Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren"

Transkript

1 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren

2 Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna drar med sig räntorna uppåt. Kortsiktigt kan skuldkrisen i EMU bromsa ränteuppgången en del men på ett till två års sikt väntas boräntorna vara väsentligt högre än i dag. I Riksbankens protokoll från räntemötet1 december, där styrräntan höjdes till1,5 procent och ränteprognosen lämnades oförändrad, kan man utläsa en liten dragning mot ännu snabbare räntehöjningar än vad som ligger i nuvarande prognoser. Bakom detta ligger den överraskande starka tillväxten, en begynnande arbetskraftsbrist och den ökande skuldsättningen bland hushållen. Å andra sidan så var det fortfarande två ledamöter som reserverade sig mot beslutet och ville ha oförändrad styrränta och en lägre prognos. Riksbanken slår av på takten Riskerna i vår Riksbanksprognos har förskjutits något uppåt men inte tillräckligt mycket för att vi i nuläget ska höja prognosen. Vi räknar med att styrräntan höjs vid tre av de sex räntemötena under 11. Det finns flera anledningar till att vi räknar med att Riksbanken slår av på höjningstakten, trots stark tillväxt och stigande inflation. Osäkerheten om omvärldsläget är fortfarande stor, många länder dras med gigantiska statsskuldsproblem och vi bedömer det som sannolikt att oron i EMU inte kommer att blåsa över, snarare tvärtom. Vi räknar också med att ökningstakten i bostadspriserna och hushållens skuldsättning kommer att fortsätta att avta under våren, vilket bör lindra en del av oron för bostadsbubblor. Utöver det senaste halvårets höjning av styrräntan från,5 till 1,5 så har även avvecklingen av likviditetsstödet till bankerna och kronförstärkningen inneburit en åtstramning av de monetära förhållandena. Sammantaget tror vi därför att Riksbanken kan kosta på sig att avvakta lite och ta det lugnare med räntehöjningarna under 11. Prognoser av styrräntan Utfall Riksbankens prognos Räntemarknadens förväntningar SBAB:s prognos jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 jan-1 jan-13 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Vår styrränteprognos innebär därför att styrräntan höjs vid nästa räntemöte den 1 februari men inte vid aprilmötet. Sedan räknar vi med två höjningar till under 11 och att styrräntan landar på, procent vid årsskiftet. Denna prognos ligger i linje med Riksbankens egen prognos men i underkant av marknadsförväntningarna. För 1 och 13 tror vi dock på lite fler räntehöjningar än vad Riksbanken själv gör, främst på grund av att vi räknar med ett högre inflationstryck. Vi bedömer att styrräntan ligger på 3,5 procent i slutet av 1 och på, procent i slutet av 13. Råvarupriser och Portugal i fokus De internationella räntemarknaderna har fortsatt att kastas mellan hopp och förtvivlan de senaste månaderna. Tioåriga statsobligationsräntor i USA, Tyskland och Sverige ligger omkring 1 procentenhet högre i dagsläget än vad de gjorde som lägst under hösten. Framför allt är det starkare konjunktursignaler som drivit upp räntenivåerna, men även de långsiktiga inflationsförväntningarna har stigit. Troligtvis har stigande råvarupriser bidragit till detta. Råvarupriser Olja Livsmedelsråvaror Metaller Övriga råvaror Index 5=1 jan-5 jan- jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Statsskuldskrisen i EMU rullar vidare. Efter räddningsaktionerna för Grekland och Irland har nu Portugals problem hamnat högst på dagordningen. Mycket talar för att även Portugal kommer att tvingas söka hjälp av IMF och EU för att finansiera sitt budgetunderskott. Krisen har även drabbat Spanien och Italien, som tvingas betala allt högre räntor på sina växande statsskulder. Den senaste tiden har även belgiska räntor stigit. Kreditriskpremier aug- 8 Tyskland Sverige Belgien Italien Spanien Portugal Irland Grekland nov- 8 feb- 9 maj- 9 aug- 9 nov- 9 feb- 1 maj- 1 aug- 1 nov- 1 feb * Kostnaden för att, genom köp av en kreditdefaultswap, försäkra sig mot betalningsinställelse omräknat till hundradels procentenheter. Det är mycket svårt att förutsäga hur den europeiska skuldkrisen kommer att utvecklas framöver. De långa beslutsprocesserna i EU/EMU-arbetet förvärrar problemen genom att det tar lång tid innan ekono SBAB:S ANALYS OCH PROGNOSER BORÄNTENYTT JANUARI 11

3 misk-politiska åtgärder vidtas. Hittills verkar också alla budgetåtstramningar, centralbanksåtgärder, räddningspaket och stabiliseringsfonder egentligen bara ha fungerat som livsuppehållande åtgärder. Även om vi räknar med en stabilisering på sikt så bedömer vi att oron kommer att bestå och till och med kan förvärras kortsiktigt. Högre riskpremier drabbar bolånen Under andra halvåret 1 avvecklade Riksbanken det tidigare likviditetsstödet till bankerna. I och med detta så har bankernas kostnad för kortsiktig likviditet stigit. Dagslåneräntan på interbankmarknaden ligger nu, procentenheter över styrräntan och tremånaders interbankränta ligger, procentenheter över den förväntade styrräntan, att jämföra med tidigare nivåer på, respektive, procentenhet. Även andra riskpremier har stigit eller fortsatt ligga på höga nivåer, såsom ränteskillnaderna mellan bostads- och statsobligationer. Även om vi räknar med att en del av riskpremierna kommer att falla tillbaka något så småningom, så lär de inte återvända till de låga nivåer som rådde åren strax innan finanskrisen. Ränteskillnader Dagslåneränta- Riksbankens styrränta Interbankränta-Förväntad styrränta (3mån) Bostadsobligation-Statsobligation (5 år) Svensk statsobligation-tysk statsobligation (5 år) jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 Utsikter för bolåneräntorna Bolåneräntorna har stigit förhållandevis snabbt den senaste tiden. Riksbankens räntehöjningar, stigande internationella långräntor och ökade riskpremier har inneburit att finansieringskostnaderna för bolån ökat markant. Sedan bottennivån på 1,5 procent har bolåneräntan med tre månaders bindningstid, som är den i särklass vanligaste, mer än fördubblats till 3,3 procent. Även de längre boräntorna har stigit, under de senaste tre månaderna med omkring 1 procentenhet. SBAB:s bolåneräntor 3 mån år 5 år Prognos 1, 1,8,,, -, -, -, 7 5 Vi räknar med att ränteuppgången fortsätter framöver. Riksbankens andhämtning efter februarihöjningen och den återigen uppblossande oron i Euroland väntas dock medföra att uppgången saktar in under det första halvåret i år. Under andra halvåret tar den dock fart igen när osäkerheten börjar lägga sig. I slutet av 11 väntas tremånadersräntan vara 3,5 procent, tvåårsräntan,7 procent och femårsräntan 5,75 procent. Under 1 fortsätter ränteuppgången, då mer driven av stigande inflation än av minskad osäkerhet. Tremånadersräntan väntas då nästan nå 5 procent, tvåårsräntan knappt 5,5 procent och femårsräntan drygt procent. Prognos för SBAB:s boräntor, olika bindningstider jan Jun 11 Dec 11 Dec mån 3,3 3, (+,15) 3,5 (+,1),8 år 3,98,15 (+,),7 (+,1) 5, 5 år,99 5, (+,3) 5,75 (+,1),1 (+,1) Anm: Prognosförändring från Konjunkturbrev 1 december anges inom parentes. För sent att binda? I våra beräkningar av skillnaden mellan bunden boränta och den genomsnittliga tremånadersräntan under bindningstiden, utgår vi från att tremånadersräntan fortsätter att stiga till omkring 5,5 procent i slutet av 13 och sedan ligger kvar där under 1 och 15. Under hösten visade dessa beräkningar att det var fördelaktigt att binda räntan. Denna fördel har emellertid försvunnit under vintern. Skillnad mellan bunden boränta och beräknad tremånadersränta under bindningstiden SBAB:s bundna boränta SBAB:s prognos av bunden tremånaders boränta 3, 3,37 3,98 3,78,35,,73,58,99 1 år år 3 år år 5 år Procent Som det ser ut i dagsläget så ligger de bundna räntorna,1-,3 procentenheter högre än den beräknade genomsnittliga tremånadersräntan. Det finns således en mindre fördel för tremånadersräntan. Längre bindningstider ger dock ett skydd mot oväntade ränteuppgångar. Så för den som inte vill ta allt för stor ränterisk kan det ändå finnas anledning att överväga att binda åtminstone en del av sitt bolån.,77 5,5 5,,5, 3,5 3, 3 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-1 jul-1 Procent 1 Tor Borg SBAB:S ANALYS OCH PROGNOSER 3 BORÄNTENYTT JANUARI 11

4 Fast elpris bra val till våren Trots att det rörliga elpriset stundtals varit mycket högt har det oftast ändå varit fördelaktigt jämfört med fast elpris på 1 och år. Vill man ha fast elpris så talar säsongmönstret för att teckna avtalet under våren. Säsongmönster för elanvändning i bostäder Den här vintern har elpriset skjutit i höjden igen även om det hittills inte slagit toppnoteringen från februari förra året. Energikostnaden har kommit att utgöra en tung post i boendekostnaden framför allt för många småhusägare. Det finns stora likheter mellan elpriset och boräntorna. I båda fallen kan man välja mellan korta och långa avtal. På elmarknaden är de vanligaste avtalen rörligt elpris eller avtal om fast pris på 1, och 3 år 1. Frågan är vad som varit mest fördelaktigt under de senaste åren, rörligt eller fast elpris. Stora svängningar i elpriset Vi har använt månadsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) för perioden april till november 1 och jämfört rörligt elpris med avtal om fast pris på 1-3 år. Skillnaden mellan det rörliga och bundna elpriset har varit stor framför allt under 7 då det rörliga elpriset var betydligt lägre än de bundna avtalen och under vintern 9/1 då det rörliga elpriset var mycket högre. Rörligt och bundet elpris, villa med elvärme Rörligt elpris Fast elpris 1 år Fast elpris år Fast elpris 3 år Procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jämförelsen av ettårsavtal och rörligt elpris under löpande ettårsperioder visar att det rörliga elpriset varit fördelaktigt. Fast ettårigt elpris har från april till december 9 i genomsnitt varit,5 öre/kwh dyrare än det rörliga elpriset. Mönstret är likartat när det gäller jämförelsen mellan tvåårsavtal och rörligt elpris. Från april till december 8 var fast tvåårigt elpris i genomsnitt 1,1 öre/kwh dyrare än det rörliga elpriset. Ettårsavtal och rörligt elpris under 1 år Fast elpris 1 år Rörligt elpris under 1 år jan- jan-5 jan- jan-7 jan-8 jan jan- jan-5 jan- jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 För att jämföra rörligt med fast elpris har det fasta elpriset på 1, och 3 år varje månad jämförts med genomsnittet för det rörliga elpriset under avtalsperiodens längd. Till skillnad mot räntebetalningar är elförbrukningen inte är jämnt fördelad över året. Användningen av el är betydligt högre under vinterhalvåret än under sommarmånaderna. Månadsstatistiken för det rörliga elpriset har därför vägts med vikter som avspeglar det genomsnittliga säsongmönstret under perioden -9. Treårsavtal avviker från ett- och tvååriga elavtal genom att det under den studerade perioden i genomsnitt gett ett lägre elpris än alternativet med rörligt elpris. Skillnaden är i genomsnitt 3,9 öre/kwh till fördel för treårsavtalet. Eftersom perioden med tillgänglig statistik bara är knappt fyra år, så blir dock jämförelsen mellan treårsavtal och rörligt elpris ganska osäker. Treårsavtal och rörligt elpris under 3 år Fast elpris 3 år Rörligt elpris under 3 år Det finns också tillsvidareavtal som vi dock inte tar upp här. För hushåll skiljer SCB mellan tre typkunder: lägenhet, villa utan elvärme och villa med elvärme med en årsförbrukning på, 5 respektive kwh. Vi har valt att jämföra bundet och rörligt elpris för villa med elvärme. Elpriset är något lägre för denna grupp än för de två övriga men skillnaden mellan fast och rörligt elpris är i stort sett densamma för de tre typkunderna. jan- jul- jan-5 jul-5 jan- jul- jan-7 jul SBAB:S ANALYS OCH PROGNOSER BORÄNTENYTT JANUARI 11

5 Genomsnitt döljer stora skillnader Hur mycket betyder då de beräknade skillnaderna i öre/kwh mellan fasta elpriser och rörligt elpris? Den genomsnittliga skillnaden mellan fast elpris på 1 år och rörligt elpris under ettårsperioder är,5 öre/kwh. För en villa med elvärme, som enligt SCB normalt har en årsförbrukning på kwh, motsvarar det 5 kronor per år. Även om den genomsnittliga skillnaden mellan ettårsavtal och rörligt elpris inte har varit så stor, finns det månader när differensen varit betydande. Den som tecknade ett ettårsavtal i oktober i en villa med elvärme fick betala kronor mer än alternativet med rörligt elpris under de följande 1 månaderna. Däremot gav ett ettårsavtal i december 9 en årskostnad som var 3 9 kronor lägre än om man valt rörligt elpris. Skillnad i kostnad mellan fast och rörligt elpris Fast 1 år-rörligt under 1 år Fast år-rörligt under år Fast 3 år-rörligt under 3 år Fast elpris är billigare än rörligt Fast elpris är dyrare än rörligt Tusental kronor/år apr- apr-5 apr- apr-7 apr-8 apr-9 Den genomsnittliga skillnaden mellan tvåårsavtal och rörligt elpris under tvåårsperioder på 1,1 öre/kwh motsvarar en årlig kostnad på kronor. Liksom för ettårsavtalet finns det månader när skillnaden varit mycket större. Den som valde ett tvåårsavtal i september 8 fick betala 3 8 kronor mer per år än med rörligt elpris. Å andra sidan fick den som tecknade ett tvåårsavtal i mars 5 en årskostnad som var kronor lägre än med rörligt elpris. Den genomsnittliga skillnaden mellan treårsavtal och rörligt elpris under treårsperioder är 3,9 öre/kwh till fördel för det fasta elpriset. Årskostnaden för en villa med elvärme har således varit 78 kronor lägre med treårsavtal än med rörligt elpris det varit fördelaktigt att välja fast pris under ungefär hälften av tiden. Den genomsnittliga fördelen för rörligt elpris beror således på att den varit mycket stor under hälften av den studerade perioden. Det längre elavtalet på 3 år har gett en lägre genomsnittlig kostnad än alternativet med rörligt elpris. Treårsavtalet har också varit fördelaktigt under större delen, 8 procent, av den studerade perioden. Rådet att välja treårsavtal är ändå osäkert eftersom jämförelseperioden med rörligt elpris bara är knappt fyra år. Säsongskillnad mellan fast och rörligt elpris Fast 1 år-rörligt under 1 år Fast år-rörligt under år Fast 3 år-rörligt under 3 år Fast elpris är billigare än rörligt Fast elpris är dyrare än rörligt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Det är således inte enkelt att ge råd om valet mellan fast och rörligt elpris. De genomsnittliga fördelarna för de olika avtalsformerna är ganska små men det finns mycket stora kostnadsskillnader beroende på när de fasta avtalen tecknats. Om man föredrar fast elpris finns det emellertid under de senaste åren ett ganska tydligt säsongmönster som kan användas för att välja tidpunkt för att teckna fasta elavtal. De fasta elavtalen har ofta varit gynnsamma under första halvåret och särskilt under perioden februari-april. Under andra halvåret har det ofta varit en nackdel att välja fasta elavtal, åtminstone på 1 och år. Står sig säsongmönstret är det således snart läge att fundera på fasta elavtal när snödropparna och krokusen börjar titta fram Våren bra tid för fasta elavtal För de kortare elavtalen på 1 och år har således rörligt elpris varit fördelaktigt. Det är samma slutsats som när det gäller boräntorna, att rörlig boränta mestadels är fördelaktig. Liksom för korta bundna boräntor finns det emellertid perioder när de korta fasta elavtalen varit fördelaktiga. För både ett- och tvåårsavtal har Tomas Pousette SBAB:S ANALYS OCH PROGNOSER 5 BORÄNTENYTT JANUARI 11

6 Boräntenytt är ett nyhetsbrev från SBAB. Boräntenytt har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvariga för brevet: Tomas Pousette, tfn Tor Borg, tfn Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Boräntenytt men ange alltid källa. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag AB Besöksadress: Löjtnantsgatan 1 Postadress: Box Stockholm Tel Fax 8-11 Internet: E-post: (Org.nr ) SBAB:S ANALYS OCH PROGNOSER BORÄNTENYTT JANUARI 11

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer