programmet: Key Action 1, mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten) Key Action 2, projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera) Key Action 3, stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå) Universitets- och Högskolerådet är ansvarigt programkontor i Sverige. Den omfattande programguiden som täcker samtliga delar finns ännu bara på engelska, men går att hämta här: För att kunna delta i Erasmus+ måste organisationen registreras i en särskild databas, Participant Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Registreringen är högst okomplicerad och görs endast en gång för hela programperioden samt för tre program samtidigt Erasmus+, Kreativa Europa och Europa för medborgarna. Länk till portalen: Länk till handbok för registreringen: Participant-Portal_eplus2014.pdf 2

3 Key Action 1 - Mobilitet på området vuxnas lärande Syftet med programdelen är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att utveckla och bredda kunskap, färdigheter och kompetenser, vilket även stärker individers anställbarhet. Aktörer inom vuxnas allmänna lärande, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek och museer, kan söka. Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet. Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Sista ansökningsdatum för 2014: 17 mars Läs mer på: Key Action 2 - Strategiska partnerskap på området vuxnas lärande Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att modernisera och förbättra vuxenutbildningen genom samarbete med andra sektorer/organisationer, validering av informellt/icke-formellt tillägnade kunskaper, att kvalitetssäkra utbildningar och vägledningssystem. Aktörer inom vuxnas allmänna lärande, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek, museer, kan söka. Även andra organisationer kan söka om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna vuxnas allmänna lärande. Det är vad projektet handlar om och det förväntade resultatet som är det viktiga. Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder och verktyg; att nätverka och utbyta erfarenheter samt sprida goda exempel; att förbättra kompetensutveckling av sådan personal som lär andra vuxna. Projekten ska vara 2- eller 3-åriga och omfatta minst 3 organisationer från 3 olika programländer. Maximalt 10 deltagande organisationer och maximalt per år och per projekt i bidrag. Sista ansökningsdatum 2014: 30 april 2014 Läs mer på: Ungdomsarbete Erasmus+ ungdom Programmet ersätter, som tidigare nämnts Ung och Aktiv, men har i princip samma syfte, t ex att öka ungdomars kunskapsnivå, främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, social inkludering och solidaritet, stärka länken mellan 3

4 ungdomar och arbetsmarknaden. Inom Erasmus+ ryms olika delprogram, varav flera delar även fanns inom Ung och Aktiv. Möjligheter som ungdomsutbyte, europeisk volontärtjänst och utbildning för ungdomsledare ryms alla inom Key Action 1, Mobilitet. Möten mellan unga och beslutsfattare ryms inom Key Action 3. Ungdomsstyrelsen är ansvarig myndighet för Erasmus+ ungdom. Key Action 1 Mobilitet Ungdomsutbyte ungdomar mellan år från olika länder möts under 1-3 veckor för att utbyta erfarenheter på något område. EVS europeisk volontärtjänst för ungdomar mellan år som vill arbeta som volontärer i annat europeiskt land mellan 2 veckor och 12 månader. Ungdomsledare och andra som arbetar med unga erbjuds utbildning/träning/nätverkande/jobbskuggning i ett annat land. Närmaste ansökningstillfälle är 17 mars 2014 (även 30/4, 1/10) Key Action 2 Strategiska partnerskap Samarbeten mellan flera länder kring ungdomsarbete. Fokus kan vara att testa eller utveckla metoder, att stärka ett entreprenöriellt tänkande och att uppmuntra till aktivt medborgarskap. Varaktighet 6 mån 2 år. Närmaste ansökningstillfälle är 30 april 2014 (även 1/10) Key Action 3 - Möten mellan unga och beslutsfattare (personer som har ansvar för ungdomspolitiken) Dialog mellan unga och beslutsfattare Partnerskap med europeiska ungdomsorganisationer (NGOs) Närmaste ansökningstillfälle är 30 april 2014 (även 1/10) Läs mer på Ungdomsstyrelsens webbplats: Kultur Kreativa Europa EU-kommissionens nya program är en sammanslagning av tre olika kulturella program Kultur 2007, Media och Media Mundus. Kulturspåret i programmet står för en tredjedel av resurserna, Media för drygt hälften och så finns det ett tvärkulturellt spår som också har en öronmärkt pott. Det nya programmet har en betydligt tydligare koppling till Europa 2020-strategin, i synnerhet kopplingen till tillväxt. 4

5 Det finns stöd för samarbetsprojekt, europeiska nätverk och översättning av litteratur (OBS! Inte libretton el dyl). Maximal projektlängd 2 år. Det finns två typer av samarbetsprojekt: Kategori 1, små projekt med min 3 länder, max (60% finansiering) Kategori 2, stora projekt med min 6 länder, max (50% finansiering) Exempel på aktiviteter är utbyte mellan kulturella aktörer för att bygga upp kompetens och utbyta erfarenheter i form av training sessions, workshops, eller för att förbereda material, göra webbsidor mm. Kulturella organisationer (t ex teatrar, festivaler, orkestrar, musikgrupper) från olika länder kan träffas för att samproducera något el uppträda och turnera på olika ställen i olika länder el vid ett enda event om det är stort och har en internationell publik. Närmaste ansökningstillfälle är 5 mars Precis som för Erasmus+ måste varje organisation registrera sig en särskild databas, Participant Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Registreringen är högst okomplicerad och görs endast en gång för hela programperioden samt för tre program samtidigt Erasmus+, Kreativa Europa och Europa för medborgarna. Länk till portalen: Länk till handbok för registreringen: Participant-Portal_eplus2014.pdf Kulturbryggan Regeringens stödform Kulturbryggan instiftades för att under perioden pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur. Även under 2014 kommer medel att erbjudas med syfte att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Just nu finns det två olika typer av stöd: Startstöd förstudie eller projektering. Bidrag max kr, ingen medfinansiering nödvändig. Närmaste ansökningsdag 7 april 2014 kl. 12 (även 1 sept) Genomförandestöd ett projekt från grunden eller efter att ha fått startstöd. Bidrag max 1 miljon, krav på 50% medfinansiering från privat finansiär. Närmaste ansökningsdag 1 september 2014 kl 12. Läs mer på: Kulturkontakt Nord Nordiska Ministerrådets kultur- och konstprogram beviljar bidrag till projekt från alla kultur- och konstfält. Programmet ger bidrag till både professionella kulturoperatörer och konstnärer samt amatörkultur- och frivilligsektorn. Bland ansökningarna från amatörkultursektorn och frivilligsektorn prioriteras 5

6 projekt som genomförs i samarbete med professionella konstnärer och kulturaktörer. Kvalitet och nytänkande är väsentliga kriterier vid utdelningen av stöd. Kompetensutveckling Här finns bidrag för att organisera och genomföra projekt som bidrar till att öka kompetensen inom kulturfältet eller att förmedla kunskap. Man kan organisera seminarier, workshops o dyl. Produktionsinriktad verksamhet Här kan man söka stöd för att projektera (förprojekt), pröva ett projekts hållbarhet (pilotprojekt) samt producera, presentera och förmedla verk och projekt inom alla kulturella områden (projekt upp till 3 år). Projekt från frivilligsektorn bör samarbeta med professionella kulturaktörer för att prioriteras. Prioriterade teman för perioden är kultur för barn och unga, kulturell mångfald och nordiskt kulturarv. Alla projekt ska involvera deltagare från minst tre länder, varav minst två nordiska. Projektets nordiska dimension av avgörande för att få bidrag. Närmaste ansökningsdag för båda typerna är 5 mars 2014 kl 12 (även 17/9). Läs mer om alla program på Kulturkontakt Nords webbplats: Nordiska Kulturfonden Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer. Fonden ger bidrag till aktiviteter som präglas av kvalitet, långsiktighet, tillgänglighet och mångfald, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas och bland de områden som nämns är musik och musikdramatik samt projekt som är tvärkulturella. Bidrag kan beviljas till exempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar, festivaler, utbildning och forskning. Ett projekt kan genomföras såväl inom som utanför Norden. Man kan ansöka om små projekt på max DKR och 85% finansiering eller stora projekt på max DKR och 50% finansiering tillsammans med minst 2 andra nordiska länder. Närmaste ansökningsdag för båda typerna är 1 april 2014 kl 12 (även 1/9 och 1/10). Läs mer om alla program på Nordiska Kulturfondens webbplats: Sysselsättning och socialpolitik Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under den nya programperioden kommer det att krävas närmare samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket m fl myndigheter. Jämställdhetsperspektivet är obligatoriskt fr o m

7 Fonden är uppdelad i tre programområden (PO): PO1 - kompetensförsörjning. Omställning och kompetensutveckling med koppling till utveckling av verksamheten och stärka individens ställning på arbetsmarknaden, och därmed löper mindre risk för arbetslöshet. Tydligare fokus på verksamheten än på, som tidigare, på individen. PO2 - öka övergångarna till arbete. Här tänker man projekt som ska utveckla eller tillämpa metoder för de individer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Insatser ska göras som får individer i utbildning, i praktik eller i arbete. Projekten bör förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken, men det är ännu oklart hur detta ska gå till och vem som ska göra det. Prioriterade grupper är ungdomar, nyanlända (kvinnor) och andra prioriteringar rör att arbeta till 65 samt att motverka fattigdom, i synnerhet för kvinnor. PO3 Sysselsättningsinitiativet för unga (nytt område). Insatser som direkt riktas till ungdomar (15-25 år) inom tre regioner i Sverige som har minst 25% arbetslöshet: Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Mellan finns 730 miljoner till PO1 och PO2 från EU och lika mycket i nationella medel. Läs mer om socialfonden: Ansökningstillfällena kommer sannolikt först efter sommaren med start för projekten i början av Medborgarskap och integration Europa för medborgarna Programmet Europa för medborgarna finns kvar även under den nya programperioden och liknar i mångt och mycket det tidigare programmet. Det ska bidra till att öka medborgarnas förståelse för EU och dess mångfald, främja delaktighet och europeiskt medborgarskap, öka kännedomen om Europas gemensamma historia och värderingar samt öka delaktigheten i EU. Exempel på behöriga sökande är ideella organisationer, föreningar, frivilligorganisationer och inte minst lokala myndigheter. Programmet har två inriktningar med olika åtgärdsprogram: 1. Hågkomst (fokus på totalitära regimers uppkomst och konsekvenser samt andra avgörande händelser i Europas nya historia) 2. Demokratiskt engagemang och medborgerligt deltagande (vänortssamarbeten town twinning - samt projekt från civila samhällets organisationer som ska leda till en fördjupad debatt om Europas framtid 7

8 Närmaste ansökningsdatum: 1 mars Ansökan görs direkt till EACEA i Bryssel, men Ungdomsstyrelsen är kontaktpunkt och kan svara på frågor. Läs mer om programmet generellt på Ungdomsstyrelsens webbplats: Läs mer på EACEAs webbplats: Precis som för Erasmus+ måste varje organisation registrera sig en särskild databas, Participant Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Registreringen är högst okomplicerad och görs endast en gång för hela programperioden samt för tre program samtidigt Erasmus+, Kreativa Europa och Europa för medborgarna. Länk till portalen: Länk till handbok för registreringen: Participant-Portal_eplus2014.pdf Kontakt Välkomna att ta kontakt med oss för vidare assistans. Vi som arbetar aktivt med information om finansieringsmöjligheter samt hjälp med ansökningar är Suzanne Jenner, verksamhetschef (Stockholm) Erling Zetterman, konsult och informatör (Göteborg) Leena Mellenius, konsult och informatör (Stockholm) Louise Bratt Carle, konsult (Stockholm) Kenneth Hotz, konsult och informatör (Stockholm) Mer information finner du på Ekumeniska EU-kontorets webbplats Nästa nummer utkommer i april

9 Ekumeniska EU-kontoret - Box 14038, Bromma - - Vill du inte ha mail från Ekumeniska EU-kontoret, Klicka här 9

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 2 2012

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 2 2012 Daniel Ryderholm Från: Kyrkornas EU-kontor Skickat: den 8 augusti 2012 11:58 Till: Daniel Ryderholm; Daniel Ryderholm Ämne: Utlysningar från Kyrkornas EU-kontor, nr 2 2012

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel!

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! Shift happens Umeå 23 mars 2012 Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! bakgrund L bakgrund L L L bakgrund möjligheter Kompetensförsörjning (ESF-rådet) Integration (ESF-rådet) Kulturprogrammet (Kulturrådet,

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Internationella samarbetspartners och volontärer

Internationella samarbetspartners och volontärer Daniel Ryderholm Från: Kyrkornas EU-kontor Skickat: den 28 januari 2013 10:34 Till: Daniel Ryderholm; Daniel Ryderholm Ämne: Utlysningar från Kyrkornas EU-kontor, nr 1

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa 2016-11-15 Ahmed Ismail Strategiska partnerskap Ett transnationellt projekt som ska utveckla, överföra och/eller

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR Lektion 14 SCIC 20/12/2013 TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR A. Det lackar mot jul Kombinera! 1 vi dansar adventsljusstakar i fönstren 2 vi ger dopp i grytan och lutfisk 3 vi dricker glögg 4 vi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Rapport - EU-program

Rapport - EU-program Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson 2011-11-14 2011-11-14 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning.

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Nordplus Ramprogram Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram 2014-02-24 Rebecka Herdevall Om myndigheten Bildades 1 januari 2013 Ca 235 medarbetare Huvudkontor i Stockholm och

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa Agenda Europeiska pelaren för sociala rättigheter Europeiska migrationsagendan EU:s nya kompetensagenda för Europa Urbana agendan 2 Bakgrund

Läs mer

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide?

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? En vägledning för den som planerar ett europeiskt projekt för sin vuxenutbildningsorganisation. Tillsammans med detta dokument rekommenderar vi att ni har ansökningsformulär

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.9.2015 COM(2015) 429 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer