Allmänna villkor. Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader"

Transkript

1 Allmänna villkor Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader 14 mars 2014

2 2(11) 1. Definitioner EKN:s garanti för kundfordringar AVTALET: det avtal som EKN:s garanti avser, GARANTERAD FORDRAN: den fordran som hänför sig till det avtal som täcks av garantin. Jämför ogaranterad fordran, GARANTI: den handling i vilken EKN ikläder sig garanti, GARANTIPROCENTSATS: den procentuella andel av uppkommen förlust som ersätts och som framgår av garantin. Jämför självrisk, KARENSTID: den tidsfrist som ska löpa för att förlust ska anses ha uppkommit, KARENSTIDSRÄNTA: den ränta som utgår under karenstiden. Karenstidsränta beräknas enligt samma räntesats som ränta, LIMIT: det högsta belopp som kan ligga till grund för att beräkna det belopp som utgår vid skadeersättning. Detta belopp framgår av garantin, OGARANTERAD FORDRAN: fordran som hänför sig till avtal som inte täcks av garantin. Jämför garanterad fordran, RÄNTA: för garanti i SEK en vid varje tidpunkt gällande ränta beräknad efter STIBOR för tre månader med tillägg av 0,25 procentenheter, för garanti i EUR en vid varje tidpunkt gällande ränta beräknad efter EURIBOR för tre månader med tillägg av 0,25 procentenheter eller för garanti i USD, CHF eller JPY en vid varje tidpunkt gällande ränta beräknad efter LIBOR för tre månader med tillägg av 0,25 procentenheter. Respektive räntesats ska avläsas två bankdagar före den dag från vilken ränteberäkning ska ske, SJÄLVRISK: den procentuella andel av uppkommen förlust som inte ersätts enligt garantin. Jämför garantiprocentsats, SKADEERSÄTTNING: det belopp som EKN betalar ut i ersättning enligt garantin när förlust uppkommit, SKADEREGLERING: utbetalning av skadeersättning under garantin. 2. Garantins omfattning 2.1 Garantin ger rätt till skadeersättning med ett belopp som motsvarar garantiprocentsatsen av uppkommen förlust, såsom förlust beräknas i 6.4. Garantitagaren har lidit förlust om betalning för en klar och förfallen fordran inte kommit denne tillhanda på den betalningsort som anges i avtalet inom den karenstid som anges i 2.6. Fordran ska motsvaras av en av 2

3 3(11) garantitagaren verkställd prestation som är levererad eller på annat sätt utförd i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Prestation i form av varuleverans anses verkställd då varan i enlighet med leveransvillkor i avtalet avlämnats på sådant sätt att faran för godset övergått från garantitagaren till köparen. 2.2 Garantin ger rätt till karenstidsränta under förutsättning att avtalet uttryckligen anger att köparen är skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 2.3 Garantin omfattar endast förlust som inträffar efter det att garantin trätt i kraft. Tidpunkten för garantins ikraftträdande framgår av garantin. 2.4 I garantin anges eventuella särskilda villkor och/eller tilläggsvillkor för politiska händelser för garantin, som kompletterar eller avviker från dessa allmänna villkor. Vid eventuella motstridiga bestämmelser gäller de särskilda villkoren och/eller tilläggsvillkoren före dessa allmänna villkor. 2.5 Förlust omfattar endast köparens ordinarie betalningsförpliktelser enligt avtalet. Vite, skadestånd eller motsvarande som köparen på grund av avtalsbrott eller liknande kan vara skyldig att betala till garantitagaren omfattas inte av garantin. 2.6 Karenstiden är tre månader och räknas från den garanterade fordrans förfallodag. Om köparen är på obestånd tillämpas inte någon karenstid. Köparen anses vara på obestånd om - denne inställt sina betalningar eller försatts i konkurs, - utmätning eller liknande förfarande inte lett till att betalningsförpliktelsen i fråga fullgjorts, - denne flyttat till okänd ort eller håller sig undan på annat sätt, eller - annan omständighet föreligger som utgör tillräckligt bevis om obestånd. Har ett skriftligt och rättsligt bindande avtal om en ny betalningsplan slutits med köparen tillämpas inte någon karenstid om garantitagaren ansöker om skadeersättning i enlighet med den ursprungligen avtalade betalningsplanen. Karenstiden ska dock tillämpas om garantin, på garantitagarens begäran, ändrats till att omfatta den nya betalningsplanen. 2.7 Garantin omfattar inte förlust som orsakats av att garantitagaren, dennes konsortiepartner eller någon som handlar på garantitagarens uppdrag gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Garantin omfattar inte förlust som orsakats av att vara eller tjänst är av sådant slag att utförsel av varan eller tjänsten kräver tillstånd i det land garantitagaren är hemmahörande och sådant tillstånd inte erhållits. Vad här sagts gäller dock inte om garantitagaren är hemmahörande i samma land som köparen och det landet inte är Sverige. Garantin omfattar inte förlust som orsakats av annan åtgärd från myndighet än som avses i andra stycket såvida inte åtgärden tillkommit som en följd av ett för landet eller myndigheten ifråga bindande internationellt beslut. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om exporten avser vara eller tjänst som för utförsel kräver särskilt tillstånd från myndighet i garantitagarens land. 3

4 4(11) 2.8 Om en garanterad fordran i sin helhet återbetalas minst sex månader före avtalad tid för slutbetalning av fordran, äger garantitagaren rätt till återbetalning av del av premien. Återbetalning ska utgå med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den premie som erlagts för garantin och den premie som skulle ha utgått om garantin endast omfattat tiden fram till den dag då den garanterade fordran betalades. Från framräknat belopp ska avdrag göras med tio procent för EKN:s administrationskostnader i ärendet. 3. Förutsättningar för garantins giltighet 3.1 Avtalet ska vara skriftligt och rättsligt bindande. Avtalet får inte begränsa garantitagarens möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt de villkor som gäller för garantin. Vad nu sagts gäller även borgensförbindelser, pantförskrivningsdokument och andra liknande handlingar. Endast om EKN skriftligen och uttryckligen förklarar sig lämna avtalet eller del därav utan invändningar är garantitagaren, i motsvarande mån, befriad från sitt ansvar enligt första stycket. Vad som nu sagts om avtalet gäller även annan dokumentation av relevans för den garanterade affären. 3.2 Avtalets innehåll ska överensstämma med vad som redovisats i samband med ansökan om garanti. Ändringar får därefter inte göras i dessa delar utan EKN:s skriftliga medgivande. Garantitagaren får inte heller, utan EKN:s skriftliga medgivande, häva avtalet, avbryta dess genomförande eller överlåta sina skyldigheter enligt avtalet på annan. 3.3 Har i samband med ansökan om garanti angivits, eller har EKN ställt som villkor för garantins giltighet, att tredje man tecknat borgen eller gjort annat liknande åtagande avseende köparens förpliktelser, äger EKN utgå från att detta åtagande ska gälla såsom för borgensmannens egen skuld (proprieborgen), om inte garantitagaren uppgivit annat. 3.4 Premie ska erläggas i enlighet med vad som framgår av garantin. 4. Överförande av självrisk respektive överlåtelse av rättigheter 4.1 Garantitagaren får inte utan EKN:s skriftliga medgivande, genom försäkring eller på annat sätt, överföra självrisken på annan än - moderbolag inom koncern som garantitagaren tillhör, - under- och huvudleverantör till garantitagaren i proportion till deras respektive andel av den garanterade affären enligt avtalet, samt - refinansierande bank i proportion till den andel av den garanterade fordran som banken refinansierar. Med överförande av självrisk jämställs att garantitagaren erhållit pant, borgen eller annan säkerhet avseende självrisken. 4

5 5(11) 4.2 Garantitagaren får överlåta sina rättigheter enligt avtalet och garantin till sådant kreditinstitut som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sådan överlåtelse ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till EKN. Överlåtelse till annan än den som angivits i första stycket kräver EKN:s skriftliga medgivande. 4.3 Den till vilken rättigheterna under garantin har överlåtits äger inte bättre rätt mot EKN än garantitagaren. 4.4 Vad som angetts under 4.2 och 4.3 om överlåtelse gäller även beträffande pantsättning. 4.5 Garantitagarens skyldigheter gentemot EKN kvarstår oförändrade även efter en överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin. Det åligger garantitagaren och den till vilken rättigheterna har överlåtits att komma överens om ett lämpligt arrangemang i syfte att bevaka att garantitagarens skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och garantin fullföljs. EKN äger rätt att, med bindande verkan för garantitagaren, träffa överenskommelse med den till vilken rättigheterna under avtalet och garantin har överlåtits i frågor som rör dessa rättigheter. EKN ska dock skriftligen underrätta garantitagaren innan sådan överenskommelse träffas. 4.6 Även efter en överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin ska garantitagaren, om EKN inte medgett annat, stå för självrisken. Det innebär att garantitagaren i händelse av skadefall själv ska bära uppkommen förlust intill självriskbeloppet. 5. Garantitagarens skyldigheter 5.1 Garantitagaren ska iaktta samma omsorg och aktsamhet vid genomförande av den garanterade affären som om denne inte hade haft någon garanti. Garantitagaren är skyldig att vidta alla sådana åtgärder samt i övrigt agera på det sätt som rimligen kan begäras av denne för att undvika eller begränsa förlust. 5.2 När garantin träder ikraft ska garantitagaren ha förvissat sig om att sådana import-, valutaoch andra tillstånd som krävs för avtalets genomförande erhållits. Garantitagaren ska även ha förvissat sig om att köparen vidtagit de åtgärder som åligger denne enligt avtalet, såsom erläggande av förskott eller ställande av säkerhet. Beträffande tillstånd som hänför sig till importlandet är det tillräckligt att köparen försäkrat att tillstånd erhållits, om inte några särskilda omständigheter talar i annan riktning. 5.3 Garantitagaren är skyldig att: - föra sådan redovisning som krävs för att storleken av uppkommen förlust ska kunna beräknas, - på begäran tillhandahålla EKN sina räkenskaper och andra handlingar, som rör den garanterade affären, samt - i övrigt lämna upplysningar som kan vara av betydelse för EKN. 5

6 6(11) 5.4 Garantitagaren ska skriftligen anmäla till EKN om - köparen inte inom en månad från förfallodagen har erlagt betalning för fordran som garantitagaren har på köparen, oavsett om sådan fordran är garanterad eller inte, - garantitagaren har fått kännedom om sådan ändring i köparens eller borgensmans ekonomiska ställning som, efter vad garantitagaren rimligen bör inse, har ökat risken för förlust under avtalet, - garantitagarens egna förhållanden har förändrats på sådant sätt att svårigheter kan uppkomma för denne att fullgöra sin del av avtalet, - garantitagaren har fått kännedom om att köparen avviker från villkor i avtalet avseende miljöpåverkan i köparens verksamhet, eller - garantitagaren har fått kännedom om sådan ändrad omständighet i den del av köparens verksamhet som avtalet hänförs till som, efter vad garantitagaren rimligen bör inse, medför ökad risk för negativ miljöpåverkan. Anmälan enligt denna punkt ska ske utan dröjsmål efter det att garantitagaren fått kännedom om förhållandet. Med miljöpåverkan avses påverkan på luft, vatten, mark, känsliga natur- och kulturområden, människor, samhällen och djur samt resursförbrukning, avfall och buller. 5.5 Garantitagaren ska framställa krav mot köparen och eventuell borgensman efter förfallodagen. Kravet ska innehålla en uppmaning att ange orsaken till att betalning uteblivit. 5.6 Har växlar utfärdats ska protest upptas om växelaval (borgen) har ställts, såvida inte EKN medger annat. 5.7 Garantitagaren är skyldig att vid riskökning eller utebliven betalning enligt 5.4 vidta åtgärder samt i övrigt agera på det sätt som rimligen kan begäras av denne för att förebygga, undvika eller begränsa förlust. Är det tveksamt om en viss åtgärd är lämplig ska garantitagaren samråda med EKN innan åtgärden vidtas. Garantitagaren ska alltid samråda med EKN innan rättsliga åtgärder vidtas eller realisation av pant eller annan säkerhet sker. Är åtgärd som anges i första stycket förenad med kostnad för garantitagaren kan EKN, på framställan av garantitagaren, åta sig att stå för del av kostnaden, dock högst till en andel som motsvarar garantiprocentsatsen. Framställan ska göras skriftligen till EKN innan åtgärden vidtas. Kan EKN och garantitagaren inte komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas eller undandrar sig garantitagaren samråd beslutar EKN ensam. Garantitagaren är skyldig, att på anmodan av EKN, vidta beslutade åtgärder eller lämna EKN fullmakt att vidta de åtgärder som beslutats. Efterkommer garantitagaren inte anmodan är garantin inte bindande för EKN. EKN svarar för kostnader enligt detta stycke till en andel som motsvarar garantiprocentsatsen. 6

7 7(11) 6 Skadereglering 6.1 Allmänt Ansökan om skadereglering ska vara skriftlig och ha inkommit till EKN inom ett år från den garanterade fordrans förfallodag. Av ansökan ska grunderna för garantitagarens begäran om skadeersättning framgå. Om ansökan inte inkommit till EKN inom ett år från fordrans förfallodag förlorar garantitagaren rätten till ersättning under garantin för denna fordran Inför skadereglering är garantitagaren skyldig att till EKN skriftligen överlåta den utestående fordran samt därtill hörande säkerheter och eventuellt skadeståndsanspråk. 6.2 Oklar fordran Vid begäran om skadeersättning är garantitagaren skyldig att meddela EKN om köparen gjort invändningar mot garantitagarens krav på betalning, åberopat motfordran eller av annan orsak bestritt kravet. Om köparen har gjort invändningar enligt första stycket, och dessa inte är uppenbart obefogade, ska garantitagaren lägga fram en för EKN godtagbar utredning som visar att fordran är klar och förfallen och att garantitagarens anspråk i övrigt är befogat. Motsvarande gäller om det föreligger annan omständighet som kan medföra tvekan om huruvida fordran är klar och förfallen eller anspråket ostridigt. Utredningen ska normalt utgöras av lagakraftvunnen dom eller skiljedom Om betalning under avtalet ska erläggas mot uppvisande av accepterade växlar godtar inte EKN det växelrättsliga anspråket som en klar och förfallen fordran om köparen gjort invändningar under avtalet som inte är uppenbart obefogade. 6.3 Utbetalning av skadeersättning När EKN beslutat att skadeersättning ska utgå ska denna betalas utan dröjsmål efter karenstidens utgång. Karenstidsränta utgår endast om skadeersättning betalas ut och på den del av den garanterade fordran som är obetald vid tidpunkten för skadereglering. Karenstidsräntan får inte överstiga dröjsmålsräntan enligt avtalet. Karenstidsränta utgår även under EKN:s handläggning av ansökan om skadereglering dock högst under 15 dagar. Förlust på grund av obestånd enligt 2.6 andra stycket förkortar inte den tid under vilken karenstidsränta kan utgå Om EKN betalar skadeersättning senare än 15 dagar efter det att garantitagaren ansökt om skadereglering erlägger EKN ränta på ersättningsbeloppet till den dag EKN betalar ut skadeersättning. Detta gäller under förutsättning att - karenstiden har löpt ut vid den tidpunkt då ansökan om skadereglering inkommer till EKN, och - garantitagaren i ansökan om skadereglering lämnat nödvändigt underlag som styrker dennes rätt till ersättning under garantin. 7

8 8(11) EKN är inte skyldig att utbetala skadeersättning i snabbare takt än vad som följer av de ursprungliga förfallodagarna enligt avtalet Alla belopp som inflyter från köparen till garantitagaren ska, oavsett om de hänför sig till en garanterad eller ogaranterad fordran, avräknas i den ordning klar fordran förfaller. Oavsett vad köparen eller garantitagaren anger, ska influtet belopp, som på objektiva grunder bedöms hänförligt till viss fordran, avräknas mot denna fordran såsom - belopp som utgör utdelning i konkurs och som avser viss angiven fordran, - belopp som är betalning för fordran vilken är fastställd genom lagakraftvunnen dom eller skiljedom tillkommen efter ett opartiskt förfarande, - belopp som erläggs av borgensman eller annan betalningsskyldig tredje man och - belopp som härrör från realisation av pant eller liknande säkerhet Det högsta sammanlagda skadeersättningsbelopp som kan utbetalas under garantin är garantiprocentsatsen av limiten. Garantiprocentsats och limit framgår av garantin. Av garantin framgår även i vilken valuta skadeersättning ska utgå. Har limit angetts i annan valuta än den valuta som förpliktelsen enligt avtalet ska fullgöras i ska, för att beräkna kvarvarande utrymme under limiten, omräkning ske via SEK med tillämpning av de valutakurser som gällde vid tidpunkten för fordrans förfallodag. Se även andra stycket beträffande valutakonvertering. 6.4 Beräkning av förlust Förlust är skillnaden mellan - den utestående garanterade fordrans kapitalbelopp jämte avtalad och upplupen ränta, dock inte dröjsmålsränta, och - belopp som influtit avseende den garanterade fordran, - belopp som influtit vid ianspråktagande av ställd säkerhet för den garanterade fordran, - skadestånd eller annan kompensation som garantitagaren erhållit och som minskat dennes förlust, - motfordran som köparen eller borgensman kan göra gällande mot garantitagaren, - realisationsvärdet av vara, till vilken fordran hänför sig men som ännu inte levererats eller som garantitagaren återtagit efter fullgjord leverans. Har vara sålts vidare till tredje man med EKN:s godkännande, utgörs realisationsvärdet av den överenskomna köpeskillingen efter avdrag för försäljningskostnaderna. I annat fall ska garantitagaren och EKN i samråd uppskatta ett realisationsvärde. Kan EKN och garantitagaren inte enas om ett realisationsvärde ska värdet fastställas av skiljemän enligt

9 9(11) I förlust inräknas inte kostnader som garantitagaren haft för att visa att denne har rätt till skadeersättning samt ej heller kostnader som denne haft i samband med framställande av krav Vid fastställandet av förlustens storlek beaktas samtliga motfordringar som köparen eller borgensman kan göra gällande mot garantitagaren, oavsett om dessa hänför sig till avtalet eller inte. Bestrider garantitagaren köparens eller borgensmans motfordran kan EKN kräva att garantitagaren inkommer med en för EKN godtagbar utredning som visar att motfordran är uppenbart ogrundad. Utredningen ska normalt utgöras av lagakraftvunnen dom eller skiljedom I den omfattning som köparens förpliktelser enligt avtalet ska fullgöras i SEK och om garantin utfärdats i SEK, betalas också skadeersättning i SEK. Ska köparen helt eller delvis fullgöra sina förpliktelser i en eller flera andra valutor än SEK framgår av garantin i vilken eller vilka valutor skadeersättning ska betalas. Om omräkning av valutor krävs för skadereglering ska omräkning ske via SEK, som sedan omräknas till valuta enligt garantin. Skadeersättning som bestäms genom omräkning ska motsvara genomsnittet av de köpkurser för nämnda valuta eller valutor, som tillämpats av två av de största svenska valutabankerna klockan i Stockholm, på fordrans förfallodag eller om denna inte är en bankdag närmast föregående bankdag. Vid omräkningen tillämpas dock aldrig högre kurs än vad som angivits i garantin. Om motfordran som avses i är i samma valuta som den fordran för vilken skadeersättning ska betalas sker avräkning i denna valuta mellan fordringarna vid bestämmande av med vilket belopp ersättningen ska betalas. I annat fall omräknas motfordrans belopp till den valuta i vilken skadeersättning ska betalas på det sätt som anges i andra stycket. 6.5 Åtgärder efter skadereglering Efter skadereglering ska EKN och garantitagaren samråda om indrivning av fordran eller annan åtgärd för återvinning Garantitagaren är alltid skyldig att medverka till indrivning av fordran eller annan åtgärd för återvinning. Är åtgärderna förenade med kostnader ska dessa fördelas mellan garantitagaren och EKN så att EKN ersätter den del som svarar mot garantiprocentsatsen och garantitagaren svarar för självriskandelen. Belopp som inflyter ska, sedan kostnader för åtgärderna täckts, fördelas mellan EKN och garantitagaren så att EKN erhåller vad som svarar mot garantiprocentsatsen och garantitagaren erhåller vad som svarar mot självriskandelen. EKN har endast rätt till ränta som erlagts av köparen eller annan för köparens räkning såvitt avser tiden efter skadereglering Är EKN och garantitagaren oense om vilka åtgärder som ska vidtas eller undandrar sig garantitagaren samråd, beslutar EKN ensam med vederbörligt beaktande av garantitagarens intressen. EKN svarar ensam för de kostnader som uppkommit på grund av EKN:s beslut. 9

10 10(11) Garantitagaren får inte del av influtna belopp förrän EKN:s kostnader till fullo blivit täckta och EKN erhållit full kompensation för utbetald skadeersättning samt ränta på detta belopp. Denna ränta beräknas på sätt som anges vid ränta i Definitioner under avsnitt I begreppet kostnader i inräknas inte administrationskostnader och andra interna merkostnader, som EKN eller garantitagaren kan ha haft. 7. Nedsättning av skadeersättning och ogiltighet 7.1 Skadeersättningen ska skäligen nedsättas om risken för skada ökat för EKN som en följd av att garantitagaren - underlåtit att iaktta bestämmelserna enligt och 5.7, - försummat anmälningsskyldigheten enligt 5.4, - försummat att uppta växelprotest enligt 5.6, - beviljat betalningsanstånd eller helt eller delvis avstått från garanterad fordran eller skadeståndsanspråk utan EKN:s skriftliga medgivande, - helt eller delvis, utan EKN:s skriftliga medgivande, avstått från pant, borgen eller annan säkerhet som garantitagaren uppgivit i samband med ansökan eller uppställts som villkor för garantin, - lämnat EKN oriktig eller missvisande uppgift om affären eller om annat förhållande av betydelse vid garantigivningen, eller - underlåtit att lämna uppgift som denne insett eller bort insett vara av betydelse för EKN:s beslut om garanti. 7.2 Nedsättning av skadeersättning kan ske även i fall där risken för skada för EKN ökat i andra garantiärenden med samma köpare. Det är fallet om EKN utfärdat nya garantier, på ansökan av samma eller annan garantitagare, och därmed utsatts för risker som skulle ha kunnat undvikas om anmälan enligt 5.4 första och andra strecksatsen skett i tid. 7.3 Nedsättning enligt 7.1 och 7.2 kan ske ända till noll (0). 7.4 Garantin är i sin helhet inte bindande för EKN om - någon av förutsättningarna för garantins giltighet enligt 3 inte föreligger, - garantitagaren handlat i strid med 4.1 första stycket eller 4.2 andra stycket eller - garantitagaren lämnat EKN oriktig eller missvisande uppgift om affären eller om annat förhållande av betydelse vid garantigivningen och uppgift om det rätta förhållandet skulle ha föranlett att garantin inte utfärdats på det sätt som skett. Även en ofullständig uppgift kan vara missvisande om den rör ett förhållande som garantitagaren ska lämna uppgift om enligt garantiansökan. EKN äger förklara att garantin inte är bindande för EKN enligt denna punkt även om vad som framkommit inte ökat risken för skada för EKN. 7.5 Om anmälan om utebliven betalning av garanterad fordran inkommer till EKN senare än sex månader från förfallodagen, är garantin inte bindande för EKN vad gäller denna fordran. Detta gäller oavsett om risken för skada för EKN ökat eller inte. 10

11 11(11) 7.6 Om det efter att garanti har utfärdats visas genom en lagakraftvunnen dom att garantitagaren, eller någon som handlar på dennes uppdrag, lämnat muta eller annan otillbörlig förmån i samband med den exportaffär som garantin avser, äger EKN, oavsett om vad som framkommit ökat risken för skada för EKN eller ej, förklara att garantin helt eller delvis inte är bindande. Garantitagaren ska hålla EKN skadeslös för alla kostnader och utgifter som blir följden av i första stycket angiven händelse. Garantitagaren är vidare skyldig att till EKN återbetala mottagna ersättningsbelopp, jämte ränta därå från tidpunkten för ersättningens utbetalning. 7.7 Garantitagaren är skyldig att ersätta EKN för kostnad och skada som orsakats av att denne handlat bedrägligt eller vårdslöst eller inte fullgjort sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller garantin. Ersättningsskyldigheten begränsas dock, förutom i fall då garantitagaren handlat bedrägligt eller grovt vårdslöst, till det belopp garantitagaren fått i skadeersättning samt ränta på detta belopp. Om rättigheterna enligt avtalet och garantin överlåtits till annan enligt 4.2 övergår ersättningsskyldigheten i första hand till denne upp till ett belopp som motsvarar vad denne erhållit under garantin samt ränta på detta belopp. 8. Tvist rörande garanti 8.1 För garantin gäller svensk lag. 8.2 Tvist rörande garantin avgörs av skiljemän enligt vid tvistens uppkomst gällande svensk lag om skiljeförfarande. Plats för tvistens avgörande ska vara Stockholm. I skiljeförfarandet ska svenska språket användas och skiljedom ska avfattas på svenska. Om garantitagaren vill att skiljemän prövar av EKN meddelat beslut, ska denne påkalla sådan prövning inom tolv månader från det att garantitagaren fick del av beslutet. I annat fall förlorar denne sin rätt till talan. Stannar i värderingsfråga skiljemännen för var sitt värde, gäller medelvärdet. 11

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor för. rembursgaranti

Allmänna villkor för. rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti 14 mars 2014 2 (7) 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren, jämte den rembursöppnande

Läs mer

Allmänna villkor för motgaranti

Allmänna villkor för motgaranti Allmänna villkor för motgaranti Garanti mot förluster vid utställda kontraktsgarantier November 2004 Allmänna villkor för motgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med

Läs mer

Allmänna villkor för basgaranti

Allmänna villkor för basgaranti Allmänna villkor för basgaranti Mars 2003 Innehåll Sid Förklaring av vissa uttryck 3 1. Garantins omfattning 1.1 Allmänt 4 1.2 Tidsfrist 4 1.3 Framställande av krav 5 2. Garantitagarens skyldigheter allmänt

Läs mer

Allmänna villkor för rembursgaranti

Allmänna villkor för rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti November 2010 Allmänna villkor för rembursgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren,

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier

Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier GARANTI FÖR TILLVERKNINGS- OCH FORDRINGS FÖRLUST OKTOBER 1996 SUPPLEMENT 14 MARS 2014 2 SUPPLEMENT 2014 SUPPLEMENT 2014 3 FÖRORD Detta är

Läs mer

Allmänna villkor för exportkredit garantier

Allmänna villkor för exportkredit garantier Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N Förord Allmänna villkoren för garanti för tillverknings-

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. FAKTURAKÖPSVILLKOR Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring. försäkrad upplysning

Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring. försäkrad upplysning Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring försäkrad upplysning Euler Hermes skydd mot kundförluster i samarbete med UC AB Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring (AVK/UC) Innehållsförteckning 3 1 Försäkringens

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet.

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet. GWA ARTIKELSERIE Titel: Försäkringsfrågor med anknytning till godstransporter Rättområde: Transporträtt, Försäkringsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2011-09-09 En stor del av allt gods som är under

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri-

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer