Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23"

Transkript

1 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING SYSTEM MED SEKUNDÄR ANSLUTNING DIFFERENSTRYCK DIMENSIONERING VÄRMEVÄXLARE FÖR UPPVÄRMNING VÄRMEVÄXLARE FÖR TAPPVARMVATTEN MATERIAL- OCH UTFÖRANDE PREFABRICERAD FJÄRRVÄRMECENTRAL FÖR SMÅHUS (PREFAB) STYRUTRUSTNING ENERGIMÄTNING ÅTKOMLIGHET SEKUNDÄRA SYSTEM ARMATUR RÖRLEDNINGAR FOGNING ISOLERING MÄTNING MÄTARTYP ELINSTALLATIONER BYGGLÄNGD MÄTARPLATS TEMPERATURGIVARE INTEGRERINGSVERK AVLÄSNING ID MÄRKNING ELINSTALLATIONER MÄRKNING MÄRKNING VVS INSTRUKTIONER UPPGIFTER ATT REDOVISA KONTROLL PROVTRYCKNING LÄCKAGE KONTROLL SLUTKONTROLL IDRIFTTAGNING ÖVRIG INFORMATION... 14

3 0 Inledning och syfte Fjärrvärmens stora fördelar, med liten miljöpåverkan och stor flexibilitet vad gäller bränsleval har uppmärksammats mer och mer. Runt om i landet byggs nu fjärrvärmen ut även i småhusområden. Fjärrvärme som uppvärmningsform har i hög grad etablerat sig som ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ på småhusmarknaden. I Göteborg har vi idag en fjärrvärmeproduktion på 4000 GWh som till över 70% består av tillvaratagande av industriell spillvärme i olika former. Detta ger en trygg ekonomisk och miljömässig grund för att en stor utbyggnad av fjärrvärme till småhus ska kunna ske. Fjärrvärme levereras via ett ledningsnät in till varje hus. Fjärrvärmeledningarna ansluts till en, på fabrik prefabricerad, fjärrvärmecentral placerad inne i huset. Fjärrvärmecentralen ansluts till husets interna system som därigenom förses med värme och varmvatten genom värmeväxling mellan fjärrvärmesystemet och det interna systemet. Fjärrvärmecentralen ska vara provad och godkänd av statens provningsanstalt. Provrapporten kan fritt hämtas på Svensk Fjärrvärmes hemsida Denna standard syftar till att ge ett underlag för hur fjärrvärmecentralen ska anslutas och dess anslutningar utföras. Förutom fjärrvärmecentralen behandlas här inomhusledningar, avstängningsventiler och differenstrycksregulatorer, samt även viss anpassning mot sekundärsystem. 1 Förutsättningar för dimensionering 1.1 System med primäranslutning Vid primäranslutning av ett småhus växlas värmen i fjärrvärmevattnet över till småhusets radiator och varmvattensystem i en prefabricerad fjärrvärmecentral. Anläggningens primärsida ska vara konstruerad för fjärrvärmesystemets konstruktionsdata 1,6 MPa och 120 ºC.

4 Varmhållning En varmhållning placeras där linjetätheten är så låg att framtemperaturen riskerar att sjunka för mycket vid låg last. Placeringen är längst ut i nätet på så få ställen som möjligt. Placering beslutas av Göteborg Energi. 1.2 System med sekundär anslutning Värmen från fjärrvärmevattnet växlas över i en för många småhusfastigheter gemensam fjärrvärmecentral. Denna anslutningsform kan också benämnas grupphusanslutna småhus. Den gemensamma fjärrvärmecentralens primärsida ska vara konstruerad för 1,6 MPa och 120 C. Sekundär hetvatten sida ska vara konstruerad för 0,6 MPa och 80 C. 1.3 Differenstryck Differenstrycket på primärsidan kan variera beroende på var i fjärrvärmenätet fjärrvärmecentralen är belägen och vilka produktionsenheter som är i drift. Fjärrvärmecentralen ska dock klara ett maximalt differenstryck på 0,6 MPa och ett minimalt differenstryck på 0,1 MPa. Göteborg Energi avgör om utrustning för differenstryckreglering ska installeras. Göteborg Energi lämnar uppgifter på de för småhuset aktuella max och min differenstryck.

5 2 Dimensionering 2.1 Värmeväxlare för uppvärmning Den prefabricerade fjärrvärmecentralen (prefab) ska uppfylla de krav som ställs i Svensk Fjärrvärmes provprogram F:103-4 och Statens Provnings och Forskningsinstituts certifireringsregler enligt SPCR 113. Fjärrvärmecentralens komponenter ska också uppfylla Göteborg Energi:s krav på servicetillgänglighet och effektivitet. Värmeväxlare dimensioneras så att byggnadens värmeeffektbehov kan tillgodoses vid den dimensionerande utomhustemperatur (DUT) som gäller för fjärrvärmesystemet. I Göteborg gäller 16 ºC som DUT. Ibland kan dimensionerande fall vara vid andra utetemperaturer än den lägsta förekommande. Göteborg Energi lämnar alltid underlag för dimensionerande fall. I tabell 1 redovisas temperaturnivåer vid dimensionerande förhållanden för olika hustyper. Temperaturer i returledning gäller nya växlare med oförsmutsade växlarytor. a b c Tabell 1 Värmesystem i nya byggnader Värmesystem i äldre byggnader byggda enligt SBN67 eller tidigare Som b efter energieffektivisering Fjärrvärme framledning Fjärrvärme returledning Framledning i huset Returledning i huset 100 ºC <43 ºC 60 ºC 40 ºC 100 ºC <63 ºC 80 ºC 60 ºC 100 ºC <53 ºC 70 ºC 50 ºC 2.2 Värmeväxlare för tappvarmvatten Varmvattenväxlaren dimensioneras så att temperaturer enligt tabell 2 kan erhållas vid dimensionerande varmvattenflöden för en växlare med oförsmutsade växlarytor. Primäranslutna småhus Tabell 2 Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Inkommande Utgående Vid tappkran kallvatten varmvatten* Småhus 65 ºC <25ºC 10 ºC - 50 ºC På grund av legionella risk rekommenderar Göteborg Energi ej ackumulering av varmvatten.

6 Gruppanslutna småhus Tabell 3 Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Inkommande kallvatten Utgående varmvatten från FC Varmvatten i småhus 65 ºC < 22 ºC 10 ºC 55 ºC 50 ºC För gruppanslutna småhus kan den gemensamma fjärrvärmecentralen betraktas som en fjärrvärmecentral för flerbostadshus. Skillnaden är att ett distributionssystem för värme och tappvarmvatten förläggs i kulvert fram till småhusen. Tappvarmvattnets vvc-ledning dras till varje småhus. För närvarande ser vi ingen teknisk eller ekonomisk fördel med att bygga system baserade på gruppanslutningsmetoden, men då det med tiden kan komma tekniska lösningar som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga dessa system så har vi inkluderat ovanstående data för dessa. När det gäller en sådan fjärrvärmecentral så kommer den att betraktas som en fjärrvärmecentral för flerbostadshus. Dessa dimensioneras och byggs enligt Göteborg Energis gällande standard för fjärrvärmecentraler. 3 Material- och utförande 3.1 Prefabricerad fjärrvärmecentral för småhus (Prefab) Den på fabrik sammansatta centralen ska klara kraven som ställs i Svensk Fjärrvärmes provprogram F:103-4 och SP Sveriges Provnings och Forskningsinstituts regler för P- märkning SPCR 113, för direktväxling av tappvarmvatten och värmebärarvatten. Följande dokumentation ska prefab-tillverkaren redovisa: P-märkta fjärrvärmecentralens dokumentation. Komponentförteckning och tekniska data. Hur tappvarmvattnets reglerutrustning styr tappvarmvattentemperaturen. Funktions- och skötselanvisning. Miljödeklaration. Fjärrvärmecentralen ska vara utförd med avstängningsventiler på samtliga anslutningar. Detta för att underlätta framtida service så som givarbyten, etc. Smutsfilter med en maskvidd på 0,5 mm ska finnas på fjärrvärmetillopp och kallvattenanslutning. Spilledning ska dras mot golvbrunn eller lämpligt placerad avloppsenhet. Temperatur ska kunna avläsas på radiatorkretsens fram- och returledning. Eventuella montage av komponenter i fjärrvärmecentralen där packningar används, ska utföras med packningar som är av en typ som Göteborg Energi godkänt. Göteborg Energi ska för varje central ha uppgifter om packningsmaterial.

7 Fjärrvärmecentralen monteras upphängd på vägg i lämplig och servicevänlig höjd. Följande måttangivelser ska följas vid montaget, från golv till fjärrvärmecentralens underkant 1,2 m. Fritt utrymme från sidorna ska vara 0,3m, fritt utrymme framför fronten på fjärrvärmecentralen ska vara minst 0,7m. Installationer i utrymmen som har egen ingång är att föredra, t.ex. grovkök. Installationer i badrum och liknande bör man undvika, då det är olämpligt ur servicesynpunkt att ha installationer i dessa utrymmen. I utrymme där fjärrvärmecentralen placeras, ska golvbrunn, tappkran för varmvatten samt en god belysning installeras. Vid byggnation av småhus ska byggherren utföra en komplett rörinstallation från fjärrvärmeservis till fjärrvärmecentrals anslutningar, FV, VS, KV, VV rör samt en komplett elinstallation som beskrivs under punkt Styrutrustning Styrutrustning ska uppfylla de krav som ställs i Svensk Fjärrvärmes provprogram F:103-4 och SP Sveriges Provnings och Forskningsinstituts regler för P-märkning SPCR 113. Styrventiler på primärsidan ska fungera utan störande ljud (enligt BBR senaste utgåva) mellan lägsta och högsta diffenstryck (0,1 till 0,6 MPa). Primärflödet ska vid fel på styrventilen för värmekretsen kunna regleras manuellt. 3.3 Energimätning För att få den mest effektiva småhusmätaren både ekonomiskt och tekniskt sett följer Göteborg Energi europanormen SS-EN 1434 samt Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser F: Åtkomlighet Alla komponenter som kan behöva service och som ska kunna bytas ut ska vara lätt åtkomliga. 3.5 Sekundära system I äldre småhus kan det förekomma källar-, vinds-, eller badrumsradiatorer som ligger anslutna på en cirkulerande expansionsledning till ett öppet expansionskärl. Det är då

8 viktigt att dessa radiatorer kopplas bort från expansionsledningen och ansluts till värmesystemet i huset. Öppna expansionskärl som inte längre är i drift ska kopplas från systemet. Om en värmekrets behöver en lägre framledningstemperatur ska man använda sig av en shunt för att styra temperaturen. I de fall då delar av fastigheten har slingor för golvvärme ska dessa kopplas på radiatorkretsen. Man måste i de här fallen se till att det värmebärande vattnet i golvslingorna inte övertempereras. Golvslingorna ska styras med en separat shuntreglering. Man behöver i regel säkerhetsställa cirkulationen i golvslingorna genom att installera en extra cirkulationspump för denna värmekrets. Vid nyinstallation ska shuntar som installeras vara av den typen där man enbart har tvåvägsventiler. Det får inte förekomma trevägsshuntning som fungerar som en kortslutning då det inte behövs någon värme. 3.6 Armatur Armatur m.m. för primärsidan utförs av material godkänt enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EG. Legerade material av typ mässing får användas under förutsättning att de uppfyller kraven i Arbetsskyddsstyrelsens bestämmelser för tryckkärl, AFS 1999:4, och att de är korrosionsbeständiga. Gråjärn får ej användas. Kopparrör kan rekommenderas även på primärsidan inomhus (efter servisventilerna), då det är lättare att löda ihop rören och det innebär inte lika hög brandrisk som vid svetsning. Både lödning och svetsning är heta arbeten. Personal som utför heta arbeten exempelvis svetsning, skärning, lödning, uppvärmning och arbeten med skärande maskiner ska uppfylla kraven för detta enligt Svenska Brandförsvarsföreningens hemsida på Internet. Avtappnings- och luftledningar neddrages till golv, riktas mot golvbrunn och proppas. Tätningsmaterial för gängförband väljs för en drifttemperatur av lägst 120 ºC. Användning av lin, loctite eller liknande mot prefabenhetenheten är ej godkänt.

9 3.7 Rörledningar Rörledningar kan vara av stål eller koppar och ska beträffande material, utförande och kontroll uppfylla fodringarna i gällande rörledningsnormer. Stum förbindelse mellan rörledning och byggnadsdel får ej förekomma. 3.8 Fogning Svetsarbeten på primärsidan ska utföras av person som utfört godkänd svetsarprövning enligt SS-EN utfärdat av ackrediterat organ för svetsarprövning. Motsvarande krav gäller för lödarbeten på primärsidan enligt bestämmelser i SS Normenlig provning av skarvar ska vid behov kunna styrkas. Vid nyproduktion av småhus ska byggherren skicka in gällande intyg enligt ovan till GE:s handläggare i god tid före arbetets utförande. 3.9 Isolering Termisk isolering på rörledning med rörskål av mineralull. Primärvärmeledningar FV Totalisolering med serie 42 av FV- ledning. Finns särskilda skäl för tunnare isolering kan serie 40 användas, samt ytbeklädnad med grå plastplåt. Sekundärvärme- och varmvattenledningar VS, VV Totalisolering med serie 40 av ledning, samt ytbeklädnad med grå plastplåt. Kallvattenledningar KV Totalisolering med serie 40 av ledning, samt ytbeklädnad med grå plastplåt. Dessutom ska alla kallvattenledningar förses med ångspärr av plastfolie med en tjocklek på 0.15 mm på isolerad rörledning. Fogtätning ska utföras enligt av tillverkaren rekommenderad metod. 4 Mätning 4.1 Mätartyp Statisk kombimätare En statisk mätare innebär att mätaren är av magnetisk induktiv eller ultraljuds typ. Mätaren skall provas och godkännas av Göteborg Energi. Minimum 10 % stickprov.

10 4.2 Elinstallationer Mätarna ska strömförsörjas via 230V s nätet. Utförande enligt kap 5 och kopplingsschema 1. Se nedan. 4.3 Bygglängd I provprogram F:103-4 för P-märkningen rekommenderar Svensk Fjärrvärme anslutning DN 15 med G ¾ R gänga och en längd på 110 mm. Vi följer denna rekommendation. 4.4 Mätarplats Raksträckan ska vara minst 95 mm före mätaren och 20 mm efter vilket totalt innebär en minsta mätsträcka på 225 mm inklusive mätaren. Längden på raksträckan får ej minskas. Mätaren kan med fördel monteras lodrätt. 4.5 Temperaturgivare Typ Pt 100 eller Pt 500 För att snabba upp svarstiden används givare för direktmontage utan temperaturficka. Temperaturgivarna följer europanormen SS-EN 1434 vilket innebär att givarna är 38 mm långa med en gänga M10x1 som via en bussning ökas till R ½. Placeringen ska vara enligt europanormen och antingen 90 vinkel mot flödet eller med spetsen mot flödet. Givarna ska vara provade och parade innan montage. 4.6 Integreringsverk Placeras normalt direkt på flödesdelen eller vid sidan av max 1 meter från givarröret. 4.7 Avläsning M-buss enligt SS-EN 1434 till insamlingssystem. 4.8 ID märkning Mätarna skall märkas med ett internt ID-nummer bestående av en bokstavskombination där det skall gå att läsa ut fabrikat, mätprincip, mätartyp och storlek samt ett fyrsiffrigt löpnummer. För att undvika dubbelmärkning skall en avstämning göras med Göteborg Energis energimätaravdelning.

11 5 Elinstallationer Elanläggningen ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets gällande Starkströmsföreskrifter. Installationen får dock inte utföras med lägre skyddsform än IP 44, gäller även klenspänning. Fjärrvärmecentralens regler/mätutrustning och cirkulationspump ansluts med el 230V, jordat. Denna installation ska ha en egen säkringsgrupp som endast ska användas för fjärrvärmecentralen. Följande ska märkas: Arbetsbrytare till reglerutrustning/cirkulationspump. Säkerhetsbrytare (plombering får ej brytas, se kopplingsschema 1). Säkringsgrupp i elcentral. Kopplingsschema 1 Finns förmonterad arbetsbrytare för reglercentral i fjärrvärmecentral kopplas den direkt till säkerhetsbrytare. Gruppcentral Fjärrvärmecentral Reglercentral Arbetsbrytare (om ej förmonterad i FC) Säkerhetsbrytare (Plomberbar) Mätare

12 Utegivare ska monteras på norrfasad, 2-3 meter ovan marknivå. Utegivaren ska placeras så att den ej störs av någon värmekälla (uteluft ska kunna cirkulera runt givaren). Till utegivaren ska man använda en kabel av typ Elaky 2x2x0,6. Kabel på vägg till utegivare som kan komma att skadas, förläggs i galvaniserad skyddsprofil eller rör. Utegivaren kan kompletteras med en rumsgivare om kunden så önskar. Vid nyproduktion av småhus gäller nedanstående anvisning: Byggherren ombesörjer och bekostar att tomrör (min dim. 16 mm) till utegivaren monteras (inklusive kabel) mellan fjärrvärmecentralen och norrfasad. Utegivaren (levereras av Göteborg Energi AB) monteras av byggherren ska placeras enligt text ovan. Tomrör (min dim. 16 mm) ska förläggas från fasadmätarskåp för el till utrymmet där fjärrvärmecentralen placeras (för Göteborg Energi AB fjärravläsning av FV mätare). Leverans och montage av elmatning 230V jordad från fastighetens gruppcentral för el till fjärrvärmecentralen. 6 Märkning 6.1 Märkning VVS Märkningen ska vara väl synlig och utförd av material som inte förändras med tiden. Märkning Värme Fjärrvärmeledningar i alla utrymmen i fastigheten märkes. Detta gäller även huvudavstängningsventiler för fjärrvärme.ventilhus på FV tillopps ventil utanför fjärrvärmecentralen ska rödmålas alternativt ska ventilen förses med rött ventilhandtag. Märkning Fjärrvärmecentral Alla väsentliga detaljer i fjärrvärmecentralen (så som påfyllning av expansionskärl, etc.) som kunden kommer att använda ska märkas med väl synlig märkning. 7 Instruktioner Instruktioner för drift och skötsel av fjärrvärmecentralen ska finnas på svenska. Dessa instruktioner ska sitta i eller på fjärrvärmecentralen i ett avsett fack eller på annat vis så att de inte lätt försvinner.

13 8 Uppgifter att redovisa Vid konvertering till fjärrvärme ska uppgifter av fabrikat och modell av fjärrvärmecentral redovisas för Göteborg Energi. Vid nyproduktion av småhus gäller följande: Byggherren eller dennes ombud ska i god tid före byggstart insända VVS ritningar med uppgifter på effekter och temperatursamband samt placering av fjärrvärmecentralen till GE:s handläggare. 9 Kontroll Primärsystem ska kontrolleras, provas och besiktigas enligt myndighetskrav och Göteborg Energis krav. Vid provtryckning ska leverantören/ entreprenören delta. 9.1 Provtryckning Provtryckning av primärsidan ska genomföras med kallt vatten vid 23 bar i minst 60 minuter. Provtryckningsprotokoll överlämnas till Göteborg Energi:s handläggare. 9.2 Läckage kontroll Göteborg Energi har rätt att kontrollera svets och lödfogar på fjärrvärmeledningar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3 (grön) utan rotfel enligt IIWs femgradiga skala är godkänt. Vid radiografering eller ultraljudsprovning av lödfog ska bindområdet omfatta minimum 70% av beräknad bindyta och vara jämt fördelad. Diskontinuiteterna får inte vara genomgående. Entreprenören är skyldig att utan extra kostnad göra om icke godkända fogar och utföra och bekosta förnyad kontroll.

14 9.3 Slutkontroll Slutkontroll utförs av Göteborg Energi. Fel som påpekas ska åtgärdas omgående. Lämpligen gör Göteborg Energi:s handläggare/besiktningsman en syn tillsammans med byggherrens besiktningsman/platschef för att eventuella oklarheter ej ska uppstå gällande fjärrvärmeleveransen. 10 Idrifttagning Den del av primärsystemet, det som finns på kundens sida efter servisventilerna, får ej driftsättas innan den har godkänts för inkoppling av Göteborg Energi:s handläggare. Vid nybyggt småhus ska avrop av driftsättning av fjärrvärmecentral ske till GE:s handläggare minst 3 arbetsdagar före önskad driftsättning. 11 Övrig information Vid nyproduktion av småhus som ansluts till fjärrvärme gäller nedanstående: Det ingår att byggherren eller dennes ombud avhämtar fjärrvärmecentraler på GE:s förråd efter avrop till GE:s handläggare minst 4 veckor före önskad första leverans. Byggherren ska samtidigt med första avrop kunna delge GE:s handläggare en tidplan över hur installationerna kommer att fortlöpa. Annan leverantör av fjärrvärmecentralen kan enligt avtal förekomma.

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus Gäller fr o m 2015-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1 Förutsättningar för dimensionering 4 1.1 System med primäranslutning 4 1.2 System med sekundär

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING Meddelande #248957 1 (1) Installationsanvisning 2011-09-01 Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER OK NVISNINGR FÖR RBETE MED FJÄRRVÄRMEENTRER För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser FJÄRRVÄRMEENTREN, utförande och installation, F:101 samt de här lokala anvisningarna.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar 1 (14) Fjärrkyla Allmänna tekniska anvisningar Inledning Dessa tekniska bestämmelser, samt tillhörande anvisningar, avser de krav som leverantören av fjärrkyla ställer på kund och dennes anläggning. Myndighetskrav

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Med funktionsprovade och

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning E.ON Värme Så funkar den Skötselråd Felsökning Ta hand om din fjärrvärmeanläggning 1 Innehållsförteckning 3 5 6 8 11 Inledning Fjärrvärme ett bra val för dig och miljön Fjärrvärmeanläggningen Skötselråd

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Fjärrvärmerummet... 4 2.1 Utformning... 4 2.1.1 Placering, tillträde, storlek och arbetsmiljö... 4 2.1.2 Elförsörjning...

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar Inom koncernen Göteborg Energi AB Dessa anvisningar tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler inom koncernen

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Björn Folkeson P (10) Energi och bioekonomi

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Björn Folkeson P (10) Energi och bioekonomi utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Björn Folkeson 2016-09-12 6P03678 1 (10) Energi och bioekonomi 010-516 54 46 bjorn.folkeson@sp.se Ackred.nr. 1002 Provning ISO/IEC 17025 KVM-Genvex

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2)

Siemens AB Upplands Väsby. Följande data gäller för provobjektet. (se bilaga 2) RAPPORT REPORT! Siemens AB 194 87 Upplands Väsby Handläggare, enhet / Handled by, department Datum / Date Beteckning / Reference Sida / Page Ulf Jansson, Energiteknik, uj 2002-03-15 P2 01052 1 (5) Tel

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Alfa Laval Lund AB Att. Per-Ola Helin Box

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Innehållsförteckning. 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare 2. Driftstart 3. Driftinstruktion 3.1 Inställning av varmvattentemperatur

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

om hur du blir fjärrvärmeklok

om hur du blir fjärrvärmeklok om hur du blir fjärrvärmeklok Välkommen Vi har uppmärksammat ett behov av en lättfattlig beskrivning om hur fjärrvärme fungerar, samt om hur man väljer en fjärrvärmecentral med rätt utrustning och dimensionering.

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer