Borttaget: för lokaler. Inventeringsformulär för. Lokaler. Borttaget: Version Borttaget: Infogat: Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borttaget: för lokaler. Inventeringsformulär för. Lokaler. Borttaget: Version 2003- Borttaget: 05-23 Infogat: Uppdaterad 2003-09-26"

Transkript

1 för lokaler Inventeringsformulär för Lokaler Version Uppdaterad

2 Preliminär inventering Tillgänglighetscentret Avsnittsbrytning (nästa sida) Handikappombudsmannen (HO) Titel: Inventeringsformulär för lokaler Dokumentet (i Word) finns att ladda ner från HO: s webbplats: Utskrivna kopior eller alternativa format kan beställas från HO. Postadress: Handikappombudsmannen, Bo 49132, Stockholm E-post: Fa: , telefon: , tettelefon: , mobilnummer: , nummer för SMS: word :s

3 I N N E H Å L L Inledning Inventering III Analys och prioriteringar V Åtgärdsplan...V.I Inventeringsformulär A. ATT FÖRFLYTTA SIG TILL BYGGNADENS ENTRÉ A.1 Gångväg fram till entrén.. 1 A.2 Angöringsplats.. 1 A.3 Reserverad parkeringsplats för funktionshindrade 1 B. BYGGNADENS ENTRÉ B.1 Entré. 3 B.2 Tillkommande frågor vid s.k. handikappentré. 5 C. BYGGNADEN INVÄNDIGT C.1 Översiktligt om byggnaden och lokalerna....6 C.2 Korridorer och andra horisontella förflyttningsvägar.. 8 C.3 Rum / utrymme generellt 11 C.4 Tillkommande frågor för entréhall. 14 C.5 Tillkommande frågor för samlingssal, föreläsningssal etc.. 15 C.6 Tillkommande frågor för sammanträdesrum, grupprum etc.. 17 C.7 Toalettrum 18 C.8 Uteplats i anslutning till byggnad 21 D UTRYMNING VID BRAND OCH I ANDRA NÖDSITUATIONER D.1 Utrymning vid brand och i andra nödsituationer.. 22 E DELAR AV BYGGNAD ELLER ANLÄGGNING (Läggs till formulären under A, B och C). E.1 Gångväg 23 E.2 Ramp, backe 25 E.3 Trappa.. 26 E.4 Hiss.. 27 E.5 Entrédörr, dörr i korridor, till handikapptoalett, till uteplats, samlingssal, större mötesrum, etc. 31 E.6 Dörr till mindre mötesrum, kontorsrum, pentry, etc. 33 E.7 Inredning och utrustning. 35 E.8 Skyltning.. 38 F. SKÖTSEL OCH RUTINER 40 ATT FÖRFLYTTA SIG IN GENOM N 5 Byggnaden som helhet mallarna Information och s 2 35

4 INLEDNING Statliga myndigheter ska enligt förordningen om statliga myndigheters ansvar (2001:526) genomföra inventeringar av sina lokaler och utarbeta handlingsplaner. Detta material är ett verktyg för att genomföra inventeringar. Inventeringsformuläret anknyter till materialet Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. För att kunna förbättra formuläret vill vi gärna ha synpunkter på formuläret och ta del av erfarenheter av att använda det. (Kontaktadress: Inventeringen ska vara ett led i myndighetens handlingsplan. Inventeringsarbetet ska följas av analys av resultatet och ska resultera i en åtgärdsplan där olika åtgärder prioriteras och kostnadsberäknas. Därefter följer en genomförandefas och efter denna en utvärdering. Inventeringen måste inte nödvändigtvis baseras på detta formulär men måste göras på sådant sätt att den kan vara underlag för åtgärdsplan. Inventering Stegvis inventering Tillgängligheten för personer med funktionshinder påverkas av en mängd olika faktorer och detaljer. En liten detalj kan vara avgörande för om en person utestängs eller inte. En fullständig inventering måste därför vara omfattande. Alla entréer, alla dörrar och alla utrymmen (med undantag av utrymmen som typ fläktrum, hissmaskinrum etc.) måste inventeras ur en mängd olika aspekter. Detta kan innebära att man får ett mycket omfattande och svåröverskådligt material. En del av materialet kanske man har användning av först längre fram. Det kan därför vara rimligt att inventeringen görs stegvis i större lokaler. Inventeringen bör i ett första steg ta upp de delar/aspekter där myndigheten anser att tillgängligheten är särskilt viktig. Förslagsvis börjar man med att inventera huvudentrén, handikapptoalett samt delar av lokalerna som oftast används av besökare. Man kan också välja att utesluta vissa aspekter i ett första skede, t.e. skyltar, inredning och utrustning, för att i ett senare skede gå igenom samtliga skyltar resp inredning och utrustning i byggnaden. Inventeringen bör successivt utvidgas så att slutligen alla utrymmen och alla aspekter inventerats. En fullständig inventering har fördelen att man har en beredskap för passa-på-åtgärder. I de delar av lokalerna som berörs av någon form av ombyggnad eller renovering ska alltid åtgärdsplan för tillgänglighetsåtgärder finnas för att möjliggöra sådana. Luft, ljud, ljus, brand, inredning och utrustning Vissa aspekter behandlas endast översiktligt. Detta gäller t.e. inredning och utrustning, luftkvalitet samt ljus- och ljudförhållanden. Bedömning av om ljusförhållandena är acceptabla eller om en skylt syns tydligt kan behöva göras såväl en solig sommardag som en mörk vintereftermiddag. Själva i rogram Formaterat: Svenska (Sverige) ska a Formaterat: Svenska (Sverige) innebär att den fullständig inventering etc Men d T.e. kanske man i en första omgång inventerar samt de allmänheten I nästa steg kan förslagsvis gemensamma lokaler för arbetstagare inventeras. kan sedan När det gäller luftkvalitet och andra frågor av betydelse för personer med allergi tas endast några enstaka aspekter upp. Det är endast i begränsad utsträckning möjligt för en inventerare att bedöma om det förekommer material som kan innebära olägenheter för personer med allergi eller om ventilationen är tillräcklig. För att bedöma luftkvaliteten krävs en särskild utredning av en inom detta område kunnig epert. Indikation på behovet av sådan utredning

5 kan fångas upp genom formulär F. Problem för arbetstagare kan fångas upp genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vissa frågor bygger på bedömningar från inventeraren. Vi har inte sett det som realistiskt att göra mätningar av t.e. efterklangstid eller ljusnivå såvida det inte finns anledning att befara att det finns brister härvidlag. Det man kan få fram genom inventeringen blir därför endast indikation på att det kan finnas problem och att en noggrannare utredning bör göras. Problemet att olika inventerare kan göra olika bedömningar kan delvis kompenseras om man har rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Även genom skyddsronder som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man få indikationer på att det finns problem. Noggrannare utredningar om ljudförhållanden eller belysningen bör göras av eperter inom dessa områden. När det gäller utrymning vid brand är detta i första hand en fråga för brandmyndigheten. Formuläret tar endast upp aspekter som är specifika för personer med funktionshinder och är inte tillräckliga för att avgöra om lokalerna verkligen är säkra. För detta behövs en betydligt grundligare genomgång där man även går igenom brandcellsritningar, ventilationsritningar, sprinkleromfattning m.m. Mer utförligt om inventering av belysning, såväl visuell bedömning som inventering som bygger på vissa mätningar finns i Att se, höra och andas i skolan, (Boverket och Arbetarskyddsstyrelsen. 1996). När det gäller luftkvalitet finns standardiserade brukarenkäter. Se vidare Klokboken från Astma- och Allergiförbundet där hänvisning görs till några olika enkäter. Utförlig checklista om brandskydd för funktionshindrade kommer att tas fram inom projektet Kulturbyggnader; Brandskydd för funktionshindrade. (För mer information kontakta Inventerare Den som gör inventeringen behöver kunskap om bygglagstiftningen, tillgänglighetsfrågor och funktionshinder samt kunna läsa planer. Grundutbildning kan t e vara tillgänglighetskonsult, arkitekt, byggnadsingenjör, skyddsingenjör eller arbetsterapeut. Framför allt i det efterföljande arbetet; analys av resultatet av inventeringen, behövs god kunskap om tillgänglighetsfrågor för att kunna prioritera vilka åtgärder som är viktiga. Hjälpmedel vid inventering Vid inventeringen behövs planritningar som visar byggnadens alla utrymmen med rumsnummer, tumstock eller måttband, utrustning för att mäta lutningar som digitalt vattenpass samt kamera. Som hjälp för bedömning av färgkontraster finns en enkel ljushetsmätare som baseras på NCS systemet (Natural Color System 1 ). Tillvägagångssätt Gå igenom lokalerna, mät och fotografera. Använd befintlig rumsnumrering och numrering av dörrar. Foton kan användas som stöd vid bearbetning av materialet, för att åskådliggöra förslag till åtgärdsplan för myndighetens ledning samt för att gör uppföljningar i efterhand när åtgärder vidtagits. ör ha och om tillgänglighetsfrågor samt måste kunna läsa planer efterföljande, tillgänglighetsfrågor Att lokalansvarig deltar i inventeringen kan vara en fördel. Den ansvariga får då direktkännedom om vilka hinder som finns och vilka aspekter som måste beaktas. Ansvarig för inventeringen kan t e vara lokalansvarig. B ska följas 1 För mer information kontakta Färginstitutet, tfn tel

6 Det är viktigt att anteckna mått, ange material, etc. Kryssa alltså inte endast i ja eller nej. Måtten och beskrivningarna behövs när inventeringen ska analyseras och prioritering ska göras mellan olika åtgärder. Notera även viktiga detaljer och aspekter som inte tas upp av formuläret. Allt kan inte fångas in i ett inventeringsformulär. Se formuläret som ett verktyg, inte något som absolut måste följas. En del frågor tar upp viktiga aspekter men är samtidigt svåra att besvara. Detta kan t.e. gälla bedömning av om ljudeller ljusklimatet är acceptabelt. Låt inte detta fördröja inventeringen och åtgärdsplanen utan anteckna att bedömningen är osäker eller att den inte kunnat göras. Inventeringen kan i efterhand kompletteras t.e. efter diskussioner med personer med eget funktionshinder som har erfarenhet av lokalerna. Också uppgifter som fåtts fram genom det systematiska arbetsmiljöarbetet är här viktiga. Se till att uppgifterna dokumenteras så att de finns kvar. Man ska inte behöva göra om inventeringen om några år utan alla uppgifterna ska finnas och lätt kunna tas över av någon annan. Om man t.e. väljer att föra in måttuppgifter på ritningar istället för på blanketterna måste detta göras så tydligt att de är förståeliga för andra. När det gäller skyltar samt annan inredning och utrustning behöver inte alla uppgifter för varje enskild skylt eller möbel skrivas ner. Istället kan det räcka att här notera direkta avvikelser från kraven. Formulären E.7 och E.8 har därför en något annan utformning. Formulär F. Skötsel och rutiner, skiljer sig också från de andra formulären. Fylls lämpligen i t e av lokalansvarig. Analys och prioriteringar Inventeringen måste sammanfattas, bearbetas och kommenteras och gärna kompletteras med foton och ritningar för att vara användbar som underlag för diskussioner inom myndigheten om vilka åtgärder som behövs och prioriteringar mellan dessa. En del åtgärder behöver vidtas snabbt för att inte människor ska bli utestängda. Andra åtgärder kan vidtas i senare skeden eller i samband med andra åtgärder; ombyggnader, renoveringar, inköp av ny utrustning etc. Förslag till prioriteringar finns i Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Åtgärdsbehov bör övervägas för alla frågor där det krav som preciserats i inventeringen inte uppfyllts, dvs. för alla frågor som besvarats med nej i inventeringen. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära behov av åtgärd. Lösningen kan vara godtagbar i befintlig byggnad. - Avvikelse från angivna krav kan vara så liten att behov av åtgärd inte finns. Ett manöverdon som sitter 1 cm för högt behöver knappast flyttas ner, medan däremot en 1 cm för hög tröskel måste åtgärdas. God kunskap om tillgänglighetsfrågor behövs för att bedöma om avvikelsen från angivna krav är så liten att åtgärd inte behövs. - Vilka större avvikelser från angivna krav som kan accepteras i befintliga byggnader framgår av Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. T.e. kan kulturhistoriska värden ibland innebära att avvikelser kan accepteras men detta bör i så fall bygga på en värdering av det kulturhistoriska värdet av olika delar av byggnaden. Bedömningarna ska alltid kunna omprövas i samband med utvärdering av åtgärdsplanen. göras Mall mallarna Inventeringsformulärets omfattningvissa aspekter behandlas endast översiktligt. Detta gäller t.e. inredning och utrustning,. För mer detaljerad inventering av utrustning, se Checklista för kontorsutrustning. När det gäller luftkvalitet och andra frågor av betydelse för personer med allergi om det förekommer material som kan innebära olägenheter för personer med allergi eller om ventilationen är tillräcklig. Att fånga upp problem som besökare eller anställda upplevt kan vara ett annat sätt. Detta görs i mall F. Det man kan få fram genom inventeringen blir då endast indikation på att det kan finnas problem och att en noggrannare utredning därför bör göras. Inventering av luft-, ljus- och ljudklimat samt brandskydd Aspekter som rör luft-, ljus- och ljudklimat behandlas endast översiktligt eftersom en fullständig inventering skulle vara alltför omfattande. När det gäller ljus och ljudklimat görs bedömning av inventeraren. En fullständig bedömning av ljusförhållandena behöver göras under olika ljusförhållanden dvs... [1] Åtgärdsplan Resultatet av inventeringen t åtgärdsplan, kanske förtydligas på ritning eller med foto. diskuteras öreligger T e kanske e inte Med hänsyn till. Om lösningar kan godtas bör Formaterade: Punkter och numrering Lösningen kan accepteras i befintlig byggnad enligt Riktlinjer för en tillgänglig stats-... [2]

7 Åtgärdsplan Efter bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas görs en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen anges när åtgärden ska vara utförd och om den bedöms som en passa på åtgärd och alltså bör samordnas med annan ombyggnad eller renovering. I en del fall behöver utredning göras innan man kan komma fram till vilken åtgärd som behövs och hur den ska prioriteras. Ansvarig för åtgärden bör anges. När fastighetsägaren eller gatu- och fastighetskontoret är ansvariga blir myndighetens uppgift att lyfta frågan med resp. ansvarig och driva på så att åtgärden vidtas. Ett argument kan då vara att åtgärden undanröjer ett enkelt avhjälpt hinder (och alltså omfattas av Plan och bygglagen 17 kap 21 a ). I åtgärdsplanen kan därför vara motiverat att ange om åtgärden undanröjer ett enkelt avhjälpta hinder. Åtgärderna måste kostnadsberäknas för att kunna budgeteras. Åtgärdsplanen ska ses som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. I detta arbete är erfarenhetsåterföringar och utvärderingar viktigt, se vidare Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning, avsnitt 1.2. Bedömningarna bör kunna omprövas i kommande åtgärdsprogram. I en del fall behövs närmare utredning om konsekvenser av olika alternativa åtgärder. Efter bedömning av vilka åtgärder som krävs görs en åtgärdsplan. Den kan sträcka sig över en kort och en längre tidsperiod och åtgärderna måste därför tidsbestämmas. Vissa åtgärder kan vara lämpliga att samplanera med t.e. underhållsplaner, arbetsmiljösatsningar och liknande. Andra åtgärder kan också vara tidsmässigt viktigare än andra, d.v.s. det är viktigt att de prioriteras i tidsplanen. Så lång möjligt bör åtgärder samordnas med annan ombyggnad eller renovering. Hinder som kan klassas som enkelt avhjälpta ska i allmänna lokaler och på allmänna platser vara avhjälpta senast år Prioriteringar En del åtgärder behöver vidtas snabbt för att inte människor ska bli utestängda. Andra åtgärder kan vidtas i senare skede eller i samband med andra åtgärder; ombyggnader, renoveringar, inköp av ny utrustning etc. Prioriteringar måste göras. Förslag till prioritering finns i riktlinjerna. Formaterat Formaterat Formaterat

8 A. ATT FÖRFLYTTA SIG TILL BYGGNADENS ENTRÉ Till entré med beteckningen Typ av entré: Särskild entré, tillgänglig för rullstolsburna A.1 Gångväg fram till byggnadens entré Gångväg Fyll i formulär E.1 för gångväg från allmän Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Kommentar (t. e. förslag till åtgärd) gångväg till entrén. A.2 Angöringsplats (dvs plats där t.e. tai kan stanna för att hämta/lämna passagerare) Avstånd Inom 10 m gångavstånd från entrén? Särskild angöringsplats eller taificka finns vid biblioteket Mark Inom 25 m gångavstånd från entrén? (Minimikrav enligt BBR) Fast, hårdgjord, jämn samt ej hal? Lutning ma 1:50? Angöring sker från gatan eller inne på skolgården Sittplats Klimatskyddad och inom synhåll från angöringsplats? Med armstöd, ryggstöd och sitthöjd 0,45-0,50m? Gångväg Fyll i formulär E.1 för gångväg från angöringsplats Inte ifylld till entrén. A.3 Reserverad parkeringsplats för personer med funktionshinder För besökare Inom 10 m gångavstånd från entrén? Markerad plats för handikappfordon finns inte Inom 25 m gångavstånd från entrén? (Minimikrav enligt BBR) För besökare 5 % av totala antalet? För arbetstagare Möjlighet att anordna efter behov? Inom 10 m gångavstånd från entrén? Inom 25 m gångavstånd från entrén? (Mini- Bredd och placering mikrav enligt BBR) Fungerar för vanlig av/påstigning av person som använder rullstol, dvs..... [3] Preliminär version... [4].. Ange t Huvudentré Formaterat: Teckensnitt:Fet / personalentré.../ [5] särskild entré för... [6] s.k.... [7] / annan entré med beteckning Uppfylls kraven... [8] m... [9] Uppfylls kraven... [10] rade Avstånd Inom 25 m gång-... [11] För besökare... 5 [12] % Antal För arbetstagare... [13] M bred... [14] Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 1 Ej placering

9 Mark Skyltning Förflyttning till entrén - bredden minst 3,6 m? - placerad vinkelrätt mot trottoarkant eller på större parkeringsplats (alltså ej längs trottoarkant? Finns minst en plats som fungerar för av/påstigning med ramp på bilens sida, d.v.s. med bredden 5 m/alternativt p-plats placerad längs trottoarkant vid 3 m bred trottoar utan hinder? Fast, hårdgjord, jämn samt ej hal? Lutning ma 1:50? Är trottoarkant som måste passeras avfasad till 0-nivå? Finns tillräckligt med skyltar? Är skyltarna - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se E.8). Väg från parkeringsplats till entré: - fyll i formulär E.1, (utvändig parkeringsplats). - fyll i formulären C. 2 och E. 4, (invändigt garage) samt E.1 (om garaget ligger i annan byggnad)... Preliminär version M bred Ej placering Minst en plats Tydligt skyltat och utmärkt? (Se mall E 8). uppfylls kraven enligt mall? uppfylls kraven enligt mall and Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 2

10 B. BYGGNADENS ENTRÉ B.1 Entré Beteckning Typ av entré: Särskild entré för personer med rörelsehinder Nivåskillnader Dörr Mark Golv Orienterbarhet Kan man ta sig in i byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? (Från gångväg till entréhall) Om det finns trappa, ramp eller hiss vid entrén, fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4. Fyll i formulär E.5 - för entrédörr - för eventuella inre dörrar i vindfång. Om roterdörr; finns omedelbart intill en annan entrédörr som är öppen på samma tider? Finns yta framför dörren som är plan (ma lutning 1:50), fast, hårdgjord och jämn (utan ojämnheter och kanter) och ej hal? Medger ytan manövrering med rullstol? (Hur stor yta som behövs beror bl a på dörrtyp, se formulär E.5). Är golvet innanför entrédörren lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? Fast, jämnt (utan kanter eller ojämnheter), ej halt eller mycket mjukt. Är entrén utformad så att synskadade uppmärksammar den? Gör en bedömning utifrån om det finns ledstråk fram till entrédörren, markering genom ljushetskontrast mot omgivningen, formmässig markering. Är entrén väl belyst? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Ifylld Ca 14 % lutning Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Förutom ojämnheten Lösa hinder och gammal sliten golvmatta Preliminär version..... [15] Spaltbrytning ATT FÖRFLYTTA SIG IN GENOM N... [16]. Ange t Huvudentré / personalentré / s Formaterat: Teckensnitt:Fet s Formaterat... [17] / annan entré s.k. handikappentré/ annan entré Beteckning Uppfylls kraven för ev. ramp, trappa och trappa enligt och?... [18] Uppfylls kraven enligt mall?? samt halkfri och hårdgjord?... [19] mall ( t,?)... [20] sammanfattande... [21], etra belysning? 2 Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 3

11 Säkerhet Skyltning Porttelefon, portkodsdosa, kortläsare, ringklocka Luftkvalitet Om hinder finns, är de markerade - visuellt? - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Finns skylt med myndighetens namn samt gatunummer? Är skylten synlig från såväl gångväg som körväg? Är skylten/skyltarna - i övrigt väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se formulär E.8). Uppfylls kraven i formulär E.7. Inredning och utrustning beträffande: - placering - hanterbarhet - tydlighet och begriplighet? Om porttelefon - Är mikrofon inom räckhåll från rullstol? (Min 0,7 från hörn och ca 1,2 från mark). - Ges visuellt svar vid anrop med porttelefon? Ligger ev. utrymme för rökare minst 15 m från entrén? Är det nåbart även för personer i rullstol? Är väter vid entrén lämpliga med tanke på personer med allergi eller överkänslighet? Med teknikkäpp Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 4.. Preliminär version Säkerhet Om hinder finns, är de markerade - visuellt? - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar markerade i ögonhöjd? Är skylten tydlig? (T e god kontrast, tillräckligt stor tet, bra belysning. För bedömning se mall E.7). Nåbar från rullstol och acceptabel placering med tanke på läsbarheten? (Dvs minst 0,7 m från hörn eller annat hinder. Underkant ca 0,9 m och överkant högst 1,1 m över golv eller underkant minst 0,8 m och överkant högst 1,1 m över golv och utvinklad från underlaget). Är tetinformationen tydlig? (T.e. god kontrast, tillräckligt stor tet, bra belysning, se mall E.8). Kan teten uppfattas av svårt synskadade, dvs - finns reliefskift? - finns punktskrift? Är mikrofon inom räckhåll från rullstol? (Min 0,7 från hörn och ca 1,2 från mark). Ges visuellt svar vid anrop med porttelefon? N

12 Utrymme i vindfång (Om dörrar i vindfånget sitter i vinkel) Finns utrymme att vända med rullstolen? (Minst 1,51,5 m). B.2 Tillkommande frågor vid särskild entré för personer med rörelsehinder Placering Ligger entrén nära och väl synlig från huvudentrén? Mynnar entrén i samma entréhall som huvudentrén? Utformning Har entrén en välkomnande och estetisk utformning? (Motsvarande utformningen vid huvudentrén). Öppettider Samma öppettider som huvudentrén? Denna del är avstängd och används inte Skyltning Finns tydlig och välplacerad skylt som informerar om entréns läge? (För bedömning, se E 8)... Preliminär version s.k. handikappentre m mall Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 5

13 B.1 Entré Beteckning Typ av entré: Annan entré, Matsal Nivåskillnader Dörr Mark Golv Orienterbarhet Kan man ta sig in i byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? (Från gångväg till entréhall) Om det finns trappa, ramp eller hiss vid entrén, fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4. Fyll i formulär E.5 - för entrédörr - för eventuella inre dörrar i vindfång. Om roterdörr; finns omedelbart intill en annan entrédörr som är öppen på samma tider? Finns yta framför dörren som är plan (ma lutning 1:50), fast, hårdgjord och jämn (utan ojämnheter och kanter) och ej hal? Medger ytan manövrering med rullstol? (Hur stor yta som behövs beror bl a på dörrtyp, se formulär E.5). Är golvet innanför entrédörren lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halk- risk? Fast, jämnt (utan kanter eller ojämnheter), ej halt eller mycket mjukt. Är entrén utformad så att synskadade uppmärksammar den? Gör en bedömning utifrån om det finns ledstråk fram till entrédörren, markering genom ljushetskontrast mot omgivningen, formmässig markering. Är entrén väl belyst? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Ifylld Ca 8 % lutning Kommentar (t.e. förslag till åtgärd).. Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet Formaterat: Teckensnitt:14 pt Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet Säkerhet Om hinder finns, är de markerade - visuellt? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 6

14 Skyltning - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Finns skylt med salens namn Mat och samlingssal.. Preliminär version Är skylten synlig från såväl gångväg som körväg? Är skylten/skyltarna - i övrigt väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se formulär E.8). Porttelefon, portkodsdosa, kortläsare, ringklocka Uppfylls kraven i formulär E.7. Inredning och utrustning beträffande: - placering - hanterbarhet - tydlighet och begriplighet? Om porttelefon - Är mikrofon inom räckhåll från rullstol? (Min 0,7 från hörn och ca 1,2 från mark). - Ges visuellt svar vid anrop med porttelefon? Luftkvalitet Ligger ev. utrymme för rökare minst 15 m från entrén? Är det nåbart även för personer i rullstol? Är väter vid entrén lämpliga med tanke på personer med allergi eller överkänslighet? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 7

15 Utrymme i vindfång (Om dörrar i vindfånget sitter i vinkel) Finns utrymme att vända med rullstolen? (Minst 1,51,5 m)... Preliminär version Formaterat: Svenska (Sverige) Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 8

16 B.1 Entré Beteckning Typ av entré: Huvudentré Nivåskillnader Dörr Mark Golv Orienterbarhet Kan man ta sig in i byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? (Från gångväg till entréhall) Om det finns trappa, ramp eller hiss vid entrén, fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4. Fyll i formulär E.5 - för entrédörr - för eventuella inre dörrar i vindfång. Om roterdörr; finns omedelbart intill en annan entrédörr som är öppen på samma tider? Finns yta framför dörren som är plan (ma lutning 1:50), fast, hårdgjord och jämn (utan ojämnheter och kanter) och ej hal? Medger ytan manövrering med rullstol? (Hur stor yta som behövs beror bl a på dörrtyp, se formulär E.5). Är golvet innanför entrédörren lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? Fast, jämnt (utan kanter eller ojämnheter), ej halt eller mycket mjukt. Är entrén utformad så att synskadade uppmärksammar den? Gör en bedömning utifrån om det finns ledstråk fram till entrédörren, markering genom ljushetskontrast mot omgivningen, formmässig markering. Är entrén väl belyst? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc ifylld Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Inte ifylld, dörren är alltid låst Inte tillgänglig entré för rullstolsburna.. Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet Säkerhet Om hinder finns, är de markerade - visuellt? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 9

17 Skyltning - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Finns skylt med skolans namn samt gatunummer? Är skylten synlig från såväl gångväg som körväg? Är skylten/skyltarna - i övrigt väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se formulär E.8). Bara namn.. Preliminär version Porttelefon, portkodsdosa, kortläsare, ringklocka Uppfylls kraven i formulär E.7. Inredning och utrustning beträffande: - placering - hanterbarhet - tydlighet och begriplighet? Om porttelefon - Är mikrofon inom räckhåll från rullstol? (Min 0,7 från hörn och ca 1,2 från mark). - Ges visuellt svar vid anrop med porttelefon? Luftkvalitet Ligger ev. utrymme för rökare minst 15 m från entrén? Är det nåbart även för personer i rullstol? Är väter vid entrén lämpliga med tanke på personer med allergi eller överkänslighet? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 10

18 Utrymme i vindfång (Om dörrar i vindfånget sitter i vinkel) Finns utrymme att vända med rullstolen? (Minst 1,51,5 m)... Preliminär version Formaterat: Svenska (Sverige) Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 11

19 B.1 Entré Beteckning Typ av entré: Personalentré Nivåskillnader Dörr Mark Golv Orienterbarhet Kan man ta sig in i byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? (Från gångväg till entréhall) Om det finns trappa, ramp eller hiss vid entrén, fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4. Fyll i formulär E.5 - för entrédörr - för eventuella inre dörrar i vindfång. Om roterdörr; finns omedelbart intill en annan entrédörr som är öppen på samma tider? Finns yta framför dörren som är plan (ma lutning 1:50), fast, hårdgjord och jämn (utan ojämnheter och kanter) och ej hal? Medger ytan manövrering med rullstol? (Hur stor yta som behövs beror bl a på dörrtyp, se formulär E.5). Är golvet innanför entrédörren lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? Fast, jämnt (utan kanter eller ojämnheter), ej halt eller mycket mjukt. Är entrén utformad så att synskadade uppmärksammar den? Gör en bedömning utifrån om det finns ledstråk fram till entrédörren, markering genom ljushetskontrast mot omgivningen, formmässig markering. Är entrén väl belyst? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Ifylld Ifylld Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Inte tillgänglig entré för rullstolsburna.. Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet Säkerhet Om hinder finns, är de markerade - visuellt? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 12

20 Skyltning - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Finns skylt med myndighetens namn samt gatunummer? Är skylten synlig från såväl gångväg som körväg? Är skylten/skyltarna - i övrigt väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se formulär E.8)... Preliminär version Porttelefon, portkodsdosa, kortläsare, ringklocka Uppfylls kraven i formulär E.7. Inredning och utrustning beträffande: - placering - hanterbarhet - tydlighet och begriplighet? Om porttelefon - Är mikrofon inom räckhåll från rullstol? (Min 0,7 från hörn och ca 1,2 från mark). - Ges visuellt svar vid anrop med porttelefon? Luftkvalitet Ligger ev. utrymme för rökare minst 15 m från entrén? Är det nåbart även för personer i rullstol? Är väter vid entrén lämpliga med tanke på personer med allergi eller överkänslighet? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 13

21 Utrymme i vindfång (Om dörrar i vindfånget sitter i vinkel) Finns utrymme att vända med rullstolen? (Minst 1,51,5 m)... Preliminär version Formaterat: Svenska (Sverige) Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 14

22 C. BYGGNADEN INVÄNDIGT C.1 Översiktligt om byggnaden och lokalerna Beteckning Större delen av skolan Förflyttning inom byggnad till myndighetens entré Förflyttning mellan våningsplan Förflyttning inom våningsplan Om myndighetens lokaler ligger i byggnad med även annan verksamhet - Kan man ta sig från byggnadens entré till myndighetens entré utan att passera trappa? Är detta möjligt även utan att långa omvägar? (Jämfört med de som använder trappan) För ev. trappa, ramp eller hiss, fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4 samt C.3 för trapphall/hisshall. Kan man förflytta sig till alla våningsplan inom myndighetens lokaler? Är detta möjligt även utan att långa omvägar? (Jämfört med de som använder trappan). För ev. ramp, trappa och hiss fyll i formulären E.2, E.3 resp. E.4 samt C.3 för trapphall/hisshall. Kan man förflytta sig inom våningsplan utan att passera trappa eller trappsteg? (Mer utförligt om förflyttningsvägar se C.2.) Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc ifylld Kommentar (t.e.förslag till åtgärd).. Preliminär version Byggnaden som helhet eller enhetlig del av byggnaden. t. e... kontorshus k j Uppfylls kraven för ev. ramp, trappa och hiss enligt och för byggnadens invändiga entré enligt? j Uppfylls kraven för enligt och? mall Planlösning Är planlösningen... [22] Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 15

23 Toalett Finns toalett för rörelsehindrade besökare? På alla våningsplan där det finns toalett för besökare? (Fyll även i formulär C.4.).. Preliminär version Elektro - magnetiska fält Finns toalett för rörelsehindrad arbetstagare? På alla våningsplan där det finns toalett för personal? (Fyll även i formulär C.4) Finns toalett som kan användas av personer med stomi? (Dvs med väggar från golv till tak, hel dörr, vatten inom räckhåll från toalettstol, torr avställningsyta nära toalettstol, spakmanövrerad blandare, god ventilation) På alla våningsplan där det finns toaletter? Är det möjligt att släcka lysrör och lågenergilampor och istället använda glödljus i något/några rum? (Rum som används av besökare, t.e. konferensrum eller mötesrum). Som uppfyller kraven i mall C.4? Som uppfyller kraven i mall C.4? Är toaletterna för rörelsehindrade personer nåbara från neutralt utrymme (Ej dam- eller herravdelning)? p? Se mall C.4). Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 16

24 C.2 Korridor och andra horisontella förflyttningsvägar Beteckning Bottenplan Förflyttning inom våningsplan Passagebredd Kan hela utrymmet nås utan att man passerar trappa/trappsteg? För ev. ramp, trappa och hiss, fyll i E.2, E.3 och E.4? Mycket kort passage (t e mellan pelare och vägg) - är bekväm passage med rullstol möjlig, dvs bredd min 0,90 m? - uppfylls minimikravet enligt BBR dvs bredd minst 0,80 m? Längre passage; - är bekväm passage och möte rullstol/gående möjlig, dvs. bredd minst 1,5 m? - uppfylls minimikravet enligt BBR, dvs bredd minst 1,3 m? Dörr Fyll i formulär E.5 för dörr mellan olika delar av korridor? Golv Är golvet lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? (Fast, jämnt, utan kanter eller ojämnheter, ej halt och ej mycket mjukt?) Orienterbarhet Förtydligas miljön genom ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS mellan - golv och väggar? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Ca 0,93 vid matsal Ca 1,20 m vid HWC 131 Mattor som är gamla och slitna Ojämnt vid trösklar Ca 0,30 på NCS-skalan, rött golv Ca 0,15 på NCS-skalan, gult golv Ca 0,15 på NCS-skalan, kapprum 171 Ca 0,30 på NCS-skalan, brunt tegel. Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Ifylld Lösa hinder som skor Blå golvmatta OK... Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 17

25 Dagsljus, belysning Skyltning Säkerhet Luftkvalitet Ljudklimat - dörrar och väggar? Ca 0,20 på NCS-skalan Eller ingen kontrastering Om golvet har iögonfallande mönster - markerar mönstret ledstråk eller ger annan hjälp för orienteringen? Är använda material lämpliga med tanke på orienterbarheten? (Ej stora speglar eller speglande ytor placerade så att rumsformen blir otydlig, ej reflekterade ytor t e blankt golv). Kan besvärande dagsljus avskärmas? Har rummet bra ljus/belysningen? (Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg. Bedömning kan behöva göras för olika utomhus-ljusförhållanden). Finns tillräckligt med skyltar? Är skyltarna - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se E.8). Är de hinder som finns markerade - visuellt? - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Är material i golv och väggar lätta att rengöra? (T.e. ej heltäckningsmatta, ej obe- handlad väv på väggar). Bedöms ljudisoleringen som acceptabel? (Ej störande ljud från angränsande utrymmen, låg ljudnivå från bakgrundsljud t.e. från ventilationsanläggning). Bedöms akustiken som acceptabel? (T.e. inte störande ekon). Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum Preliminär version

26 Inredning och utrustning Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud inte förstärks? (T.e. från steg eller skrapljud av stolar. Rummets funktion beaktas vid bedömningen.) Är manöverdon och reglage lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för olika reglage som strömbrytare, reglage till inredning etc. och notera avvikelser. Reglage till hissar, dörrlås och automatisk dörröppnare behandlas i samband med hissar resp. dörrar)... Preliminär version Är möbler och annan inredning lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för möbler och annan inredning och notera avvikelser.) Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 19

27 C.2 Korridor och andra horisontella förflyttningsvägar Beteckning Vindsplan Förflyttning inom våningsplan Passagebredd Dörr Golv Orienterbarhet Kan hela utrymmet nås utan att man passerar trappa/trappsteg? För ev. ramp, trappa och hiss, fyll i E.2, E.3 och E.4? Mycket kort passage (t e mellan pelare och vägg) - är bekväm passage med rullstol möjlig, dvs bredd min 0,90 m? - uppfylls minimikravet enligt BBR dvs bredd minst 0,80 m? Längre passage; - är bekväm passage och möte rullstol/gående möjlig, dvs. bredd minst 1,5 m? - uppfylls minimikravet enligt BBR, dvs bredd minst 1,3 m? Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Fyll i formulär E.5 för dörr mellan olika delar av korridor? Är golvet lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? (Fast, jämnt, utan kanter eller ojämnheter, ej halt och ej mycket mjukt?) Förtydligas miljön genom ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS mellan - golv och väggar? - dörrar och väggar? Ingen kontrastering Om golvet har iögonfallande mönster - markerar mönstret ledstråk eller ger annan hjälp för orienteringen?.. Preliminär version r Spaltbrytning.. Uppfylls kraven f trappa enligt Dörr, fyll i mall E.5 eller - inredning och bakgrund?, Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 20

28 Dagsljus, belysning Skyltning Säkerhet Luftkvalitet Ljudklimat Är skyltarna - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning, se E.8). Är de hinder som finns markerade - visuellt? - så att de kan uppfattas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Är material i golv och väggar lätta att rengöra? (T.e. ej heltäckningsmatta, ej obehandlad väv på väggar). Bedöms ljudisoleringen som acceptabel? (Ej störande ljud från angränsande utrymmen, låg ljudnivå från bakgrundsljud t.e. från ventilationsanläggning). Bedöms akustiken som acceptabel? (T.e. inte störande ekon). Är använda material lämpliga med tanke på orienterbarheten? (Ej stora speglar eller speglande ytor placerade så att rumsformen blir otydlig, ej reflekterade ytor t e blankt golv). Kan besvärande dagsljus avskärmas? Har rummet bra ljus/belysningen? (Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg. Bedömning kan behöva göras för olika utomhus-ljusförhållanden). Finns tillräckligt med skyltar? Väsentliga skyltar fö. utrymning, saknas Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 21 Med teknikkäpp.. Preliminär version / - Är byggnadsdelar och inredningsdetaljer som man kan behöva nå antingen konsekvent placerade eller tydligt markerade med ljushetskontrast? - sommartid mitt på dagen - eftermiddag vintertid Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg. bedöms a mall Är stora glasdörrar markerade i ögonhöjd? Är ljudisoleringen bra? lokaler eller korridor bra

29 Inredning och utrustning Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud inte förstärks? (T.e. från steg eller skrapljud av stolar. Rummets funktion beaktas vid bedömningen.) Är manöverdon och reglage lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för olika reglage som strömbrytare, reglage till inredning etc. och notera avvikelser. Reglage till hissar, dörrlås och automatisk dörröppnare behandlas i samband med hissar resp. dörrar). Bl.a. strömbrytare sitter för högt.. Preliminär version Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud (t.e. från steg eller skrapljud av stolar) inte förstärks? Är möbler och annan inredning lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för möbler och annan inredning och notera avvikelser.) Fyll i mall E.7. r Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 22

30 C.3 Rum /utrymme - generellt Beteckning(ar) Matsal Nivåskillnader Utrymmenas storlek Dörr Golv Orienterbarhet Dagsljus, belysning Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Kan hela utrymmet nås utan att man passerar trappa/trappsteg? För ev. ramp, trappa och hiss fyll i E.2, E.3 och E.4. Kan man vända med rullstol i rummet? (Dimensionerande vändmått cirkel med diametern 1,5 m). Fyll i formulär E.5 eller E6, (vilket formulär Inte ifylld är beroende av typ av rum). Är golvet lättframkomligt för rullstol och (Trösklar vid dörrar) utan snubbel- eller halkrisk? (Fast, jämnt, utan kanter eller ojämnheter, ej halt eller mycket mjukt?) Förtydligas miljön genom ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS mellan - golv och väggar? - dörrar och väggar? Träfärgad dörr Om golvet har iögonfallande mönster - markerar mönstret ledstråk eller ger annan hjälp för orienteringen? Är använda material lämpliga med tanke på orienterbarheten? (Ej stora speglar eller speglande ytor placerade så att rumsformen blir otydlig, ej reflekterade ytor t.e. ej blanka golv). Har rummet bra ljus/belysningen? (Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg.. Bedömning kan behöva göras för olika utomhus-ljusförhållanden). Kan besvärande dagsljus avskärmas? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 23 Preliminär version.... (Fylls i för alla rum/utrymmen finns). För t.e. kontorsrum med samma ut-... [23] /utrymmen förutom korridorer,... [24] korridorer, a formulär mall För t.e. kontorsrum... [25] Uppfylls kraven f trappa enligt? Fyll i mall E.5... eller [26]... [27], / -... [28] Kan besvärande... [29] Har rummet bra... [30]

31 Skyltning Säkerhet Luftkvalitet Ljudklimat Inredning och utrustning Finns tillräckligt med skyltar? Är skyltar - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning se E.8) Utrymningsskylt Är de hinder som finns markerade - visuellt? - så att de kan upptäckas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Är material i golv och väggar lätta att rengöra? (T e ej heltäckningsmatta, ej obehand- lad väv på väggar). Bedöms ljudisoleringen som acceptabel med tanke på rummets användning? (Ej störande ljud från angränsande utrymmen, låg ljudnivå från bakgrundsljud t.e. från ventilationsanläggning). Bedöms akustiken som bra med tanke på rummets användning? (T e inte störande eko). Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud inte för- stärks? (T.e. från steg eller skrapljud av stolar. Rummets funktion beaktas vid bedömningen). Är manöverdon och reglage lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för olika reglage som strömbrytare, reglage till inredning i pentry etc. och notera avvikelser. Reglage till hissar, dörrlås och automatisk dörröppnare behandlas i samband med hissar resp. dörrar)... Preliminär version - f mall lokaler eller korridor, Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud (t.e. från steg eller skrapljud av stolar) inte förstärks? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 24

32 Är möbler och annan inredning lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för möbler och annan inredning och notera avvikelser. För enskilda arbetsrum endast fast inredning)... Preliminär version Fyll i mall E.7. ( kontorsrum Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 25

33 C.3 Rum /utrymme - generellt Beteckning(ar) Allrum 169 Nivåskillnader Utrymmenas storlek Dörr Golv Orienterbarhet Dagsljus, belysning Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Kan hela utrymmet nås utan att man passerar trappa/trappsteg? För ev. ramp, trappa och hiss fyll i E.2, E.3 och E.4. Kan man vända med rullstol i rummet? (Dimensionerande vändmått cirkel med diametern 1,5 m). Fyll i formulär E.5 eller E6, (vilket formulär Ifylld är beroende av typ av rum). Är golvet lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? (Fast, jämnt, utan kanter eller ojämnheter, ej halt eller mycket mjukt?) Förtydligas miljön genom ljushetskontrast Ca 0,25 på NCS-skalan på minst 0,4 enligt NCS mellan - golv och väggar? - dörrar och väggar? Ca 0,15 på NCS-skalan Om golvet har iögonfallande mönster - markerar mönstret ledstråk eller ger annan hjälp för orienteringen? Är använda material lämpliga med tanke på orienterbarheten? (Ej stora speglar eller speglande ytor placerade så att rumsformen blir otydlig, ej reflekterade ytor t.e. ej blanka golv). Har rummet bra ljus/belysningen? (Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg.. Bedömning kan behöva göras för olika utomhus-ljusförhållanden). Kan besvärande dagsljus avskärmas? Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet

34 Skyltning Säkerhet Luftkvalitet Ljudklimat Inredning och utrustning Finns tillräckligt med skyltar? Är skyltar - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning se E.8) Är de hinder som finns markerade - visuellt? - så att de kan upptäckas taktilt? Med käpp Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Är material i golv och väggar lätta att rengöra? (T e ej heltäckningsmatta, ej obehand- lad väv på väggar). Bedöms ljudisoleringen som acceptabel med tanke på rummets användning? (Ej störande ljud från angränsande utrymmen, låg ljudnivå från bakgrundsljud t.e. från ventilationsanläggning). Bedöms akustiken som bra med tanke på rummets användning? (T e inte störande eko). Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud inte för- stärks? (T.e. från steg eller skrapljud av stolar. Rummets funktion beaktas vid bedömningen). Är manöverdon och reglage lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för olika reglage som strömbrytare, reglage till inredning i pentry etc. och notera avvikelser. Reglage till hissar, dörrlås och automatisk dörröppnare behandlas i samband med hissar resp. dörrar)... Preliminär version Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 27

35 Är möbler och annan inredning lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för möbler och annan inredning och notera avvikelser. För enskilda arbetsrum endast fast inredning)... Preliminär version Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 28

36 C.3 Rum /utrymme - generellt Beteckning(ar) Grupprum 219 Nivåskillnader Utrymmenas storlek Dörr Golv Orienterbarhet Dagsljus, belysning Ja Nej Ej relev. Ange alltid mått, beskriv material, etc Kommentar (t.e. förslag till åtgärd) Kan hela utrymmet nås utan att man passerar trappa/trappsteg? För ev. ramp, trappa och hiss fyll i E.2, E.3 och E.4. Kan man vända med rullstol i rummet? (Dimensionerande vändmått cirkel med diametern 1,5 m). Fyll i formulär E.5 eller E6, (vilket formulär Ifylld är beroende av typ av rum). Är golvet lättframkomligt för rullstol och utan snubbel- eller halkrisk? (Fast, jämnt, utan kanter eller ojämnheter, ej halt eller mycket mjukt?) Förtydligas miljön genom ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS mellan - golv och väggar? - dörrar och väggar? Ingen kontrastering Om golvet har iögonfallande mönster - markerar mönstret ledstråk eller ger annan hjälp för orienteringen? Är använda material lämpliga med tanke på orienterbarheten? (Ej stora speglar eller speglande ytor placerade så att rumsformen blir otydlig, ej reflekterade ytor t.e. ej blanka golv). Har rummet bra ljus/belysningen? (Bedöm utifrån faktorerna ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, refleer, bländning, färgåtergivning och ljusfärg.. Bedömning kan behöva göras för olika utomhus-ljusförhållanden). Kan besvärande dagsljus avskärmas? Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum Preliminär version Formaterat: Teckensnitt:14 pt, Fet

37 Skyltning Säkerhet Luftkvalitet Ljudklimat Inredning och utrustning Finns tillräckligt med skyltar? Är skyltar - väl placerade? - tydliga? - väl belysta? (För bedömning se E.8) Är de hinder som finns markerade - visuellt? - så att de kan upptäckas taktilt? Är stora glasdörrar och andra stora glasytor som kan uppfattas som öppningar markerade i ögonhöjd? Är material i golv och väggar lätta att rengöra? (T e ej heltäckningsmatta, ej obehand- lad väv på väggar). Bedöms ljudisoleringen som acceptabel med tanke på rummets användning? (Ej störande ljud från angränsande utrymmen, låg ljudnivå från bakgrundsljud t.e. från ventilationsanläggning). Bedöms akustiken som bra med tanke på rummets användning? (T e inte störande eko). Är golvbeläggningen och möblers utformning sådan att oönskade ljud inte för- stärks? (T.e. från steg eller skrapljud av stolar. Rummets funktion beaktas vid bedömningen). Är manöverdon och reglage lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för olika reglage som strömbrytare, reglage till inredning i pentry etc. och notera avvikelser. Reglage till hissar, dörrlås och automatisk dörröppnare behandlas i samband med hissar resp. dörrar)... Preliminär version Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 30

38 Är möbler och annan inredning lämpligt utformade och placerade? (Gå igenom formulär E.7 för möbler och annan inredning och notera avvikelser. För enskilda arbetsrum endast fast inredning)... Preliminär version Spaltbrytning Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 31

39 C.4 Tillkommande frågor för entréhall Reception Är receptionen väl synlig från entrén? Har den gjorts möjlig att uppfatta även för synskadade genom - markering med ljushetskontrast? - ledstråk från entrédörren? Kapprum Är del av receptionsdisk i höjd som passar personer i rullstol? (Ca 0,75 m). Syns personen bakom disken tydligt? (T.e. inte i motljus). Om glas framför disken - kan det öppnas? Finns sittmöjlighet nära receptionen? Finns miniteleslinga el dyl.? Finns kapphylla som kan användas av personer i rullstol? (Höjd ca 1,2 m fritt utrymme framför 1,5 1,5 m). Om utskjutande kapphylla - finns skyddande gavel? Finns bra sittplats? (Sitthöjd 0,45-0,50, armstöd och ryggstöd). Kan spegel användas av både sittande och stående? Om klädskåp, förvaringsbo etc. finns - är några inom räckhåll för personer som använder rullstol? (T.e. låsanordning 0,8-1,0 m över golv, minst 0,7 från hörn)... Preliminär version Är den? (T. e. ad med kontrasteran de färg och med hallen).,, etc, Myndighet..Fastighetsbeteckning.Inventerare.Datum. 32

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Material, färger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Material, färger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Material, färger Ytmaterialens betydelse med tanke på tillgänglighet Ytmaterialen som används i en byggnad måste väljas med omsorg eftersom de har stor betydelse för säkerheten, ändamålsenligheten och

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN 2011 INLEDNING Det här är den första tillgänglighetsguide som ges ut i Avesta 2011. Arbetet med ett tillgängligare Avesta har pågått en tid och att tillgängliggöra myndigheter,

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2014 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset 2016 En stad för alla en vinst för dig! En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

NetPort Science Park. Tillgänglighetsgranskning bygglovhandling kv Emigranten, Östra Piren, Karlshamn Projektnummer: 14013

NetPort Science Park. Tillgänglighetsgranskning bygglovhandling kv Emigranten, Östra Piren, Karlshamn Projektnummer: 14013 NetPort Science Park kv Emigranten, Östra Piren, Karlshamn Projektnummer: 14013 Tillgänglighetsgranskning bygglovhandling 2017-03-20 Linda Wanhatalo Bengtsson Anders Törnqvist Arkitektkontor AB Inledning

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Information till FH-rådens sekreterare

Information till FH-rådens sekreterare Information till FH-rådens sekreterare MR-frågor och ombudsmän Brukarinflytande / FH-rådens roll Program för delaktighet 2011-2016 Modell för tillgänglighetsinformation S:t Julian 2015 Funktionshinderombudsman

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2008-02-25 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer