Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se"

Transkript

1 Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor

2 Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes Sverige filial. Termer skrivna i fet blå stil är definierade i punkt På de villkor som gäller för denna Försäkring ersätter vi er för obetalda Försäkrade Fakturor inom 120 dagar från den dag ni framställt ett giltigt anspråk på ersättning under denna Försäkring. 1.3 Under förutsättning att ni har erlagt full betalning av premie och administrationsavgift i tid som anges på fakturan inträder skyddet under denna Försäkring, avseende Levererade varor och tjänster, från och med dess Startdag och fortsätter därefter under en inledande Försäkringsperiod. Försäkringen förlängs automatiskt med ytterligare Försäkringsperioder, såvida ni eller vi inte skriftligen sagt upp Försäkringen senast 60 dagar före utgången av en Försäkringsperiod. 2 Försäkrade fakturor 2.1 För att era fakturor ska vara försäkrade under denna Försäkring måste de utfärdas inom 30 dagar räknat från dagen för Leverans och avse varor och/eller tjänster Levererade: a. efter angiven Startdag och före dagen för Försäkringens upphörande, b. till en Kund med säte i ett av de länder som anges i avsnitt 2 i de Särskilda Villkoren, c. med en kredittid som inte överstiger den Maximala Kredittiden, och d. enligt skriftligt avtal med er Kund. 2.2 Vi har rätt att när som helst ändra i förteckningen över de länder som återfinns i avsnitt 2 i de Särskilda Villkoren. En sådan ändring träder i kraft för Försäkrade Fakturor som avser varor och tjänster Levererade fem dagar efter att vi skickat er ett skriftligt meddelande om ändringen. 3 Skadeförebyggande åtgärder För att era fakturor ska omfattas av försäkringsskyddet under denna Försäkring måste ni: a. utöva skälig omsorg och försiktighet samt vidta alla rimliga åtgärder för att undvika eller minimera skada under denna Försäkring, och b. för det fall er Kund blir Insolvent, vidta alla nödvändiga åtgärder för att försöka driva in era fakturor samt tillvarata era rättigheter enligt förekommande äganderättsförbehåll. 4 Kundens grade, försäkrad procentandel och maximalt ersättningsbelopp 4.1 Ni kan välja att göra en förfrågan hos oss om en Kunds Grade för att få ett annat försäkringsskydd än basskyddet enligt denna Försäkring baserat på Kundens kreditvärdighet. 4.2 En Kunds Grade får under inga omständigheter användas annat än i samband med denna Försäkring. 4.3 Den Försäkrade Procentandelen varierar beroende på Kundens Grade i enlighet med avsnitt 3.1 i de Särskilda Villkoren. 4.4 När vi ändrar en Kunds Grade ändras i tillämpliga fall även den Försäkrade Procentandelen avseende varor och tjänster som Levereras 30 dagar efter den dag vi skriftligen meddelat er om ändringen via vår onlinetjänst Eolis. 4.5 Maximalt Ersättningsbelopp Per Kund varierar beroende på Kundens Grade och den av er angivna Årsomsättningen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 4.2 i de Särskilda Villkoren. 4.6 Årligt Maximalt Ersättningsbelopp För Försäkringen varierar beroende på den av er angivna Årsomsättningen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 4.1 i de Särskilda Villkoren. 1

3 Termer skrivna i fet blå stil är definierade i punkt 11 5 Skador och inkasso 5.1 En förutsättning för att teckna denna Försäkring är att ni även ingår särskilt avtal med Inkassobolaget om indrivning av era obetalda fakturor. 5.2 För att framställa anspråk på ersättning under denna Försäkring ska ni inge en skadeanmälan till oss tillsammans med kopior på alla obetalda fakturor utställda av er till den aktuella Kunden (oavsett om de avser Försäkrade Fakturor eller inte) och all övrig relevant dokumentation inom följande tidsfrister: a. om er Kund är Insolvent, oavsett om era fakturor är förfallna till betalning eller inte: inom 30 dagar räknat från den dag er Kund blev Insolvent (eller den tidigare dag som infaller 30 dagar före den sista dag ni enligt lag kan göra era fordringar gällande mot den Insolventa Kunden), eller b. om er Kund inte är Insolvent: inom 90 dagar räknat från den Första Förfallodagen. 5.3 Om en faktura är förfallen till betalning och den aktuella Kunden senare blir Insolvent måste ni inkomma med er skadeanmälan inom den i punkt 5.2 a. angivna tidsfristen eller inom den ursprungliga tidsfristen angiven i punkt 5.2 b. om den inträffar tidigare. 5.4 Om en faktura är förfallen till betalning och ni inte framställer anspråk på ersättning inom tidsfristen angiven i punkt 5.2 b. upphör rätten att framställa anspråk på ersättning om Kunden senare blir Insolvent. 5.5 Skyddet avseende viss Kund under denna Försäkring upphör samma dag som ni framställer anspråk på ersättning för den Kunden. 5.6 Samtidigt som ni framställer anspråk på ersättning enligt punkt 5.2 och 5.3 ovan ska ni lämna uppdrag till oss om indrivning av de obetalda fakturorna i enlighet med avtalet med Inkassobolaget enligt punkt 5.1 ovan. 2

4 Euler Hermes Simplicity 6 Ersättningsberäkning, skadeutbetalning och återvinningar 6.1 För att beräkna storleken på er ersättning under denna Försäkring kommer vi först att beräkna summan av: a. Försäkrade Fakturor enligt er skadeanmälan inklusive, i tillämpliga fall, kostnader för transport, förpackning och försäkring som debiterats er Kund på samma faktura som originalfakturan för Leveransen (exklusive mervärdesskatt eller andra skatter och avgifter), och b. Försäkringsbara Inkassokostnader, c. från vilken vi därefter, i förekommande fall, kommer att göra avdrag för: Återvinningar mottagna före dagen för utbetalning av ersättningen, värdet av rätten till äganderättsförbehåll, garantier eller andra säkerheter som stipuleras i villkoren i ert avtal med Kunden, men som inte har tagits i anspråk av er, och värdet av kvittningsrätt, rabatter och liknande avdrag som Kunden kan göra gällande mot er. Avdragen enligt ovan kommer att avräknas mot era Försäkrade Fakturor i kronologisk ordning från och med den äldsta Försäkrade Fakturan. 6.2 Utifrån det kvarstående beloppet kommer vi därefter att beräkna ersättningen baserat på: a. Försäkrad Procentandel i enlighet med avsnitt 3.1 i de Särskilda Villkoren, och därefter b. Maximalt Ersättningsbelopp Per Kund i enlighet med avsnitt 4.2 i de Särskilda Villkoren, och därefter c. Årligt Maximalt Ersättningsbelopp För Försäkringen i enlighet med avsnitt 4.1 i de Särskilda Villkoren. 6.3 Förutsatt att ni har uppfyllt samtliga villkor i Försäkringen betalar vi ersättningen till er inom 120 dagar från den dag ni framställt ett giltigt anspråk på ersättning under denna Försäkring. Ersättningen utbetalas i svenska kronor. Om vi behöver konvertera någon valuta till svenska kronor kommer vi att använda den av Europeiska Centralbanken fastställda växlingskursen för den månad varan levererades eller tjänstens utförande påbörjades. 6.4 Samtliga Återvinningar som erhålls före dagen för er skadeanmälan ska avräknas i kronologisk ordning mot er totala fordran mot Kunden (oavsett om den totala fordran avser Försäkrade Fakturor eller inte), med start mot den äldsta fakturan och därefter mot den näst äldsta och så vidare. 6.5 Samtliga Återvinningar som erhålls efter dagen för er skadeanmälan ska fördelas mellan er och oss. Vår andel av sådana Återvinningar ska beräknas enligt följande formel: Återvinningar x (ersättningsbelopp/total fordran mot Kunden per dagen för er skadeanmälan) 7 Undantag 7.1 Det föreligger inget skydd under Försäkringen för förluster till följd av följande: a. den sammanlagda försäkrade fordringen mot en Kund understiger svenska kronor, b. Leveranser till en Kund som var Insolvent vid tidpunkten för Leveransen (oavsett om ett formellt förfarande inletts eller inte avseende Kundens Insolvens), c. Leveranser till en Kund som verkställs 60 dagar efter Första Förfallodagen, d. statliga ingripanden, naturkatastrof, radioaktiv olycka eller brottsliga handlingar av er, ert ombud eller era underleverantörer, 3

5 e. Leveranser har skett till en Kund i vilken ni har ett ägarintresse eller i vilken ni kan utöva ett bestämmande inflytande eller till privatpersoner eller statliga myndigheter, f. mervärdesskatt eller andra skatter och avgifter, valutakursdifferenser eller valutarisker, ränta eller skadestånd, g. fakturor som är föremål för Tvist. 8 Premie och avgifter 8.1 För varje Försäkringsperiod måste ni i förskott betala oss premie i enlighet med avsnitt 4.3 i de Särskilda Villkoren och administrationsavgift enligt avsnitt 3.3 i de Särskilda Villkoren (justerade vid behov i enlighet med punkt 8.3). Det föreligger inget skydd under er Försäkring förrän samtliga belopp för Försäkringsperioden har betalats i sin helhet. 8.2 I början av varje Försäkringsperiod kan ni välja en högre nivå av skydd (enligt avsnitt 4.1 i de Särskilda Villkoren) än vad som annars skulle gälla på grund av omsättningen i ert företag genom att ange ett högre omsättningsintervall. Ni kan inte välja ett lägre omsättningsintervall än det som faktiskt gäller för ert företag. 8.3 Inför varje ny Försäkringsperiod blir er premie och administrationsavgift justerade uppåt i takt med inflationen beräknad enligt konsumentprisindex för Sverige. 8.4 För samtliga fakturor som översänds till oss för indrivning (oavsett om de avser Försäkrade Fakturor eller inte) ska ni till Inkassobolaget betala: a. inkassoprovision och avgifter i enlighet med Inkassobolagets allmänna villkor och vid varje tidpunkt gällande prislista, och b. i tillämpliga fall, samtliga rättegångskostnader, lagstadgade arvoden, utlägg och övriga kostnader till tredje part. 9 Uppsägning och ansvarsbegränsning I händelse av nedläggning eller upphörande av er verksamhet eller vid er Insolvens, upphör denna Försäkring att gälla 14 dagar efter vår skriftliga uppsägning. Om ni inte fullgör era förpliktelser eller i övrigt bryter mot villkoren enligt denna Försäkring är vi, utan föregående uppsägning av denna Försäkring, inte förpliktade att ersätta er för inträffade skador. Om vi säger upp Försäkringen till följd av väsentligt avtalsbrott, föreligger inte något försäkringsskydd för Leveranser som utförs efter Försäkringens uppsägande. Vi ska dock inte påkalla rätten att underlåta att utbetala ersättning om det kan visas att avtalsbrottet inte beror på er uppsåtliga eller oaktsamma handling eller underlåtenhet. 10 Lag och jurisdiktion Denna Försäkring ska regleras och tolkas enligt svensk lag. Tvist med anledning av denna Försäkring ska avgöras vid svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. 4

6 Euler Hermes Simplicity 11 Definitioner Första Förfallodagen avser den dag en faktura mot en Kund är den första att inte bli betald på dess ursprungliga förfallodag, oavsett om det avser en Försäkrad Faktura eller inte. Försäkrad Faktura avser en faktura som ni har utfärdat till en Kund avseende Levererade varor och/eller tjänster till Kunden och som uppfyller förutsättningarna enligt punkt 2.1 och samtliga övriga villkor i Försäkringen. Försäkrad Procentandel avser den del av totalbeloppet av de obetalda Försäkrade Fakturorna mot en Kund som kan berättiga till ersättning under denna Försäkring. Försäkring avser dessa Allmänna Villkor, Särskilda Villkor, Försäkringsbrev och information till er om Kundernas Grade samt senare tillkommande bilagor och tillägg till Försäkringen. Försäkringsbara Inkassokostnader avser de inkassoprovisioner som betalats eller som ska betalas av er till Inkassobolaget, i enlighet med punkt 8.4 a., fram till dagen för utbetalning av ersättning. Försäkringsperiod avser en period om ett år räknat från Startdagen och efterföljande perioder om ett år för vilken Försäkringen automatiskt förlängs, såvida inte uppsägning sker i enlighet med punkt 1.3. Försäkringstagaren avser den juridiska person som anges under avsnitt 1 i de Särskilda Villkoren. Inkassobolag avser en enhet inom Euler Hermes Sverige filial som fått i uppdrag att driva in era obetalda fakturor. Insolvens och Insolvent avser att (a) en konkursförvaltare eller annan liknande administratör har utsetts i ett rättsligt förfarande avseende er Kund eller (b) en skuldsanering har godkänts vilken är bindande för er Kund och alla dess fordringsägare eller (c) omständigheter föreligger som kan jämställas med ovanstående. (Vad gäller punkt 9 ska hänvisningen till Kund i definitionen i stället avse er). Kund avser en juridisk person med säte i ett av de länder som anges i avsnitt 2 i de Särskilda Villkoren och vilken ni fakturerat för utförda Leveranser av varor och/eller tjänster. Kundens Grade avser vår bedömning av en Kunds kreditvärdighet vilken skriftligen meddelas er via vår onlinetjänst Eolis som svar på er förfrågan om en Kunds Grade. Levererade och Leverans betyder (a) att varorna har omhändertagits av den första oberoende transportören för transport till den plats där Kunden är skyldig att motta dem eller (b) om oberoende transportör inte anlitats, att varorna har mottagits av Kunden eller annan som har åtagit sig att förvara dessa för Kundens räkning eller (c) att tjänsterna har utförts som avtalats. Maximal Kredittid avser den längsta kredittid som ni kan bevilja en Kund för att den aktuella fakturan ska utgöra en Försäkrad Faktura i enlighet med avsnitt 3.2 i de Särskilda Villkoren. Maximalt Ersättningsbelopp Per Kund avser det maximala belopp som vi är skyldiga att betala under denna Försäkring, i enlighet med avsnitt 4.2 i de Särskilda Villkoren, avseende samtliga av er Levererade varor och/eller tjänster till viss Kund. För det fall att de Försäkrade Fakturorna som bifogats er skadeanmälan avser Levererade varor och/eller tjänster under en period då två eller flera Maximala Ersättningsbelopp Per Kund varit gällande är vårt maximala ersättningsbelopp begränsat till det lägre av (i) det belopp som blir resultatet efter att de olika Försäkrade Procentandelarna av de aktuella Försäkrade Fakturorna vid tidpunkten för varans och/eller tjänstens Leverans har räknats samman efter beaktande av de olika Maximala Ersättningsbeloppen Per Kund vid nämnda tidpunkt, eller (ii) det högsta av de Maximala Ersättningsbeloppen Per Kund som gällde under perioden ifråga. 5

7 Startdag avser den dag som anges i avsnitt 5 i de Särskilda Villkoren. Särskilda Villkor avser den del av Försäkringen med rubriken Särskilda Villkor och som med er underskrift utgör bekräftelse på att Försäkringen har tecknats. Tvist avser varje olöst tvistighet mellan er och en Kund avseende någon av era eller deras skyldigheter som resulterar i att Kunden vägrar att betala hela eller delar av en Försäkrad Faktura till er. En Tvist anses avslutad när Kundens ansvar för beloppet av den Försäkrade Fakturan har fastställts genom en skriftlig överenskommelse, en slutlig verkställbar och bindande dom eller genom ett skiljedomsförfarande där en verkställbar dom erhållits. Årligt Maximalt Ersättningsbelopp För Försäkringen avser det totala maximala beloppet som kan betalas av oss under denna Försäkring avseende samtliga era ersättningsanspråk för alla Kunder under en Försäkringsperiod i enlighet med avsnitt 4.1 i de Särskilda Villkoren. Årsomsättning avser den omsättning som angivits av er i avsnitt 4 i de Särskilda Villkoren för en Försäkringsperiod. Återvinningar avser (a) mottagna betalningar från Kunden eller någon som agerar på uppdrag av Kunden eller (b) erhållna eller innestående utdelningar ur Kundens konkursbo eller (c) ersättningar, garantier eller annan säkerhet som realiserats eller (d) återtagna och vidaresålda varor eller (e) motfordringar eller kvittningar som Kunden innehar eller som redan är avräknade eller (f) andra förmåner eller rättigheter som kan utkrävas av Kunden eller annan. 6

8 Euler Hermes Sverige filial Döbelnsgatan 24 Postadress: Box 729 SE Stockholm Tel Fax Registrerat i Bolagsverkets filialregister Org.nr Bankgiro: Euler Hermes SA Avenue des Arts 56 BE-1000 Bryssel Reg. nr.: BE RPM Bryssel Försäkringsbolag registrerat enligt kod 418 EH Simplicity AV

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 bankdag Beräkningsansvarig dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER [Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer