Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning Fjärrvärmecentral"

Transkript

1 Fjärrvärmecentral

2 Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral Tryck i fjärrvärmesystemet Temperaturer i fjärrvärmesystemet Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Dimensionering av värme och ventilation Reglersystem Laststyrning 5 2 Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Omfattning av utrustning (principskiss) Utrustning för fjärrvärmekretsen Utrustning för värme- och ventilationskretsen Utrustning för varmvattenkretsen Småhusinstallation 8 3 Mätutrustning/mätplats Så här uppnår du fullgod kvalitet Innan installationen påbörjas 10 Projektering 10 Val av rörmaterial 10 Val av komponenter 10 Val av växlare Under installation 11 Svetsning 11 Radiografering och/eller ultraljudprovning 11 Presskopplingar 11 Slutkontroll och inkoppling Efter inkoppling av fjärrvärmecentral 12 Driftoptimering 12 Funktionskontroll 12 Kort för fjärrvärmecentral 13 Bilagor Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Sida Följande anvisningar och råd tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Reviderad

3 Installationsanvisning Välkommen till Fortum Värme Fjärrvärmecentralen är kundens del i ett större tryckkärlssystem i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads (nedan kallad Leverantören) fjärrvärmesystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4 följs. Denna anvisning gäller i första hand fjärrvärmesidan men råd om utformning av byggnadens värmesystem finns också redovisade. Leverantören äger och utför drift och underhåll på fjärrvärmeledningarna fram till servisventiler/ leveransgräns. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tfn: Fax: E-post: 3

4 Att ansluta till Leverantörens fjärrvärme innebär följande moment A. Leveransavtal för fjärrvärme tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Leverantören. B. Leverantören projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras och var mätplatsen ska placeras. Kund godkänner via signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrvärmecentralen upprättas. Beställningsformulär och övrig info finns på under fliken Företag, se vidare under Installatör värme/kyla För anläggningar som har återvinning eller andra energislag i kombination med fjärrvärme, ska även principritning bifogas. D. Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. 1. Dimensionering av din fjärrvärmecentral 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemen Vid dimensionering och konstruktion av din fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella anvisningar. Generellt Fortum Värme: Konstruktionstryck 1,6 MPa Provningstryck 2,3 MPa Differenstryck 0,1 0,8 MPa Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrvärmecentralen får utsättas för vid normal drift. Provningstryck: det övertryck som fjärrvärmen ska provtryckas med. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrvärmens tillopp- och returledning. Vid ombyggnad/byte av FVC bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning görs av entreprenören senast 5 dagar innan installationen påbörjas. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrvärmecentralen. När kund eller dess entreprenör har färdigställt installationen ska Leverantören kallas till slutkontroll. Kallelse görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Se vidare sid. 11 punkt 4.2 Slutkontroll och inkoppling 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemen Garanterad fjärrvärmetemperatur. o C Framledningstemperatur Generellt Fortum Värme Gåshaga Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden 65 o C ± Utetemperatur o C 4

5 1.3 Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Vattenvärmare bör dimensioneras så att temperaturen enligt figur 1 kan erhållas vid dimensionerande varmvattenflöden för en värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Vattenvärmare för bostadshus bör dimensioneras utifrån förutsättningarna i figur 2. Diagrammet gäller för bostadshus med normal boendesammansättning. I bostadshus med varmvattencirkulationsystem (vvc) kan en lägre dimensionerande effekt användas på grund av vvc-systemets ackumulerande funktion. För bostadshus med stort behov av varmvatten som t ex studentlägenheter eller annan typ av bebyggelse än bostäder, bör behoven beräknas specifikt. Fig. 1 Tappvarmvattenflöde (l/s) Bostadshus C Fjärrvärme fram 65 Fjärrvärme retur < 22 Inkommande kallvatten 10 Utgående varmvatten 55 Vid tappkran 50 Fig. 2 Dimensionering av tappvarmvattenflödet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Antal lägenheter = Fastigheter utan VVC-system = Fastigheter med VVC-system Effekt (kw) 1.4 Dimensionering värme och ventilation Värmeväxlare ska dimensioneras så att fastighetens värmeeffektbehov kan tillgodoses vid den dimensionerande utomhustemperatur som gäller för ditt fjärrvärmesystem. Ibland kan andra driftfall än lägsta utomhustemperatur vara dimensionerande. Fjärrvärmesystem kan ha lokala klimatzoner som avviker från det normala för området. Dimensioneringen bör mot denna bakgrund alltid kontrolleras även för andra driftfall. En kritisk driftspunkt är vid brytpunkten. I figur 3 redovisas temperaturnivåer vid dimensionerande förhållanden för olika hustyper och system. Temperaturer i returledning gäller värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Fig. 3 Värmesystem i nya byggnader Ventilationssystem i nya byggnader Värmesystem i äldre byggnader byggda enligt SBN 67 eller tidigare Efter energieffektivisering Fjärrvärme framledning 100 C Fjärrvärme Framledning Returledning returledning i huset i huset <43 C 60 C 40 C 100 C <33 C 60 C 30 C 100 C <63 C 80 C 60 C 100 C <53 C 70 C 50 C 1.5 Reglersystem Systemen består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare och ställdon. Temperaturgivare och ställdon skall väljas utifrån hur snabba reglerförlopp som föreligger. Varmvattensystem och tilluftstemperaturreglering för ventilation kräver snabb reglering för att undvika temperaturpendlingar, värmereglering skall vara långsammare. Regulatorer skall injusteras efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens värmetröghet. Styrventilerna ska beräknas och dimensioneras för ventilauktoritet, d v s summan av tryckfall över rör, värmeväxlare och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt öppet läge. 1.6 Laststyrning Leverantören förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av värmeeffekt vid bristsituation. 5

6 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral 2.1 Omfattning av utrustning Principskiss (för detaljinformation för mätplats se fig. sid 9-10) Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen framgår av nedanstående tabell. Denna utrustning återfinns på översiktsbilden av en fjärrvärmecentral. Övergripande Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas Fjärrvärmekrets 1 Servisventiler Tillhandahålls 2 Filter Krav 3 Tryckmätare Krav 4 Temperaturvisning Rekommenderas 5 Värmeväxlare för värmeoch ventilationssystem Krav 6 Värmeväxlare för varmvatten Krav 7 Reglerventil värme- och ventilationssystem Krav 8 Reglerventil varmvatten Krav 9 Differenstrycksreglering Rekommenderas 10 Mätutrustning Tillhandahålls 11 Luftningsventil Krav 12 Avtappningsventil Krav Värmekrets 13 Cirkulationspump Krav 14 Expansionskärl Krav 15 Temperaturvisning Krav 16 Tryckmätare Rekommenderas 17 Säkerhetsventil Krav 18 Påfyllningsventil Krav 19 Filter Rekommenderas Varmvattenkrets 20 Säkerhetsventil Krav 21 VVC-pump Rekommenderas 22 Temperaturvisning Rekommenderas 23 Avtappningsventil Rekommenderas 24 Förbigång Rekommenderas 6

7 2.2 Utrustning för fjärrvärmekretsen All utrustning i fjärrvärmekretsen ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Anslutning mot fjärrvärme nätet ska ske med svetsning eller lödning. Förekommande gängförband ska tätas med teflontejp. 1 Servisventiler / Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Leverantören. Placeras lättåkomligt, 1,0-1,5 meter över golv samt märkes så de snabbt kan hittas i en nödsituation. Iaktta försiktighet vid svetsning eller lödning intill servisventiler så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrvärmecentralen placeras i annat utrymme än Leverantörens servisventiler ska avstängningsventiler i tilloppsoch returlening monteras. 2 Filter Maskvidden på filterinsatsen ska vara 0,6 mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade. Renspolningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 meter över golv. Ledningsutlopp placeras så att spolning kan göras utan att övrig utrustning stänks ned, tex flödes- och temperaturgivare. 3 Tryckmätare 3-punktsmätning över filter samt returledning anordnas. Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Tryckmätaren ska vara graderad 0-2,5 MPa med anslutningsdimension DN1/2. Ventiler för 3-punktsmätning ska vara av typ nålventil. Tillåten dimension = DN10. Ventiler ska normalt vara stängda, öppnas vid avläsning. 4 Temperaturvisning Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer skall kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 5 6 Värmeväxlare Värmeväxlare ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i värmeväxlare ska på fjärrvärmesidan tåla systemets behandlade vatten. På varmvattensidan ska växlaren tåla syresatt vatten. 7 8 Reglersystem för värme & varmvattensystem Systemen består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. De givare som via en regulator styr ventilen ska ha en sådan tidskonstant så att regleringen blir stabil. För att få en bra varmvattenreglering krävs ställdon med kort tid för öppning och stängning och en snabb reglering. Varmvattentemperaturen får inte överstiga 65 C och temperaturpendling runt börvärdet bör ej överstiga ±5 C. Möjlighet till manuell inställning av ventil rekommenderas. 9 Differenstrycksreglering I de fall differenstrycket i nätet kan överstiga 0,8 MPa tillhandahåller Leverantören vid nyinstallation utrustning för differenstrycksreglering. Utrustningen monteras av kunden. 10 Mätutrustning/mätplats Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. 11 Luftningsventil Ventil med avledare monteras på högpunkten av fjärrvärmeledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 12 Avtappningsventil Ventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 2.3 Utrustning för värme- och ventilationskretsen 13 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är dimensionerat för, samt kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Tryckstyrd pump är att rekommendera. 14 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Det ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är avsäkrat för ( normalt PN 6-10). 15 Temperaturvisning Temperaturvisning, kan ske direkt med termometrar eller med givare. De ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 7

8 16 Tryckmätare Tryckmätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck för radiator-/ventilationskretsarna. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket, normalt 0-1,0 MPa, samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 17 Säkerhetsventil Ventilen ska öppna vid för högt tryck i systemet. Den monteras vid utgående obrutet stigande ledning från växlaren. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och växlaren. För öppna expansionssystem erfordras ej säkerhetsventil. 18 Påfyllningsventil Ventilen används för att fylla upp radiator- och ventilationssystemet med varmvatten så att rätt arbetstryck erhålls. Den består minst av en ventil och en backventil. 24 Förbigång (kriskoppling) Förbigången är avsedd att användas vid avstängning av varmvattensystemet. Kallvatten leds då in i varmvattenledningen och ger hela tiden vatten ut i systemet. Kopplingen består av en avstängningsventil och en backventil. Den monteras före avstängningsventilerna på kallrespektive varmvattenledningen. 2.5 Småhusinstallation För kunder med villaavtal gäller dessa anvisningar med följande undantag avseende utrustning på fjärrvärmesidan > 3-punktsmätning över filter samt returledning utgår > luftningsledning och avtappningsledningar utgår > mätplats inom FVC accepteras 19 Filter Filter rekommenderas i det sekundära systemet. 2.4 Utrustning för varmvattenkretsen 20 Säkerhetsventil & återströmningsskydd Säkerhetsventilen monteras i kallvattenledningen som går till vattenvärmaren och till backventil som återströmningsskydd. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och vattenvärmaren. 21 VVC-pump Pumpen ska vara anpassad för sin uppgift och klara den tryckklass som varmvattensystemet är dimensionerat för (normalt PN10). Materialet i pumpen ska tåla syresatt vatten. 22 Temperaturvisning Temperaturvisning, som endera kan ske direkt med termometer eller via givare i reglersystemet. 23 Avtappningsventil Ventilen monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avtappningsventiler ska vara försedda med ändproppar. Renblåsningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 m över golv. 8

9 3. Mätutrustning/Mätplats Vid nyinstallation av fjärrvärmecentral bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. Vid ombyggnad/byte av fjärrvärmecentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt i enlighet med nedan angivna anvisningar. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare, kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning utförs av entreprenören senast 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. Rörinstallation/mätplats Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7m framför och 0,15m till vägg vid isolerad ledning. Konsoler placeras minst 0,2m från fläns. Leverantören Mätsträckan före skall respektive beredas fritt efter tillträde flödesgivare till fjärrvärmerummet, ska minst 3 vara omgångar 10 x DN nycklar respektive skall 5 överlämnas x DN, där DN till Leverantören. = flödesgivarens Om fri anslutningsdimension. passage till fjärrvärmecentralen Mätsträckan genom ska vara fastigheten fri från påstick, ej kan tillåtas tempgivare bör dörr etc direkt som kan utifrån störa till flödesprofilen. fjärrvärmecentralen anordnas. Fjärrvärmecentralen Flödesgivare och dykrör för utrustas temperaturgivare med: placeras så att > kabellängderna Belysning för till säker mätare avläsning begränsas av mätutrustning till max 3 meter. och instrument > Elinstallation/mätplats Golvbrunn. Tappställe för kall- och varmvatten Generellt rekommenderas för både nyinstallation och ombyggnad/byte ska > kundens Uttag för entreprenör 230 V växelström dra fram med 230 V, 1010A A säkring 2-polig plomberbar manöverbrytare till mätplatsen. I övrigt utför leverantör elinstallation. Mätsignalenhet För extern kommunikation med energimätare finns olika typer av mätsignalenheter, se vidare Tilläggstjänster på Teckenförklaring Mätutrustning/mätplats (sid 10) A. Plats för mätutrustning, i direkt anslutning till mätplatsen B. Flödesgivare* C. Dykrör/temperaturgivare* D. Manometer E. Termometer F. Smutsfilter, maskvidd max 0,6 mm G. Nålventil (DN10) / 3 punktsmätning H. Elmatning 230 VAC 10A separat avsäkrad och avslutad med 2-polig plomberbar manöverbrytare. Avlämnas i omedelbar närhet till flödesgivaren. Direkt på vägg eller i anslutning till mätplatsen. 1,5-1,8 m över golv. Kabeldragning och montage samt inkoppling av mätutrustning (integreringsverk, givare, kommunikationsutrustning) utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal I. Avstängningsventil monteras i direkt anslutning till mätsträckan. Utgör också leveransgräns vid nyinstalltion. J. Avtappare på båda sidor om avstängningsventil, efter flödesgivare - upp till DN 80 ska avtapparen vara DN 25 - över DN 80 ska avtapparen vara DN 40 K. Avluftning - monteras på höjdpunkt före fjärrvärmecentral L. Servisventil (utgör också leveransgräns vid ombyggnad, Fortum Värme-kund) * Tillhandahålls av Leverantören 9

10 Mätutrustning/mätplats Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare och ett integreringsverk samt eventuellt tillhörande mätartavla. Utrustningen dimensioneras utifrån era granskningshandlingar och tillhandahålls av Leverantören och förblir Leverantörens egendom. Antenn Plomberbar 230 VAC, 1-fas separat avsäkrad matning Leveransgräns vid ombyggnad Reserverad plats för mätutrustning A Leveransgräns vid nybyggnad D G H max 1,5 mög C-C F min 0,7 m fritt utrymme framför flödesgivaren ca 0,5 m C-C E L C B 5xDN 10xDN K K min 0,5 mög C-C Mätsträcka J (DN= mätarens dimension) Mätplats Kundanläggning I I 10

11 4. Så här uppnås fullgod kvalitet 4.1 Innan installationen påbörjas Projektering För fjärrvärmeledning inomhus gäller EN Fastighetens värmeeffekt- och temperaturbehov för värme, ventilation och varmvatten fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avseende fjärrvärmeleverans inhämtas av Leverantören. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrvärmecentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i din fjärrvärmecentral uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt ihop, bör leveran-tör av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. Till exempel genom CE märkning, certifiering ( P-märkning) enskilda tester, databeräkningar eller fullskaleprov. Val av rörmaterial Fjärrvärmesida (primärsida) Generellt gäller att tryckklass PN 16 för alla rör och ingående komponenter i en fjärrvärmecentral. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmeledningar och där förekommande komponenter. De beskriver reglerna för projektering och byggande. PN 10 rekommenderas på sekundärsidan. Val av komponenter Komponenter ska vara av material och tryckklass EN253 som erfordras i aktuellt system. Lämpliga material är stål, stålgjutgods och avzinkningshärdig mässing. Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla krav i rörledningsnormer och i AFS Tryckkärl. Komponenterna ska monteras på ett sätt så att service och utbyte lätt kan ske. Val av växlare Växlare ska vara provade och utförda enligt standard SS-EN Tillverkare av värmeväxlare ska kunna redovisa att deras växlare uppfyller dessa krav. Kontrollen omfattar också att tillverkarens datadimensioneringsprogram överensstämmer med de tillverkade produkternas prestanda. Dimensioneringsprogrammen uppdateras, och har därför ett uppdateringsdatum angivet. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes publikationer: > Handbok för värmeväxlare i fjärrvärmesystem FVF F: 107 > Provprogram för värmeväxlare FVF F: 109 Beställs via Under installationen Svetsning Distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Leverantören. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Leverantörens fjärrvärmesystem (fjärrvärmesida) efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. Handlingar skickas till: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm I utrustning som monteras i anläggningen kan ingå material som tar skada av höga temperaturer. Det ska beaktas vid val av svetsmetod. Radiografering och/eller ultraljudprovning Leverantören har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIWYs femgradiga skala är godkänd. Beställaren är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. Presskopplingar Vid skarvning av rör/rördelar får presskopplingar användas upp till dimension CU 22 om de är dubbeltätande och testade enligt Svensk Fjärrvärmes anvisningar/krav på Statens Provningsanstalt, pressning och kalibrering av verktyg ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd skall kunden anmäla till Leverantören att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Vid slutkontroll kontrolleras att: > installationen är provtryckt > egenkontroll via provtryckningsprotokoll > den färdiga installationen stämmer med granskningshandlingarna. > mätplatsen är byggd enl. bild och anvisningar på sid. 9 Om dessa moment är godkända så sker > inkoppling av fjärrvärmecentralen genom att servisventiler öppnas > funktionskontroll av styr och reglerutrustning. > driftsättning av mätutrustning 11

12 Som dokumentation av slutkontrollen upprättas ett protokoll över fel och brister. Dessa ska åtgärdas senast inom 1 månad. Fjärrvärmecentraler får aldrig driftsättas innan Leverantörens godkännande. Observera att 1 Servisventiler ska vara lätta att nå och lätta att manövrera (max höjd 1,5 m över golv) 2 Trepunktsmätningens returledning placeras före temperaturgivaren i flödesriktningen 3 Upphängning och konsoler ska sitta stadigt och ej stick ut 4 Luftningar och avtappningar är rätt placerade 4.3 Efter inkoppling av fjärrvärmecentralen Driftoptimering För att en fjärrvärmecentral skall fungera effektivt måste varmvatten och värmesystemen fungerar bra, detta kan kontrolleras på följande vis: Varmvattensystem > god tillgång till varmvatten och kort väntetid > utgående varmvatten skall inte pendla mer än ± 5 C runt börvärdet > vattentemperaturen i tappställen skall vara minst 50 och aldrig över 65 C > om VVC-system finns skall returtemperaturen till värmeväxlare skall inte understiga 50 C > för att undvika legionellatillväxt får det inte förekomma outnyttjade stickledningar med stillastående vatten. > Injustering av VVC-flöde med hänsyn till temperatur vid tappstället och i returledning till växlare Funktionskontroll När installationen är slutförd och injusterad bör fastighetsägaren låta genomföra en funktionskontroll och temperaturmätning för att bedöma att utlovade prestanda innehålls. De återfinns i de projekthandlingar som granskats av Leverantören. Följande bör kontrolleras: > Data för ingående komponenter > Vattenvärmarens temperaturer vid dimensionerande flöden > Kontroll av varmvattentemperaturens insvängning efter belastningsförändring > Värmeväxlarens prestanda vid aktuell värmelast. Växlartillverkaren bör tillhandahålla underlag för bedömning vid aktuellt driftfall > Anläggningens funktion kontrolleras vid lägsta utetemperatur, dominerande temperaturförhållanden samt vid mycket liten eller ingen last. Kontrollen sker vid olika tidpunkter > Kontroll av märkning enligt VVS AMA YT B15 > Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller kommentarer kring fjärrvärme och fastighetens värmesystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: Värmesystem > rätt och jämn temperatur i lägenheter och lokaler vid olika utomhustemperaturer > det skall inte förekomma oljud från radiatorventiler eller andra värmare Om brister föreligger kan följande åtgärder vara aktuella: > Kontroll och eventuell justering av P- och I-band för reglerutrustningen > Injustering av byggnadens värmesystem så att avsett temperaturfall i systemet uppnås 12

13 Kort för fjärrvärmecentral Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Uppvärmd yta: m 2 Uppvärmd yta: m 2 Transmission vid DUTn: Ventilation vid DUTn: kw kw Sannolikt vv-flöde: l/s Dimensionering diff. tryck vid DUT styrventiler MPa Fjärrvärmeinstallation avser: ombyggnad nyinstallation Återvinning: kw värmeeffekt Typ: Kopplingsprincip: parallell 2-stegs annan VVB RAD VENT Värmeväxlare fabrikat Typ/storlek Effekt, kw Temp VP, o C T/R Temp VS, o C T/R Flöde VP, m 3 /h Styrventiler fabrikat Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Tryckfall KPa Diff. trycksregl. Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Reglercentral fabrikat Typ Modell Principschema bifogas Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads råd och anvisningar för anslutning av fjärrvärme. Namn: Företag: Adress och telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 13

14 Bilaga Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Ett flertal andra kopplingsprinciper kan väljas beroende på byggnadens eget värmesystem men även på lokala förutsättningar. Leverantören kan ge råd avseende kopplingsprinciper för andra fjärrvärmetillämpningar. 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Parallellkopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 14

15 Bilaga 2-stegskopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 15

16 Bilaga Fjärrvärmecentral med värmepump, effekt > 25% av värmebehovet EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur VP Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten Denna kopplingsprincip kan användas då värmepumpens värmeeffekt överstiger 25 % av den totala värmeeffektbehov för värmekretsen. 16

17 Bilaga Fjärrvärmecentral med markvärme EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme retur Markv. fram Markv. retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 17

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING Meddelande #248957 1 (1) Installationsanvisning 2011-09-01 Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar Inom koncernen Göteborg Energi AB Dessa anvisningar tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler inom koncernen

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1, 2005-11-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE...3 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING... 3 1.1 SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING... 3 1.2 SYSTEM

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 FJÄRRYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 ISSN 1401-9264 2009 Svensk

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus Gäller fr o m 2015-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1 Förutsättningar för dimensionering 4 1.1 System med primäranslutning 4 1.2 System med sekundär

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Fjärrvärmerummet... 4 2.1 Utformning... 4 2.1.1 Placering, tillträde, storlek och arbetsmiljö... 4 2.1.2 Elförsörjning...

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER OK NVISNINGR FÖR RBETE MED FJÄRRVÄRMEENTRER För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser FJÄRRVÄRMEENTREN, utförande och installation, F:101 samt de här lokala anvisningarna.

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar

Fjärrkyla. Allmänna tekniska anvisningar 1 (14) Fjärrkyla Allmänna tekniska anvisningar Inledning Dessa tekniska bestämmelser, samt tillhörande anvisningar, avser de krav som leverantören av fjärrkyla ställer på kund och dennes anläggning. Myndighetskrav

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2013 1(14) 13-04-30 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 FJÄRRYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Alfa Laval Lund AB Att. Per-Ola Helin Box

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer