MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR"

Transkript

1 MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, ) Kan markeras om det står cyklar, "cementsuggor", etc ivägen, 1. Smala gångar men jämför A7! (smalare än 1,3 m) A2-A4: Notera om det är enstaka företeelser eller mycket 2. Oregelbunden ytbeläggning upprepning. (oregelbundenheter i ytan, oregelbundna skarvar, lutande partier etc) Instabil ytbeläggning (lös grus, sand,lera etc) Ojämn ytbeläggning (sprickor, gropar mer än 5mm) Måttet avser såväl djup som bredd. 5. Branta lutningar (mer än 1:12. Avser ej ramp vid entré - sådan bedöms under B23.) Gångvägar med trappsteg (alternativ väg med ramp som uppfyller kraven accepteras) Kan markeras om det står cyklar, "cementsuggor", etc ivägen, 7. Avsaknad av taktila varningar vid men jämför A1! Här gäller det "utan förvarning", "slumpartat". nivåskillnader eller andra faror (s 39-40) Höga trottoarkanter (mer än 40mm) Branta utjämningar av trottoarkanter

2 10. Trottoarkanter med alltför utjämnade börjar resp. slutar. kortsidor (ex avfasn. vid övergångsställe, anslutning till gångväg) Dåligt dränerade gång- och körvägar Avsaknad av ledstänger i branta lutningar Avsaknad av/för långt mellan vilplan i lutningar (max 6 m mellan vilplan) Innebär problem att identifiera var trottoarkanten Notera om bedömningen skett i dagsljus eller i mörker! Här 14. Dålig allmänbelysning längs för- avses "allmänbelysning", jfr A 15 som avser "där man sätter flyttningsvägar (s 40, 42) fötterna". 15. Dålig belysning av ytbeläggn (s 40) Komplicerade/ologiska förflyttningsvägar till/från entré Parkering 17. Smal uppställningsplats för bil (alla smalare än 3,6 m - minst en plats måste ha detta mått. Garage min bredd 3,6 m. Se s 36-37) Uppställningsplats för bil långt från entrén (mer än 25 m gångavstånd, se s 35) Av/påstigningszoner långt från entrén (mer än 10 m, se s 35) Notera om det finns (låsbar) bom eller andra hinder. 20. Vind/väderskydd saknas i på/avstigningszonen. Se s

3 21. Instabil ytbeläggning på uppställningsplatsen (lös grus, sand lera, etc) Punkterna A22-A28 bedöms endast för flerfamiljsfastigheter! 22. Markerad handikapparkering inom 10 m från entrén saknas Jämför A18, här bedöms endast uppmärkt plats. 23. Korsande fordonstrafik vid förflyttning från handikapparkering till entré Sittplatser 24. Avsaknad av/för få sittplatser (Ska finnas var 25:e m de första 100 m närmast entrén, därefter minst var 100:e m, s 41) Extremt låga, höga eller smala sittytor (sitthöjd 0,5 m, mm, se s 41) Ojämn mark vid sittplatser Otillräckligt manöverutrymme vid sittplatser (1,5 x 1,5 m, s 25-29, 41) Möbler placerade i förflyttningsvägen

4 Övrigt A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR 29. Soprum/soptunna kan endast nås via trappsteg eller annan nivåskillnad (max 25 mm. Se s ) Brevlåda/brevinkast kan endast nås via trappsteg eller annan nivåskillnad (max 25 mm. Se s 151) Notera placering/avstånd och ev speciella förhållanden: Notera placering och ev speciella förhållanden: Avser måttet till objektets öppning. 31. Soptunna och/eller brevlåda svåra att Notera om problemet gäller sopfunktion och/eller brevlåda. nå (ex annan höjd än 0,9-1,2 m över mark, eller annat problem. Se s 151, ) Otillräckligt manöverutrymme (min 1,5 x 1,5 m) vid soptunna och/eller brevlåda Överhängande föremål längs förflyttningsväg/passage etc (lägre än 2,1 m över mark)

5 B. ENTRÉER Avser trappor, ramper och hissar utomhus i direkt anslutning till entrén/dörren och/eller i trapphus. Trappor i själva bostaden bedöms under INOMHUSMILJÖ. Observera att uteplats bedöms under spec rubrik nedan. Alla mått = fritt mått. Allmänt (s 43-63) 1. Smala dörröppningar även dörr till hiss! (understiger 0,85 m) Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré (max 25 mm) Notera om det finns flera alternativa entréer och i så fall vilken/ vilka som används mest frekvent! Gäller samtliga dörrar från entré- till lägenhetsdörr (motsv), Observera skillnaden mellan item B3 och B5! Notera om 3. Otillräckligt manöverutrymme ytbeläggningen är ojämn, instabil etc. vid dörrar (friytor min 1,5 x 1,5 m, utanför och innanför. 0,7 m vid dörrens öppningssida vid huvudentré, 0,5 m vid lägenhetsdörr. Se s 60) Avser dörrblad som är direkt "ivägen" vid öppning 4. Hindrande dörrslagningar och/eller stängning. 5. Vilplan saknas framför entrédörrar (plan yta min 1,5 x 1,5 m) Tunga dörrar utan automatik Dörrautomatik på slagdörrar Observera skillnaden mellan item B3 och B5!

6 8. Olämplig utformning av glaspartier (s 62, ) Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt (s 62) Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (låsanordn/spärr krävs) Komplicerad/ologisk öppnings- placering. procedur Trappor (s 51-53) 12. Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ramp saknas) Grunda trappsteg/trappsteg med ojämnt djup (s 52) Extremt höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (s 52) Utskjutande trappnosar/trappa utan sättsteg, sk öppna trappsteg (s 52) Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, s 52, 174) Observera skillnaden mellan A9 och A10. Notera om det finns porttelefon, kodlås, etc, och i så fall dess Notera höjdskillnaden från markplan till trapplanet. Notera om ledstång saknas vid ena eller bägge sidorna! Kravet anses uppfyllt om en av ledstängerna 17. För korta ledstänger är heldragen över vilplan. (måste fortsätta 0,3 m före/ efter trappan utan avbrott vid vilplan, s 52, 174)

7 18. För högt/lågt placerade ledstänger (högre/lägre än 0,9 m, s 52, 174) Avsaknad av taktil markering för trappa i förflyttningsvägen (s 52-53) Visuell omgivning som drar uppmärksamheten från trapporna. 1 3 A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Ta måttet från trappstegets mittpunkt! Avser även "avsaknad av visuellt mönster" i de fall detta 21. Visuellt mönster på ytbelägg- innebär problem! ningen kamouflerar trappstegen. 1 3 Observera även tillräcklig tid vid ljusautomatik! 22. Dålig belysning av gångyta och/eller ledstänger (s 45, 48-49, 54). 4 Ramper 23. För branta lutningar (max lutning 1:12) Långa sträckor utan vilplan (max 6 m, s 49-50) Rampens yta medför halkrisk Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, utan avbrott, s 49-50) Avsaknad av avåkningsskydd (helt eller delvis, s 49-50)

8 Gör en notering om hiss finns eller ej! Hissar (s 54-59) Hissdörrens bredd bedöms under B1! 28. Hissen stannar inte i nivå med anslutande golv Bred springa mellan hissen och anslutande golv (max 3 cm) Tunga dörrar utan automatik Dörrautomatik på slagdörrar Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt Dörrar som inte går att spärra i öppet läge (låsanordn/spärr krävs) Hissen stannar tvärt Ledstång saknas i hissen Sittplats saknas i hissen Trång hiss (min 1,1 x 1,4 m, s 55) Ologisk utformning av under hela färden! kontroll- och manöverorgan (s 56-57) Kontroll- och manöverorgan för högt/lågt placerade (s 55-56) Notera om reglage måste aktiveras (t ex knapp intryckt)

9 40. Manöverorganens utformning kräver god handfunktion (s 56-57). 3 4 A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR 41. Auditiv signal då hissen kommer saknas Visuell signal då hissen kommer saknas Hissignalerna anger inte hissens riktning Uteplats/balkong 44. Uteplats/balkong saknas Uteplats/balkong för smal (min bredd 1,5 m, s 145). 3 4 Notera om uteplats/balkong används som entré! 46. Smal dörr (min fritt mått 0,85 m, s 146) Hög tröskel/nivåskillnad/ trappsteg (max 25 mm, s 145) Breda springor i golvet (max 5 mm, s 145) Brant utjämning av nivåskillnad. (lutning max 1:12, s 145)

10 C. INOMHUSMILJÖ Observera: Bedömningen är kopplad till begreppet "nödvändiga Allmänt (s 128) 1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvytor (max 25 mm) Komplicerade/ologiska förflyttningsvägar (s 129) Smala passager/korridorer i förhållande till fast inredning/ byggnadsutformning (min 1,3 m, s 131) Smala dörrar (fritt mått min 0,80 m, s ) Hala golvbeläggningar (hygienrum bedöms separat) (s 96-97) "Luddiga"/lösvävda/mjuka golvbeläggningar (s 96-97) Lösa småmattor Lösa sladdar etc på golvet Otillräckliga manöverytor i förhållande till möblering/flyttbar inredning (s 26-27) Otillräckliga manöverytor där vändning krävs (min 1,3 x 1,3 m, s 26-27) bostadsfunktioner"! (Gäller särskilt trappor, dörrbredder). Observera skillnaden mellan item C3 och C9! Observera skillnaden mellan item C3 och C9!

11 11. Olämplig utformning av garderober/ klädkammare (s ) Trappor C12-C14 avser trappor mellan våningsplan = hiss saknas. Mer än ett av dessa item kan markeras. 12. Trappa till ovanvåning med nödvändiga bostadsfunktioner Trappa till källarplan med nödvändiga bostadsfunktioner Trappor finns, men alla nödvändiga bostadsfunktioner är belägna på bottenplanet Grunda trappsteg/trappsteg med ojämnt djup (s 52) Extremt höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (s 52) Utskjutande trappnosar/trappa utan sättsteg, sk öppna trappsteg (s 52) Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor, s 52) Notera om ledstång saknas vid ena eller bägge sidorna! 19. För korta ledstänger (måste fortsätta 0,3 m före/efter trappan utan avbrott vid vilplan, s 52, 174)

12 20. För högt/lågt placerade ledstänger (högre/lägre än 0,9 m, s 52, 174) Avsaknad av taktil markering för trappa i förflyttningsvägen (s 52-53) Visuell omgivning som drar uppmärksamheten från trapporna. 3 A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR 23. Visuellt mönster på ytbelägg- innebär problem! ningen kamouflerar trappstegen Dålig belysning av gångyta och/eller ledstänger (s 45, 48-49, 54). 4 Ta måttet från trappstegets mittpunkt! Avser även "avsaknad av visuellt mönster" i de fall detta Kök, tvättstuga, grovkök (s , 148) Avser inredning och utrustning mm. Tillgängligheten för att komma till/in i tvättstuga bedöms dels allmänt under UTOMHUSMILJÖ, dels vid C99. Ännu fler detaljer är viktiga vid bedömning av dessa utrymmen! Notera t ex om det finns spishäll separat från ugn, säkerhetstimer, mm! 25. Otillräckliga manöverytor kring vitvaror/förvaringsenheter (betjäningsyta min 1,2 m framför inredning). Otillräcklig yta pga möblering bedöms under C Väggskåp/förvaringsmöjligheter placerade extremt högt (lägsta hyllplanet högre än 0,5 m över arbetsyta) Notera om det finns höj- och sänkbara enheter i köket!

13 27. Arbetsyta i höjd lämplig för sittande arbete saknas (0,85 m eller högre endast för stående. Lägre arbetshöjd krävs för sittande). Knäfritt bedöms vid C Låga arbetsytor (0,84 m eller lägre) Avsaknad av arbetsytor med knäfria utrymmen (min knäfritt 0,65 m fri höjd, djup 0,6 m, bredd 0,8 m, s 134) För djupa arbetsytor (mer än 0,6 m) För djupa hyllor (dvs djupare än 0,3 m). Vid djupare hyllplan krävs utdragbar inredning/karusellinsats. Markera detta hinder om >50% av bänk- och högskåpen är för djupa och saknar sådan inredning Spishäll med ordinära plattor Spishäll "glaskeramik" el dyl Dörrslagningar (avser innerdörrar) som hindrar tillgängligheten till förvaringsenheter Otillräcklig/olämpligt utformad/ placerad belysning av arbetsytor, diskbänk, spis och förvaringsutrymmen (s 134). 3 Avser även gasspis, rörplattor, etc.

14 För bedömning av manöverorgan/kontroller: se s , 178. Resp hinder markeras om en eller flera fasta funktioner i kök/ grovkök/tvättstuga vållar problem. Ej inbyggd mikrovågsugn ska INTE bedömas, men notera gärna om dess grepp eller placering är problematiska! 36. Ologiskt utformade manöverorgan Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113) Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113) Användandet kräver intakt fin- jfr C 47. motorik (s ) Mycket små kontroller (s ) Mycket stora kontroller (s ) Vridande handledsrörelser krävs Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113) Tvåhandsfunktion krävs Handfunktion krävs Fotfunktion krävs Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs. 2 4 Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation",

15 48. > 50% av apparater/kontroller mycket högt placerade (högre än 1,2 m över golv) > 50% av apparater/kontroller mycket lågt placerade (lägre än 0,7 m över golv) Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Gäller strömställare, eluttag, handtag till skåp och lådor, etc. Hygienutrymme (s 64-70) Manöverutrymme bedöms under C9 och/eller C10! 50. Avsaknad av sittmöjlighet i dusch/bad Avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc Stödhandtag svåra att nå (avser ej höjd utan t ex inträngd eller på annat sätt svår placering) Stödhandtag högt placerade (s 67) Stödhandtag lågt placerade (s 67). 1 För åtgärdsplanering: Notera gärna hygienutrymmets mått här! Observera skillnaden mellan item C52 och C55! Avser placering som försvårar utvecklingen av kraft vid 55. Stödhandtag olämpligt placerade (s 67) uppresning, t ex lodrät placering. 56. Stödhandtag ej hand/greppvänligt utformade (s 67) Stödanordningarnas placering hindrar användandet av/förflyttningen kring utrustning

16 Manöverorgan/kontroller i hygienutrymme avser fasta funktioner, t ex vattenkranar, handtag till badrumsskåp mm (s , 178). Tvättmaskin/torktumlare placerad i hygienutrymme bedöms under tvättstuga. Notera om det finns tekn hjälpmedel i form av kranöppnare, etc. 58. Ologiskt utformade manöverorgan Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113) Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113) Användandet kräver intakt fin- jfr C 69. motorik (s ) Mycket små kontroller (s ) Mycket stora kontroller (s ) Vridande handledsrörelser krävs Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113) Tvåhandsfunktion krävs Handfunktion krävs Fotfunktion krävs Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation",

17 69. Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs. 2 4 A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR 70. > 50% av apparater/kontroller mycket högt placerade (högre än 1,2m över golv) > 50% av apparater/kontroller mycket lågt placerade (lägre än 0,7 m över golv) Tvättfat placerat på höjd för stående (överkanten 0,81 m över golv eller högre) Toalettstol med standardhöjd (0,41 m inkl sittring) eller lägre Förhöjd toalettstol (0,42 m inkl sittring) eller högre Rörledningar, vattenlås etc hindrande under tvättställ (s 69) Otillräckligt benutrymme under med C76. tvättställ (avser fritt djup till vägg min 0,6 m, fri bredd min 0,8 m, samt tvättställets utformning) Spegel placerad på höjd för stående (underkanten högre än 0,9 m över golv, s 69). 2 3 Notera om stolen är vägghängd! Notera gärna stolens höjd! Avser fritt mått; C75 kan följaktligen föreligga samtidigt

18 78. Toalettpappershållare otillgängligt placerad (mer än 0,4 m från WC-stolen, annan höjd än ca 0,8 m över golv, placerad på väggen bakom WCstolen, etc, s 70) Förvaringsskåp, handdukshängare etc otillgängligt placerade (rek höjd 0,9-1,2 m över golv, s 70) Duschplats med kanter/nivåskillnad överstigande 25 mm Badkar istället för duschplats utformning! 82. Hal golvbeläggning (s 70, 96-97) Övriga kontroll- och manöverorgan Avser fönster- och dörrbeslag, lås, strömställare, m fl fasta installationer. Se ordlistan i manualen. Kök och hygienutrymme bedöms separat. 83. Ologiskt utformade manöverorgan Stor kraft krävs för aktivering av kontroller (s 113) Mycket känsliga lättaktiverade kontroller (s 113) Notera gärna duschplatsens storlek, vattenavrinning, mm! Notera eventuell speciell problematik avseende badkarets Avser finmotorisk, sammansatt "manipulation", 86. Användandet kräver intakt fin- jfr C 94, t ex äldre fönsterbeslag med "öglor". motorik (s )

19 87. Mycket små kontroller (s ) A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR 88. Mycket stora kontroller (s ) Vridande handledsrörelser krävs. 2 4 T ex patentlåsvred. 90. Komplexa manövrer (>ett moment/ en rörelse) och god precision krävs (s 113) Tvåhandsfunktion krävs Handfunktion krävs Fotfunktion krävs Fingerfunktion (dvs isolerade grepp, t ex pinch- och lateralgrepp) krävs. 2 4 T ex patentlåsvred. 95. > 50% av apparater/kontroller mycket högt placerade (högre än 1,2m över golv) > 50% av apparater/kontroller mycket lågt placerade (lägre än 0,7 m över golv) Gäller även vägguttag!

20 Bostadskomplement (s ) Tillgänglighet via gångvägar etc utomhus bedöms under UTOMHUSMILJÖ. Hel våningstrappa bedöms vid C Notera ytterl hinder avseende förflyttningsvägar inomhus under ANTECKNINGAR! Notera om vägen är så lång att det i sig är ett hinder, samt om man förflyttar sig inom- eller utomhus! 97.Förrådsutrymmen kan endast nås via trappsteg/tröskel eller annan nivåskillnad. (överstigande 25 mm) Olämplig utformning av förråd (inkluderar dörrutformning, s ) Tvättstuga kan endast nås via trappsteg/tröskel eller annan nivåskillnad (överstigande 25 mm) Olämplig utformning av dörr till tvättstuga (fritt mått 0,85 m, tyngd etc). I övrigt bedöms utrustn under C

21 D. KOMMUNIKATION 1. Telefon med förstärkt talljud saknas. 4 Följande miljöhinder (s ) bedöms enbart avseende flerbostadshus. Notera gärna om hindren finns inomhus och/eller utomhus, samt ev annan mer detaljerad information. Notera om skyltning SAKNAS! 2. Ologiska markeringar/skyltar Abstrakt utformning av markeringar/skyltar Markeringar/skyltar dåligt exponerade/belysta/placerade Små bokstäver/siffror på skyltar Taktila markeringar på skyltar etc saknas. 1 4

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Miljökomponenten, det fullständiga instrumentet Housing Enabler. Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010.

Miljökomponenten, det fullständiga instrumentet Housing Enabler. Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010. Miljökomponenten Miljökomponenten, det fullständiga instrumentet Housing Enabler. Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010. Personkomponenten / Ja funktionsprofil Nej A. UTOMHUS KRING FASTIGHETEN BEDÖMNING

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Hanna Svensson, industridoktorand

Hanna Svensson, industridoktorand Hanna Svensson, industridoktorand Finansierad av Haninge kommun, Äldreförvaltningen. Forskar på Centrum för Hälsa och Byggande, KTH Forskningsområden: Bostadsanpassning Tillgängligt boende för äldre Bostadsförsörjningsfrågor

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg. Foto: duo Fotografi

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer 20110113 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer INNEHÅLL Inledning 3 Verksamhet och funktion 3 Byggnadens komplementutrymmen 3 Gruppbostadens gemensamma

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Att träna och köra eldriven rullstol

Att träna och köra eldriven rullstol Bilaga 12:5 1(13) Att träna och köra eldriven rullstol Mål och delmål för barn och ungdomar. Tidsfaktorn är viktig vilket ställer krav på den som skall handleda. att kunna invänta att inte skynda på att

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS INNEHÅLL 4 Kalea One Dess eleganta design passar perfekt in i ditt hem 6 Idealisk för branta och smala trappor Kalea ONE hanterar med enkelhet branta lutningar vilket

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Checklista fallolyckor

Checklista fallolyckor Maj 2014 Checklista fallolyckor Fallolyckor på samma nivå som följd av att man halkar och snubblar Europeisk kampanj SLIC 2014 Checklistan kan vara till hjälp när ni ska undersöka om det finns risk för

Läs mer

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de

Trappklättrare för rullstolar. Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor. www.aat-online.de Trappklättrare för rullstolar Ett kraftfullt, säkert och bekvämt sätt att ta dig upp och ner för trappor www.aat-online.de Trappor utgör ett problem i vardagen för många människor. Oavsett om man ska till

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service 1 Nya fräscha bostäder centralt i Karlskoga med trädgårdsmiljö! Etapp 1 Charmen med Fruktlunden är dess läge bland små flerbostadshus och

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

Brf Ränndalen BOFAKTA

Brf Ränndalen BOFAKTA Brf Ränndalen BOFAKTA Ovan 3D-bild vy över trädgårdssida. Välkommen till Brf Ränndalen i Växjö. Vikaholm är Växjös gröna uppstickare bland bostadsområden. I kvarteret Ränndalen planerar vi för 14 st moderna

Läs mer

Hur tillgängliga är Malmös skolor?

Hur tillgängliga är Malmös skolor? Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi Hur tillgängliga är Malmös skolor? En studie med fokus på fysisk miljö vid entréer, inre- och yttre miljö i gymnasieskolor

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Län Uppsala Typ Lägenhet Kommun Uppsala Storlek 105 m2. Tillträde tidigast

Län Uppsala Typ Lägenhet Kommun Uppsala Storlek 105 m2. Tillträde tidigast Cellovägen 51 Län Uppsala Typ Lägenhet Kommun Uppsala Storlek 105 m2 Område Östra Gottstunda Gatuadress Cellovägen 51 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Fyrarummare med radhuskänsla! Välkommen till

Läs mer

KÖK - CARETEME. Forhandler i Norge

KÖK - CARETEME. Forhandler i Norge since 1870 KÖK - ARETEME Forhandler i Norge Postboks 12 Bryn, NO 0611 Oslo Nils Hansens vei 2, NO 0667 Oslo Tlf.: 22 72 23 55 Fax: 22 72 38 19 E-post: post@astec.no www.astec.no since 1870 Fyra decennier

Läs mer

Barnskyddsrond fristående förskola

Barnskyddsrond fristående förskola Barnskyddsrond fristående förskola Ett verktyg för att göra barnens miljö tryggare och säkrare Förskolans namn Närvarande Datum Reviderad 11-10-10 Lidingö stad, Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Stockholmsvägen

Läs mer

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn.

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn. Funktioner Med er Velleman Discriminator Metall Detektor kan du söka efter mynt, reliker, juveler, guld och silver i princip varsomhelst. Metal Detektorn har många användningsområden och är enkel att använda.

Läs mer

Brf Hagabo 2 BOFAKTA

Brf Hagabo 2 BOFAKTA Brf Hagabo 2 BOFAKTA Välkommen till Brf Hagabo 2 i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Haganäs planerar vi för 18 moderna och eleganta bostadsrätter fördelat på två plan i tre olika hus.

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Sven Hedlund DTH arkitekter

Sven Hedlund DTH arkitekter Sven Hedlund DTH arkitekter Verksam sedan 1991. Olika anställningar bl.a. på SWECO. Egen verksamhet sedan 2000. DTH arkitekter: 8 anställda och omsätter ca 5 MSEK. Sjuhärads största arkitektkontor med

Läs mer

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 RUMS/ÅTGÄRDSBESKRIVNING - HUS 3 VÅNING 4 SID 1 PLAN 4 TR - GENERELLA ÅTGÄRDER Enkel beskrivning som redovisar åtgärder i lägenheter. Arbeten skall utföras

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3

BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3 BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3 911 912 811 812 1012 1011 1112 1111 1512 1511 1212 1211 1312 1311 1412 1411 MODERNT BOENDE I POPULÄRA VIKAHOLM Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Lindsdal 155 kvm. Rymlig och välplanerad 1,5 plansvilla med riktigt bra läge. Garage- och förrådshus.

Lindsdal 155 kvm. Rymlig och välplanerad 1,5 plansvilla med riktigt bra läge. Garage- och förrådshus. Lindsdal 155 kvm Rymlig och välplanerad 1,5 plansvilla med riktigt bra läge. Garage- och förrådshus. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir

Läs mer

BRA LÄGE PÅ SÖDERMALM!

BRA LÄGE PÅ SÖDERMALM! LYCKSELE - SÖDERMALM PLANERA BADRUM KNAFTVÄGEN 58 BRA LÄGE PÅ SÖDERMALM! STABIL FÖRENING / NÄRA TILL SKOLA, DAGIS OCH AFFÄR INTRODUKTION Välkommen till Knaftvägen 58 LINDA TOSSMAN Bra belägen bostadsrätt

Läs mer

Barnsäkerhets- och allergirond

Barnsäkerhets- och allergirond Barnsäkerhets- och allergirond Trygg och säker miljö för barnen Ett verktyg för förskolan och pedagogisk omsorg Barnsäkerhetsrond för.. Datum. Källa: Boverkets rekommendationer för att bygga barnsäkert

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer