Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning Fjärrvärmecentral"

Transkript

1 Fjärrvärmecentral

2 Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral Tryck i fjärrvärmesystemet Temperaturer i fjärrvärmesystemet Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Dimensionering av värme och ventilation Reglersystem Laststyrning 5 2 Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Omfattning av utrustning (principskiss) Utrustning för fjärrvärmekretsen Utrustning för värme- och ventilationskretsen Utrustning för varmvattenkretsen Småhusinstallation 8 3 Mätutrustning/mätplats Så här uppnår du fullgod kvalitet Innan installationen påbörjas 10 Projektering 10 Val av rörmaterial 10 Val av komponenter 10 Val av växlare Under installation 11 Svetsning 11 Radiografering och/eller ultraljudprovning 11 Presskopplingar 11 Slutkontroll och inkoppling Efter inkoppling av fjärrvärmecentral 12 Driftoptimering 12 Funktionskontroll 12 Kort för fjärrvärmecentral 13 Bilagor Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Sida Följande anvisningar och råd tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Reviderad

3 Installationsanvisning Välkommen till Fortum Värme Fjärrvärmecentralen är kundens del i ett större tryckkärlssystem i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads (nedan kallad Leverantören) fjärrvärmesystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4 följs. Denna anvisning gäller i första hand fjärrvärmesidan men råd om utformning av byggnadens värmesystem finns också redovisade. Leverantören äger och utför drift och underhåll på fjärrvärmeledningarna fram till servisventiler/ leveransgräns. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tfn: Fax: E-post: 3

4 Att ansluta till Leverantörens fjärrvärme innebär följande moment A. Leveransavtal för fjärrvärme tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Leverantören. B. Leverantören projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras och var mätplatsen ska placeras. Kund godkänner via signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrvärmecentralen upprättas. Beställningsformulär och övrig info finns på under fliken Företag, se vidare under Installatör värme/kyla För anläggningar som har återvinning eller andra energislag i kombination med fjärrvärme, ska även principritning bifogas. D. Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. 1. Dimensionering av din fjärrvärmecentral 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemen Vid dimensionering och konstruktion av din fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella anvisningar. Generellt Fortum Värme: Konstruktionstryck 1,6 MPa Provningstryck 2,3 MPa Differenstryck 0,1 0,8 MPa Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrvärmecentralen får utsättas för vid normal drift. Provningstryck: det övertryck som fjärrvärmen ska provtryckas med. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrvärmens tillopp- och returledning. Vid ombyggnad/byte av FVC bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning görs av entreprenören senast 5 dagar innan installationen påbörjas. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrvärmecentralen. När kund eller dess entreprenör har färdigställt installationen ska Leverantören kallas till slutkontroll. Kallelse görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Se vidare sid. 11 punkt 4.2 Slutkontroll och inkoppling 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemen Garanterad fjärrvärmetemperatur. o C Framledningstemperatur Generellt Fortum Värme Gåshaga Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden 65 o C ± Utetemperatur o C 4

5 1.3 Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Vattenvärmare bör dimensioneras så att temperaturen enligt figur 1 kan erhållas vid dimensionerande varmvattenflöden för en värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Vattenvärmare för bostadshus bör dimensioneras utifrån förutsättningarna i figur 2. Diagrammet gäller för bostadshus med normal boendesammansättning. I bostadshus med varmvattencirkulationsystem (vvc) kan en lägre dimensionerande effekt användas på grund av vvc-systemets ackumulerande funktion. För bostadshus med stort behov av varmvatten som t ex studentlägenheter eller annan typ av bebyggelse än bostäder, bör behoven beräknas specifikt. Fig. 1 Tappvarmvattenflöde (l/s) Bostadshus C Fjärrvärme fram 65 Fjärrvärme retur < 22 Inkommande kallvatten 10 Utgående varmvatten 55 Vid tappkran 50 Fig. 2 Dimensionering av tappvarmvattenflödet 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Antal lägenheter = Fastigheter utan VVC-system = Fastigheter med VVC-system Effekt (kw) 1.4 Dimensionering värme och ventilation Värmeväxlare ska dimensioneras så att fastighetens värmeeffektbehov kan tillgodoses vid den dimensionerande utomhustemperatur som gäller för ditt fjärrvärmesystem. Ibland kan andra driftfall än lägsta utomhustemperatur vara dimensionerande. Fjärrvärmesystem kan ha lokala klimatzoner som avviker från det normala för området. Dimensioneringen bör mot denna bakgrund alltid kontrolleras även för andra driftfall. En kritisk driftspunkt är vid brytpunkten. I figur 3 redovisas temperaturnivåer vid dimensionerande förhållanden för olika hustyper och system. Temperaturer i returledning gäller värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Fig. 3 Värmesystem i nya byggnader Ventilationssystem i nya byggnader Värmesystem i äldre byggnader byggda enligt SBN 67 eller tidigare Efter energieffektivisering Fjärrvärme framledning 100 C Fjärrvärme Framledning Returledning returledning i huset i huset <43 C 60 C 40 C 100 C <33 C 60 C 30 C 100 C <63 C 80 C 60 C 100 C <53 C 70 C 50 C 1.5 Reglersystem Systemen består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare och ställdon. Temperaturgivare och ställdon skall väljas utifrån hur snabba reglerförlopp som föreligger. Varmvattensystem och tilluftstemperaturreglering för ventilation kräver snabb reglering för att undvika temperaturpendlingar, värmereglering skall vara långsammare. Regulatorer skall injusteras efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens värmetröghet. Styrventilerna ska beräknas och dimensioneras för ventilauktoritet, d v s summan av tryckfall över rör, värmeväxlare och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt öppet läge. 1.6 Laststyrning Leverantören förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av värmeeffekt vid bristsituation. 5

6 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral 2.1 Omfattning av utrustning Principskiss (för detaljinformation för mätplats se fig. sid 9-10) Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen framgår av nedanstående tabell. Denna utrustning återfinns på översiktsbilden av en fjärrvärmecentral. Övergripande Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas Fjärrvärmekrets 1 Servisventiler Tillhandahålls 2 Filter Krav 3 Tryckmätare Krav 4 Temperaturvisning Rekommenderas 5 Värmeväxlare för värmeoch ventilationssystem Krav 6 Värmeväxlare för varmvatten Krav 7 Reglerventil värme- och ventilationssystem Krav 8 Reglerventil varmvatten Krav 9 Differenstrycksreglering Rekommenderas 10 Mätutrustning Tillhandahålls 11 Luftningsventil Krav 12 Avtappningsventil Krav Värmekrets 13 Cirkulationspump Krav 14 Expansionskärl Krav 15 Temperaturvisning Krav 16 Tryckmätare Rekommenderas 17 Säkerhetsventil Krav 18 Påfyllningsventil Krav 19 Filter Rekommenderas Varmvattenkrets 20 Säkerhetsventil Krav 21 VVC-pump Rekommenderas 22 Temperaturvisning Rekommenderas 23 Avtappningsventil Rekommenderas 24 Förbigång Rekommenderas 6

7 2.2 Utrustning för fjärrvärmekretsen All utrustning i fjärrvärmekretsen ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Anslutning mot fjärrvärme nätet ska ske med svetsning eller lödning. Förekommande gängförband ska tätas med teflontejp. 1 Servisventiler / Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Leverantören. Placeras lättåkomligt, 1,0-1,5 meter över golv samt märkes så de snabbt kan hittas i en nödsituation. Iaktta försiktighet vid svetsning eller lödning intill servisventiler så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrvärmecentralen placeras i annat utrymme än Leverantörens servisventiler ska avstängningsventiler i tilloppsoch returlening monteras. 2 Filter Maskvidden på filterinsatsen ska vara 0,6 mm. Filterinsatsen ska kunna tömmas utan att filtret behöver demonteras. Anslutningarna ska vara flänsade alternativt lödda eller svetsade. Renspolningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 meter över golv. Ledningsutlopp placeras så att spolning kan göras utan att övrig utrustning stänks ned, tex flödes- och temperaturgivare. 3 Tryckmätare 3-punktsmätning över filter samt returledning anordnas. Tryckmätare är avsedd för manuell avläsning av det primära trycket. Tryckmätaren ska vara graderad 0-2,5 MPa med anslutningsdimension DN1/2. Ventiler för 3-punktsmätning ska vara av typ nålventil. Tillåten dimension = DN10. Ventiler ska normalt vara stängda, öppnas vid avläsning. 4 Temperaturvisning Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer skall kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 5 6 Värmeväxlare Värmeväxlare ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i värmeväxlare ska på fjärrvärmesidan tåla systemets behandlade vatten. På varmvattensidan ska växlaren tåla syresatt vatten. 7 8 Reglersystem för värme & varmvattensystem Systemen består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. De givare som via en regulator styr ventilen ska ha en sådan tidskonstant så att regleringen blir stabil. För att få en bra varmvattenreglering krävs ställdon med kort tid för öppning och stängning och en snabb reglering. Varmvattentemperaturen får inte överstiga 65 C och temperaturpendling runt börvärdet bör ej överstiga ±5 C. Möjlighet till manuell inställning av ventil rekommenderas. 9 Differenstrycksreglering I de fall differenstrycket i nätet kan överstiga 0,8 MPa tillhandahåller Leverantören vid nyinstallation utrustning för differenstrycksreglering. Utrustningen monteras av kunden. 10 Mätutrustning/mätplats Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. 11 Luftningsventil Ventil med avledare monteras på högpunkten av fjärrvärmeledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 12 Avtappningsventil Ventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 2.3 Utrustning för värme- och ventilationskretsen 13 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är dimensionerat för, samt kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Tryckstyrd pump är att rekommendera. 14 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Det ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är avsäkrat för ( normalt PN 6-10). 15 Temperaturvisning Temperaturvisning, kan ske direkt med termometrar eller med givare. De ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 7

8 16 Tryckmätare Tryckmätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck för radiator-/ventilationskretsarna. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket, normalt 0-1,0 MPa, samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 17 Säkerhetsventil Ventilen ska öppna vid för högt tryck i systemet. Den monteras vid utgående obrutet stigande ledning från växlaren. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och växlaren. För öppna expansionssystem erfordras ej säkerhetsventil. 18 Påfyllningsventil Ventilen används för att fylla upp radiator- och ventilationssystemet med varmvatten så att rätt arbetstryck erhålls. Den består minst av en ventil och en backventil. 24 Förbigång (kriskoppling) Förbigången är avsedd att användas vid avstängning av varmvattensystemet. Kallvatten leds då in i varmvattenledningen och ger hela tiden vatten ut i systemet. Kopplingen består av en avstängningsventil och en backventil. Den monteras före avstängningsventilerna på kallrespektive varmvattenledningen. 2.5 Småhusinstallation För kunder med villaavtal gäller dessa anvisningar med följande undantag avseende utrustning på fjärrvärmesidan > 3-punktsmätning över filter samt returledning utgår > luftningsledning och avtappningsledningar utgår > mätplats inom FVC accepteras 19 Filter Filter rekommenderas i det sekundära systemet. 2.4 Utrustning för varmvattenkretsen 20 Säkerhetsventil & återströmningsskydd Säkerhetsventilen monteras i kallvattenledningen som går till vattenvärmaren och till backventil som återströmningsskydd. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och vattenvärmaren. 21 VVC-pump Pumpen ska vara anpassad för sin uppgift och klara den tryckklass som varmvattensystemet är dimensionerat för (normalt PN10). Materialet i pumpen ska tåla syresatt vatten. 22 Temperaturvisning Temperaturvisning, som endera kan ske direkt med termometer eller via givare i reglersystemet. 23 Avtappningsventil Ventilen monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avtappningsventiler ska vara försedda med ändproppar. Renblåsningsledning förses med kulventil och ändpropp och dras ned till 0,4 m över golv. 8

9 3. Mätutrustning/Mätplats Vid nyinstallation av fjärrvärmecentral bygger leverantören mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. Vid ombyggnad/byte av fjärrvärmecentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt i enlighet med nedan angivna anvisningar. Utlämning av flödesgivare eller passbit för flödesgivare och dykrör för temperaturgivare, kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning utförs av entreprenören senast 5 arbetsdagar innan installationen påbörjas. Rörinstallation/mätplats Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7m framför och 0,15m till vägg vid isolerad ledning. Konsoler placeras minst 0,2m från fläns. Leverantören Mätsträckan före skall respektive beredas fritt efter tillträde flödesgivare till fjärrvärmerummet, ska minst 3 vara omgångar 10 x DN nycklar respektive skall 5 överlämnas x DN, där DN till Leverantören. = flödesgivarens Om fri anslutningsdimension. passage till fjärrvärmecentralen Mätsträckan genom ska vara fastigheten fri från påstick, ej kan tillåtas tempgivare bör dörr etc direkt som kan utifrån störa till flödesprofilen. fjärrvärmecentralen anordnas. Fjärrvärmecentralen Flödesgivare och dykrör för utrustas temperaturgivare med: placeras så att > kabellängderna Belysning för till säker mätare avläsning begränsas av mätutrustning till max 3 meter. och instrument > Elinstallation/mätplats Golvbrunn. Tappställe för kall- och varmvatten Generellt rekommenderas för både nyinstallation och ombyggnad/byte ska > kundens Uttag för entreprenör 230 V växelström dra fram med 230 V, 1010A A säkring 2-polig plomberbar manöverbrytare till mätplatsen. I övrigt utför leverantör elinstallation. Mätsignalenhet För extern kommunikation med energimätare finns olika typer av mätsignalenheter, se vidare Tilläggstjänster på Teckenförklaring Mätutrustning/mätplats (sid 10) A. Plats för mätutrustning, i direkt anslutning till mätplatsen B. Flödesgivare* C. Dykrör/temperaturgivare* D. Manometer E. Termometer F. Smutsfilter, maskvidd max 0,6 mm G. Nålventil (DN10) / 3 punktsmätning H. Elmatning 230 VAC 10A separat avsäkrad och avslutad med 2-polig plomberbar manöverbrytare. Avlämnas i omedelbar närhet till flödesgivaren. Direkt på vägg eller i anslutning till mätplatsen. 1,5-1,8 m över golv. Kabeldragning och montage samt inkoppling av mätutrustning (integreringsverk, givare, kommunikationsutrustning) utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal I. Avstängningsventil monteras i direkt anslutning till mätsträckan. Utgör också leveransgräns vid nyinstalltion. J. Avtappare på båda sidor om avstängningsventil, efter flödesgivare - upp till DN 80 ska avtapparen vara DN 25 - över DN 80 ska avtapparen vara DN 40 K. Avluftning - monteras på höjdpunkt före fjärrvärmecentral L. Servisventil (utgör också leveransgräns vid ombyggnad, Fortum Värme-kund) * Tillhandahålls av Leverantören 9

10 Mätutrustning/mätplats Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare och ett integreringsverk samt eventuellt tillhörande mätartavla. Utrustningen dimensioneras utifrån era granskningshandlingar och tillhandahålls av Leverantören och förblir Leverantörens egendom. Antenn Plomberbar 230 VAC, 1-fas separat avsäkrad matning Leveransgräns vid ombyggnad Reserverad plats för mätutrustning A Leveransgräns vid nybyggnad D G H max 1,5 mög C-C F min 0,7 m fritt utrymme framför flödesgivaren ca 0,5 m C-C E L C B 5xDN 10xDN K K min 0,5 mög C-C Mätsträcka J (DN= mätarens dimension) Mätplats Kundanläggning I I 10

11 4. Så här uppnås fullgod kvalitet 4.1 Innan installationen påbörjas Projektering För fjärrvärmeledning inomhus gäller EN Fastighetens värmeeffekt- och temperaturbehov för värme, ventilation och varmvatten fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avseende fjärrvärmeleverans inhämtas av Leverantören. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrvärmecentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i din fjärrvärmecentral uppfyller dimensioneringskraven och att komponenterna fungerar optimalt ihop, bör leveran-tör av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. Till exempel genom CE märkning, certifiering ( P-märkning) enskilda tester, databeräkningar eller fullskaleprov. Val av rörmaterial Fjärrvärmesida (primärsida) Generellt gäller att tryckklass PN 16 för alla rör och ingående komponenter i en fjärrvärmecentral. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmeledningar och där förekommande komponenter. De beskriver reglerna för projektering och byggande. PN 10 rekommenderas på sekundärsidan. Val av komponenter Komponenter ska vara av material och tryckklass EN253 som erfordras i aktuellt system. Lämpliga material är stål, stålgjutgods och avzinkningshärdig mässing. Anslutningar inklusive eventuella packningar ska uppfylla krav i rörledningsnormer och i AFS Tryckkärl. Komponenterna ska monteras på ett sätt så att service och utbyte lätt kan ske. Val av växlare Växlare ska vara provade och utförda enligt standard SS-EN Tillverkare av värmeväxlare ska kunna redovisa att deras växlare uppfyller dessa krav. Kontrollen omfattar också att tillverkarens datadimensioneringsprogram överensstämmer med de tillverkade produkternas prestanda. Dimensioneringsprogrammen uppdateras, och har därför ett uppdateringsdatum angivet. Läs mer i Svensk Fjärrvärmes publikationer: > Handbok för värmeväxlare i fjärrvärmesystem FVF F: 107 > Provprogram för värmeväxlare FVF F: 109 Beställs via 4.2 Under installationen Svetsning Distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Leverantören. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Leverantörens fjärrvärmesystem (fjärrvärmesida) efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. Handlingar skickas till: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm I utrustning som monteras i anläggningen kan ingå material som tar skada av höga temperaturer. Det ska beaktas vid val av svetsmetod. Radiografering och/eller ultraljudprovning Leverantören har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Vid radiografering av svetsfog gäller att lägst betyg 3, (grön) utan rotfel enligt IIWYs femgradiga skala är godkänd. Beställaren är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. Presskopplingar Vid skarvning av rör/rördelar får presskopplingar användas upp till dimension CU 22 om de är dubbeltätande och testade enligt Svensk Fjärrvärmes anvisningar/krav på Statens Provningsanstalt, pressning och kalibrering av verktyg ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd skall kunden anmäla till Leverantören att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. Vid slutkontroll kontrolleras att: > installationen är provtryckt > egenkontroll via provtryckningsprotokoll > den färdiga installationen stämmer med granskningshandlingarna. > mätplatsen är byggd enl. bild och anvisningar på sid. 9 Om dessa moment är godkända så sker > inkoppling av fjärrvärmecentralen genom att servisventiler öppnas > funktionskontroll av styr och reglerutrustning. > driftsättning av mätutrustning 11

12 Som dokumentation av slutkontrollen upprättas ett protokoll över fel och brister. Dessa ska åtgärdas senast inom 1 månad. Fjärrvärmecentraler får aldrig driftsättas innan Leverantörens godkännande. Observera att 1 Servisventiler ska vara lätta att nå och lätta att manövrera (max höjd 1,5 m över golv) 2 Trepunktsmätningens returledning placeras före temperaturgivaren i flödesriktningen 3 Upphängning och konsoler ska sitta stadigt och ej stick ut 4 Luftningar och avtappningar är rätt placerade 4.3 Efter inkoppling av fjärrvärmecentralen Driftoptimering För att en fjärrvärmecentral skall fungera effektivt måste varmvatten och värmesystemen fungerar bra, detta kan kontrolleras på följande vis: Varmvattensystem > god tillgång till varmvatten och kort väntetid > utgående varmvatten skall inte pendla mer än ± 5 C runt börvärdet > vattentemperaturen i tappställen skall vara minst 50 och aldrig över 65 C > om VVC-system finns skall returtemperaturen till värmeväxlare skall inte understiga 50 C > för att undvika legionellatillväxt får det inte förekomma outnyttjade stickledningar med stillastående vatten. > Injustering av VVC-flöde med hänsyn till temperatur vid tappstället och i returledning till växlare Funktionskontroll När installationen är slutförd och injusterad bör fastighetsägaren låta genomföra en funktionskontroll och temperaturmätning för att bedöma att utlovade prestanda innehålls. De återfinns i de projekthandlingar som granskats av Leverantören. Följande bör kontrolleras: > Data för ingående komponenter > Vattenvärmarens temperaturer vid dimensionerande flöden > Kontroll av varmvattentemperaturens insvängning efter belastningsförändring > Värmeväxlarens prestanda vid aktuell värmelast. Växlartillverkaren bör tillhandahålla underlag för bedömning vid aktuellt driftfall > Anläggningens funktion kontrolleras vid lägsta utetemperatur, dominerande temperaturförhållanden samt vid mycket liten eller ingen last. Kontrollen sker vid olika tidpunkter > Kontroll av märkning enligt VVS AMA YT B15 > Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller kommentarer kring fjärrvärme och fastighetens värmesystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: Värmesystem > rätt och jämn temperatur i lägenheter och lokaler vid olika utomhustemperaturer > det skall inte förekomma oljud från radiatorventiler eller andra värmare Om brister föreligger kan följande åtgärder vara aktuella: > Kontroll och eventuell justering av P- och I-band för reglerutrustningen > Injustering av byggnadens värmesystem så att avsett temperaturfall i systemet uppnås 12

13 Kort för fjärrvärmecentral Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Uppvärmd yta: m 2 Uppvärmd yta: m 2 Transmission vid DUTn: Ventilation vid DUTn: kw kw Sannolikt vv-flöde: l/s Dimensionering diff. tryck vid DUT styrventiler MPa Fjärrvärmeinstallation avser: ombyggnad nyinstallation Återvinning: kw värmeeffekt Typ: Kopplingsprincip: parallell 2-stegs annan VVB RAD VENT Värmeväxlare fabrikat Typ/storlek Effekt, kw Temp VP, o C T/R Temp VS, o C T/R Flöde VP, m 3 /h Styrventiler fabrikat Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Tryckfall KPa Diff. trycksregl. Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Reglercentral fabrikat Typ Modell Principschema bifogas Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads råd och anvisningar för anslutning av fjärrvärme. Namn: Företag: Adress och telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: 13

14 Bilaga Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Ett flertal andra kopplingsprinciper kan väljas beroende på byggnadens eget värmesystem men även på lokala förutsättningar. Leverantören kan ge råd avseende kopplingsprinciper för andra fjärrvärmetillämpningar. 2. Så här utrustar du din fjärrvärmecentral Parallellkopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 14

15 Bilaga 2-stegskopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 15

16 Bilaga Fjärrvärmecentral med värmepump, effekt > 25% av värmebehovet EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme fram Värme retur VP Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten Denna kopplingsprincip kan användas då värmepumpens värmeeffekt överstiger 25 % av den totala värmeeffektbehov för värmekretsen. 16

17 Bilaga Fjärrvärmecentral med markvärme EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Fjärrvärme retur Mätplats enl. fig. sid. 10 Värme retur Markv. fram Markv. retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 17

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1, 2005-11-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE...3 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING... 3 1.1 SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING... 3 1.2 SYSTEM

Läs mer

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen

Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Fjärrvärmerummet... 4 2.1 Utformning... 4 2.1.1 Placering, tillträde, storlek och arbetsmiljö... 4 2.1.2 Elförsörjning...

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

om hur du blir fjärrvärmeklok

om hur du blir fjärrvärmeklok om hur du blir fjärrvärmeklok Välkommen Vi har uppmärksammat ett behov av en lättfattlig beskrivning om hur fjärrvärme fungerar, samt om hur man väljer en fjärrvärmecentral med rätt utrustning och dimensionering.

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 1(12) Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(12) Komponentförteckning-

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737 Mini/Mini ECO/Mini XL H737 DOC-1190 Rev:2010-12-06 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produkt översikt Mini/Mini

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Driftinstruktion Mini City Indirekt

Driftinstruktion Mini City Indirekt Mini City Indirekt DOC-1100 Rev:2011-04-19 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produktöversikt... 5 2 er... 6

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 Sammanfattning Värmebehovet för uppvärmning av en

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer