Skattenyheter Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattenyheter 2015. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll 1 FYSISKA PERSONER MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER SINK- SKATT NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG RUT- OCH ROT-SKATTEAVDRAG UTHYRNING AV PRIVATBOSTAD KAPITAL ARV, GÅVA OCH FÖRMÖGENHETSBESKATTNING KAPITALVINSTBESKATTNING AV PRIVATBOSTÄDER KAPITALVINST VID FÖRSÄLJNING AV AKTIER SKATTEAVDRAG OCH KONTROLLUPPGIFT FÖR RÄNTA KAPITALFÖRSÄKRING INVESTERINGSSPARKONTO NÄRINGSVERKSAMHET AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND KORREKTA UPPGIFTER I FAKTUROR DIREKTAVSKRIVNINGAR AV INVENTARIER REPRESENTATIONSAVDRAGET PENSIONSFÖRSÄKRINGAR UNDANTAG FRÅN KASSAREGISTER ENSKILDA NÄRINGSIDKARE Förvärvskällor Lön till barn och barnbarn Räntefördelning Expansionsmedel Förlust i enskild firma får göra avdrag med 70 % AKTIEBOLAG Försenade årsredovisningar till Bolagsverket Upprättande av Årsredovisning enligt K Övergång till K Årsredovisning i mindre aktiebolag - K Skalbolagsdeklaration Aktiekapital HANDELSBOLAG Räntefördelning Expansionsmedel Regler om kapitalbeskattning på andelar i HB inom företagssektorn FÅMANSBOLAG Tantiem Utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar Kapitalvinster vid försäljning Takregeln utvidgas gällande kapitalvinst vid utdelningar ANSTÄLLDA ARBETSGIVARAVGIFTER RÄNTEFRIA LÅN TILL ANSTÄLLDA KOSTFÖRMÅN TRAKTAMENTEN 2014 OCH SKATTEFRIA GÅVOR TILL ANSTÄLLDA ÅR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BILFÖRMÅN EXEMPEL PÅ ETT FÖRMÅNSPAKET MERVÄRDESSKATT HELÅRSMOMS FRIVILLIGT MOMSINTRÄDE FASTIGHETER OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN... 27

2 5.4 AVDRAGSRÄTT FÖR MOMS GÄLLANDE FÖRSKOTT OCH Á CONTON RESTAURANGMOMSEN SÄNKT IMPORTMOMS FASTIGHETSBESKATTNING ÖVRIGT FYLLNADSINBETALNING SAMT RÄNTA PÅ SKATTEKONTOT FÖRSENINGSAVGIFTER SKATTEFÖRFARANDELAGEN... 31

3 3 1 Fysiska personer 1.1 Milersättning i tjänsten Egen bil: 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil: Diesel 6,50 kr/mil Diesel 6,50 kr/mil Bensin 9,50 kr/mil Bensin 9,50 kr/mil Överstigande belopp blir skattepliktiga och belastas med arbetsgivaravgift. 1.2 Avdrag för resor med bil till och från arbetet Avdrag för bilkostnader vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen medges oavsett körsträcka med 18,50 kr för egen bil under år 2014 och De som kör tjänstebil får göra avdrag till och från arbetet med 9,50 kr/mil för bensin och 6,50 kr/mil för diesel. From inkomståret 2012 är det bara kostnaden som överstiger kr som är avdragsgill. 1.3 Grundavdrag och brytpunkter för löner För inkomståret 2015 är prisbasbeloppet bestämt till kr. Grundavdraget för löner ligger numera i intervallet mellan kr och kr. Nedre skiktgränsen för beskattningsbar inkomst uppgår till kr, vilket innebär att det ej utgår statlig inkomstskatt under detta belopp. Utöver dessa skiktgränser tillkommer grundavdraget, och de faktiska brytpunkterna för intjänad lön blir då följande: Statlig skatt % % % Ränteutgifter får dras av fullt ut mot ränteinkomster. Uppstår underskott beaktas detta genom en 30-procentig skattereduktion från övriga skatter. Ränteutgifter överstigande kr är endast avdragsgilla till 70 % och sänker således övriga skatter med enbart 21 %. Högsta pensionsgrundande inkomsten för inkomståret 2015, respektive kr kr (8,07 inkomstbasbelopp)

4 4 Skattenyheter SINK- skatt För fysiska personer som är bosatta utomlands som beskattas för sina tjänsteinkomster i Sverige. Det finns förenklad beskattning och omfattas då av de så kallade SINK-reglerna. Skattesatsen uppgår sedan januari 2014 till 20 procent. 1.5 Näringsidkares pensionssparavdrag Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i enskild firma, enkelt bolag, i handels-, eller kommanditbolag får göra s.k. pensionssparavdrag i näringsverksamheten. Med pensionssparavdrag menas premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton. För att få avdrag krävs att den skattskyldige äger försäkringen och att han själv betalar premien. Betalningen för pensionsförsäkringen skall bokföras som ett kapitaluttag ur firman. Uttaget hänförs, enligt SKV, till den period under vilken det har gjorts. Avdraget för premien för pensionsförsäkringen respektive inbetalningen på pensionssparkontot hänförs då till det år då premien eller insättningen har gjorts. En premie anses betald den dag betalningen skett i försäkringsbolagets kassa eller i post- eller bankkassa. En premie anses också betald den dag gireringsuppdrag belastat aktuellt girokonto eller då check eller annat betalningsmedel inkommit till försäkringsbolagets huvudkontor. 1.6 RUT- och ROT-skatteavdrag Fysiska personer som köper hushållstjänster får en skattereduktion med 50 % av utgiften, dock högst med kr per år. För att kunna få avdrag med kr krävs att du har en årlig inkomst och därtill en inkomstskatt på minimum kr. Ytterligare ett krav är att den sökande måste ha fyllt 18 år under beskattningsåret. Det hushållsarbete som omfattas av skattereduktionen, s k RUT-avdrag är bl. a städning eller annat rengöringsarbete, vård av kläder (t ex strykning, lagning och skoputsning) och hemtextilier samt matlagning (t.ex. grillning i trädgården). Matlagning innefattar dock inte avhämtning eller catering. Skatteverket har under 2012 tagit ställning till att det endast gäller om kocken använder hushållets egna varor, dvs kocken får inte medtaga råvaror eller tillbehör. Även en bartender som blandar drinkar i hemmet omfattas men får heller ej medtaga råvaror eller tillbehör. RUT-avdraget innefattar även barnpassning innefattande läxhjälp. En förutsättning för reduktionen är att det bolag som utför arbetet har F-skattsedel. Den som köper hushållstjänster av en fysisk person som inte har F-skattsedel kan dock få skattereduktion. I detta fall tillgodoräknas skattereduktion med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som köparen har redovisat i en förenklad skattedeklaration. Begränsningen att det aktuella hushållsarbetet inte får utföras av ett eget eller närstående persons företag slopades från och med 1 juli Arbetet får däremot inte utföras av den som begär skattereduktionen eller av en person som tillhör dennes hushåll. Underlag för skattereduktionen utgörs av utgifter för sådant hushållsarbete som betalats under beskattningsåret. Utgifter för material, resor, utrustning och installationer får däremot inte ingå i underlaget. Från den 1 juli 2009 får köparen av den hushållsnära tjänsten skattelättnaden direkt vid köpet.

5 5 Gällande ROT-skatteavdrag så omfattar detta för dem som vill göra reparationer, underhåll samt om/eller tillbyggnader av en bostadsrätt eller ett småhus. Att göra ROT-skatteavdrag innebär att köparen, precis som för RUT- skatteavdragen, får en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden dock med max kr/år. Avdraget gäller inte för nybyggnation eller omoch tillbyggnad inom 5 år från nybyggnation. Den viktiga skillnaden jämfört med hushållsnära tjänster är att det krävs att man äger fastigheten/bostadsrätten för att få rätt till avdraget. För att maximera avdragsmöjligheten kan delat ägande vara ett alternativ eftersom båda ägarna då får utnyttja ett avdrag på kr vardera. Gällande möjligheten att få ROT-avdrag för utfört arbete i bostadsrätt gäller att det utförda arbetet är sådant som bostadsrättshavaren enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Värt att tillägga är att det enligt ett rättsfall från 2014 har beslutats att fakturan gällande det utförda arbetet skall betalas av den person som beställt arbetet. Undantaget är dock om maka/make utfört betalningen. Fr.o.m 1 april 2015 skall ansökan om utbetalning av RUT- och ROT-arbete lämnas elektroniskt. Utöver det kommer det även krävas ytterligare uppgifter för att nyttja avdraget: De antal arbetade timmarna Kostnader för material Övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material Vilken typ av arbete som har utförts 1.7 Uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad ex bostadsrätt, fritidshus med flera höjdes fr.o.m. inkomståret 2013 (2014 års taxering) från kr till kr. Utöver schablonavdraget på kr medges avdrag med 20 %. Detta innebär att en hyresinkomst på kr är skattefri per år och privatbostadsfastighet (20 % x ) = 0. För bostadsrätter får man utöver ovan göra avdrag med den avgift som avser för den uthyrda perioden. Avdrag får dock inte i något fall överstiga hyresintäkten. 2 Kapital 2.1 Arv, gåva och förmögenhetsbeskattning Arvs och gåvoskatten avskaffades helt år 2004, vilket innebär att man kan ge gåvor helt utan skatt. Det utgår inte heller någon arvsskatt vid dödsfall efter år Det skall dock tilläggas att det kan finnas en latent skatt hänförlig till gåvan. Den som t ex får en fastighet i gåva övertar den tidigare ägarens anskaffningsvärde och ska därmed använda det vid vinstberäkningen vid en eventuell framtida försäljning. Ömsesidiga gåvor är dock inte skattefria utan ses som byten. I inkomstskattelagen betraktas ett byte som en avyttring och skall kapitalvinstbeskattas. Förmögenhetsskatten avskaffades helt från och med den 1 januari Kapitalvinstbeskattning av privatbostäder Den skattepliktiga delen vid försäljning av privatbostad uppgår till 22/30 av kapitalvinsten, vilket innebär att skatten blir 22 % av vinsten. Den som säljer sin bostad kan under vissa

6 6 Skattenyheter 2015 förutsättningar få uppskov på kapitalvinsten, detta med ett särskilt uppskovsbelopp. En förutsättning för uppskov är att den sålda bostaden (ursprungsbostaden) har varit en permanentbostad. Vilket menas att den skattskyldige skall ha bott i bostaden antingen minst ett år närmast före avyttringen, eller minst tre av de senaste fem åren. Uppskov medges inte vid avyttringen av andra bostäder än permanentbostäder. En försäljning av t ex en fritidsbostad kan därmed inte ge rätt till uppskov. Uppskov kan även beviljas för ersättningsfastigheter inom ESS. Även ersättningsbostaden måste uppfylla vissa krav för att anskaffandet av den skall kunna medföra uppskov. Den nya bostaden måste anskaffas tidigast året före det att ursprungsbostaden avyttrades och senast året efter det att ursprungsbostaden avyttrades. Dessutom måste säljaren ha bosatt sig i ersättningsbostaden senast den 2 maj andra året efter det att ursprungsbostaden avyttrades. Uppskovsavdraget medges vid den taxering då vinsten på den avyttrade bostaden, d.v.s. ursprungsbostaden, redovisas. Avdraget minskar omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften mm) när ersättningsbostaden avyttras. Om förutsättningarna är uppfyllda kan man dock få uppskov även vid denna avyttring. Ytterligare en förutsättning för att uppskov skall kunna medges är att den nominella vinsten vid frivillig avyttring uppgår till minst kr, d.v.s. minst kr ( x 22/30) i skattepliktig kapitalvinst. På uppskovsbeloppet utgår det en årlig avgift på 0,5 %, vilket motsvarar en schablonränta på 1,67 % och en upplåningsränta hos exempelvis banken på 3,24%. Detta gäller även för uppskov innan år Uppskovsbeloppet för avyttringar får inte överstiga kr. Om den skattskyldige inte varit ensam ägare till bostaden skall uppskovsbeloppet proportioneras efter hur stor andel av bostaden man ägt. Vad gäller reaförluster är avdraget avseende privatbostäder och privatbostadsrätter fortsatt oförändrad och är även fortsättningsvis begränsat till 50 % av reaförlusten. Sedan årsskiftet 2008 är det inte längre möjligt att överta ett uppskov vid arv, testamente, gåva eller bodelning mellan makar av en villa eller del av villa. Har man gjort en bodelning efter år 2007 så måste man beskatta för uppskovet. Detta gäller även t ex gåvor mellan föräldrar och barn. Uppskovet behöver inte återföras till beskattning vid: - Arv till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år. - Bodelning med anledning av att ett äktenskap upplöses. 2.3 Kapitalvinst vid försäljning av aktier Kapitalvinster på börsnoterade aktier beskattas till 30 % Kapitalvinster och utdelningar på onoterade andelar som ej är kvalificerade (fåmansbolag) beskattas till 25 %. Kapitalvinster på kvalificerade andelar beskattas enligt 3:12 reglerna (se sid ) Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital medges en skattereduktion med viss del av underskottet. Denna reduktion kan användas mot statlig och kommunal inkomstskatt (på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet). Skattereduktionen är 30 % på underskott upp till kr och 21 % på överskjutande underskott. Om de skatter som får reduceras på grund av underskott av kapital tillsammans understiger skattereduktionsbeloppet får mellanskillnaden inte sparas till kommande år, varken

7 7 som avdrag i kapital eller som skattereduktion. Därmed finns det anledning att se över aktieportföljen före årsskiftet och eventuellt vända några aktier. Från 1 januari 2000 får kapitalförluster på marknadsnoterade värdepapper även kvittas fullt ut mot vinster på onoterade aktier. Ett sätt att mildra de skattemässiga effekterna vid stora aktieförluster är att återföra eventuella uppskovsbelopp till beskattning. Återföringen måste dock uppgå till minst kr per skattskyldig och år. Den årliga avgiften på uppskovsbeloppet (0,5 %) minskar under kommande år. 2.4 Skatteavdrag och kontrolluppgift för ränta Om det betalas ut ränta till delägare måste bolaget göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift. Detta innebär att om ni har en fordran på ert bolag som ni ska ta ut ränta för måste skatteavdrag göras i bokslutsmånaden och redovisas på skattedeklarationen och betalas in månaden efter bokslutsdagen. Även om räntan inte utbetalas under bokslutsmånaden anses den tillgänglig för lyftning och därför ska skatteavdrag göras då. I de fall räntan tas ut per månad måste skatteavdraget redovisas månaden efter. Kontrolluppgift lämnas till skatteverket på blankett KU Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring har under en tid varit ett populärt placeringsalternativ för värdepapper. Reglerna har varit fördelaktiga då försäljning och utdelning i försäkringen inte lett till kapitalvinstbeskattning. Innehavaren har istället belastats med en avkastningsskatt utifrån värdet på försäkringen. Skatten har beräknats genom att kapitalunderlaget multiplicerats med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret. Eftersom endast en avstämningstidpunkt förekom, fanns det incitament för innehavare av kapitalförsäkring, att tillfälligt flytta sina besparingar för att komma undan beskattning. Från och med inkomståret 2012 höjdes underlaget och skatten blir värdet på försäkringen 1 januari, plus de premier som betalas in under året. De premier som betalas in under första halvåret får full avkastningsskatt och de som betalas in från och den 1 juli belastas med halv avkastningsskatt. Kapitalunderlaget beskattas med 30%. Se upp med kostnaden för själva försäkringen. Speciellt utländska kan bli väldigt dyra. 2.6 Investeringssparkonto För att förenkla sparandet i aktier och andra värdepapper införde regeringen en ny sparform i januari 2012 där vinster - likt kapitalförsäkringar inte behöver deklareras och påföras kapitalvinstbeskattning med 30 %. Istället ska en schablonintäkt beräknas som baseras på tillgångarna multiplicerat med statslåneränta vid utgången av november föregående år. Detta belopp beskattas sedan med 30 %. För investeringssparkontot tas skatten ut på ett underlag av en fjärdedel vid ingången av varje kvartal under beskattningsåret. Vi rekommenderar denna form för de som idag börjar att spara i börsnoterade aktier, då det innebär att deklaration ej behövs och att det blir låg skatt vid eventuellt höga vinster.

8 8 Skattenyheter Näringsverksamhet 3.1 Avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond får uppgå till 30 % av vinsten för enskilda näringsidkare, dödsbo samt fysisk delägare i HB. För aktiebolag är motsvarande avsättning 25 %. Maximalt antal periodiseringsfonder som kan avsättas är 6 stycken. När du inte längre bedriver någon näringsverksamhet ska periodiseringsfonderna återföras till beskattning omgående. From 1 januari 2009 ska den äldsta periodiseringsfonden återföras först. Räntebeläggning schablonintäkt - skattebelastning Juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjort avsättningar till periodiseringsfonder skall ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten är summan av gjorda avsättningar x 72 % av statslåneräntan 30/11 året före inkomståret. För inkomståret 2014 (2015 års taxering) gäller statslåneräntan per 30/ (2,09 %). Periodiseringsfonderna för 2014 skall därmed räntebeläggas med 1,50 % (2,09x72%). Schablonräntan tas upp i bolagets deklaration. Räntan bokförs inte utan kommer att ingå i bolagets skattekostnad. Bolagets kostnad för periodiseringsfond blir således; 2014: (2,09x 72,0) 1,50 % x 22,0% = 0,33 % 2015: (0,9 x 72,0) 0,648 % x 22,0 % = 0,14 % 3.2 Korrekta uppgifter i fakturor Enligt de lagar och regler som skall tillämpas vid bokföring finns det uppgiftskrav på faktura, brevpapper och orderblanketter. Uppgiftskravet innebär att följande uppgifter ska finnas; Bolagets firma (det fullständiga namnet) Orten där styrelsen har sitt säte. Bolagets organisationsnummer Beteckning "publ" i firman om bolaget är publikt AB Enligt Bolagsverket behöver inte orten där styrelsen har sitt säte anges särskilt, om den är samma som den adress som angetts på fakturor, brevpapper och orderblanketter. Momsfakturor ska ange nedanstående; Vem som är skyldig att utfärda fakturor och att en tredje person, eller i vissa fall köparen, får fakturera för säljarens räkning För vilka transaktioner som faktura ska utfärdas och vilka uppgifter som en faktura ska innehålla En förenklad faktura respektive samlingsfaktura får utfärdas i vissa fall Elektronisk fakturering är tillåtet

9 9 En faktura skall innehålla; Datum för utfärdandet (fakturadatum) Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier Säljarens registreringsnummer till moms Kundens registreringsnummer till moms behöver endast anges om kunden är skattskyldig för förvärvet (omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i annat EG-land åberopat sitt VAT-nummer för att få leveransen utan moms Säljarens och köparens namn och adress Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna har utförts eller slutförts. Vid betalning i förskatt eller a-contobetalning anges datum för betalning om det kan fastställas och om det avviker från fakturadatum Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset, Tillämpad momssats Den moms som ska betalas. Om du använder vinstmarginalbeskattning ska du inte ange momsbelopp. (Används vid handel med begagnade bilar mm) Vid befrielse från skatt eller vid omvänd skattskyldighet ska det finnas en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML, eller i en annan uppgift som styrker att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala moms Levereras ett nytt transportmedel inom EG ska de uppgifter lämnas som behövs för att kunna avgöra att varan är ett nytt transportmedel (bilar, MC, båtar, flygplan), En kreditnota skall innehålla; Vilken den ursprungliga fakturan är som skall krediteras Artikel/artiklarna som skall krediteras Hur stor del av krediteringen som är moms För mer detaljerad information se SKV:s hemsida Förenklad faktura Förenklad faktura får användas när fakturabeloppet uppgår till kr inkl moms. I detta belopp räknas fakturans samtliga omsättningar som medför faktureringsskyldighet in. Förenklad faktura får även användas där identifiering av köparen normalt inte är tillgänglig exempelvis vid försäljning genom betalautomat och försäljning av persontransporter inom kollektivfabriken. Om det föreligger en förenklad faktura är det tillräckligt att följande uppgifter finns med; Datum för utfärdandet, Identifiering av säljaren, Identifiering av varorna eller tjänsterna Momsbeloppet eller uppgifter som gör att beloppet kan beräknas

10 10 Skattenyheter Direktavskrivningar av inventarier Inventarier av mindre värde behöver ej tas upp som en tillgång, utan kan kostnadsföras direkt. För 2015 får inventarier som har ett värde uppgående till kr (1/2 prisbasbelopp) kostnadsföras direkt, under 2014 var motsvarande belopp kr. 3.4 Representationsavdraget Lunch, middag eller supé 90 kr 90 kr Frukost, drinkar och enklare förtäring 60 kr 60 kr Övriga kostnader (teaterbiljetter, greenfee m.m.) 180 kr 180 kr Beloppet är exklusive moms. Avdrag för vin och sprit får ingå inom dessa beloppsgränser. Vid extern representation gäller momsavdrag om 36 kr om underlaget (mat och dryck, ej starköl eller starksprit) uppgår till 300 kr eller mer. För representation i utlandet bosatt person gäller samma regler samt vid intern representation, där momsavdraget är 12 kr om underlaget enligt ovan uppgår till 200 kr. Vid jubileum och invigningar får kostnader för mat och dryck uppgå till 90 kr. Övriga kostnader får uppgå till skäligt belopp. För en person, som inte är skattskyldig till moms, ökar ovanstående belopp med den därpå löpande momsen. 3.5 Pensionsförsäkringar Rätten till avdrag för premier avseende privata pensionsförsäkringar är fr.o.m. taxeringsåret 2009 högst kr. Dock kommer detta är förändras fr.o.m. 1 januari 2015 med en minskning. Riksdagen har beslutat sänka avdragsrätten för privat pensionssparande till kr från tidigare kr. Tjänstepensionsförsäkring i aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor påverkas inte av detta. Avsättning till tjänstepensionsförsäkring kan göras enligt huvudregeln med maximalt 35 % av det högsta av årets lönesumma eller föregående års lönesumma. För de med låg pensionsförsäkring finns möjlighet att köpa i kapp enligt en kompletteringsregel. Försäkringsbolag kan räkna fram avsättningsmöjligheten. 3.6 Undantag från kassaregister Reglerna om krav att använda certifierade kassaregister i kontantbranschen infördes Riksdagen har sedan dess antagit regeringens förslag om att förtydliga undantaget från kravet på att ha kassaregister vid försäljning i obetydlig omfattning. När lagen om kassaregister infördes angavs som riktvärde för obetydlig omfattning en kontantförsäljning, inkl kontokort som normalt understiger fyra prisbasbelopp per år. (År *4= ) Därmed har det klargjorts att det är den faktiska försäljningen och inte en fiktiv uppräkning av den som ska ligga till grund för bedömningen. Det ska således inte göras någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till en fiktiv årsvis försäljning, fr-o.m. 1 januari 2014 ingår även försäljning vid torg och marknad i kraven för kassaregister. Det är den normala försäljningen under ett räkenskapsår på 12 månader som ska läggas till grund för bedömningen.

11 11 Om ett företag beräknas få en försäljning som överskrider fyra prisbasbelopp, men detta tillhör ovanligheterna, bör något krav på kassaregister inte föreligga. En företagare som har haft ett certifierat kassaregister undantas inte från kravet på kassaregister när verksamheten avvecklas, endast p g a att försäljningen under det sista räkenskapsåret understiger fyra prisbasbelopp, vilket trädde i kraft januari Källa Tholin & Larsson 3.7 Enskilda näringsidkare Förvärvskällor Överskott och underskott från olika verksamheter kan kvittas mot varandra. Indelningen i aktiv och passiv verksamhet avser hela näringsverksamheten. Det kan då bli att en verksamhet som tidigare var passiv blir aktiv och då tas fulla egenavgifter ut istället för den särskilda löneskatten Lön till barn och barnbarn Om ett fåmansbolag betalar ut lön till en företagsledares - eller dennes makes barn (under 16 år) - ska ersättningen tas upp hos den av makarna som har högst inkomst från företaget. När det är frågan om enskild näringsverksamhet gäller andra regler, nämligen att ersättning för arbete som utförts av den skatteskyldiges barn under 16 år, inte får dras av Räntefördelning Vid en räntefördelning kommer avkastningen delvis att beskattas under kapital. Positiv räntefördelningen beräknas på det ingående egna kapitalet multiplicerat med statslåneräntan + 6,0 %. Detta räntefördelningsbelopp får man göra avdrag med i verksamheten och beskatta i inkomstslaget kapital. Om det egna kapitalet är negativt måste man på samma sätt beräkna en räntekostnad (statslåneränta + 1 %). Beloppet läggs till i näringsverksamhet och avdrag får göras med samma belopp i inkomstslaget kapital. Negativ räntefördelning är obligatorisk. Räntefördelning skall bara ske om fördelningsunderlaget (egna kapitalet) är mer än kr. Överskrids detta belopp beräknas räntefördelningen på hela fördelningsunderlaget Expansionsmedel Enskilda näringsidkare ska kunna "spara" överskott i verksamheten med samma beskattning som för aktiebolag. Detta innebär att näringsidkaren ska kunna sätta av 100 % av inkomsten efter räntefördelning och avsättning till periodiseringsfond som en särskild deklarationspost. Avsättningen beskattas med expansionsmedelsskatt, vilka inte belastas med några egenavgifter. En förutsättning för att få denna lägre skatt är att avsättningen skall vara kvar i firman och inte användas privat. Expansionsmedlen beräknas på eget kapital vid årets utgång och skattesatsen är 22,% 2014 och % (tax 2016.) Förlust i enskild firma får göra avdrag med 70 % Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamhet inte får kvittas emot inkomst av tjänst eller kapital men får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten

12 12 Skattenyheter 2015 efter avdrag visar ett underskott får detta rullas fram tills nästa år. Rullning av underskott får göras så länge näringsverksamheten finns kvar. När det kommer till avdrag för slutligt underskott då en näringsverksamhet skall upphöra då får man göra avdrag med 70 procent i inkomstslaget kapital, det medges som en kapitalförlust. Man kan välja på att fördela avdraget på detta år och de två följande åren. 3.8 Aktiebolag Försenade årsredovisningar till Bolagsverket Årsredovisning och revisionsberättelse som inte inkommit till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets slut påförs en förseningsavgift på kr. Efter ytterligare två månader från det att underrättelse om förseningsavgift avsänts påförs ytterligare kr. Efter ytterligare två månader från det att underrättelse nr två om förseningsavgift avsänts påförs ytterligare kr. Alltså kan näringsidkaren få böta totalt kr om denne väntar med att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket Upprättande av Årsredovisning enligt K3 Bokföringsnämnden har presenterat ett nytt allmänt råd som är tänkt att gälla alla bolag som upprättar årsredovisning men inte tillämpar internationella redovisningsprinciper (IFRSföretag). Den nya normgivningen K3 gäller både för koncernredovisning och för redovisning i juridisk person. K3 är principbaserat och bygger på IFRS för större bolag. Skillnaden mellan dessa är att kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige har beaktats vilket inskränker möjligheten att värdera vissa tillgångar till verkligt värde. Ett bolag som tillämpar K3-regelverket ställs inför mer uppskattningar och bedömningar, i redovisningen, än de som tillämpar K2. Tanken är att K3 blir huvudregelverket att följa för dem som inte aktivt väljer att tillämpa K2. Arbetet med K3 bedrivs fortfarande och kommer att tillämpas av bolag som upprättar årsredovisning med räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december Källa Tholin & Larsson Övergång till K3 De företag som tillämpar K3 för första gången ska räkna om posterna för det närmast föregående räkenskapsåret i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noterna enligt det allmänna rådet. Vidare ska en ingångsbalansräkning upprättas vid tidpunkten för övergång. För de som väljer att tillämpa K3 första gången för kalenderåret 2014 är tidpunkten för övergång den 1 januari I ingångsbalansräkningen ska det allmänna rådets redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Retroaktiv tillämpning är dock inte tillåtet i vissa specificerade fall och det finns också frivilliga undantag. Mindre företag kan välja att inte räkna om jämförelsetalen och då blir tidpunkten för övergången den 1 januari Källa Tholin & Larsson Årsredovisning i mindre aktiebolag - K2 Detta regelverk är endast tillämpbart för mindre aktiebolag 1 och skall tillämpas av dessa. Mindre bolag som är moder i en större koncern får inte tillämpa K2, inte heller publika bolag. 1 Definitionen på ett mindre bolag är 80 miljoner i nettoomsättning, 50 anställda och 40 miljoner i balansomslutning. Om företaget uppfyller mer än ett av följande värden, två år i följd är företaget att betrakta som ett stort företag.

13 13 Årsredovisningar med räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 eller senare som gäller mindre bolag skall upprättas enlighet med K2. Syftet med K2 är att det ska vara förenklade regler för småföretagarna. Reglerna bygger på försiktighetsprincipen och normalt ska tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. De förenklingar som bl.a. finns i K2 är att inventarier alltid får skrivas av på 5 år och det blir färre periodiseringar. Utgifter som understiger kr eller utgifter som är återkommande behöver inte periodiseras. Även kravet på tilläggsupplysningar har man minskat på i K2. K2-reglerna är standardiserade och det har införts schablonmässiga regler för t.ex. avskrivningar för att på det viset minska kravet på egna bedömningar. De möjligheter som finns i ÅRL är inte tillåtet att följa fullt ut i K2, t.ex. är det inte tillåtet att skriva upp värdet på anläggningstillgångar med undantag för byggnad och mark, då endast till taxeringsvärdet. Det går inte heller att värdera tillgångar till verkligt värde. Dessa begränsningar är något som oftast inte berör mindre företag ändå Skalbolagsdeklaration Ett skalbolag är ett bolag där de likvida tillgångarna överstiger jämförelsebeloppet. Om samtliga andelar har avyttrats utgörs jämförelsebeloppet av halva köpeskillingen. Till summan av kontanta medel och dylikt läggs marknadsvärdet av andra tillgångar vid avyttringen om dessa anskaffats tidigast två år före avyttringen. Vid bedömning av de likvida tillgångarnas storlek tar man inte hänsyn till eventuella skulder i företaget Den som har avyttrat andelar i ett skalbolag skall beskattas för vinsten som för passiv näringsinkomst. Bestämmelserna tillämpas dock inte om det avyttrade företaget inom 60 dagar efter avyttringen lämnar in en skalbolagsdeklaration till skatteverket. Säljaren skall därefter lämna säkerhet till skatteverket för obetalda skatter. Regeln om skalbolagsbeskattning skall inte tillämpas om andelarna i det avyttrade företaget är marknadsnoterade. Samma gäller vid likvidation eller konkurs eller vid avyttring av minoritetsposter. Villkoren skall inte heller tillämpas om särskilda skäl talar emot det. När kapitalvinstbeskattningen av näringsbetingade andelar avskaffades 2003 har det ansetts nödvändigt med regler som motverkar handel med skalbolag även inom bolagssektorn. Skalbolagsregeln har därefter byggts upp efter samma mönster och regler som gäller för fysiska personer Aktiekapital Lägsta tillåtna aktiekapital halverades från kr till kr för privata aktiebolag som bildas efter 1 april Möjligheten finns att reducera aktiekapitalet i befintliga bolag till kr. Detta har dock negativa skatteeffekter för ägarna som bör utredas i varje enskilt fall. Kostnad för nedsättning och de negativa skatteeffekterna gör att det oftast är onödigt med en sänkning från kr till kr.

14 14 Skattenyheter Handelsbolag Handelsbolag är sedan taxering 1998 att se som egna skattesubjekt och är skyldiga att redovisa fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionsförsäkringar. Inkomsten beskattas dock hos delägarna. Bedömningen aktiv eller passiv avgörs på delägarnivå. Inkomsten från ett HB skall tas upp till beskattning vid den taxering då bolaget skulle ha taxerats om det hade varit ett skattesubjekt. För aktiebolag med brutna räkenskapsår innebär detta att resultat från handelsbolag som avslutats efter aktiebolagets bokslut även skall tas med i aktiebolagets deklaration. Från och med 2013 ändrades detta till att handelsbolagens resultat tas med i det räkenskapsår för aktiebolaget som handelsbolaget har bokslut i Räntefördelning Positiv och negativ räntefördelning gäller också för fysiska delägare i HB. Fördelningsunderlaget utgörs av "IB" på det justerade ingångsvärdet som finns på blankett N3. Samma gränsbelopp som för enskilda näringsidkare, kr Expansionsmedel Expansionsmedel knyts till de fysiska delägarna i HB-et. Expansionsmedlen får högst ökas med delägarnas andel av bolagets inkomst. Det får inte heller tas upp med så stort belopp att det justerade ingångsvärdet vid utgången av räkenskapsåret blir negativt. En avsättning till expansionsmedel innebär att delägaren får dra av avsättningen från sin andel av inkomsten. På detta belopp utgår en statlig skatt med 22 %, med beskattningsår 2014 (tax 2015) Regler om kapitalbeskattning på andelar i HB inom företagssektorn Andelar i handelsbolag som ägs av ett företag skall fr.o.m. 1 januari 2010 behandlas som en näringsbetingad andel på samma sätt som t.ex. en andel i ett aktiebolag. Beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster på andelar i handelsbolag avskaffas därmed inom företagssektorn från denna dag. Kapitalförluster på handelsbolag under tiden 18 juni-31 december 2009, kan bara utnyttjas mot kapitalvinster på handelsbolag. Även kapitalvinster och utdelningar på andelar som ägs via handelsbolag blir skattefria. Det gäller om vinsten eller utdelningen skulle ha varit skattefri om delägaren själv avyttrat andelen eller erhållit utdelningen. Vidare innebär ändringen att företag som är delägare i handelsbolag och som vid ingången av 2010 har en negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) på andelen måste skatta av det, vid taxeringen Efter ansökan kan detta fördelas på tio år Fåmansbolag Det finns vissa regler att tillämpa angående fåmansbolag. Definitionen av ett fåmansbolag är att 4 eller färre delägare äger aktier som har mer än 50 % av rösterna. Minsta antalet blir 8

15 15 stycken om samtliga äger lika stor andel. Närstående räknas som en enda delägare. De regler som blir tillämpbara vid fåmansbolagsbeskattning är utdelning och kapitalvinst Tantiem Fåmansföretagare kan numera göra avsättning för tantiem i bokslutet under förutsättning att avsättningen är förenlig med god redovisningssed. Tantiemet är skattepliktigt när det lyfts, dock senast dagen för bolagsstämma. Skatter och sociala avgifter måste därmed betalas in senast månaden efter bolagsstämman Utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar 2015 Beskattning av kapitalvinster och utdelning på andelar i fåmansbolag, gäller de s.k. 3:12- reglerna. Vilka innebär bl.a. Fördelning mellan tjänst och kapital på kapitalvinster Kapitalbeskattning med 20 % av gränsbeloppet Utbetalda löner i företaget får en ökad tyngd när den kapitalbeskattade utdelningen ska beräknas hos ägaren I löneunderlaget får även lön till den med kvalificerade andelar räknas med I likhet med de gamla reglerna räknas ett gränsbelopp fram. Detta gränsbelopp kommer att beskattas till 20 %. Utdelning utöver gränsbeloppet tas upp för beskattning i inkomst av tjänst. Det finns två alternativ att räkna fram gränsbeloppet. From 1 januari 2009 ska årets gränsbelopp räknas vid årets i ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Fg år ändrades regler vid beräkning av lönebaserat utrymme. För att få beräkna ett lönebaserat utrymme måste en delägare i ett fåmansbolag äga fyra procent av bolagets kapital. Vid beräkningen av gränsbeloppet för 2015 ska kapitalandelskravet vara uppfyllt den 1 januari I annat fall får 2014 års löner inte läggas till grund för beräkningen. Det lönebaserade utrymmet har sen tidigare år höjts till 50 procent av löneunderlaget i ett företag och dess dotterföretag året före beskattningsåret. För att räknas som dotterföretag skall ägarandelen överstiga 50 %. Detta betyder att den del som understiger 60 IBB får räknas med 50 procent. Ett tak för hur högt det lönebaserade utrymmet får bli för en delägare har införts. Per år får det högst uppgå till 50 gånger den egna eller någon närståendes ersättning under året före beskattningsåret. Detta innebär inte att sparade utdelningsutrymmen från tidigare år går förlorade utan endast att värdet av nya lönebaserade utrymmen begränsas.

16 16 Skattenyheter 2015 Alternativ 1 (Schablonregel) Gränsbelopp = 2,75 x inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet år 2014 = kr Vilket ger ett gränsbelopp på 2,75 x = sparad utdelning x (SLR + 3 %) Från och med år 2012 är det inte möjligt att använda schablonregeln i mer än ett bolag. Dock kvarstår möjligheten att nyttja schablonregeln i ett bolag och att själv använda huvudregeln i ett annat bolag. Alternativ 2 (Huvudregeln) Gränsbelopp = omkostnadsbeloppet x (SLR + 9 %) + sparad utdelning x (SLR + 3 %) + lönebaserat utrymme Lönebaserat utrymme Löneunderlag x 50 % av löneunderlaget. Löneunderlaget = kontant lönesumma Avser kontant utbetalda löner för beskattningsåret 2014 Inga förmåner eller kostnadsersättningar Även dotterbolags löner Endast dotterbolag inom EES Om ett dotterbolag endast ägts under del av löneunderlagsåret, räknas endast löner som betalts ut under innehavstiden. Krav på löneuttag från aktieägare under 2014 Vid utdelning krävs ett minsta löneuttag för att utnyttja löneunderlaget i företaget. Minst en person inom närståendekretsen måste under året före beskattningsåret, d.v.s. under 2014 för utdelning 2015, ta ut en lön med belopp som motsvarar; Minsta löneuttag; (6 IBB) + 5 % av sammanlagda kontanta ersättningen Maximalt löneuttag; kr (10 IBB)

17 17 Påverka utdelning 2015 genom löneuttag 2014, exempel S:a löner Lägsta ägarlön Summa löner Lönebaserat utrymme Löner övriga över ger maxlön för ägaren på 10 ibb dvs Max vid ägarlön

18 18 Skattenyheter Kapitalvinster vid försäljning Kapitalvinsten beskattas upp till sparat utdelningsutrymme med 20 % i inkomstslaget kapital. Fr.o.m. januari 2010 togs klyvningsmodellen bort och allt utöver sparat utdelningsutrymme beskattas därmed i tjänst till mellan %. Dock finns 100-basbeloppsregeln kvar, dvs. den regel enligt vilken den tjänstebeskattade delen av en kapitalvinst kan uppgå till högst 100 inkomstbasbelopp (100 IBB = för vinster år 2014) under en sexårsperiod Takregeln utvidgas gällande kapitalvinst vid utdelningar Utdelningar på kapitalvinster som beskattas i inkomstslaget tjänst fick från och med år 2012 ett nytt takbelopp. Taket är 90 basbelopp (90 IBB = ). Reglerna gäller under ett och samma beskattningsår, vilket inte är likställt med kapitalvinster vid försäljning. 4 Anställda 4.1 Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter 2015 Under 26 år 15,49 % Över 26 år 31,42 % Över 65 år 10,21 % Över 78 år 0,0 % Egenavgifter Under 26 år 14,88 % Över 26 år 28,97 % 2 Över 65 år 10,21 % Över 78 år 0,0 % Löneskatt 24,26 % Vidare kan näringsidkaren under vissa omständigheter få nedsättning med 7,5 %, högst kr, av egenavgifterna. För att få detta krävs det att du är mellan år och har ett överskott om minst kr ifrån den aktiva näringsverksamheten. 2 På överskott mellan till kr görs nedsättning med 5 %. Max kr/person och max kr totalt för samtliga delägare i HB.

19 Räntefria lån till anställda Ränteförmån för anställda beskattas under inkomst av tjänst och beläggs med socialavgifter. Den anställde erhåller motsvarande avdrag under inkomst av kapital. Preliminärskatteavdrag skall göras varje månad och sociala avgifter skall betalas löpande. För räntefria lån, lån med fast ränta och lån där räntan utgår i fast förhållande till marknadsräntan är förmånens värde skillnaden mellan SLR (statslåneräntan) lånetillfället + 1 % och den avtalade räntesatsen för den anställde. Vad gäller lån med rörlig ränta är förmånens värde skillnaden mellan SLR (statslåneräntan) vid utgången av november året före inkomståret + 1 % och den avtalade räntesatsen. Ränteförmånen avser den del av räntan som understiger statslåneräntan i slutet av november året före beskattningsåret. SLR per var 0,9 vilket innebär att den anställde under beskattningsår 2015 slipper att betala ränteförmån om räntesatsen är 1,9 % eller högre. Motsvarande siffra för beskattningsår 2014 var 3,09 %. Fåmansdelägare och närstående till dessa får ej låna från egna aktiebolaget, s k förbjudet lån. 4.3 Kostförmån Förmånen av fri kost är skattepliktig så länge det inte rör sig om representation. Inte heller hotellfrukostar eller måltider som ingår i allmänna transportmedel ska beskattas om de ingår i priset för hotellrummet respektive resan Frukost 43 kr 42 kr Lunch/middag 86 kr 82 kr Helt fri kost (minst 3 måltider) 215 kr 210 kr

20 20 Skattenyheter Traktamenten 2014 och 2015 För att en anställd skall kunna få skattefria traktamenten krävs både för inrikes och utrikes resor att följande två förutsättningar är uppfyllda: Tjänsteresan måste ha varit förenad med minst en hel övernattning ( ) Övernattning skall ha ägt rum 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten För år 2014 gäller följande schablonbelopp. Heldag Halvdag Schablonavdrag 220kr 110 kr Reducering för: Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr Lunch och middag 154 kr 77 kr Lunch eller middag 77 kr 39 kr Frukost 44 kr 22 kr Heldagstraktamente kräver avresa före kl och hemkomst efter kl Halvdagstraktamente 110 kr utgår vid avresa efter kl eller hemkomst före kl Övernattning är alltid en förutsättning för traktamente. För år 2015 gäller följande schablonbelopp. Heldag Halvdag Schablonavdrag 220kr 110 kr Reducering för: Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr Lunch och middag 154 kr 77 kr Lunch eller middag 77 kr 39 kr Frukost 44 kr 22 kr

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer