RTU och fjärrkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RTU och fjärrkontroll"

Transkript

1 C, <A S'VCIM.3 t- KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR DATUM SAMRAD AS, AFS, DP, I TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 9 FASTSTÄLLD RTU och fjärrkontroll 1/11

2 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum H Ny dokumentmall Helt omarbetad /11

3 Innehåll 1 Allmänt Funktionskrav Allmänt Övervakning Tidssynkronisering Kommunikation med överordnat system Strömförsörjning Stationsbuss Processinterface Indikeringar Mätvärden Manövrar Börvärden Konfiguration och backup IT-säkerhet Tekniska krav Övervakning Tidssynkronisering Kommunikation med överordnat system Strömförsörjning Stationsbuss Processinterface Tidskrav Ingångar Utgångar IT säkerhet Utformning Allmänt Standard och generella krav Montage /11

4 5 Bilaga Objektsförteckning /11

5 1 Allmänt Detta dokument innehåller krav på ändutrustningen i Svenska Kraftnäts fjärrkontrolloch datainsamlingssystem. Ändutrustningen ibland även kallad Remote Terminal Unit (RTU) benämns i detta dokument som utrustningen och ska hantera kommunikation mot Svenska Kraftnäts överordnade system så väl som underordnat system i kontrollanläggningen. Ett underordnat system kan bestå av antingen ett i utrustningen integrerat processinterface, som normalt är kopplat till en TFP-plint, eller en stationsbuss enligt standarden IEC Kommunikationen går över DDN som är ett TCP/IP baserat nätverk som knyter ihop Svenska Kraftnäts överordnade system ex. driftcentraler och stationer. Utrustningen ska förmedla manöver och börvärden till lokala kontrollobjekt, samt ta emot indikeringar och mätvärden från lokala givare för vidaresändning till överordnat system. 2 Funktionskrav 2.1 Allmänt Utrustningen får vara utformad på olika sätt men följande generella krav gäller: I enkelt utförande ska den vara oberoende av lokalt HMI för manöver av apparater och automatiker mm. I ett dubblerat utförande med hot standby får samma utrustning innehålla flera funktioner som t.ex. Gateway, HMI, signallistor och larmhantering. Denna utrustning får även innehålla eget processinterface. 2.2 Övervakning Det ska finnas inbyggd övervakningsfunktion för att kontrollera både hård- och mjukvara. Övervakningen ska även omfatta kommunikation med överordnat och underordnat system. All information om fel eller onormala tillstånd, även övergående, ska kunna sparas i utrustningen och överföras till överordnat system, stationens HMI och reservlarmsändare. 5/11

6 Information om följande fel ska kunna överföras: Hård och mjukvarufel Kommunikationsfel med överordnat system ska ge kommunikationsfel till reservlarmsändare Vid kommunikationsfel med underordnat system ska berörda objekt gammalmärkas mot överordnat system 2.3 Tidssynkronisering Det ska vara möjligt att synkronisera tiden mot lokal tidserver uppsatt inom stationen eller med central tidsserver på DDN. Utrustningen ska kunna användas som lokal tidsserver för eventuellt processinterface anslutet via stationsbuss. Vid utebliven tidssynkronisering ska utrustningen ge larm. 2.4 Kommunikation med överordnat system Kommunikation med överordnat system ska ske enligt protokollet IEC edition 2. Hur protokollet tillämpas finns beskrivet i Svenska Kraftnät Interoperability Specification for IEC Minst 8 samtidiga anslutningar ska kunna upprättas till utrustningen från överordnat system i dubblerat och redundant utförande. 2.5 Strömförsörjning Utrustningen ska kunna strömförsörjas med likspänning. Samma matningsdon bör kunna hantera flera inspänningar och enkelt kunna bytas ut vid reparation eller för att anpassa utrustningen till en annan spänning. 2.6 Stationsbuss Utrustningen ska kunna kommunicera med befintlig stationsbuss. 2.7 Processinterface Vid fel som påverkar ingång, digital eller analog, så ska motsvarande status sättas i telegram till överordnat system Indikeringar Indikeringar är antingen enkla eller dubbla. Exempel på enkelindikeringar är felsignaler. Dubbelindikeringar erhålls från två indikeringar, där den ena är till och den andra är från. Mellanläge uppträder om båda kontakterna är i läge från, medan felläge uppträder om båda kontakterna är i läge till. Exempel på dubbelindikeringar är brytarindikeringar. Utrustningen ska kunna hantera insignaler, som har en varaktighet av minst 5 ms så att information inte går förlorad vid kortvariga förändringar av läge på indikeringarna, t.ex. vid snabbåterinkoppling av brytare. 6/11

7 Det ska vara möjligt att gruppera felsignaler i utrustningen. För att filtrera bort fel av övergående natur och med kort varaktighet ska alla felsignaler kunna tidsfördröjas. Tidsfördröjningen ska vara individuellt valbar för samtliga signaler. Tidsmärkning av felsignaler ska vara tidpunkten då felet inträffar, d.v.s. före tidsfördröjningen. Fjärrsignaler ska ha samma tidsfördröjning som motsvarande lokala felsignaler. Felsignaler ska kunna överföras separat eller grupperade till driftcentralen. Grupper ska kunna väljas fritt, oberoende av strukturen på det lokala felsignalsystemet. Om en felsignalgrupp är aktiverad och det aktiveras en ny felsignal i samma grupp, ska grupplarmet tillfälligt upphöra några sekunder så att mottagaren blir uppmärksammad på att en ny felsignal har aktiverats. Grupperna ska vara felföljande, dvs. upphör ett fel i stationen ska grupplarmet återgå automatiskt Mätvärden Analoga och digitala mätvärden ska rapporteras med valbart integrerande dödband. Mätvärden för storheter som bestäms av mätetal och riktning, t.ex. effekter, deffinieras som positiva i riktning mot skenan Manövrar Manöverutgångar ska vara utformade för att styra mellanreläer som ingår i kontrollanläggningen. Utrustningen ska hantera både enstegsmanöver och tvåstegsmanöver. Vid tvåstegsmanöver ska det säkerställas att endast den utgång som adresseras i telegram från överordnat system aktiveras Börvärden Börvärden ska överföras till kontrollanläggningen via stationsbuss. 2.8 Konfiguration och backup Det ska vara möjligt att via ett centralt installerat system konfigurera och säkerhetskopiera hela systemet. Finns separat processinterface anslutet ska detta hanteras av samma programvara. Aktuell konfigurering ska kunna importeras i konfigureringsverktyg och därefter åter kunna laddas efter utförda ändringar. Konfigureringsverktyg ska kunna installeras i en standard PC. 7/11

8 En mall hur objektsförteckning kan utföras samt omfattning på de signaler som ska överföras finns i bilaga 1. Med den som grund ska leverantören av utrustningen ta fram en databaslista över aktuella objekt. Databaslistan för beställarens programmering av överordnat system ska som ett minimum innehålla: Revisionsnot där det framgår vilka punkter och vad som ändrats Signalernas littera/namn på objektet Status på digitala indikeringar Eventuella skalfaktorer, storhet samt min och max värdes begränsningar Protokolladress enligt Svenska Kraftnät Interoperability specification for IEC Signalbehandling så som t.ex. signalinvertering eller omformning av enkelindikering till dubbelindikering bör inte förekomma men ska dokumenteras om det förekommer Microsoft Excel 2010 ska användas för dessa listor 2.9 IT-säkerhet Generellt gäller TR4-02 och i de fall kraven däri inte kan realiseras ska undantagen hanteras enligt rutinen i samma dokument. Utöver dessa krav ska även följande funktioner implementeras: Portbaserad autentisering End-to-end kryptering Säker autentisering med unika användarnamn och lösenord Det får inte förekomma någon form av bryggning, nätadressöversättning eller routing mellan olika nätverksinterface för stationsbuss och DDN Det ska vara möjligt att begränsa vilken trafik som accepteras av nätverksinterfacet kopplat till DDN genom att i utrustningen konfigurera IP-adresser inklusive nätmask och port 8/11

9 3 Tekniska krav 3.1 Övervakning Vid fel i utrustningen ska felsignal erhållas lokalt med fri larmkontakt och via stationsbussen. Vid kommunikationsfel med överordnat system i mer än 2 minuter, ska felsignal aktiveras lokalt med fri larmkontakt samt larm via stationens HMI. Vid kommunikationsfel med underordnat system i mer än 2 minuter, ska felsignal aktiveras lokalt med fri larmkontakt, om möjligt via stationens HMI samt via fjärr. 3.2 Tidssynkronisering Det ska vara möjligt att tidsmärka händelser med en noggrannhet på minst ±5 ms. Utrustningen ska stödja synkronisering med NTP, med möjlighet att konfigurera minst två olika tidsservrar. Vid utebliven tidssynkronisering ska den interna klockans tidsavvikelse vara mindre än 2 min/år. 3.3 Kommunikation med överordnat system Utrustning i dubblerat utförande ska ha en Ethernet (100BASE-TX) kommunikationsport per system för anslutning till DDN. För utrustning i enkelt utförande ska det finnas minst två Ethernet (100BASE-TX) kommunikationsportar för anslutning till DDN. 3.4 Strömförsörjning Matningsspänningen ska normalt vara 48V DC. 3.5 Stationsbuss Utrustningen ska kunna integreras mot stationsbussar enligt standarden IEC Vid överföring av börvärden ska IEC MMS användas. 3.6 Processinterface Tidskrav Maximala hanteringstider mellan det att en ingång påverkats till dess att detta rapporteras till överordnat system, eller från det att en manöver mottagits till dess att utgångskontakt växlat redovisas i Tabell 1. För en Gateway gäller hanteringstider från mottagande av datatelegram till sändning. 9/11

10 Tabell 1 Maximal hanteringstid Typ Tid [s] Indikering: 1 Manöver: 1 Mätvärden: 1 Börvärden Ingångar Samtliga ingångar ska vara galvaniskt isolerade och indikeringar och digitala mätvärden hämtas från fria kontakter i kontrollanläggningen. Signalspänning ska normalt kunna väljas till 48V DC. Ingångarna ska även ha filter för undertryckning av kontaktstudsar (nominellt värde 5 ms). Filtret bör även kunna användas för att undertrycka signaler kortare än en sekund och ska då vara inställbart per ingång. Den totala onoggrannheten för det analoga mätsystemet, bestående av ingångskort och A/D-omvandlare, får om ej annat anges högst vara ±0,2 % av max mätvärde. En utrustning med analoga ingångar ska kunna hantera analoga signaler med följande mätområden: ±10 ma, ±20 ma, 4 20 ma, 0 ±5 V, 0 ±10 V. Om mätvärdet är definierat som 4-20 ma och insignalen understiger 3 ma ska mätvärdet rapporteras som felaktigt. Dödbandet för både analoga och digitala mätvärden ska vara integrerande och inställbart ned till 0,1 % Utgångar Manöverutgångar ska vara utförda som slutkontakter som är galvaniskt skilda från interna spänningskretsar och kan matas med extern manöverspänning. Manöverpulsens längd ska vara justerbar (nominellt värde 500 ms). Utgångar för börvärden ska vara kodade i BCD- eller binärkod. När ett nytt värde läggs ut på utgångskortet ska en digital utgång aktiveras som talar om att ett nytt värde inkommit. 3.7 IT säkerhet Autentisering mot nätverksporten i DDN-utrustningen ska ske med 802.1X och EAP- TLS med digitalt certifikat. 10/11

11 End-to-end kryptering för kommunikation mot överordnat system ska ske enligt IEC med TLS version 1.2 (2008) enligt RFC Kryptering av all annan trafik som t.ex. backup och konfigurering ska ske med TLS eller motsvarande. Finns inbyggd webserver ska denna trafik krypteras med HTTPS. Digitala certifikat i utrustningen ska hanteras av en Svenska Kraftnäts ägd PKIstruktur enligt X Utformning 4.1 Allmänt Utrustningen ska vara konstruerad så att felavhjälpning och utökningar kan göras på ett enkelt sätt. Utbyte av t.ex. matningsdon eller in/ut kort ska kunna ske utan att lossa förbindningar. Processinterface kan bestå av kort som sitter monterat direkt i utrustningen eller anslutas via processbuss. 4.2 Standard och generella krav Utrustningen ska minst uppfylla de krav som anges i TR och beräknad MTBF ska redovisas. 4.3 Montage Utrustningen ska mekaniskt kunna monteras i apparatskåp för kontrollutrustning och i 19 ramverk eller på DIN-skena. 5 Bilaga Objektsförteckning 11/11

12 Objektsförteckning Enkelmanövrar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning FPS Littera annullera Manöverlarm Manöverlarm TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 1 av 8

13 Objektsförteckning Dubbelmanövrar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning Brytare Littera S eller F S Från/Till Brytare Littera F S Deblockera/Blockera DUBA Littera DUBA Vänteläge/I drift Per objekt Extremsp.automatik Littera extr.sp.auto Ur drift/i drift Frånskiljare Littera Fx Öppna/Slut Jordningsfrånskiljare Littera JxF Öppna/Slut Lindningskopplare Littera LK hand/auto Hand/Auto Lindningskopplare Littera LK minska/öka Minska/Öka Manöverhus Temperaturhöjning Från/Till Rak manöver Littera rak manöver Från/Till Seriekondensator Återinkoppling Ur drift/i drift Ställverksbelysning Stv. belysning Från/Till Systemvärn Littera ingång Sub1 Ur drift/i drift Manöver av ingång Systemvärn Littera ingång Sub2 Ur drift/i drift Manöver av ingång Systemvärn Littera utgång Sub1 Ur drift/i drift Manöver av utgång Systemvärn Littera utgång Sub2 Ur drift/i drift Manöver av utgång Återinkoppling Littera SÅI Ur drift/i drift Återinkoppling Littera ÅI Ur drift/i drift Återinkoppling Littera FÅI Ur drift/i drift Per objekt TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 2 av 8

14 Objektsförteckning Enkelindikeringar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning Allmänt Nödlarm Allmänt Stort larm Gruppsignal Allmänt Litet larm Gruppsignal Allmänt Manöverlarm Allmänt Utlöst säkring vs + ls Gruppsignal Brandlarm Brandlarm Brytare Brytarsynkroniseringsdon Brytarsynkroniseringsdon Driftformsomkopplare Driftformsomkopplare Driftformsomkopplare Brandlarm Brandlarmsutrustning fel Littera manöverdon fel Littera synkdon fel Littera synkdon återtändning Driftform fjärr Driftform fjärr med närsignal Driftform när DUBA DUBA blockerad Per objekt om möjligt DUBA DUBA pågår Per objekt om möjligt DUBA DUBA utrustning fel FPS FPS pågår Per brytare FPS FPS utrustning fel Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm Inbrottslarm A larm Inbrottslarm B larm Inbrottslarm stängsel Inbrottslarm sabotage Inbrottslarm utrustning fel Inbrottslarm manöverhus urkopplat Inbrottslarm stängsel urkopplat Kontrollanläggning Datorfel kontrollanläggning stort larm Gruppsignal Kontrollanläggning Datorfel kontrollanläggning litet larm Gruppsignal Ledning Littera BFS utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera reläskydd utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 3 av 8

15 Objektsförteckning Enkelindikeringar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning Ledning Littera jordfel utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera reläskydd avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera reläskydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera RSK sub1 idrift Ledning Littera RSK sub2 idrift Ledning Littera RSK fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera FUT sub1 idrift Ledning Littera FUT sub2 idrift Ledning Littera FUT fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Ledning Littera LDS kommunikation sub 1 OK Ledning Littera LDS kommunikation sub 2 OK Ledning Littera SÅI pågår Ledning Littera FÅI pågår Ledning Littera FÅI blockerad Lindningskopplare Littera LK fel LS system Jordfel Ett grupplarm per LS system LS system Onormal spänning Ett grupplarm per LS system LS system Mycket låg spänning Ett grupplarm per LS system Reaktor Littera ink. förbud Reaktor Littera kylutrustning fel Reaktor Littera oljenivå låg Reaktor Littera reläskydd avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Reaktor Littera reläskydd utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Reaktor Littera reläskydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Reaktor Littera BFS utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Reaktor Littera Extremsp. automatik ingrepp Reservelverk DG idrift (varvtal OK) Vid flera dieslar i station DG1, DG2 osv Reservelverk DG inkopplad (DG 0,4 S Till) Reservelverk DG låg bränslenivå Reservelverk DG Stort larm Reservelverk DG litet larm Reservelverk DG brandlarm Reservlarmsändare Res.larmsändare fel TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 4 av 8

16 Objektsförteckning Enkelindikeringar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning Reservstyrning Littera reservstyrning aktiv Samlingsskeneskydd Littera SS skydd block Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Samlingsskeneskydd Littera SS skydd utlöst Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Samlingsskeneskydd Littera SS skydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Samlingsskeneskydd Littera SS skydd Avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Seriekondensator Littera SSR skydd utl. Seriekondensator Littera reläskydd utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Seriekondensator Littera reläskydd avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Seriekondensator Littera reläskydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Seriekondensator Littera Inkopplingsförbud Seriekondensator Littera Temporärt Inkopplingsförbud Seriekondensator Littera Tyristorfel Shuntkondensator Littera reläskydd utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Shuntkondensator Littera reläskydd avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Shuntkondensator Littera reläskydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Shuntkondensator Littera BFS utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Shuntkondensator Littera ink. förbud Systemvärn Littera kanalfel sub1 Övervakning av kommunikation Systemvärn Littera kanalfel sub2 Övervakning av kommunikation Systemvärn Littera ingrepp pågår sub1 Signal skickad Systemvärn Littera ingrepp pågår sub2 Signal skickad Utlöst säkring ACC Temperatur larm Station bemannad Inbrottslarm Brandlarm Nollspänning lokalkraft Likriktare summalarm Likriktare modulfel Nätfel alla faser Mycket låg spänning Åskskydd utlöst TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 5 av 8

17 Objektsförteckning Enkelindikeringar Objekt/system Fjärrsignal Status Anmärkning DG summalarm A DG summalarm B DG nätkontaktorfel Transformator Littera ink. förbud Transformator Littera kylutrustning fel Transformator Littera oljenivå låg Transformator Littera skydd avställt Transformator Littera BFS utl Transformator Littera reläskydd utl Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Transformator Littera reläskydd avställt Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Transformator Littera reläskydd fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 Vindkraftsanslutning Littera FUT sub1 idrift Vindkraftsanslutning Littera FUT sub2 idrift Vindkraftsanslutning Littera FUT fel Gruppsignal för sub 1 och sub 2 VS system VHC Nollspänning TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 6 av 8

18 Objektsförteckning Dubbelindikeringar Objekt/system Fjärrsignal Status (värde 1/2) Anmärkning Brytare Littera S eller F S Från/Till Brytare Littera F S Deblockerad/Blockerad Extremsp.automatik Littera extr.sp.auto Ur drift/i drift Frånskiljare Littera Fx Öppen/Sluten Jordningsfrånskiljare Littera JxF Öppen/Sluten Lindningskopplare Littera LK hand/auto Hand/Auto Manöverhus Temperaturhöjning Från/Till Rak manöver Littera rak manöver Från/Till Systemvärn Littera ingång Sub1 Ur drift/i drift Övervakning av ingång Systemvärn Littera ingång Sub2 Ur drift/i drift Övervakning av ingång Systemvärn Littera utgång Sub1 Ur drift/i drift Övervakning av utgång Systemvärn Littera utgång Sub2 Ur drift/i drift Övervakning av utgång Ställverksbelysning Stv. belysning Från/Till Återinkoppling Littera SÅI Ur drift/i drift Återinkoppling Littera ÅI Ur drift/i drift Återinkoppling Littera FÅI Ur drift/i drift Per objekt TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 7 av 8

19 Objektsförteckning Analoga mätvärden Objekt/system Fjärrsignal Storhet Anmärkning Ledning Littera Aktiv effekt MW Ledning Littera Reaktiv effekt Mvar Ledning Littera Spänning kv Ledning Littera Ström A Lindningskopplare Littera LK Läge Reaktor Littera Reaktiv effekt Mvar Samlingsskena Littera Spänning kv Samlingsskena Littera Frekvens Hz Shuntkondensator Littera Reaktiv Effekt Mvar Station Utetemperatur C Transformator Littera Aktiv effekt MW Transformator Littera Reaktiv effekt Mvar Transformator Littera Spänning kv Transformator Littera Ström A Transformator Littera oljetemperatur C Transformator Littera lindningstemperatur C Vindkraftsanslutning Littera Aktiv effekt MW Vindkraftsanslutning Littera Reaktiv effekt Mvar Vindkraftsanslutning Littera Spänning kv Vindkraftsanslutning Littera Ström A Vindkraftsanslutning Vindhastighet m/s Vindkraftsanslutning Vindriktning grader Vindkraftsanslutning Utetemperatur C TEKNISK RIKTLINJE TR utg 9 Bilaga 1 Sida 8 av 8

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer 1(7) 06-04-13 D TR2-08-2 FELSIGNALSYSTEM Bilagor 1 Felsignallista Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Felsignalsystem installeras i stamnätets stationer för att driftledaren

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 99-05-18 D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR2 2008-06-25 5 Omarbetad. Ny titel 2/14 Innehåll 1 Allmänt... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Allmänt... 5

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-07-1 DATUM SAMRÅD 2010-01-20 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D MÄTVÄRDESOMVANDLARE 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 Ny riktlinje 2/18 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Standarder... 5 1.2 Processbuss IEC 61850-9-2... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Nätverk... 5 2.1.1 Anslutning av IED:er

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-6 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (2) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-100129-012 D10-0016466 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26

Läs mer

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-1 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN 1/15 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Helt omarbetad 2/13 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Analoga kanaler... 5 2.3 Binära kanaler... 5

Läs mer

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AS, Skyddssystem och nätdata VAR BETECKNING TR02-08-01 DATUM SAMRÄD AF, NIC TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 6 FASTSTÄLLD Störningsskrivare Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17 1(13) &.$76 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Med funktionen Människa Maskin Kommunikation (MMK) avses gränssnittet mellan människan och

Läs mer

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-3 DATUM 2004-09-21 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D DATORER I KONTROLLANLÄGGNING 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING. Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator

04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING. Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator 1(8) 04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Med dator i kontrollanläggningar

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan 1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Störningsskrivare är en utrustning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-070604-015 D14-0004784 2.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-070604-015 D14-0004784 2.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (17) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-070604-015 D14-0004784 2.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-12-19

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

KONTROLL OCH PROVNING

KONTROLL OCH PROVNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-4 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B KONTROLL OCH PROVNING 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NS VÅR BETECKNING TR02-05-4 DATUM SAMRÅD 2010-02-19 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD 1/17 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Håkan Lundh Hans Sterner 1 of 6 2000-09-14 Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6 Innehåll Sida Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Mått- och placeringsritning 4M 8988 Schema

Läs mer

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB.

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB. Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D16-0013808 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26 Dokumentansvarig

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Overvakningsutrustningar

Overvakningsutrustningar SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, KontroHanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM 2014-08-14 SAMRÅD AFS W TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 FASTSTÄLLD TD Overvakningsutrustningar Uppdateringar Utgåva

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (13) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-03-24

Läs mer

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-04-1 DATUM 2010-01-19 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA F MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER 1/11 Uppdateringar

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR Hjälpfunktioner, fjärrstyrning och tillbehör DX 3 4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar

Teknisk bestämmelse Skyltar samt märkning av anläggningsdelar Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-018 D10-0015645 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-11-02

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Direkt-router 2000IP. Buffrar och vidaresänder video över Internet och andra IP-nät eller fungerar som avancerad video-mottagare. Standardfunktioner

Direkt-router 2000IP. Buffrar och vidaresänder video över Internet och andra IP-nät eller fungerar som avancerad video-mottagare. Standardfunktioner Direkt-router 2000IP Buffrar och vidaresänder video över Internet och andra IP-nät eller fungerar som avancerad video-mottagare Direkt-router används till att knyta ihop videolänkar eller för att omvandla

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0020989 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0020989 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (9) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D14-0020989 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-10-06 Dokumentansvarig

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Advant OCS. Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O. Open Control System

Advant OCS. Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O. Open Control System Advant OCS Open Control System S200L I/O Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O är en serie kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med S200 I/O och kan blandas med dessa

Läs mer

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B SID 1/5 Ver 1.0 SRD3211 är en DUC för styr, regler och övervakning av fastigheter. SRD3211 har inbyggd kommunikationsmodul för modem eller fast förbindelse (RS485). Denna modell innehåller fjärrstyrning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14 ~SVENSKA - KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrolla/iläggning VAR BETECKNING TR02-09-2 DATUM 2014-08-14 SAMRÄD AFS, DP, NS TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD / 7 Batterier Uppdateringar Utgåva

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Varvtalsövervakning HSV

Varvtalsövervakning HSV El-skåp Kontrollreläer Varvtalsövervakning Varvtalsövervakning HSV Övervakar över-/undervarvtal Ställbar mellan 0,05 s-10 min Justerbar start tidsfördröjning 0,6 30 s Olika givaralternativ www.oemautomatic.se,

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (12) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-04-24

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer