Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun"

Transkript

1 Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i

2 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning Ställföreträdarens skyldigheter Blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning Överförmyndarens tillsyn Överförmyndarnämndens granskning Förteckningen Så här fyller Du i förteckningsblanketten Tillgångar Skulder Årsräkningen Årsräkning sidan Årsräkning sidan Tillgångar den 1 januari eller per förordnande dag om ärendet påbörjats under året Bankkonton/kontanter Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper Inkomster under perioden Pension/AMF mm (före skatt) Lön (före skatt) Bostadsbidrag/bostadstillägg Habiliteringsersättning/handikappersättning Skatteåterbäring Bankräntor Aktieutdelning Inkomster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter Övriga inkomster Inkomster vid försäljning av aktier, fonder och obligationer Övriga Summering Årsräkning sidan Utgifter under perioden Levnadsomkostnader (mat, kläder, hygienartiklar mm) Tv/Tele/El/Internet Försäkring Sjukvård/Mediciner/Tandläkare Hyra Omsorgsavgifter Betalning av skulder/lån Medel lämnade till huvudmannen/boendet Uttag som huvudmannen själv har gjort Inkomstskatt Under året inbetald kvarskatt Arvode betalt av huvudmannen (inklusive sociala avgifter) Courtage och mäklararvode Köp av aktier/fondandelar/obligationer med mera Övrigt (specificeras) Tillgångar per upphörandedagen Bankkonton/Kontanter Övriga tillgångar Fastigheter, bostadsrätter och värdepapper Fastigheter och bostadsrätter Värdepapper; aktier, fonder, obligationer m.m... 25

3 Sida 3(30) 7.5 Summering Årsräkning sidan Skulder/Lån Sluträkning Hur länge ska handlingar sparas Sammanställning på handlingar som i förekommande fall ska bifogas till års- och sluträkningen Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året Inkomster under perioden Utgifter under perioden Tillgångar vid årets slut eller upphörande datum: Bankkonton/kontanter Fastigheter, bostadsrätten, värdepapper Skulder Kontaktuppgifter... 30

4 Sida 4(30) Inledning Denna handbok är tänkt att ge dig, som god man/förvaltare (ställföreträdare), en vägledning i hur du ska redovisa ditt uppdrag för överförmyndarnämnden. Tyngdpunkten i handboken ligger på hur förteckning, års- och sluträkningsblanketterna ska fyllas i. Handboken är ett levande dokument och revideras löpande. Den senaste version finns för nedladdning på kommunens hemsida eller kan hämtas på överförmyndarkontoret. Är du ny som ställföreträdare rekommenderar vi att du först läser Överförmyndarnämndens handbok för gode män och förvaltare, handboken finns tillgänglig på kommunens hemsida och på överförmyndarkontoret. Har du några frågor kring handboken eller ditt uppdrag i övrigt är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Kontaktuppgifter finner du längst bak i handboken.

5 Sida 5(30) 1 Ställföreträdarens skyldigheter Ställföreträdaren ska enligt föräldrabalken fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt under året. Till exempel genom att löpande föra kassabok över huvudmannens ekonomi. Det underlättar också om du gör en avstämning varje månad av huvudmans inkomster och utgifter. Att göra en sammanställning av årets alla händelser på en gång leder ofta till felaktigheter i redovisningen och bör undvikas. Observera att alla handlingar så som verifikationer och kvitton som gäller förvaltningen av en huvudmans inkomster, utgifter och tillgångar ska sparas löpande under uppdraget och i tre kalenderår efter det att uppdraget upphört. När tiden gått ut ska handlingarna överlämnas till rättsinnehavaren det vill säga huvudmannen själv eller i det fall huvudmannen är avliden till dödsboet. Handlingarna ska förvaras på ett sådant sätt och i sådan ordning att det är lätt att ta fram dem ifall de efterfrågas. Anledningen är inte i första hand överförmyndarnämndens kontroll utan de krav på redovisning som huvudmannen själv eller hans släktingar kan ställa när uppdraget upphör. Saknas verifikationer kan det leda till skadeståndskrav från huvudmannen eller dödsboet och i värsta fall kan det leda till misstankar om förskingring med polisanmälan som följd. Förteckning, årsräkning och sluträkning skrivs under av ställföreträdaren på heder och samvete. När en handling skrivs under på heder och samvete innebär det att den som undertecknar handlingen intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som lämnat osanna eller ofullständiga uppgifter i ovanstående handlingar kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan det bli fråga om fängelse i upp till två år. Om redovisningen eller begärda bilagor inte lämnas in kan överförmyndarnämnden i förlängningen förelägga ställföreträdare att vid vite inkomma med handlingarna. 2 Blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning Överförmyndarnämndens blanketter för förteckning, årsräkning och sluträkning är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha ett program vid namn Acrobat Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbsida. Vi rekommenderar att blanketterna fylls i på dator. Blanketten summerar då automatiskt posterna och underlättar ditt arbete. Fylls blanketten i för hand ska du använda en arkivbeständig penna och skriva tydligt. Blanketterna finns för nedladdning på Överst på blankettens framsida står det om redovisningen avser en årsräkning eller sluträkning. Kontrollera att rätt blankett används. Årsräkningen och sluträkningen är identiskt utformade bortsett från rubriken. Redogörelsen för årsräkningen i kapitel 4 kan sålunda även användas som en vägledning för sluträkningen.

6 Sida 6(30) Det står dig som ställföreträdare dock fritt att använda annan blankett eller t ex ett redovisningsprogram för gode män/förvaltare. 3 Överförmyndarens tillsyn Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn är till för att skydda de personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en ställföreträdare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Granskningen av årsräkningar är ett viktigt led i överförmyndarnämndens tillsyn över gode män och förvaltare. Huvudsyftet med granskningen är att kontrollera att huvudmannens medel använts för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att medlen är tryggt placerade och ger skälig avkastning. Vissa åtgärder får inte göras utan överförmyndarnämndens samtycke: Uttag av spärrande bankmedel Köp av aktier, konvertibler och vissa obligationer Placering i försäkringar Köp, försäljning, gåva och inteckning av fast egendom eller tomrätt Köp försäljning och pantsättning av bostadsrätt Utlåning av huvudmannens egendom Driva rörelse Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto Arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs Uthyrning och uppsägning av lägenhet Upptagande av lån för huvudman 3.1 Överförmyndarnämndens granskning Inlämnade redovisningshandlingar granskas enligt följande prioritetsordning Följande prioritetsordning ska användas vid granskningen av inkomna årsräkningar. Prio 1: Inkomna årsräkningar, komplett med tillhörande bilagor Prio 2: Årsräkningar som är tillbaka efter komplettering Prio 3: För sent inkomna årsräkningar Prio 4: Årsräkningar där arvode inte har begärts

7 Sida 7(30) 4 Förteckningen Förteckningen är grunden för uppdraget förvalta egendom och bildar också utgångspunkt för den årsräkning som senare under uppdraget ska lämnas in årligen. I förteckningen ska de tillgångar och skulder huvudmannen hade på dagen för förordnandet redovisas. En förteckning behöver inte lämnas in om förordnandet avser ett redan pågående ärende. Den nye ställföreträdaren tar då vid där den förre slutade. Dennes utgående balans i sluträkningen blir ingående balans för den nye ställföreträdaren. Förteckningen ska ifyllas med en beständig penna, på skrivmaskin eller fyllas i på dator och sedan skrivas ut och undertecknas med en beständig penna. Förteckningen ska enligt en bestämmelse i föräldrabalken undertecknas på heder och samvete. Förteckningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast två månader efter förordnandedagen. 4.1 Så här fyller Du i förteckningsblanketten Huvudman Huvudmannens namn, personnummer, adress, telefon till huvudmannens bostad och vistelseadress, t.ex. sjukhem, gruppbostad, sjukhus etc. God man Här skall Du fylla i Dina uppgifter om namn, adress, telefon mm. Vi ber Dig ange telefonnummer såväl till Din bostad som eventuellt arbete. Det är viktigt för oss att kunna ta kontakt med Dig. Om Du har mobiltelefon, telefax eller e-postadress ange gärna även dessa. Förordnandedag

8 Sida 8(30) Förordnandedag framgår av registerutdraget. Du skall redovisa värdet av tillgångar och skulder per denna dag. Det är alltså inte tillräckligt att ta sista årsbeskedet eller liknande från banken. Ofta är det nödvändigt att be banken ta fram ett särskilt kontobesked. Detsamma gäller eventuella aktiekurser med mera Tillgångar Tillgångar är kontanter, bankmedel, aktier, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter etc. All egendom av värde skall förtecknas. Här nedan ges råd hur olika slag av egendom skall anges. Tillgångar ska styrkas med saldobesked från bank, fondbolag, värdepappersbolag med flera. Kontanter Kontanter skall tas om hand och sättas in på en bankbok i huvudmannens namn. Kontanter skall bara undantagsvis förvaras av Dig. Detta t ex om Du skall betala en räkning kontant eller lämna pengar till huvudmannen, hemtjänsten instutitionspersonal eller liknande. Om Du har huvudmannens pengar hemma skall Du förvara dem åtskilda från Dina egna pengar. Bankmedel Du skall ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per förordnandedag. Beloppet skall vara exklusive upplupen ränta. Den redovisas i stället som inkomst i nästa årsräkning. Du behöver inte redovisa öresbelopp, utan avrunda till närmaste jämna belopp. Bifoga årsbesked och eller kontoutdrag.

9 Sida 9(30) Du skall styrka saldona med kontobesked från banken. Det skall tydligt framgå att kontot är spärrat. Påminn gärna banken om detta. Huvudmannens alla bankkonton skall enligt huvudregeln vara spärrade. Huvudmannen kan dock ha ett konto, t ex ett servicekonto eller ett personkonto, för löpande utgifter, och som inte är spärrat. Saldot på ett sådant konto bör inte mer än undantagsvis uppgå till mer än kr. Bankkonton och bankböcker skall stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto eller på ditt eget konto. Du skall se till att tillgångarna på bankböckerna har så bra ränta som möjligt. Om större belopp står på personkonto eller liknande, bör de placeras på konton med bättre avkastning. Samtliga konton ska redovisas. Även de som huvudmannen själv disponerar. Värdepapper Aktier skall redovisas med kursvärdet per förordnandedag. Det är inte deklarationsvärdet utan kursvärdet som skall anges. Du skall ange antalet aktier för varje slag av aktie. Fondandelar skall anges till antal per förordnandedagen. Detsamma gäller optioner, teckningsrätter och andra finansiella instrument. Obligationer skall anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Bilagor som styrker uppgifterna ska bifogas förteckningen. Fastighet Fastigheter skall redovisas med taxeringsvärdet. Att huvudmannen är ägare till fastigheten bör styrkas med lagfartsbevis. Det är bra om ett nytaget gravitationsbevis lämnas eftersom det även ger oss redovisning över vilka inteckningar som är uttagna i fastigheten. Bostadsrätt Bostadsrättslägenhet skall anges med ägd andel, förteckningens namn, föreningens namn och lägenhetens beteckning. Innehavet bör styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten. Lösöre Lösöre behöver normalt inte specificeras. Dyrbarare konst, samlingar, båtar, bilar, motorcyklar etc. bör dock anges. För konst och andra samlarföremål ska värderingsintyg lämnas in Skulder Skulder skall anges med varje fordringsägare för sig. Om samma inkassoföretag har flera borgenärer som söker betalning av huvudmannen skall varje borgenär ändå anges för sig. Eventuellt har huvudmannen ett bankfack som kan innehålla såväl kontanter som värdepapper, lagfarter med mera. För att få tillgång till bankfacket måste huvudmannen ge sitt samtycke.

10 Sida 10(30) 5 Årsräkningen Ställföreträdaren är redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden gällande den ekonomiska förvaltningen. I årsräkningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder per den 1 januari ska också redovisas. Årsräkningen avseende föregående år ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast den 1 mars varje år. Lämnas inte årsräkningen in inom förskriven tid kan överförmyndarnämnden förelägga ställföreträdaren att vid vite inkomma med årsräkningen. Räcker inte blanketten till får bilagor användas. Årsräkningen ska ifyllas med arkivbeständig penna, på skrivmaskin eller vilket vi rekommenderar fylls i och skrivs ut via dator. Årsräkningen ska enligt en bestämmelse i föräldrabalken undertecknas på heder och samvete. Att skriva under en handling på heder och samvete innebär att det kan riktas straffansvar mot den som undertecknad handlingen om uppgifterna i handlingen är oriktiga. Nedan följer en beskrivning av hur årsräkningen lämpligen fylls i. Beskrivningen är också tillämplig på sluträkningen. 5.1 Årsräkning sidan 1

11 Sida 11(30) På första sidan ska du ange vilket kalenderår eller vilken tidsperiod redovisningen avser. Fält i blanketten som är markerade med en stjärna är obligatoriska. I fältet nedan fyller du i om du är god man, förvaltare eller förmyndare. Huvudmannens respektive ställföreträdarens personuppgifter fylls i dessa fält. Årsräkningen och sluträkningen ska enligt bestämmelserna i föräldrabalken avges på heder och samvete av ställföreträdaren.

12 Sida 12(30) 6 Årsräkning sidan Tillgångar den 1 januari eller per förordnande dag om ärendet påbörjats under året. Först i årsräkningen ska du redovisa tillgångarna som de såg ut vid periodens början. Det vill säga 1 januari eller om det är ett nytt uppdrag till det värde tillgångarna redovisades i förteckningen. Tillgångarna redovisas under två rubriker Bankkonton/kontanter och Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper. För en årsräkning är tillgångarna den 1 januari alltid exakt samma som tillgångarna den 31 december föregående år. Om ärendet började under året ska tillgångarna

13 Sida 13(30) uppgå till samma belopp som i förteckningen som lämnades in vid uppdragets början. Du behöver därför bara titta i föregående års granskade årsräkning eller i förteckningen och föra över de värden som noterats där. Om du upptäcker att tillgångarna i föregående årsräkning eller i förteckningen är redovisade till ett felaktigt belopp ska du ändå ange det beloppet som tillgångar vid periodens början. De felaktiga beloppen ska istället justeras genom differensen ta upp som en inkomst eller utgift i årsräkningen. Om till exempel ett bankkonto med kronor inte har redovisats i föregående årsräkning ska den summan redovisas som en inkomst under året. Bankkontot redovisas sedan på sidan tre som en tillgång vid årets slut under rubriken Bankkonton/kontanter. Räcker inte fälten i blanketten kan du i stället redovisa tillgångarna på en särskild bilaga. Det är dock viktigt att samtliga uppgifter som efterfrågas framgår tydligt av bilagan. 6.2 Bankkonton/kontanter Den ingående balansen i årsräkningen är det samma som den utgående balansen i föregående års årsräkning eller om det är ett nytt uppdrag till det värde tillgångarna redovisades i förteckningen. För bankkonton är det saldot på kontot som ska anges. Saldot återfinns på det årsbesked banken skickar ut eller på kontoutdraget. Observera att alla bankkonton ska vara belagda med överförmyndarspärr utom det fria kontot till exempel ett transaktionskonto som används för löpande utgifter. Det fria kontot ska ha en behållning på maximalt kr. Spärren hindrar gode män/förvaltare från att ta ut pengar utan överförmyndarnämndens tillåtelse. Huvudmannen har dock alltid full tillgång till sina konton vid ett god mansförordnande. För över varje enskild tillgångspost vad gäller bankkonton och kontanter från föregående års årsräknings utgående värden eller om ärendet är nytt från förteckningen till posterna under rubriken Bankkonton/Kontanter. Fylls blanketten i på dator kommer blanketten själv summera tillgångarna. I annat fall måste respektive kategori räknas ihop för hand. Glöm i så fall inte att fylla i rutorna Summa tillgångar på bankkonton/kontanter A

14 Sida 14(30) 6.3 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper Ingående balanser gällande fastigheter, bostadsrätter och värdepapper ska likt banktillgodohavandena enligt ovan överensstämma med föregående års granskade årsräkning eller i förteckningen. När det gäller värdepapper ska även antalet eller andelarna av till exempel aktier, fonder, obligationer anges i redogörelsen. Observera att det fortfarande gäller det ingående värdet i början på året vilket ska vara det samma som det utgående värdet på föregående års årsräkning eller om det är fråga om ett nytt ärende förteckningen. Samtliga fastigheter, värdepapper ska summeras vid rubriken Summa fastigheter, värdepapper. Fyller du i blanketten på dator summerar den automatiskt. 6.4 Inkomster under perioden I nedanstående fält på blankettens andra sida ska huvudmannens inkomster under perioden anges, det vill säga under året. Som inkomster i årsräkningen räknas huvudmannens lön, pension, bidrag, gåvor med mera. Dessa inkomster ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Detta gäller även om skatten dragits av direkt hos arbetsgivaren, försäkringskassan eller banken. Som inkomster räknas också finansiella inkomster som räntor, utdelningar, värdeökningar i huvudmannens tillgångar samt vinster vid försäljning av dessa. Dessa inkomster ska också redovisas brutto, det vill säga före skatt.

15 Sida 15(30) Samtliga inkomster ska summeras vid rubriken Summa inkomster B. Fylls blanketten i summerar den automatiskt. Nedan följer instruktioner, förklaringar och exempel på poster som kan vara aktuella att ta upp under kategorin Inkomster under perioden. Överförmyndarnämnden rekommenderar att nedanstående rubriker i förekommande fall används när årsräkningar och sluträkningar fylls i. Varje inkomst ska redovisas var för sig och beloppet ska redovisas brutto, före skatt Pension/AMF mm (före skatt) All pension som huvudmannen fått under perioden ska redovisas. För pension skickas alltid årsbesked ut från den som betalar ut pensionen, till exempel Pensionsmyndigheten eller AMF Pension. Observera att försäkringskassan och pensionsmyndigheten betalar ut både pension/ersättning och bostadstillägg/bostadsbidrag vid en och samma utbetalning. I årsräkningen måste dock dessa inkomster redovisas var för sig och får inte klumpas ihop i en post. Glöm inte pensionen ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Den skatt som pensionsutbetalaren dragit av och betalat direkt till skatteverket ska redovisas som utgift under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Årsbesked ska alltid bifogas årsräkningen för att verifiera redovisad pensionsinkomst Lön (före skatt) All lön huvudmannen fått från olika arbetsgivare under perioden ska redovisas. Glöm inte att lön ska redovisas brutto, det vill säga före skatt. Den skatt som arbetsgivaren dragit av och betalat direkt till skatteverket ska du redovisa som utgift under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Årsbesked från arbetsgivaren ska bifogas årsräkningen för att verifiera redovisad inkomst av lön Bostadsbidrag/bostadstillägg Det totala bostadsbidrag/bostadstillägg som under perioden betalats ut till huvudman ska redovisas. Eftersom bostadsbidrag/bostadstillägg är skattefritt ska den summa som utbetalats redovisas. Utbetalda belopp framgår av beslutet om bidrag samt av månadsavi från utbetalande myndighet. Du kan kontakta försäkringskassan/pensionsmyndigheten och begära att få årsbesked för bostadsbidrag och bostadstillägg. Verifikation för bidraget ska alltid bifogas årsräkningen. Om bidraget ändrats under perioden ska du bifoga verifikation för varje ändring Habiliteringsersättning/handikappersättning Habiliteringsersättning betalas ut av kommunen till personer med psykiskt eller fysiskt funktionshinder som deltar i så kallad daglig verksamhet. Ersättningen är

16 Sida 16(30) skattefri och utbetalas normalt månadsvis. Vid utbetalning av habiliteringsersättning sätts antingen pengarna in direkt på konto eller så skickas en utbetalningsavi till huvudmannen. Eftersom ersättning är skattefri ska du redovisa den summa som har utbetalats. Handikappersättning betalas ut av Försäkringskassan till huvudmän som på grund av sitt handikapp fått fördyrade levnadskostnader. En sådan fördyrad levnadskostnad kan vara att ha god man om huvudmannen själv betalar dennes arvode. Om din huvudman är ställd under godmanskap/förvaltarskap på grund av ett handikapp bör du därför ansöka om handikappersättning för honom/henne. Eftersom handikappersättning är skattefri ska du redovisa den summa som har utbetalats. Försäkringskassan skickar inte ut årsbesked ut med uppgifter om hur mycket handikappersättning som har utbetalats eftersom ersättningen inte är skattepliktig. Utbetalda belopp framgår dock av beslut om ersättning samt av månadsavi från försäkringskassan. Du kan kontakta försäkringskassan och begära att få årsbesked för handikappersättningen. Verifikation för ersättningen ska alltid bifogas Skatteåterbäring Huvudmannens skatteåterbäring ska också redovisas. Hur mycket som har utbetalats i återbäring framgår av det skattebesked avseende föregående års beskattning som skickats till huvudmannen under året. Om huvudmannen inte fått någon skatteåterbäring är det mycket troligt att kvarskatt istället inbetalats. Detta ska du redovisa som en utgift för kvarskatt under Utgifter under perioden på sida 3 i blanketten. Slutskattebeskedet från skatteverket ska bifogas årsräkningen Bankräntor På de flesta bankkonton betalas ränta ut från banken. Räntan utbetalas normalt den 31 december varje år och finns angiven i det årsbesked banken skickar ut. Om den totala räntan från en och samma bank överstiger 100 kronor kommer banken att betala in 30 % av räntan i skatt direkt till Skatteverket. I årsräkningen ska räntan redovisas brutto, det vill säga före skatt. Skatt ska redovisas som utgift under perioden på sidan 3. Årsbesked från bank där ränta och kontosaldon finns angivna ska alltid bifogas årsräkningen Aktieutdelning En aktieutdelning innebär att företaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Om huvudman äger aktier finns möjligheten att en utdelning skett under året. Hur mycket som betalats ut framgår av det årsbesked som din huvudmans bank/fondkommissionär skickat ut. I årsräkningen ska aktieutdelningar redovisas brutto, det vill säga före skatt. Endast det belopp som har utbetalats ska redovisas.

17 Sida 17(30) Ibland delar företag ut aktier istället för pengar till sina ägare. Dessa utdelningar ska inte redovisas här. När ett företag delar ut aktier istället för pengar ökar huvudmannens totala aktieinnehav och därmed värdet av detta. En utdelning av aktier kommer därför automatiskt att räknas in under den utgående summan på aktiekapital på sidan 3. Årsbesked avseende vp-konto eller motsvarande ska bifogas årsräkningen Inkomster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter Om huvudmannen t ex sålt en fastighet eller en bostadsrätt under året ska försäljningspriset före mäklaravgifter m.m. redovisas i årsräkningen som en inkomst. Hela försäljningspriset före eventuella skatter och arvoden ska redovisas. Mäklararvode redovisas som en separat utgift under punkten utgifter under perioden på sidan 3. Se mer under punkt Försäljningsavtal där försäljningspris ska bifogas årsräkningen Övriga inkomster Övriga inkomster som ska redovisas är då huvudman sålt en tillgång som inte varit upptagen i tillgångsredovisningen, till exempel en tavla eller en bil. Hela försäljningspriset redovisas som inkomst. Eventuella kostnader vid försäljningen t ex en rekonditionering av bilen ska redovisas som en utgift på sidan 3. Kvitton/försäljningsavtal ska bifogas årsräkningen Inkomster vid försäljning av aktier, fonder och obligationer Om huvudmannen sålt aktier, fonder, obligationer eller liknande under året ska försäljningspriset redovisas som inkomst. När till exempel aktier säljs tar den som förmedlar köpet vanligtvis ut en avgift för detta. Avgiften kallas när det gäller aktier för courtage. Det courtage eller arvode som tagits ut vid försäljning ska redovisas som separat utgift under punkten utgifter under perioden på sidan 3.se mer under punkt Hur mycket en tillgång sålts för respektive hur mycket som betalats i courtage framgår av den avräkningsnota säljaren och köparen alltid får av den som förmedlat affären. Avräkningsnotor eller annat underlag som styrker försäljningen ska bifogas årsräkningen. 6.5 Övriga Om huvudmannen haft inkomster under året som inte faller under någon av de tidigare punkterna ska även dessas redovisas under inkomster under perioden. Glöm inte att specificera vad inkomsterna avser. Exempel på inkomster som redovisas under övrigt är: Gåvor till huvudmannen, till exempel penninggåvor, aktier eller fastigheter tillgångar som tidigare inte varit kända/inte redovisats

18 Sida 18(30) utgifter som återbetalats till huvudmannen, till exempel i samband med uppsägning av försäkringar eller el-abonnemang. penninglån som under året givits till huvudmannen. försäljning av bil, tavlor, möbler m.m Observera att en inkomst som benämnas övrigt, diverse eller liknande inte är tillåtet, en årsräkning med ospecificerade poster kan inte godkännas. Posterna måste specificeras. Kvitton/försäljningsavtal eller motsvarande handlingar ska bifogas årsräkningen. 6.6 Summering I detta fällt ska summa tillgångar på bankkonton/kontanter A och summa inkomster summeras. Fylls blanketten i på dator summerar den posterna automatiskt.

19 Sida 19(30) 7 Årsräkning sidan 3 På sidan tre i årsräkningen ska huvudmannens utgifter under perioden anges samt årets utgående balanser avseende huvudmannens tillgångar

20 Sida 20(30) 7.1 Utgifter under perioden Som utgifter i årsräkningen räknas alla händelser som bidragit till att minska huvudmannens redovisade tillgångar. Hit räknas till exempel alla uttag och utbetalningar från huvudmannens konton samt skatt som betalats på pension, lön, räntor, aktieutdelningar med mera. Till utgifter räknas inte kontanter som förbrukats av huvudmannen själv eller av boendet efter att de tagits ut. Har huvudmannen fått kr i kontanter av sin gode man/förvaltare och köpt en jacka för dessa ska du bara redovisa själva uttaget under utgifter för perioden på sidan 3 i årsräkningen med till exempel specifikationen Medel lämnade till huvudmannen/boendet. Samtliga utgifter under året/perioden ska summeras vid rubriken Summa utgifter C. Fyller du i blanketten på dator summera den posterna automatiskt. Nedan följer instruktioner, förklaringar och exempel på poster som kan vara aktuella att ta upp under kategorin Utgifter under perioden. Överförmyndarnämnden rekommenderar att dessa rubriker i förekommande fall används när årsräkningar och sluträkningar fylls i Levnadsomkostnader (mat, kläder, hygienartiklar mm) Du ska redovisa alla utbetalningar avseende huvudmannens mat, kläder, hygienartiklar, prenumerationer på tidningar och liknande. Kvitton, fakturor och andra verifikat ska hållas i god ordning och finnas tillgängliga för granskning. Överförmyndarnämnden kan när som helst begära in dessa handlingar. Kvitton och fakturor för levnadsomkostnader behöver du dock inte bifoga årsräkningen till en början. Vi rekommenderar att levnadsomkostnaderna specificeras var för sig på en bilaga till årsräkningen och att totalsumman för levnadsomkostnaderna skrivs in på årsräkningen. Observera att vi inte kan slutföra granskningen av en inlämnad årseller sluträkning om de olika utgiftsposterna är redovisade var för sig.

21 Sida 21(30) Tv/Tele/El/Internet Kostnader för TV-licens, telefon-, mobiltelefon- och internetabonnemang samt elförbrukning ska redovisas. Redovisa kostnaderna var för sig. Får det inte plats i årsräkningen bifoga en bilaga där de olika posterna är specificerade. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna Försäkring Kostnader för försäkringar ska redovisas. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaden Sjukvård/Mediciner/Tandläkare Kostnader för sjukvård, tandvård, mediciner och liknande ska också redovisas under utgifter för perioden på sidan 3 i blanketten. Redovisa kostnaderna var för sig. Får det inte plats i årsräkningen bifoga en bilaga där de olika posterna är specificerade. Verifikationer ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna Hyra Den hyra huvudmannen betalt under året ska redovisas. Observera att alla de hyror som betalats under året ska redovisas. Om hyra för januari nästkommande år betalats redan i december ska du redovisa även den. En hyresavi ska alltid bifogas årsräkningen. Har hyran ändrats under året ska även en avi för varje ändring bifogas Omsorgsavgifter Om din huvudman har hemtjänst, bor på ett äldreboende eller på något annan form av vårdhem ska eventuella de vård- och omsorgsavgifter som betalats för huvudmannens räkning redovisas. Om omsorgsavgifter faktureras på samma faktura som hyran, vilket är vanligt på exempelvis äldreboenden, behöver du inte särredovisa beloppen. Du kan redovisa hela summan som hyra och omvårdnadsavgift. Underlag ska bifogas årsräkningen som styrker kostnaderna, till exempel kommunens avgiftsbeslut Betalning av skulder/lån Om huvudmannen har skulder vilka inneburit utbetalningar under året ska dessa redovisas som utgift under perioden. Alla betalningar med anknytning till skulderna ska redovisas, både betald ränta, avgifter och amorteringar. Huvudmannens totala skulder vid årets början respektive slut ska du specificera och redovisa på sidan 4 i blanketten under rubriken Skulder. Verifikat avseende ränta, avgifter och amorteringar ska alltid bifogas årsräkningen.

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-07-21 Sida 2(28) Innehållsförteckning Inledning...4 1 Ställföreträdarens skyldigheter...5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Lathund för årsräkning

Lathund för årsräkning Lathund för årsräkning 2011-12-08 Sida 2(10) Inledning Följande lathund är en förenklad beskrivning av hur årsräkningen ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas årsräkningen. Lathunden kan också

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

HANDBOK FÖR REDOVISNING

HANDBOK FÖR REDOVISNING Överförmyndarnämnden HANDBOK FÖR REDOVISNING - en hjälp för Dig som god man, förvaltare eller förmyndare INNEHÅLL INLEDNING... 3 FRAMSIDAN... 4 A= TILLGÅNGAR VID PERIODENS BÖRJAN (Föregående periods slut)...

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag!

Välkommen till ditt uppdrag! VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR VÄLKOMMEN SOM GOD MAN / FÖRVALTARE Välkommen till ditt uppdrag! Du har nu fått ett beslut om att du är förordnad som ställföreträdare för din huvudman. Det innebär

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Du ska nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs

Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Sluträkning Skicka blanketten eller lämna i Stadshusets reception, Centralgatan 20, Höganäs Höganäs Överförmyndarnämnd 263 82 Höganäs Besöksadress: Centralgatan 20 Huvudman / Myndling Namn Personnummer

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Till särskilt förordnade förmyndare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING / SLUTRÄKNING / REDOGÖRELSE Årsräkning / sluträkningen syftar till kontroll av att den underåriges tillgångar i skälig omfattning använts

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress

Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer. Gatuadress Postnummer Postadress. Vistelseadress Postnummer Postadress ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Årsräkning år Sluträkning Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadress God man/förvaltare/förmyndare Namn

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift

LATHUND. för redovisningar. Förteckning Årsräkning /Årsuppgift LATHUND för redovisningar Förteckning Årsräkning /Årsuppgift Så här fyller du i FÖRTECKNING över egendom 1 Huvudmannens namn och personnummer 2 Ställföreträdarens (ditt) namn 3 Datum för förordnandet TILLGÅNGAR

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare. Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m.

Välkommen som god man/förvaltare. Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m. Välkommen som god man/förvaltare Information om godmanskap/ förvaltarskap m.m. 2 / Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 3 Dina första uppgifter 4 Dina övriga

Läs mer

Instuktioner för att utföra en årsräkning

Instuktioner för att utföra en årsräkning KIRUNA KOMMUN Överförmyndarnämnden Instuktioner för att utföra en årsräkning Enligt föräldrabalken 16 kap 1 ska överförmyndaren utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltarens verksamhet. Det innebär

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning INSÄNDES SENAST DEN 1 MARS TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VÄRMDÖ VAXHOLM Kalenderår Del av år, datum, fr o m t o m Underårig Namn Telefon Personnummer Namn God man/förordnad förmyndare

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi

Förvalta egendom. En guide för dig som sköter någon annans ekonomi Förvalta egendom En guide för dig som sköter någon annans ekonomi En guide för dig som sköter någon annans ekonomi Den här broschyren är ett stöd för dig som ställföreträdare med uppdrag att förvalta

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

SYDNÄRKES ÖVERFÖRMYNDARKANSLI

SYDNÄRKES ÖVERFÖRMYNDARKANSLI uppdrag kommen till ditt Information om ställföreträdarskap Godmanskap och förvaltarskap Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man/förvaltare! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Att vara god man/förvaltare

Att vara god man/förvaltare Att vara god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/ förvaltare, en vägledning och stöd i det kommande arbetet. Vi hälsar dig välkommen till uppdraget som ställföreträdare.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Nyhetsbrev november 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev november 2014 till dig som är god man och förvaltare Detta är årets sista nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Hemsidan Gör det gärna till en vana att då och då gå in på nämndens

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder)

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) ANSÖKAN Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning

Användarmanual Godman Redovisning Användarmanual Godman Redovisning Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren Information om godmanskap och förvaltarskap 1 1 Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010 Samverkan Den 1 januari gick överförmyndarverksamheterna från Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö ihop till en gemensam organisation och nämnd. Trots tidiga förberedelser haltade verksamheten

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode)

Födelsedatum/personnummer. Färdtidsersättning timmar enligt bilaga 1 (endast vid timarvode) Ansökan 031-315 18 80 (Period fr.o.m. t.o.m.) Arvode och kostnadsersättning 12 kap. 16 föräldrabalken 1. Personuppgifter God man/förvaltare/förordnad förmyndare m.m Adress Postadress 2. Godmanskapet avser

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare. Information om uppdraget som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare. Information om uppdraget som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Information om uppdraget som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge dig som nybliven

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare

Handbok för Ställföreträdare Handbok för Ställföreträdare Information och vägledning angående uppdraget som God man eller förvaltare ~ 1 ~ Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten...

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare

Välkommen som god man/förvaltare 1 Välkommen som god man/förvaltare Du är av tingsrätten/överförmyndaren förordnad till god man/förvaltare. Ditt uppdrag står därmed under tillsyn av överförmyndaren, vilket är en tillsynsmyndighet som

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress:

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress: Information från Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun Postadress: Besöksadress: Överförmyndarnämnden Kommunhuset 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41 e-post adress: overformyndarnamnden@nordmaling.se Telefon:

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning

Användarmanual Godman Redovisning Användarmanual Godman Redovisning Version 2010 rev2 Användarmanual Godman Redovisning Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Här finns mer detaljerad information kring uppdraget som ställföreträdare, om olika roller, arvodering, tillsyn och sekretess etc. Information

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Nyhetsbrev april 2015 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2015 till dig som är god man och förvaltare Detta är årets första nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras

Läs mer