Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning Fjärrvärmecentral"

Transkript

1 Fjärrvärmecentral

2 Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral Tryck i fjärrvärmesystemet Temperaturer i fjärrvärmesystemet Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Dimensionering av värme och ventilation Reglersystem Laststyrning 5 2 Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Omfattning av utrustning (principskiss) Utrustning för fjärrvärmekretsen Utrustning för värme- och ventilationskretsen Utrustning för varmvattenkretsen Småhusinstallation 8 3 Mätutrustning/mätplats Så här uppnår du fullgod kvalitet Innan installationen påbörjas 10 Projektering 10 Val av rörmaterial 10 Val av komponenter 10 Val av växlare Under installation 11 Svetsning 11 Radiografering och/eller ultraljudprovning 11 Presskopplingar 11 Slutkontroll och inkoppling Efter inkoppling av fjärrvärmecentral 12 Driftoptimering 12 Funktionskontroll 12 Kort för fjärrvärmecentral 13 Bilagor Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Sida Följande anvisningar och råd tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Reviderad

3 Installationsanvisning Välkommen till Fortum Värme Fjärrvärmecentralen är kundens del i ett större tryckkärlssystem i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads (nedan kallad Leverantören) fjärrvärmesystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4 följs. Denna anvisning gäller i första hand fjärrvärmesidan men råd om utformning av byggnadens värmesystem finns också redovisade. Leverantören äger och utför drift och underhåll på fjärrvärmeledningarna fram till servisventiler/ leveransgräns. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tfn: Fax: E-post: 3

4 Att ansluta till Leverantörens fjärrvärme innebär följande moment A. Leveransavtal för fjärrvärme tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Leverantören. B. Leverantören projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras och var mätplatsen ska placeras. Kund godkänner via signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrvärmecentralen upprättas. Beställningsformulär och övrig info finns på under fliken Företag, se vidare under Installatör värme/kyla För anläggningar som har återvinning eller andra energislag i kombination med fjärrvärme, ska även principritning bifogas. D. Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. 1. Dimensionering av din fjärrvärmecentral 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemen Vid dimensionering och konstruktion av din fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella anvisningar. Generellt Fortum Värme: Konstruktionstryck 1,6 MPa Provningstryck 2,3 MPa Differenstryck 0,1 0,8 MPa Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrvärmecentralen får utsättas för vid normal drift. Provningstryck: det övertryck som fjärrvärmen ska provtryckas med. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrvärmens tillopp- och returledning. Vid ombyggnad/byte av FVC bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning görs av entreprenören senast 5 dagar innan installationen påbörjas. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrvärmecentralen. När kund eller dess entreprenör har färdigställt installationen ska Leverantören kallas till slutkontroll. Kallelse görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Se vidare sid. 11 punkt 4.2 Slutkontroll och inkoppling 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemen Garanterad fjärrvärmetemperatur. o C Framledningstemperatur Generellt Fortum Värme Gåshaga Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden 65 o C ± Utetemperatur o C 4

5 1.3 Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Vattenvärmare bör dimensioneras så att temperaturen enligt figur 1 kan erhållas vid dimensionerande varmvattenflöden för en värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Vattenvärmare för bostadshus bör dimensioneras utifrån förutsättningarna i figur 2. Diagrammet gäller för bostadshus med normal boendesammansättning. I bostadshus med varmvattencirkulationsystem (vvc) kan en lägre dimensionerande effekt användas på grund av vvc-systemets ackumulerande funktion. För bostadshus med stort behov av varmvatten som t ex studentlägenheter eller annan typ av bebyggelse än bostäder, bör behoven beräknas specifikt. Fig. 1 Tappvarmvattenflöde (l/s) Bostadshus C Fjärrvärme fram 65 Fjärrvärme retur < 22 Inkommande kallvatten 10 Utgående varmvatten 55 Vid tappkran 50 Fig. 2 Dimensionering av tappvarmvattenflödet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Antal lägenheter = Fastigheter utan VVC-system = Fastigheter med VVC-system Effekt (kw) 1.4 Dimensionering värme och ventilation Värmeväxlare ska dimensioneras så att fastighetens värmeeffektbehov kan tillgodoses vid den dimensionerande utomhustemperatur som gäller för ditt fjärrvärmesystem. Ibland kan andra driftfall än lägsta utomhustemperatur vara dimensionerande. Fjärrvärmesystem kan ha lokala klimatzoner som avviker från det normala för området. Dimensioneringen bör mot denna bakgrund alltid kontrolleras även för andra driftfall. En kritisk driftspunkt är vid brytpunkten. I figur 3 redovisas temperaturnivåer vid dimensionerande förhållanden för olika hustyper och system. Temperaturer i returledning gäller värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Fig. 3 Värmesystem i nya byggnader Ventilationssystem i nya byggnader Värmesystem i äldre byggnader byggda enligt SBN 67 eller tidigare Efter energieffektivisering Fjärrvärme framledning 100 C Fjärrvärme Framledning Returledning returledning i huset i huset <43 C 60 C 40 C 100 C <33 C 60 C 30 C 100 C <63 C 80 C 60 C 100 C <53 C 70 C 50 C 1.5 Reglersystem Systemen består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare och ställdon. Temperaturgivare och ställdon skall väljas utifrån hur snabba reglerförlopp som föreligger. Varmvattensystem och tilluftstemperaturreglering för ventilation kräver snabb reglering för att undvika temperaturpendlingar, värmereglering skall vara långsammare. Regulatorer skall injusteras efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens värmetröghet. Styrventilerna ska beräknas och dimensioneras för ventilauktoritet, d v s summan av tryckfall över rör, värmeväxlare och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt öppet läge. 1.6 Laststyrning Leverantören förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av värmeeffekt vid bristsituation. 5

6 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral 2.1 Omfattning av utrustning Principskiss (för detaljinformation för mätplats se fig. sid 9-10) Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen framgår av nedanstående tabell. Denna utrustning återfinns på översiktsbilden av en fjärrvärmecentral. Övergripande Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas Fjärrvärmekrets 1 Servisventiler Tillhandahålls 2 Filter Krav 3 Tryckmätare Krav 4 Temperaturvisning Rekommenderas 5 Värmeväxlare för värmeoch ventilationssystem Krav 6 Värmeväxlare för varmvatten Krav 7 Reglerventil värme- och ventilationssystem Krav 8 Reglerventil varmvatten Krav 9 Differenstrycksreglering Rekommenderas 10 Mätutrustning Tillhandahålls 11 Luftningsventil Krav 12 Avtappningsventil Krav Värmekrets 13 Cirkulationspump Krav 14 Expansionskärl Krav 15 Temperaturvisning Krav 16 Tryckmätare Rekommenderas 17 Säkerhetsventil Krav 18 Påfyllningsventil Krav 19 Filter Rekommenderas Varmvattenkrets 20 Säkerhetsventil Krav 21 VVC-pump Rekommenderas 22 Temperaturvisning Rekommenderas 23 Avtappningsventil Rekommenderas 24 Förbigång Rekommenderas 6

7 2.2 Utrustning för fjärrvärmekretsen All utrustning i fjärrvärmekretsen ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Anslutning mot fjärrvärme nätet ska ske med svetsning eller lödning. Förekommande gängförband ska tätas med teflontejp. 1 Servisventiler / Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Leverantören. Placeras lättåkomligt, 1,0-1,5 meter över golv samt märkes så de snabbt kan hittas i en nödsituation. Iaktta försiktighet vid svetsning eller lödning intill servisventiler så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrvärmecentralen placeras i annat utrymme än Leverantörens servisventiler ska avstängningsventiler i tilloppsoch returlening monteras. 2 Filter Maskvidden på filterinsatsen ska vara 0,6 mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade. Renspolningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 meter över golv. Ledningsutlopp placeras så att spolning kan göras utan att övrig utrustning stänks ned, tex flödes- och temperaturgivare. 3 Tryckmätare 3-punktsmätning över filter samt returledning anordnas. Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Tryckmätaren ska vara graderad 0-2,5 MPa med anslutningsdimension DN1/2. Ventiler för 3-punktsmätning ska vara av typ nålventil. Tillåten dimension = DN10. Ventiler ska normalt vara stängda, öppnas vid avläsning. 4 Temperaturvisning Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer skall kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 5 6 Värmeväxlare Värmeväxlare ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i värmeväxlare ska på fjärrvärmesidan tåla systemets behandlade vatten. På varmvattensidan ska växlaren tåla syresatt vatten. 7 8 Reglersystem för värme & varmvattensystem Systemen består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. De givare som via en regulator styr ventilen ska ha en sådan tidskonstant så att regleringen blir stabil. För att få en bra varmvattenreglering krävs ställdon med kort tid för öppning och stängning och en snabb reglering. Varmvattentemperaturen får inte överstiga 65 C och temperaturpendling runt börvärdet bör ej överstiga ±5 C. Möjlighet till manuell inställning av ventil rekommenderas. 9 Differenstrycksreglering I de fall differenstrycket i nätet kan överstiga 0,8 MPa tillhandahåller Leverantören vid nyinstallation utrustning för differenstrycksreglering. Utrustningen monteras av kunden. 10 Mätutrustning/mätplats Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. 11 Luftningsventil Ventil med avledare monteras på högpunkten av fjärrvärmeledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 12 Avtappningsventil Ventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 2.3 Utrustning för värme- och ventilationskretsen 13 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är dimensionerat för, samt kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Tryckstyrd pump är att rekommendera. 14 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Det ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är avsäkrat för ( normalt PN 6-10). 15 Temperaturvisning Temperaturvisning, kan ske direkt med termometrar eller med givare. De ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 7

8 16 Tryckmätare Tryckmätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck för radiator-/ventilationskretsarna. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket, normalt 0-1,0 MPa, samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 17 Säkerhetsventil Ventilen ska öppna vid för högt tryck i systemet. Den monteras vid utgående obrutet stigande ledning från växlaren. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och växlaren. För öppna expansionssystem erfordras ej säkerhetsventil. 18 Påfyllningsventil Ventilen används för att fylla upp radiator- och ventilationssystemet med varmvatten så att rätt arbetstryck erhålls. Den består minst av en ventil och en backventil. 24 Förbigång (kriskoppling) Förbigången är avsedd att användas vid avstängning av varmvattensystemet. Kallvatten leds då in i varmvattenledningen och ger hela tiden vatten ut i systemet. Kopplingen består av en avstängningsventil och en backventil. Den monteras före avstängningsventilerna på kallrespektive varmvattenledningen. 2.5 Småhusinstallation För kunder med villaavtal gäller dessa anvisningar med följande undantag avseende utrustning på fjärrvärmesidan > 3-punktsmätning över filter samt returledning utgår > luftningsledning och avtappningsledningar utgår > mätplats inom FVC accepteras 19 Filter Filter rekommenderas i det sekundära systemet. 2.4 Utrustning för varmvattenkretsen 20 Säkerhetsventil & återströmningsskydd Säkerhetsventilen monteras i kallvattenledningen som går till vattenvärmaren och till backventil som återströmningsskydd. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och vattenvärmaren. 21 VVC-pump Pumpen ska vara anpassad för sin uppgift och klara den tryckklass som varmvattensystemet är dimensionerat för (normalt PN10). Materialet i pumpen ska tåla syresatt vatten. 22 Temperaturvisning Temperaturvisning, som endera kan ske direkt med termometer eller via givare i reglersystemet. 23 Avtappningsventil Ventilen monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avtappningsventiler ska vara försedda med ändproppar. Renblåsningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 m över golv. 8

9 3. Mätutrustning/Mätplats Vid nyinstallation av fjärrvärmecentral bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. Vid ombyggnad/byte av fjärrvärmecentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt i enlighet med nedan angivna anvisningar. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare, kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning utförs av entreprenören senast 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. Rörinstallation/mätplats Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7m framför och 0,15m till vägg vid isolerad ledning. Konsoler placeras minst 0,2m från fläns. Leverantören Mätsträckan före skall respektive beredas fritt efter tillträde flödesgivare till fjärrvärmerummet, ska minst 3 vara omgångar 10 x DN nycklar respektive skall 5 överlämnas x DN, där DN till Leverantören. = flödesgivarens Om fri anslutningsdimension. passage till fjärrvärmecentralen Mätsträckan genom ska vara fastigheten fri från påstick, ej kan tillåtas tempgivare bör dörr etc direkt som kan utifrån störa till flödesprofilen. fjärrvärmecentralen anordnas. Fjärrvärmecentralen Flödesgivare och dykrör för utrustas temperaturgivare med: placeras så att > kabellängderna Belysning för till säker mätare avläsning begränsas av mätutrustning till max 3 meter. och instrument > Elinstallation/mätplats Golvbrunn. Tappställe för kall- och varmvatten Generellt rekommenderas för både nyinstallation och ombyggnad/byte ska > kundens Uttag för entreprenör 230 V växelström dra fram med 230 V, 1010A A säkring 2-polig plomberbar manöverbrytare till mätplatsen. I övrigt utför leverantör elinstallation. Mätsignalenhet För extern kommunikation med energimätare finns olika typer av mätsignalenheter, se vidare Tilläggstjänster på Teckenförklaring Mätutrustning/mätplats (sid 10) A. Plats för mätutrustning, i direkt anslutning till mätplatsen B. Flödesgivare* C. Dykrör/temperaturgivare* D. Manometer E. Termometer F. Smutsfilter, maskvidd max 0,6 mm G. Nålventil (DN10) / 3 punktsmätning H. Elmatning 230 VAC 10A separat avsäkrad och avslutad med 2-polig plomberbar manöverbrytare. Avlämnas i omedelbar närhet till flödesgivaren. Direkt på vägg eller i anslutning till mätplatsen. 1,5-1,8 m över golv. Kabeldragning och montage samt inkoppling av mätutrustning (integreringsverk, givare, kommunikationsutrustning) utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal I. Avstängningsventil monteras i direkt anslutning till mätsträckan. Utgör också leveransgräns vid nyinstalltion. J. Avtappare på båda sidor om avstängningsventil, efter flödesgivare - upp till DN 80 ska avtapparen vara DN 25 - över DN 80 ska avtapparen vara DN 40 K. Avluftning - monteras på höjdpunkt före fjärrvärmecentral L. Servisventil (utgör också leveransgräns vid ombyggnad, Fortum Värme-kund) * Tillhandahålls av Leverantören 9

10 Mätutrustning/mätplats Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare och ett integreringsverk samt eventuellt tillhörande mätartavla. Utrustningen dimensioneras utifrån era granskningshandlingar och tillhandahålls av Leverantören och förblir Leverantörens egendom. Antenn Plomberbar 230 VAC, 1-fas separat avsäkrad matning Leveransgräns vid ombyggnad Reserverad plats för mätutrustning A Leveransgräns vid nybyggnad D G H max 1,5 mög C-C F min 0,7 m fritt utrymme framför flödesgivaren ca 0,5 m C-C E L C B 5xDN 10xDN K K min 0,5 mög C-C Mätsträcka J (DN= mätarens dimension) Mätplats Kundanläggning I I 10

11 4. Så här uppnås fullgod kvalitet 4.1 Innan installationen påbörjas Projektering För fjärrvärmeledning inomhus gäller EN Fastighetens värmeeffekt- och temperaturbehov för värme, ventilation och varmvatten fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avseende fjärrvärmeleverans inhämtas av Leverantören. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrvärmecentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i din fjärrvärmecentral uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt ihop, bör leveran-tör av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. Till exempel genom CE märkning, certifiering ( P-märkning) enskilda tester, databeräkningar eller fullskaleprov. Val av rörmaterial Fjärrvärmesida (primärsida) Generellt gäller att tryckklass PN 16 för alla rör och ingående komponenter i en fjärrvärmecentral. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmeledningar och där förekommande komponenter. De beskriver reglerna för projektering och byggande. PN 10 rekommenderas på sekundärsidan. Val av komponenter Komponenter ska vara av material och tryckklass EN253 som erfordras i aktuellt system. Lämpliga material är stål, stålgjutgods och avzinkningshärdig mässing. Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla krav i rörledningsnormer och i AFS Tryckkärl. Komponenterna ska monteras på ett sätt så att service och utbyte lätt kan ske. Val av växlare Växlare ska vara provade och utförda enligt standard SS-EN Tillverkare av värmeväxlare ska kunna redovisa att deras växlare uppfyller dessa krav. Kontrollen omfattar också att tillverkarens datadimensioneringsprogram överensstämmer med de tillverkade produkternas prestanda. Dimensioneringsprogrammen uppdateras, och har därför ett uppdateringsdatum angivet. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes publikationer: > Handbok för värmeväxlare i fjärrvärmesystem FVF F: 107 > Provprogram för värmeväxlare FVF F: 109 Beställs via 4.2 Under installationen Svetsning Distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Leverantören. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Leverantörens fjärrvärmesystem (fjärrvärmesida) efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. Handlingar skickas till: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm I utrustning som monteras i anläggningen kan ingå material som tar skada av höga temperaturer. Det ska beaktas vid val av svetsmetod. Radiografering och/eller ultraljudprovning Leverantören har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIWYs femgradiga skala är godkänd. Beställaren är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. Presskopplingar Vid skarvning av rör/rördelar får presskopplingar användas upp till dimension CU 22 om de är dubbeltätande och testade enligt Svensk Fjärrvärmes anvisningar/krav på Statens Provningsanstalt, pressning och kalibrering av verktyg ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd skall kunden anmäla till Leverantören att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Vid slutkontroll kontrolleras att: > installationen är provtryckt > egenkontroll via provtryckningsprotokoll > den färdiga installationen stämmer med granskningshandlingarna. > mätplatsen är byggd enl. bild och anvisningar på sid. 9 Om dessa moment är godkända så sker > inkoppling av fjärrvärmecentralen genom att servisventiler öppnas > funktionskontroll av styr och reglerutrustning. > driftsättning av mätutrustning 11

12 Som dokumentation av slutkontrollen upprättas ett protokoll över fel och brister. Dessa ska åtgärdas senast inom 1 månad. Fjärrvärmecentraler får aldrig driftsättas innan Leverantörens godkännande. Observera att 1 Servisventiler ska vara lätta att nå och lätta att manövrera (max höjd 1,5 m över golv) 2 Trepunktsmätningens returledning placeras före temperaturgivaren i flödesriktningen 3 Upphängning och konsoler ska sitta stadigt och ej stick ut 4 Luftningar och avtappningar är rätt placerade 4.3 Efter inkoppling av fjärrvärmecentralen Driftoptimering För att en fjärrvärmecentral skall fungera effektivt måste varmvatten och värmesystemen fungerar bra, detta kan kontrolleras på följande vis: Varmvattensystem > god tillgång till varmvatten och kort väntetid > utgående varmvatten skall inte pendla mer än ± 5 C runt börvärdet > vattentemperaturen i tappställen skall vara minst 50 och aldrig över 65 C > om VVC-system finns skall returtemperaturen till värmeväxlare skall inte understiga 50 C > för att undvika legionellatillväxt får det inte förekomma outnyttjade stickledningar med stillastående vatten. > Injustering av VVC-flöde med hänsyn till temperatur vid tappstället och i returledning till växlare Funktionskontroll När installationen är slutförd och injusterad bör fastighetsägaren låta genomföra en funktionskontroll och temperaturmätning för att bedöma att utlovade prestanda innehålls. De återfinns i de projekthandlingar som granskats av Leverantören. Följande bör kontrolleras: > Data för ingående komponenter > Vattenvärmarens temperaturer vid dimensionerande flöden > Kontroll av varmvattentemperaturens insvängning efter belastningsförändring > Värmeväxlarens prestanda vid aktuell värmelast. Växlartillverkaren bör tillhandahålla underlag för bedömning vid aktuellt driftfall > Anläggningens funktion kontrolleras vid lägsta utetemperatur, dominerande temperaturförhållanden samt vid mycket liten eller ingen last. Kontrollen sker vid olika tidpunkter > Kontroll av märkning enligt VVS AMA YT B15 > Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller kommentarer kring fjärrvärme och fastighetens värmesystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: Värmesystem > rätt och jämn temperatur i lägenheter och lokaler vid olika utomhustemperaturer > det skall inte förekomma oljud från radiatorventiler eller andra värmare Om brister föreligger kan följande åtgärder vara aktuella: > Kontroll och eventuell justering av P- och I-band för reglerutrustningen > Injustering av byggnadens värmesystem så att avsett temperaturfall i systemet uppnås 12

13 Kort för fjärrvärmecentral Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Uppvärmd yta: m 2 Uppvärmd yta: m 2 Transmission vid DUTn: Ventilation vid DUTn: kw kw Sannolikt vv-flöde: l/s Dimensionering diff. tryck vid DUT styrventiler MPa Fjärrvärmeinstallation avser: ombyggnad nyinstallation Återvinning: kw värmeeffekt Typ: Kopplingsprincip: parallell 2-stegs annan VVB RAD VENT Värmeväxlare fabrikat Typ/storlek Effekt, kw Temp VP, o C T/R Temp VS, o C T/R Flöde VP, m 3 /h Styrventiler fabrikat Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Tryckfall KPa Diff. trycksregl. Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Reglercentral fabrikat Typ Modell Principschema bifogas Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads råd och anvisningar för anslutning av fjärrvärme. Namn: Företag: Adress och telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 13

14 Bilaga Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Ett flertal andra kopplingsprinciper kan väljas beroende på byggnadens eget värmesystem men även på lokala förutsättningar. Leverantören kan ge råd avseende kopplingsprinciper för andra fjärrvärmetillämpningar. 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Parallellkopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 14

15 Bilaga 2-stegskopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 15

16 Bilaga Fjärrvärmecentral med värmepump, effekt > 25% av värmebehovet EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur VP Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten Denna kopplingsprincip kan användas då värmepumpens värmeeffekt överstiger 25 % av den totala värmeeffektbehov för värmekretsen. 16

17 Bilaga Fjärrvärmecentral med markvärme EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme retur Markv. fram Markv. retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 17

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Tekniska Verken 1(6) Datum 2004-08-11 Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt

Läs mer

Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet

Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet ISRN LUTMDN/TMHP--07/7052--SE ISSN 0282-1990 Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet Per-Olof Johansson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer