Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef"

Transkript

1 Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Tekniska kontoret, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Utses att justera Ingemar Hellström Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 29 oktober 2009, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från teknik- och fritidsutskottet den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Mona Hyttsten

2 Teknik- och fritidsutskottet Innehållsförteckning 144 Budgetuppföljning 145 Investeringsbudget Projekt Strandby Herosfältet 147 Investeringar rapporter 148 Gubbo skola köksmodul 149 Tomter Verksnäset 150 Kontorslokaler Allégatan Bävern 18 markbyte 152 Uppsägning markarrenden 153 Avgift markarrenden 154 Arrendeavtal, del av Vinsbo 1: Fråga om markarrenden Söderbärke 8: Anbud halkbekämpning samt index 157 Stuga Bylandet 158 Skateboardramp 159 Anläggningsarrende vindkraftverk By och Bengtsgård 1: Parkeringstillstånd 161 Uppsägning av kontrakt Smedjebacken 4:7 162 Återbäring försäkring 163 Nästa möte

3 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 144 Dnr Budgetuppföljning Tekniska chefen redovisar uppföljning till och med september Prognosen visar på ett resultat på ca 1 Mkr för att godkänna rapporten.

4 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 145 Dnr Investeringsbudget 2010 Tekniska chefen redovisar utkast till investeringsbudget för Bil Olika områden diskuteras, bl.a kök Bergaskolan, hiss Vads skola, torget Smedjebacken samt utbyggnad barnomsorg i Hagge. Avseende fotbollshallen har ett förslag till kontrakt upprättats som godkänts av bägge parter förutom ersättningsnivån. att återremittera investeringsbudgeten till tekniska chefen för ytterligare handläggning att föra diskussion med barn- och utbildningsförvaltningen angående utbyggnad barnomsorg.

5 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 146 Dnr Projekt Strandby Herosfältet Smedjebacken Förstudie pågår för att undersöka möjligheten till att anlägga en strandby vid Herosfältet i Smedjebacken. Även arbetet med en kommunal varmvattenbassäng vid Prästabadet ingår i planeringen. att uppdra till tekniska chefen leda en arbetsgrupp tillsammans med stadsarkitekt Stefan Wallner och fjärrvärmechef Lars Engberg för fortsatt utredning kring projektet.

6 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 147 Investeringar rapporter Tekniska chefen informerar om aktuellt läge i följande pågående investeringsobjekt. Resecentrum Finns inget nytt att rapportera Gång-/cykelväg Ågatan Färdigställt inom kort Dnr Kök Vad Kommer att bli ca kr dyrare än budgeterat. Beslutas att skjuta montering av hiss till Dnr Dnr Byte av pelletspanna i Gubbo skola Den gamla pelletspannan sköts genom manuell drift tills den nya är installerad och i drift Dnr Uddparken Överenskommelse med Ovako är klar angående markarbeten i Uddparken samt iordningsställande av strandlinjen nedanför Ovakos disponentvilla Dnr Väg runt Söderbärke Bioenergi Skrivelse har skickats till Söderbärke Bioenergi ang. väg och flishantering

7 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 148 Dnr Gubbo skola köksmodul En kontrollrapport har lämnats in till barn- och utbildningsförvaltningen från livsmedelsinspektören gällande mottagningskök i Gubbo skola. En av synpunkterna i rapporten är att köksdelen saknar möjlighet att separera mellan ren och smutsig zon. Avsatt utrymme för diskhantering fungerar även som beredningsbänk för sallad och råkost. Detta är inte en godkänd hantering och ses som en allvarlig avvikelse. För att komma ifrån problemen krävs att tillbyggnad sker för att säkerställa att diskhanteringen separeras från övrigt utrymme. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att en tillbyggnad sker av köksmodulen i Gubbo för att separera diskutrymmet att omdisponera kronor ur anslaget ombyggnad gymnasiksal Gubbo skola.

8 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 149 Dnr Tomter Verksnäset Kommunstyrelsen beslöt att bygga friggebodar på de fyra tomterna i Verksnäset och att kostnaden för detta ska läggas på tomtpriset. En intressent har nu meddelat intresse för att förvärva en av tomterna. att om överenskommelse träffas innan bodarna placerats ut ska tomtpriset exkludera kostnaden för friggeboden.

9 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 150 Dnr Kontorslokaler Allégatan 3 Till våren kommer individ- och familjeomsorgen att flytta över till centrumhuset. Därmed blir lokalerna på Allégatan 3 tomma. att uppdra till tekniska kontoret att se över möjligheterna att sälja fastigheten.

10 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 151 Dnr Bävern 18 markbyte En överenskommelse med ägaren till stugområdet på fastigheten Bävern 18 upprättades 2008 där ägaren erbjuds ett markområde i Västansjö mot att kommunen övertar marken på Bävern 18. Förslag till avtal har upprättats gällande markbytet. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal om markbyte att utse kommunens firmatecknare underteckna handlingarna.

11 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 152 Dnr Uppsägning markarrenden Kommunen arrenderar ut markytor för nyttjande och skötsel till privatpersoner. En engångsavgift har tagits ut för dessa arrenden och en konsekvens av detta har blivit att det är svårt för tekniska kontoret att veta om nyttjandet upphört. Tekniska chefen föreslår att avtalen sägs upp för omförhandling till avtal med en årlig avgift. att säga upp gällande arrendeavtal för omförhandling till avtal med en årlig avgift.

12 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 153 Dnr Avgift för markarrenden Kommunen hyr/arrenderar ut dels: 1. Ett antal mindre markytor för nyttjande och skötsel till privatpersoner. Det rör sig om mindre ytor som oftast inte kan säljas på grund av att marken är planlagd som parkmark. Kommunen hyr normalt ut dessa om det inte försvårar framkomlighet eller nyttjande för allmänheten. 2. Mark för bete 3. Mark för kommersiell verksamhet Kommunen saknar fastställda avgifter för dessa typer av uthyrning. En engångsavgift har tagits ut för berörd markuthyrning, med konsekvensen att tekniska kontoret har svårt att följa upp när nyttjandet upphört. Normalt upprättas kontrakten 1 år i taget med automatiskt 1 års förlängning. Tekniska chefen föreslår att avgiften för markhyra, med privat skötsel, ska vara 100 kr/år och område (punkt 1 och 2). Övriga typer av markhyra/arrenden enligt marknadsvärdet. Ideella föreningar/organisationer föreslås fri hyra. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att markhyra för nyttjande och skötsel av kommunal mark för privatpersoner samt mark för bete ska vara 100 kr/år att för övriga typer av markhyra/arrenden ska avgift tas ut enligt gällande marknadsvärde att det ska vara hyresfritt för ideella föreningar/organisationer.

13 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 154 Dnr Arrendeavtal, del av Vinsbo 1:124 Mellan Smedjebackens kommun och Michael och Elisabet Terler, Brunnsvägen 4, Smedjebacken har förslag till arrendeavtal upprättats avseende del av Vinsbo 1:124. Bil Området ska skötas och användas till trädgårdsändamål. Arrendetid: 10 år. Arrendeavgift: 100 kr/år Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtalet att utse kommunens firmatecknare underteckna avtalet.

14 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 155 Dnr Fråga om markarrende Söderbärke 8:57 En fråga har ställts till tekniska kontoret om att få arrendera mark på fastigheten Söderbärke 8:57 för att anlägga en paintball-bana på området. att uppdra till tekniska chefen upprätta avtal om markarrende på 1 år för aktuellt område.

15 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 156 Dnr Anbud halkbekämpning samt index Gatuchefen informerar om genomförd upphandling gällande halkbekämpning för vintern samt om de indexreglerade priserna. Bil att godkänna informationen om upphandling halkbekämpning.

16 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 157 Dnr Stuga Bylandet Kommunen har sagt upp samtliga arrendeavtal för fritidshusen vid Bylandet (ovanför reningsverket). En av stugägarna har kontaktat kommunen och meddelat att hans stuga tillhört Strömsholms kanal som kontor vid ändstationen i Smedjebacken. Stugan ska ha flyttats till sin nuvarande plats på 30-talet. Ägaren vill nu skänka stugan till kommunen eller hembygdsföreningen. att överta stugan och tillsvidare låta den stå kvar på sin plats.

17 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 158 Dnr Skateboardramp Teknik- och fritidsutskottet beslöt att uppdra till fritidschefen och tekniska chefen i samråd med ungdomarna hitta lämplig placering för skateboardramp. Det förslag man kommit fram till är att placera rampen på planen utanför Bergahallen. att godkänna förslaget till placering av skateboardramp.

18 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 159 Dnr Anläggningsarrende vindkraftverk By och Bengtsgård 1:174 Förslag till arrendeavtal mellan Smedjebackens kommun och Bärkehus AB har upprättats för uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheten By och Bengtsgård 1:174. Bil Ersättning för utarrenderad mark är kronor vid undertecknande av avtal samt kronor per kalenderår. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om anläggningsarrende på fastigheten By och Bengtsgård 1:174 för uppförande av vindkraftverk att utse kommunens firmatecknare underteckna avtalet.

19 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 160 Dnr Parkeringstillstånd Ansökan om förlängning av parkeringstillstånd har kommit in till tekniska kontoret (nr 1050). att bevilja förlängning av parkeringstillståndet.

20 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 161 Dnr Uppsägning av kontrakt Smedjebacken 4:7 Kommunen har kontrakt med Riksbyggen för fastighetsteknisk drift samt fastighetsskötsel på fastigheten Smedjebacken 4:7 (vårdcentralen). Tekniska chefen föreslår att kontraktet sägs upp med Riksbyggen samt att kommunen istället anställer en fastighetstekniker. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att säga upp kontraktet med Riksbyggen. Kontraktet upphör att gälla att anställa en fastighetstekniker till tekniska kontoret som ansvarar för fastighetsdrift och skötsel av fastigheten.

21 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 162 Dnr Återbäring försäkring Från Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF) kan kommunen rekvirera kronor i återbäring. Tekniska chefen föreslår att en tävling utlyses bland kommunens grundskoleelever i ämnet skadeförebyggande arbete där kommunens återbäring kan användas som prispengar. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till risk- och säkerhetschefen att utlysa en tävling i skadeförebyggande arbete bland kommunens grundskoleelever.

22 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 163 Nästa möte att nästa möte för teknik- och fritidsutskottet hålls onsdag den 18 november 2009, klockan på tekniska kontoret.

23 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 164 Dnr Lokalnorm skolor Tekniska chefen informerar om att det finns kommuner som antagit lokalnormer för att beräkna lokalbehovet utifrån antal elever, personal och organisation. Lokalnormen kan beräknas för undervisningslokaler, administrationslokaler, måltidslokaler och elevutrymmen etc. att innan beslut om nya ombyggnationer fattas ska lokalnormen utredas och fastställas.

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer