Teknik- och fritidsutskottet Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)"

Transkript

1 Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekreterare Niclas Camarstrand, gatuchef Leif Kihlström, fastighetstekniker Håkan Wallman, fritidschef Utses att justera Håkan Berggren Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 4 juni 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från teknik- och fritidsutskottet den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Mona Hyttsten

2 Teknik- och fritidsutskottet Innehållsförteckning 88 Investeringar rapporter 89 Parkeringstillstånd nr Parkeringstillstånd nr Rätt fart i staden 92 Smedjebackens kommuns föreskrifter om högsta tillåtna hastighet i centrala Smedjebacken samt Söderbärke 93 Område med datumparkering i Smedjebacken 94 Område med förbud att parkera fordon i Smedjebacken samt införande av P-skiva 95 Införande av kommunal parkeringsövervakning i Smedjebackens kommun samt policy 96 Ändring av felparkeringsavgifter i Smedjebackens kommun 97 Anslutning fotboll- och ishall 98 Förvärv av arkivhusparken 99 Placering återvinningsstationer 100 Utredning badplatser 101 Försäljning mark Hagge 102 Skrivelse lekplats 103 Skrivelse angående Fiskdammsvägen 104 Begäran anslag bergvärme Söderbärke GoIF 105 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 106 Investeringsbidrag föreningar 107 Uppställning på kommunal parkmark Smedjebacken 1:4 108 Nästa möte 109 Rapporter

3 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 88 Investeringar rapporter Dnr Bergavägen Klart med Dalatrafik angående nya busshållplatsen. From sommartidtabellen flyttas hållplatserna till Förvaltningshuset / Malmgatan provisoriskt. När asfalteringen mm är färdig flyttas hållplatsen permanent till nya läget Dnr Förvaltningshuset, tidplan och parkering Pga att inga anbud lämnats för förvaltningshuset och förfrågningmaterialet måste göras om vill tekniska kontoret prioritera om så att ombyggnaden av Berga A-hus kommer före. Det innebär att förvaltningshuset planeras att genomföras 2013 i stället. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att senarelägga ombyggnaden av förvaltningshuset att färdigställa ny lastkaj samt östra parkeringsytan i år Badplats Hagudden Dnr Tekniska kontoret har haft informationsmöte med ortsbefolkningen angående ombyggnaden av badplatsen. Grundförslaget accepterades och en del smärre ändringar kommer att genomföras Dnr Gubbo skola Tekniska kontoret har en budget för tillbyggnad av en förskoleavdelning i Gubbo. Enligt förslag från FUN önskas en förändring. Beslut kommer i kommunfullmäktige den 5 juni. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att avvakta beslutet i fullmäktige innan vidare planering sker.

4 Teknik- och fritidsutskottet Forts Dnr Bergaskolan Planritning är färdig, planeringen för upphandlingen pågår. Tidplanen håller

5 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 89 Dnr Parkeringstillstånd nr 604 Gatuchefen föreslår avslag pga att ansökan ej uppfyller kriterierna. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att avslå ansökan om parkeringstillstånd.

6 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 90 Dnr Parkeringstillstånd nr 124 Gatuchefen föreslår avslag pga att ansökan ej uppfyller kriterierna. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att avslå ansökan om parkeringstillstånd för handikappad.

7 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 91 Dnr Rätt fart i staden Tjänsteskrivelse från gatuchef Niclas Camarstrand: Regeringen har beslutat om ändringar av trafikförordningen när det gäller hastighet. Kommunerna kommer att kunna införa hastighetsgränser i 10-steg mellan km/tim inom tätbebyggt område. Kommunerna ges bland annat rätt att enligt 3 kap. 17 trafikförordningen inte bara besluta om 30 utan även 40 km/tim inom ett tättbebyggt område eller del av området. Kommunerna kommer även att genom lokala trafikföreskrifter kunna besluta om 60, 80 och 100 km/tim, utöver de hastigheter som redan i dag får beslutas. Vägverket har tagit fram föreskrifter med riktlinjer för när de olika hastighetsgränserna bör användas. I och med att Vägverket nu har fattat beslut om de nya föreskrifterna så kan även kommunerna fatta beslut om hastighet inom tättbebyggt område. Ramböll har för Smedjebackens kommuns räkning tagit fram underlag för beslut om hastighet i de centrala delarna för Smedjebacken samt Söderbärke. Tekniska kontorets personal har även de gjort en inventering som till stora delar överensstämmer med Rambölls underlag utifrån given arbetsmetod enligt verktyget Rätt fart i staden.. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag om arbetsmetodiken enligt dokumentet Rätt fart i staden.

8 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 92 Dnr Smedjebackens kommuns föreskrifter om högsta tillåten hastighet i centrala Smedjebacken samt Söderbärke Gatuchef Niclas Camarstrand har upprättat förslag till föreskrifter om högsta tillåten hastighet i centrala Smedjebacken och Söderbärke; Förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar enligt bilagor föreskrift :20 och :21 om högsta tillåten hastighet 40 kilometer i timmen inom tätorterna Smedjebacken samt Söderbärke. Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 15 augusti Samråd, bakgrund och motiv Tekniska kontoret har haft samråd med berörda. Trafikverket, Länsstyrelsen samt Polisen har inget att invända mot förslaget. Bakgrund och grundläggande fakta i ärendet Smedjebackens kommun inledde under hösten 2011 arbetet med att införa nya hastighetsgränser inom kommunens tättbebyggda område för Smedjebackens tätort samt Söderbärke tätort. I gällande Trafikförordning får ett område förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. För fordon och dess hastighet gäller följande rent generellt. Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna fordonet på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

9 Teknik- och fritidsutskottet Forts Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet 1. inom tättbebyggt område, 2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena, 3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen, 4. där korsande fordonstrafik kan förekomma, 5. i skarpa kurvor, 6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd, 7. vid risk för bländning, 8. vid möte med andra fordon på smala vägar, 9. vid halt väglag, 10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning, 11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen, 12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen, 13. där vägarbete pågår, 14. förbi en olycksplats, samt 15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk. Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen. Mot bakgrund av vad som anförts enligt ovan, dels vad kommunen får meddela föreskrift om vad som är tättbebyggt område, och även vad som förväntas av trafikanten rent generellt, finns nu sedan ett tag tillbaka en möjlighet att inom det tättbebyggda området meddela annan grundhastighet. Enligt stycket ovan kan kommunen meddela att t.ex. 40 kilometer i timmen ska gälla inom vissa tättbebyggda områden i Smedjebackens kommun om motiv finns. Enligt forskning vet vi att hastigheter över 38 kilometer i timmen innebär i nio fall av tio att den oskyddade trafikanten med största sannolikhet omkommer vid kollision med fordon. Vad det gäller framkomligheten så blir restidsförlusterna mycket små då den faktiska hastigheten redan idag inte överstiger 40 kilometer i timmen på flertalet vägar inom dessa tätorter.

10 Teknik- och fritidsutskottet Forts Kommunen tar även ett större ansvar för CO2 utsläppen men även vad det gäller buller. En sänkning av hastigheten med 10 kilometer i timmen reducerar bullernivåer med ca 2 dba. Hur har arbetet gått till? Införandet av de nya hastighetsgränserna har planerats dels tillsammans med Trafikverket men även med olika intresseföreningar samt varit ute på remiss för eventuella yttranden. Genom att de nya föreslagna hastighetsgränserna är avvägda och anpassade till förutsättningar och omgivning kan de medverka till olika stadsrums attraktion ökar. De nya hastighetsgränserna i Smedjebackens och Söderbärkes tättbebyggda områden bygger dels på utredningen enligt Rätt fart i Smedjebacken som har SKL s handbok Rätt fart i staden som grund. Utredningsförslaget Rätt fart i Smedjebacken har presenterats för teknik- och fritidsutskottet, som godkände förslaget och nu kommunstyrelsen för beslut. Förslaget innebär att inom Smedjebacken och Söderbärkes tätorter välja 40 kilometer i timmen som bashastighet inom det tättbebyggda området. Den föreslagna hastigheten - 40 kilometer i timmen - har en bred acceptans hos dem som fått tillfälle att tycka till i frågan, men även hos trafikanten för att skapa en rimlig möjlighet för trafikanten att se motivet till gällande högsta tillåten hastighet inom Smedjebacken samt Söderbärke. 30 kilometer i timmen kommer även fortsättningsvis enbart användas på väldigt korta sträckor där det verkligen behövs så som vid skolor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta föreskrift :20 och :21 om högsta tillåten hastighet 40 kilometer i timmen inom tätorterna Smedjebacken samt Söderbärke Bil Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 15 augusti att beslut om avvikelser från föreskrift 2012:20 och 2012:21 delegeras till gatuchefen

11 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 93 Dnr Område med datumparkering i Smedjebacken Gatuchef Niclas Camarstrand har upprättat förslag till område med datumparkering i Smedjebacken: Förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar enligt bilaga föreskrift :033, om datumparkering i Smedjebacken. Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 1 september Val av område Det finns knappast annat alternativ till områdets utbredning än hela det tättbebyggda området. Utmärkningstekniskt för att kunna placera erforderliga vägmärken, så att de kan upptäckas och läsas i konkurrens med andra märken är en avgränsning på 30 till 40 meter innanför gränsen till vad som angetts som tättbebyggt område, en lämplig placering. Detta kan lösas genom att föreskriften knyts till en kartbilaga och det saknar praktisk betydelse att vissa kortare sträckor formellt inte omfattas av datumparkeringsbestämmelsen. Val av tidsbegränsningar Det planerade införandet av datumparkering är i första hand till för att skapa förutsättningar för en rationell vinterväghållning. Mot den bakgrunden är det rimligt att datumparkeringen bara gäller under vintertid och på tider då kommunen kan tänkas vidta väghållningsåtgärder. De tider som föreslagits är perioden 1 november till 1 juni och mellan klockan 0 och klockan 16 vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Förslag till föreskrift 1 På samtliga vägar inom det område som anges i kartbilaga till dessa föreskrifter får fordon inte parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer och på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer. Förbudet ger inte rätt stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

12 Teknik- och fritidsutskottet Forts 2 Förbudet gäller inte enskild väg. 3 Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 0 och 16 under tiden 1 november till 1 juni. Kartbilaga Vi bör kunna använda samma kartunderlag som för det tättbebyggda området. De avvikelser som nämnts ovan av utmärkningstekniska skäl ryms inom felmarginalen för vad som kan förstås. Avvikelser från förbudet Ett ställningstagande som måste göras är om datumparkeringen ska omfatta platser där parkering är tillåten. Detta oavsett om det är korttidsreglerad parkering eller om endast den generella tidsbegränsningen enligt 3 kap. 49 a TrF som gäller. Ska datumparkeringen gälla dessa platser måste föreskrift meddelas särskilt och utmärkning ske med hänvisning till att vägmärket E19, parkering, gäller/ tar över förbudet om inget annat anges. Det krävs en detaljerad genomgång där utgångspunkten rimligen ska vara att platser som har märkts ut med märke P inte ska omfattas av datumparkeringen. I vart fall inte inledningsvis. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta föreskrift :033, om datumparkering i Smedjebacken Bil Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 1 september 2012.

13 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 94 Dnr Område med förbud att parkera fordon i Smedjebacken samt införande av P-skiva Gatuchef Niclas Camarstrand har upprättat förslag till område med förbud att parkera fordon i Smedjebacken samt införande av P-skiva: Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar enligt bilaga föreskrift :034, om förbud att parkera i Smedjebacken. Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 1 september Alternativ Det finns två alternativ till områdets utbredning. I båda alternativen ska de mest centrala delarna ingå. Alltså Allégatan, del av Bergavägen, Skolgatan, del av Malmgatan, del av Vasagatan, Vasatorget etcetera. Ett mindre område som i öster avgränsas av Kaplansgatan medan ett andra alternativ är ett större område med avgränsning i öster av Kyrkoallén. Val av alternativ Det större området förordas även om viss tveksamhet finns till om Kyrkoallén ska ingå. På Kyrkoallén verkar finnas behov av parkering för de boende och genom det planerade införandet av datumparkering förutsätts att förutsättningar skapas för en rationell vinterväghållning. Med de förutsättningarna kanske det mindre alternativet är att föredra i ett inledande skede. Oavsett val av alternativ är det naturligt att inkludera nuvarande områdesförbud för hamnen (2010:048) i det kommande området. Förslag till föreskrift På samtliga vägar inom det område som anges i kartbilaga till dessa föreskrifter får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

14 Teknik- och fritidsutskottet Fort Kartbilaga Se bilagan till föreskriften. Avvikelser från förbudet En detaljerad besiktning/inventering för att hitta de platser/utrymmen där parkering ska/kan tillåtas och korttidsreglerad parkering ska medföra krav på P-skiva. En naturlig utgångspunkt är att behålla den korttidsbegränsade parkering som finns, men komplettera med krav på P-skiva. På de större parkeringsområdena, som i dag är oreglerade, kan en rimlig utgångspunkt vara fyra timmars tillåten parkeringstid med P-skiva under tiden klockan 8 eller 9 till klockan 17 eller 18 på vardagar utom vardag före sön- och helgdag och mellan klockan 8 eller 9 till klockan 13, 14 eller 15 på vardag före sön- och helgdag. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta föreskrift :034, om förbud att parkera i Smedjebacken. Bil Området framgår av bilaga. Författningen träder i kraft den 1 september 2012.

15 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 95 Dnr Införande av kommunal parkeringsövervakning i Smedjebackens kommun samt policy Från gatuchef Niclas Camarstrand föreligger förslag till införande av kommunal parkeringsövervakning samt policy för kommunal parkeringsövervakning i Smedjebackens kommun. Redogörelse för ärendet Formellt beslut saknas av kommunfullmäktige - enligt 2 i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. (LKPÖ) - om införande av kommunal parkeringsövervakning i kommunen. I ett sådant beslut ska området för parkeringsövervakningen anges liksom det minsta antal parkeringsvakter som behövs. En längre tids planering har genomförts för start den 1 september 2012 av sådan övervakning. I den planeringen har Smedjebackens kommun för avsikt att teckna ett avtal att anlita parkeringsvakter för övervakningen i Smedjebackens kommun. För att få arbeta som kommunal parkeringsvakt erfordras enligt 6 LKPÖ ett förordnande av kommunen. Motivering Det finns således ett behov av ett formellt beslut av fullmäktige som legaliserar det planerade införandet av kommunal parkeringsövervakning i kommunen. Beslutet bör avse hela kommunen, men med en uttalad inriktning att övervakningen i huvudsak ska bedrivas i det tättbebyggda området Smedjebacken och endast i övriga delar av kommunen vid uttryckligt behov. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 2 lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. införa kommunal parkeringsövervakning i Smedjebacken, att övervakningen ska omfatta det behov som finns, dock minst 2 timmar/vecka att övervakningen ska avse det område som genom lokal trafikföreskrift fastställts som tättbebyggt område Smedjebacken och endast utanför detta område vid uttalat eller påkallat behov,

16 Teknik- och fritidsutskottet Forts att delegera till gatuchefen att förordna personal som ska fullgöra övervakningen samt att fördela timmarna på ett med hänsyn till målet med övervakningen rationellt sätt samt att fastställa upprättat förslag till övervakningspolicy. Bil

17 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 96 Dnr Ändring av felparkeringsavgifter i Smedjebackens kommun Kommunfullmäktige beslutade att anta taxa för felparkering och kontrollavgifter i Smedjebackens kommun. Det finns behov av att fastställa nya felparkeringsavgifter som ersätter de gamla. Gatuchef Niclas Camarstrand har upprättat följande förslag. Förslag till beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att annullera kommunfullmäktiges beslut om felparkeringsavgifter att enligt 2 a i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift (FelPF) och med tillämpning från och med den 1 september 2012 fastställa felparkeringsavgifter inom Smedjebackens kommun om tre olika nivåer enligt följande: Den högsta felparkeringsavgiften 900 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelse av 3 kap 47 trafikförordningen (1998:1276) (TrF) - för överträdelse av 3 kap 48 TrF - för överträdelse av 3 kap TrF - för överträdelse av 3 kap 52 första och andra stycket TrF - för överträdelse av 3 kap 53 TrF - för överträdelse av 3 kap 54 TrF - för överträdelse av 3 kap , 4. TrF - för överträdelse av lokal trafikföreskrift (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 3 TrF - för överträdelse av föreskrift om förbud att stanna och parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 14 första stycket 8 TrF, - vid parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad med parkeringstillstånd meddelad som LTF enligt 10 kap 1 andra stycket 17 och 3 TrF.

18 Teknik- och fritidsutskottet Forts Mellannivån för felparkeringsavgiften 600 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelse av 3 kap TrF - för överträdelse av 3 kap 55 första stycket 3 TrF, - för överträdelser av LTF om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 3 TrF - för överträdelser av föreskrift om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 14 första stycket 8 TrF Den lägre nivån 400 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelser av övriga bestämmelser om uppställning av fordon och som omfattas av 1 i FelPF, som parkering längre än tillåten tid eller inte använt parkeringsskiva eller använt sådan på ett felaktigt sätt. Sammanfattning Tanken bakom förslaget är att den högre felparkeringsavgiften ska gälla vid överträdelser av trafikregler som innebär att fordon inte får stannas eller parkeras. Den högre avgiften föreslås också gälla vid överträdelser av uppställningsbestämmelserna vid en så kallad handikapplats och på en busshållplats, även om dessa bestämmelser inte är renodlade förbud mot stannande av fordon. Mellannivån föreslås för förseelser mot förbud att parkera fordon. Såväl mot generella förbud i TrF som mot LTF. Den lägre avgiften föreslås för förseelser där parkering är tillåten på vissa villkor. De differentierade avgifterna antas innebära en bättre förståelse hos trafikanterna genom att en allvarligare förseelse medför en högre felparkeringsavgift än en mindre allvarlig. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att annullera kommunfullmäktiges beslut om felparkeringsavgifter att enligt 2 a i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift (FelPF) och med tillämpning från och med den 1 september 2012 fastställa

19 Teknik- och fritidsutskottet Forts felparkeringsavgifter inom Smedjebackens kommun om tre olika nivåer enligt följande: Den högsta felparkeringsavgiften 900 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelse av 3 kap 47 trafikförordningen (1998:1276) (TrF) - för överträdelse av 3 kap 48 TrF - för överträdelse av 3 kap TrF - för överträdelse av 3 kap 52 första och andra stycket TrF - för överträdelse av 3 kap 53 TrF - för överträdelse av 3 kap 54 TrF - för överträdelse av 3 kap , 4. TrF - för överträdelse av lokal trafikföreskrift (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 3 TrF - för överträdelse av föreskrift om förbud att stanna och parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 14 första stycket 8 TrF, - vid parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad med parkeringstillstånd meddelad som LTF enligt 10 kap 1 andra stycket 17 och 3 TrF. Mellannivån för felparkeringsavgiften 600 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelse av 3 kap TrF - för överträdelse av 3 kap 55 första stycket 3 TrF, - för överträdelser av LTF om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 3 TrF - för överträdelser av föreskrift om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 14 första stycket 8 TrF Den lägre nivån 400 kronor ska gälla vid följande förseelser: - för överträdelser av övriga bestämmelser om uppställning av fordon och som omfattas av 1 i FelPF, som parkering längre än tillåten tid eller inte använt parkeringsskiva eller använt sådan på ett felaktigt sätt. Erinran mot förelagd bot ska ställas till Polismyndigheten.

20 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 97 Dnr Anslutning fotbolls- och ishall Tekniska chefen rapporterar om överenskommelse med Smedjebacken Energi AB om fiberanslutning i ishall och fotbollshall. För kommunens del blir nettokostnaden kronor Teknik- och fritidsutskottet beslutar att godkänna rapporten.

21 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 98 Dnr Förvärv av arkivhusparken Diskussioner har under lång tid skett med Norrbärke Församling gällande arkivhusparken. Tekniska kontoret föreslår att tidigare beslut om köp av Arkivhusparken som ersättning för dispositionsrätten i Uddparken genomförs. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att genomföra tidigare beslut om köp av Arkivhusparken.

22 Teknik och fritidsutskottet Tfu 99 Dnr Placering återvinningsstationer På grund av kommande trafikomläggning vid Fridhem och gamla församlingshemmet behöver en ny placering av befintliga återvinningsstationer utredas. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret utreda frågan om alternativa placeringar av återvinningsstationer.

23 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 100 Dnr Utredning badplatser Skrivelse har inkommit med förfrågan gällande kostnader för att rusta kommunens badplatser. Svårigheter med att utreda/planera för rustning av badplatserna är gällande vilken standard respektive badplats bör ha. För att få ett utgångsläge föreslår tekniska kontoret att man delar upp badplatserna på 3-4 nivåer beroende på besöksfrekvens och närhet till befolkningscentra. Exempelvis föreslås Hagudden, Prästa och Risingsbo ligga i högsta nivån. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret utreda frågan under hösten 2012.

24 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 101 Dnr Försäljning mark Hagge Förfrågan om markförvärv för projektering av tomter i Hagge har inkommit. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att remittera frågan till miljö- och byggkontoret för yttrande.

25 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 102 Dnr Skrivelse lekplats Skrivelse har inkommit med förslag att rusta en gammal lekplats vid Munkbo (Hökarängen) för att få tillgång till en bra lekplats i Morgårdshammar. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret att utreda frågan.

26 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 103 Dnr Skrivelse angående Fiskdammsvägen Skrivelse har inkommit med förslag att kommunen tar bort gamla träd runt dammen vid Fiskdammsvägen samt att dammen ska rustas upp till ett bättre skick. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret utreda frågan.

27 Teknik- och fritidsutskott Tfu 104 Dnr Begäran anslag bergvärme Söderbärke GoIF Söderbärke GoIF ansöker om hjälp med kostnader för installation av en bergvärmepump vid Bärkevallen i Söderbärke. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor för ändamålet att föreningen årligen ska betala av investeringen via 50 % av driftbidraget till dess investeringen är återbetald.

28 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 105 Dnr Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Smedjebackens kommun och Bioenergi SBEAB AB. Bil Förslag till servitutsavtal mellan parterna avseende parkeringsytan vid Söderbärke Parken och Aktivitetshallen har också upprättats. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att återremittera ärendet i avvaktan på synpunkter från Söderbärke Bioenergi Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att utöver föreslagen köpeskilling om kronor även ta ut en ersättning för exploateringskostnader om kronor, sammanlagt kronor att i övrigt godkänna upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering att godkänna förslag till servitutsavtal att utse kommunens firmatecknare att underteckna handlingarna.

29 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 106 Dnr Investeringsbidrag föreningar I 2012 års investeringsbudget finns anslaget kronor att fördela till olika objekt, där ansökningar kommit in från föreningarna. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att uppdra till vice ordförande Ingemar Hellström att tillsammans med fritidschef Håkan Wallman besluta om fördelning av medlen.

30 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 107 Dnr Uppställning på kommunal parkmark Smedjebacken 1:4 Tekniska chefen informerar om skrivelse som skickats till Skrotindustri Boo AB gällande avlägsnande av material från fastigheten Smedjebacken 1:4 där tillstånd saknas och det enligt gällande plan ej är tillåtet med uppställning på aktuell mark. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att godkänna åtgärden.

31 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 108 Nästa möte Nästa möte med teknik- och fritidsutskottet blir den 20 maj 2012 och är en heldagsförrättning.

32 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 109 Rapporter - Försäljning Eriksbergsvägen 17 - Seminarium Avesta 15 maj - Försäljning tomt Tolvsbo

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-05

Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-06-15 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) 50-60 Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Övriga

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00-13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 16.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 146-159 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-08-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-01-20 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-11-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-10-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-05-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18. Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18. Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande 140-148 Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M)

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-02-18 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15 Plats och tid Kansliavdelningen, Torggatan 5, klockan 17.00-19.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19 Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare 1(17) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 14 november 2016 klockan 08:30-11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-01-31 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/407 244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-01-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 14.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-05-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-10-19 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 215-6-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13. - 15. Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2010-12-16 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 11.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson Teknik- och fritidsutskottet 2015-10-22 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

BYALAGET OCH STADEN Sida 1

BYALAGET OCH STADEN Sida 1 2016-11-17 BYALAGET OCH STADEN 2016-11-17 Sida 1 Stadsbyggnadsförvaltningen Drift och underhåll Kvällens program Verksamhetsledaren för Leader berättar om olika projekt som har blivit möjliga tack vare

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Felparkeringsavgifter på allmän plats

Felparkeringsavgifter på allmän plats Felparkeringsavgifter på allmän plats Beslut i Trafiknämnden 2004-09-30 166 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag Beslut i Kommunfullmäktige 2005-09-18 7 Enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Felparkeringsavgifterna

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Taxa för felparkeringsavgifter

Taxa för felparkeringsavgifter för felparkeringsavgifter Diarienummer: KS 2015/2132 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/parkeringsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Stanna och parkera 4 1. 1. 5 När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt. 1. Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet. På en

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) 1(9) Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Tekniska kontoret, torsdagen den 15 september 2016 kl 08:30-10.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga.

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun, enligt bilaga. Protokoll Kommunstyrelsen 15 november 1999 Ks 158 Dnr KS99/496 026 Rutin för rehabilitering inom Arvika kommun Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Jan Gustafsson, (C) Gunnar Hägg (S) Kenneth Andersson (KD) ersätter

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2009-06-16 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Ylva Bergström

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Reffelmansverket, Hudiksvall

Reffelmansverket, Hudiksvall Protokoll 1 (8) Plats och tid: Reffelmansverket, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Kamran Khalil (M) Niklas Steding (M) Lars-Olof Widell (C) Mats Olsson (C)

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Hur hanterar man övergivna fordon?

Hur hanterar man övergivna fordon? Hur hanterar man övergivna fordon? Oktober 2014 Parkeringsproblem och övergivna fordon Vad kan styrelsen för en samfällighetsförening göra för att lösa parkeringsproblem på föreningens vägar och hur gör

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Ulla-Britt Brandin (KD) ersättare Kjell Carlström (PF) ersättare Lars-Göran Thulin (S) ersättare

Ulla-Britt Brandin (KD) ersättare Kjell Carlström (PF) ersättare Lars-Göran Thulin (S) ersättare 1 (21).Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Sessionssalen kl 15:30-19:00 Beslutande Michael Bernhardsson (PF) ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson (C) ledamot Anders

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Revidering av felparkeringsavgifter inom

Revidering av felparkeringsavgifter inom Tjänsteskrivelse 1(3) 2016-05-24 Dnr: TN 2016/102 Tekniska nämnden Revidering av felparkeringsavgifter inom Kävlinge kommun Förslag till beslut Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-05-06 Dnr: TN 2016/131 Tekniska nämnden Förslag till yttrande över Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Bildhuggaren, tisdagen den 8 november 2016 kl 17:00 18:30 ande Gunnel Johansson (S), Ordförande Jan Gustafsson (C) Janeric Dahlin (L) Jan Lundqvist (KD) Erlinda Andersson (S), ersätter Lina

Läs mer

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Förslag till beslut

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer