ORDNINGSREGLER. Forsmarks skola Möjligheternas och valfrihetens skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER. Forsmarks skola Möjligheternas och valfrihetens skola 2013-2014"

Transkript

1 Forsmarks skola Möjligheternas och valfrihetens skola ORDNINGSREGLER Antagen vid skolkonferens ; uppdaterad ; ;

2 ORDNINGSREGLER "Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar." På Forsmarks skola ska alla trivas och må bra. Här bryr vi oss om varandra. Alla ska känna sig respekterade. På Forsmarks skola ska alla elever blir uppmärksammade, sedda och bekräftade. Det dagliga arbetet ska genomsyras av respekt för den enskilda individen och baseras på den värdegrund som anges i gymnasieskolans läroplan. Säkerhet, trygghet och arbetsro ska råda i skolan. Ett demokratiskt och solidariskt förhållningssätt ska prägla arbetet. Ordningsreglerna 1 ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan. Ordningsreglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå till, och känna en glädje i att vara där. Allmänna ordningsregler En elev från Forsmarks skola uppträder alltid respektfullt, hövligt och med ödmjukhet. Du förväntas värna om skolans miljö och närmiljö och vara rädd om skolans egendom. Det innebär att det inte är tillåtet att klottra, skräpa ned eller på andra sätt förstöra skolans egendom. I klassrummet har alla ett ansvar att se till att det är undanplockat och att personliga saker läggs i antingen skåpen eller i elevfacken samt att stolarna är uppställda och fönstren stängda. I uppehållsrummen och i köket ska det vara undanplockat. Eventuella muggar som är kvarlämnade tas om hand och får lösas ut. Eventuella matlådor ska förvaras i kylen och tas med hem när ni går för dagen. Sofforna i uppehållsrummen är till för alla elever och ska inte användas som sovplats. Om du är skyldig till skadegörelse på skolan kan du bli ersättningsskyldig i form av direkt ekonomiskt krav eller i form av återställningsarbete vilket kan innebära att städa upp efter sig och reparera eventuell skada. Grov skadegörelse och stölder polisanmäls. Det råder rökförbud i skolans lokaler och på skolgården. Rökning får endast ske på angiven plats utanför skolgården. Elevskåp Du får låna ett elevskåp där du kan förvara dina personliga tillhörigheter och ditt skolmaterial under terminstid. Skolan tar inget ansvar för det som förvaras i skåpet. Varje enskild elev/vårdnadshavare får själv ta ansvar för att, via sitt försäkringsbolag, informera sig om vilka regler som gäller för deras hemförsäkring i händelse av stöld ur elevskåpet. I skåpet får inte förvaras något som inte tillhör dig. Av säkerhetsskäl får skolan öppna ditt elevskåp även om du ej är närvarande 2 ; det gäller till 1 Ordningsreglerna för Forsmarks skola grundar sig på bestämmelserna i Skollag (2010:800), förarbetet Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/2010: 165 samt Gymnasieförordning (2010:2039). 2 Skolverket hänvisar till proposition 2006/07:69 elevskåp bör kunna genomsökas om det finns anledning att tro att ett föremål som används störande eller utgör en fara för säkerheten på skolan har placerats där. Dessa utrymmen anses inte som privata utan har vanligtvis ställts till elevernas förfogande för förvaring av böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. För att kunna genomsöka denna typ av förvaringsutrymmen måste dock eleverna på ett tydligt sätt få klart för sig vilka regler som gäller för användningen av skåpen och att skolledningen förfogar över dubblettnycklar, se JO 1988/89 s. 352 och JO:s beslut den 1 mars 1991, dnr

3 exempel vid läckage ur skåpet, rök, dålig lukt etc. Två av skolans personal ska vara närvarande och du kommer att informeras. Innehållet i skåpet tas om hand. Vid misstanke om att skåpet används i samband med brott för förvaring, kan polisen genomföra husrannsakan i skåpet d.v.s. öppna det för kontroll även i din frånvaro. Skador på skåpet skall omedelbart rapporteras till kansliet. Vid händelse av borttappad nyckel och skåpet behöver öppnas ska du kontakta kansliet. Skåp som vid läsårets slut inte är tömda öppnas och tömmes av skolan. Innehållet omhändertas för förvaring längst ett år. Oro och stök i klassrummet Du ska komma i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter, vara väl förberedd och ha med nödvändigt arbetsmaterial. Arbetsro ska finnas i klassrummen. Tillsägelser ska respekteras. Om en elev stör undervisningen, har läraren vissa disciplinära befogenheter. Läraren ska uppmana eleven att ändra sig och kan visa ut henne eller honom från klassrummet. Det samma gäller om en elev sover på lektionen. En elev som är utvisad från lektionen eller sover på lektionen får ogiltig frånvaro. Om du vill delta i en lektion och inte läser kursen, ska läraren samtycka med att du deltar. Omhändertagande av föremål Enligt skollagen får rektor och lärare omhänderta föremål från en elev, som används på ett störande sätt i skolan eller som kan utgöra en fara för säkerheten. 3 Rektor/lärare kan bara uppmana eleven att lämna ifrån sig det störande eller farliga föremålet. Att genomsöka kläder, väskor och dylikt är inte tillåtet. Föremål som använts på ett sådant sätt att de stört ordningen i skolan och omhändertagits tillfälligt, återlämnas normalt vid lektionens slut. Om ett föremål som har omhändertagits inte återlämnas senast vid lektionens slut ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt av den som genomfört omhändertagandet. Om en elev vägrar att lämna ifrån sig ett olagligt föremål ska polisen kontaktas. Olagliga föremål (exempelvis vapen, alkohol) som omhändertagits ska skyndsamt polisanmälas. Rektor får öppna elevskåp (se ovan) om misstanke finns att farliga och/eller olagliga föremål finns där. Eventuella väskor som förvaras i skåpen får dock inte öppnas. Slagsmål och bråk På Forsmarks skola ska alla behandlas med respekt. Om en situation med t.ex. slagsmål, ändå uppstår ska skolans personal ingripa. Om det inte går att samtala med eleverna i den akuta situationen får läraren, för att stoppa misshandel av en person eller förstörelse av egendom, handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt den så kallade nödvärnsrätten. Kränkning och mobbning Om personal eller elever upptäcker att någon blir kränkt eller mobbad eller om elev själv känner sig utsatt ska detta anmälas till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt med hjälp av berörd mentor/personal. I vissa fall ska socialtjänsten kontaktas. Om misstanke om brott föreligger kan polisanmälan göras (se Likabehandlingsplan). 3 Omhändertagande av föremål: 5 kap. 22 och 23 skollagen. Bestämmelsen är också tillämplig vid inslag som är en del av utbildningen men som bedrivs utanför skolområdet, till exempel vid skolresor, museibesök och friluftsdagar. 3

4 Prov och redovisningar För att en elev ska få betyg i en kurs krävs alltid en mängd obligatoriska redovisningar och en kurs omfattar alltid olika typer av redovisningar. Samtliga redovisningar, såsom: inlämningsuppgifter, läxförhör, lektionsprestationer, lektionsdiskussioner prov, laborationsredogörelser, laborationsrapporter, seminarier, och uppsatser samt andra typer av redovisningar ska alltid, vid rätt tillfällen, vara utförda för att man ska ha goda möjligheter till höga betyg på en kurs. Dessa redovisningar sker oftast vid bestämda tillfällen. En elev som av någon anledning ej kan delta vid ett prov eller annan redovisning, kan inte kräva att få göra om provet/redovisningen vid annat tillfälle. Undervisande lärare bedömer vid kursens slutdatum om det samlade betygsunderlaget räcker för betygssättning. För elevarbeten som ej lämnas in i tid kan bedömningen påverkas. Att bara redovisa skriftliga prov är normalt inte tillräckligt som betygsunderlag. Ej godkända redovisningar ska i samråd med lärare kompletteras så snart som möjligt. Vid behov anordnas stödundervisning (se nedan). Prov ska planeras in av läraren (gärna i samråd med eleverna) i början på terminen. Normalt ska det inte vara mer än två prov per vecka för en elev. Om prov läggs in utanför skrivschemat ska det ske minst två veckor i förväg och alltid i samråd med eleverna. Betyg och F-varningar Betyg sätts på uppvisade kunskaper. Betyg sätts inte på närvaro eller frånvaro. Det får alltså aldrig finnas någon procentsats för närvaro, under eller över vilken du inte skulle kunna ha rätt till betyg. Om läraren på grund av frånvaro saknar underlag för bedömning av dina kunskaper, ska betyg inte sättas (GyF 7 kap. 3 ; 15 kap. 27 skollagen 2010:800). Exakt när underlag saknas på grund av elevs frånvaro kan bara den enskilda läraren avgöra. Det kan dock aldrig vara tal om några fasta procentgränser. Eleven ska vara medveten om sin studieprestation under hela kursen. Detta är ett delat ansvar mellan lärare och elev. F-varning bör lämnas i tid, så att eleven har tid att förbättra sitt resultat och kan lämnas såväl muntligt som skriftligt. Stödundervisning och åtgärdsprogram Om det kan befaras att du inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om du av andra skäl behöver särskilt stöd ska stödundervisning ges. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Fusk och plagiat Att plagiera innebär att någon imiterar eller kopierar någon annans arbete och framställer materialet som sitt eget. Det innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av uppsatser mm. från Internet eller andra källor för att lämna in i ditt eget namn. Exempel på fusk kan vara att använda otillåtna hjälpmedel; att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle eller examination; att hitta på falska uppgifter; att låta någon annan skriva ens arbete och otillåtet samarbete mellan elever vid prov och individuella inlämningsuppgifter. 4

5 Åtgärder vid upptäckt av fusk och plagiat: 1. Läraren talar med eleven 2. Aktuell uppgift/prov räknas som icke godkänd 3. Skolledning samt mentor informeras 4. Vårdnadshavare informeras av skolledning eller mentor 5. Rektor kallar elev alternativt elev och vårdnadshavare till samtal. Punkt 1 till och med 3 genomförs alltid. I samråd med berörda lärare beslutar rektor från fall till fall om punkt 4 och 5 ska genomföras. Det är läraren som avgör om uppgiften eller provet ska göras om. Sjukanmälan och frånvaro Sjukanmälan Sjukanmälan görs via telefon till frånvarohanteringen i Skola24, telefonnummer: , senast Sjukanmälan registrerad före kl gäller frånvaro samma dag. Frånvaro räknas som ogiltig fram tills du anmäler dig. Bor du i elevboendet kan du få besök av personal om du är sjuk och om det behövs kontaktas även skolhälsovården. Om du är sjukanmäld kan skolan be dig att lämna in ett sjukintyg. Det får du från en läkare eller sjuksköterska på t.ex. vårdcentralen. Om du inte lämnar in ett sjukintyg räknas det som ogiltig frånvaro. CSN Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera elever med otillåten frånvaro som är mer än några enstaka timmar och som sker vid upprepade tillfällen. All frånvaro följs upp. Vid upprepad otillåten frånvaro (ca två gånger under en 30 dagars period) kontaktas CSN som då gör en prövning om rätt till studiehjälp. I studiehjälpen ingår studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Dina vårdnadshavare kontaktas och om du bor i elevboendet kan du mista din Internetuppkoppling i boendet under en viss tidsperiod (normalt en vecka per tillfälle). Skola24 Forsmark skola använder ett webbaserat system, Skola24, för registrering av elevfrånvaro. I Skola24 noterar din lärare om du är frånvarande. Har du anmält dig sjuk eller tagit ledigt så finns även detta med. Din vårdnadshavare kan via detta system ansöka om konto för att kunna ta del av din frånvaro. Anhörig (t.ex. förälder) till myndig elev har möjlighet att ansöka om konto till Skola24. Berörd elev måste då ge sitt godkännande. Ledighet Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda en blankett som du hämtar på kansliet eller laddar hem och skriver ut själv. Blanketten ska sedan fyllas i av dig och signeras av respektive lärare före ansökan. Ansökan ska lämnas till din mentor senast en vecka före önskad ledighet. Mentor beslutar om ledighet upp till och med tre skoldagar, därefter sker beslut av rektor. Om du vill ansöka om längre ledighet t.ex. vid vissa resor, i samband med familjehögtider eller religiösa högtider, görs 5

6 en samlad bedömning av din situation innan ledigheten kan godkännas. Därför måste ansökan lämnas in i god tid före önskad ledighet. Sena ankomster Du förväntas komma i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter, vara väl förberedd och ha med nödvändigt arbetsmaterial. Kränkande behandling Skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (se vidare Likabehandlingsplanen). Yttrandefriheten, dvs. rätten att få uttrycka vad man känner och tycker i tal och skrift kan begränsas genom lag, exempelvis när det gäller hets mot folkgrupp. En kränkande behandling kan utgöra brott enligt brottsbalken. Exempel på kränkande som kan utgöra brott enligt brottsbalken är misshandel, olaga hot, tvång, ofredande, trakasserier, förtal, sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp. Vid den straffrättsliga bedömningen ses det som en försvårande omständighet ifall motivet varit att kränka en person på grund av etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Forsmarks skola och personalen på skolan har en skyldighet att agera om det kommer fram att elever uttrycker åsikter som kan anses vara hets mot folkgrupp, trakasserier och annan kränkande behandling. Om åsikten innebär hets mot folkgrupp kan skolan också göra en polisanmälan. På Forsmarks skola gäller de regler som gäller för samhället i övrigt. 4 Märken och symboler Märken och symboler som kan bedömas riskera att störa ordningen på skolan genom bråk mellan eleverna eller om diskussioner om märkena tar orimligt mycket lektionstid i anspråk, kommer beslut att tas i det konkreta fallet att förbjuda eleverna att bära märkena synliga i skolan. Detsamma gäller om märkena bedöms kränka personal och elever eller för att de uttrycker ett budskap som kan innebära hets mot folkgrupp. Flygblad och affischer Skolan har rätt att förhindra spridning spridning av flygblad på skolan med hänvisning till ordningen. Disciplinära åtgärder Elev som uppenbart bryter mot någon av ordningsreglerna kommer att behandlas i extra klasskonferens. Upprepas förseelsen kontaktar mentorn hemmet. Tänk på att ditt uppträdande bra som mindre bra kan påverka möjligheterna att få FKA:s premium och att delta i studieresan (se vidare Regler och villkor för studieresa). 1. Om en elev i en kommunal gymnasieskola har begått en mindre förseelse eller uppträtt olämpligt, ska läraren uppmana henne eller honom att ändra sitt uppförande. Om eleven inte bättrar sig ska läraren försöka utreda orsaken till beteendet. Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående undervisningspass. 4 Skolverket, 2006;

7 2. Som det framgår ovan ska rektor om en elev har gjort sig skyldig till upprepade förseelser, fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse försöka utreda orsaken till beteendet. 3. Vid behov ska företrädare för elevvården medverka vid utredningen. Med ledning av vad som framkommit vid utredningen ska rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får tilldela eleven en skriftlig varning. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap ska vårdnadshavarna snarast underrättas om sådana åtgärder. 4. Om syftet med åtgärderna inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven under vissa omständigheter stängas av från undervisningen. Skolan har möjlighet att vid mycket allvarliga situationer, till exempel i de fall eleven utgör en påtaglig säkerhetsrisk för andra elever och personal, avskilja en elev för en längre eller kortare tid. Avstängningen eller förvisningen ska vara tidsbestämd och kan alltså inte gälla tills vidare. 5 Avstängning helt eller delvis kan ske under högst två veckor av terminen. Förvisning från kommunal skola kan ske under högst tre terminer utöver den termin då beslutet meddelades. 6 5 Skolverkets beslut , dnr :2856. Skolverkets beslut den 30 juni 2005, dnr : kap, Skollag (2010:800) 7

8 LITTERATUR Arbetsmiljöverket. Allmänna råd om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:284) Föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) DO, BEO & Skolinspektionen. (2009). Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan. Integrations- och jämställdhetsdepartementet. (2009). Diskrimineringslag, SFS 2008:567. Justitiedepartementet L5. (2009). Brottsbalk (1962:700) JämO., DO., HO., HomO. & BEO. (2008). Förebygga diskriminering och främja lika behandling i skolan. Stockholm. Myndigheten för skolutveckling. (2003). Olikas lika värde om arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Stockholm: Liber. Rimsten, Olle. (2008). Skoljuridik, Norstedts juridik. Socialstyrelsen. (2001). Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) Skolverket (2006). Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö. Skolverket. (2009). För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Stockholm Skolverket. Skolverkets beslut , dnr :2856. Skolverkets beslut den 30 juni 2005, dnr :734. Skolans arbetsmiljöarbete (SKOLFS 2004:13) Utbildningsdepartementet. Gymnasieförordning (2010:2039). Proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144). Skollag (2010:800). 8

ORDNINGSREGLER

ORDNINGSREGLER ORDNINGSREGLER 2010-2011 ORDNINGSREGLER "Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar.

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar. C:\Users\es600\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IHBAJS3W\Trygghet och studiero (3).docx Köping4000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Datum Barn & Utbildning 2014-07-02 Lars

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över ordningsreglerna vid Ahlafors Fria Skola Vad kännetecknar goda ordningsregler? Utdrag ur skollagen (2010: 800) 5 kap. Trygghet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER PÅ HAGANÄSSKOLAN

ORDNINGSREGLER PÅ HAGANÄSSKOLAN ORDNINGSREGLER PÅ HAGANÄSSKOLAN Enligt skollagens 5 kapitlet 5 Trygghet och studiero ska alla gymnasieskolor ha ordningsregler. 5 Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan

Läs mer

Ordningsregler för Anders Ljungstedts gymnasium läsåret 2019/2020

Ordningsregler för Anders Ljungstedts gymnasium läsåret 2019/2020 1 () Utbildningsförvaltningen Anders Ljungstedts gymnasium Skolledningen 2019-06-17 Ordningsregler för Anders Ljungstedts gymnasium läsåret 2019/2020 Originalversion: Läsårsversion beslutad: Reviderat

Läs mer

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö PM 1 (8) Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra

Läs mer

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll - 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 ), - arbetsmiljö (3 och 4 ), - ordningsregler (5 ), - disciplinära

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser

Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser Reviderad 2007-08-15 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Utbildningskontoret. Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

Utbildningskontoret. Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero Utbildningskontoret Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero INNEHÅLL Riktlinjer... 4 Ansvar på olika nivåer... 5 Rättigheter och förväntningar...6 Befogenheter... 7 Möjliga åtgärder grundskola...8

Läs mer

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2016-01-19 Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Ordningsregler för Prästavångsskolan

Ordningsregler för Prästavångsskolan Ordningsregler för Prästavångsskolan med stöd av skollagens 5 kap. - Trygghet och studiero Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Uppdaterad 2014-10-09 Ordningsregler för Prästavångsskolan Jag ger mig

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015-08-28 Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Skurups Kommun Inledning Denna skrift, som innehåller en policy och en handlingsplan, omfattar både elever och personal och ska

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision:

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Fastställt 2016 08-24 Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Tillsammans är vi bra! Kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet! Mår vi bra så gör

Läs mer

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan Reviderade 20160808 Ordningsregler vid Bessemerskolan Information om dessa ordningsregler Information om skolans ordningsregler lämnas till såväl föräldrar (ansvarig är rektor) som till elever (ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömstiernaskolan

Likabehandlingsplan Strömstiernaskolan Likabehandlingsplan Strömstiernaskolan 2017 1 Likabehandlingsplan 1. Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns för att Strömstiernaskolans elever ska veta att ingen elev ska acceptera

Läs mer

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder de får

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1

Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1 Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av alkohol/droger 1 Vid misstanke om alkohol- och/eller drogmissbruk hos elev kontaktas rektor. Vårdnadshavarna (om omyndig elev) kontaktas.

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad Ordningsregler vid Att gå i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl accepterat din gymnasieplats är närvaron obligatorisk. Det är skolans ansvar att se till att en kontakt upprättas mellan skola och

Läs mer

Så ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet

Så ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet Så ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet Information till dig som är vårdnadshavare för en elev som går på kommunal gymnasieskola i Haninge. Om samarbete, ansvar, trygghet och vad du som

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Vuxenutbildningen Hjo Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen Läsår 2016/2017 Fastställd juni 2016 av Skolledning Personal Lagråd Upprättad:

Läs mer

Ordningsregler Önnestad skola F - 9

Ordningsregler Önnestad skola F - 9 Ordningsregler Önnestad skola F - 9 På vår skola visar vi varandra hänsyn och respekt under hela arbetsdagen. Som elev ska du: Komma i tid till lektioner och ha med dig det material som behövs. Respektera

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1: Styrdokument

Bilaga 1: Styrdokument 1 : 1 Bilaga 1: Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr11 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

Läs mer

HANTERING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER I UNDERVISNINGEN VID LUNDSBERGS SKOLA

HANTERING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER I UNDERVISNINGEN VID LUNDSBERGS SKOLA HANTERING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER I UNDERVISNINGEN VID LUNDSBERGS SKOLA Läsåret 2018/2019 I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningen Herrgårdsgymnasiet Läsår

Barn och utbildningsförvaltningen Herrgårdsgymnasiet Läsår Skolans ordningsregler Herrgårdsgymnasiet är en arbetsplats för elever och personal och i enlighet med skollagen ska varje skola ha ordningsregler. Dessa regler ska ses som ett uttryck för en bredare och

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 1 (2) Ärende 12 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-19 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero Dnr: UN 17/052 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Får läraren lov att ta mina grejer? Om trygghet och studiero i Helsingborgs stads skolor.

Får läraren lov att ta mina grejer? Om trygghet och studiero i Helsingborgs stads skolor. Får läraren lov att ta mina grejer? Om trygghet och studiero i Helsingborgs stads skolor. 1 Visste du att... Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Det är

Läs mer

1. Alla på skolan visar respekt mot varandra. Vi använder inte våld, hot, svordomar och kränkande uttryck.

1. Alla på skolan visar respekt mot varandra. Vi använder inte våld, hot, svordomar och kränkande uttryck. ORDNINGSREGLER FÖR ENSKEDE SKOLA 2008 Våra ordningsregler bygger på innehållet i skolans arbetsplan, likabehandlingsplan, Lpo94, skollagen och arbetsmiljölagen. I skolan gäller samma lagar och värderingar

Läs mer

Nolskolans Värdegrund

Nolskolans Värdegrund Nolskolans Värdegrund På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T står för Trygghet,

Läs mer

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Likabehandlingsplan för Eksjö gymnasium justerad 060829 Definitioner av nyckelbegrepp Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i skolan

Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i skolan Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i skolan Information för dig med barn i grundskola eller förskoleklass i Haninges kommunala skolor. Om samarbete, ansvar, trygghet och vad du kan göra för att ditt

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel Barn och elever känner sig trygga hos oss. Det här gör vi för att ge ditt barn trygghet och studiero. Vet du om att det finns en likabehandlingsplan i ditt barns skola? Du som vårdnadshavare är viktig

Läs mer

Likabehandlingsplan Borås folkhögskola

Likabehandlingsplan Borås folkhögskola Likabehandlingsplan Borås folkhögskola Likabehandlingsplan och handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Skolans mål Alla ska känna sig trygga på Borås folkhögskola; ingen skall

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Välkommen till Trollbodaskolan!

Välkommen till Trollbodaskolan! Policydokument Sida 1 (4) Läsår 2018/2019 Välkommen till! Förväntansdokument föräldrar Med detta förväntansdokument hälsar vi dig välkommen till oss på. Skolans verksamhet har två övergripande mål som

Läs mer

Ordningsregler vid Bessemerskolan läsåret 2019/2020

Ordningsregler vid Bessemerskolan läsåret 2019/2020 Sidan 1(5) Reviderad 2019-08-14 Rektor Eva Aronsson Ordningsregler vid Bessemerskolan läsåret 2019/2020 Välkommen till Bessemerskolan! Från och med nu är Du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö.

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för

Läs mer

Torslunda skola. Ordningsregler

Torslunda skola. Ordningsregler Torslunda skola Ordningsregler Läsåret 2017-2018 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

På Rönnowskolan råder nolltolerans när det gäller kränkningar och överträdelser mot skolans demokratiska värdegrund.

På Rönnowskolan råder nolltolerans när det gäller kränkningar och överträdelser mot skolans demokratiska värdegrund. Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Handlingsplan - 17/18 Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan - 17/18 Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan - 17/18 Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor... 1 Inledning...

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola

Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola Dnr: 31/2017 Fastställd av: Rektor 2017-03-31, reviderad 2018-04-26 Innehåll Regelverk för disciplin- och avskiljandeärenden vid

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola För alla elevers trygghet, trivsel, lika rättigheter och möjligheter Inom Vuxenutbildningen/Karlsborgs Gymnasieskola ska vi förebygga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola

Likabehandlingsplan. (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola Likabehandlingsplan (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola Vt. 2010 Ht 2011 1 Övergripande mål och syfte Rösegårdsskolans vision

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Likabehandlingsplan Resursskolan Tinnerbäcken läsåret 16/17

Likabehandlingsplan Resursskolan Tinnerbäcken läsåret 16/17 Vision: Resursskolorna har visionen där alla har rätt att lyckas. Vi arbetar efter den visionen på följande sätt: skolnärvaro maximalt lärande likvärdiga möjligheter lust och engagemang Rektor ansvarar

Läs mer

Rutin vid frånvaro gymnasiet

Rutin vid frånvaro gymnasiet FÖRSLAG 2018-11-13 Bilaga XX Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-11 Rutin vid frånvaro gymnasiet Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: 143.2018 Beslutande: Barn- och utbildningsnämnden Gäller fr.o.m. 2019-01-01

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2010-2011 Inledning Nedan följer en kortfattad version av Forsmarks skolas likabehandlingsplan. En utförligare version med fylligare lagtextbakgrund, kartläggning m.m. finns på skolans

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018

Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018 Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018 Innehållsförteckning Årlig plan för att främja likabehandling samt

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901 DE LA GARDIEGYMNASIET handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Antagen av Skolledning 20150901 handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland elever på dlg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

HEDÄNGSKOLANS RAMVERK

HEDÄNGSKOLANS RAMVERK HEDÄNGSKOLANS RAMVERK Ni kan förvänta er av skolan: Att vi visar respekt för våra elever och finns till hands när behov av hjälp och stöd uppstår Att vi strävar efter att möta varje elev på dess kunskapsnivå

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM LÄSÅRET 2016/2017 Planen utgår från lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, enligt 6 kap. skollag 2010:800 samt kommunens

Läs mer

Mobiltelefonpolicy Nossebro 6-9 skola

Mobiltelefonpolicy Nossebro 6-9 skola Mobiltelefonpolicy Nossebro 6-9 skola Dokumenttyp Policy Fastställd 2015-10-26 74 Senast reviderad Detta dokument gäller för Utbildningsförvaltningen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Rektor Diarienummer

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 1 (8) Nämndsekreterare Rutin för avstängning av elev Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2019 2020 2019-09-01 Innehållsförteckning Innehåll 1. Innehållsförteckning. 2. Vad säger lagen?... a. Utgångspunkter.. b. Vad säger

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot droger på. Falkenbergs Gymnasieskola. 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7

HANDLINGSPLAN. mot droger på. Falkenbergs Gymnasieskola. 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa och

Läs mer

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Det är även en rättssäkerhetsfråga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg, 2019/2020 Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Inledning

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Prins Wilhelmgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prins Wilhelmgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Prins Wilhelmgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/17 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hela verksamheten genomsyras av vår gemensamma värdegrund samt den Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Hela verksamheten genomsyras av vår gemensamma värdegrund samt den Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Under läsåret 2013-2014 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna. Tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetades en gemensam värdegrund för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer