Rapport - EU-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - EU-program"

Transkript

1 Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson

2 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden beslutade i sitt sammanträde att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunens EUsamordnare undersöka vilka möjligheter som finns för förvaltningen att ingå i ett EU-projekt. Förvaltningen ska göra en inventering av om det finns aktörer som skulle vara lämpliga samarbetspartners för några av kultur- och fritidsnämndens verksamheter. SAMMANFATTNING Kansliet har efter samråd med kommunens EU-samordnare och Internationella programkontoret sammanställt uppgifter om finansieringsmöjligheter för förvaltningens verksamheter. Internationella programkontoret förvaltar Programmet för livslångt lärande (LLP). Programmet för livslångt lärande är ett ramprogram inom utbildning och kompetensutveckling. Det består av fyra sektorsprogram som vardera innehåller ett flertal olika aktiviteter. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundvig vänder sig till olika delar av utbildning och fortbildning, samt Studiebesök som ingår i den Transversala delen inom programmet där övergripande projekt ryms. Dessa program vänder sig framförallt till skolor men kan i vissa fall sökas av andra målgrupper. Ungdomsstyrelsen stöder EU-programmet Ung och Aktiv i Europa (Youth in Action) som riktar sig till ungdomar i allmänhet och inte direkt till skolorna. Ung och Aktiv i Europa består av fem delprojekt: Ung i Europa (ungdomsutbyte, ungdomsinitiativ och demokratiprojekt), Europeisk volontärtjänst (EVS), Utbildning och nätverks- byggande, Ung i världen samt Stöd till europeiskt politiskt samarbete. En särskild prioritering i programmet är inkludering och därför är sökande som annars inte skulle ha möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter välkomna. (Läs om Järfälla kommuns EU-arbete: ) EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsförvaltningens enheter Innan den formella ansökningsprocessen startar är det viktigt att ha ett klart formulerat syfte med resan eller utbytet. Om möjligt också ha tagit kontakter om programupplägget för vistelsen. Det går inte att i efterhand ansluta till ett EU-projekt som redan är igång utan den sökande organisationen måste formulera sitt eget mål med projektet. Huruvida det gäller en eller flera personer som ska besöka en organisation i ett annat land. Hur lång tid som avses. Exempelvis kan det gälla en ungdomsarbetare som vill ha speciell utbildning, en handläggare som vill göra studiebesök hos en 1

3 kollega i ett annat EU-land eller att organisera studiebesök för experter och beslutsfattare. Det är möjligt att söka tillsammans med en annan aktör, exempelvis med skolan på någon nivå, tillsammans med föreningar eller med en annan organisation. Alla kommunala tjänstemän kan söka inom Leonardoprogrammet och besöka en kollega som arbetar med liknande uppgifter. Som ett led i kompetensutvecklingen kan personal utifrån fokus på arbetsuppgifterna besöka någon som jobbar med samma sak i ett annat land. Inom området Vuxnas lärande kan personal från biblioteken och kulturverksamheten söka stöd från Grundtvig för kurser eller studiebesök då bibliotek, föreningar och museer räknas som informella utbildningsinstitutioner. EU:s kulturprogram är huvudprogram för att främja kulturellt samarbete och omfattar områdena kulturarv, bildkonst, scenkonst, litteratur, form och design. Stöd från kulturprogrammet kan sökas av alla typer av kulturorganisationer både offentliga och privata dock ej privatpersoner. Riksantikvarieämbetet är tillsammans med Kulturrådet EU:s kontaktkontor för kultur i Sverige. Som resurs för internationaliseringen av svensk kultur finns Europa Direct Intercult med huvudsäte i Stockholm. Med hjälp av medel från Leonardo kan personal från fritidsgårdar göra förberedande besök, studiebesök och erfarenhetsutbyte med fritidsledare och fritidspedagoger på likartade jobb i andra länder. Även personal från området idrott och fritid kan söka EU-bidrag inom Leonardoprogrammet. Programmet Ung och Aktiv i Europa består av många olika delar för att för att så många som möjligt ska kunna delta. En särskild prioritering i programmet är inkludering och därför är sökande som annars inte skulle ha möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter välkomna. Till exempel kan: - personer som arbetar med grupper av ungdomar organisera Ungdomsutbyten och Demokratiprojekt - ett gäng kompisar tillsammans göra ett Ungdomsinitiativ för att testa en ny idé - ungdomar åka som volontärer till ett annat land genom Europeisk Volontärtjänst - ungdomsledare och andra som arbetar med unga få stöd för Utbildning och nätverksbyggande - stöd fås för att sammanföra ungdomar och personer som ansvarar för ungdomspolitiken i seminarier och diskussioner. - fritidsgårdar och föreningar söka ekonomiskt stöd för olika ändamål som gör det möjligt för unga människor att få internationella erfarenheter av ungdomssamarbeten inom EU och öka deras samhällsengagemang. Bakgrund Under EU:s budgetperiod har en mängd olika program lanserats för att fördjupa samarbetet mellan medlemsländerna och stödja arbetet för hållbar utveckling och tillväxt. Dessa program är till för att stödja och uppmuntra olika aktörer inom samhället som verkar för att uppnå EU:s mål. Verksamma i kommun, landsting, företag, högskola eller annan organisation har möjlighet att söka EU- finansiering. Förutom det ekonomiska stödet skapar medverkan i EU-projekt kontaktnät som ger tillgång till kunskap och samarbeten mellan privat och offentlig sektor inom hela unionen. 2

4 Stora delar av EU-politiken genomförs i olika former av program. Programmen utgår från gemensamma riktlinjer på EU-nivå men kan genomföras på många olika sätt. Programmen struktur och administration skiljer sig år. Formerna för ansökningar, handläggningstider, medfinansiering m.m. varierar mellan programmen. En del program förvaltas direkt av EU-komissionen i Bryssel och svensk myndighet informerar och koordinerar. I de fall programmen drivs på regional nivå finns en förvaltningsmyndighet t ex Nutek eller länsstyrelse. Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbetet över nationsgränser med uppdrag att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning. Verksamheten finansieras och bedrivs i nära samarbete med flera svenska och utländska institutioner. De huvudsakliga finansiärerna är EUkommissionen, Nordiska ministerrådet och svenska staten. Målet är att nå större gemenskap, kulturell förståelse, ny kunskap och att skapa och utveckla internationella kontaktnät. Medarbetarna på programkontoret informerar, svarar på frågor och hjälper till att fylla i en korrekt ansökan. Seminarier, partnerträffar och workshops med föreläsningar och handledning anordnas för ansökare. De bedömer ansökningar om stöd och fördelar bidrag och stipendier. Programmet för livslångt lärande Ett EU-program som Internationella programkontoret förvaltar är Programmet för livslångt lärande (LLP). Programmet för livslångt lärande är ett ramprogram inom utbildning och kompetensutveckling. Det består av fyra sektorsprogram som vardera innehåller ett flertal olika aktiviteter. Comenius riktar sig främst till alla inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det ger ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt, praktik, fortbildning, elevoch lärarutbyte med mera. Erasmus är EU:s största program för högre utbildning. Programmet ger möjlighet till praktik och utbyten före både studenter och lärare i Europa. Men också stöd till samarbeten mellan lärosäten. Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Programmet ger bidrag till projekt för vidareutveckling och innovation inom yrkesutbildning. Dessutom finns möjligheter till praktik och utbyten i Europa för elever och personal. Gundtvig som vänder sig till alla organisationer och utbildningsanordnare inom vuxenutbildning. Programmet ger stöd till olika typer av samarbetsprojekt och studier för fortbildning. Transversala delen är en del inom programmet där övergripande projekt ryms, som projekt om språk, IT och informationsspridning. Studiebesök, det nya programmet från 2008 hör till de transversala delarna av EU:s program för livslångt ärande. Med hjälp av det kan experter och beslutsfattare inom utbildning delta i internationella studiebesök på olika platser i Europa. Edulink Ett program för nätverkssamarbete mellan EU och lärosäten i de så kallade ACPländerna (Afrika, Karibien och Stilla havsområdet). 3

5 Nordiska program Nordiska ministerrådet har ett program för nordiskt utbildningssamarbetet. Bland annat kommer samarbetet utökas med de baltiska länderna. Programmet har en liknande struktur som det europeiska programmet för livslångt ärande; ett stort ramprogram med underliggande sektorsprogram. Nordplus Högre utbildning Nordplus Junior Nordplus Vuxen Nordplus Språk och kultur Delprogrammen inom Livslångt lärande (LLP) Comenius Comenius är ett övergripande EU-program som rör skolutbildning. Verksamheten vänder sig till alla aktörer inom utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal och elever. Inom ramen för Comenius ges möjlighet att driva projektsamarbeten, gå fortbildningskurser, praktisera utomlands med mera. Målen för Comeniusprogrammet är: att höja kvaliteten på undervisningen att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen att främja språkinlärning Comenius består av flera delar, bland andra: fortbildning för lärare praktik för blivande och nyutexaminerade lärare assistenter partnerskap mellan skolor samarbetsprojekt och förberedande besök nätverk regionala projekt (från 2008) individuell elevmobilitet (från 2008) Vem kan söka? Comenius inriktar sig på utbildningens första stadier: från förskola till gymnasieskola. Projektsamarbete inom Comenius multilaterala projekt vänder sig även till lärarutbildande och fortbildande organisationer som universitet och högskolor. Verksamheten vänder sig till alla aktörer inom utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal och elever. Samtidigt vill man också engagera instanser utanför skolan: organisationer till exempel föräldraföreningar, lokala myndigheter, företag, arbetsmarknadens parter osv. Kontakt Internationella programkontoret för information och rådgivning: Erasmus riktar sig till högskolor och universitet och är inte aktuellt för oss. Leonardo da Vinci Målet med Leonardo da Vinci-programmet är att förbättra och förnya yrkesutbildningen i Europa och att stimulera till informations- och erfarenhetsutbyten över nationsgränserna. Leonardo da Vinci, praktik och utbyten är ett program för 4

6 alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning. Totalt omfattas 31 länder av programmet. Leonardo da Vinci-programmet finansieras av Europeiska kommissionen och består av fem delområden: 1. praktik- och utbytesprojekt, 2. partnerskap, 3. vidareutvecklingsprojekt, 4. nyskapande utvecklingsprojekt 5. nätverk. Vem kan söka? Exempel på organisationer som kan söka är gymnasieskolor, folkhögskolor, KYutbildningar, kommuner, myndigheter, företag och föreningar. Kontakt Internationella programkontoret för information och rådgivning: Grundtvig Grundtvig vänder sig till alla organisationer som arbetar inom området vuxnas allmänna lärande. Det kan vara såväl formella (kommunala vuxenutbildningar, universitet) som icke formella (folkbildningsorganisationer) och informella ( föreningar, bibliotek, museer) aktörer. Begreppet studerande ska ses i vid bemärkelse, som lärande personer vilka i slutändan ska dra nytta av projektens resultat. Grundtvig är inte enbart inriktat på baskunskaper utan även på behovet av förnyade kunskaper och erkännande av kunskaper och färdigheter som förvärvats utanför utbildningssystemet (validering). För att kunna åstadkomma detta måste man prova nya vägar för att exempelvis nå och intressera människor, men också för att utforma dokumentera och sprida nya framgångsrika undervisningsmetoder. Vem kan söka? Den sökande organisationen ska arbeta med utbildning/bildning i vid bemärkelse. Inom de flesta områden krävs att projekt bedrivs tillsammans med flera partners inom EU. Kontakt Internationella programkontoret för information och rådgivning: (Se bilaga 1) Nyckelkompetenser för livslångt lärande Eu-rådet och Europa parlamentet antog år 2006 en europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande. För första gången på EU-nivå kartlades och fastställdes vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för att kunna uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle. Medlemsstaternas grund och yrkesutbildningssystem bör bidra till att utveckla sådan kompetens hos alla ungdomar medan vuxen- och fortbildningssystemen bör ge alla vuxna verkliga möjligheter att lära sig och underhålla sådana färdigheter och kvalifikationer. 5

7 Kompetens definieras som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna europeiska referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Programmet Kultur EU:s kulturprogram Programmet vill främja kulturellt samarbete mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i medlemsländerna för att bidra till ett kulturområde som grundar sig på ett gemensamt kulturellt arv. Projekten ska ge ett europeiskt mervärde. Programmet omfattar för hela perioden 400 miljoner euro och omfattar områdena kulturarv, bildkonst, scenkonst, litteratur, form och design med tvärsektoriellt fokus. Programmet är öppet för alla kulturområden utom det audiovisuella. Programområden Stöd till samarbetsprojekt Nätverk för samarbete som sträcker sig över flera år, åtgärder för samarbete, särskilda insatser till exempel europeiska kulturhuvudstäder, utdelning av priser, samarbete med länder utanför EU och med internationella organisationer Verksamhetsstöd till europeiska organisationer. Stöd till organisationer som på europeisk nivå är aktiva inom kulturområdet. Analyser och information Stöd till analys, insamling och spridning av information och för främjande insatser på områden som rör kultursektorn, till exempel samarbete på kulturområdet, kulturarv, synergi mellan kultur och utbildning, fortsatt yrkesutbildning för artister samt sysselsättning inom kultursektorn Vem kan söka? Stöd från kulturprogrammet kan sökas av alla typer av kulturorganisationer både offentliga och privata (ej privatpersoner). Utöver medlemsstaterna ingår EES-länderna: Norge, Island, Liechtenstein och kandidatländerna: Turkiet, Kroatien och Makedonien. Kontakt Kulturrådet: EU:s kontaktkontor för kultur Kulturrådet har den svenska regeringens uppdrag att bevaka och informera om EU:s politik och verksamhet inom kulturen. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet är Kulturrådet EU:s kontaktkontor för kultur i Sverige. Kulturkontakt Sverige informerar om EU:s ramprogram för kultur och bevakar och informerar om EU:s kulturpolitik och andra EU-program av kulturellt intresse. 6

8 EU-kommissionen har sammanställt en programguide för programmet Kultur. Programguiden innehåller information om bakgrunden till programmet, ansökningsförfarandet, de ekonomiska villkoren, samt anvisningar som gäller de olika bidragen (fleråriga samarbetsprojekt, kortare samarbetsinsatser, litterära översättningar och stöd till organisationer). Programguiden kommer att gälla för hela programperioden fram t o m Europa Direct Intercult För programmet Kulturs arbete med internationalisering av svensk kultur finns Europa Direct Intercult som är ett resurscentrum med bas i Stockholm. Intercult arbetar med produktion och rådgivning när det gäller internationell finansiering och utveckling av projekt som söker sig till den europeiska kulturscenen. Intercult ger seminarier och kortkurser i EU-kunskap, exempelvis EU och kulturen: kulturen som byggsten i framtidens Europa eller EU och finansiering: fler ingångar än kulturprogrammet. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action EU:s program Ung och Aktiv i Europa syftar till att inspirera en känsla av aktivt europeiskt medborgarskap, solidaritet och tolerans bland unga européer och att engagera dem i att skapa unionens framtid genom att öka deras delaktighet i demokratiskt liv. Programmet främjar icke-formellt lärande och interkulturell dialog bland Europas ungdom, liksom att den inkluderar alla unga människor, speciellt dem från mindre privilegierad bakgrund. Programmet Ung och Aktiv i Europa uppmuntrar ungas rörlighet inom och utanför EU:s gränser för att de ska kunna vidga sina horisonter och skaffa sig värdefulla livs- och yrkeserfarenheter. I Sverige är det Ungdomsstyrelsen som fördelar bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Fem delprogram Ung och aktiv i Europa har fem delprogram, dessa är Ung i Europa, Europeisk volontärtjänst (EVS), Utbildning och nätverksbyggande, Ung i världen samt Stöd till europeiskt politiskt samarbete. En särskild prioritering i programmet är inkludering och därför är sökande som annars inte skulle ha möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter välkomna. 1. Ung i Europa Ungdomsutbyte Ungdomsinitiativ Demokratiprojekt 2. Europeisk volontärtjänst 3. Utbildning och nätverksbyggande 4. Ung i världen 5. Stöd till europeiskt politiskt samarbete Se bilaga 2. 7

9 Utbildningsnivå Skola: Elever, lärare och annan pedagogisk personal inom förskola och skola. Skolledare, experter och beslutsfattare inom skolområdet. Organisationer och myndigheter inom utbildningssektorn. Yrkesutbildning: Elever, studerande, lärare samt annan personal inom skolor och organisationer som erbjuder yrkesutbildning eller är verksamma inom yrkesutbildningsområdet. Företag, organisationer och myndigheter som genomför kompetensutveckling inom sitt yrkesområde. Högskola: Studerande, lärare och administrativ personal inom högskola och universitet. Målgrupper 1 Elev/studerande 2 Lärare och övrig personal 3 Personalansvariga, utbildningsansvariga, utbildare, studie- och yrkesvägledare 4 Anställda, företagare och arbetslösa 5 Samtliga målgrupper inom organisationen Vuxnas lärande: Studerande, lärare och annan personal inom området vuxnas lärande. Formella utbildningsinstitutioner (t.ex. kommunal vuxenutbildning) icke formella (t.ex. studieförbund, folkhögskola) och informella (t.ex. bibliotek, föreningar, museer). Studier utomlands Praktik utomlands Deltagande i kurser och konferenser Erfarenhetsutbyte och studiebesök Projektsamarbete Utvecklingsprojekt och nätverk Internationalisering stärks i Sverige Programmen ger möjlighet för elever eller studerande inom skola, vuxnas lärande och högskola att studera under en längre eller kortare tid utomlands. Ibland kan detta inkludera att utländska elever och studenter tillbringar en tid på en utbildningsinstitution i Sverige. Elever och studerande vid gymnasieskolor, KY-utbildningar, högskolor mfl har möjlighet att praktisera under en kortare eller längre tid utomlands. Ibland kan detta inkludera praktik på företag och organisationer i Sverige. Personal inom förskola, skola och vuxenutbildning har möjlighet att delta i kurser och internationella konferenser med kollegor från andra delar av världen samt etablera kontakter för framtida samarbeten. Ibland kan detta även inkludera lärarutbildare på högskolan. Stöd för arbetsskuggning, kortare studiebesök och utbyte mellan lärare, utbildare och administratörer inom utbildningsområdet. Möjlighet för lärare, främst inom högre utbildning, att undervisa på utländskt lärosäte. Ett- till tvååriga samarbetsprojekt mellan utbildningsorganisationer i Sverige och andra länder i världen. Samarbetet kan vara mellan två eller flera länder och inkludera elev-, studerande- och lärarutbyte. Fokus i samarbetet ligger på processen och erfarenhetsutbytet mellan de deltagande organisationerna. Inkluderar även möjlighet att söka stöd för att förbereda ett samarbete. Samarbetsprojekt och nätverk som har till syfte att tillsammans skapa, genomgöra och överföra nyskapande inslag inom utbildningsområdet. Det kan röra sig om nya kurser, utbildningsprogram, system för tillgodoräkning m.m. Spridningen av resultat är en viktig del av projekten. Kan inkludera student- och lärarutbyte. Programmen innefattar olika former av stöd för utveckling av internationaliseringen av utbildningsområdet. Inom dessa program fördelas inga platser eller bidrag. Aktiviteter sker oftast på hemmaplan men studiebesök kan förekomma. Comenius studentmobilitet 1 Erasmus mobilitet 1 Erasmus EILC 1 Erasmus intensivprogram 1 Ettårsprogrammen 1 Grundtvig workshops 1 Linnaeus-Palme 1 Minor Field Studies 1 Mobilitet för lärare och 1 studenter på högskola Atlas praktik 1 Comenius assistenter 1 Comenius värdskolor 5 Erasmus praktik 1 Grundtvig assistenter 1 IAESTE 1 Leonardo praktik 1 4 och utbyten Nordplus junior 1 Nordplus vuxen 1 1 Sidas resestipendium 1 Atlas konferens 2 Comenius fortbildning 2 Grundtvig besök och utbyten 2 Grundtvig fortbildning 2 Comenius fortbildning 2 Erasmus mobilitet 2 Grundtvig assistenter 2 Grundtvig besök och utbyten 2 Leonardo praktik 2 3 och utbyten Linnaeus-Palme 2 Minor Field Studies 2 Mobilitet för lärare och 2 studenter på högskola Nordplus högre utbildning 2 Studiebesök Athena 5 Atlas förberedande besök 5 Atlas partnerskap 5 Comenius förberedande 5 besök Comenius partnerskap 5 Comenius Regio partnerskap 5 Erasmus förberedande 5 besök Grundtvig förberedande 5 besök Grundtvig partnerskap 5 Grundtvig volontärprojekt 5 Comenius multilaterala 5 5 projekt Comenius nätverk 5 5 Erasmus Mundus 5 Erasmus multilaterala projekt 5 Erasmus nätverk 5 EU-tredje land samarbete 5 Grundtvig multilaterala 5 5 projekt Grundtvig nätverk 5 5 Leonardo multilaterala 5 5 projekt Leonardo nätverk 5 5 Aspnet 5 Bolognaexpertgruppen 5 Den Globala Skolan 5 5 etwinning 5 Euroguidance Europass Eurydike EU-kunskap 2 Leonardo förberedande 5 besök Leonardo vidareut- 5 5 vecklingsprojekt Leonardo partnerskap 5 Nordisk-ryskt samarbete 5 Nordplus junior 5 Nordplus horisontal Nordplus nordiska 5 5 språk och kultur Nordplus vuxen 5 Nordplus högre utbildning 5 Tempus 5 Transversala programmet

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 01 2014

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 01 2014 Daniel Ryderholm Från: Ekumeniska EU-kontoret Skickat: den 18 februari 2014 17:00 Till: Daniel Ryderholm; Daniel Ryderholm Ämne: Utlysningar från Ekumeniska EU-kontoret

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel!

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! Shift happens Umeå 23 mars 2012 Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! bakgrund L bakgrund L L L bakgrund möjligheter Kompetensförsörjning (ESF-rådet) Integration (ESF-rådet) Kulturprogrammet (Kulturrådet,

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning.

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Nordplus Ramprogram Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Årsredovisning Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2011 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Internationella programkontoret 2012 Grafisk form och layout: Matador kommunikation Omslagsbild: Matador kommunikation Foto: Emanuel

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Frågor och svar om Erasmus+

Frågor och svar om Erasmus+ EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013 Frågor och svar om Erasmus+ (se även IP/13/1110) Vad är Erasmus+? Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Eva Ekelöf (Ord med mera)

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb Internationalisering som kvalitetshöjande strategi Vår verksamhet Gymnasieskola Uppdragsutbildningar Yrkeshögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Yrkesvuxenutbildning Ett unikt samarbete mellan kommun

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR Lektion 14 SCIC 20/12/2013 TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR A. Det lackar mot jul Kombinera! 1 vi dansar adventsljusstakar i fönstren 2 vi ger dopp i grytan och lutfisk 3 vi dricker glögg 4 vi

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson Programdagarna 2012 GÖTEBORG 14-15 MAJ NYHETER OCH AKTUELLT Heléne Säll Matsson 2012-05-14 2012-05-14 HELÉNE SÄLL MATSSON Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer