KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING"

Transkript

1 Meddelande # (1) Installationsanvisning Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar för Fjärrvärme- och Fjärrkylacentraler och förtydligar hur den elektroniska mätutrustningen (mätartavla med integreringsverk och kommunikationsenhet samt flödesgivarens signalförstärkare) skall monteras och installeras i syfte att göra mätningen så störningsskyddad som möjligt, d.v.s. eliminera eventuell påverkan av elektriska störningar från övriga elektriska installationer i undercentralen. 2 OMFATTNING Dessa kompletterande anvisningar skall tillämpas vid nyinstallation av fjärrvärmeoch fjärrkylacentraler samt vid ombyggnationer av befintliga fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. Installationsanvisningarna nedan inkl denna kompletterande installationsanvisning gäller för avtal som tecknats före ANVISNING FÖR INSTALLATION AV MÄTUTRUSTNING Följande förtydligande gäller för montage och installation av den elektroniska mätutrustningen: Mätartavlan med integreringsverk och kommunikationsenhet samt i förekommande fall även signalförstärkare till den elektroniska flödesgivaren, skall monteras så nära mätplatsen (flödesgivaren/flödesmätaren och temperaturgivarna) som möjligt. Normalt är detta på vägg i direkt anslutning till mätplatsen alternativt på plåt, konsoler etc. vid prefab-anläggning. Kabellängden för respektive givarkabel mellan mätartavlan och givaren (temperaturgivare, flödesmätare, flödesgivarens signalförstärkare) skall vara maximalt 3 meter. Kablarna skall förläggas skilt från andra elektriska installationer. Kablarna skall vara av typen partvinnad och oskärmad (UTP) kabel. Temperaturgivarna skall anslutas med 4-tråds koppling. T.ex. kan följande kabeltyp och kabelarea användas 1 : - mellan Temperaturgivare och mätartavla: 2 x 2 x 0,6-0,8 - mellan Flödesmätare och mätartavla: 2 x 0,6-0,8 - mellan Signalförstärkare och mätartavla: 2 x 0,6-0,8 OBS! Om det av någon anledning inte är möjligt att utföra installationen med max kabellängd enligt ovan, d.v.s. kabellängden blir längre än 3 meter, skall dessa kablar vara av typen partvinnad och skärmad (STP) men i övrigt lika ovan. 1 Det går med fördel att även använda samma kabeltyp mellan flödesmätare/signalförstärkare och mätartavla som mellan temperaturgivare och mätartavla, d.v.s. 2 x 2 x 0,6-0,8 och då endast använda det ena paret. Heat AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm

2 Installationsanvisning Fjärrkylacentral

3 FV I KY Innehåll Att ansluta sig till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen Tryck i fjärrkylasystemet Temperaturer i fjärrkylasystemet Reglersystem 4 - Styrventiler i fjärrkylasidan (Pirmärsidan) 1.4 Laststyrning Uteluftstillstånd Nödkylsystem 4 2 Kopplingsprinciper för fjärrkylacentraler 5 - Anpassning av beftinliga kylsystem till fjärrkyla 3 Utrusning av fjärrkylacentralen Omfattning av utrustning Utrustning för fjärrkylakretsen Utrustning för fastighetens fjärrkylakrets 7 Mätutrustning/Mätplats - detaljinformation 8 4 Att uppnå fullgod kvalitet Före installation 9 - Projektering - Läge och storlek - Val av rörmaterial - Val av komponenter 4.2 Under installation 9 - Svetsning - Kundcentral - Radiografering och/eller ultraljudsprovning - Slutkontroll och inkoppling 4.3 Efter inkoppling av fjärrkylacentralen 9 5 Kort för fjärrkylacentral 10 Sida Följande anvisningar och råd tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler i Stockholm. Reviderad

4 Att ansluta sig till Fortums fjärrkylanät - så här går det till: A. Leveransavtal för fjärrkyla tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Fortum. B. Fortum projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras. Kunden godkänner genom signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrkylacentralen upprättas, dessa utgörs av: C. 1 Fjärrkylakort för centralen fylls i av ansvarig konstruktör (se sid 10) För anläggningar som har annan, kompletterande, kylaförsörjning t ex frikyla ska även en principritning bifogas. C. 2 Ritningar och dimensioneringsunderlag bifogas. Handlingarna skickas i 2 ex, till Fortum, för granskning senast två veckor innan förväntad mätarutlämning. D. Utlämning av mätutrustning kan ske efter att granskning av handlingarna. Beställning görs av kundens entreprenören 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrkylacentralen. När kunden eller dess entreprenör har färdigställt installation ska Fortum kallas för slutkontroll senast 4 dagar före planerad inkoppling. Följande moment sker vid slutkontroll: E. 1 Rörentreprenör överlämnar ett undertecknat provtryckningsprotokoll. E. 2 Slutkontroll av installationen. E. 3 Inkoppling sker om punkt E.1 och E.2 är godkänd och mätutrustning är monte rad (se vidare under 3.2, Mätutrustning/Mätplats på sid 7-8). Fjärrkylacentralen är kundens del i Fortums fjärrkylasystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4. För mer information kontakta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 3

5 1. Dimensionering av fjärrkylacentralen 1.1 Tryck i fjärrkylsystemet Vid dimensionering och konstruktion av fjärrkylacentral gäller: Konstruktionstryck 1,0 MPa Provningstryck 1,43 MPa Differenstrycket 0,05 0,4 MPa Fortum lämnar besked om differenstryck i aktuell anslutningspunkt. Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrkylacentralen får utsättas för vid normal drift. Provningstryck: det övertryck som fjärrkylan ska provtryckas med. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrkylans tilloppoch returledning. 1.2 Temperatur i fjärrkylasystem Primär framledning 6 o Primär retur 16 o Ur hållfasthetssynpunkt ska installationen konstureras för 2 o C. 1.3 Reglersystem Systemen består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare och ställdon. Temperaturgivare och ställdon ska väljas utifrån hur snabba reglerförlopp som föreligger. Regulatorer ska injusteras efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens värmetrygghet. Styrventilerna ska beräknas och dimensioneras för ventilauktoritet, d v s summan av tryckfall över rör, värmeväxlare och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt öppet läge. Styrsystemet har generellt följande funktioner att fylla: reglera kyleffekten efter behov ut på sekundärsystemet kontrollera och säkerställa att rätt returtemperatur levereras till Fortum, dvs vintersäsong > 12 och sommar > 16 C. Styrventiler i fjärrkylsidan (Primärsidan) För att erhålla bra reglering även vid små kylbehov får inte ventilen vara för stor. Erfarenhetsmässigt bör två eller flera styrventiler installeras parallellt om dimensionerande primärflöde överstiger 5 l/s. Väljs för få och därmed för stora styrventiler, uppstår ofta problem med reglerförloppet. Ventiler ska kunna fungera utan störande ljud vid en tryckdifferens av 400 kpa vid ett statiskt tryck av lägst 100 kpa(e) efter ventilen. Vid bortfall av ställkraften ska ventilen stänga eller stanna i sitt senaste läge. Ventilerna ska kunna manövreras för hand. Ventil ska vara försedd med lätt avläsbar skylt och vara märkt med: typbeteckning anslutningsdimension (DN) tryckklass (PN) kv s -värde 1.4 Laststyrning Fortum förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av kyleffekt vid bristsituation. 1.5 Uteluftstillstånd Dimensionerande utluftstillstånd för kyla i Stockholm är enligt branschstandard. Temp 27 C - relativt fuktighet, 50%. 1.6 Nödkylsystem Fjärrkyla garanterar mycket hög tillgänglighet, dock ej 100%. Om det finns kylobjekt som kräver 100% försörjning, t ex känsliga datahallar, så bör nödkylsystem installeras. 4

6 2. Kopplingsprinciper för fjärrkylacentraler RC Kylbatterier för luftbehandling 8-18 grader RC Kylbafflar cirkulationskylare grader RC Kondensvärme från kylmaskiner grader Energimätare Pulsutgång Fram 6 grader Bypass -ventil kvs 1-2 RC EXP Retur 16 grader Filter Anslutningspunkt Primärsystem Sekundärsystem Anpassning av befintliga kylsystem till fjärrkyla Befintliga system som ursprungligen är dimensionerade och utformade för kylmaskindrift kräver anpassning vid övergång till fjärrkyla för att rätt returtemperatur skall uppnås. Exempel på vanligt förekommande åtgärder är - ombyggnad av shuntgrupper till 2-vägsfunktion - byte eller anpassning av tilluftsbatterier eller andra kylare som är dimensionerade utifrån annat temperaturprogram än 7-17 C, 8-18 C etc. - cirkulationspumpen bör varvtalsstyras så att konstant tryck över kylsystemet erhålls Se vidare i, Förbättringsguiden där exempel på vanliga fel samt råd och tips ges. Finns att ladda ned från 5

7 3. Utrustning av fjärrkylacentralen (detaljerad beskrivning under respektive punkt) Omfattning av utrustning Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen finns listat under tre rubriker: - Övergripande - Fjärrkylakrets - Köldbärarkrets Övergripande Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas Denna utrustning återfinns på översiktsbilden av en fjärrkylacentral. Fjärrkylkrets 1 Servisventiler Tillhandahålls 2 Filter Krav 3 Tryckmätare/Manometer Krav 4 Temperaturvisning Rekommenderas 5 Kylväxlare Krav 6 Mätutrustning, mätplats Krav 7 Luftning/Avtappning Krav Köldbärarkrets 8 Reglercentral Krav 9 Termometer Rekommenderas 10 Filter Rekommenderas 11 Expansionskärl Krav 12 Tryckmätare/Manometer Rekommenderas 13 Cirkulationspump Krav 6

8 3.2 Utrustning för fjärrkylkretsen All utrustning i fjärrkylkretsen ska vara avsedd för fjärrkylans konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. 1 Servisventiler/Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Fortum. Dessa ska placeras lättåtkomligt, 1,0-1,8 meter över golv och märkas så att de snabbt kan hittas i en nödsituation. Anslutning till fjärrkylanätet ska ske med svetsning eller lödning. Iaktta försiktighet vid svetsning/lödning intill servisventiler, så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrkylacentralen placeras i annat utrymme än där Fortums servisventiler finns, ska avstängningsventiler i tilllopp och returledning monteras. Avstängningsventiler runt flödesgivarens mätsträcka ska alltid monteras. 2 Filter Maskvidden på filterinsatsen ska vara 0,6 mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade. Renspolningsledning som är försedd med ändpropp dras ned till 0,4 meter över golv, ledningsutlopp placeras så att spolning kan göras utan att övrig utrustning ( t ex flödes- och temperaturgivare) stänks ner. 3 Tryckmätare/Manometer 3-punktsmätning över filter samt returledning anordnas. Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Tryckmätaren ska vara graderad 0-1,6 MPa med anslutningsdimension DN1/2. Ventiler för 3-punktsmätning ska vara av typ nålventil. Tillåten dimension = DN10. Ventiler ska normalt vara stängda, öppnas vid avläsning. 4 Temperaturvisning Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer ska kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 6 Mätutrustning/Mätplats (se detaljinfo på sid 8) Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare, ett integreringsverk och tillhörande mätartavla. Utrustningen dimensioneras utifrån kundens granskningshandlingar och tillhandahålls av Fortum och förblir Fortums egendom. Utrusningen kan hämtas när granskningshandlingarna är godkända och monteras därefter av kund. 7 Luftning/Avtappning Avluftningsventil monteras på den högsta punkten av fjärrkylledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avtappningsventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m golv. 3.3 Utrustning för fastighetens köldbärarkrets 8 Reglercentral Reglersystemet består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. Inställning av reglerparametrar såsom P-band, I-tid mm skall anpassas så att stabil reglering erhålls. Möjlighet till manuell inställning av reglerventil rekommenderas. 9 Termometer Temperaturvisning kan ske direkt med termometrar eller med givare. De ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 10 Filter Vi rekommenderar filter i det sekundära systemet. 11 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Den ska klara systemets tryckklass ( normalt PN 6-10). 12 Tryckmätare/Manometer Mätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck i köldbärarsystemet. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket, normalt 0-1,5 MPA, samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 5 Kylaväxlare Kylaväxlare ska vara avsedd för fjärrkylans konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i kylväxlaren ska på fjärrkylasidan tåla systemets behandlade vatten. 13 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som köldbärarsystemet är dimensionerat för, samt kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Varvtalsstyrning av pump via tryckgivare är att rekommendera. 7

9 6 Mätutrustning/Mätplats - detaljinformation 6.1 Rörinstallation Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7 meter framför och 0,15 meter till vägg vid isolerad ledning. Eventuella konsoler placeras minst 0,2 meter från fläns. Mätsträckan före respektive efter flödesgivare ska minst vara 10 x DN respektive 5 x DN, där DN = flödesgivarens anslutningsdimension. Mätsträckan ska vara fri från påstick, tempgivare etc som kan störa flödesprofilen. Temperaturgivarna placeras lättåtkomligt, max 1,8 meter över golv. Montage anpassas så att dykrörets spets når centrum av rör. Dykrörens gänganslutning får ej överisoleras. 6.2 Elinstallation Mätartavlorna förses med 1 fas 230 volts matning, vilken hämtas från närmast belägna gruppcentral. I gruppcentral monteras plomberbar gängsäkring alternativt 1-polig brytare. Om gruppcentral och mätare är placerad i olika rum, monteras plomberbar 1-polig brytare alternativt ny gruppcentral intill mätare. Kabel typ EK-S 3x1,5 eller likvärdig dras mellan gruppcentral och plint på mätartavla. Temperaturgivarkabel typ ELAQBY-S 4x0,6. Vid induktiv flödesgivare tillhandahåller Fortum flödesmätarkabel. Kundens entreprenör installerar tillhandahållet material för mätning och drar kablar fram till temperatur- och flödesgivare. Driftsättning och kontroll får endast utföras av Fortums personal. 6.3 Mätsignalenhet För extern kommunikation med energimätare finns olika typer av mätsignalenheter, se vidare Tilläggstjänster på N A ME Gruppcentral M E E D G F K L G G I C J H C 5xDN BL O 10xDN Mätsträcka (DN= mätarens dimension) B J Till värmeväxlarna min 0,5 mög min 0,5 m max 1,8 mög 1,5-1,8 mög 0.7 meter Fritt utrymme framför mätutrustning Teckenförklaring: A. Integreringsverk och kopplingsschema* B. Flödesgivare* C. Dykrör/temperaturgivare* D. Tryckmätare E. Termometer F. Smutsfilter, maskvidd max 0,6 mm G. Nålventil (DN10)/3-punktsmätning H. Elmatning typ EK-S3 x 1,5 eller likvärdig I. Temperaturgivarkabel typ ELAQY-S 4 x 0,6 J. Avstängningsventil, monteras runt mätare K. Avtappning - monteras på lågpunkt efter fjärrkylcentral L. Avluftning - monteras på höjdpunkt innan fjärrkylcentral M. Avluftning - monteras på höjdpunkt innan fjärrkylcentral N. Mätsignalenhet * Tillhandahålls av Fortum 8

10 4. Att uppnå fullgod kvalitet 4.1 Före installation Projektering Fastighetens kyleffekt- och temperaturbehov för komfort och eventuell process fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avseende fjärrkylleverans inhämtas av Fortum. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrkylacentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i fjärrkylacentralen uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt tillsammans, bör leverantör av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. Till exempel genom CE märkning, databeräkningar eller fullskaleprov. Läge och storlek Fjärrkylacentralen ställs upp med tanke på service och reparation. Här ska hänsyn till erforderliga ryggningsavstånd enligt elsäkerhetsföreskrifter beaktas. Fortuim rekommenderar minst 1 meters fritt utrymme runt centralen. Fortum ska beredas fritt tillträde till fjärrkylarummet och tre omgångar nycklar ska överlämnas till Fortum. Om fri passage till fjärrkylacentralen genom fastigheten ej kan tillåtas, bör dörr direkt utifrån till fjärrkylacentralen anordnas. Fjärrkylcentralen utrustas med Belysning för säker avläsning av mätare och instrument Golvbrunn, tappställe för kall- och varmvatten Uttag för 400 V växelström med 10 A säkring Val av rörmaterial - Fjärrkyla (primärsida) Generellt gäller att tryckklass PN 10 gäller för fjärrkylinstallationen. För Sekundärsystemet rekommenderas även PN 10. Rostfritt stål typ SIS Val av komponenter Komponenter ska vara av material och tryckklass som erfordras i aktuellt system. Lämpliga rostfritt stål typ SIS Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla krav i rörledningsnormer och i AFS Tryckkärl. Komponenterna bör monteras på ett sätt så att service och utbyte lätt kan ske. 4.2 Under installationen Svetsning Distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Fortum. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Fortums fjärrkylanät efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. Radiografering och/eller ultraljudprovning Fortum har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIWYs femgradiga skala är godkänd. Beställaren är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd ska kunden anmäla till Fortum att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast fyra arbetsdagar före planerad inkoppling. Vid slutkontroll kontrolleras att: nstallationen är provtryckt mätutrustning är monterad och klar för driftsättning den färdiga installationen stämmer med granskningshandlingarna. Om dessa moment är godkända så sker inkoppling av fjärrkylacentralen genom att servisventiler öppnas funktionskontroll av styr och reglerutrustning driftsättning av mätutrustning. Som dokumentation av slutkontrollen upprättas ett protokoll över fel och brister. Dessa ska åtgärdas senast inom 1 månad. Fjärrkylcentraler får aldrig driftsättas innan Fortums godkännande erhållits. Observera att: 1. Servisventiler ska vara lätta att nå och lätta att manövrera (max höjd 1,80 m över golv) 2. Givare och mätutrustning rätt monterade och kablar av rätt typ 3. Mätartavla lättåtkomligt monterad för service och avläsning 4. Trepunktsmätningens returledning placeras före tempera turgivaren i flödesriktningen 5. Upphängning och konsoler ska sitta stadigt och ej sticka ut. 6. Luftningar och avtappningar är rätt placerade. 4.3 Efter inkoppling av fjärrkylacentralen För att en fjärrkylcentral ska fungera effektivt måste det sekundära kylsystemet fungera bra. Detta kan kontrolleras på följande vis: Kylväxlarens prestanda vid aktuell kyllast Kontroll av rätt primär returtemperatur erhålls Kontroll av reglerfunktioner inkl returtempbegränsningsfunktion och eventuell flödes- eller effektbegränsning Kontroll av maximalt primärflöde Kontroll av märkning enligt VVS AMA Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner. 9

11 Dimensionerade data för Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Ventilation: Kylbafflar: kw kw Cirkulationskylare: kw dimensionerade temperatur...c dimensionerade temperatur...c dimensionerade temperatur...c Kondensorer: kw dimensionerade temperatur...c Höjd för placering av FKC (Max +30) över 0 plan i Stockholm: Värmeväxlare fabrikat: VVX1 VVX2 VVX3 Typ/plattantal Primärsidan Dim Flöde m 3 /h Dim temp, o C Sekundärsidan Dim Flöde m 3 /h Tryckfall kpa Dim temp, o C Besiktningskrav enligt AFS 1990:15 Ja/nej Ja/nej Ja/nej Ja/nej Styrventil fabrikat: VVX1 VVX2 VVX3 Typ av reglercentral Typ av styrventil Flöde m 3 /h Tryckfall kpa Beräkn vent Dim/kv-v Vald vent Dim/kv-v Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads råd och anvisningar för anslutning av fjärrkyla. Namn: Företag: Adress och telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 10

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 FJÄRRYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 ISSN 1401-9264 2009 Svensk

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER OK NVISNINGR FÖR RBETE MED FJÄRRVÄRMEENTRER För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser FJÄRRVÄRMEENTREN, utförande och installation, F:101 samt de här lokala anvisningarna.

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler MMAs handledning Injustering av radiatorventiler Handböcker för optimal energianvändning På MMA har vi i över 50 år arbetat med ett helhjärtat engagemang för att förbättra och effektivisera värme- och

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

LK Värmekretsfördelare RF

LK Värmekretsfördelare RF LK Värmekretsfördelare RF Utförande LK Värmekretsfördelare RF är tillverkad i rostfritt stål och finns i utförande från 2 till 12 st golvvärmekretsar. Värmekretsfördelaren levereras färdigmonterad på konsol.

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar 1 (14) Fjärrkyla Allmänna tekniska anvisningar Inledning Dessa tekniska bestämmelser, samt tillhörande anvisningar, avser de krav som leverantören av fjärrkyla ställer på kund och dennes anläggning. Myndighetskrav

Läs mer

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Anna Svernlöv Per-Axel Berg Björn Ekbom Robert Grönlund Agenda Inledning och presentation av utbyggnadsplaner för produkten fjärrkyla

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Alfa Laval Lund AB Att. Per-Ola Helin Box

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Dimensionsområde PN Temperaturområde Material. DN 32-200 16-10 - 300 C Gråjärn Segjärn

Dimensionsområde PN Temperaturområde Material. DN 32-200 16-10 - 300 C Gråjärn Segjärn Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 32-200 6-0 - 300 C Gråjärn Segjärn Användningsområde För mekanisk rening av varmvatten, hetvatten, kylvatten, petroliumprodukter, neutrala fluider och ånga.

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Bruksanvisning för pumpmodul

Bruksanvisning för pumpmodul Bruksanvisning för pumpmodul Utgåva 05 Innehållsförteckning Innan installation Sid. 3 Mottagande Sid. 3 Intransport & uppställning Sid. 3 El anslutning Sid. 3 Rör anslutning Sid. 3 Avluftningsmöjligheter

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning Datablad Användning Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB Danfoss VVS Danfoss VVS V3-30A l AVTB är en självverkande proportionalregulator l Stänger vid stigande temperatur på givaren l Monteras i tillopp

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer