Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning Fjärrkylacentral"

Transkript

1 Installationsanvisning Fjärrkylacentral

2 Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen Tryck i fjärrkylasystemet Temperaturer i fjärrkylasystemet Reglersystem 4 - Styrventiler i fjärrkylasidan 1.4 Laststyrning Uteluftstillstånd 4 1. Nödkylsystem 4 2 Kopplingsprinciper för fjärrkylacentraler 5 - Anpassning av befintliga kylsystem till fjärrkyla 3 Utrusning av fjärrkylacentralen 3.1 Omfattning av utrustning 3.2 Utrustning för fjärrkylakretsen Utrustning för fastighetens köldbärarkrets 7 4 Mätutrustning/Mätplats 8-9 Sida 5 Att uppnå fullgod kvalitet Före installation 10 - Projektering - Läge och storlek - Val av rörmaterial - Val av komponenter 5.2 Under installation 10 - Svetsning - Kundcentral - Radiografering och/eller ultraljudsprovning - Slutkontroll och inkoppling 5.3 Efter inkoppling av fjärrkylacentralen 10 Kort för fjärrkylacentral 11 Följande anvisningar och råd tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler i Stockholm. Reviderad

3 Att ansluta till Fortums fjärrkylanät - så här går det till: A. Leveransavtal för fjärrkyla tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Fortum. B. Fortum projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras och var mätplatsen ska placeras. Kunden godkänner genom signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrkylacentralen upprättas. Beställningsformulär och övrig information finns på www. fortum.se under fliken Företag, se vidare under Installatör värme/kyla D. Vid nyinstallation av fjärrkylacentral bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Vid ombyggnad/byte av fjärrkylacentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt. Utlämning av flödesmätare eller passbit för flödesmätare och dykrör för temperaturgivare sker efter att handlingarna granskats av Fortum Värme. Beställning utförs av entreprenören 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrkylacentralen. När kunden eller dess entreprenör har färdigställt installation ska Fortum kallas för slutkontroll senast 5 dagar före planerad inkoppling. Se vidare punkt 4.2 på sidan 9. Fjärrkylacentralen är kundens del i Fortums fjärrkylasystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4. Fortum Värme äger och utför drift och underhåll på ledningar fram till servisventiler/leveransgräns. För mer information kontakta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 3 3

4 1. Dimensionering av fjärrkylacentralen 1.1 Tryck i fjärrkylsystemet Vid dimensionering och konstruktion av fjärrkylacentral gäller: Konstruktionstryck Provningstryck Differenstryck 1, MPa 2,15 MPa 0,05 0,4 MPa Fortum lämnar besked om differenstryck i aktuell anslutningspunkt. Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrkylacentralen får utsättas för vid normal drift. Provningstryck: det övertryck som fjärrkylacentralen ska provtryckas med. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrkylans tillopps- och returledning. 1.2 Temperatur i fjärrkylasystem Primär framledning o C Primär retur 1 o C Ur hållfasthetssynpunkt ska installationen konstureras för 2 o C. 1.3 Reglersystem Systemen består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare och ställdon. Temperaturgivare och ställdon ska väljas utifrån hur snabba reglerförlopp som föreligger. Regulatorer ska injusteras efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens värmetrygghet. Styrventilerna ska beräknas och dimensioneras för ventilauktoritet, d v s summan av tryckfall över rör, värmeväxlare och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt öppet läge. Styrsystemet har generellt följande funktioner att fylla: reglera kyleffekten efter behov ut på sekundärsystemet kontrollera och säkerställa att rätt returtemperatur levereras till Fortum, dvs vintersäsong > 12 och sommar > 1 C. Styrventiler i fjärrkylsidan (Primärsidan) För att erhålla bra reglering även vid små kylbehov får inte ventilen vara för stor. Erfarenhetsmässigt bör två eller flera styrventiler installeras parallellt om dimensionerande primärflöde överstiger 10 l/s. Väljs för få och därmed för stora styrventiler, uppstår ofta problem med reglerförloppet. Ventiler ska kunna fungera utan störande ljud vid en tryckdifferens av 400 kpa vid ett statiskt tryck av lägst 100 kpa(e) efter ventilen. Vid bortfall av ställkraften ska ventilen stänga eller stanna i sitt senaste läge. Ventilerna ska kunna manövreras för hand. Ventil ska vara försedd med lätt avläsbar skylt och vara märkt med: typbeteckning anslutningsdimension (DN) tryckklass (PN) kv s -värde 1.4 Laststyrning Fortum förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av kyleffekt vid bristsituation. 1.5 Uteluftstillstånd Dimensionerande utluftstillstånd för kyla i Stockholm är enligt branschstandard. Temp 27 C - relativt fuktighet, 50%. 1. Nödkylsystem Fjärrkyla garanterar mycket hög tillgänglighet, dock ej 100%. Om det finns kylobjekt som kräver 100% försörjning, t ex känsliga datahallar, bör nödkylsystem installeras. 4 4

5 2. Kopplingsprinciper för fjärrkylacentraler RC Kylbatterier för luftbehandling 8-18 grader RC Kylbafflar cirkulationskylare grader RC Kondensvärme från kylmaskiner grader Mätsignalsenhet Fjärrkyla fram Fjärrkyla retur Bypass -ventil kvs 1-2 Mätplats enl. fig. sid. 9 RC Filter EXP Anslutningspunkt Primärsystem Sekundärsystem Anpassning av befintliga kylsystem till fjärrkyla Befintliga system som ursprungligen är dimensionerade och utformade för kylmaskindrift kräver anpassning vid övergång till fjärrkyla för att rätt returtemperatur skall uppnås. Exempel på vanligt förekommande åtgärder är - ombyggnad av shuntgrupper till 2-vägsfunktion - byte eller anpassning av tilluftsbatterier eller andra kylare som är dimensionerade utifrån annat temperaturprogram än 7-17 C, 8-18 C etc. - cirkulationspumpen bör varvtalsstyras så att konstant tryck över kylsystemet erhålls Se vidare i, Förbättringsguiden där exempel på vanliga fel samt råd och tips ges. Finns att ladda ned från 5 5

6 3. Utrustning av fjärrkylacentralen Principskiss (detaljinformation för mätplats se sid 8-9) Omfattning av utrustning Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen finns listat under tre rubriker: - Övergripande - Fjärrkylakrets - Köldbärarkrets Denna utrustning återfinns på översiktsbilden av en fjärrkylacentral. Fjärrkylakrets 1 Servisventiler Tillhandahålls 2 Filter Krav 3 Tryckmätare/Manometer Krav 4 Temperaturvisning Rekommenderas 5 Kylväxlare Krav Mätutrustning, mätplats Tillhandahålls 7 Luftning/Avtappning Krav Övergripande Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas Köldbärarkrets 8 Reglercentral Krav 9 Termometer Rekommenderas 10 Filter Rekommenderas 11 Expansionskärl Krav 12 Tryckmätare/Manometer Rekommenderas 13 Cirkulationspump Krav

7 3.2 Utrustning för fjärrkylkretsen Anslutning mot fjärrkylanätet ska ske med svetsning eller lödning. Förekommande gängförband ska tätas med teflontejp. All utrustning i fjärrkylkretsen ska vara avsedd för fjärrkylans konstruktionstryck och konstruktionstemperatur PN 1. 1 Servisventiler/Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Fortum. Dessa ska placeras lättåtkomligt, 1,0-1,5 meter över golv och märkas så att de snabbt kan hittas i en nödsituation. Iaktta försiktighet vid svetsning/lödning intill servisventiler, så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrkylacentralen placeras i annat utrymme än där Fortums servisventiler finns, ska avstängningsventiler i tilllopp och returledning monteras. Avstängningsventiler runt flödesgivarens mätsträcka ska alltid monteras. 2 Filter Maskvidden på filterinsatsen ska vara 0, mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade. Renspolningsledning som är försedd med ändpropp dras ned till 0,4 meter över golv, ledningsutlopp placeras så att spolning kan göras utan att övrig utrustning ( t ex flödes- och temperaturgivare) stänks ner. 3 Tryckmätare/Manometer 3-punktsmätning över filter samt returledning anordnas. Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Tryckmätaren ska vara graderad 0-1, MPa med anslutningsdimension DN1/2. Ventiler för 3-punktsmätning ska vara av typ nålventil. Tillåten dimension = DN10. Ventiler ska normalt vara stängda, öppnas vid avläsning. 4 Temperaturvisning Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer ska kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 5 Kylaväxlare Kylaväxlare ska vara avsedd för fjärrkylans konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i kylväxlaren ska på fjärrkylasidan tåla systemets behandlade vatten. Mätutrustning/Mätplats Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare, ett integreringsverk och tillhörande mätartavla. Se vidare sid Luftning/Avtappning Avluftningsventil monteras på den högsta punkten av fjärrkylledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avtappningsventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m golv. 3.3 Utrustning för fastighetens köldbärarkrets 8 Reglercentral Reglersystemet består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. Inställning av reglerparametrar såsom P-band, I-tid mm ska anpassas så att stabil reglering erhålls. Möjlighet till manuell inställning av reglerventil rekommenderas. 9 Termometer Temperaturvisning kan ske direkt med termometrar eller med givare. De ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 10 Filter Vi rekommenderar filter i det sekundära systemet. 11 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Den ska klara systemets tryckklass (normalt PN -10). 12 Tryckmätare/Manometer Mätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck i köldbärarsystemet. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket, normalt 0-2,5 MPa, samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 13 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som köldbärarsystemet är dimensionerat för och kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Varvtalsstyrning av pump via tryckgivare är att rekommendera. 7 7

8 4. Mätutrustning/Mätplats - detaljinformation Vid nyinstallation av fjärrkylacentral bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. Vid ombyggnad/byte av fjärrkylacentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt i enlighet med nedan angivna anvisningar. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare, kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning utförs av entreprenören senast 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. Rörinstallation/mätplats Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7m framför och 0,15m till vägg vid isolerad ledning. Konsoler placeras minst 0,2m från fläns. Mätsträckan före respektive efter flödesgivare ska minst vara 10 x DN respektive 5 x DN, där DN = flödesgivarens anslutningsdimension. Mätsträckan ska vara fri från påstick, tempgivare etc som kan störa flödesprofilen. Flödesgivare och dykrör för temperaturgivare placeras så att kabellängderna till mätare begränsas till max 3 meter. Elinstallation/mätplats Generellt för både nyinstallation och ombyggnad/byte ska kundens entreprenör dra fram 230 V, 10 A 2-polig plomberbar manöverbrytare till mätplatsen. I övrigt utför leverantör elinstallation. Mätsignalenhet För extern kommunikation med energimätare finns olika typer av mätsignalenheter, se vidare Tilläggstjänster på Teckenförklaring: A. Plats för mätarutrustning, i direkt anslutning till mätplatsen B. Flödesgivare* C. Dykrör/temperaturgivare* D. Manometer E. Termometer F. Smutsfilter, maskvidd max 0, mm G. Nålventil (DN10) / 3-punktsmätning H. Elmatning 230 VAC 10A separat avsäkrad och avslutad med 2-polig plomberbar manöverbrytare. Avlämnas av fastighetsägare i omedelbar närhet till flödesgivaren, direkt på vägg eller i anslutning till mätplatsen. 1,5-1,8 meter över golv. Kabeldragning och montage samt inkoppling av mätarutrustning (integreringsverk, givare, kommunikationsutrustning) utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal. I. Avstängningsventil monteras i direkt anslutning till mät-sträcka. Utgör också leveransgräns vid nyinstallation. J. Avtappare på var sida om avstängningsventil, efter flödesmätare - upp till DN 80 ska avtapparen vara DN 25 - över DN 80 ska avtapparen vara DN 40 K. Avluftning - monteras på höjdpunkt före fjärrkylcentral L. Servisventil (utgör också leveransgräns vid ombyggnad, Fortum Värme-kund) * Tillhandahålls av Fortum 8 8

9 Mätutrustning/Mätplats Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare och ett integreringsverk samt eventuellt tillhörande mätartavla. Utrustningen dimensioneras utifrån era granskningshandlingar och tillhandahålls av Leverantören och förblir Leverantörens egendom. Antenn Plomberbar 230 VAC, 1-fas separat avsäkrad matning Leveransgräns vid ombyggnad Reserverad plats för mätutrustning A Leveransgräns vid nybyggnad D G H max 1,5 mög C-C F min 0,7 m fritt utrymme framför flödesgivaren ca 0,5 m C-C E L C B 5xDN 10xDN K K min 0,5 mög C-C Mätsträcka J (DN= mätarens dimension) Mätplats Kundanläggning I I 9 9

10 5. Att uppnå fullgod kvalitet 5.1 Före installation Projektering Fastighetens kyleffekt- och temperaturbehov för komfort och eventuell process fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avseende fjärrkylleverans inhämtas från Fortum. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrkylacentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i fjärrkylacentralen uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt tillsammans, bör leverantör av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. Till exempel genom CE märkning, databeräkningar eller fullskaleprov. Läge och storlek Fjärrkylacentralen ställs upp med tanke på service och reparation. Här ska hänsyn till erforderliga ryggningsavstånd enligt elsäkerhetsföreskrifter beaktas. Fortum rekommenderar minst 1 meters fritt utrymme runt centralen. Fortum ska beredas fritt tillträde till fjärrkylarummet och tre omgångar nycklar ska överlämnas till Fortum. Om fri passage till fjärrkylacentralen genom fastigheten ej kan tillåtas, bör dörr direkt utifrån till fjärrkylacentralen anordnas. Fjärrkylacentralen utrustas med Belysning för säker avläsning av mätare och instrument Golvbrunn, tappställe för kall- och varmvatten Uttag för 230 V växelström med 10A säkring Val av rörmaterial - Fjärrkyla (primärsida) Generellt gäller att tryckklass PN 1 gäller för fjärrkylinstallationen. För Sekundärsystemet rekommenderas även PN 10. Rostfritt stål typ SIS Val av komponenter Komponenter ska vara av material och tryckklass som erfordras i aktuellt system. Lämpligt rostfritt stål typ SIS Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla krav i rörledningsnormer och i gällande AFS Tryckkärl. Komponenterna bör monteras så att service och utbyte lätt kan ske. 5.2 Under installationen Svetsning Distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Fortum. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Fortums fjärrkylanät efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. Radiografering och/eller ultraljudprovning Fortum har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIWYs femgradiga skala är godkänd. Beställaren är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd ska kunden anmäla till Fortum att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast fem arbetsdagar före planerad inkoppling. Vid slutkontroll kontrolleras att: installationen är provtryckt utförd egenkontrollen redovisas genom protokoll den färdiga installationen stämmer med granskningshandlingarna. mätplatsen är byggd enl. bild och anvisningar sid. 8 Om dessa moment är godkända så sker inkoppling av fjärrkylacentralen genom att servisventiler öppnas funktionskontroll av styr och reglerutrustning driftsättning av mätutrustning. Som dokumentation av slutkontrollen upprättas ett protokoll över fel och brister. Dessa ska åtgärdas senast inom 1 månad. Fjärrkylcentraler får aldrig driftsättas innan Fortums godkännande erhållits. Observera att: 1. Servisventiler ska vara lätta att nå och lätta att manövrera (max höjd 1,5 m över golv) 2. Trepunktsmätningens returledning placeras före tempera turgivaren i flödesriktningen 3. Upphängning och konsoler ska sitta stadigt och ej sticka ut. 4. Luftningar och avtappningar är rätt placerade. 5.3 Efter inkoppling av fjärrkylacentralen För att en fjärrkylcentral ska fungera effektivt måste det sekundära kylsystemet fungera bra. Detta kan kontrolleras på följande vis: Kylväxlarens prestanda vid aktuell kyllast Kontroll av rätt primär returtemperatur erhålls Kontroll av reglerfunktioner inkl returtempbegränsningsfunktion och eventuell flödes- eller effektbegränsning Kontroll av maximalt primärflöde Kontroll av märkning enligt VVS AMA Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner

11 . Dimensionerade data för Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Ventilation: Kylbafflar: kw kw Cirkulationskylare: kw dimensionerade temperatur...c dimensionerade temperatur...c dimensionerade temperatur...c Kondensorer: kw dimensionerade temperatur...c Höjd för placering av FKC (Max +30) över 0 plan i Stockholm: Värmeväxlare fabrikat: VVX1 VVX2 VVX3 Typ/plattantal Primärsidan Dim Flöde m 3 /h Dim temp, o C Sekundärsidan Dim Flöde m 3 /h Tryckfall kpa Dim temp, o C Besiktningskrav enligt AFS 1990:15 Ja/nej Ja/nej Ja/nej Ja/nej Styrventil fabrikat: VVX1 VVX2 VVX3 Typ av reglercentral Typ av styrventil Flöde m 3 /h Tryckfall kpa Beräkn vent Dim/kv-v Vald vent Dim/kv-v Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads råd och anvisningar för anslutning av fjärrkyla. Namn: Företag: Adress och telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post:

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme

Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme Skötselråd för skön och säker fjärrvärme Innehållsförteckning. Inledning. Fjärrvärmecentralen. Övergripande beskrivning. Översikt komponenter i fjärrvärmekretsen 6. Översikt komponenter i radiatorkretsen

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

UTBILDNINGSKOMPENDIUM

UTBILDNINGSKOMPENDIUM UTBILDNINGSKOMPENDIUM Nr.6 VVS-KUNSKAP STEG TVÅ Förord 4 Lagar och föreskrifter som styr en VVS-installation PBL och BVL 5 5 BBR 94 5 AMA 98 AA VVS 94 5 6 Typgodkännande CE-mörkning 6 6 Förfaranade vid

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, Göteborg 031-727 25 72 M WSP, Göteborg 031-727 25 65 E SIDUS, Eskilstuna

Läs mer