Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-06-19 52-59"

Transkript

1 Vård- och äldreomsorgsnämnden 52-59

2 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Plats och tid kl 16:00-19:00 Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Niklas Hellgren (KD) Anders Sandberg (S) Britt Andersson Näsman (S) Anita Bergström( S) Gurli Ericsson (S) Vanja Larsson (V), lämnade sammanträdet kl 17:50 Börje Lindberg (M) Ing-Marie Molander (C) Alf Olofsson (MP) Kenneth Olsson (FP) Gunilla Wennö (FP) Marianne Wikström (M) Carin Östh (M) Khidir Salaei (S), tjänstgör för Vanja Larsson (V) Astrid Olsson (FP) Karin Hallgren (KD) Kristina Lindmark (S) Karin Schagerlind (M) Johnny Östh (M) Pernilla Melin, nämndsekreterare Magnus Haggren, förvaltningschef Catharina Johansson, administrativ chef Andreas Hasselteg, controller, 55 Brita Enbom, projektsamordnare INFORMATION Björn Franke, administrativ chef kommunledningskontoret Anders Sandberg Justeringens plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen 21 juni 2012 Sekreterare Ordförande Justerande Pernilla Melin Niklas Hellgren Anders Sandberg Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9, Alingsås Pernilla Melin

3 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 52. Ansökan av nationella medel för att ytterligare stödja värdegrundsarbetet inom äldre omsorgen 53. Anmälan av delegationer 54. Remissvar: gratis kollektivtrafik för alla över 75 år 55. Lokalkostnadsöversyn av äldreomsorgen 56. Förslag till förändring av kriterier för trygghetsboende samt förslag till beslut om insats ser i trygghetsboendet på Afzeliitomten 57. Kvalitetssäkrad välfärd - kommunalt nätverk i SKL:s regi 58. Övriga frågor 59. Meddelanden

4 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 4 Information och överläggningar A/ Information om hur man använder surfplatta/i-pad som politiker, Björn Franke. B/ Information om införande av LOV (lagen om valfrihet) i de särskilda boendeformerna, Magnus Haggren. C/ Information om projekt inom förvaltningen, Magnus Haggren. Översyn av riktlinjer inom hemtjänsten samt analys av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Måltidsprogram Bemanning och planering Valideringsprojekt Eventuell försäljning av platser i särskilt boende Vård- och omsorgsplanering från sjukhus En väg in eller Senior Alingsås. D/ Uppdrag från arbetsutskottet till förvaltningen att utreda kundbegreppet, Niklas Hellgren. E/ Lex Maria utredning (Dnr H010) Beslut från Socialstyrelsen, Magnus Haggren

5 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 5 VÄN 52 Dnr Ansökan av nationella medel för att ytterligare stödja värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Ärendebeskrivning Med anledning av lagändringen i Socialtjänstlagen (SoL) om en nationell värdegrund för äldre personer med insatser från socialtjänsten, fick Socialstyrelsen flera uppdrag under Nu har Socialstyrelsen fått ett nytt uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att stödja värdegrundsarbetet i äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan från Sveriges kommuner utbetala medel för utbildning av värdegrundsledare, eller för utbildning av personal som har funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. Satsningen omfattar såväl kommunala som enskilda verksamheter. Fördelningsramen beräknas på antal personer över 75 år i ansökande kommun. För Alingsås del innebär det ett sökbart belopp på kr. Medel som beviljas får användas till och med 31 december Beredning Arbetet med värdegrundsfrågor i äldreomsorgen är omfattande över hela landet. Nationella medel har avsatts för att stödja kommunerna i detta arbete. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen önskar ansöka om medel hos Socialstyrelsen i syfte att utbilda äldreomsorgspersonal i värdegrundsarbete. Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott har hänskjutit frågan till vård- och äldreomsorgsnämnden. Arbetsutskottet har behandlat frågan i form av ett informationsärende vid sitt sammanträde den 5 juni Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Ansökan om att söka nationella medel för att stödja värdegrundsarbetet i äldreomsorgen ytterligare, godkänns. Exp. Socialstyrelsen

6 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 6 VÄN 53 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden. Beredning Följande delegater har fattat följande beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden: Kategori: förvaltning - allmänt Magnus Haggren, förvaltningschef - Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 23 st - Ingående av avtal inom ramen för beviljad budget: försäljning av plats till socialförvaltningen, 1 st köp av tjänst i veteranpoolen biståndshandläggning, 2 st avtal om rätt för politiker att nyttja läsplatta, 18 st Kategori: förvaltningschefens vidaredelegation Catharina Johansson, avdelningschef - Förhöjt förbehållsbelopp för fördyrade levnadsomkostnader i övriga fall: 2 st

7 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 7 VÄN 53 Dnr Rekrytering maj 2012 Chef/vkh Antal Anställningsform Kommentar Maria Wallmyr, Centrum hemtjänst 1 Vikariat, 61% Vikarie för en person som är tjänstledig, Vikariat, 81% Studievikariat, AVA-anställning, 100% 2 befintliga medarbetare förlängs på sitt uppdrag som samordnare inom hemtjänsten Heidi Juntoft Jonasson, Tuvegården 1 Tillsvidareanställning, 62% From Carina Björkman, Kvarnbacken 1 Vikariat, 56,6% Tillsvidareanställning Fast anställning AVA-anställning En tillfällig utökning av personal på enheten AVA-anställning Befintlig personal får tillfälligt en höjning av sin (höjd sysselsättningsgrad) sysselsättningsgrad, t.ex. under en schemaperiod. Vikariat Ersättare för ordinarie personal vid frånvaro (t.ex. vid sjukdom eller föräldraledighet Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Redovisning av anmälda delegationsbeslut godkänns.

8 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 8 VÄN 54 Dnr Remissvar: gratis kollektivtrafik för alla över 75 år Ärendebeskrivning Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har vid sammanträde , 10 väckt frågan om möjligheten att införa gratis kollektivtrafik för personer i åldrarna 75 år och däröver. Kommunala Pensionärsrådet överlämnade en uppmaning i beslutet till kommunstyrelsen att införa gratis kollektivtrafik för ovanstående målgrupp. Kommunledningskontoret begär nu att vård- och äldreomsorgsnämnden yttrar sig i frågan inför fortsatt beredning av ärendet Beredning Frågan om gratis kollektivresande för personer över 75 år är en fråga som behöver belysas ur ett helhetsperspektiv med fokus på såväl nyttan med en eventuell förändring i kombination med en djupare ekonomisk analys. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avstår från att yttra sig i frågan innan en bredare beredning och samråd mellan berörda parter möjliggjorts där nyttoeffekter och ekonomi redovisats. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni och beslutade att hänskjuta beslut i frågan till nämndens sammanträde den 19 juni. Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Vård och äldreomsorgsnämnden avstår från att yttra sig i frågan om gratis kollektivtrafik för personer i åldrarna 75 år och däröver innan en bredare analys av nyttoeffekter och ekonomi redovisats. Exp. KS

9 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 9 VÄN 55 Dnr Lokalkostnadsöversyn av äldreomsorgen Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås Kommun uppvisar högre lokalkostnader jämfört med riket enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) årliga skrift Vad kostar verksamheten i din kommun samt enligt jämförelsenätverket LUFSA där en fördjupande granskning av lokalkostnaderna gjordes utifrån bokslut Vård och äldreomsorgsnämnden gav utifrån jämförelsen förvaltningen i uppdrag att göra en granskning av orsaken bakom de högre lokalkostnaderna. Bakgrundsdata Andel invånare över 65 år -varav över 80 år Invånare över 65 år i SÄBO Nettokostnad för lokaler per invånare över 65 år Alingsås 19,60% 28,50% 5,30% 4 524: - VG-län 20,80% 28,90% 5,40% 3 416: - Riket 21,30% 28,20% 5,20% 3 458: - Alingsås har i jämförelse med riket och med regionen en relativt likartad åldersstruktur och en relativt likartad andel av de äldre som bor i särskilt boende. Utifrån ovanstående siffror (Källa: SCB och SKL) har Alingsås cirka 8 8,5 mnkr högre lokalkostnader än regionen och riket. Jämförelse Jämförelsens avsikt var inledningsvis att inkludera fördjupade mätområden. Då det tillfrågade kommunerna inte kunde inkludera fastighetsägarna i studien, resulterade det i att jämförelsen inte mynnade ut i den fördjupade kartläggningen som man initialt önskade. Lokalkostnadsförutsättningarna i Alingsås har jämförts med fyra befolkningsmässigt jämnstora kommuner. Falköping och Lidköping med likartad äldreomsorgsstruktur samt Partille och Lerum som Alingsås haft en tradition att jämföra sig med. Justerat för skillnader i folkmängd över 65 år har jämförda kommuner en nettokostnad för lokaler som uppgår till 3 390: - (Alingsås har 4 524: - per invånare över 65 år).

10 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 10 VÄN 55 Dnr Inriktningen på jämförelsen baseras på: 1. Jämförelse av kostnad för nybyggda/nyrenoverade boenden 2. Jämförelse av kostnad för stängda boendeenheter 3. Genomgång av eventuella övriga orsaker kring lokalkostnadsvariationer mellan kommuner Andel boenden som är nybyggda /nyrenoverade under 2000-talet Antal ej aktiva boendeplatser 2011 Alingsås 35,00% 27 Lidköping 7,00% 0 Falköping 13,00% 0 Lerum 23,00% 0 Partille 15,00% 0 Nyrenoverade boenden under 2000-talet (Hagagården, Noltorpsgården) och nybyggda boenden (Hemsjögården, Ginstgården, Kvarnbacken) har en hyresnivå som är cirka 42 tkr högre per lägenhet än det äldre beståndet. Den enskilda hyresgästen betalar cirka 7 tkr i högre hyra per år för en nybyggd/nyrenoverad lägenhet. Nettokostnaden uppgår därmed till cirka 35 tkr per lägenhet och år. Moderna bostäder, ny teknik och ett förändrat synsätt gör att fler och fler bor kvar i hemmet längre, vilket minskat trycket på särskilt boende samtidigt som man är sjukare då man söker ett särskilt boende. För att möta behoven har förvaltningen under ett antal år byggt om ett stort antal servicelägenheter till demensboenden. Det minskade trycket har gjort det möjligt att tömma avdelningar under perioder av ombyggnationer och där trycket inte varit så stort exempelvis i Bjärke. Något som inneburit att kostnader för tomma lokaler uppstått. Under 2011 hade Alingsås i genomsnitt 27 stängda lägenheter på tre avdelningar. I jämförelsen har den större andelen nybyggda/nyrenoverade lägenheter i Alingsås medfört cirka 3,5 mnkr i högre årshyreskostnad och cirka 2,5 mnkr beräknas årshyran till för de stängda boendeenheterna. I tabellen på sidan ett motsvarar detta en skillnad av nettokostnad för lokaler per invånare över 65 år med cirka 800: -

11 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 11 VÄN 55 Dnr Övriga orsaker till högre lokalkostnad: Kommuner där en större andel av boendeplatserna ägs av fastighetsägare med avkastningskrav på verksamheten bör medföra högre lokalkostnader för verksamheten till skillnad om fastigheterna ägs av en förvaltning utan avkastningskrav. I Alingsås ägs samtliga äldreboenden av fastighetsägare med avkastningskrav. Partille har en liknande struktur som Alingsås. Lidköping och Falköping är andelen som ägs av fastighetsägare med avkastningskrav 25 respektive 50 procent. Under den senaste femårsperioden har AB Alingsåshems resultat (äger cirka 85 % av äldreboendelägenheterna) uppgått till i genomsnitt 4,4 % av nettoomsättningen. Vid utarbetandet av en ny hyressättningsmodell i Alingsås Kommun kan ytterligare förklaringar kring hyresskillnader uppkomma. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Lokalkostnadsöversynen av äldreomsorgen inom Alingsås kommun godkänns. Exp. KS

12 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 12 VÄN 56 Dnr Förslag till förändring av kriterier för trygghetsboende samt förslag till beslut om insatser i trygghetsboendet på Afzeliitomten Ärendebeskrivning Vård och äldreomsorgsnämnden antog , se bilaga 1, beslut om vilka kriterier som skall gälla för Trygghetsboende i Alingsås kommun, dels vid konvertering av lägenheter i befintligt bestånd och dels vid nybyggnation. I samma ärende togs även beslut om åtaganden i trygghetsboendet på Afzelii-tomten som vid den tidpunkten gick ut som en arkitekttävling. Under 2009 införde regeringen ett investeringsstöd för att stimulera ny - och ombyggnationer till trygghetsbostäder. De kriterier som regeringen ställt upp för att bevilja investeringsstöd för att bygga trygga bostäder överensstämmer inte fullt med de kriterier som antagits i nämnden. Detta har bland annat uppmärksammats i projektet Trygga bostäder för äldre i Alingsås där man föreslår att nu gällande kriterier ses över. Följande kriterier vid nybyggnation av trygghetsboende antogs av vård och äldreomsorgsnämnden och användes som kriterier för tävlingsunderlaget på Afzeliitomten 65 år och äldre Hyresrätt Servicetjänster ska kunna erbjudas enkla kontaktvägar Gemensamhetslokal med pentry och toalett, ca 1,5-2 kvm per hyresgäst Anvisningsrätt kommunen kan ges möjlighet till anvisningsrätt Trygghetslarm erbjuds Lägenheter och tillgänglighetslokal enligt SS :2006 Boverkets byggregler för entré ska uppfyllas. Dörrautomatik till entré och förråd. Förråd för gånghjälpmedel i anslutning till entré. Hiss ska finnas i byggnader med två våningsplan. God tillgänglighet i gemensamma utrymmen som tvättstuga. Parkeringsplatser i nära anslutning till bostaden.

13 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 13 VÄN 56 Dnr Vård och äldreomsorgens åtagande i trygghetsboende beskrivs i samma ärende i följande punkter: Hyra i gemensamhetslokal För att stödja gemenskap och mötesplats kan vård och äldreomsorgsnämnden besluta att gå in med betalning av hyra, alternativt del av hyra av gemensamhetsutrymme. Detta avgörs i varje enskilt ärende och under en kontrakterad period. Aktivitet Vård och äldreomsorgsnämnden har genom sina dagcentraler och ett gott samarbete med frivilligarbetare, ett väl utvecklat arbete för att stödja sociala mötesplatser. Möjlighet finns för fastighetsägare och boende i samarbete men vård och äldre utveckla aktiviteter i trygghetsboendet. Anvisningsrätt I de fall vård och äldreomsorgsnämnden har anvisningsrätt garanterar kommunen betalning av minst tre månadshyror i väntan på ny hyresgäst. Om kommunen inte finner hyresgäst inom denna tid så överlåts lägenheten fastighetsägaren att hyra ut inom gruppen äldre och anvisningsrätten upphör. Trygghetslarm Personer som bor i trygghetsboende har möjlighet till trygghetslarm via vård och äldreomsorgsförvaltningen. Slutligen beslutades om följande förtydligande angående kommunens åtagande i trygghetsboendet på Afzeliitomten Anvisningsrätt till fyra lägenheter Del av hyra i gemensamhetsutrymme de första 5 åren Aktiverande insatser i samarbete med hyresgäster/fastighetsägare Möjlighet till trygghetslarm Villkoren för att ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för statligt investeringsstöd är följande Trygghetsbostäder kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse, samverkan om drift och verksamhet. Trygghetsbostäder kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i samma byggnad.

14 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 14 VÄN 56 Dnr Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Förslag från Peab gällande trygghetsboendet på Afzelii Den aktör som vann tävlingen om Afzeliitomten och fick uppdraget att bygga var Peab. Fastighetsägaren står nu startgroparna för projektet och vill ha ett slutligt besked från Alingsås kommun vad gäller volymen av det utlovade stödet för aktiviteter samt hyra i gemensamhetslokal. Peab föreslår i en skrivelse till vård och äldreomsorgsförvaltning att Alingsås kommun beviljar bidrag till del av hyra för gemensamhetslokal de första fem åren med 80 procent. Peab har även en önskan om förlängning av hyresstödet i ytterligare fem år med hänsyn till investeringsmomsen. Lokalen är 67 kvm och hyresnivån beräknas för 2012 till 1600 kr/kvm, vilket innebär ett bidrag om kr årligen för del av hyra i gemensamhetslokalen med nuvarande hyresnivå. Förslag till hyresbidrag, aktivitetsinsats mm i trygghetsboendet Afzelii Hyresbidrag Kommunen bidrar med halva hyreskostnaden under de första fem åren ( kr, 2012 års nivå). Om det i lokalen efter fem år bedrivs ett arbete som inkluderar såväl hyresgäster i huset som boende i närområdet kan kommunen besluta om att fortsatt hyresbidrag i mindre omfattning kan utgå. Aktiviteter Kommunen ansvarar för att det, i kommunen, finns en anställd person som har till uppgift att vara kontaktperson till trygghetsboende. Personen ges uppdrag, att tillsammans med fastighetsägare/förvaltare, organisera och tillse att det finns tillgång till aktiviteter, kopplade till gemensamhetslokalen. Själva aktiviteterna kan komma att utföras av exempelvis frivilliga eller andra personer. Parterna behöver gemensamt utforma ett idékoncept kring bemanning/aktiviteter med syftet att stödja aktiviteterna i gemensamhetslokalen och samtidigt finna arbetsformer för att på ett hållbart sätt möta de krav som finns för att fastighetsägaren ska ha möjlighet att ta del av statligt investeringsstöd.

15 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 15 VÄN 56 Dnr Målgrupp Lägenheterna i trygghetsboendet på Afzelii erbjuds till personer som är 70 år eller däröver. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni och beslutade då att föreslå vård- och äldreomsorgsnämnden att besluta att anta förvaltningens förslag gällande hyresbidrag, aktiviteter och målgrupp på trygghetsboendet Afzelii. Yrkande Gunilla Wennö (FP) yrkar att vård- och äldreomsorgsnämnden bidrar med 65% av hyreskostnaden för gemensamhetslokalen på trygghetsboendet Afzelii under fem år, istället för arbetsutskottets beslut att bidra med 50% av hyreskostnaderna. Niklas Hellgren (KD), Anders Sandberg (S), Britt Andersson Näsman (S), Anita Bergström (S), Gurli Ericsson (S), Khidir Salaei (S), Börje Lindberg (M), Ing-Marie Molander (C), Alf Olofsson (MP), Kenneth Olsson (FP), Marianne Wikström (M), Carin Östh (M), yrkar bifall till Gunilla Wennös förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Gunilla Wennös (FP) förslag mot arbetsutskottets förslag till beslut, och finner att Gunilla Wennös (FP) förslag bifalles. Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Förvaltningens förslag gällande aktiviteter och målgrupp på trygghetsboendet Afzelii godkänns. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar att bidra med 65% av hyreskostnaden för gemensamhetslokalen på trygghetsboendet Afzelii under fem år.

16 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 16 VÄN 57 Dnr Kvalitetssäkrad välfärd - kommunalt nätverk i SKL:s regi Ärendebeskrivning 2011 påbörjade Sveriges Kommuner och Landsting ett arbete som syftade till att öka kunskapsnivån och utveckla metoder och instrument för upphandling, kravställande, uppföljning och kontroll. Den prioriterade frågan har utvecklats till en större satsning, projektet Kvalitetssäkrad välfärd ( ), vilket finansieras av Socialdepartementet, för att ge stöd åt lokala och regionala utvecklingsarbeten. Målet är att enskilda kommuner och landsting/regioner ska utveckla system, rutiner och arbetssätt, för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs oberoende av vem som är leverantör. Kommuner och landsting/regioner erbjuds att delta i projektet med fokus mot äldreomsorg och primärvård. Satsningen syftar till att ge stöd åt lokala och regionala utvecklingsarbeten genom: regionala konferenser (vår 2012) nätverksarbete (höst 2012) utbildningspaket Beredning Önskar vård- och äldreomsorgsnämnden ingå i det nätverk som påbörjas under hösten 2012? I det fallet krävs ett särskilt nämndbeslut avseende detta. Arbetsutskottet beslutade den 5 juni 2012 att vård- och äldreomsorgsnämnden bör ingå i nätverket, och att särskilt beslut i frågan tas den 19 juni Projektledningen bör bestå av följande: Styrgrupp Niklas Hellgren, ordförande vård och äldreomsorgsnämnden Anders Sandberg, vice ordförande vård och äldreomsorgsnämnden Magnus Haggren, förvaltningschef Catharina Johansson, administrativ chef Projektledare Christine Sjökvist, utredare Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni 46.

17 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 17 VÄN 57 Dnr Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar att ingå i SKL:s nätverk - Kvalitetssäkrad välfärd med fokus på de äldre och utser projektledare samt en lokal styrgrupp enligt förslag i beredningen.

18 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 18 VÄN 58 Övriga frågor Gurli Ericsson (S) lämnar rapport om sin praktik på Ginstgården. Britt Andersson-Näsman (S) ställer frågan vad som krävs för att komma in på Kvarnbackens rehab. Magnus Haggren besvarar frågan. Ordförande Niklas Hellgren (KD) önskar alla en trevlig sommar.

19 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sida 19 VÄN 59 Meddelanden Våruppföljning för Alingsås kommun, Dnr H005 VÄN Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning, Dnr H001 VÄN Statsbidrag Omvårdnadslyftet 2012, Dnr, H006 NämndNytt HSN 6 Dnr Kundbegreppet inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Dnr H001 Förändrad hälso- och sjukvårdsavgift, Dnr H008 VÄN

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 88-94 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 88. Förändrade riktlinjer för dokumentation inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen 89. Revidering

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57 Vård- 52-57 2 Information överläggningar Delårsbokslut 2014... 6 Ej verkställda beslut 2014... 7 Anmälan av delegationsbeslut från 2014... 8 Statistik 2014... 13 Övriga frågor...14 Meddelanden...15 3 Plats

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 65-72 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 65. Anmälan av delegationer 66. Statistik per månad 2013 augusti 67. Fråga om avtalsförlängning

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-04-22 27-32

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-04-22 27-32 Vård- 27-32 2 Information överläggningar 27. Införande av valfrihetssysten (LOV) inom särskilda boendeformer för äldre 28. Patientsäkerhetsberättelse 2013 29. Revidering av delegationsförteckning 30. Anmälan

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 84-91 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 84. Förfrågningsunderlag för entreprenad avseende Ängabogården och Kaptenens äldreboenden 85.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-12-15 74-81 Vård- och 74-81 2 Information och överläggningar 74. Förfrågningsunderlag avseende hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)... 6 75.Verksamhetsuppföljning av hemtjänst

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och 12-19 2 Information och överläggningar 12. Lokalförsörjningsplan 2014 13. Specificerat förslag av vård- och s åtaganden för främjande av social gemenskap i framtida trygghetsboende i Stadsskogen

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 72. Förändrad hälso- och sjukvårdsavgift 73. Förändrad matdistributionsersättning inom hemtjänsten

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Vård-och arbetsutskott 4-10 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 14:00-17:00 Paragrafer 4-10 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Anders Sandberg (S) vice

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-06-16 44-51

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-06-16 44-51 Vård- 44-51 2 44. Verksamhetsuppföljning 2014... 6 45.Förfrågningsunderlag för ny upphandling av kost på äldreboende... 8 46.Organiserande av en gemensam bemanningsenhet... 11 47.Kommunernas hjälpmedelsförsörjning

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 75-84 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-18:45 Paragrafer 75-84 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-09-28 63-71 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 63. Ekonomisk uppföljning 64. Kostnader för införandet av valfrihetssystem och entreprenad

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 55-64 Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Kl 16:00-18:00 Paragrafer 55-64 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 67-74 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-18:45 Paragrafer 66-74 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-08-24 57-62 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 57. Delårsbokslut 2010 58. Kommunbudget 2011 59. Tillämpning av avgångsstimulans 60.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 60-66 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Kungsgatan 9, kl 16:00-17:35 Paragrafer 60-66 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Niklas Hellgren(KD)

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 95-105 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 95. Uppsökande verksamhet i Alingsås kommun 2008-2011 96. Vård- och äldreomsorgsnämndens taxor

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll arbetsutskott 44-52 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 14:00-15:45 Paragrafer 44-52 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Pär-Göran Björkman (S) v ordf Ingela

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Måndag den 9 Januari 2017, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, lokal Silvia Information

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-06-15 49-56 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 49. Vård och omsorgscollege 50. Redovisning av 2009 års stimulansmedel 51. Tillämpning

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 36-44 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-17:50 Paragrafer 36-44 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämnden Vård-och 9-19 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 16:00-19:30 Paragrafer 9-19 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Anders Sandberg (S) vice ordf Ingela Andreen (L)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 76-78 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Förslag på höjning av habiliteringsersättningen 5 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet 7 Information 9 Socialnämnden Sida

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 93-102 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-17:45 Paragrafer 93-102 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-04-26 32-39 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 32. Återredovisning av uppdrag inriktningsmål A, ekonomisk utveckling vid stor vårdtyngd

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet. Socialnämnden 2015-01-12 1(10) Tid och plats Måndadagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 11.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Christina Andersson (C) Karin Nodin (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 12-16 2 12 Delegerad beslutanderätt...4 13 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2009-01-27 1-10 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen 2. Yttrande

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-10-26 72-79 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 72. Ekonomisk uppföljning 73. Demensprogram för Alingsås kommun 74. Sammanträdesdagar

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-04-26 33-43

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-04-26 33-43 Vård- och äldreomsorgsnämnden 33-43 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 33. Redovisning och sammanställning av remissvar gällande handlingsplan för projektet Trygga

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden Kallelse/föredragningslista Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden Tid: 2018-08-27, kl. 14:00 Plats: Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Lokal Sunnerö Micaela Kronberg Thor (M), Ordförande Brita

Läs mer

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) TINGSRYDS KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2009-11-18 Plats Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Närvarande Göran Andersson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMSJNQ= = =UPJVP=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMSJNQ= = =UPJVP= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMSJNQ= = =UPJVP= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Amvrosia 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Parkliden 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2012-01-24 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden 1-12 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från vård- och äldreomsorgsnämnden till Förvaltningschefen

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

PROTOKOLL. Tekniska nämnden

PROTOKOLL. Tekniska nämnden PROTOKOLL Tekniska nämnden 23 28 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 21 maj 2013 Informationer och överläggningar 23 Tertialuppföljning 2013, ekonomi, åtaganden m m tekniska förvaltningen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 44-51 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 44. Lokala värdighetsgarantier 45. Anmälan av delegationsbeslut 46. Föreningsbidrag och stöd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Krokanten, Sidenvägen 7F Paragrafer 142-146 kl. 09:00-11:30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (vice ordförande)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2010-06-22 58-62 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2010-06-22 Information och överläggningar 58.Ekonomisk uppföljning månadsvis 59. Policy för politisk information

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 16:05 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 16:05 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-06-05 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 16:05 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13:00-14:00 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Lennart Samuelsson (M) ersätter Linda Strömblad (C) Börje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-04-24, kl 0900-1020 Beslutande Anne Niska, S Owe Pekkari, S Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-25 4-11 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 4. Val av justerare 5. Svar på motion angående trygghetshotell 6. Revisionsrapport

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare tjänstemän Utses att justera Maritza Villanueva Contreras (V) Lars Kempe (S) Gunilla Nilsson (S) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden 28-37 2 28 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Alströmerska magasinet...5 29 Ansökan om utökat serveringstillstånd på uteservering - Two Lads Pub, Alingsås...6 30 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-12-14 89-97 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 89. Nämndbudget 2011 för vård och äldreomsorgsnämnden 90. Kvalitetsmål inom vård och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup. Britt-Marie Pettersson Christine Edenbrandt Lennart Eriksson Susanne Berg Catharina Göransson-Lundberg

Sammanträdesrum Önnerup. Britt-Marie Pettersson Christine Edenbrandt Lennart Eriksson Susanne Berg Catharina Göransson-Lundberg Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 1 mars 2012, kl. 08.30-12.00 Ajourering kl. 10.45-11.15 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Lena Forsberg

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl 13.00 15.15 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 85-92 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-18:15 Paragrafer 85-92 Beslutande Niklas Hellgren

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2010-04-27 28-38 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 28. Ekonomisk uppföljning inklusive uppföljning av besparingarna 29. Valfrihet inom

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016 1 (7) Plats och tid Bällstarummet, Vallentuna. Kl 14.00-17.15 ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Sven-Olof Ekström MSN (S), Margareta Svanström FN (M) 12-30, Eleanor Rydén ÖN (KD), Margareta

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 7-16 Vård- och äldreomsorgsnämnden Sammanträde Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 kl 16:00-17:50 Paragrafer 7-16 Beslutande Niklas Hellgren (KD)

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 79-87 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 79. Uppföljning av resultatmål 2011 80. Sammanträdestider 2012 81. Remiss: Handlingsplan i projektrapporten

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott 1 Socialnämndens arbetsutskott 2 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F, Krokanten kl. 13:00-16:30 Paragrafer 450-452 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 1 s sammanträde 2010-11-09 1 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till BUN:s arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014 Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Alingsås, den 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp Tid 2019-01-29, kl. 18:35-20:49 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Pia Johnson (S) Charlott Enocson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2009-06-16 49-58 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 49. Ansökan om stimulansmedel Socialstyrelsen 50. Redovisning av 2007 och 2008 års

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer