Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+"

Transkript

1 Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta Det nya programmet ska ersätta Programmet för livslångt lärande. Även andra nuvarande europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, är tänkta att integreras i Erasmus+. Dessutom ska det nya området sport komma in. Utgångspunkten är att Erasmus+ ska bli ett stort program för att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och sport. Tre typer av aktiviteter ska ha särskilt fokus: Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera). Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

2 Ny inriktning och nya intentioner Programförslaget går ifrån individuella ansökningar till förmån för större gruppansökningar. Varje projekt kommer därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter. Den nya strukturen ger den sökande organisationen möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete. I förslaget lyfter man också fram vikten av större strategiska projekt på organisations- och policynivå. Med det menas att projekten ska kopplas mer till EU:s utbildningspolitik och policyarbete och sättas in i ett sammanhang på europeisk nivå. Utgångspunkter för Erasmus+ Ökad koppling mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål. Visa på mervärdet med europeiskt samarbete. Större genomslag och effekter (på individnivå, organisationsnivå och systemnivå). Förenklad programstruktur. EU:s utbildningspolitiska mål till år 2020 Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent. 90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning. Minst 40 procent av alla åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning. Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola. Länder som deltar I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

3 Erasmus+ mobilitet skola För vem? Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av pedagogisk personal. Vad kan man göra? Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Sista ansökningsdag mars Varför Erasmus + mobilitet? Programmet ger er skola möjlighet att arbeta med uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Genom att ge lärare och annan personal möjlighet att kompetensutveckla sig och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder bidrar det till att stärka individers färdigheter och kvalifikationer. Vad ska det leda till? Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att minska tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvaliteten i undervisningen. Så fungerar det Ni som organisation söker för ett läsår eller två, och anger hur många ni avser att skicka ut på fortbildningsaktiviteter och till vilka länder. De aktiviteter ni planerar att genomföra kan sträcka sig från två dagar till två månader. För undervisningsuppdrag längre än två månader söker ni inom Erasmus+ strategiska partnerskap där det kan ingå som en del av samarbetet mellan partners i ett projekt. De medel som betalas ut till beviljade mobilitetsprojekt ska bidra till att täcka resor, kurskostnad och dagligt uppehälle. Er skola får också viss ersättning för att administrera ert projekt, ett så kallat organisationsstöd.

4 Hitta organisation Ni söker själva efter fortbildningar och kurser samt platser för personalen att jobbskugga och undervisa vid. Ett sätt att hitta partners och organisationer är att kontakta organisationer som deltagit eller deltar i projekt, se sidan Projektresultat samt sidan Partnersök under Tips för dig som deltar i menyn till vänster för tips på sökvägar. Vilka organisationer kan söka? Förskolor, skolor och gymnasieskolor som vill erbjuda sin personal lärarutbyte, kompetensutveckling och fortbildning i ett annat europeiskt land som ett led i sitt utvecklingsarbete kan söka. Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din skola planerar att genomföra inom programmet. Vad krävs för att kunna söka? För att kunna söka ska ni registrera er organisation i en särskild databas som EU-kommissionen står bakom. När ni väl registrerat er organisation ligger dessa uppgifter som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Ni behöver bara registrera er en gång, och registreringen gäller för hela programperioden. Ni som skola förväntas ha en utvecklingsplan och en övergripande strategi för skolans internationella arbete och projekten och aktiviteterna ska kopplas till den och de behov som ni identifierat. En sådan utvecklingsplan frågar man om i ansökningsformuläret via specifika frågor, vilka kan tas som hjälp när ni utarbetar er plan. Ni ska även beskriva hur just internationalisering ska bidra till ökad måluppfyllelse för er organisation.

5 Erasmus+ strategiska partnerskap skola För vem? Förskolor, skolor och gymnasieskolor samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka utbildningsmål inom skolan. Vad kan man göra? Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Sista ansökningsdag april Varför ett strategiskt partnerskap? Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden. Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser såsom till exempel matematik eller entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Vad ska det leda till? Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att minska tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, att stärka och förbättra utbildning och undervisning. Projektens syfte och innehåll Ett projekt kan beroende på resurser och organisation se olika ut. Det viktiga är vad projekten handlar om och inte primärt vilken sektor eller vilket område ni som organisation tillhör.

6 Skolor kan i projektform samarbeta med en eller flera skolor om en angelägen skolfråga som har hög relevans för alla inblandade skolor. Det är här möjligt att genomföra elevutbyte och längre undervisningsuppdrag för lärare, vilket syftar till att stärka språkkunskaper och det interkulturella lärandet. Aktiviteten ska ge ett mervärde till projektet. En utbildningsmyndighet eller ett regionförbund kan på motsvarande sätt tillsammans med en eller flera andra skolmyndigheter, samt med skolor, samarbeta på en mer strategisk nivå. Genom att låta huvudmannen för skola vara koordinator förväntas man få effekt på systemnivå. Lärarutbildningar, företag, myndigheter och andra organisationer kan gå samman för större utvecklingsprojekt. De kan också vara områdesöverskridande projekt vilket ökar möjligheten att möta utmaningar, identifierade behov och politiska mål. Så fungerar det En organisation i ett av partnerländerna utses till projektkoordinator, och är den part som lämnar in ansökan och samordnar och administrerar projektet fullt ut. Det betyder att koordinatorn har hand om kontrakt och budget för hela projektet. Även i rena skolpartnerskap ska en koordinator utses, men varje skola hanterar sitt kontrakt och sin budget. I partnerskapet ska minst tre organisationer från minst tre länder ingå. För rena skolpartnerskap räcker det med att två skolor från två länder samarbetar. För så kallade Regioprojekt är minimikravet att två utbildningsförvaltningar ska ingå, men eftersom även skolor och övriga organisationer ingår består dessa projekt av minst sex partners. Partnerskapen kan vara två eller tre år. Det normala är att det är de stora projekten som är treåriga och skolsamarbeten tvååriga. Bidraget kan som högst uppgå till euro per år och projekt. Det är enbart så kallade hela partnerskap som beviljas projekten beviljas i sin helhet eller inte alls. Vilka organisationer kan söka? Organisationer som vill bidra till att nationella och europeiska utbildningsmål inom skola uppnås kan söka. Det är vad projektet handlar om och det förväntade resultatet som är det viktiga. Utbildningsmyndigheter, regionförbund, företag, myndigheter med flera organisationer kan söka utvecklingsprojekt. Skolpartnerskap kan endast förskolor, skolor och gymnasieskolor söka. Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet. EU-kommissionens program för utbildning, ungdom och idrott.

7 Skolan kommer att söka följande (för hela perioden samtidigt): 1. Mobilitet (för personal) - Ange egna önskemål och idéer till Ursula (mail). Tala om var ni vill åka, vilken typ av aktivitet det är, varför ni vill göra det samt kostnad (om det finns en kursavgift). Resa och uppehälle beräknas enligt en schablon, beroende på resmål. Senast 22/1! - Skolan kommer också att söka för olika aktiviteter som kan bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen och erbjuda dessa till de som kan ha nytta av dem. 2. Partnerskap a. Ett partnerskap tillsammans med Norge, Österrike, Spanien, Italien, Danmark, Polen, Nederländerna och Tyskland. Tema: Small towns in Europe building a sustainable future b. Ett partnerskap med Manchester Academy i Storbritannien (+ ev. något mera land). Tema: Utbyte inom sport och entreprenörskap (exakta detaljer ej faställda ännu). Andra planer (lite längre fram): - Anordna en UF- mässa i samarbete med länder runt Östersjön

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer