Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar"

Transkript

1 1 (14) Fjärrkyla Allmänna tekniska anvisningar Inledning Dessa tekniska bestämmelser, samt tillhörande anvisningar, avser de krav som leverantören av fjärrkyla ställer på kund och dennes anläggning. Myndighetskrav Kund skall följa de bestämmelser vilka utfärdas av myndigheter. Bestämmelser gällande kontroll, besiktning, drift mm vid anläggningen, eller delar därav, omfattas av ovanstående. 1. Beställning och kontakter med leverantörer Under hela utrednings- och utförandeskedet skall kunden eller dennes ombud fortlöpande ha kontakt med leverantören. Leverantören skall tillhandahålla projekthandlingar för granskning. Att granska innebär ej ett övertagande av ansvar. 2. Fjärrkylcentral Kund ansvarar för att en ändamålsenlig fjärrkylcentral installeras. Fjärrkylcentralen skall betraktas som ett våtutrymme.

2 2 (14) 2.1 Utrustning Fjärrkylcentralen utrustas med: Uttag för 230 V växelström med 10 A säkring. Möjlighet till elförsörjning av driftövervakningssystem. Erfoderlig belysning för möjlighet till korrekt avläsning av mätare och instrument. Tappställe för kall- och varmvatten, spolslang och golvbrunn. Rumstemperaturen i fjärrkylcentralen för normalt inte överstiga +30 C. Leverantören tillhandahåller nycklar, för tillträde, senast vid idrifttagning av anläggningen. I annat fall skall leverantören beredas tillträde hela dygnet utan kostnad för denne. Fjärrkylcentralens tillträdesväg kan, om så önskas av leverantören, märkas efter samråd med kund. 2.2 Märkning Anläggningens ägare märker enligt anvisning i bilaga 3:2. Kund märker rörledningar, apparater och pumpar m.m. enligt VVS-AMA98 kod YTB Leverantörens anläggning Leveranspunktens läge anges i avtal. Anläggningens utformning och läge, inom fastigheten, bestäms av leverantören efter samråd med kund. Vid nybyggnation skall anläggningen, om inte annat överenskommits, placeras i mark eller källarplan. Kund för inte företa sådan ombyggnad att leverantören hindras att tillse och underhålla sin anläggning Mätanordning Leverantören tillhandahåller mätanordning som skall monteras, om inte annat överenskommits, av kund. Se bilagor 3:1, 3:2 och 3:3. Inkopplad mätanordning får ej urkopplas av annan personal än leverantörens.

3 3 (14) 3.2. Energimätare Utrustning i mätanordningen, som kund monterar, hämtas hos leverantören och installeras enligt bilaga 3:1, 3:2 och 3:3 på ett sätt som tillåter god funktion, säker avläsning och enkel service. Mätaren placeras med ett fritt utrymme på minst 0,7 m, lätt åtkomlig, framför mätanordningen. Utrustningen dimensioneras av leverantören, med ledning av kundens uppgifter, och förblir dennes egendom. Projekthandlingar skall vara granskade innan utrustningen tillhandahålls Effektbegränsande utrustning Leverantören kräver installation av effektbegränsande utrustning. Vid separat monterad flödesbegränsande/effektbegränsande utrustning krävs plomberbar säkring för elförsörjningen Driftövervakning Leverantören förbehåller sig rätten att inom fjärrkylcentral montera utrustning för driftövervakning av fjärrkylcentraler och kulvertnät. 4. Kundens del i fjärrkylcentral Kundens anläggning skall utformas så att god uppvärmning av fjärrkylvattnet erhålls och god funktion uppnås. Kunden får inte förändra primärsystemet utan leverantörens skriftliga medgivande. Reparation, ändringar och andra arbeten på sekundärsystemet ska utföras enligt leverantörens anvisningar då sådana åtgärder väsentligt påverkar avtalade temperaturer och andra dimensionerande data. Med dimensionerande data menas t.ex. flöden och effekt. En växlare behövs, för att fysiskt separera det primära fjärrkylsystemet från kundens sekundära system, om något av följande förhållande råder: Kundens köldbärarsystem, eller delar därav, är förlagt högre än +30 m över stadens 0-plan. Kundens kylsystem håller ej tryckklass om min PN16 (provtryck 2,15 Mpa). Kundens kylsystem behöver separeras från leverantörens fjärrkylsystem beroende på att speciell drifttemperatur eller att kemisk vattenbehandling är nödvändig.

4 4 (14) 4.1. Primärsystem Leverantören ställer följande krav på kundens primärsystem. Beräkningstryck 1,6 Mpa Provtryck 2,15 Mpa Beräkningstemperatur C Ovanstående data avser dimensionering ur hållfasthetssynpunkt (godstjocklek och materialval) och skall inte förväxlas med motsvarande data för dimensionering ur kapacitetssynpunkt (värmeväxlare och styrventilstorlek). Leverantören kan godta lägre beräkningstryck efter kontroll av anläggning och principscheman Sekundärsystem Det åligger kunden att överlämna kopplingsschema och dimensioneringsdata för sekundärsystemet till leverantören. Kunden lämnar uppgifter om såväl den totala kyleffekten som deleffekter för de olika systemen. Vid direktanslutning ställer leverantören följande krav på nya sekundärsystem: Beräkningstryck 1,6 MPa Provtryck 2,15 Mpa 4.3. Rengöring av system, spolning och tryckprovning vid direktanslutning. Kunden rengör, avfettar, spolar och tryckprovar sekundärsystemet: Fyll systemet med nytt stadsvatten. Tryckprova, minst 1 timma. Dränera och återfyll med nytt stadsvatten. Cirkulera hela systemet med alla ventiler fullt öppna. Dränera hela systemet. Anmälan görs till Öresundskraft AB före uppfyllnad med fjärrkylvatten. Kunden luftar hela sekundärsystemet. Personal från Öresundskraft AB skall ges tillfälle att närvara vid all provning samt igångkörning.

5 5 (14) 5. Dimensionering Värmeväxlare för kylsystem dimensioneras med hänsyn till temperaturnivåer och därav möjliga effektuttag. Returtemperaturen på primärsystemet skall vara som lägst +16 C. Driftfallet avser en försmutsad värmeväxlare där försmutsningstillägget 10 kw/m² C är utnyttjat. Vid olika driftförhållanden i fjärrkylsystemet kan differenstryck upp till 700 kpa förekomma. Om högt differenstryck förkommer kan t.ex. sekvenskopplade reglerventiler användas eller begränsare för differenstryck installeras. Leverantören kan lämna uppgift om differenstrycket. Styrutrustning dimensioneras för de tryck- och temperaturnivåer som förekommer Differenstryck Primärsystemet dimensioneras för en lägsta tryckdifferens av 50 kpa i leveranspunkten. Differenstrycket kan variera i leveranspunkten mellan 50 och 700 kpa, beroende på årstid och avstånd till leverantörens produktionsanläggning. Leverantören kontaktas, vid varje enskild fjärrkylanläggning, angående faktiskt differenstryck. När utrustningen i fjärrkylcentralen dimensioneras sätts tryckfallet över flödesmätaren till 3 kpa Drifttemperaturer Högsta primära framledningstemperaturen enligt underbilaga 1 till denna avtalsbilaga. 6. Material Val av värmeväxlare och styrutrustning för reglering av kyltillförsel sker efter samråd med leverantören Värmeväxlare Värmeväxlare skall vara utförd i enlighet med gällande normer och föreskrifter och skall godkännas av leverantören.

6 6 (14) 6.2. Styrutrustning Ventiler för primärsystemet skall kunna fungera, utan störande ljud, vid en tryckdiffererns av 700 kpa vid ett statiskt tryck av lägst 100 kpa(e) efter ventilen. För att erhålla bra reglering även vid små kylbehov får inte ventilen vara för stor. Erfarenhetsmässigt bör två eller fler styrventiler installeras parallellt om dimensionerande primärflöde överstiger 5 l/s. Vid bortfall av ställkraft skall ventilen stänga eller stanna i sitt senaste läge. Stängningstiden skall vara anpassad så att störande tryckslag inte kan uppstå i fjärrkylsystemets ledningssystem. Ventilerna skall kunna manövreras för hand. EMC relevant utrustning skall uppfylla kraven för hem och butiksmiljö. Ventil skall vara tydligt skyltad och märkt med: typbeteckning anslutningsdimension (DN) tryckklass (PN) kvs-värde 6.3. Armatur Armatur m.m. för primärsidan och vid direktanslutning även sekundärsidan utföres av matrial enligt gällande normer. Armatur och mätinstrument monteras minst i den omfattning som framgår av scheman i bilaga 4,5 och 6. Ventilerna i fjärrkylcentralen monteras i arbetshöjd eller där detta inte är möjligt högst 1,5 m över färdigt golv så att enkel manövrering erhålles. Ventiler skall vara med förlängd spindel så att överisolering mot kondens kan utföras. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. Temperaturmätare på primärsidan förses med dykrör av stål och hylsa av metall samt graderas C med högst 1 C per delstreck. Nogrannhet 0,5 C. Anläggningsdelar som kommer i kontakt med leverantörens fjärrkylvatten får ej vara utförd i aluminiumlegeringar. Tryckmätare på primärsidan graderas i kpa(e) och/eller bar(e) samt utförs i nogrannhetsklass 1,0. Mätare utförs med mätområden minst 33% och högst 100% över högsta tillåtna tryck. Smutsfiltrets silduk skall vara i rostfritt stål med max. 0,6 mm maskvidd. Filtret förses med avtappningsventil där tappledningen skall kunna användas för spolning och därmed anpassas till filtrets dimension. Avtappning skall, även vid dimensioner och rörsträckning vilka medför stora vätskevolymer, kunna genomföras utan orimliga ställtider. Då avtappningsledning ej kan anpassas till rådande vätskevolym erfordras avstängningsmöjlighet på var sida filter. Silkorg skall vara lätt demonterbar för rengöring Rörledningar Rörledningar för primärsidan och vid direktanslutning även sekundärsidan kan vara av stål eller koppar och skall beträffande material uppfylla fodringarna i gällande normer och föreskrifter.

7 7 (14) 6.5. Fogning Svetsarbeten på primärsidan och vid direktanslutning även sekundärsidan skall utföras av företag med svetslicens enligt SS-EN och av svetsare som utfört godkända svetsprover enligt SS-EN eller avlagt lödarprövning enligt SS Fogning av rörledningar och montage av armatur utföres genom svetsförband, flänsförband, koppling eller gängfog. Avtappning- och luftningsventiler proppas Upphängning Upphängning av rörledningar sker enligt kapitel PN (hela dess omfattning) i VVS-AMA. Avskärmning mot stomljud beaktas. Upphängningar utföres så att kondensatutfällning förhindras. Upphängning av rörledning med distanskloss för undvikande av köldbrygga Isolering Vid isolering av primärsidan skall miljökrav på isolering följas. Isolering utförs enligt VVS-AMA 98 med: isolervara med ångspärr enligt RBB 111 alt. RBB 13 vid genombrott av brandcellsbegränsande byggnadsdel vidtages typgodkända åtgärder mot spridning av brand och rök isolertjocklek lägst 19 mm med värmeisoleringsförmåga, lambda 0,036 ånggenomgångsmotstånd my 7000 överisolering enligt figur RBC.2 7. Kontroll Primärsystem och vid direktanslutning även sekundärsidan skall kontrolleras, provas och besiktigas enligt gällande myndighetskrav. Vid tryckprovning skall leverantören beredas tillfälle att deltaga. Tryckprovning skall anmälas till leverantören, en vecka innan den skall äga rum. Protokoll över tryckprovning, radiografering och/eller ultraljudsprovning överlämnas till leverantörens representant Tryckprovning Trycket hålls vid 1,43 gånger beräkningstrycket under minst en timma. Vatten för tryckprovning skall tappas ur före idrifttagning.

8 8 (14) 7.2. Radiografering och/eller ultraljudsprovning Leverantören har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIW s femgradiga skala är godkänd. Kund är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar samt utföra och bekosta förnyad kontroll Slutkontroll Slutkontroll utförs av leverantören i samband med inkoppling till fjärrkylnätet efter anmälan från kund. Installationen skall uppfylla de krav som dessa bestämmelser föreskriver. Fel som påpekas skall åtgärdas omgående. En representant för kund samt en representant för entreprenören bör närvara. Vid detta tillfälle kontrolleras bl.a. om den färdiga anläggningen stämmer med projekthandlingarna. Dessutom utförs en funktionskontroll av installerad utrustning. Intyg över slutkontrollen översänds till kund. 8. Idrifttagning Kundens del av primärsystemet och vid direktanslutning även sekundärsystemet får inte tas i bruk förrän det har godkänts för inkoppling av leverantören. Leverantören meddelas senast en vecka före idrifttagning. Idrifttagning görs under överinseende av leverantörens personal. Reglerutrustningen skall vara i funktion och mätaren installerad vid idrifttagningen. Detta gäller även elförsörjning till cirkulationspumpar. 9. Drift Kunden skall driva och underhålla sin anläggning på sådant sätt att primärsystemets temperatur i returledningen kan bibehållas på en nivå som anges i punkt 5. Kunden svara för underhåll och städning av fjärrkylcentralen samt att den inte används som upplagsplats eller utnyttjas till annat ändamål än den är avsedd för Instruktioner I fjärrkylcentralen placeras en drift-, underhålls- och skyddsintruktion som upprättas av kund. Leverantören anger på skylt, vid sina servisventiler, speciella villkor som gäller för manövrering av dessa. Övriga ventiler i leverantörens anläggning får ej manövreras.

9 9 (14) 9.2. Störningar Kunden skall utan dröjsmål till leverantören anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter vilka kan beröra leverantörens anläggning. Leverantören skall utan dröjsmål anmäla driftstörningar om detta avtalats med kunden Renovering Byte av värmeväxlare eller systemutförande skall godkännas av leverantören.

10 Fjärrkyletemp gr C 10 (14) :1 Tekniska data. Sammanställning Bilaga 1 Tilloppstemperatur primärt Returtemperatur primärt Tryckklass primärsystem Tryckklass direktanslutet sekundärsystem Högsta höjd för direktanslutna anläggningsdelar över stadens nollplan Lägsta differenstryck i primärsystemet Högsta differenstryck i primärsystemet +6 C +16 C PN16 PN m 50 kpa 700 kpa Dimensionerande utetillstånd +25 C, 50% RF Fjärrkyletemperaturer Utomhustemp gr C Framtemp till kund eller kallare Önskad returtemp fr kund eller varmare

11 MIN. 500 MIN. 600 MAX FRITT MIN (14) :2 MONTAGEANVISNING FÖR MÄTUTRUSTNING Gammal typ av gruppcentral 1 Säkring för FJK energimätare - inkapslad automatsäkring (dvärgbrytare) 2A Automatikcentral Skåp för mätutrustning 2 5 Säkring för FJK energimätare (2A) Elektronikenhet - automatsäkring (dvärgbrytare) för flödesmätare Terminal för fjärravläsning Integrerings- -verk Automatsäkring placeras bredvid gruppcentralen M P 5 X DN A 10 X DN MÄTSTRÄCKA bild Förklaringar: 1 Plomberbar automatsäkring (dvärgbrytare) 2A variant 1 se bilaga 2:3 2 Plomberbar automatsäkring (dvärgbrytare) 2A variant 2 se bilaga 2:3 3 Ledning EKK 3 x 1,5 eller likvärdigt. 4 Skarvdosa 5 Skåp för mätutrustning. 6 Flödesmätare, DN = flödesmätarens anslutningsdimension. 7 Temperaturgivare 8 Kompletterande passbit 9 Min. flödesledning med magnetventil. 10 Avtappning.

12 12 (14) :3 Installation av energimätare elinstallation Elanslutning för energimätare skall ske från den gruppcentralen, där övriga apparater (cirkulationspumpar, reglerutrustning m m) är avsäkrade. Säkring: Variant 1 - Inkoppling till befintlig gruppcentral av gammal typ med proppar - se bild Gammal typ av gruppcentral Säkring för FJK energimätare - inkapslad automatsäkring (dvärgbrytare) 2A Till mätstrecka Automatsäkring placeras bredvid gruppcentralen Plomberbar skarvdosa bild Vid sidan om befintlig gruppcentral skall separat plomberbar automatsäkring (dvärgbrytare) 2A installeras. Säkringen skall vara inkapslad enligt IP20 eller IP55 beroende av miljö i abonnentcentralen. Säkringen märks FK mätning eller liknande. Variant 2 - Inkoppling till ny automatikcentral se bild Automatikcentral Säkring för FJK energimätare (2A) - automatsäkring (dvärgbrytare) bild Separat plomberbar automatsäkring (dvärgbrytare) 2A installeras i automatikcentral. Säkringen märks FK mätning eller liknande. Ledning: för ledning skall kabel EKK 3 x 1,5 eller likvärdig användas. Inkommande gruppledning ansluts till skarvdosa som skall vara placerad i närheten av flödesmätare (max. 2m från mätsträcka) se bild nr 4.

13 13 (14).:4 Installation av energimätare rörinstallation Flödesmätare: (bild nr.6) placeras lättåtkomlig. Framför mätaren erfordras ett fritt utrymme av minst 0,7 m. Konsoler placeras 0,2 m från mätaren. Ett fritt utrymme skall finnas mellan färdig isolerad ledning och vägg så att mätanordningen enkelt kan monteras. Avståndet mellan flänsar för mätare skall ha standard mått för respektive DN (se tabell kolumn 3). Flödesmätarens DN Mätarens längd M Avståndet mellan flänsar A 65 mm 200 mm 300 mm 100 mm 80 mm 200 mm 300 mm 100 mm 100 mm 250 mm 360 mm 110 mm 150 mm 300 mm 500 mm 200 mm Tabell 1.1 Kompletterandepassbits längd P = A-M Varje installation av flödesmätare (fabrikat Krohne som Öresundskraftsmätteknik använder för fjärrkyla) kräver en kompletterande passbit (se bild nr.8) med måttet som kan utläsas från tabell kolumn 1 och 4. Temperaturgivare: temperaturgivaresdykrör (se bild nr.7) placeras så att dennes spets hamnar i mitten av strömmande kylvätska. Dykrör skall luta så att spets sitter mot ström. Min. flödesledning: (bild nr.9) skall vara placerad efter filter (framledning) och efter temperaturgivare (returledning). Avtappningsledning: (bild nr.10) om röledningarnas diameter är större än DN 100, skall avtappningslednings diameter vara minst ¾ tum. Avtappningsledning avslutas vid golvbrunn.

14 DISTRIBUTIONSNÄT FÖR FJÄRRKYLA 14 (14) :5 PRINCIP FÖR INDIREKT ANSLUTNING TILL FJÄRRKYLA RC BATTERIER I LUFT- BEHANDLIGSAGGREGAT 8 C - 16 C EV.PUMP OCH CIRKULATIONSLEDNING RC KYLBAFFLAR CIRKULATIONSKYLARE 15 C - 18 C RC KONDENSORVÄRME FRÅN KYLMASKINER 15 C - 35 C SERVICEVENTIL VATTENSPARVENTIL NEDSTYRNINGSSIGNAL FRÅN KOMMUNIKATIONSENHET RC EXP KÄRL MIN.FLÖDESVENTIL SERVICEVENTIL LEVERANSGRÄNS PRIMÄRSYSTEM SEKUNDÄRSYSTEM SE ÄVEN BILAGA 3

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING Meddelande #248957 1 (1) Installationsanvisning 2011-09-01 Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 FJÄRRYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 ISSN 1401-9264 2009 Svensk

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 FJÄRRYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

fjärrkylecentralen utförande och installation

fjärrkylecentralen utförande och installation fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:102 Mars 2012 isbn 978-91-85775-08-8 2013 svensk

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1, 2005-11-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE...3 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING... 3 1.1 SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING... 3 1.2 SYSTEM

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla För annat än enskilt bruk 2000 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR LEVERANS AV som används för annat än enskilt bruk. 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa villkor gäller

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER OK NVISNINGR FÖR RBETE MED FJÄRRVÄRMEENTRER För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser FJÄRRVÄRMEENTREN, utförande och installation, F:101 samt de här lokala anvisningarna.

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Placering av vattenmätare

Placering av vattenmätare Placering av vattenmätare Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus Gäller fr o m 2015-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1 Förutsättningar för dimensionering 4 1.1 System med primäranslutning 4 1.2 System med sekundär

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

FVF D:204 KOMPENSATORER

FVF D:204 KOMPENSATORER FVF D:204 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem Mars 2000 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2000

Läs mer

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Fjärrvärmerummet... 4 2.1 Utformning... 4 2.1.1 Placering, tillträde, storlek och arbetsmiljö... 4 2.1.2 Elförsörjning...

Läs mer

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6 Fjärrkylahandbok Innehåll 1. Analys av fastighetssystem 3 2. Statistik analys 4 2.1 Kortslutning 5 2.2 För stor styrventil vid små effektuttag 6 2.3 Tilluftsbatterierna styrs fel 7 2.4 Felaktig pumpavstängning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Injusteringsventil VM Beskrivning. Varianter. gjutjärn DN PN 16 flänsar

Injusteringsventil VM Beskrivning. Varianter. gjutjärn DN PN 16 flänsar Injusteringsventil VM 5960 gjutjärn DN 50-300 PN 16 flänsar Beskrivning Injusteringsventil för avstängning och injustering i anläggningar för värme, kyla och tappvatten. Injusterings- och mätnoggrannhet

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Tryckmätarsats AT 1800, 1801, 1804, 1805, 1806, 1807

Tryckmätarsats AT 1800, 1801, 1804, 1805, 1806, 1807 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G 3/8 16/160-20 o C till - 280 C Mässing, Stål, Rostfritt stål Sid 1 (6) Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte

Läs mer