Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun"

Transkript

1 Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i

2 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning Ställföreträdarens skyldigheter Blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning Överförmyndarens tillsyn Överförmyndarnämndens granskning Förteckningen Så här fyller Du i förteckningsblanketten Tillgångar Skulder Årsräkningen Årsräkning sidan Årsräkning sidan Tillgångar den 1 januari eller per förordnande dag om ärendet påbörjats under året Bankkonton/kontanter Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper Inkomster under perioden Pension/AMF mm (före skatt) Lön (före skatt) Bostadsbidrag/bostadstillägg Habiliteringsersättning/handikappersättning Skatteåterbäring Bankräntor Aktieutdelning Inkomster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter Övriga inkomster Inkomster vid försäljning av aktier, fonder och obligationer Övriga Summering Årsräkning sidan Utgifter under perioden Levnadsomkostnader (mat, kläder, hygienartiklar mm) Tv/Tele/El/Internet Försäkring Sjukvård/Mediciner/Tandläkare Hyra Omsorgsavgifter Betalning av skulder/lån Medel lämnade till huvudmannen/boendet Uttag som huvudmannen själv har gjort Inkomstskatt Under året inbetald kvarskatt Arvode betalt av huvudmannen (inklusive sociala avgifter) Courtage och mäklararvode Köp av aktier/fondandelar/obligationer med mera Övrigt (specificeras) Tillgångar per upphörandedagen Bankkonton/Kontanter Övriga tillgångar Fastigheter, bostadsrätter och värdepapper Fastigheter och bostadsrätter Värdepapper; aktier, fonder, obligationer m.m... 25

3 Sida 3(30) 7.5 Summering Årsräkning sidan Skulder/Lån Sluträkning Hur länge ska handlingar sparas Sammanställning på handlingar som i förekommande fall ska bifogas till års- och sluträkningen Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året Inkomster under perioden Utgifter under perioden Tillgångar vid årets slut eller upphörande datum: Bankkonton/kontanter Fastigheter, bostadsrätten, värdepapper Skulder Kontaktuppgifter... 30

4 Sida 4(30) Inledning Denna handbok är tänkt att ge dig, som god man/förvaltare (ställföreträdare), en vägledning i hur du ska redovisa ditt uppdrag för överförmyndarnämnden. Tyngdpunkten i handboken ligger på hur förteckning, års- och sluträkningsblanketterna ska fyllas i. Handboken är ett levande dokument och revideras löpande. Den senaste version finns för nedladdning på kommunens hemsida eller kan hämtas på överförmyndarkontoret. Är du ny som ställföreträdare rekommenderar vi att du först läser Överförmyndarnämndens handbok för gode män och förvaltare, handboken finns tillgänglig på kommunens hemsida och på överförmyndarkontoret. Har du några frågor kring handboken eller ditt uppdrag i övrigt är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Kontaktuppgifter finner du längst bak i handboken.

5 Sida 5(30) 1 Ställföreträdarens skyldigheter Ställföreträdaren ska enligt föräldrabalken fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt under året. Till exempel genom att löpande föra kassabok över huvudmannens ekonomi. Det underlättar också om du gör en avstämning varje månad av huvudmans inkomster och utgifter. Att göra en sammanställning av årets alla händelser på en gång leder ofta till felaktigheter i redovisningen och bör undvikas. Observera att alla handlingar så som verifikationer och kvitton som gäller förvaltningen av en huvudmans inkomster, utgifter och tillgångar ska sparas löpande under uppdraget och i tre kalenderår efter det att uppdraget upphört. När tiden gått ut ska handlingarna överlämnas till rättsinnehavaren det vill säga huvudmannen själv eller i det fall huvudmannen är avliden till dödsboet. Handlingarna ska förvaras på ett sådant sätt och i sådan ordning att det är lätt att ta fram dem ifall de efterfrågas. Anledningen är inte i första hand överförmyndarnämndens kontroll utan de krav på redovisning som huvudmannen själv eller hans släktingar kan ställa när uppdraget upphör. Saknas verifikationer kan det leda till skadeståndskrav från huvudmannen eller dödsboet och i värsta fall kan det leda till misstankar om förskingring med polisanmälan som följd. Förteckning, årsräkning och sluträkning skrivs under av ställföreträdaren på heder och samvete. När en handling skrivs under på heder och samvete innebär det att den som undertecknar handlingen intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som lämnat osanna eller ofullständiga uppgifter i ovanstående handlingar kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan det bli fråga om fängelse i upp till två år. Om redovisningen eller begärda bilagor inte lämnas in kan överförmyndarnämnden i förlängningen förelägga ställföreträdare att vid vite inkomma med handlingarna. 2 Blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning Överförmyndarnämndens blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha ett program vid namn Acrobat Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbsida. Vi rekommenderar att blanketterna fylls i på dator. Blanketten summerar då automatiskt posterna och underlättar ditt arbete. Fylls blanketten i för hand ska du använda en arkivbeständig penna och skriva tydligt. Blanketterna finns för nedladdning på Överst på blankettens framsida står det om redovisningen avser en årsräkning eller sluträkning. Kontrollera att rätt blankett används. Årsräkningen och sluträkningen är identiskt utformade bortsett från rubriken. Redogörelsen för årsräkningen i kapitel 4 kan sålunda även användas som en vägledning för sluträkningen.

6 Sida 6(30) Det står dig som ställföreträdare dock fritt att använda annan blankett eller t ex ett redovisningsprogram för gode män/förvaltare. 3 Överförmyndarens tillsyn Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn är till för att skydda de personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en ställföreträdare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Granskningen av årsräkningar är ett viktigt led i överförmyndarnämndens tillsyn över gode män och förvaltare. Huvudsyftet med granskningen är att kontrollera att huvudmannens medel använts för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att medlen är tryggt placerade och ger skälig avkastning. Vissa åtgärder får inte göras utan överförmyndarnämndens samtycke: Uttag av spärrande bankmedel Köp av aktier, konvertibler och vissa obligationer Placering i försäkringar Köp, försäljning, gåva och inteckning av fast egendom eller tomrätt Köp försäljning och pantsättning av bostadsrätt Utlåning av huvudmannens egendom Driva rörelse Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto Arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs Uthyrning och uppsägning av lägenhet Upptagande av lån för huvudman 3.1 Överförmyndarnämndens granskning Inlämnade redovisningshandlingar granskas enligt följande prioritetsordning Följande prioritetsordning ska användas vid granskningen av inkomna årsräkningar. Prio 1: Inkomna årsräkningar, komplett med tillhörande bilagor Prio 2: Årsräkningar som är tillbaka efter komplettering Prio 3: För sent inkomna årsräkningar Prio 4: Årsräkningar där arvode inte har begärts

7 Sida 7(30) 4 Förteckningen Förteckningen är grunden för uppdraget förvalta egendom och bildar också utgångspunkt för den årsräkning som senare under uppdraget ska lämnas in årligen. I förteckningen ska de tillgångar och skulder huvudmannen hade på dagen för förordnandet redovisas. En förteckning behöver inte lämnas in om förordnandet avser ett redan pågående ärende. Den nye ställföreträdaren tar då vid där den förre slutade. Dennes utgående balans i sluträkningen blir ingående balans för den nye ställföreträdaren. Förteckningen ska ifyllas med en beständig penna, på skrivmaskin eller fyllas i på dator och sedan skrivas ut och undertecknas med en beständig penna. Förteckningen ska enligt en bestämmelse i föräldrabalken undertecknas på heder och samvete. Förteckningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast två månader efter förordnandedagen. 4.1 Så här fyller Du i förteckningsblanketten Huvudman Huvudmannens namn, personnummer, adress, telefon till huvudmannens bostad och vistelseadress, t.ex. sjukhem, gruppbostad, sjukhus etc. God man Här skall Du fylla i Dina uppgifter om namn, adress, telefon mm. Vi ber Dig ange telefonnummer såväl till Din bostad som eventuellt arbete. Det är viktigt för oss att kunna ta kontakt med Dig. Om Du har mobiltelefon, telefax eller e-postadress ange gärna även dessa. Förordnandedag

8 Sida 8(30) Förordnandedag framgår av registerutdraget. Du skall redovisa värdet av tillgångar och skulder per denna dag. Det är alltså inte tillräckligt att ta sista årsbeskedet eller liknande från banken. Ofta är det nödvändigt att be banken ta fram ett särskilt kontobesked. Detsamma gäller eventuella aktiekurser med mera Tillgångar Tillgångar är kontanter, bankmedel, aktier, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter etc. All egendom av värde skall förtecknas. Här nedan ges råd hur olika slag av egendom skall anges. Tillgångar ska styrkas med saldobesked från bank, fondbolag, värdepappersbolag med flera. Kontanter Kontanter skall tas om hand och sättas in på en bankbok i huvudmannens namn. Kontanter skall bara undantagsvis förvaras av Dig. Detta t ex om Du skall betala en räkning kontant eller lämna pengar till huvudmannen, hemtjänsten instutitionspersonal eller liknande. Om Du har huvudmannens pengar hemma skall Du förvara dem åtskilda från Dina egna pengar. Bankmedel Du skall ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per förordnandedag. Beloppet skall vara exklusive upplupen ränta. Den redovisas i stället som inkomst i nästa årsräkning. Du behöver inte redovisa öresbelopp, utan avrunda till närmaste jämna belopp. Bifoga årsbesked och eller kontoutdrag.

9 Sida 9(30) Du skall styrka saldona med kontobesked från banken. Det skall tydligt framgå att kontot är spärrat. Påminn gärna banken om detta. Huvudmannens alla bankkonton skall enligt huvudregeln vara spärrade. Huvudmannen kan dock ha ett konto, t ex ett servicekonto eller ett personkonto, för löpande utgifter, och som inte är spärrat. Saldot på ett sådant konto bör inte mer än undantagsvis uppgå till mer än kr. Bankkonton och bankböcker skall stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto eller på ditt eget konto. Du skall se till att tillgångarna på bankböckerna har så bra ränta som möjligt. Om större belopp står på personkonto eller liknande, bör de placeras på konton med bättre avkastning. Samtliga konton ska redovisas. Även de som huvudmannen själv disponerar. Värdepapper Aktier skall redovisas med kursvärdet per förordnandedag. Det är inte deklarationsvärdet utan kursvärdet som skall anges. Du skall ange antalet aktier för varje slag av aktie. Fondandelar skall anges till antal per förordnandedagen. Detsamma gäller optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer skall anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Bilagor som styrker uppgifterna ska bifogas förteckningen. Fastighet Fastigheter skall redovisas med taxeringsvärdet. Att huvudmannen är ägare till fastigheten bör styrkas med lagfartsbevis. Det är bra om ett nytaget gravitationsbevis lämnas eftersom det även ger oss redovisning över vilka inteckningar som är uttagna i fastigheten. Bostadsrätt Bostadsrättslägenhet skall anges med ägd andel, förteckningens namn, föreningens namn och lägenhetens beteckning. Innehavet bör styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten. Lösöre Lösöre behöver normalt inte specificeras. Dyrbarare konst, samlingar, båtar, bilar, motorcyklar etc. bör dock anges. För konst och andra samlarföremål ska värderingsintyg lämnas in Skulder Skulder skall anges med varje fordringsägare för sig. Om samma inkassoföretag har flera borgenärer som söker betalning av huvudmannen skall varje borgenär ändå anges för sig. Eventuellt har huvudmannen ett bankfack som kan innehålla såväl kontanter som värdepapper, lagfarter med mera. För att få tillgång till bankfacket måste huvudmannen ge sitt samtycke.

10 Sida 10(30) 5 Årsräkningen Ställföreträdaren är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden gällande den ekonomiska förvaltningen. I årsräkningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder per den 1 januari ska också redovisas. Årsräkningen avseende föregående år ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast den 1 mars varje år. Lämnas inte årsräkningen in inom förskriven tid kan överförmyndarnämnden förelägga ställföreträdaren att vid vite inkomma med årsräkningen. Räcker inte blanketten till får bilagor användas. Årsräkningen ska ifyllas med arkivbeständig penna, på skrivmaskin eller vilket vi rekommenderar fylls i och skrivs ut via dator. Årsräkningen ska enligt en bestämmelse i föräldrabalken undertecknas på heder och samvete. Att skriva under en handling på heder och samvete innebär att det kan riktas straffansvar mot den som undertecknad handlingen om uppgifterna i handlingen är oriktiga. Nedan följer en beskrivning av hur årsräkningen lämpligen fylls i. Beskrivningen är också tillämplig på sluträkningen. 5.1 Årsräkning sidan 1

11 Sida 11(30) På första sidan ska du ange vilket kalenderår eller vilken tidsperiod redovisningen avser. Fält i blanketten som är markerade med en stjärna är obligatoriska. I fältet nedan fyller du i om du är god man, förvaltare eller förmyndare. Huvudmannens respektive ställföreträdarens personuppgifter fylls i dessa fält. Årsräkningen och sluträkningen ska enligt bestämmelserna i föräldrabalken avges på heder och samvete av ställföreträdaren.

12 Sida 12(30) 6 Årsräkning sidan Tillgångar den 1 januari eller per förordnande dag om ärendet påbörjats under året. Först i årsräkningen ska du redovisa tillgångarna som de såg ut vid periodens början. Det vill säga 1 januari eller om det är ett nytt uppdrag till det värde tillgångarna redovisades i förteckningen. Tillgångarna redovisas under två rubriker Bankkonton/kontanter och Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper. För en årsräkning är tillgångarna den 1 januari alltid exakt samma som tillgångarna den 31 december föregående år. Om ärendet började under året ska tillgångarna

13 Sida 13(30) uppgå till samma belopp som i förteckningen som lämnades in vid uppdragets början. Du behöver därför bara titta i föregående års granskade årsräkning eller i förteckningen och föra över de värden som noterats där. Om du upptäcker att tillgångarna i föregående årsräkning eller i förteckningen är redovisade till ett felaktigt belopp ska du ändå ange det beloppet som tillgångar vid periodens början. De felaktiga beloppen ska istället justeras genom differensen ta upp som en inkomst eller utgift i årsräkningen. Om till exempel ett bankkonto med kronor inte har redovisats i föregående årsräkning ska den summan redovisas som en inkomst under året. Bankkontot redovisas sedan på sidan tre som en tillgång vid årets slut under rubriken Bankkonton/kontanter. Räcker inte fälten i blanketten kan du i stället redovisa tillgångarna på en särskild bilaga. Det är dock viktigt att samtliga uppgifter som efterfrågas framgår tydligt av bilagan. 6.2 Bankkonton/kontanter Den ingående balansen i årsräkningen är det samma som den utgående balansen i föregående års årsräkning eller om det är ett nytt uppdrag till det värde tillgångarna redovisades i förteckningen. För bankkonton är det saldot på kontot som ska anges. Saldot återfinns på det årsbesked banken skickar ut eller på kontoutdraget. Observera att alla bankkonton ska vara belagda med överförmyndarspärr utom det fria kontot till exempel ett transaktionskonto som används för löpande utgifter. Det fria kontot ska ha en behållning på maximalt kr. Spärren hindrar gode män/förvaltare från att ta ut pengar utan överförmyndarnämndens tillåtelse. Huvudmannen har dock alltid full tillgång till sina konton vid ett god mansförordnande. För över varje enskild tillgångspost vad gäller bankkonton och kontanter från föregående års årsräknings utgående värden eller om ärendet är nytt från förteckningen till posterna under rubriken Bankkonton/Kontanter. Fylls blanketten i på dator kommer blanketten själv summera tillgångarna. I annat fall måste respektive kategori räknas ihop för hand. Glöm i så fall inte att fylla i rutorna Summa tillgångar på bankkonton/kontanter A

14 Sida 14(30) 6.3 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper Ingående balanser gällande fastigheter, bostadsrätter och värdepapper ska likt banktillgodohavandena enligt ovan överensstämma med föregående års granskade årsräkning eller i förteckningen. När det gäller värdepapper ska även antalet eller andelarna av till exempel aktier, fonder, obligationer anges i redogörelsen. Observera att det fortfarande gäller det ingående värdet i början på året vilket ska vara det samma som det utgående värdet på föregående års årsräkning eller om det är fråga om ett nytt ärende förteckningen. Samtliga fastigheter, värdepapper ska summeras vid rubriken Summa fastigheter, värdepapper. Fyller du i blanketten på dator summerar den automatiskt. 6.4 Inkomster under perioden I nedanstående fält på blankettens andra sida ska huvudmannens inkomster under perioden anges, det vill säga under året. Som inkomster i årsräkningen räknas huvudmannens lön, pension, bidrag, gåvor med mera. Dessa inkomster ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Detta gäller även om skatten dragits av direkt hos arbetsgivaren, försäkringskassan eller banken. Som inkomster räknas också finansiella inkomster som räntor, utdelningar, värdeökningar i huvudmannens tillgångar samt vinster vid försäljning av dessa. Dessa inkomster ska också redovisas brutto, det vill säga före skatt.

15 Sida 15(30) Samtliga inkomster ska summeras vid rubriken Summa inkomster B. Fylls blanketten i summerar den automatiskt. Nedan följer instruktioner, förklaringar och exempel på poster som kan vara aktuella att ta upp under kategorin Inkomster under perioden. Överförmyndarnämnden rekommenderar att nedanstående rubriker i förekommande fall används när årsräkningar och sluträkningar fylls i. Varje inkomst ska redovisas var för sig och beloppet ska redovisas brutto, före skatt Pension/AMF mm (före skatt) All pension som huvudmannen fått under perioden ska redovisas. För pension skickas alltid årsbesked ut från den som betalar ut pensionen, till exempel Pensionsmyndigheten eller AMF Pension. Observera att försäkringskassan och pensionsmyndigheten betalar ut både pension/ersättning och bostadstillägg/bostadsbidrag vid en och samma utbetalning. I årsräkningen måste dock dessa inkomster redovisas var för sig och får inte klumpas ihop i en post. Glöm inte pensionen ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Den skatt som pensionsutbetalaren dragit av och betalat direkt till skatteverket ska redovisas som utgift under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Årsbesked ska alltid bifogas årsräkningen för att verifiera redovisad pensionsinkomst Lön (före skatt) All lön huvudmannen fått från olika arbetsgivare under perioden ska redovisas. Glöm inte att lön ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Den skatt som arbetsgivaren dragit av och betalat direkt till skatteverket ska du redovisa som utgift under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Årsbesked från arbetsgivaren ska bifogas årsräkningen för att verifiera redovisad inkomst av lön Bostadsbidrag/bostadstillägg Det totala bostadsbidrag/bostadstillägg som under perioden betalats ut till huvudman ska redovisas. Eftersom bostadsbidrag/bostadstillägg är skattefritt ska den summa som utbetalats redovisas. Utbetalda belopp framgår av beslutet om bidrag samt av månadsavi från utbetalande myndighet. Du kan kontakta försäkringskassan/pensionsmyndigheten och begära att få årsbesked för bostadsbidrag och bostadstillägg. Verifikation för bidraget ska alltid bifogas årsräkningen. Om bidraget ändrats under perioden ska du bifoga verifikation för varje ändring Habiliteringsersättning/handikappersättning Habiliteringsersättning betalas ut av kommunen till personer med psykiskt eller fysiskt funktionshinder som deltar i så kallad daglig verksamhet. Ersättningen är

16 Sida 16(30) skattefri och utbetalas normalt månadsvis. Vid utbetalning av habiliteringsersättning sätts antingen pengarna in direkt på konto eller så skickas en utbetalningsavi till huvudmannen. Eftersom ersättning är skattefri ska du redovisa den summa som har utbetalats. Handikappersättning betalas ut av Försäkringskassan till huvudmän som på grund av sitt handikapp fått fördyrade levnadskostnader. En sådan fördyrad levnadskostnad kan vara att ha god man om huvudmannen själv betalar dennes arvode. Om din huvudman är ställd under godmanskap/förvaltarskap på grund av ett handikapp bör du därför ansöka om handikappersättning för honom/henne. Eftersom handikappersättning är skattefri ska du redovisa den summa som har utbetalats. Försäkringskassan skickar inte ut årsbesked ut med uppgifter om hur mycket handikappersättning som har utbetalats eftersom ersättningen inte är skattepliktig. Utbetalda belopp framgår dock av beslut om ersättning samt av månadsavi från försäkringskassan. Du kan kontakta försäkringskassan och begära att få årsbesked för handikappersättningen. Verifikation för ersättningen ska alltid bifogas Skatteåterbäring Huvudmannens skatteåterbäring ska också redovisas. Hur mycket som har utbetalats i återbäring framgår av det skattebesked avseende föregående års beskattning som skickats till huvudmannen under året. Om huvudmannen inte fått någon skatteåterbäring är det mycket troligt att kvarskatt istället inbetalats. Detta ska du redovisa som en utgift för kvarskatt under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Slutskattebeskedet från skatteverket ska bifogas årsräkningen Bankräntor På de flesta bankkonton betalas ränta ut från banken. Räntan utbetalas normalt den 31 december varje år och finns angiven i det årsbesked banken skickar ut. Om den totala räntan från en och samma bank överstiger 100 kronor kommer banken att betala in 30 % av räntan i skatt direkt till Skatteverket. I årsräkningen ska räntan redovisas brutto, det vill säga före skatt. Skatt ska redovisas som utgift under perioden på sidan 3. Årsbesked från bank där ränta och kontosaldon finns angivna ska alltid bifogas årsräkningen Aktieutdelning En aktieutdelning innebär att företaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Om huvudman äger aktier finns möjligheten att en utdelning skett under året. Hur mycket som betalats ut framgår av det årsbesked som din huvudmans bank/fondkommissionär skickat ut. I årsräkningen ska aktieutdelningar redovisas brutto, det vill säga före skatt. Endast det belopp som har utbetalats ska redovisas.

17 Sida 17(30) Ibland delar företag ut aktier istället för pengar till sina ägare. Dessa utdelningar ska inte redovisas här. När ett företag delar ut aktier istället för pengar ökar huvudmannens totala aktieinnehav och därmed värdet av detta. En utdelning av aktier kommer därför automatiskt att räknas in under den utgående summan på aktiekapital på sidan 3. Årsbesked avseende vp-konto eller motsvarande ska bifogas årsräkningen Inkomster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter Om huvudmannen t ex sålt en fastighet eller en bostadsrätt under året ska försäljningspriset före mäklaravgifter m.m. redovisas i årsräkningen som en inkomst. Hela försäljningspriset före eventuella skatter och arvoden ska redovisas. Mäklararvode redovisas som en separat utgift under punkten utgifter under perioden på sidan 3. Se mer under punkt Försäljningsavtal där försäljningspris ska bifogas årsräkningen Övriga inkomster Övriga inkomster som ska redovisas är då huvudman sålt en tillgång som inte varit upptagen i tillgångsredovisningen, till exempel en tavla eller en bil. Hela försäljningspriset redovisas som inkomst. Eventuella kostnader vid försäljningen t ex en rekonditionering av bilen ska redovisas som en utgift på sidan 3. Kvitton/försäljningsavtal ska bifogas årsräkningen Inkomster vid försäljning av aktier, fonder och obligationer Om huvudmannen sålt aktier, fonder, obligationer eller liknande under året ska försäljningspriset redovisas som inkomst. När till exempel aktier säljs tar den som förmedlar köpet vanligtvis ut en avgift för detta. Avgiften kallas när det gäller aktier för courtage. Det courtage eller arvode som tagits ut vid försäljning ska redovisas som separat utgift under punkten utgifter under perioden på sidan 3.se mer under punkt Hur mycket en tillgång sålts för respektive hur mycket som betalats i courtage framgår av den avräkningsnota säljaren och köparen alltid får av den som förmedlat affären. Avräkningsnotor eller annat underlag som styrker försäljningen ska bifogas årsräkningen. 6.5 Övriga Om huvudmannen haft inkomster under året som inte faller under någon av de tidigare punkterna ska även dessas redovisas under inkomster under perioden. Glöm inte att specificera vad inkomsterna avser. Exempel på inkomster som redovisas under övrigt är: Gåvor till huvudmannen, till exempel penninggåvor, aktier eller fastigheter tillgångar som tidigare inte varit kända/inte redovisats

18 Sida 18(30) utgifter som återbetalats till huvudmannen, till exempel i samband med uppsägning av försäkringar eller el-abonnemang. penninglån som under året givits till huvudmannen. försäljning av bil, tavlor, möbler m.m Observera att en inkomst som benämnas övrigt, diverse eller liknande inte är tillåtet, en årsräkning med ospecificerade poster kan inte godkännas. Posterna måste specificeras. Kvitton/försäljningsavtal eller motsvarande handlingar ska bifogas årsräkningen. 6.6 Summering I detta fällt ska summa tillgångar på bankkonton/kontanter A och summa inkomster summeras. Fylls blanketten i på dator summerar den posterna automatiskt.

19 Sida 19(30) 7 Årsräkning sidan 3 På sidan tre i årsräkningen ska huvudmannens utgifter under perioden anges samt årets utgående balanser avseende huvudmannens tillgångar

20 Sida 20(30) 7.1 Utgifter under perioden Som utgifter i årsräkningen räknas alla händelser som bidragit till att minska huvudmannens redovisade tillgångar. Hit räknas till exempel alla uttag och utbetalningar från huvudmannens konton samt skatt som betalats på pension, lön, räntor, aktieutdelningar med mera. Till utgifter räknas inte kontanter som förbrukats av huvudmannen själv eller av boendet efter att de tagits ut. Har huvudmannen fått kr i kontanter av sin gode man/förvaltare och köpt en jacka för dessa ska du bara redovisa själva uttaget under utgifter för perioden på sidan 3 i årsräkningen med till exempel specifikationen Medel lämnade till huvudmannen/boendet. Samtliga utgifter under året/perioden ska summeras vid rubriken Summa utgifter C. Fyller du i blanketten på dator summera den posterna automatiskt. Nedan följer instruktioner, förklaringar och exempel på poster som kan vara aktuella att ta upp under kategorin Utgifter under perioden. Överförmyndarnämnden rekommenderar att dessa rubriker i förekommande fall används när årsräkningar och sluträkningar fylls i Levnadsomkostnader (mat, kläder, hygienartiklar mm) Du ska redovisa alla utbetalningar avseende huvudmannens mat, kläder, hygienartiklar, prenumerationer på tidningar och liknande. Kvitton, fakturor och andra verifikat ska hållas i god ordning och finnas tillgängliga för granskning. Överförmyndarnämnden kan när som helst begära in dessa handlingar. Kvitton och fakturor för levnadsomkostnader behöver du dock inte bifoga årsräkningen till en början. Vi rekommenderar att levnadsomkostnaderna specificeras var för sig på en bilaga till årsräkningen och att totalsumman för levnadsomkostnaderna skrivs in på årsräkningen. Observera att vi inte kan slutföra granskningen av en inlämnad årseller sluträkning om de olika utgiftsposterna är redovisade var för sig.

21 Sida 21(30) Tv/Tele/El/Internet Kostnader för TV-licens, telefon-, mobiltelefon- och internetabonnemang samt elförbrukning ska redovisas. Redovisa kostnaderna var för sig. Får det inte plats i årsräkningen bifoga en bilaga där de olika posterna är specificerade. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna Försäkring Kostnader för försäkringar ska redovisas. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaden Sjukvård/Mediciner/Tandläkare Kostnader för sjukvård, tandvård, mediciner och liknande ska också redovisas under utgifter för perioden på sidan 3 i blanketten. Redovisa kostnaderna var för sig. Får det inte plats i årsräkningen bifoga en bilaga där de olika posterna är specificerade. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna Hyra Den hyra huvudmannen betalt under året ska redovisas. Observera att alla de hyror som betalats under året ska redovisas. Om hyra för januari nästkommande år betalats redan i december ska du redovisa även den. En hyresavi ska alltid bifogas årsräkningen. Har hyran ändrats under året ska även en avi för varje ändring bifogas Omsorgsavgifter Om din huvudman har hemtjänst, bor på ett äldreboende eller på något annan form av vårdhem ska eventuella de vård- och omsorgsavgifter som betalats för huvudmannens räkning redovisas. Om omsorgsavgifter faktureras på samma faktura som hyran, vilket är vanligt på exempelvis äldreboenden, behöver du inte särredovisa beloppen. Du kan redovisa hela summan som hyra och omvårdnadsavgift. Underlag ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna, till exempel kommunens avgiftsbeslut Betalning av skulder/lån Om huvudmannen har skulder vilka inneburit utbetalningar under året ska dessa redovisas som utgift under perioden. Alla betalningar med anknytning till skulderna ska redovisas, både betald ränta, avgifter och amorteringar. Huvudmannens totala skulder vid årets början respektive slut ska du specificera och redovisa på sidan 4 i blanketten under rubriken Skulder. Verifikat avseende ränta, avgifter och amorteringar ska alltid bifogas årsräkningen.

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer