Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15)"

Transkript

1 1 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning Innehåll 1 Inledning Tillämplighet Medgällande dokument Standarder etc Referenser mot andra delar i förfrågningsunderlag Definitioner Introduktion Egenprovning och Acceptansprovning Acceptansprovning FAbriksprovning (FAT) Platsprovning (SAT) Driftprovning (OAT) Garantiprovning (GAT) Kompletterande steg Provningsperiod Allmänna krav på kontroll och provning Omfattning Kontrollplan Intyg från genomfört provningssteg Mätinstrument Krav på Entreprenörens egenkontroll och egenprovning Anvisningar Kompetens Egenkontroll före idrifttagning Montagekontroll Kontroll enligt SS Protokoll Egenprovning före acceptansprovning Egenprovning mot överordnat system Deltagande Krav på Acceptansprovning Allmänt... 9

2 2 (15) 9.2 Deltagande Kallelser Möten Villkor för påbörjande provning Dokumentation Granskning och Godtagande av dokumentation Provningsspecifikation Provningsprotokoll Händelselogg Händelser Ansvar Klassificering av händelse Stängning av händelse Godtagande Godtagande av ett provningsresultat Godtagande av provning och provningsprotokoll Godtagande av ett dokument Godtagande av ett objekt Omprovning Förlängning eller avbrytande av provningsperiod Modifieringar Fel i provningsspecifikation Komplettering av provningsspecifikation... 15

3 3 (15) 1 Inledning Detta dokument definierar Trafikverket Infrasystems systemkrav (SIV) avseende kontroll och provning av installationer vid väg. Systemkrav är riktade mot entreprenör, och avsedda att åberopa i förfrågningsunderlag avseende entreprenad. I bilaga 1 till detta dokument finns exempel på acceptansprovningens omfattning, något som måste definieras specifik för varje projekt. Förbättringsförslag som berör detta dokument ska ställas till enheten för elkraftsystem via Fotnoter är råd/instruktioner till den som använder dokumentet för kravställande. 2 Tillämplighet Detta dokument är tillämpligt för installationer vid väg. Komplexa anläggningar såsom tunnlar och rörliga broar innefattande flera entreprenader kan kräva anpassning av kraven. Likaså enklare system såsom hastighetspåminnare, trafikflödeskameror etc. Krav är anpassade för totalentreprenader. 3 Medgällande dokument Följande dokument i angiven version åberopas/hänvisas till i detta dokument: 3.1 Standarder etc. Beteckning Version Namn SS Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning 3.2 Referenser mot andra delar i förfrågningsunderlag 1 Beteckning {Tidsplan} Namn I dokumentet refereras till dokumentet Tidsplan. Tillse att dessa sakfrågor hanteras i tidsplan. {Acceptansprovningens omfattning} I dokumentet refereras till dokumentet Acceptansprovningens omfattning. Tillse att sådant dokument upprättas. Baseras på bilaga 1. 1 Dessa dokument måste upprättas i projektet för att referenser ska vara giltiga.

4 4 (15) 4 Definitioner Anläggning Installationen Installationer I obestämd form samlingsbeteckning för fasta konstruktioner i mark, till exempel vägar, gator etc. I bestämd form ( en anläggning, anläggningen ) används begreppet inom Trafikverket för att beteckna en identifierbar väg inklusive anslutningar, installationer med mera. I denna betydelse omfattar begreppet såväl BSAB-systemets infrastrukturell enhet som byggnadsverk. Exempel: väg E4, Södra Länken, Norrortsleden, Götatunneln eller Korsningen Rv40/Rv26 Det (kontrakts-)arbete som skall utföras av Entreprenören. Motsvarar "Entreprenaden" enligt AB/ABT Avser de delar av anläggningen som tillhör fackområdet Installation Exempel Anläggningens installationer Alternativt Plural av installationen System Utrustning Objekt Prov, Provning Integrationsprovning Kontroll Kontrollplan Acceptansprovning Den produkt vilken entreprenaden avser realisera. Består av utrustningar som samverkar och realiserar den funktion som systemet syftar till. Fysiskt objekt, apparater, PLC:er, fläktar, givare, ställdon etc. ingående i systemet. Föremålet för kontroll eller provning, kan exempelvis utgöras av anläggning, installation, system, delsystem, funktion eller utrustning. Prov i syfte att verifiera att objekt uppfyller de krav som anges i kontraktet eller som är därutöver skriftligt överenskomna. Prov kan även innefatta undersökning i form av inspektion i syfte att verifiera att objektet uppfyller gällande föreskrifter samt att dessa utförts enligt de krav som anges i kontraktet eller därutöver skriftligt överenskomna krav. (Prov avser ej Kontroll) Prov i syfte att verifiera integration mellan system. Undersökning för att fastslå om ett objekt, beträffande en eller flera egenskaper uppfyller givna krav. (Kontroll avser ej Prov) Dokument som redovisar planeringen av samtliga kontroller och provningar inom entreprenaden. Provning som görs för att demonstrera för Beställaren att installationen uppfyller kontraktets krav.

5 5 (15) NTS Provningsperiod (PP) Provningsspecifikation Provningsprotokoll Provningsmoment Provningsresultat Provtillfälle Provningssteg Händelse Händelselogg Fabriksprovning (FAT) Platsprovning (SAT) Nationellt Trafikledningsstöd system/operatörsstöd för vägtrafikledning och väganläggningsövervakning. Begränsad tidsperiod under vilken provning utförs enligt en provningsspecifikation. Dokument som definierar de prov och kontroller som ska göras. Dokument som redovisar resultatet av utförda prov och kontroller. Delmoment i en provning. Varje provningsmoment beskrivs i en provningsspecifikation Resultatet av ett provningsmoment. Resultatet kan vara OK eller referens till händelse i händelselogg. Specifik avgränsad tidsperiod under en provningsperiod Del i Acceptansprovning, exempelvis FAT1, FAT2, SAT2, o.s.v. Icke förväntade utfall av provning och kontroll. Kan även vara synpunkter och störningar som uppstått i samband med provning och kontroll. Logg över händelser. Provning av objekt på annan plats än anläggningsplats, dvs i fabrik, provningslokal eller liknande. (FAT=Factory Acceptance Test) Provning av slutgiltigt installerat objekt på anläggningsplats. (SAT=Site Acceptance Test) Driftprovning (OAT) Garantiprovning (GAT) Provningsansvarig Provning av objektet efter installation och driftsättning. (OAT=Operation Acceptance Test) Provning av objektet under garantitid. (GAT=Guarantee Acceptance Test) Ansvarig för provet hos Entreprenör respektive Beställare.

6 6 (15) 6 Introduktion Detta dokument beskriver de kontroller och den provning som ska genomföras i entreprenaden. Dokumentet anger dessutom förutsättningar och krav för Beställarens godtagande av provning. Med provning avses främst de acceptansprovningar i form av fabriksprovningar och platsprovningar som ska göras för att verifiera för Beställaren att objektet (föremålet för provningen) uppfyller kontraktets krav. Dokumentet beskriver även den egenkontroll och egenprovning som Entreprenören har att genomföra. Beställarens besiktningar beskrivs ej i denna handling. 6.1 Egenprovning och Acceptansprovning Merparten av de provningar som krävs för ett fungerande och verifierat objekt utförs inom ramen för Entreprenörens egenprovning. Det är inom ramen för egenprovning som objektet ska verifieras, och eventuella avvikelser hittas. Acceptansprovningar syftar till att för Beställaren demonstrera att systemet uppfyller de krav som ställs i kontraktet. Acceptansprov ska således avse fullt färdig och egenprovat objekt, och händelser ska i princip ej förekomma. Genomförandet av Egenprovning kan ske i enlighet med Entreprenörens verksamhetssystem eller enligt i detta dokument beskrivna regler för Acceptansprovning. 6.2 Acceptansprovning Nedanstående är en allmän definition av provningssteg ingående i acceptansprovning. Vilka steg som tillämpas i aktuellt objekt definieras specifikt för respektive objekt i {Acceptansprovningens omfattning} FABRIKSPROVNING (FAT) FAT avser acceptansprov på fabrik, dvs. innan det att objektet levererats och installerats på anläggningsplatsen. För enkla anläggningar (anläggning omfattande ett system) indelas acceptansprovning i fyra steg enligt följande: FAT 1 FAT 2 FAT 3 FAT 4 Fabriksprovning av enskilda utrustningar eller funktioner. För standardkomponenter kan detta provningssteg i vissa fall utgöras av granskning av typtestintyg, datablad etc. Fabriksprovning av objektets funktion i sin helhet. Fabriksprovning av objektets funktion mot överordnat system exkl. NTS. Fabriksprovning av objektets funktion mot överordnat system inkl. NTS. För komplexa anläggningar (anläggningar omfattande flera system), exempelvis tunnlar och rörliga broar, indelas acceptansprovning i fyra steg enligt följande: FAT 1 FAT 2 FAT 3 FAT 4 Fabriksprovning av enskilda utrustningar eller funktioner. För standardkomponenter kan detta provningssteg i vissa fall utgöras av granskning av typtestintyg, datablad etc. Fabriksprovning av respektive (del)systems funktion i sin helhet, inkl. funktionalitet mot ASÖ. Fabriksprovning av objektets funktion i sin helhet exkl. NTS. Fabriksprovning av objektets funktion i sin helhet inkl. NTS.

7 7 (15) PLATSPROVNING (SAT) SAT avser acceptansprov på anläggningsplatsen (platsprovning). För enkla anläggningar (anläggning omfattande ett system) indelas acceptansprovning i fyra steg enligt följande: SAT 1 SAT 2 SAT 3 SAT 4 Platsprovning av enskilda utrustningar och funktioner samt inspektion av montage Platsprovning av anläggningens funktion som helhet. Platsprovning av anläggningens funktion mot överordnat system exkl. NTS. Platsprovning av anläggningens funktion mot överordnat system inkl. NTS. För komplexa anläggningar (anläggningar omfattande flera system), exempelvis tunnlar, indelas acceptansprovning i fyra steg enligt följande: SAT 1 SAT 2 SAT 3 SAT 4 Platsprovning av enskilda utrustningar och funktioner samt inspektion av montage Platsprovning av respektive (del)systems funktion i sin helhet, inkl. funktionalitet mot ASÖ. Platsprovning av anläggningens funktion i sin helhet exkl. NTS. Platsprovning av anläggningens funktion i sin helhet inkl. NTS DRIFTPROVNING (OAT) OAT omfattar driftsäkerhetsverifiering i form av provdrift under en period. OAT 1 OAT 2 Provdrift före trafiköppning. Provdrift efter trafiköppning. För anläggningsplatser där trafiköppning ej är relevant, exempelvis vägsidesanläggningar vid befintliga vägar, benämns steget endast OAT. Anläggningen är under driftprovningen i skarp drift om Beställaren så beslutar GARANTIPROVNING (GAT) GAT avser driftsäkerhetsverifiering samt eventuella provningar under garantitiden. Utfallet av GAT utgör indata till garantibesiktning KOMPLETTERANDE STEG Vid behov kan provningssteg delas upp i flera delprovningar då benämnda SAT/FAT/OAT X-Y, alternativt kan ytterligare steg läggas till. 6.3 Provningsperiod En provningsperiod (PP) är en begränsad tidsperiod under vilken provning utförs. Under perioden allokeras för ändamålet nödvändiga resurser, och tillgång till objektet ordnas. Normalt utgör varje provningssteg i acceptansprovning (FAT 1, SAT 2) etc. en egen provningsperiod. Flera provningssteg kan samordnas inom en och samma provningsperiod. 7 Allmänna krav på kontroll och provning 7.1 Omfattning Objektet ska genomgå kontroll och provning i den omfattning som krävs för att verifiera att samtliga i kontraktet och därutöver skriftligt överenskomna krav uppfylls.

8 8 (15) 7.2 Kontrollplan Planeringen av samtliga kontroller och provningar inom entreprenaden (inkl. acceptansprovning och egenkontroll/egenprovning) ska redovisas i en kontrollplan. Kontrollplanen ska minst innehålla: Redovisning av vilka kontroller/provningar som ska utföras. Syfte och omfattning ska kortfattat beskrivas. Redovisning av vilken kontroll/provningsdokumentation och övrig dokumentation som ska ligga till grund för respektive kontroll/provning. Granskningsförfarande för kontroll/provningsdokumentation ska beskrivas. Redovisning av hur Entreprenören avser säkerställa att händelser som konstateras vid kontroll/provning blir omhändertagna, uppföljda och åtgärdade. En detaljerad Tidsplan för kontroller och provningar som anger tider för: o o o o Förberedelser (inkl. egenprovningar etc. inför acceptansprovningar) Genomförande av kontroll och provning Åtgärder av händelser Omprovningar Beställaren bidrar med underlag till kontrollplan avseende de delar av kontroll och provning som Beställaren ansvarar för. 7.3 Intyg från genomfört provningssteg Efter avslutat provningssteg ska Entreprenörens provningsansvarige utfärda intyg på genomfört provningssteg. 7.4 Mätinstrument Kontroll/provning ska utföras med kalibrerat instrument. Beställaren äger rätt att på begäran erhålla Kalibreringsintyg för mätinstrument. 8 Krav på Entreprenörens egenkontroll och egenprovning Innan egenkontroll/egenprovning utförs ska arbeten som kan påverka kontroll/provning vara slutförda. 8.1 Anvisningar Utrustningstillverkarens dokumenterade anvisningar ska följas vid egenkontroll/egenprovning. 8.2 Kompetens Person som genomför egenkontroll/egenprovning ska ha den kompetens och behörighet som krävs för genomförandet. 8.3 Egenkontroll före idrifttagning Egenkontroll före idrifttagning ska utföras på ett systematiskt och dokumenterat sätt, och omfatta samtliga utrustningar. Minst nedan angivna kontroll ska göras innan idrifttagning före provning:

9 9 (15) MONTAGEKONTROLL Efter utfört montage ska entreprenören utföra erforderlig egenkontroll i syfte att verifiera att utrustningarna är korrekt monterade/utförda KONTROLL ENLIGT SS Innan idrifttagning ska Entreprenören utfört erforderlig egenkontroll för att verifiera elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll ska göras enligt SS Funktionskontroll Anordningar som ställverk och kontrollutrustning, drivutrustning, styr- och förreglingsutrustning ska funktionsprovas för kontroll av att de är elsäkerhetsmässigt riktigt monterade och installerade enligt krav i SS Reläskydd och liknande ska funktionsprovas för kontroll av att de är rätt installerade och inställda. Reläprovning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir kontrollerad PROTOKOLL Underlag till protokoll för kontroller ska godkännas av Beställaren innan kontroller påbörjas. Protokoll från genomförda kontroller ska överlämnas till Beställaren. 8.4 Egenprovning före acceptansprovning Innan acceptansprovning ska Entreprenören ha utfört egenprovning som säkerställer att objektet uppfyller ställda krav och är fackmannamässigt utfört. Egenprovningen ska minst ha omfattning motsvarande acceptansprovning. Entreprenören ska protokollföra utförda egenprovningar. I {handling Tidsplan} angivet antal dagar före påbörjande av Acceptansprovning ska protokoll från egenprovningar presenteras för Beställaren. 8.5 Egenprovning mot överordnat system I egenprovningen av funktioner mot Beställarens överordnade system deltar Beställarens förvaltningsorganisation för överordnat system. 8.6 Deltagande Beställaren/Beställarens representant ska av Entreprenören beredas möjlighet att närvara vid samtliga egenkontroller/egenprovningar som utförs. 9 Krav på Acceptansprovning Med Provning avses i detta kapitel Acceptansprovning. 9.1 Allmänt Entreprenören ansvarar gentemot Beställaren för provningar som utförs av Entreprenören anlitade underentreprenörer och leverantörer. I Tidsplanering för provning ska utrymme finnas för Beställaren att utföra eget prov eller begära tillägg till ett prov. Funktionella krav får verifieras genom simulering och mätning på det kontrollerade objektet endast i de fall en provning genom funktionella prov inte är möjlig.

10 10 (15) 9.2 Deltagande Vid prov som utförs under Beställarens ledning ska Entreprenören deltaga samt utföra verifiering av funktion hos det objekt som Entreprenören levererat. 9.3 Kallelser Entreprenören ska i {handling Tidsplan} angivet antal dagar före möte eller provningstillfälle skriftligen kalla Beställaren till detta. 9.4 Möten Under varje provningsperiod skall, i god tid utlysta, provningsmöten hållas. De ämnen som ska behandlas är bl.a. planering av kommande prov, resultat av genomförda prov samt genomgång av händelser och klassificering av händelser. Provningsmöten ska planeras, ledas och dokumenteras av den part som leder provningen. Motparten ska kallas till provningsmöten. Varje provtillfälle under en provningsperiod ska inledas med att provningsledare informerar deltagarna om den förestående provningen. Varje provtillfälle under en provningsperiod ska avslutas med att provningsledare sammanfattar resultatet av provningen och uppkomna händelser gås igenom och klassificeras. 9.5 Villkor för påbörjande provning Innan provning får påbörjas ska av Entreprenören framtagen provningsspecifikation och provningsprotokoll för den aktuella provningsperioden vara godtaget av Beställaren. provförberedelser och övriga arbeten (inkl. injusteringar) som kan påverka provningen vara slutförda. Egenprovning inför acceptansprovning vara genomförd enligt {kapitel 8.4 Egenprovning före acceptansprovning} Händelser som kan ha en påverkan på provningen ska vara åtgärdade 9.6 Dokumentation Följande dokumentation ska upprättas och utgöra grunden för provning: Provningsspecifikation Provningsprotokoll Händelselogg GRANSKNING OCH GODTAGANDE AV DOKUMENTATION För att provning ska få påbörjas ska provningsplan och den/de provningsspecifikationer och provningsprotokoll som definierar det aktuella provet vara granskade och godtagna av Beställaren. Förändringar i godtagna provningsdokument ska godtagas av Beställaren. Se även {kapitel 9.8 Godtagande} PROVNINGSSPECIFIKATION Provningsspecifikation ska beskriva i detalj hur varje provning utförs, verifieras och dokumenteras.

11 11 (15) Provningsspecifikation ska tillsammans med provningsprotokollet innehålla all för provet erforderlig information. Provningsspecifikation ska innehålla tillräckligt med information för att förhållanden vid och genomförande av provning ska kunna återskapas, exempelvis i samband med fördjupad utredning kring händelser. Provningsspecifikation ska minst innehålla: Innehållsförteckning Provningssteg Namn på provningsansvarig samt förteckning över berörd personal hos Entreprenör och Beställare Dokumentation samt krav och uppgifter (inkl. kalibrering) avseende den testutrustning och andra hjälpmedel som används. (Detta gäller även den eventuella simuleringsutrustning som erfordras för kopplingar mot angränsande system/utrustningar.) En förteckning över de krav/kriterier som provningen syftar till att verifiera. En uppställning av de kriterier som Entreprenören ska undersöka för att bedöma om produkten är klar för provning. En beskrivning av provningsmiljö och provningsmetod med angivelse om standarder, riktlinjer eller liknande som tillämpas. Förteckning över eventuella referenser. Beskrivning av respektive provningsmoment inkl. förväntat utfall. Redovisningen ska innehålla en detaljerad beskrivning som steg för steg ger instruktion för genomförande av momentet och underlag för utvärdering av utfallet. Beskrivningen ska vara tillräckligt tydlig för att två olika personer vid två olika tillfällen, men samma förutsättningar, ska kunna genomföra provningen enligt beskrivningen och komma fram till samma resultat PROVNINGSPROTOKOLL Protokoll (resultatet) från provning benämns provningsprotokoll. Provningsprotokoll ska redovisa utfallet från den enligt för provet gällande provningsspecifikation. Provningsprotokoll kan ses som det formulär i vilket utfallet inkl. provningsresultat för respektive provningsmoment redovisas. Provningsprotokollet beskriver inte provningsmoment eller förväntat utfall, utan refererar istället till provningsspecifikation. På detta sätt förenklas omprovningar etc. då samma provningsspecifikation kan användas igen. Samma sak gäller om samma provning upprepas för flera enheter, Provningsprotokollet bör utformas på sådant sätt att samma protokoll kan användas för flera provningar (omprovningar). Händelser som uppstår under provningen tilldelas ett händelsenummer och dokumenteras i händelselogg, som är ett arbetsdokument gemensamt för alla provningar. Vid händelse görs i provningsprotokollet en referens till händelsenummer. Provningsprotokoll ska minst innefatta följande: Datum då provet genomförandes Version av den provningsspecifikation som användes Namn på de personer som närvarade

12 12 (15) De förutsättningar som gällde vid provningen, t ex vid upprepat prov, tidigare utförda provningar Speciella yttre förutsättningar eller annat som kan ha påverkat resultatet Förteckning av samtliga mjukvaruversioner som använts vid provtillfället. Förteckning över nyttjade instrument inklusive uppgifter om när dessa kalibrerades. Resultatet av varje provningsmoment i form av ifyllt formulär redovisande utfall samt provningsresultat (OK eller referens till händelse.) Övriga observationer i samband med provning. Provningsansvarigs signatur och datum avseende när provningsprotokollet färdigställts. Förteckning över eventuella bilagor och referenser HÄNDELSELOGG Händelser som uppstår i samband med provningar ska dokumenteras i händelselogg. Händelselogg utgör därmed en sammanställning av entreprenadens alla händelser från samtliga provningar. Händelseloggen ska minst innefatta följande: Händelsenummer Datum då händelsen uppstod Provningssteg Klassificering av händelse Referens till provningsspecifikation Beskrivning av händelsen Initialer för ansvarig provningsledare. Initialer för den som utses att ansvara för händelsen Datum för stängning Initialer för närvarande representanter för Entreprenör och Beställare vid stängning Beskrivningen av händelsen ska omfatta alla uppgifter som krävs för att tydligt klargöra vad som inte fungerade och under vilka omständigheter Beskrivningen ska ensamt visa vad som ska omprovas. Om beskrivningen av händelsen är komplicerad ska en separat händelserapport upprättas av Entreprenören. Händelseloggen ska föras digitalt på ett format som medger filtrering, sortering och sökning av händelseloggen. Händelseloggen ska distribueras elektroniskt efter varje provningstillfälle. Händelseloggen ska vara så utformad att det framgår vad som är ändrat sedan senaste distribution. Händelseloggen ska föras av den part som ansvarar för att utföra den aktuella provningen.

13 13 (15) 9.7 Händelser När resultatet av ett provningsmoment inte uppfyller definierade acceptanskriterier (exempelvis förväntat utfall) eller att annat oväntat förhållande uppstår som påverkar eller riskerar att påverka utfallet av provningen, ska detta hanteras såsom en händelse ANSVAR Entreprenören ansvarar för att händelser som uppstår i samband med provning dokumenteras och hanteras. Händelsen och dess klassificering dokumenteras av Entreprenören i händelseloggen KLASSIFICERING AV HÄNDELSE Varje händelse ska klassificeras enligt följande: S = Störning, innebär att provningsmomentet återupprepas efter åtgärd. A = Avvikelse, innebär att objektet inte uppfyller ställda krav. U = Utreds, innebär att händelsen ska utredas vidare. (beroende på utfallet av utredningen kan händelsen sedan omklassificeras) F= Fel i provningsspecifikationen M = Minnesanteckning (= ingen åtgärd) Vidare ska varje händelse utifrån sin påverkan på godtagandet av provningen klassificeras såsom Påverkande eller Ej påverkande. P = Provningen kan ej godtagas om händelsen ej är stängd. EP = Provningen kan godtagas trots att händelsen ej är stängd. Händelser klassificeras dessutom utifrån sin status såsom öppen eller stängd: Ö=Öppen, innebär att händelsen fortsatt är under hantering. S=Stängd, innebär att händelsen ej är under fortsatt hantering. Klassificering och omklassificering av händelser görs av Beställare och Entreprenör i samråd. Uppnås ej enighet om klassificering äger Beställaren rätt att besluta om klassificering samt omklassificering STÄNGNING AV HÄNDELSE Stängning av händelse, dvs att händelsens status ändras från Öppen till Stängd, ska göras när det fel eller förhållande som orsakade händelsen ej längre föreligger. Stängning av händelse ska godkännas av Beställaren. 9.8 Godtagande GODTAGANDE AV ETT PROVNINGSRESULTAT När Beställaren godtar ett provningsresultat innebär det att Beställaren godtar resultatet i den miljö som provet utförts. Entreprenören har fortsatt fullt ansvar för att det provade objektet och att objektet uppfyller ställda krav.

14 14 (15) GODTAGANDE AV PROVNING OCH PROVNINGSPROTOKOLL När Beställaren godtar en provning innebär det att Beställaren godtar att provet har utförts med rätt innehåll och kvalitet, i enlighet med en godtagen provningsspecifikation. Beställaren godtar en provning genom att godtaga verifikat från provningen i form av provningsprotokoll. Beställaren ska godtaga ett provningsprotokoll senast när samtliga provningsmoment enligt provningsspecifikationen är genomförda och eventuella händelser som är kopplade till provningen är stängda eller klassificerade såsom Ej påverkande GODTAGANDE AV ETT DOKUMENT När Beställaren godtar ett dokument, t.ex. en provningsspecifikation, innebär det att Beställaren godtar utformningen av och innehållet i det enskilda dokumentet. Entreprenören har fortsatt ansvar för provningen samt att dokumentet och dess innehåll är korrekt och av rätt kvalitet GODTAGANDE AV ETT OBJEKT När Beställaren godtar ett objekt innebär det att Beställaren godtar objektet i den miljö som den förevisats. Entreprenören har fortsatt fullt ansvar för att objektet uppfyller ställda krav. 9.9 Omprovning För det fall prov visar att ställda krav inte uppfylls ska Entreprenören vidta erforderliga åtgärder för att kraven ska uppfyllas. Omprovning ska därefter utföras tills dess ställda krav uppfylls och verifierats och händelsen därmed kan stängas Förlängning eller avbrytande av provningsperiod Såväl Beställare som Entreprenör ska i möjligaste mån följa överenskommen Tidsplan men har skyldighet att vid behov begära ändring i Tidsplan, förlängning eller avbrytande av provningsperiod. Sådan begäran ska utan dröjsmål göras för undvikande av onödig förbrukning av tid och resurser för båda parter Modifieringar Modifiering av programvara under pågående provningsperiod från och med FAT 3 får endast ske efter särskild överenskommelse mellan Beställaren och Entreprenören. Överenskommelsen ska dokumenteras skriftligen. Om modifieringar utförs, har Beställaren rätt att kräva upprepning av de tester som tidigare gjorts och vars resultat kan ha påverkats av modifieringen Fel i provningsspecifikation Vid fel i provningsspecifikation ska ny, korrigerad version upprättas. Provningsspecifikationen ska versionshanteras. Exakt vilka ändringar som gjorts mellan provningsspecifikationer ska tydligt framgå.

15 15 (15) 9.13 Komplettering av provningsspecifikation Beställaren äger rätt att begära kompletterande provningsmoment under pågående acceptansprovning. Vid komplettering ska ny, korrigerad version av provningsspecifikation upprättas (detta utförs av entreprenören). Provningsspecifikationen ska versionshanteras. Exakt vilka ändringar som gjorts mellan versioner av provningsspecifikationer ska tydligt framgå. Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Första fastställda versionen Joakim Frank UHaen

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av ASÖ mot NTS

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av ASÖ mot NTS 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson Uhniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.o Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

KONTROLL OCH PROVNING

KONTROLL OCH PROVNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-4 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B KONTROLL OCH PROVNING 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg Material och utförandekrav

Systemkrav Infrasystem Väg Material och utförandekrav 1 (17) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHni [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-3 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING...2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...2

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2 Kvalitets- och kontrollbestämmelser för elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document KBE 100-1 Utgåva / Issue 1 (S) Datum / Date Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser 2015-10-07 Ersätter

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3 SvK4005, v3.4, 2014-03-26 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING AFS Bilaga 3:9a DATUM SAMRÅD 2015-06-17 XXX TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C FASTSTÄLLD XXXX Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag. Mats Karlsson, IVt

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag. Mats Karlsson, IVt Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen Fokus i projekteringsuppdragens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur

EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur 1(5) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-51 7.0 2017-02-06 EM 44-001 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017 Västlänken Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning Underlag för entreprenörsdialog 15 januari 2017 Dokumenttitel: Västlänken Underlag för entreprenördialog Författare: Johan Hjertström Dokumentdatum:

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer