Allmänna villkor för basgaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för basgaranti"

Transkript

1 Allmänna villkor för basgaranti Mars 2003

2 Innehåll Sid Förklaring av vissa uttryck 3 1. Garantins omfattning 1.1 Allmänt Tidsfrist Framställande av krav 5 2. Garantitagarens skyldigheter allmänt 2.1 Åtgärder för begränsning av förlust Tillstånd Avtalets utformning Ändring av avtalet Beviljande av betalningsanstånd m m Upptagande av växelprotest Verkan av att garantitagaren inte följer eller lämnar oriktiga uppgifter Muta eller annan otillbörlig belöning Överförande av självrisk Överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin Redovisnings- och upplysningsskyldighet Garantitagarens skadeståndsskyldighet i vissa fall 8 3. Garantitagarens skyldigheter vid riskökning 3.1 Allmänt Anmälningsskyldighet 9 4. Skadereglering 4.1 Allmänt Senaste dag för ansökan om skadereglering Oklar fordran Överlåtelse av fordran till EKN Utbetalning av skadeersättning Avräkning av influtna belopp Beräkning av förlust Högsta skadersättningsbelopp och limit Åtgärder efter skadereglering Allmänt Återvinning av förlust Tvist rörande garanti 5.1 Tillämplig lag Skiljedomsförfarande 13 2 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

3 Allmänna villkor för basgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med AVTALET: det köpeavtal som garantin avser, GARANTERAD FORDRAN: fordran som hänför sig till avtal som täcks av EKN:s garanti. Jämför ogaranterad fordran, GARANTIPROCENTSATS: den procentuella andel av uppkommen förlust som ersätts enligt vad som framgår av garantin. Jämför självrisk, LIMIT: det belopp som ligger till grund för beräkning av skadeersättning, MARKNADSRÄNTA: för garanti i SEK den räntesats som motsvarar genomsnittet av STIBOR tre månader med tillägg av 0,25 procentenheter och för garanti i USD och EUR den räntesats som motsvarar genomsnittet av LIBOR tre månader för respektive valuta med tillägg av 0,25 procentenheter. Respektive räntesats ska avläsas två bankdagar före den dag från vilken ränteberäkning ska ske, OGARANTERAD FORDRAN: fordran som hänför sig till avtal som inte täcks av EKN:s garanti. Jämför garanterad fordran, SJÄLVRISK: den procentuella andel av uppkommen förlust som inte ersättes enligt garantin. Jämför garantiprocentsats, SKADEREGLERING: utbetalning av skadeersättning under garantin. na i de allmänna villkoren är avsedda att underlätta förståelsen av villkoren och att reglera vissa frågor mera i detalj. na binder EKN och garantitagaren i samma grad som villkoren. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 3

4 1 Garantins omfattning 1.1 Allmänt Garantin ger rätt till ersättning med belopp som motsvarar garantiprocentsatsen av förlust, som garantitagaren lidit till följd av att köparen inte har betalt en klar och förfallen fordran enligt avtalet. Fordran ska motsvaras av en verkställd prestation. Garantin omfattar förlust som inträffar efter att garantin trätt i kraft. Garantin träder i kraft den dag som fordran uppkommer enligt avtalet. Av garantin framgår garantiprocentsats, limit och eventuella särskilda villkor. Prestation i form av varuleverans anses verkställd i och med att varan i enlighet med leveransvillkor i avtalet avlämnats på sådant sätt att faran för godset övergått från garantitagaren till köparen. Prestation i form av tjänst anses verkställd i och med att tjänsten utförts i enlighet med bestämmelserna i avtalet. I de flesta fall uppkommer fordran genom att garantitagaren fullgör leverans. Förlust omfattar endast köparens ordinarie betalningsförpliktelser. Vite, skadestånd eller motsvarande som köparen på grund av avtalsbrott eller liknande kan vara skyldig att betala till garantitagaren omfattas inte av garantin. Fordran som uppkommit enbart till följd av att avtalet avbrutits eller hävts betraktas som en skadeståndsfordran. Om betalning ska ske genom växlar eller under remburs med annan betalningsort än den som avtalet anger ska köparen anses ha fullgjort sina betalningsförpliktelser genom att betala på den i växlarna respektive rembursen angivna betalningsorten. Skulle avtalet uttryckligen föreskriva dels att växlar ska utfärdas och att betalningsorten enligt växlarna ska vara en annan är den betalningsort, som gäller enligt avtalet, dels att detta förhållande inte befriar köparen från skyldigheten att fullgöra betalning på den i avtalet angivna orten, anses köparen dock inte ha fullgjort sin betalningsskyldighet förrän han erlagt betalning på sistnämnda ort. Vad nu sagts om växlar gäller även beträffande skuldebrev och remburser. 4 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

5 Garantin omfattar inte förlust som orsakats av att garantitagaren eller någon som handlar på hans uppdrag gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Garantin omfattar inte heller förlust som uppstått genom åtgärd från myndighet i Sverige, t ex införande av exportförbud. 1.2 Tidsfrist För att förlust ska anses ha uppkommit ska en tidsfrist på tre månader ha löpt ut. Tidsfristen räknas från fordrans förfallodag. Vid köparens obestånd tillämpas inte någon tidsfrist. Anvisning Köparen anses vara på obestånd om han inställt sina betalningar eller försatts i konkurs, utmätning eller liknande förfarande inte lett till att förpliktelsen i fråga fullgjorts, han flyttat till okänd ort eller håller sig undan på annat sätt, annan omständighet föreligger som utgör tillräckligt bevis om obestånd. 1.3 Framställande av krav Garantitagaren ska framställa krav mot köparen efter förfallodagen. Kravet ska innehålla en uppmaning att ange orsaken till att betalning uteblivit. Kan det inte visas att köparen mottagit kravet, anses krav ha framställts tio dagar efter det att meddelande om kravet genom rekommenderat brev skickats till köparen under hans senast kända adress. 2 Garantitagarens skyldigheter allmänt 2.1 Åtgärder för begränsning av förlust Av garantitagaren förväntas samma omsorg och aktsamhet som om han inte hade haft någon garanti. Garantitagaren är skyldig att vidta alla sådana åtgärder samt i övrigt agera på det sätt som rimligen kan begäras av honom för att undvika eller begränsa förlust. 2.2 Tillstånd När garantin träder ikraft ska garantitagaren ha förvissat sig om att sådana import-, valuta- och andra tillstånd som krävs för avtalets genomförande föreligger. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 5

6 Garantitagaren ska även ha förvissat sig om att köparen vidtagit de åtgärder som ankommer på honom enligt avtalet, såsom öppnande av remburs. Anvisning Beträffande tillstånd som hänför sig till importlandet är det i regel tillräckligt att köparen försäkrat att tillstånd meddelats, förutsatt att några särskilda omständigheter inte talar i annan riktning. 2.3 Avtalets utformning Avtalet ska vara skriftligt och rättsligt bindande. Avtalet får inte begränsa garantitagarens möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt garantin och dessa allmänna villkor. Att EKN tagit del av avtalet kan endast åberopas mot EKN om EKN skriftligen meddelat att inga invändningar finns mot avtalet. Kravet på skriftligt avtal sammanhänger med att garantitagaren inför skadereglering måste kunna överlåta en rättsligt bindande fordran på köparen till EKN. Vidare underlättar ett skriftligt avtal för garantitagaren att visa att han uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Vad gäller 2.3 andra stycket bör bl a följande observeras. Garantitagaren får inte avsäga sig rätten att protestera en växel. Garantitagaren måste ha rätt att häva avtalet om EKN så begär. Garantitagaren måste kunna utverka en lagakraftvunnen dom eller skiljedom på att fordran är klar. Avtalet får inte innehålla bestämmelser som hindrar att fordran kan överlåtas på EKN i samband med skadereglering. 2.4 Ändring av avtalet Avtalets innehåll ska överensstämma med vad som redovisats i samband med ansökan om garanti. Avtalet får därefter inte ändras i dessa delar utan EKN:s skriftliga medgivande. Garantitagaren får inte heller häva avtalet, avbryta dettas genomförande eller överlåta sina skyldigheter enligt avtalet till annan utan att EKN skriftligen medgivit detta. 6 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

7 2.5 Beviljande av betalningsanstånd m m Garantitagaren får inte bevilja betalningsanstånd utan EKN:s skriftliga medgivande. Garantitagaren får inte heller utan EKN:s skriftliga medgivande helt eller delvis avstå från fordran eller skadeståndsanspråk mot köparen. 2.6 Upptagande av växelprotest Har växlar utfärdats ska protest upptas, om inte EKN medger annat. 2.7 Verkan av att garantitagaren inte följer eller lämnar oriktiga uppgifter Skadeersättning under garantin ska skäligen jämkas om garantitagaren inte följt bestämmelserna i och detta ökat risken för skada för EKN. Detsamma gäller om garantitagaren lämnat EKN oriktig eller missvisande uppgift om affären eller om annat förhållande av betydelse vid garantigivningen och garantitagaren insett eller bort inse att uppgiften var oriktig eller missvisande. Garantin kan ogiltigförklaras om garantitagaren lämnat EKN oriktig eller missvisande uppgift om affären eller annat förhållande av betydelse vid garantigivningen och uppgift om det rätta förhållandet skulle ha föranlett att garantin inte utfärdats på det sätt som skett. Ogiltigförklaring kan ske oavsett om vad som förekommit ökat risken för skada för EKN eller inte. Vad nu sagts gäller också om den garanterade affären på grund av avtalsändring eller genom andra åtgärder från garantitagarens sida fått ett annat innehåll än det som ursprungligen redovisats av garantitagaren. Även en ofullständig uppgift kan vara missvisande om den rör ett förhållande som garantitagaren ska lämna uppgift om enligt garantiansökan. Jämkning av skadeersättning kan i vissa fall ske ända ned till noll. 2.8 Muta eller annan otillbörlig belöning Garantitagaren, eller annan som handlar på dennes uppdrag, får inte lämna någon muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning till utländska ministrar, parlamentsledamöter eller offentliganställda tjänstemän i samband med den exportaffär som garantin avser. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 7

8 EKN kan ogiltigförklara garantin vid händelse enligt ovan och begära att mottagna ersättningsbelopp samt ränta från tidpunkten för ersättningens utbetalning ska återbetalas till EKN. Garantitagaren ska ersätta EKN för alla kostnader och utgifter som blir följden av i första stycket angiven händelse. 2.9 Överförande av självrisk Självrisken får inte utan EKN:s skriftliga medgivande genom försäkring eller på annat sätt överföras på annan än som anges nedan. Följer inte garantitagaren denna bestämmelse, är garantin ogiltig. Garantitagaren får överföra självrisken på moderbolag inom koncern som garantitagaren tillhör samt på under- eller huvudleverantör i förhållande till dessas andel av den garanterade affären. Självrisken får även överföras på refinansierande bank i proportion till den andel av krediten som refinansieras. Anvisning Med överförande av självrisk jämställs att garantitagaren erhållit pant, borgen eller annan säkerhet för självrisken Överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin Garantitagaren får överlåta sina rättigheter enligt avtalet och garantin till AB Svensk Exportkredit, Nordiska Investeringsbanken, svenskt bankaktiebolag, svensk sparbank, medlemsbank eller sådant bankägt kreditmarknadsbolag, som avses i lagen om finansieringsverksamhet. Sådan överlåtelse ska snarast anmälas skriftligen till EKN. Överlåtelse till annan än som angivits i föregående stycke kräver EKN:s skriftliga medgivande. Om garantitagaren inte inhämtar sådant medgivande, kan EKN ogiltigförklara garantin. Den till vilken rättigheterna överlåtits har inte bättre rätt mot EKN än garantitagaren. Trots att rättigheterna överlåtits kvarstår garantitagarens skyldigheter mot EKN oförändrade. Beträffande överlåtelse av växlar, se särskilt 4.1.2, anvisningarna andra stycket. 8 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

9 EKN har rätt att träffa överenskommelse med den till vilken rättigheterna överlåtits i frågor som rör dessa rättigheter med bindande verkan även för garantitagaren. EKN ska dock underrätta garantitagaren innan sådan överenskommelse träffas. Vad som ovan sagts gäller även beträffande pantsättning. Även efter en överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin ska garantitagaren, om EKN inte medgett annat, stå självrisken vilket innebär att han i händelse av skadefall själv har att bära uppkommen förlust intill självriskbeloppet. Med hänsyn till att garantitagarens skyldigheter gentemot EKN kvarstår oförändrade även efter en överlåtelse av rättigheterna enligt avtalet och garantin, bör garantitagaren och den till vilken rättigheterna överlåtits komma överens om ett lämpligt arrangemang i syfte att bevaka att skyldigheterna enligt dessa allmänna villkor och garantin, t ex anmälningsskyldigheten enligt 3.2, fullföljs Redovisnings- och upplysningsskyldighet Garantitagaren är skyldig att föra sådan redovisning att det av denna klart framgår de uppgifter som erfordras för utredning om storleken av uppkommen förlust. Garantitagaren är vidare skyldig att på begäran tillhandahålla EKN sina räkenskaper och andra handlingar, som rör den garanterade affären samt att i övrigt lämna upplysningar som kan vara av betydelse för EKN Garantitagarens skadeståndsskyldighet i vissa fall Garantitagaren är skyldig att ersätta EKN för kostnad och skada som orsakats av att han handlat bedrägligt eller vårdslöst eller inte fullgjort sina skyldigheter enligt de villkor som gäller för garantin. Ersättningsskyldigheten begränsas dock utom då garantitagaren handlat bedrägligt eller grovt vårdslöst till det belopp garantitagaren fått i skadeersättning samt ränta på detta belopp. Om rättigheterna enligt avtalet och garantin överlåtits till annan enligt 2.10 övergår ersättningsskyldigheten i första hand till denne upp till ett belopp som motsvarar vad han erhållit under garantin samt ränta på detta belopp. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 9

10 Anvisning Ränta ska vara en vid varje tid gällande marknadsränta. 3 Garantitagarens skyldigheter vid riskökning 3.1 Allmänt Det är garantitagarens skyldighet att vid riskökning vidta åtgärder samt i övrigt agera på det sätt som rimligen kan begäras av honom för att undvika eller begränsa förlust. Är det tveksamt om en viss åtgärd är lämplig ska garantitagaren samråda med EKN innan åtgärden vidtas. Om garantitagaren inte fullgör de skyldigheter som anges i första stycket eller inte följer besked som EKN lämnat vid samråd och detta medför att risken för skada för EKN ökat, ska skadeersättning under garantin skäligen jämkas. Är åtgärd som anges i första stycket förenad med kostnad för garantitagaren kan EKN på framställan av garantitagaren åta sig att stå för del av kostnaden. Sådan framställan ska göras till EKN innan åtgärden vidtas. Som exempel på fall där det kan råda tveksamhet om huruvida en viss åtgärd är lämplig kan nämnas vidtagande av rättsliga åtgärder. Om det skulle visa sig att förlust inte är ersättningsgill på grund av att garantitagaren brustit i sina skyldigheter enligt garantivillkoren är garantitagaren skyldig att återbetala den kostnadsersättning han fått av EKN. Jämkning kan i vissa fall ske ända ned till noll. 3.2 Anmälningsskyldighet Garantitagaren ska skriftligen anmäla till EKN om köparen inte har betalt garanterad eller ogaranterad fordran när en månad har förflutit frånförfallodagen, garantitagaren har fått kännedom om sådan ändring i köparens ekonomiska ställning som, efter vad han rimligen bör förstå, har ökat risken för förlust under avtalet. 10 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

11 Om garantitagaren inte snarast fullgör sin anmälningsskyldighet och detta medför att risken för skada för EKN ökat, ska skadeersättning under garantin skäligen jämkas. Om anmälan om utebliven betalning av garanterad fordran inkommer till EKN senare än sex månader från förfallodagen, är garantin inte bindande för EKN vad gäller denna fordran. Vad nu sagts gäller oavsett om risken för skada för EKN ökat eller inte. Anmälningsskyldighet föreligger även när garantitagaren fått betalt i tid men där betalningen erlagts av annan än köparen. Garantitagaren har dock ingen skyldighet att undersöka vem som i själva verket betalt. Det bör observeras att jämkning av skadeersättning under garantin kan ske även i fall där risken för skada för EKN ökat i andra garantiärenden med samma köpare. Ett exempel på detta är att EKN utfärdat nya garantier på ansökan av annan garantitagare och därmed utsatts för risker som skulle ha kunnat undvikas om anmälan skett i tid. Jämkning kan i vissa fall ske ända ned till noll. 4 Skadereglering 4.1 Allmänt Senaste dag för ansökan om skadereglering Ansökan om skadereglering ska framställas skriftligen och ha inkommit till EKN inom ett år från fordrans förfallodag. Grunderna för kravet på skadereglering ska redovisas i ansökan. Inges inte ansökan om skadereglering inom här angiven tid, förlorar garantitagaren rätten till ersättning under garantin. Anvisning Observera att en anmälan om betalningsdröjsmål inte anses innefatta ansökan om skadereglering under garantin. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 11

12 4.1.2 Oklar fordran Vid ansökan om skadereglering är garantitagaren skyldig att meddela EKN om köparen gjort invändningar mot garantitagarens krav på betalning. Om köparen har gjort invändningar, och dessa inte uppenbart är obefogade, ska garantitagaren lägga fram en för EKN godtagbar utredning som visar att fordran är klar och förfallen. Motsvarande gäller om det föreligger annan omständighet, som kan medföra tvekan om huruvida fordran är klar och förfallen eller anspråket ostridigt. Med invändningar avses att köparen gjort gällande att garantitagaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet, åberopat motfordran eller av annan orsak bestritt garantitagarens krav. Ibland kan det förekomma att köparen accepterar en eller flera växlar. Efter en överlåtelse av rättigheterna enligt garantin och en sådan växel kan i vissa fall den nye innehavaren hävda ett växelrättsligt anspråk mot acceptanten oavsett dennes invändningar under avtalet. Ett sådant växelrättsligt anspråk godtas inte av EKN som en klar fordran vid tillämpningen av denna bestämmelse. Garantitagarens skyldighet att meddela EKN om köparen gjort invändningar gäller ända fram till skadereglering Överlåtelse av fordran till EKN Inför skadereglering är garantitagaren skyldig att överlåta den utestående fordran samt eventuellt anspråk på skadestånd till EKN Utbetalning av skadeersättning Ansökan om skadereglering kan göras när tidsfristen om tre månader löpt ut. Vid köparens obestånd kan dock ansökan göras på fordrans förfallodag. När EKN beslutat om ersättning ska denna utbetalas snarast. Utbetalar EKN ersättning senare än 30 dagar efter det garantitagaren ansökt om skadereglering och lämnat nödvändigt underlag som styrker hans rätt till ersättning under garantin, utbetalas ränta på ersättningsbeloppet. Ränta utgår från den dag garantitagaren styrkt sin rätt till ersättning och till den dag EKN utbetalar ersättning. EKN är emellertid inte skyldig att utbetala skadeersättning i snabbare takt än som följer av ursprungliga förfallodagar enligt avtalet. 12 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

13 Anvisning Ränta ska vara en vid varje tid gällande marknadsränta Avräkning av influtna belopp Alla belopp som inflyter från köparen till garantitagaren oavsett om de hänför sig till garanterad eller ogaranterad fordran ska avräknas i den ordning klar fordran förfaller. Har bank enligt 2.10 övertagit rättigheterna under avtalet och garantin ska avräkning ske enligt god banksed. Influtet belopp som, oberoende av vad köparen eller garantitagaren meddelar, på objektiva grunder kan bedömas hänförligt till viss fordran, såsom belopp som utgör utdelning i konkurs och som avser viss angiven fordran, belopp som är betalning för fordran vilken är grundad på lagakraftvunnen dom eller skiljedom tillkommen efter ett opartiskt förfarande, ska dock avräknas mot den fordran till vilken beloppet hänför sig. Influtet belopp, som enligt styckena ovan ska avräknas mot garanterad fordran ska, i det fall beloppet inflyter före skadereglering, beaktas vid beräkning av förlust enligt 4.2. och, i det fall beloppet inflyter efter skadereglering, fördelas mellan EKN och garantitagaren enligt Beräkning av förlust Förlust är skillnaden mellan å ena sidan den utestående fordrans kapitalbelopp och ränta, dock inte dröjsmålsränta, å andra sidan belopp som erhållits avseende samma fordran, erhållet skadestånd eller annan kompensation som minskat garantitagarens förlust, motfordran som köparen kan göra gällande mot garantitagaren, realisationsvärdet av vara, till vilken fordran hänför sig och som garantitagaren återtagit efter fullgjord leverans. Har vara sålts vidare till tredje man med EKN:s godkännande, utgörs realisationsvärdet av den överenskomna köpeskillingen efter avdrag för försäljningskostnaderna. I annat fall ska garantitagaren och EKN i samråd uppskatta ett realisationsvärde. Kan EKN och garantitagaren inte enas om ett realisationsvärde ska värdet fastställas av en oberoende värderingsman. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 13

14 I förlust inräknas inte kostnader som garantitagaren haft för att visa att EKN är ersättningsskyldig samt kostnader som garantitagaren haft i samband med framställande av krav. Som exempel på annan kompensation som kan ha minskat garantitagarens förlust kan nämnas ersättning på grund av exportintresseförsäkring. Vid fastställandet av förlustens storlek beaktas inte bara motfordran, som hänför sig till det avtalsförhållande som garantin avser, utan även annan motfordran, som köparen kan göra gällande mot garantitagaren. Bestrider garantitagaren köparens motfordran, kan EKN kräva att garantitagaren inkommer med en för EKN godtagbar utredning som visar att motfordran är ogrundad, om detta inte uppenbart framgår av omständigheterna. 4.3 Högsta skadeersättningsbelopp och limit Högsta sammanlagda skadeersättningsbelopp som kan utbetalas under garantin är garantiprocentsatsen av den limit som anges i garantin. 4.4 Åtgärder efter skadereglering Allmänt Efter skadereglering ska EKN och garantitagaren samråda om indrivning av fordran eller annan åtgärd för återvinning Återvinning av förlust Garantitagaren är alltid skyldig att medverka till indrivning av fordran eller annan åtgärd för återvinning. Är åtgärderna förenade med kostnader ska dessa fördelas mellan garantitagaren och EKN så att EKN ersätter den del som svarar mot garantiprocentsatsen och garantitagaren svarar för självriskandelen. Belopp som inflyter ska sedan kostnader för åtgärderna täckts fördelas mellan EKN och garantitagaren så att EKN erhåller vad som svarar mot garantiprocentsatsen medan garantitagaren erhåller vad som svarar mot självriskandelen. EKN har endast rätt till dröjsmålsränta som avser tiden efter skadereglering. 14 EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI

15 Är EKN och garantitagaren inte ense om åtgärderna eller undandrar sig garantitagaren samråd, beslutar EKN ensam med hänsyn till garantitagarens intressen. EKN svarar ensam för de kostnader som orsakas av EKNs beslut. Garantitagaren får inte rätt i influtna belopp förrän EKN:s kostnader blivit täckta och EKN erhållit full gottgörelse för utbetald skadeersättning samt ränta på detta belopp. Detta gäller om EKN och garantitagaren inte överenskommit annat. I begreppet kostnader inräknas inte administrationskostnader och andra interna merkostnader. Ränta ska vara en vid varje tid gällande marknadsränta. 5 Tvist rörande garanti 5.1 Tillämplig lag För garantin gäller svensk lag. 5.2 Skiljedomsförfarande Tvist rörande garantin avgörs av skiljemän enligt vid tvistens uppkomst gällande svensk lag om skiljemän. Plats för tvistens avgörande ska vara Stockholm. Om garantitagaren vill att skiljemän prövar av EKN meddelat beslut, ska han påkalla sådan prövning inom tolv månader från det att han fick del av beslutet. I annat fall förlorar han sin rätt till talan. Stannar i värderingsfråga skiljemännen för var sitt värde, gäller medelvärdet. EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASGARANTI 15

16 Kungsgatan 36 Box 3064, Stockholm Tel Fax

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Allmänna villkor. Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader

Allmänna villkor. Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader Allmänna villkor Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader 14 mars 2014 2(11) 1. Definitioner EKN:s garanti för kundfordringar AVTALET: det avtal som EKN:s garanti avser, GARANTERAD FORDRAN:

Läs mer

Allmänna villkor för motgaranti

Allmänna villkor för motgaranti Allmänna villkor för motgaranti Garanti mot förluster vid utställda kontraktsgarantier November 2004 Allmänna villkor för motgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor för rembursgaranti

Allmänna villkor för rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti November 2010 Allmänna villkor för rembursgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren,

Läs mer

Allmänna villkor för. rembursgaranti

Allmänna villkor för. rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti 14 mars 2014 2 (7) 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren, jämte den rembursöppnande

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Allmänna villkor för exportkredit garantier

Allmänna villkor för exportkredit garantier Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N Förord Allmänna villkoren för garanti för tillverknings-

Läs mer

Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier

Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier Supplement 2014 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier GARANTI FÖR TILLVERKNINGS- OCH FORDRINGS FÖRLUST OKTOBER 1996 SUPPLEMENT 14 MARS 2014 2 SUPPLEMENT 2014 SUPPLEMENT 2014 3 FÖRORD Detta är

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring. försäkrad upplysning

Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring. försäkrad upplysning Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring försäkrad upplysning Euler Hermes skydd mot kundförluster i samarbete med UC AB Allmänna Villkor för Kundkreditförsäkring (AVK/UC) Innehållsförteckning 3 1 Försäkringens

Läs mer

Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. FAKTURAKÖPSVILLKOR Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom dessa fakturaköpsvillkor noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet.

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet. GWA ARTIKELSERIE Titel: Försäkringsfrågor med anknytning till godstransporter Rättområde: Transporträtt, Försäkringsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2011-09-09 En stor del av allt gods som är under

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) Dessa allmänna villkor är antagna av Sveriges Försäkringsförbunds Sjöutskott och

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer