FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2015"

Transkript

1 Sid 1 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2015 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 4 april 2015, kl Stämman hålls i möteslokalen bredvid polisstationen i Manilva. Reservdag, om stämman inte blir beslutsför, är den 6 april d.å., samma tid. Huvudspråk vid mötet är svenska, men översättning sker löpande till engelska. Medlem som är förhindrad att delta kan använda bifogat fullmaktsformulär (bilaga 1). Kallelsen till föreningsstämman skickas ut till samtliga medlemmar samt kommer att anslås på föreningens anslagstavla. Varje fastighet i Monte Viñas som fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot föreningen äger en rösträtt på stämman. För att representera en fastighet skall du antingen vara registrerad ägare till fastigheten alternativt inlämna en fullmakt från den registrerade ägaren. Observera att om du använder autogiro så måste du ha pengar på kontot den dagen som medlemsavgiften skall dras. Föreningen får varje år onödiga kostnader för de konton där pengar saknas. För att stämman skall bli beslutsför måste minst 50% av de röstberättigade medlemmarna vara närvarande, personligen eller genom ombud. Det är därför viktigt att lämna fullmakt, till någon du har förtroende för, om du inte själv kan närvara. Ett fullmaktsformulär finns bifogat kallelsen.

2 Sid 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Kapitel 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman. Kapitel 2. Fastställande av dagordning. Kapitel 3. Val av sekreterare och två justeringsmän som tillika är rösträknare. Kapitel 4. Upprop och fastställande av röstlängd. Medlem som vid stämmans öppnande häftar skuld till föreningen har inte rösträtt. Kapitel 5. Stämmans stadgeenliga utlysande. Kapitel 6. Fråga om stämman är beslutsför. Kapitel 7. Verksamhetsberättelse. Kapitel 8. Revisorernas berättelse. Kapitel 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. Kapitel 10. Motioner från medlemmar samt yttranden. Kapitel 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. Kapitel 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015 Kapitel 13. Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgift för år Kapitel 14. Styrelsens förslag till målsättning för den långsiktiga verksamheten. Kapitel 15. Förslag och meddelanden från styrelsen Kapitel 16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen, revisor och revisorssuppleant samt ledamöter till valberedningen. Kapitel 17. Medlemmar med skuld till föreningen (ej rösträtt). Kapitel 18. Övriga frågor - bl.a. prisutdelning till vinnaren i Monte Viñas golf masters. Kapitel 19. Tid och plats för nästa ordinarie föreningsstämma. Kapitel 20. Stämmans avslutande. Bilaga nr 1: fullmaktsformulär Bilaga nr 2: Förslag till nya stadgar Bilaga nr 3: Kostnader för arbeten i rasområdet

3 Sid 3 Kapitel 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEDNING och ADMINISTRATION Styrelsen och övriga funktionärer har varit följande: Ordförande Per-Johan Diedrichs Sekreterare Elisabeth Wahlström Kassör Marica Brandin Vice ordf. Rob Potter Ledamot Claes Rosvall Suppleant Elisabeth Vehmanen " Stig Berglind " Jan Müller " Lennart Josefsson " Larsjöran Rosén Revisor Bo Tjernberg " Leif Näs Revisorssuppleant Lars Fridérus " Gerhard Hornich Valberedning Marica Brandin " Jan Berset " Owe Rull Föreningens administratör är Victor Lõpez. Han biträder styrelsen i dess arbete och är arbetsledare för föreningens vaktmästare/trädgårdsmästare samt tillfälligt anställd personal. Han har även ansvaret för att engagerade entreprenörer genomför sina uppdrag. Agustin Ferrer Garcia är anställd som föreningens vaktmästare/trädgårdsmästare med ansvar för skötsel av föreningens gemensamma anläggningar som grönområden, planteringar, poolanläggning etc. Han har en egen arbetsbeskrivning.

4 Sid VERKSAMHET Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret Styrelsemedlemmarna har under sin närvaro i Monte Viñas tillsammans med administratören medverkat i veckovisa arbetssammanträden, s.k. casitamöten. Agustin har deltagit i flertalet möten och vissa entreprenörer har temporärt inbjudits att medverka, särskilt när offerter diskuterats. Ägarbyten av 2 fastigheter har anmälts till styrelsen under året. Under året har styrelsen i enlighet med gällande planer genomfört ett antal olika projekt. Några redovisas nedan: - De utstående punkterna beträffande återuppbyggnaden av rasområdet är åtgärdade. Vatten och avloppsläckor vid hus 85 och 86 är lagade och så är även elledningarna till hus 80 och Plantering som skadade muren utanför hus 19 och 21 har ersatts av klinkerplattor och ett räcke. - Städning har skett av marken utanför hus 1. - Styrelsen har aktivt arbetat för att försöka lösa problemen med de husägare som har skulder till föreningen. - Utöver ovannämnda verksamheter har ett flertal åtgärder i form av underhållsreparationer, underhåll av gräsmattor och buskar/träd m.m. gjorts 7.2 EKONOMI Årets resultat visar ett överskott på Årsavgiften för år 2014 har varit KAPITEL 8. REVISIONSBERÄTTELSE Utdelas separat

5 KAPITEL 9. Sid 5 Resultaträkning (belopp i Euro) Budget Föreningens intäkter Medlemsavgifter Räntor bank 7 1 Räntor medlemmar Summa intäkter Föreningens kostnader Administration*) Styrelsen Underhåll Underhåll poolen Vatten o avlopp Electricitet Trädgårdssopor Personalkostnader Sociala avgifter Försäkringskostnader Fastighetsskatt Räntor o kostnader bank Oförutsedda utgifter**) Reserv för obetalda avgifter Totala kostnader Investeringar***) Totala kostnader Resultat *)Arvode Victor och arvode för skattedeklarationer 8.714, kontorskostnader 207 **)Diverse kostnader 975: varav lokal för GM 100, Telefon 15, internet 600, verktyg för hemsidan 145 samt 115 block med formulär för protokoll att skrivas på casita-mötena ***)Port till nya förrådet under trappan samt borttagning av rabatter vid hus 19-21, vilka ersatts av keramikplattor samt järnstaket. Detta p g a stora nivåskillnader på mark som tillhör föreningen och för att undvika olyckor

6 Sid 6 Comunidad Monte Vinas Balansräkning (in Euro) Tillgångar Omsättningstillgångar Unicaja cta crrte Unicaja cargos 0 0 Banco Atlántico Kassa Kassa Victor Tillgång på Consorcio bankkonto Summa bankmedel Kortfristiga fordringar Förfallna medlemsavgifter Not Förfallna räntor Not Euro-avrundning 1 1 Summa kortfristiga fordringar Fastigheter Fastigheten tomt 101 Not Fastigheten tomt 102 Not Summa fastigheter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Innehållen skatt o sociala avgifter Upplupna kostnader Not Inbetalningar fr post boxar Förskottsbetalda medlemsavgifter Summa skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Reservfond Reservfond 2012 enligt Spansk lag Totala skulder och eget kapital Föreningen har ett eget kapital på Av detta kapital är endast likvida medel. Resten består av fordringar på medlemmar om och tomterna med samt euroavrundningen.

7 Sid 7 Not 1:Casa 5;3510, Casa 10;5486, Casa 14:2248, Casa 15;9050, Casa 31;5470 Casa 38;325, Casa 44;19096, Casa 48:3115, Casa 60;18002, Casa 61;32603, Casa 72;2185, Casa 77;58, Casa 89;124, Casa 90;1425, Casa 94:675, Casa 95;193 Not 2: Fastigheterna är upptagen till samma belopp som föreningen betalat för dem Not 3: Trädgårdssopor KAPITEL 10 Motioner En motion har inkommit från Ann och Johnne Karlsson, casa 86. Motion ang. reparation av vattenläckage från hus 85. Vi tackar för de åtgärder som föreningen utfört med anledning av vår förra motion daterad Vad vi med denna nya motion efterlyser är hur och när resterande arbeten kommer att genomföras. Vi har fått en detaljerad redogörelse angående utförda arbeten av Mr William Fraser på företaget Pipetek som vi bilägger i vår motion. Vi menar att föreningen måste vidtaga åtgärder så att det kvarstående läckaget åtgärdas så att det inte underminerar och försvagar det område som nu återuppbyggts genom föreningens försorg samt att vi kan inreda vår carport. Skrivelse från Pipetek: Hi Mr & Mrs Karlsson We carried out work at Monte Vinas, to survey and find where all the water and sewage was comeing from under the stairs, and in the car port, we carried out C.C.T.V camera work where we found the main drainage pipe broken, in two places, we than carried out some excavation work to try to get to where the big hole was in the main sewage pipe, but has it was to far in under the terrace of 85. It was Decided to reline the pipe, from the manhole on the terrace of 85 To where we found the other hole in the pipe, on the little landing has you go up the stairs, where we instill a new manhole and replaced with new tiles, we also carried out work to part rebuild the manhole on the terrace of 85, by excaveting out the broken bottom of that manhole and rebuilding it, and benching it, so now all the sewage flows away and most of all stoped the sewage runing out of the pipeand manhole on to the steet.

8 Sid 8 After we carried out the above works at Monte Vinas, there was no more sewage water or any water come from any were there. All the time we was doing the work there the weather was dry and mostly sunny, what made all that area dry, we put alot of water down the pipe as we carried out high perssure water jetting to clean the sewage pipes there in with the works that we did there It was only after we finish the works about 4days after that it rain It was than that we found water again comeing under the stairs What seem to be comeing from the terrace of 85, the rain water makes it way to where there is a big dip in his terrace, and the water is leaking down from there to under the stairs, the terrace needs to be renew and water proof. All the time we was there, i took photos of our work, and of all the Damage and broken pipe, and off the new relined pipe. I hope this as help you to see what we did there, and what we found. I am happy to come and see you there at any time, if i can be of any help. Kind regards William fraser Styrelsens yttrande: Efter godkännande från vår advokat anlitade styrelsen Piptek för att slutföra arbetet i rasområdet, vilket betalats med medel som kvarhållits från Site då dessa arbeten egentligen skulle utförts av Site. Samtliga läckor på avlopps och vattenledningar i anslutning till hus 85 och 86 är nu åtgärdade. Det har dock konstaterats att terrasserna på såväl hus 85 som hus 86 är fel dränerade och att vattnet från dessa terrasser rinner ner för den gemensamma trappan och vidare in i carporten. Styrelsen anser att det är fastighetsägarnas ansvar att själva åtgärda dessa problem. Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen.

9 Sid 9 KAPITEL 12 FÖRSLAG till VERKSAMHETSPLAN år 2015 Styrelsen vill utveckla och förvalta Monte Vinas så att området håller en god standard och att alla skall trivas samt att relationerna till våra spanska grannar är goda. För år 2015 föreslår styrelsen följande: - Styrelsen fortsätter arbeta för att lösa problemen med de fastighetsägare som häftar i skuld till föreningen. - Styrelsen arbetar för att få fram en bra och långsiktig lösning av områdets skötsel när Agustin går i pension. - Underhåll av planteringar och gräsmattor samt målning av kantstenar, och murar ses över i syfte att höja kvaliteten. - Vakt- och trädgårdsmästarens Agustins arbete är föremål för löpande översyn. - Regelbundna möten med Manilva kommun. GM föreslås besluta: Att uppdra till styrelsen att genomföra ovannämnda verksamhetsplan Att uppdra till styrelsen att föra förhandlingar med motparter som Manilva kommun m.fl. Att uppdra till styrelsen att föra förhandlingar och komma fram till avbetalningslösningar med de husägare som häftar i skuld till föreningen.

10 Sid 10 KAPITEL 13 FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 Budget 2015 Resultat 2014 Budget 2014 Föreningens intäkter Medlemsavgifter Räntor bank 7 Räntor medlemmar Summa intäkter Föreningens kostnader Administration Styrelsen Underhåll Unerhåll poolen Vatten o avlopp Elektricitet Trädgårdssopor Personalkostnader Sociala avgifter Försäkringskostnader Fastighetsskatt Räntor o kostnader bank Oförutsedda utgifter Reserv för obetalda avgifter Totala löpande kostnader Investeringar Totala kostnader Kostnader som bokförs i ovanstående budget visar ett nollresultat. I verkligheten vet vi att medlemmarna ligger efter med sina årsavgifter. Styrelsen har därför i budgeten avsatt en reserv för obetalda medlemsavgifter om Euro. När föreningen väl fått in dessa avgifter kommer medlen att användas för områdets skötsel och underhåll. Fortsätter den låga betalningsmoralen betyder det att vi måste höja vår avgift för att ha disponibla medel till absolut nödvändiga drifts- och underhållskostnader. Styrelsen föreslår GM besluta: Att godkänna den föreslagna budgeten samt Att fastställa medlemsavgiften till 1200 /år.

11 Sid 11 KAPITEL 14 FÖRSLAG TILL MÅLSÄTTNING FÖR DEN LÅNGSIKTIGA VERKSAMHETEN Föreningen ska genom styrelsen utveckla och underhålla urbanisationen väl samt tillvarata medlemmarnas önskemål och intressen. Styrelsen ska i sina beslut se till hela urbanisationens bästa. Detta är övergripande mål som alltid är styrelsens utgångspunkt Föreningen har vidare som mål att medlemmarna ska kunna känna sig: - stolta över att hela Monte Viñas är välskött och vackert - nöjda med den tekniska och administrativa skötseln - ha rimliga driftkostnader - säkra och trygga med avseende på geologiska förutsättningar (rasrisker) - väl bemötta av valda funktionärer och anställda - väl informerade - omgiven av hänsynsfulla och hjälpsamma grannar - insatta i den spanska kulturen och samhällsutvecklingen Styrelsen ska: - vidta åtgärder som fordras för att ovanstående mål ska kunna uppfyllas - fortsätta att utveckla informationen till medlemmarna - höja nivån på underhållet av de gemensamma anläggningarna - kontinuerligt överse organisation och administration - stödja kommittéarbete, sponsring och frivilliga medlemsinsatser - knyta kontakter med Manilva kommun Styrelsen föreslår GM besluta: Att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att verka i ovanstående anda och inriktning.

12 Sid 12 KAPITEL 15 FÖRSLAG och meddelanden från STYRELSEN Förslag på stadgeändring Styrelsen föreslår vissa stadgeändringar enligt följande: Punkt 4.4. Uppsamling och bortskaffande av sopor och avfall ändras till Uppsamling och bortskaffande av trädgårdsavfall Punkt 13. Borttag av meningen Mellan första och andra stämman skall förflyta en tid ej kortare än två dagar, vilket inte krävs enligt spansk lag. Styrelsen föreslår även en stadgeändring som medger styrelsen rätt att förhandla om räntekostnaderna med de enskilda medlemmar som häftar i skuld till föreningen. Punkt 24. Tillägg av texten Styrelsen har rätt att vid förhandling om amortering göra avvikelser från dröjsmålsräntan enligt ovan Stadgarna med dessa ändringar införda är bifogade kallelsen. KAPITEL 16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Ordförande: Omval av Per-Johan Diedrich 2 år Ledamot: Omval av Rob Potter 2 år Suppleant: Omval av Stig Berglind 2 år Suppleant: Omval av Larsjöran Rosén 2 år Revisor: Omval Bo Tjernberg 2 år Rev.suppl: Omval Gerhard Hornich 2 år Kvarstår till GM 2016 (1 år) gör följande: Kassör: Marica Brandin Ledamot: Elisabeth Wahlström Ledamot: Claes Rosvall Suppleant: Lennarth Josefsson Suppleant: Jan Müller Suppleant: Elisabeth Vehmanen Revisor: Rev.suppl: Leif Näs Lars Fridérus

13 Sid 13 Kapitel 17 MEDLEMMAR MED SKULD TILL FÖRENINGEN Nedanstående medlemmar häftade i skuld till föreningen vid utgången av år 2014: Casa 5: Casa 10: Casa 14: Casa 15: Casa 31: Casa 38: 325 Casa 44: Casa 48: Casa 60: Casa 61: Casa 72: Casa 77: 58 Casa 89: 124 Casa 90: Casa 94: 675 Casa 95: 193 Casa 90: För att föreningen på ett juridiskt korrekt sätt skall kunna driva in fordringar Från medlemmar behöver föreningsstämman bekräfta de utestående fordringarna samt ge styrelsen mandat att vidta nödvändiga åtgärder för att driva in dem. Ovanstående belopp kommer att uppdateras med räntor och eventuellt övriga kostnader beroende på vid vilken tidpunkt skulderna betalas. Styrelsen föreslår GM besluta: Att bekräfta utestående fordringar avseende gäldenär och belopp Enligt stadgarna skall uraktlåtenhet att betala inom föreskriven tid medföra skyldighet att erlägga 25% årlig ränta på utestående belopp. Styrelsen kan vidtaga domstolsförfarande med ansvarsyrkande mot den betalningsskyldige. KAPITEL 18 ÖVRIGA FRÅGOR

14 Bilaga 1 Fullmaktsformulär (En person äger rätt att genom fullmakt företräda högst tre medlemmar) Undertecknad ägare till hus nr..uppdrar härmed åt eller till den han/hon utser att representera mig på Comunidad de Propietarios de Pueblo Andaluz Monte Viñas föreningsstämma Datum Underskrift

15 Bilaga 2 Sid 1(6) Stadgar för Asociacion Pueblo Andaluz Monte Viñas (Manilva/Malaga) Antagna vid GM En förening med beteckningen comunidad de propietarios Pueblo Andaluz Monte Viñas (Manilva/Malaga) har bildats i syfte att förvalta ifrågavarande urbanisation. För alla nuvarande och framtida ägare till tomter med bostäder eller lokaler inom området gäller till alla delar föreningens stadgar, vilket skall skrivas in i alla överlåtelsehandlingar och så att det framgår av gravationsbevisen. Vid avyttrande av egendom inom urbanisationen skall namn och adress på ny ägare omgående meddelas till föreningen. 2. Innehavare av tomter med bostäder eller lokaler inom urbanisationen skall obligatoriskt tillhöra denna förening. 3. Föreningen skall arbeta i samverkan med kommunstyrelsen i Manilva. Ägare till tomter med bostäder eller lokaler är underställda alla förbindelser, som föreningen träffar med kommunstyrelsen. 4. Föreningens verksamhet skall i huvudsak inriktas på följande angelägenheter: 4.1 Underhåll av gemensamma vägar, parkeringsplatser och grönområden samt övriga gemensamma tillhörigheter. 4.2 Underhåll av vattensystem, avloppssystem och distribution av vatten och elektrisk energi samt allmän belysning. 4.3 Underhåll av swimmingpool. 4.4 Uppsamling och bortskaffande av trädgårdsavfall. 4.5 Skapande av effektiva serviceåtgärder. 4.6 Se till att stadgar och förordningar efterföljs, så att urbanisationens avsedda karaktär bevaras. 4.7 Samla ägarna för att lösa gemensamma problem, representera inför olika myndigheter, fysiska och juridiska personer samt inför domstol 4.8 Utjämna motsättningar, som kan uppstå mellan olika ägare. 5. Kostnader för underhåll av gemensamma anläggningar och installationer skall bestridas av ägarna till tomter med bostäder eller lokaler. 6. Urbanisationens gemensamma anläggningar skall kunna utnyttjas av alla boende inom området. 7. Denna förening har bildats på obestämd tid och kan upplösas samt ombildas på begäran av 2/3 delar av de röstberättigade vid föreningsstämman. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari 31 december.

16 8. Föreningsstämman utövar högsta beslutanderätt rörande föreningens angelägenheter. Sid 2(6) 9. Föreningsstämman skall bestå av ägarna till tomter med bostäder eller lokaler. Beslut fattande av föreningsstämman, som ej strider mot lagar eller gällande stadgar, är bindande för samtliga medlemmar, även frånvarande och medlemmar med avvikande mening. Beslut skall protokollföras, justeras och undertecknas av stämmans ordförande, sekreterare och valda justeringsmän samt utsändas till medlemmarna inom 45 dagar efter stämman. 10. Ordföranden skall representera föreningen inför olika myndigheter, fysiska och juridiska personer samt inför domstol i syfte att försvara föreningens rättigheter. Styrelsen kan besluta att ordföranden äger lämna fullmakt för att utöva denna rätt till styrelsemedlem, advokat eller annan sakförare. 11. Ordinarie föreningsstämma hålles årligen under mars och april månad på tid och plats, som beslutas på föregående ordinarie stämma. Extra föreningsstämma hålles när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller om minst 25 medlemmar hos styrelsen påkallar det. Härvid skall ändamålet med den extra stämman anges jämte de ärenden, som önskas behandlade. Kallelse till föreningsstämma, upptagande de ärenden som avses behandlas, skall av styrelsen minst 30 dagar före stämman utsändas till medlemmarna under den adress de meddelat styrelsen. Till kallelsen skall fullmaktsformulär bifogas. Vid föreningsstämman kan beslut endast fattas i ärenden upptagna i kallelsen. Medlem som önskar få ärende upptaget skall senast 45 dagar före stämman meddela styrelsen därom. Varvid ärendet skall upptagas i kallelsen. Föreningens ordförande är tillika föreningsstämmans ordförande om ej stämman annat beslutar. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: Mötets öppnande samt val av ordförande vid dennes förhinder eller om stämman eljest så beslutar Fastställande av dagordning Val av sekreterare och två justeringsmän som tillika är rösträknare Upprop och fastställande av vallängd Stämmans stadgeenliga utlysande Fråga om stämman är beslutsför Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret Revisorernas berättelse för samma tid Fastställande av resultat- och balansräkning Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag till årsplan för verksamheten Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat med angivande av medlemmarnas avgifter Styrelsens förslag till den långsiktiga verksamheten Propositioner från styrelsen

17 Sid 3(6) Motioner från medlemmar Val för påbörjat verksamhetsår av: Styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer för de som står i tur att avgå. två medlemmar i valberedningen Övriga frågor Tid och plats för nästa ordinarie föreningsstämma Mötets avslutande. Styrelseberättelse och revisionsberättelse skall utsändas till medlemmarna tillsammans med kallelse till ordinarie föreningsstämma. 12. Beslut skall antagas med enkel majoritet av de medlemmar som är närvarande eller representerade vid stämman. Det fordras dock 2/3-dels majoritet av medlemmarna, närvarande eller representerade vid stämman, för att ändra stadgar eller upplösa föreningen samt för att avyttra gemensamma tillgångar och besluta i tekniska och ekonomiska frågor av väsentlig betydelse. 13. Föreningsstämma, såväl ordinarie som extra, är beslutsför vid den första kallelsen när mer än hälften av medlemmarna närvarande eller representerade, deltager i stämman och vid den andra kallelsen oavsett vilket antal medlemmar, som infinner sig eller är representerade. I kallelsen till den första stämman skall det angivas, när en andra skall äga rum, om det förmodas, att den andra stämman blir nödvändig beroende på låg närvaro. 14. Vid föreningsstämman skall varje medlem ha det antal röster som motsvarar de tomter med bostäder eller lokaler denne äger. Om en tomt med bostad eller lokal tillhör mer än en person, skall endast den ha rösträtt, som representerar alla. Minderåriga och omyndigförklarade skall representeras av den som det lagligen tillkommer. Medlem kan representeras vid stämman av annan myndig person genom fullmakt. En person äger rätt att genom fullmakt företräda högst tre medlemmar vid föreningsstämman. Fullmakter skall registreras före stämman. Medlem som häftar i skuld till föreningen äger ej rösträtt vid föreningsstämman. 15. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Därutöver skall två revisorer och två revisors suppleanter tillsättas. Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer samt utser styrelsens ordförande och kassör. Föreningen tecknas av ordföranden tillsammans med kassören eller annan ordinarie styrelsemedlem eller av kassören tillsammans med annan ordinarie styrelsemedlem. Mandattiden för styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter skall vara tvår år. Vartannat år väljes två ledamöter, varav en utses till ordförande samt tre suppleanter, en revisor och en revisorssuppleant. Åren däremellan väljes tre ledamöter, varav en utses till kassör, samt två suppleanter, en revisor och en revisorssuppleant.

18 Sid 4(6) 16. Ersättning för skäliga kostnader i samband med föreningsarbetet utbetalas mot räkning eller kvitto, attesterade av ordföranden eller vice ordföranden. 17. Styrelsen skall sammankallas och ledas av ordföranden och sammanträda minst två gånger per år och därutöver när någon ordinarie styrelseledamot så begär. 18. Kallelse till styrelsemöte skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast anmäla detta till ordföranden, som har att kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om endast tre styrelseledamöter är närvarande skall dessa vara eniga för fattande av beslut. 19. Styrelsens alla beslut skall vara förenliga med föreningsstämmans uppdrag till styrelsen och normalt gälla frågor rörande administration och underhålla av gemensam egendom, gemensamma anläggningar och installationer samt kontraktering och övervakning av personal, verkställande av utbetalningar samt infordran av avgifter och kostnader, som ålagts och tillkommer varje ägare. 20. Styrelsen har vidare följande befogenheter och ansvar: 20.1 Beordra utförande av arbeten, beslutade av föreningsstämman och andra arbeten av brådskande natur, som ej kunnat förutses Verkställa alla beslut, som fattas av föreningsstämman Anställa och avskeda personal för urbanisationens skötsel med hänsyn tagen till gällande lagar. Bestämma personalens löner, men i tveksamma fall hänskjuta dessa till föreningsstämman för godkännande Ansvara för räkenskaperna samt upprätta verksamhetsplan och budgetföreslag för föreningsstämmans godkännande Juridiskt representera föreningen och i dess namn vidtaga nödvändiga åtgärder Etablera bankkontakter samt öppna erforderliga konton Bevaka alla andra ärenden av brådskande natur, som ej tidigare nämnts och tillkalla expertis för konsultation, om så erfordras samt vid behov kalla till extra föreningsstämma för fastställande av beslut Uppgöra förslag till erforderliga ordningsföreskrifter som skall fastställas av föreningsstämman.

19 Sid 5(6) 21. Styrelsens beslut skall protokollföras och undertecknas av samtliga närvarande ledamöter. Varje styrelseledamot äger en röst, oavsett det antal röster, som denne förfogar över i föreningen. Styrelsens beslut, inom dess befogenheter, skall verkställas, såvida föreningsstämman inte återkallar dem. Om styrelsen har att besluta i fråga mellan två ägare och någon av dessa tillhör styrelsen, skall denne ersättas av annan person för beslut i sådan fråga. Ordföranden utser dylik ersättare, som skall vara medlem i föreningen och upptagen i förteckningen över ägare. 22. De anslutna ägarna har rätt att deltaga i föreningens olika angelägenheter samt åtnjuta tjänster och andra förmåner, som föreningen kan erbjuda. 23. Alla ägare och övriga boende inom urbanisationen skall rätta sig efter föreningsstämmans och styrelsens beslut beträffande underhåll och utnyttjande av anläggningar, installationer och gemensamma tillgångar, liksom efter de beslut, som fattas för att underlätta samlevnaden inom urbanisationen. 24. För att täcka föreningens utgifter skall en avgift fastställas för varje medlem, motsvarande dennes röstetal. Alla medlemmar skall obligatoriskt bidraga med de belopp, som tillkommer dem för uppförandet av gemensamma anläggningar och installationer i överensstämmelse med av föreningsstämman fastställda utdebiteringar. Avgifter och utdebiteringar skall erläggas i förskott varje halvår. Uraktlåtenhet att betala inom föreskriven tid skall medföra skyldighet att erlägga 25 % årlig ränta på utestående belopp. Styrelsen har rätt att vid förhandling om amortering göra avvikelser från dröjsmålsräntan enligt ovan. Styrelsen kan vidtaga domstolsförfarande med ansvarsyrkande mot den betalningsskyldige. 25. Varje ägare till tomt med byggnad eller lokal skall ha rätt till tillfartsväg allmän belysning etc. som finns inom urbanisationen. Beträffande inhägnad av tomter och fria områden gäller det som föreskrives i spansk lag. 26. Det är förbjudet att utan föreningsstämmans godkännande utföra väsentliga förändringar av byggnaders fasader eller exteriöra konstruktioner liksom att på takterrass uppföra permanent avskärmningar. Eventuella förändringar skall ske i samförstånd med berörda grannar. Om tvist uppstår avgöres denna av föreningsstämman. 27. Det är inte tillåtet att på altaner, terrasser, fasader etc. placera affischer, annonser eller liknande föremål, som kan påverka byggnadens estetiska utseende.

20 Sid 6(6) 28. Överträdelse av gällande stadgar eller bestämmelser skall beivras i den ordning föreningsstämman beslutar. 29. Varje tvist mellan ägarna, mellan ägarna och kommunen eller dessa och föreningen, som på annat sätt ej kan lösas, skall underställas styrelsens utlåtande, vilket utlåtande skall behandlas och fastställas av föreningsstämman. Valberedning Till förberedande av styrelse- och revisorsval väljes årligen en valberedning omfattande tre medlemmar, varav en utses av styrelsen bland styrelsens medlemmar och två av föreningsstämman. Ordförande och sammankallande skall vara den av styrelsen utsedde. Valberedningens förslag skall intagas i kallelsen till föreningsstämman.

2. Innehavare av tomter med bostäder eller lokaler inom urbanisationen skall obligatoriskt tillhöra denna förening.

2. Innehavare av tomter med bostäder eller lokaler inom urbanisationen skall obligatoriskt tillhöra denna förening. Stadgar för Asociacion Pueblo Andaluz Monte Viñas (Manilva/Malaga) Antagna vid GM 2015-04-04. Sid 1(6) 1. En förening med beteckningen comunidad de propietarios Pueblo Andaluz Monte Viñas (Manilva/Malaga)

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2016

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2016 Sid 1 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2016 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 26 mars 2016, kl.11.00. Stämman hålls i möteslokalen bredvid polisstationen i Manilva. Reservdag,

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2013

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2013 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2013 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen (påskafton) den 30 mars 2013 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2012) bredvid polisstationen

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2012

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2012 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2012 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen (påskafton) den 7 april 2012 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2011) bredvid polisstationen

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2006

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2006 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2006 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen (annandag påsk) den 17 april 2006 kl.16.00. Stämman hålls i Casa de la Cultura, Manilva. (ovanför biblioteket).

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag.

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag. STADGAR för föreningen INGMARSÖ BYALAG antagna vid allmänna möten den 2 november 1996 och 31 maj 1997 Ändrade vid föreningsstämma 26 maj 2007 och 24 maj 2008 1 Föreningens firma Föreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer