fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004"

Transkript

1 fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004

2

3 FJÄRRYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr

4

5 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrkylecentraler är en gemensam bestämmelse för den svenska fjärrvärmebranschen. Det beskrivs här hur fjärrkylecentraler utförs, installeras, används och underhålls. För att en fjärrvärmecentral ska fungera på bästa sätt krävs att husets värme- och kylinstallationer anpassas efter anvisningar, som finns i denna bestämmelse och i myndighetsföreskrifter. F:102 vänder sig till: de som äger, driver och förvaltar en byggnad eller anläggning de som tillverkar, projekterar, upphandlar och installerar fjärrkylecentraler. F:102 bör ingå i upphandlingar av fjärrkylecentraler och entreprenader. I förfrågningsunderlag ska det framgå vilka krav som ställs och vid utvärderingen av anbuden ska upphandlingskriterierna följas. Fjärrvärmecentralkommittén har fastställt denna tekniska bestämmelse. F:102 gäller från 1 juni 2004 och ersätter tidigare utgivna råd och anvisningar för fjärrkylecentraler Svensk Fjärrvärme Fjärrvärmecentralteknik Göte Ekström 3

6

7 Innehållsförteckning 1. Grundläggande regler Dokumentation undens kontakt med kylleverantören Nyanslutning Ändring och utbyte Upphandling Tekniska systemuppgifter onstruktionsdata Driftstemperatur och tryck i fjärrkylesystemet Framledningstemperaturen i fjärrkylesystemet Returtemperaturen i fjärrkylsystemet Differenstryck Fjärrkylesystemets vattenkvalité Fastställande av byggnadens kylbehov ylbehovet bestäms genom mätning ylbehovet bestäms genom bedömning Processkyla Utrymme och utrustning Läge och storlek Utrustning Projektering Servisledning Dokumentation Handlingar som insänds till kylleverantören Uppgifter från kylleverantören Fjärrkylecentraler Tillverkningskrav på fjärrkylecentraler Dimensionering av fjärrkylecentral Val av växlare Försmutsning av växlare Data för dimensionering av växlarens primär- och sekundärsida Reglerutrustning på primärsidan Förbigångsventil opplingsprinciper Den vanligast förekommande kopplingsprincipen

8 8.2. Anpassning av befintliga anläggningar Växlare mellan vatten/luft Reservkyla Fjärrkylesystemets komponenter Rörledningar och armatur Servisventiler Filter Tryckmätare Temperaturvisning Växlare Reglersystem Fjärrkylemätare Mätarplats Luftningsventil Avtappningsventil Material och montage Växlare Armatur Rörledningar Fogning Isolering Märkning Byggnadens kylkrets Indirekt system Direkt system Styr- och reglersystem Börvärdesförskjutning av framledningstemperatur Individuell aggregatreglering Förbigångsventil Installationskontroll Egenkontroll / besiktning Övrig kontroll ontrollpunkter: Åtgärd vid avvikelser Injustering Injusteringen omfattar: Drifttagning av fjärrkylecentral Tillsyn av fjärrkylecentral Återkommande tillsyn av en fjärrkyleinstallation... 25

9 1. Grundläggande regler Denna bestämmelse F:102 omfattar både branschkrav, hänvisningar till myndighetskrav, svenska och europeiska standarder samt EU direktiv. Tekniska, ekonomiska och administrativa frågor för anslutning regleras i kontrakt och allmänna avtalsvillkor. Bestämmelsen F: 102 är en bilaga till kontrakt och avtalshandlingar. Fjärrkyla levereras i ett sammanhängande ledningssystem där fjärrkylecentraler är sammankopplade med en eller flera produktionsanläggningar. I ledningssystemet transporteras kylt vatten. F: 102 utförande och installation gäller för fjärrkylecentraler och redovisar hur byggnadens eget kylsystem för distribution av kyla anpassas till fjärrkylesystemet. För fjärrkyleledningar gäller Svensk Fjärrvärmes bestämmelse D:211. Bestämmelsen för fjärrkylecentraler ska tillämpas vid nyinstallation, ombyggnad och utbyte. Här redovisas branschkrav med hänvisningar till direktiv, myndighetsföreskrifter och standard. Branschkraven ska följas för att få ett driftsäkert och funktionellt system. För att få god ekonomi och god funktion ställs krav på dimensionering och utförande enligt denna bestämmelse. ylleverantören har under avsnittet avbrott och begränsningar i avtalsvillkor möjlighet att begränsa kylleveransen. För att minimera störning i leveransen kan prioritering av olika kylbehov i byggnaden behöva göras. Fjärrkylecentralens reglerutrustning bör vara förberedd för sådan valmöjlighet. Åtgärder av kylleverantören ska kunna genomföras med fjärrstyrning. Nycklar till fjärrkylecentralen lämnas till kylleverantören senast vid idrifttagning av anläggningen. I annat fall ska kylleverantören beredas tillträde hela dygnet utan kostnad Dokumentation ylleverantör av fjärrkyla ska alltid granska att dimensioneringsunderlag och ritningar är utförda enligt de kopplingsprinciper i F: 102. Fastighetsägaren ska redovisa handlingarna på fjärrkylecentralens läge i byggnaden samt planritning och kopplingsschema. Handlingarna ska omfatta både primär- och sekundärsystemet. På schemat anges också fjärrkylecentralens dimensioneringsdata, effektbehov samt uppgifter om värmeväxlare och styrventiler. Framtida effektbehov redovisas om de är kända. Planeras förändringar av befintlig fjärrkylecentral, som innebär ökat eller minskat kylbehov, ska detta anmälas till kylleverantören innan åtgärder vidtas av brukaren. Efter att kylleverantören granskat att inlämnade handlingarna överensstämmer med kraven i F: 102 återsänds en omgång till anläggningsägaren. Handlingarna kan redovisas digitalt. Utifrån detta underlag väljer kylleverantören av fjärrkyla lämplig mätare för debitering. Passbit / flödesgivare och dykrör tillhandahålls av kylleverantören. 7

10 2. undens kontakt med kylleverantören 2.1. Nyanslutning ontakta kylkylleverantören när beslut finns om önskad leverans. Diskutera ledningsdragning, leveranspunkt samt fjärrkylecentralens utförande och placering i byggnaden. Var ute i god tid för att få fjärrkyleanslutning. ylleverantören får då rimlig tid på sig att bygga ledningar fram till byggnaden Ändring och utbyte Ingrepp i ett fjärrkylesystems primärsida får inte ske utan kylleverantörens godkännande. När det finns behov att byta en komplett fjärrkylecentral eller del av den, ta då kontakt med kylleverantören. Det är inte alltid optimalt att välja ny utrustning efter den uttjänta utrustningens specifikationer. Förändringar kan ha skett i byggnaden, som kan innebära andra data på ersättningsutrustningen. Ändring, reparation och andra arbeten på sekundärsystem ska utföras enligt kylleverantörens anvisningar, om åtgärderna kan påverka avtalade temperaturer och effekter Upphandling I förfrågningsunderlaget inför en upphandling av fjärrkylecentral och tillhörande installation ska F:102 ingå. Vid granskning av anbud kontrolleras att de vid förfrågan ställda kraven innehålls i offerten. I upphandlingar görs utvärdering efter följande turordning.. Uppfylla tekniska- och kvalitetskrav enligt F:102 Leverantörens/entreprenörens erfarenhet, referenser och teknisk kunnande resurser och organisation Offererat pris och invägd livcyckelkostnad Miljöpåverkan Det är således inte bara produktens eller entreprenadens pris som avgör valet av lämplig produkt utan man måste även värdera vad eventuellt merarbete för den egna organisationen kan innebära i tilläggskostnader. 8

11 3. Tekniska systemuppgifter 3.1. onstruktionsdata Tabell 1 onstruktionsdata PN 10-system PN 16-system Beräkningstryck 1,0 MPa 1,6 MPa Provtrycks med 1,5 MPa 2,3 MPa Beräkningstemperatur +2 till +30 o C * * Lokala anvisningar kan förekomma Ovanstående data avser dimensionering ur hållfastssynpunkt såsom godstjocklek och materialval. Dessa data ska inte förväxlas med data som gäller för dimensionering ur kapacitetssynpunkt vid val av växlare och styrventiler Driftstemperatur och tryck i fjärrkylesystemet Följande diagram redovisar fjärrkylesystemets fram- och returtemperatur till och från fjärrkylecentralen. Bild 1 Vattentemperatur Framtemperatur 16 Returtemperatur, nya anläggningar 14 Returtemperatur, gamla anläggningar Utetemperatur Diagrammet visar exempel på systemtemperaturer i fjärrkylesystemet. Lokala avvikelser kan förekomma 9

12 3.3. Framledningstemperaturen i fjärrkylesystemet Den normalt lägsta framledningsdriftstemperatur är 6 o C. Vid vissa driftsfall kan kylkylleverantören gå under den nivån. Beroende på kylleverantörens möjlighet att producera fjärrkyla kan framledningstemperaturerna variera. Driftsstrategin är beroende av nätets kapacitet och hur fjärrkylan produceras Returtemperaturen i fjärrkylsystemet Fjärrkylsystemets returvattentemperatur är beroende av hur husets interna kylsystems är dimensionerat och utfört. Nya anläggningar dimensioneras så att temperaturen på vattnet följer den övre kurvan i ovanstående diagram. En hög returtemperatur ger god ekonomi för både kund och kylleverantör. Genom att följa dimensioneringskraven för byggnadens sekundära kylsystem, så ges förutsättningarna för att de föreskrivna temperaturkraven uppfylls. Ett väl utfört, injusterat och väl underhållet sekundärsystem ger de temperaturnivåer som eftersträvas Differenstryck ylleverantören lämnar uppgifter på de faktiska lägsta och högsta differenstrycken, som kan tillhandahållas vid servisventilerna. Uppgifterna ska beaktas vid dimensionering och val av styrventiler och växlare. Utrustningen i en fjärrkylecentral ska klara de funktionskrav som ställs vid differenstryck upp till 0,6 MPa 3.6. Fjärrkylesystemets vattenkvalité emisk behandling av primärvattnet utförs av kylleverantören. Specifika uppgifter om primärvattnet kan erhållas av kylleverantören. Pyranin grönt används ofta som inblandning i vattnet för att upptäcka läckor. 4. Fastställande av byggnadens kylbehov Exempel på kylbehovet för en anläggning fastställs enligt följande: Personvärme Värme från belysning och apparater Solvärme och transmissionsvärme Värme som tillförs ofrivilligt från angränsande utrymmen Värme som tillförs på grund av ventilation ylbehovet bestäms genom mätning För befintliga system kan erforderlig kyleffekt mätas, till exempel om temperaturhöjningen och köldbärarflödet är känt vid maximalt kyluttag ylbehovet bestäms genom bedömning Överslagsmässigt kan följande värden för kyleffekt användas W/m 2 10

13 4.3. Processkyla ylbehovet för en processanläggning kan inte anges generellt utan måste utredas och bestämmas i varje enskilt fall. Dimensioneringspunkten kan vara helt oberoende av utomhustemperaturen. ontrollberäkningar bör göras vid olika dellaster. 5. Utrymme och utrustning 5.1. Läge och storlek Hänsyn tas till framkomlighet och tillträde för kylleverantörens personal så att reparation, byten m.m. enkelt och snabbt kan göras. Där anläggningsägaren ej tillåter fri passage till fjärrkylecentralen anordnas dörr direkt utifrån. Utrymmesbehovet bestäms med hänsyn till servicemöjligheter. För nyproducerade fastigheter bestäms storleken enligt Svensk standard SS , SS och SS Fjärrkylecentralen ska vara tillgänglig för värmeleverantören för kontroll och avläsning av kylleverantörens mätutrustning Utrustning Omfattning av utrustning framgår av följande tabell. = ska ingå, T= tillhandahålls av fjärrkyleleverantören Utrymme för fjärrkylecentral Belysning Elmatning Mätarplats Golvbrunn Spolmöjlighet Fjärrkylecentral primärsida Servisventiler Filter Tryckmätare Temperaturvisning Värmeväxlare Reglerventil fjärrkyla. Differenstrycksregulator (vid behov) Passbit / flödesgivare Mätutrustning Luftningsventil Avtappningsventil T T T T 11

14 Fjärrkylecentral sekundärsida Cirkulationspump Expansionskärl Temperaturvisning Tryckmätare Säkerhetsventil Påfyllningsventil Filter Avtappningsventil 6. Projektering 6.1. Servisledning Fjärrkyleservisens fram- och returledning dras av kylleverantören till en leveranspunkt. Den är som regel placerad innanför grundmur. ylleverantörens ledningar avslutas med avstängningsventiler och kylleverantören märker upp vad som är fram- och returledning. Placering och storlek på genomföringar bestäms i samråd mellan kund och kylleverantör. Håltagning för servisledning i befintliga byggnader utförs av kylleverantören. Vid nybyggnationer ombesörjer kunden denna håltagning. Servisventiler placeras högst 1,8 m över golv. Om servisventilerna placerats utanför det utrymme där fjärrkylecentralen är placerad, monteras separata ventiler inne i centralen. Dessa ventiler är anläggningsägarens Dokumentation ylleverantören lämnar uppgifter om förutsättningar för dimensionering av värmeväxlare och valet av reglerutrustning för fjärrkylecentralen. ylleverantören står även till tjänst med råd under arbetets fortskridande. Se grundläggande regler kap 1. För att säkerställa att de komponenter som ingår i en fjärrkylecentral uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt ihop, så ska kylleverantör av fjärrkylecentral kunna styrka detta genom enskilda tester, databeräkningar eller fullskaleprov Handlingar som insänds till kylleverantören Situationsplan Ritning över fjärrkylledningar till fjärrkylecentralen Planritning över fjärrkylecentralen och energimätarens placering Principschema över fjärrkylecentralen och husets kylsystem Arbets- och materialbeskrivning för installation av fjärrkylecentralen. För anläggningar mindre än 100 kw behövs enbart principschema och materialbeskrivning 12

15 Dimensioneringsunderlag, se exempel bilaga Uppgifter från kylleverantören Leveranspunkt Differenstryck i leveranspunkten Installationsanvisningar enligt F:102 Tidpunkt för leverans av fjärrkyla Driftdata från befintlig anläggning (vid ombyggnad av fjärrkylecentral) Värdet av högre returtemperaturer från fjärrkylecentralen 7. Fjärrkylecentraler Fjärrkylecentralen är ett aggregat, som överför kyla från fjärrkylsystemet med växlare till byggnadens kylsystem. Den lösningen är att föredra ur driftsäkerhetssynpunkt Fjärrkyla kan även undantagsvis distribueras till en byggnad där primärsystemets vatten utan växling ansluts till husets kylsystem. Den senare lösningen ställer speciella krav på husets anläggning för kyla och ska godkännas av kylleverantören innan anslutning kan ske. Fjärrkylecentraler kan tillverkas som prefabricerade aggregat, där även säkerhetsutrustning ingår. Tillverkningen ska uppfylla kraven i F: Tillverkningskrav på fjärrkylecentraler Fjärrkylecentralen är en del av fjärrkylesystemet och ska ha samma krav på långsiktig hållbarhet som fjärrkylesystemet. Det innebär att fjärrkylecentralerna oavsett storlek ska tillverkas enligt gällande branschkrav och myndighetskrav. Branschkraven är ställda för att upprätthålla hög leveranssäkerhet för fjärrkyla. Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2000:41 omfattas fjärrkylesystem av föreskriftens 4 och grupp 2. De tekniska kraven för PN-16-systemen och dess fjärrkylecentraler framgår av 6 1b och andra strecksatsen. För rörledningar gäller 3b andra strecksatsen. För PN 10-system gäller 8 krav. Av svensk Fjärrvärmes bestämmelse F:102 framgår de krav som ställs för leveranssäkerhet Dimensionering av fjärrkylecentral Fjärrkylecentralens växlare ska tillgodose byggnadens kylbehov och åstadkomma avsedd uppvärmning av fjärrkylevattnet. Vilka temperaturer kylleverantören tillhandahåller i fjärrkylesystemet under olika driftsförhållanden är avgörande för valet av utrustning. Bestäm fjärrkylecentralens behov av primärflöde vid rådande max. belastning. Uppgifter om byggnadens kylbehov och förbrukningsmönster samt tekniska system är nödvändiga att känna till. Sekundärsidans vatten ska alltid passera kylförbrukande apparater, så att avsedd temperaturhöjning sker av sekundärsidans vatten Val av växlare Växlare dimensioneras så att byggnadens behov av kyleffekt tillgodoses vid dimensionerande last. Ibland kan andra driftfall än högsta utomhustemperatur vara 13

16 dimensionerande. Lokala klimatzoner, som avviker från det normala i området bör beaktas. I byggnader där någon form av processkyla förekommer kan dimensioneringspunkten vara helt oberoende utomhustemperaturen. ontrollberäkningar bör göras vid olika dellaster Försmutsning av växlare Temperaturskillnaden mellan sekundärsidans och primärsidans temperaturer över växlaren i fjärrkylcentralen får inte överstiga 2 o C. De temperaturer som framgår av tabell 2 anger den fjärrkylreturtemperatur en ren växlare ska ha vid dimensionerande effekt. Om temperaturskillnaden ökar med tiden t.ex. +5 o C vid samma driftsfall, är värmeväxlaren inte längre effektiv och behöver rengöras Data för dimensionering av växlarens primär- och sekundärsida Tabell 2 Primärsida Fjärrkylesystemets framtemperatur Fjärrkylesystemets returtemperatur onstruktionsdata Differenstryck Sekundärsida Byggnadens kylsystem framtemperatur Byggnadens kylsystem returtemperatur Dim. data o C +18 o C 1.0 MPa alt. 1,6 MPa MPa +8 o C +18 o C onstruktionsdata 1.0 Mpa * För direktkopplade system krävs 1,6 Mpa Lokala anvisningar kan förekomma Byggnader som ansluts till fjärrkylsystem eller byggnader planeras att anslutas, kan dimensionera batterier, fönsterapparater och kylbafflar med hjälp av tabell 3. Tabell 3 Sekundärsida Luftkylbatterier ylbaffelsystem / cirkulationskylare ylmaskinskondensorer * Om luftkylbatterier är dominerande gäller + 18 o C Dim. data Fram +8 o C Retur +16 o C * Fram +15 o C Retur +18 o C Fram +16 o C Retur +35 o C Oavsett valet av dimensioneringstemperaturer för kylkretsarna så har injusteringen av byggnadens kylsystem en avgörande betydelse för driftsresultatet. 14

17 Reglerutrustning på primärsidan Styrventil ska dimensioneras så att minst 50 % av differenstrycket över anläggningen stryps bort i styrventilen vid full öppning, s.k. ventilauktoritet samt att reglerområdet är minst 1:100. Vid större flöden ska sekvensstyrda ventiler användas. Styrventilerna ska vara dimensionerade för verkligt effektbehov detta innebär att monterade ventiler kan behövas ersättas av andra. Styrningen av ventilerna ska ske elektroniskt. Inställning av utrustningen ska kontrolleras vid drifttagning av fjärrkylecentralen. Styrventilerna ska kunna handmanövreras. Differenstrycksregulator monteras vid behov av kylleverantören om differenstrycket över primärledningarna vid servisventilerna överstiger 0,6 MPa Förbigångsventil Ventilen öppnas om frysrisk finns på servisledningen. Vid dimensionering av förbigångsventil bör kontroll av servislängder och dimensioner göras för att säkerställa att tillräcklig cirkulation erhålls för att förhindra frysning. 8. opplingsprinciper Olika kopplingsprinciper kan väljas beroende på byggnadens eget kylbehov och kylsystems utformning. Det sekundära kylvattnets framledningstemperatur styrs så att önskad temperatur erhålls genom att styrventilen/ventilerna i primärsystemet öppnar eller stänger. Regleringen styrs efter ett börvärde, sekundära framledningstemperaturen. Om den primära returtemperaturen sjunker under inställt värde sker en börvärdesförskjutning uppåt av den sekundära framledningstemperaturen. Förskjutningens storlek och hastighet ska optimeras för att undvika onödigt stora svängningar i systemet. Om primärsystemets returtemperatur sjunker under inställt värde höjs den sekundära framledningstemperaturen automatiskt genom att styrventilen går mot stängt läge. Under förutsättning att ett överordnat reglersystem är installerat så att varje enskilt reglerobjekt kan styras centralt kan individuell aggregatreglering tillämpas. Om den primära returtemperaturen sjunker under inställt värde stryps kylvattentillförseln till det kylobjekt som har lägsta prioritet. Genom denna reglerprincip ändras inte framledningstemperaturen och högprioriterade kylobjekt t ex datarum påverkas ej. Vid uppbyggnad av sekundärsystemet ska största möjliga temperaturhöjning av kylvattnet eftersträvas så att lågt kylvattenflöde erhålls. Ett bra sätt att uppnå hög returtemperatur är att seriekoppla kylobjekten, dvs lägga objekt med låga temperaturkrav, t ex kylbatterier i luftbehandlingsaggregat, först i serien och därefter koppla in objekt som inte kräver så låga temperaturer, t ex kylbafflar och fläktkonvektorer. Slutligen kan eventuella vattenkylda kondensorer inkopplas. 15

18 Vid seriekoppling: luftbehandlingsaggregat fram + 8 o C retur +18 o C rumskylare fram +15 o C retur +18 o C kondensorer fram +16 o C retur +35 o C Vid parallellkoppling blir returtemperaturen ca +18C och seriekoppling ca +25C. Flödet blir ca 30% lägre vid seriekoppling Den vanligast förekommande kopplingsprincipen Indirekt anslutning till fjärrkyla 16

19 8.2. Anpassning av befintliga anläggningar Sekundärsidans vatten måste passera kylförbrukande apparater så att temperaturen höjs. Byggnader som övergår från eget kylsystem ska anpassa systemet så att anläggningen uppfyller fjärrkylesystemets krav. Följande scheman ger exempel på en sådan förändring. Före anslutning till fjärrkyla Efter anslutning till fjärrkyla Växlare mellan vatten/luft Värmeöverförande ytor i kylbatterier, kylbafflar m.m. rengörs så att hög returtemperatur erhålls till fjärrkylecentralen. Om någon anläggningsdel inte uppfyller dimensioneringskraven bör den bytas ut. 17

20 8.3. Reservkyla Fastigheter som kräver särskild säkerhet för kyla kan förses med lokal reserv, exempelvis stadsvatten. Vid installation av reservkyla ska detta samordnas med den övriga kylinstallationen detta för att hindra att reservkylan kopplas in då fjärrkylan är i drift. Exempel på kopplingar för reservkyla 9. Fjärrkylesystemets komponenter 9.1. Rörledningar och armatur Fjärrkylecentraler som ansluts ska utföras så att fjärrkylsidans rördragning med tillhörande delar ska ha ett robust utförande. Det innebär att fogmetoder, kopplingar, tätningsmaterial och armatur ska uppfylla kravet på täthet och mekanisk påverkan. Packningar ska ha ett centreringsstöd i kopplingen så att hela tätytan täcks av packningen. 18

21 9.2. Servisventiler Ventilerna ägs och monteras av kylleverantören. Anslutning mot fjärrkylenätet ska ske med svetsning eller lödning. Iakttag försiktighet vid svetsning eller lödning intill servisventiler så att inte tätningar i ventilen skadas. Mot fjärrkylecentralen kan servisventilernas anslutningar vara flänsade alternativt försedda med löd- eller svetsändar. Servisventiler ska vara lätt åtkomliga och märkta Filter Maskvidden på filterinsatsen kan vara 0,6 till 1.0 mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade Tryckmätare Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Mätaren ska vara graderat mellan 0 och minst provtryckningstrycket Temperaturvisning Temperaturvisning, kan ske direkt med termometrar eller med givare kopplade till övervakningsutrustning. De ska ha ett mätområde, som minst täcker den maximala temperaturvariationen. Dykrör för temperaturgivare får inte isoleras över. Man ska vid service kunna se om givaren är monterad i ett dykrör. Temperaturområdet ska vara anpassat för kylan och placeras så att den är lätt att läsa av Växlare Materialet i växlarna ska tåla båda systemens vätskemedia. Märkskylt ska vara synlig och avläsningsbar Vid kemisk rengöring ska tillverkaren rådfrågas Reglersystem Systemet består av styrventiler och ställdon, givare och regulator. Möjlighet till manuell inställning av styrventil ska finnas. Regulatorn ställs in i samband med drifttagning så att stabil reglering erhålls, värdena noteras och dokumenteras i centralen. Styrventilerna ska kunna fungera utan störande ljud vid en tryckdifferens av max 0,6 MPa vid ett statiskt tryck av lägst 0,1 MPa före ventilen. Det ska finnas läsbar skylt på ventilen som visar typbeteckning, DN, tryckklass och kvs-värde Fjärrkylemätare Mätning av fjärrkyla genomförs med likartade mätare som för fjärrvärme. Med anledning av att fjärrkylemätarens temperaturgivare mäter temperaturdifferenser från 2 o C till 25 o C och att man har krav på absoluttemperaturmätningar så bör man välja temperaturgivare och integreringsverk som kan tillgodose detta behov. I Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse F:104 ges en mer detaljerad beskrivning av hur mätningen genomförs och vilka krav som ställs på fjärrkylemätaren och dess delar. 19

22 9.9. Mätarplats Mätarplatsen har i framledningen temperaturgivare och i returledningen flödesgivare och temperaturgivare. Vidare ska plats finnas för integreringsverk och strömförsörjning ordnas. Installationen ska utföras efter kylleverantörens anvisningar. Flödesgivare, temperaturgivare och integreringsverk ska installeras så att de är lätta att avläsa och byta. I de fall temperaturgivarna monteras utan dykrör så ska detta tydligt framgå genom märkning vid givarna. Temperaturgivarna bör vara anslutas till integreringsverket med 4-tråds anslutning. Förklaringar: 1 Plomberbar säkring. 2 Integreringsverk 3 Inkommande ledning från gruppcentral har kabelarea 1,5 mm 2. 4 Ledningar mellan energimätarens delar ska kabelarean vara 0,75 mm 2. Fyrtrådsmätning ska tillämpas. Se anvisningar SS-EN 1434-del 2, sida 10.Flödesgivare DN = flödesgivarens anslutningsdimension. 1 ylleverantören tillhandahåller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare. 2 Låsbar säkerhetsbrytare Energimätaren tillhandahålls och är kylleverantörens egendom. ylleverantören ska ha möjlighet att ansluta mätutrustningen till ett kommunikationssystem för mätvärdesöverföring. Inkopplad mätanordning får ej urkopplas av annan än kylleverantörens personal Luftningsventil Ventil DN 15 med avledare monteras på den högsta punkten i flödesriktningen av fjärrkylledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avledaren ska vara försedd med ändpropp. Det som bör beaktas vid installation av kyla är förhållandet som framgår av Henrys lag, som visar sambandet mellan tryck, temperatur och vattnets förmåga att lösa luft. 20

23 Vid låga temperaturer och höga tryck kan stora mängder luft vara löst i vattnet. Luftavskiljare kan behövas monteras för att sänka flödeshastigheten och optimalt utnyttja att vattnet är lättare än luft Avtappningsventil Ventil DN 15 med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp. 10. Material och montage omponenter och rördelar ska vara av material och ha minst den tryckklass som erfordras i aktuellt system. Lämpliga material är stål, stålgjutgods, rostfritt stål och avzinkningshärdig mässing. Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla kraven i AFS 2000:41 eller AFS 1999:6. omponenterna ska monteras på ett sätt så att service och utbyte lätt kan ske. Anslutning mot huvudledningar ska vara svetsade/lödda. omponenter i FC bör vara av samma material för att undvika galvanisk korrosion Växlare Tillverkare av värmeväxlare ska kunna redovisa att växlare uppfyller det provprogram som standarden SS-EN 1148 beskriver. ontrollen omfattar även att tillverkarens datadimensioneringsprogram överensstämmer med produkternas prestanda. Använd alltid den senaste versionen av dimensioneringsprogrammet. Fjärrvärmeföreningens publikationer: Värmeväxlare; handbok för värmeväxlare i fjärrvärmesystem och Provprogram för värmeväxlare ger närmare upplysningar om kraven Armatur Armatur för primärsidan utförs av följande material med lägst kvalité inom respektive materialslag. Tryckkärlsstål SS Gjutstål SS Segjärn SS Rostfritt stål 2343 syrafast eller motsvarande Legerade material av t.ex. mässing får användas under förutsättning att de uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets bestämmelser för tryckkärl och att de är korrosionsbeständiga. Gråjärn får inte användas. Icke korrosionsbeständigt material behandlas mot korrosion Rörledningar Rörledningar kan vara av rostfritt stål, svarta stålrör, koppar och ska beträffande material uppfylla fordringarna i gällande rörledningsnormer. Se Fjärrvärmeföreningens tekniska bestämmelser för fjärrkyleledningar. Vanligtvis utförs rörsystemen av vanligt kolstål. Nackdelen med kolstålsrören är korrosionsangrepp, i synnerhet utifrån. Vid låga temperaturer under +5 o C kan även 21

24 sprödbrott uppstå i svetsskarvarna för de enklaste materialen. Därför måste så kallade tätade stål användas för att undvika sprödbrott. För att undvika korrosionsangrepp har det blivit vanligt med legerade, rostfria, material används i kölbärarsystemet. De rostfria kräver speciell kompetens av svetsare. Vid dimension 50 mm och mindre kan med fördel kopparrör användas Fogning Arbeten på primärsidan och direktanslutna sekundärsystem ska utföras av företag med svetslicens och av svetsare som utfört godkända svetsprover eller avlagt lödarprövning enligt SS Vid montage av ventil i fjärrkylsystem ska svetsmetod inte förorsaka att ventilens tätning skadas. Därför krävs elektrisk smältsvetsning om svetsskarven läggs på kortare avstånd än 0,5 meter från ventilhusets ände. I övrigt ska ventilfabrikantens krav följas Isolering Efter som fjärrkylvattnets temperatur underskrider luftens daggpunkt under del av året kommer kondens att bildas på rör, ventiler och andra komponenter. För att inte få kondensutfällning som vattendropp ska anläggningen förses med dropplåtar eller isolering med ångspärr. Isoleringen kan vara av cellgummi, som limmas ihop kant mot kant. Montaget ska vara lufttätt. Isoleringstjockleken väljs mellan mm, kan vara tjockare vid grövre dimensioner. Polyuretanskum med ytskikt av aluminium används vid höga krav på ångspärr och motståndskraft mot mekanisk påverkan. För värmeväxlaren rekommenderas isolering motsvarande rörledningar. Isolering utförs enligt VVS-AMA 98 med isolervara med ångspärr enligt RBBII alternativt RBBIII. Isolertjocklek lägst 19 mm vid värmekonduktiviteten = 0,04 W/(m.k)> överisolering enligt figur RBC Märkning Anläggningsägare märker rörledningar, apparater och pumpar m. m. enligt VVS-AMA 98 kod YTB Byggnadens kylkrets Indirekt system Se kopplingsschema kap. 8 Vid konvertering till fjärrkyla görs en inventering av byggnadens kylkrets för att fastställa anläggningens status och funktion. Anläggningen ska uppfylla de systemkrav som anges i dimensioneringsunderlaget. De framgår av tabell 2. 22

25 11.2. Direkt system Sekundärsystemets komponenter ska vid direkt anslutning vara dimensionerade för samma tryckklass som för fjärrkylesystemet Styr- och reglersystem Reglerutrustning för sekundärkylsystem ombesörjs av kunden. För styrventiler gäller att 50 % av tryckfallet för kretsen tas i styrventilen, samt att reglerområdet är 1:100 Reglersekvensen bestäms i samråd med kylleverantören, och ska utformas enligt en av två följande varianter: Börvärdesförskjutning av framledningstemperatur Den sekundära framledningstemperaturen regleras efter ett börvärde. Om den primära returtemperaturen sjunker under inställt värde sker en börvärdesförskjutning uppåt av den sekundära framledningstemperaturen. Förskjutningens storlek och hastighet ska optimeras för att undvika onödigt stora svängningar i systemet Individuell aggregatreglering Denna reglering kräver ett överordnat reglersystem för fastigheten. Om primär returtemperatur sjunker under inställt värde, nedregleras de kylobjekt som ger för låg returtemperatur, alternativt har en låg prioritet. Denna reglering klarar att hålla en lägre sekundär framledningstemperatur än börvärdeförskjutning av framledningstemperatur. När signal ges från kundkommunikationsenheten om lastreducering ska styrventilen stänga till en maximal ventilöppning. Denna bestäms i samråd med kylleverantören. Styrventilen ska vara stängd när kundens pumpar är stoppade Förbigångsventil Vid stängd styrventil ska ett minimiflöde genom servisledningarna säkerställas genom att ventilen i minimiflödesledningen öppnar. Dess funktion är dels att förhindra frysning vintertid, och dels att förhindra att temperaturen höjs då inte kylbehov finns. 12. Installationskontroll Ritningar för installationen som granskats av kylleverantören ska på begäran visas upp för kylleverantörens kontrollant på arbetsplatsen. När installationen påbörjas är det lämpligt att en representant från fjärrkylkylleverantören är närvarande för genomgång av montaget. Slutkontroll av anläggning utförs senast i samband med drifttagning Egenkontroll / besiktning Anläggningen ska kontrolleras, endera som egenkontroll eller av ackrediterat organ. ylleverantören utför alltid kontroll av att fjärrkylecentralen och installationen uppfyller kraven enligt dessa Tekniska Bestämmelser F: 102. I kontrollen ingår provtryckning av fjärrkylecentralens primärsida och ledningar som ansluter mot fjärrvärmesystemet. Provtryckning sker med kallt vatten under minst en timme med ett tryck av 1.43 x konstruktionstrycket. ylleverantören kan vid behov begära stickprovsröntgen. unden är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar samt utföra och bekosta förnyad kontroll. 23

26 12.2. Övrig kontroll Efter genomförd installation ska kunden eller dennes representant kalla kylleverantören att närvara vid slutkontroll. När installationen är slutförd och injusterad bör fastighetsägaren låta genomföra en funktionskontroll och temperaturmätning för att bedöma att utlovade prestanda innehålls. Prestanda återfinns i de projekthandlingar som granskats av kylleverantören. Vid installation av reservkyla ska detta samordnas med den övriga kylinstallationen detta för att hindra att reservkylan kopplas in då fjärrkylan är i drift ontrollpunkter: Att anläggningen överensstämmer med de handlingar som kylleverantören granskat Att dimensioneringskraven följts för anläggningen. Placering av givare. Primär/sekundär temperatur vid aktuellt driftsfall. ontroll av temperaturens insvängning efter belastningsförändring. ylväxlarens prestanda vid aktuell last. Växlartillverkaren ska tillhandahålla underlag för bedömning av prestanda vid aktuellt driftfall. ontroll av märkning enligt byggnadens standard för märkning. ontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner Åtgärd vid avvikelser I första hand ska konstaterade avvikelser åtgärdas. Om detta är orealistiskt bör avvikelserna värderas och regleras Injustering En installation är inte att betrakta som slutförd förrän anläggningen injusterats för de driftförhållanden som är aktuella för byggnaden. Justeringen ska dokumenteras Injusteringen omfattar: ontroll och ev. justering av P-band och I-tid för reglerutrustningen. Injustering av byggnadens kylsystem så att avsett temperaturfall i kylsystemet uppnås. 13. Drifttagning av fjärrkylecentral Innan anläggningen tas i drift ska fjärrkylkretsen provtryckas i närvaro av representant från kylleverantören. Efter provtryckning ska vattnet släppas ut. ylleverantören sköter påfyllningen av fjärrkylevatten som är ett behandlat och syrereducerat vatten. Vid driftsättning ska kylleverantörens representant närvara. 24

27 14. Tillsyn av fjärrkylecentral För att bibehålla en bra funktion av fjärrkylecentralen och byggnadens kylsystem behöver en drift- och underhållsinstruktion upprättas. ylleverantören har rätt att inom fjärrkylecentralen montera utrustning för driftövervakning. Vid rengöring av värmeväxlare och tillhörande system tag kontakt med tillverkaren av värmeväxlaren och rådgör om lämpligt rengöringsmedel och arbetsmetod. Före ombyggnad eller förändring av fjärrkylecentralen kontakta alltid fjärrkylleverantören. ylleverantören bistår med råd för drift och underhåll. För att förhindra frysning ska kunder som ej har vinterbehov av kyla tillse att cirkulation förekommer för att förhindra frysrisk Återkommande tillsyn av en fjärrkyleinstallation För fjärrkylecentralen och anslutande primärledningar ska finnas ett tillsynsprogram enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tillsynsprogrammet utgår från den riskbedömning som anläggningsägaren/kunden upprättat för sin anläggning. Det åligger således anläggningsägaren/kunden att minst en gång per år kontrollera fjärrkylecentralen enligt tillsynsprogrammet. ontrollen dokumenteras, åtgärder och brister journalförs. 25

28 Bilaga 1 Uppgifter om fjärrkylecentralens dimensionering (Dimensioneringuppgifterna införs på anläggningens flödesschema) Adress varter..... yld yta m 2 Rumskylare kw Ventilation kw ylbafflar kw Processkyla... kw Övrigt.... kw Återvinning/kyla kw Fjärrkylesystemet VVX fabrikat. Typ/plattantal Dim flöde m 3 /h Tryckfall kpa Dim temp o C Byggnadens system Dim flöde m 3 /h Tryckfall kpa Dim temp o C Styrventiler / Ställdon fabrikat Typ av reglercentral/program version Typ av styrventil Flöde m 3 /h Tryckfall kpa Beräkn. av ventil, DN/kv-värde Vald ventil, DN/kv s -värde Reglerområde Ställdon gångtid ö till s, s till ö 26

29 Bilaga 2 Funktionskontroll av fjärrkylecentralen Datum: Urförd av: Anläggningsnr: und/företag Rutinbesök/Anmäld felorsak: FJÄRRYLESYSTEMET BYGGNADENS YLSYSTEM Mätarställningar Temperatur i fjärrkylledningar Sekundärsystem 1 Energi MWh 6 Temperatur fram o C 8 Temperatur fram o C 2 Volym m 3 7 Temperatur retur o C 9 Temperatur retur o C Tryck 3 Fram, före filter MPa/kPa 4 Fram, efter filter MPa/kPa 5 Tryck returmpa/kpa Övrigt 10 Utetemperatur vid besöket o C Pos System/omponent Pos Felbeskrivning/Anmärkning Status: 1=akut 2=Bör årgärdas 3=Information 4=Åtgärdas av kontrollant Status 1-4 ostnadsförslag för åtgärd Fjärrkylesystemet. Servisventiler Filter Manometersats Termometer Flödesgivare Integreringsverk Temperaturgivare Övrigt Värmeväxlare Reglercentral Styrventil Byggnadens kylsystem Filter Givare Termometer Pumpar Exp.kärl/säkerhetsventil Ventiler Övrigt Annan utrustning 27

30 Tekniska bestämmelser Fjärrvärmecentralen F:101 Utförande och installation Fjärrkylecentralen F:102 Utförande och installation Certifiering av fjärrvärmecentral Program för provning och kontroll F:103-3 Värmemätare F:104 Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare F:109 Värmemätare F:111 Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Rapporter Din fjärrvärmecentral 2004:1 Handbok för dig som sköter huset Säkerhet i fjärrvärmeanläggningar 2004:2 Regler och råd för riskbedömning Fjärrvärmecentralen 2004:3 opplingsprinciper Magnetisk-Induktiv flödesmätare 1993 Ultraljudsflödesmätare 1994 Underhållsystem för fjärrvärmecentralen 1998:5 ravspecifikation att använda vid upphandling Fjärrkommunikation för energiföretag 1997:3 Publikationer Publikationer kan beställas på Svensk Fjärrvärmes hemsida under Bibliotek. 28

31

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 FJÄRRYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 ISSN 1401-9264 2009 Svensk

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING Meddelande #248957 1 (1) Installationsanvisning 2011-09-01 Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

fjärrkylecentralen utförande och installation

fjärrkylecentralen utförande och installation fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:102 Mars 2012 isbn 978-91-85775-08-8 2013 svensk

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar 1 (14) Fjärrkyla Allmänna tekniska anvisningar Inledning Dessa tekniska bestämmelser, samt tillhörande anvisningar, avser de krav som leverantören av fjärrkyla ställer på kund och dennes anläggning. Myndighetskrav

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar Inom koncernen Göteborg Energi AB Dessa anvisningar tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler inom koncernen

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Placering av vattenmätare

Placering av vattenmätare Placering av vattenmätare Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m Handbok för effektiv fjärrkyladrift Gäller fr o m 216-1-1 Tips och råd för din fjärrkylaanläggning Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkylaanläggning med lägre returtemperatur

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6 Fjärrkylahandbok Innehåll 1. Analys av fastighetssystem 3 2. Statistik analys 4 2.1 Kortslutning 5 2.2 För stor styrventil vid små effektuttag 6 2.3 Tilluftsbatterierna styrs fel 7 2.4 Felaktig pumpavstängning

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus Gäller fr o m 2015-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1 Förutsättningar för dimensionering 4 1.1 System med primäranslutning 4 1.2 System med sekundär

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1, 2005-11-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE...3 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING... 3 1.1 SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING... 3 1.2 SYSTEM

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 STÅLRÖR STÅLRÖR I FJÄRRVÄRMESYSTEM Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 ISSN 1401-9264 2005 Svensk Fjärrvärme AB Art nr

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer