Kontroll och provning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll och provning"

Transkript

1 '-7?TT" SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggningar VAR BETECKNING TR DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 3 FASTSTÄLLD Kontroll och provning SVK4005, v4.0,

2 2 (16) Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A Första utgåva B Ny dokumentmall och uppdaterade texter i samtliga kapitel Uppdaterade texter i samtliga kapitel

3 3 (16) Innehåll 1 Allmänt Övriga riktlinjer FAT Allmänt Kontroll och besiktning Provning Allmänt Utförande Prov i anläggning och SAT Allmänt Montagekontroll Leverantörens prov i anläggning/funktionskontroll SAT Driftsättningsprov Driftsättning/överlämning Beställarens kontroll Dokumentation Konstruktions- och ritningsgranskning Drift och underhållsdokumentation vid SAT Konfigurations och inställningsfiler... 16

4 4 (16) 1 Allmänt I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras på en kontrollanläggning inkluderande hjälpkraftssystem som ingår i, eller är direktansluten till stamnätet. Här anges hur kontroll och provning utförd av Leverantör respektive kontroll från Beställare ska genomföras. Kontroll och provning indelas i FAT (Factory Acceptance Test), som omfattar den provning som utförs hos Leverantör innan utrustningen levereras till anläggningen samt SAT (Site Acceptance Test) som omfattar all kontroll och provning som utförs i anläggning fram till kommersiell drift. Kontroll och provning syftar till att verifiera att anläggningen uppfyller kraven i TR02-dokument samt att övriga krav som specificerats vid upphandlingen är uppfyllda. > Leverantörens och Beställarens kontroll och provning ska samordnas i projektets tidplan. Utrustningen ska vara färdig för provning vid provstart. > Leverantören ska alltid utföra och dokumentera sin egenkontroll innan FAT respektive SAT. Innan FAT respektive SAT startar ska Leverantören till Beställaren lämna signerade egenkontrolldokument (kontrollplaner/checklistor) avseende den utrustning som ska provas. > Leverantören ska säkerställa kvalitet, säkerhet och spårbarhet av både mjukvaru- och hårdvaruändringar som utförs under projektets genomförande genom ett dokumenterat system lämpligt för ändamålet. > All kontroll och provning ska dokumenteras med detaljerade protokoll. På kretsscheman och skåpdokumentation ska s.k. avgröning av kretsarna utföras. > Protokollen ska signeras av provningsansvarig hos Leverantör och överlämnas till Beställaren före driftsättning av respektive anläggningsdel. > Samtliga prov som görs för godkännande ska uppfylla ställda krav på provningsutförande och på den funktion som provning avser. > Alla ändringar som införs ska kontrolleras och provas i sådan omfattning att samtliga funktioner som berörs verifieras. > Sker ändring av mjukvarubaserad utrustning ska Leverantören dokumentera och visa ändring mot befintlig mjukvara före respektive efter utförd programladdning. Innan mjukvaruändringar får ske ska Beställaren meddelas för beslut ifall delar eller hela utrustningen behöver provas om. > Leverantören ska ställa in reläskydden enligt reläinställningsplaner levererade av Beställaren. Om Leverantören anser att vissa reläinställningar behöver ändras ska detta meddelas till Beställarens reläskyddsansvarige för godkännande.

5 5 (16) > Ändringar från tidigare presenterade/provade lösningar ska kommuniceras med Beställaren så att Beställaren ska kunna lämna kommentarer innan dessa implementeras. > Gällande driftsatt anläggning ska Leverantören följa driftanvisning D 1002, Rutiner för kontrollanläggningsarbeten med avseende på driftsäkerhet. 2 Övriga riktlinjer Nedanstående riktlinjer ska uppmärksammas vid kontroll och provning. TR01-01 Stamnätsstationer kapitel Besiktning och provning. 3 FAT 3.1 Allmänt FAT utförs hos Leverantör av utrustning innan utrustningen levereras till anläggningen. FAT ska utföras i närvaro av Beställaren. Leverantören ska senast 4 veckor före FAT-start upprätta och lämna till Beställaren ett detaljerat program för planerad FAT samt utse en provningsansvarig. Programmet ska anpassas för det aktuella projektet. Programmet ska vara granskat och godkänt av Beställaren innan FAT får starta. Programmet ska innehålla prov av FAT-uppkopplingens samtliga ingående funktioner i anläggningen. Funktion vid FAT av ej anslutna kopplingsapparater simuleras med reläbaserade attrapper anslutna till kontrollanläggningens plintgränssnitt mot ställverket. FAT inleds med ett startmöte där Beställare och Leverantör går igenom tidplaner, arbetsordning för FAT samt gällande (FAT) inställningar för berörda utrustningar. Mjukvarubaserad utrustning ska vara konfigurerad och inställd så som tänkt vid färdig anläggning. Att detta är utfört ska bekräftas av Leverantör via signerade egenkontrolldokument (kontrollplaner/checklistor) som lämnas vid FAT startmöte. Om inte Leverantörens egenkontroll utförts och dokumentation inte överlämnats till Beställaren ska inte FAT påbörjas. FAT kan avbrytas om Leverantörens egenkontroll brustit så att det finns för många systemfel och anmärkningar under FAT, Beställaren avgör ensidigt detta beslut. Beställaren skriver FAT-anmärkningar.

6 6 (16) Punkter som ska vara utförda och bekräftade av Leverantör innan FAT får starta: > Leverantör ska sammanställa en gällande kretsschemaomgång för FAT som levereras i digitalt format till Beställaren 2 veckor innan FAT. Levererade dokument ska vara i PDF format. > Innan FAT startar ska utrustningen vara monterad i de kapslingar som ska användas vid färdig anläggning och de samarbetande olika systemen ska vara ihopkopplade och fungera för den utrustning som FAT avser. > Samtliga IED:er (ingående i FAT uppkoppling), såväl servrar som klienter, ska vara konfigurerade, inställda enligt reläinställningsplan, uppkopplade och provade. > Checklistor från driftsättning av objekten/reläskydden ska finnas vid FAT startmötet för granskning av Beställaren. > Kompletta signallistor, inklusive fjärrsignallista (OF-lista), ska finnas framtagna, granskade och godkända av Beställaren 2 veckor innan FAT. > Signalprov ska vara utfört av Leverantör mot HMI och fjärrkontrollterminal. > En komplett IEC61850 SCD-fil ska levereras till Beställaren innan FAT innehållande: - Samtliga servrar och klienter anslutna till stationsbussen - GOOSE kommunikation mellan servrar - Rapporter till klienter > Kretsschemat och FAT-uppkopplingar (attrapper) ska vara provade av Leverantör med kretsprovning för de delar som FAT avser. > Stationsdatorsystem inklusive HMI och RTU med tillhörande kommunikationssystem ska vara fullständigt programmerade och provade av Leverantör. > Förreglingar för typfacken ska vara provade mot förreglingsschema. Samtliga prov ska utföras mot anslutna attrapper för ingående objekt, effektbrytare, blockeringsdon, jordningskopplare samt frånskiljare. > Reläskydden ska vara konfigurerade, inställda och provade mot gällande reläinställningsplaner samt anslutna och provade mot brytarattrapper. > Längsdifferentialskydden (FAT-objektet och ett likartat skydd) ska anslutas via direkt ansluten optisk fiber så att samtliga funktioner och signaler kan verifieras från både eget skydd och angränsande stations skydd. Signaler/indikeringar för längsdifferentialskydd (ingående i FAT) avsett för fjärrände provas mot eget skydds HMI. Om ingen FAT utförs på angränsande stations utrustning/reläskydd, kontrolleras utrustningens/reläskyddens lokala signaler under angränsande stations SAT.

7 7 (16) > SÅI ska vara konfigurerade, inställda och provade mot gällande reläinställningsplaner samt anslutna och provade mot brytarattrapper. > FÅI ska vara konfigurerade, inställda och provade mot gällande FÅI-planer samt anslutna och provade mot brytarattrapper. > FPS ska vara konfigurerade, inställda och provade mot gällande TR02 samt anslutna och provade mot brytarattrapper. > Signallistan ska vara fullständigt provad för de delar FAT avser. > Reservlarmsystem ska vara fullständigt provade för de delar FAT avser. > Finns inte reservlarmsändare framtagen vid tidpunkt för FAT ska reservlarmets funktioner vara provade mot reservlarmets plintsnitt. > Systemfunktionerna på samverkande kontrollutrustning ska vara provade av Leverantör (Längsdifferentialskydd, RSK, FUT, PFK, Last line, TPE, EXA, BBL etc). Omfattningen och utförande av FAT utförs normalt enligt avsnitt 4.3. Innan leverans till anläggningen får ske ska utrustning vara godkänd av Beställaren. Eventuella kvarstående fel och brister som ej kunnat åtgärdas vid FAT ska vara åtgärdade i sin helhet innan SAT. Avsteg från detta får göras endast efter överenskommelse med Beställaren. 3.2 Kontroll och besiktning Beställaren ska ges möjlighet till kontroll och besiktning av utrustningen. Den ska då vara monterad i samma kapsling som ska användas i färdig anläggning. För utrustning där detta ej är möjligt ska en kapsling motsvarande den för slutligt montage användas. Besiktningsanmärkningar ska åtgärdas före leverans till anläggning. 3.3 Provning Allmänt Vid proven ska funktionskraven i TR02 och eventuellt övriga krav som specificerats vid upphandlingen verifieras. Provning ska utföras mot aktuellt kretsschema, typschema, reläinställningsplan samt övriga relevanta dokument. Beställaren avgör vilken utrustning som ska genomgå FAT Utförande FAT utförs på följande utrustning om ej annat avtalats:

8 8 (16) > Skåp och kapslingar (apparat, utförande och montagekontroll) enligt krav i TR > Stationsdatorsystem (komplett system inklusive HMI, IED, tidsynkgivare, LAN-komponenter mm.). Detta inkluderar IT sårbarhetsanalys samt kommunikationsstruktur på stationsbussen. > Reläskydds- och kontrollutrustning för samtliga typobjekt som samlingsskena, ledning, transformator, reaktor, shuntkondensator, sektioneringsfack m.m. För typtestade skydd utförs endast interaktion med övrig utrustning inte funktionerna i skyddet själv. > Automatiker och samverkande system så som FPS, EXA, RSK, FUT, PFK, TPE, Last line etc. > Hjälpkraftsystem. LS batterier i form av uppmätning och kontroll vid hålladdning, urladdningsprov och verifiering av belastningsprofil samt där resultat ska protokollföras och vara enligt tekniska krav i TR för att godkännas. FAT av LS-batterier kan utföras utan att Beställaren deltar dock ska Beställaren delges protokoll för godkännande innan leverans sker till anläggning. > Hjälpkraftsystem. VHC med prov av kopplingsapparater, förreglingssystem, omkopplingsautomatik, ljusbågsvakter, mätning m.m. > Hjälpkraftsystem. Reservkraftanläggning. Alla ingående kretsar och eventuellt prefabricerat kablage ska provas mot aktuellt kretsschema genom kretsprov mellan funktionens ändpunkter. Samtliga funktioner ska provas var för sig, och även tillsammans när dessa är logiskt sammankopplade. Sådana prov innebär att primärapparaters funktioner simuleras med attrapper som efterliknar kopplingsapparaters funktion (brytare, jordningskopplare, frånskiljare). Framtagandet av attrapper och anslutningen av dessa är Leverantörens ansvar. Prov ska utföras på den utrustning och den kapsling som ska levereras till anläggningen. Komplett stationsdatorsystem (inklusive HMI, IED, RTU, tidsynkgivare, LANkomponenter m.m.) ska provas genom att alla binära och analoga in- respektive utgångar som används för anläggningens funktionalitet provas. Stationsdatorsystemets interna signaler som inte direkt genererar en funktion till något av stationsdatorsystemets I/O:n ska provas med stationsdatorsystemets ingående mjukvaruverktyg. Se även TR Exempel på sådana signaler är IEC GOOSE, Buffered reports mm.

9 9 (16) 4 Prov i anläggning och SAT 4.1 Allmänt Denna del av dokumentet specificerar de kontroller och prov som ska utföras på anläggningsplatsen vid ny- om- och tillbyggnad av en kontrollanläggning. Prov i anläggning ska utföras av Leverantören och Beställare enligt figuren nedan. Leverantören svarar för all provning och kontroll på levererad utrustning i stationen och i angränsande stationer med montagekontroll, prov i anläggning och funktionskontroll, SAT och driftsättningsprov fram till fullt färdig och driftsatt anläggning. Beställaren har rätt att närvara vid och övervaka Leverantörens prov i anläggning. Beställaren ska delta vid SAT, driftsättningsprov och driftsättning samt göra montagekontroll. Leverantören ska senast 4 veckor före SAT start ha upprättat och till Beställaren överlämnat ett detaljerat SAT-program för den provning som de avser utföra samt ange namn på den provningsansvarig. Programmet ska anpassas för det aktuella projektet och ska innehålla prov av samtliga ingående funktioner i anläggningen med de inställningar som ska vara gällande efter att anläggningen driftsatts. Programmet ska godkännas av Beställaren innan SAT får starta. SAT ska verifiera att Leverantörens anläggning med ingående systemfunktioner och inställningar uppfyller kraven i TR02 samt övriga krav angivna i kontraktet för att anläggningen ska kunna tas i drift.

10 10 (16) SAT ska utföras på samtliga ingående fack och funktioner såsom exempelvis reläskydd, SÅI, FÅI, FPS, förreglingssystem, telesamverkan, TPE, PFK, störningsskrivare, hjälpkraftsystem, fjärrkontroll m.m. Proven ska omfatta suboberoende primärprov av kopplingsapparater. Prov i anläggning, funktionskontroll samt SAT ska även utföras på utrustning och funktioner i angränsande stationer som omfattas av projektet. På krafttransformatorer ska lågspänningsprov utföras. 4.2 Montagekontroll Montagekontroll kan indelas i apparatkontroll och kretskontroll. Apparatkontroll Apparatkontroll innebär kontroll av att all levererad utrustning och alla apparater datamässigt uppfyller kraven i TR02, apparatspecifikation och övriga krav enligt beställning. Dessutom ska det kontrolleras att all utrustning är levererad och monterad på rätt plats. Kretskontroll Kretskontroll ska protokollföras. Kretskontroll ska omfatta: > Isolationskontroll av kablar och förbindningar. > Kontroll av samtliga anslutningar. Skruvförband kontrolleras och pressförband utsätts för dragpåkänning. > Alla ingående kretsar och kablar ska kontrolleras mot aktuellt kretsschema via ett kretsprov mellan funktionens ändpunkter (med multimeter eller mellan sändande och mottagande mjukvaruprogram). > Kontrollerade kretsar redovisas genom att kretsen grönmarkeras på kretsschemat (s.k. avgröning av ritningar ). > Alla sekundärström och spänningskretsar ska provas genom injicering från primärkretsen eller sekundärprovapparat. Faskontroll, omsättningsprov och riktningsprov ska utföras i sekundärkretsarna och protokollföras. > EMC genomföringar i manöverbyggnadens grundmur ska vara slutgiltigt monterad och dokumenterad med egenkontroll. > Kopplingslådor ska vara monterade och driftsatta. Kabelanslutningar, förskruvningar och skärmjordningar ska vara utförda enligt TR

11 11 (16) 4.3 Leverantörens prov i anläggning/funktionskontroll Leverantören ska före start av funktionskontroll ha upprättat provprogram/kontrollplaner/checklistor (egenkontroll) för den funktionskontroll de avser utföra samt utse en provningsansvarig. Funktionskontrollen ska omfatta kontroll av samtliga ingående objekt och system i kontrollanläggningen samt berörd utrustning i angränsande stationer. Vid funktionskontroll ska det verifieras att all utrustning fungerar på avsett sätt. Tillverkarens provanvisningar ska följas där sådana finns. Omfattning av vissa kontroller kan även anges i beställningen. All funktionskontroll ska protokollföras. All provutrustning ska vara kalibrerad hos ackrediterad mätplats. För utrustning med elektronisk mätning ska kalibreringen inte vara äldre än ett år. För elektromekanisk provutrustning är tidsgränsen två år. Normalt får funktionskontroll utföras som sekundärprov. Dock ska alla funktioner provas på ett sådant sätt att det efter provning är rimligt att förvänta att funktionen finns och fungerar på avsett sätt. Dokumentation av utförda prov ska lämnas till Beställaren för godkännande innan SAT får starta. 4.4 SAT SAT inleds med ett startmöte där Beställare och Leverantör går igenom tidplaner, arbetsordning för SAT samt gällande SAT inställningar för berörda utrustningar. Beställaren dokumenterar anmärkningar som upptäcks vid SAT. För att säkerställa kvaliteten på SAT ska inga pågående parallella arbeten (montage, driftsättning) pågå i kontrollanläggningen när SAT genomförs. Punkter som ska vara utförda och bekräftade av Leverantör innan SAT får starta: > Anmärkningar och restpunkter efter FAT ska vara åtgärdade och dokumenterade. > Leverantörens egenkontroll av kontrollanläggningen och sekundärkretsar i ställverk m.m. är genomförd och dokumenterad samt godkänd av Beställare. > Samtliga plintar ska vara kontrollerade och slutna i samtliga skåp. Eventuellt öppna plintar som t.v. måste vara det ska dokumenteras. > LS system A och system B: Systemen ska vara komplett provade. Säkringsövervakning, spänningsfördelningar, jordfelsövervakning etc. ska vara larmhanterade och driftsatta.

12 12 (16) > VS: Lokalkraft och VS-system med omkopplings-automatik ska vara komplett provade och driftsatta. > VS: Lokaltransformator ska vara provad med funktionerna gasvakt, tryckvakt etc. samt att dessa funktioner ska vara protokollförda. > Primärapparater ska vara monterade, provade och driftsatta. Provningsprotokoll för mättransformatorer och kopplingsapparater ska vara överlämnade till Beställaren. > HMI systemet ska vara provat och driftsatt av Leverantör samt fungera efter Beställarens önskemål och krav ställda på FAT och i gällande kontrakt. > Reläskyddssystemen, telesamverkan och tillhörande automatiker ska vara driftsatta och provade mot reläinställningsplaner samt dokumenterade med provprotokoll. > Transformatorer, reaktorer och LDS ska ha strömkretsar riktningsprovade avseende differentialkretsar. Reläkärnor, mätkärnor samt vakter etc. ska vara provade och protokollförda. > Krafttransformatorer och shuntreaktorer ska ha genomgått lågspänningsprov. Dokumentation av lågspänningsprov ska ha överlämnats till Beställaren. > Ingående effektbrytare ska vara utlösningsprovade med suboberoende prov från samtliga reläskydd Sub1 och Sub2. Dessa prov ska verifieras med provprotokoll. > Fackkontrollenheterna ska vara provade med manöver och indikeringsprov av ingående apparater och funktioner. FÅI prov och prov av förreglingssystem enligt förreglingsschema ska vara utfört och protokollförda. > Fjärrkommunikationen ska vara driftsatt och fungera. > Reservlarmsystemet ska vara provad lokalt till ingångar på reservlarmsändaren samt till Svenska kraftnäts driftcentral (via simulering RTU fjärr=fel som aktiverar reservlarmsändaren). Redundanta kommunikationsvägarna till Svenska kraftnäts driftcentral ska provas individuellt (SWAN och GSM). > Felsignalsystemet ska vara provat både lokalt till HMI och till Svenska kraftnäts driftcentral. > Samtliga fjärrfunktioner ska vara provade och protokollförda med ett punkt till punkt test mot Svenska kraftnäts driftcentral. Prov ska vara godkänt av Svk Driftavdelning. > Samtliga kontrollanläggningskretsar i manöverbyggnad och ställverk ska vara driftsatta via avgröning i kretsschema.

13 13 (16) > Hela signallistan mot stationens HMI och reservlarmssändare samt fjärr ska vara provad från sändande ände till mottagande ände och ska vara dokumenterad med avgröning i signallistan. > Reservstyrningspaneler ska vara provade. > Utrustning för reservfasning ska vara provad och funktion verifierad med protokoll. > FPS ska vara driftsatt och provad. > Fristående störningsskrivare ska vara driftsatt och provad. > SWAN systemet ska vara monterat och driftsatt. > Telesamverkan via TPE;er ska vara konfigurerade, provade och klara för drift. Kommunikation mot TPE i angränsande stationer ska vara upprättad och funktioner provade. Proven ska protokollföras. TPE ska vara anslutna mot SWAN för att möjliggöra övervakning från Beställarens övervakningssystem. > Samtliga utrustningar som är anslutna till SWAN för kommunikation mot Beställarens övervakande system exempelvis HMI (event today filen), reläskydd, PMU, SSKR, fackkontrollenheter, brytarsynkroniseringsdon etc. ska vara funktionsprovade mot Svenska kraftnät (Viveka) innan driftsättning. > FUT ska vara driftsatta och provade. > PFK system ska vara driftsatta och provade. PFK signaler till andra stationer ska vara provade (se telesamverkan ovan). > BBL ska vara driftsatta och provade. > Energimätare ska vara driftsatta och kommunikationsprovade mot SWAN. Energimätnings strömkretsar ska vara riktningsprovade samt börda ska vara uppmätt. Dessa prov ska verifieras med protokoll. > Brandlarm, inpasseringssystem och inbrottskydd ska vara driftsatta. > Att provdon fungerar som avsett ska vara funktionsprovat och dokumenterat. > Att leverans utförts av provhandtag enligt kontrakt ska verifieras. 4.5 Driftsättningsprov I samband med driftsättning av en primär anläggning eller anläggningsdel utförs driftsättningsprov av Leverantören där Beställaren deltar. Innan driftsättningsprov startar ska protokoll från samtliga tidigare utförda prov överlämnas till Beställaren för kontroll. SAT ska vara godkänd av Beställaren innan driftsättningsprov får starta.

14 14 (16) Alla sekundärströmkretsar ska vara slutna och mätning av resistans ska vara utförd med ohmmeter samt protokollförda. Spänningskretsar ska vara slutna och dessa ska vara kontrollerade mot aktuellt kretsschema. För driftsättningsprov ska Leverantören upprätta ett särskilt driftsättningsprogram som ska samordnas med den driftorder som styr spänningssättning av anläggningen. Driftsättningsprogrammet ska vara godkänt av Beställaren och tillsändas Beställarens avbrottsplanering senast 4 veckor innan driftsättningen. Driftorder upprättas och driftsättningsprogram kompletteras med hänvisningar till driftordern i samråd mellan Leverantörens provningsansvarige och Beställarens avbrottsplanerare. Följande kontroller ska ingå i driftsättningsprov och dokumenteras av Leverantör: > Faslägeskontroll, d.v.s. kontroll av att befintlig och ny anläggningsdel har samma fasläge. > Uppmätning av sekundär driftström från samtliga kärnor på strömtransformatorer och driftspänning från samtliga avsäkrade grupper från spänningstransformatorer. Uppmätning av sekundärström och spänning ska dessutom ske vid anslutning till alla reläskydd, fackkontrollenheter och övriga mätpunkter enligt aktuellt kretsschema. > Riktningsprov av riktningsberoende funktioner exempelvis reläskydd och energimätare. > Kontroll av mätvärdesomvandlare, mätare och instrument. > Prov av FPS, SÅI och FÅI mot objektets brytare. OBS! Tillstånd för provsystem måste erhållas från Svenska kraftnät enligt driftorder innan några kopplingar får göras på apparater som är överlämnade till Beställaren. Detta förfarande ska följas så att inte annat arbete utförs på objektet som omfattas av proven eller att jordningar finns anbringade enligt tidigare driftorder. > Kontroll av stabiliserings och differentialströmmar i strömjämförande reläskydd exempelvis SS-skydd, transformatordifferentialskydd, längsdifferentialskydd, jordströmsdifferentialskydd, obalansskydd, kabelfelsövervakning etc. > Mätning och kontroll av realtidsmätvärden (P, Q, U och I) samt effektriktningar för P och Q i reläskydd, fackkontrollenhet, reservstyrningspanel och HMI samt till Svenska kraftnäts driftcentral (i både station och i angränsande station för att verifiera att korrekta mätvärden presenteras från båda stationerna).

15 15 (16) 4.6 Driftsättning/överlämning Innan anläggningen anses vara i kommersiell drift ska driftsättningsprov vara avslutat och provresultatet godkänt av Beställaren. I samband med överlämning av anläggningsdel ska Leverantören markera de delar av anläggningen som överlämnas samt alla apparater som gränsar till överlämnat område för att tydliggöra att dessa apparater inte längre får manövreras av Leverantören. Undantaget är de kopplingar enligt utlämnat provsystem som görs i samråd med DC. Driftformsomkopplare ska vara i läge Fjärrkontroll vid överlämnandet. 5 Beställarens kontroll Fel och brister som Beställaren upptäcker vid sin kontroll och som omfattas av kontraktet, ska åtgärdas och bekostas av Leverantören. Om åtgärder för fel och brister måste ske som påverkar konstruktionen ska ändringarna vara granskade av Beställaren. 6 Dokumentation Dokumentationen ska innehålla följande: > Ifyllda kontrollplaner och checklistor från provningen. Dokumenten ska vara granskade av Beställaren. > Provdata som genererats från sekundär eller primärprovapparat vid provning. > Uppgifter på ingående kontrollanläggnings typbeteckningar, serienummer, mjukvaruversioner samt data på provutrustning och mätinstrument. > Provningsprotokoll för samtliga ingående funktioner i reläskydd, inklusive binära in och utgångar, logik, frigivningar och blockeringsfunktioner m.m. > Provningsprotokoll för samtliga ingående funktioner i fackkontrollterminaler, automatiker och FPS-utrustningar, inklusive in och utgångar samt logik, frigivningar och blockeringsfunktioner anslutna via binära in och utgångar eller via kommunikationsbuss. > Signallista där proven av manövrar, indikeringar, larm och händelser från reläskydd och kontrollutrustning till HMI, fjärrkontroll och reservlarmsändare ifyllts.

16 16 (16) 6.1 Konstruktions- och ritningsgranskning > Samtliga konstruktions- och ritningshandlingar ska överlämnas till Beställaren för kontroll och granskning. Av Beställaren påpekade fel och brister ska åtgärdas av Leverantören innan utrustningen monteras i anläggningen. > Teknikmöten ska hållas där Leverantör och Beställare tillsammans granskar och går igenom konstruktion och tekniska lösningar innan FAT. 6.2 Drift och underhållsdokumentation vid SAT > För att underlätta all provning och driftsättning ska manualer för kontrollutrustning och manualer för drift av systemen finnas tillgängliga på anläggningsplatsen vid SAT. > Innan driftsättning av objekt ska en upplaga av kontrollutrustnings drift och underhållsmanualer finnas tillgänglig i anläggningen. > För samtliga nya anläggningar ska operatörsmanualer samt anläggningsbeskrivning göras tillgängliga för Beställarens driftcentralspersonal innan driftsättning. 6.3 Konfigurations och inställningsfiler > Senast 4 veckor efter FAT ska preliminära konfigurations- och inställnings filer för skydd och kontroll i anläggningen inklusive angränsande stationer överlämnas till Beställaren. > Senast 4 veckor efter att ett objekt lämnats för kommersiell drift ska slutliga konfigurations- och inställnings filer för skydd och kontroll i anläggningen och angränsande stationer överlämnas till Beställaren. > Leverantören ansvarar innan anläggningen lämnas i kommersiell drift att anläggningens servicedator är uppdaterad med aktuella program, licenser, konfigurations- och inställningsfiler som är nödvändiga för att kunna utföra drift och underhåll samt framtida förändringar av ingående utrustningar.

KONTROLL OCH PROVNING

KONTROLL OCH PROVNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-4 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B KONTROLL OCH PROVNING 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-1 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN 1/15 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 Ny riktlinje 2/18 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Standarder... 5 1.2 Processbuss IEC 61850-9-2... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Nätverk... 5 2.1.1 Anslutning av IED:er

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-07-1 DATUM SAMRÅD 2010-01-20 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D MÄTVÄRDESOMVANDLARE 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 99-05-18 D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR2 2008-06-25 5 Omarbetad. Ny titel 2/14 Innehåll 1 Allmänt... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Allmänt... 5

Läs mer

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-04-1 DATUM 2010-01-19 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA F MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER 1/11 Uppdateringar

Läs mer

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3 SvK4005, v3.4, 2014-03-26 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING AFS Bilaga 3:9a DATUM SAMRÅD 2015-06-17 XXX TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C FASTSTÄLLD XXXX Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-6 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-3 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning Dokumentslag Sida Instruktion 1 (12) Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2010-01-22 NUT-100202-017 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Mätsystem NUT-090102-005 Skapat

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15)

Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15) 1 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg

Läs mer

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AS, Skyddssystem och nätdata VAR BETECKNING TR02-08-01 DATUM SAMRÄD AF, NIC TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 6 FASTSTÄLLD Störningsskrivare Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer 1(7) 06-04-13 D TR2-08-2 FELSIGNALSYSTEM Bilagor 1 Felsignallista Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Felsignalsystem installeras i stamnätets stationer för att driftledaren

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17 1(13) &.$76 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Med funktionen Människa Maskin Kommunikation (MMK) avses gränssnittet mellan människan och

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (1) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D16-0009806 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26 Dokumentansvarig

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2 Kvalitets- och kontrollbestämmelser för elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document KBE 100-1 Utgåva / Issue 1 (S) Datum / Date Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser 2015-10-07 Ersätter

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Förfrågningsunderlag

Teknisk Beskrivning. Förfrågningsunderlag Funktions- och driftsentreprenad reservkraft samt skötsel, provning, underhåll av ställverk Sahlgrenska Sjukhuset Mölndals sjukhus Östra Sjukhuset Teknisk Beskrivning Förfrågningsunderlag 2013-03-15 Upprättad

Läs mer

Säkerhetskopiering av reläskydd

Säkerhetskopiering av reläskydd SVENSKA - KRAFTNÄT 2016-12-22, rev.b Doknr. SvK 2012/621 Säkerhetskopiering av reläskydd Arbetsbeskrivning Anna Pettersson TILLSTYRKT SAMRAD cnk, cafs Rosmarie Claesson GODKÄNT/FASTSTÄLLT Michael J Förord

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB.

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB. Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D16-0013808 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26 Dokumentansvarig

Läs mer

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-018 D10-0015645 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-11-02

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Torrisolerade transformatorer TBE 116 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...2 3.1 Standardisering...2

Läs mer

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Konsult- och entreprenörsdagen 27 april 2017 Johan Nissen Kari Vaiho Vad är riktlinjerna till för? Specifika krav på komponenter Dokumentation

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7 DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx AVTAL NR XXXX Stationsavtal 1/7 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stationens omfattning... 3 3 Egendomsförteckning... 3 4 Stationsbestämmelser...4 5 Kostnader för Samnyttjade stationsdelar

Läs mer

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen OPTION Sida 1/6 Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen Otroligt snabb 3-fas jordslutare (< 5 ms) Inga heta och giftiga ljusbågsgaser bildas varför skaderisken för både personer och materiell

Läs mer

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3 Tekniska bestämmelser för Elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document TBE 116 Utgåva / Issue 4 (S) Datum / Date Torrisolerade transformatorer 2006-05-17 Ersätter / Supersedes Utgåva 3 (S)

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning D 828 TO45-38 Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning Torbjörn Engkvist Svenerik Bäckman Nyckelord: Laboratorium, analytisk kemi, utrustning, inköp, vägledning, guidelines

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NS VÅR BETECKNING TR02-05-4 DATUM SAMRÅD 2010-02-19 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD 1/17 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-3 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING...2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...2

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR

ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM SAMRÅD 2009-01-29 NI, NT, NF TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR 1/12 Uppdateringar

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Helt omarbetad 2/13 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Analoga kanaler... 5 2.3 Binära kanaler... 5

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering)

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering) Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (9) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-016 D10-0014223 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-11-28

Läs mer

Anvisning för besiktningar enligt Starkströmsföreskrifterna

Anvisning för besiktningar enligt Starkströmsföreskrifterna Anvisning för besiktningar enligt Starkströmsföreskrifterna 1. Syfte och krav Syftet med besiktningarna är att undersöka och verifiera att anläggningarna uppfyller kraven enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-3 DATUM 2004-09-21 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D DATORER I KONTROLLANLÄGGNING 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Ny mall, allmänna uppdateringar TEKNISK RIKTLINJE TR utg 3 2/10

Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Ny mall, allmänna uppdateringar TEKNISK RIKTLINJE TR utg 3 2/10 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 2 2004-01-07 3 Ny mall, allmänna uppdateringar. 2012-03-19 2/10 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Entreprenörens driftkompetens... 5 3 Driftplanering... 5 3.1 Allmänt...

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (2) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-100129-012 D10-0016466 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer