Skattenyheter Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattenyheter 2014. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll 1 FYSISKA PERSONER MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER SINK- SKATT NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG RUT- OCH ROT-SKATTEAVDRAG UTHYRNING AV PRIVATBOSTAD KAPITAL ARV, GÅVA OCH FÖRMÖGENHETSBESKATTNING KAPITALVINSTBESKATTNING AV PRIVATBOSTÄDER KAPITALVINST VID FÖRSÄLJNING AV AKTIER SKATTEAVDRAG OCH KONTROLLUPPGIFT FÖR RÄNTA KAPITALFÖRSÄKRING INVESTERINGSSPARKONTO NÄRINGSVERKSAMHET AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND DIREKTAVSKRIVNINGAR AV INVENTARIER REPRESENTATIONSAVDRAGET PENSIONSFÖRSÄKRINGAR UNDANTAG FRÅN KASSAREGISTER STOPPREGLER FÖR VISSA KONCERNBIDRAG ENSKILDA NÄRINGSIDKARE Förvärvskällor Lön till barn och barnbarn Räntefördelning Expansionsmedel Förlust i Enskild firma får göra avdrag med 70 % AKTIEBOLAG Försenade årsredovisningar till Bolagsverket Upprättande av Årsredovisnings enligt K Övergång till K Årsredovisning i mindre aktiebolag - K Skalbolagsdeklaration Aktiekapital HANDELSBOLAG Räntefördelning Expansionsmedel Nya regler om kapitalbeskattning på andelar i HB inom företagssektorn FÅMANSBOLAG Tantiem Utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar Kapitalvinster vid försäljning Takregeln utvidgas gällande kapitalvinst vid utdelningar ANSTÄLLDA ARBETSGIVARAVGIFTER RÄNTEFRIA LÅN TILL ANSTÄLLDA KOSTFÖRMÅN TRAKTAMENTEN 2013 OCH SKATTEFRIA GÅVOR TILL ANSTÄLLDA ÅR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BILFÖRMÅN EXEMPEL PÅ ETT FÖRMÅNSPAKET MERVÄRDESSKATT HELÅRSMOMSEN FLYTTAS FRAM FRIVILLIGT MOMSINTRÄDE FASTIGHETER OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN... 28

2 5.4 AVDRAGSRÄTT FÖR MOMS GÄLLANDE FÖRSKOTT OCH Á CONTON RESTAURANGMOMSEN SÄNKT FASTIGHETSBESKATTNING ÖVRIGT FYLLNADSINBETALNING SAMT RÄNTA PÅ SKATTEKONTOT FÖRSENINGSAVGIFTER SKATTEFÖRFARANDELAGEN... 32

3 3 1 Fysiska personer 1.1 Milersättning i tjänsten Egen bil: 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil: Diesel 6,50 kr/mil Diesel 6,50 kr/mil Bensin 9,50 kr/mil Bensin 9,50 kr/mil Överstigande belopp blir skattepliktiga och belastas med arbetsgivaravgift. 1.2 Avdrag för resor med bil till och från arbetet Avdrag för bilkostnader vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen medges oavsett körsträcka med 18,50 kr för egen bil under år 2013 och De som kör tjänstebil får göra avdrag till och från arbetet med 9,50 kr/mil för bensin och 6,50 kr/mil för diesel. From inkomståret 2012 är det bara kostnaden som överstiger kr som är avdragsgill. 1.3 Grundavdrag och brytpunkter För inkomståret 2014 är prisbasbeloppet bestämt till kr. Grundavdraget ligger numera i intervallet mellan kr och kr. Nedre skiktgränsen för beskattningsbar inkomst uppgår till kr. Utöver dessa skiktgränser tillkommer grundavdraget, och de faktiska brytpunkterna blir följande: Statlig skatt % % Ränteutgifter får dras av fullt ut mot ränteinkomster. Uppstår underskott beaktas detta genom en 30-procentig skattereduktion från övriga skatter. Ränteutgifter överstigande kr är endast avdragsgilla till 70 % och sänker således övriga skatter med enbart 21 %. Högsta pensionsgrundande inkomsten för inkomståret 2014, respektive kr (8,07 inkomstbasbelopp)

4 4 Skattenyheter SINK- skatt För fysiska personer som är bosatta utomlands beskattas för sina tjänsteinkomster i Sverige. Det finns förenklad beskattning och omfattas då av de så kallade SINK-reglerna. Skattesatsen sänks från 25 procent till 20 procent. Detta gäller från den 1 januari Näringsidkares pensionssparavdrag Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i enskild firma, enkelt bolag, i handels-, eller kommanditbolag får göra s.k. pensionssparavdrag i näringsverksamheten. Med pensionssparavdrag menas premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton. För att få avdrag krävs att den skattskyldige äger försäkringen och att han själv betalar premien. Betalningen för pensionsförsäkringen skall bokföras som ett kapitaluttag ur firman. Uttaget hänförs, enligt SKV, till den period under vilken det har gjorts. Avdraget för premien för pensionsförsäkringen respektive inbetalningen på pensionssparkontot hänförs då till det år då premien eller insättningen har gjorts. En premie anses betald den dag betalningen skett i försäkringsbolagets kassa eller i post- eller bankkassa. En premie anses också betald den dag gireringsuppdrag belastat aktuellt girokonto eller då check eller annat betalningsmedel inkommit till försäkringsbolagets huvudkontor. 1.6 RUT- och ROT-skatteavdrag Fysiska personer som köper hushållstjänster får en skattereduktion med 50 % av utgiften, dock högst med kr per år. För att kunna få avdrag med kr krävs att du har en inkomst och därtill en inkomstskatt på minimum kr. Ytterligare ett krav är att den sökande måste ha fyllt 18 år under beskattningsåret. Det hushållsarbete som omfattas av reduktionen är bl. a städning eller annat rengöringsarbete, vård av kläder (t ex strykning, lagning och skoputsning) och hemtextilier samt matlagning (t.ex. grillning i trädgården). Matlagning innefattar dock inte avhämtning eller catering. Skatteverket har under 2012 tagit ställning till att det endast gäller om kocken använder hushållets egna varor, dvs kocken får inte medtaga råvaror eller tillbehör. Även en bartender som blandar drinkar i hemmet omfattas men får heller ej medtaga råvaror eller tillbehör. En förutsättning för reduktionen är att det bolag som utför arbetet har F-skattsedel. Den som köper hushållstjänster av en fysisk person som inte har F-skattsedel kan få skattereduktion under förutsättning att säljaren inte är skyldig till moms för sådana tjänster. Köparen är i detta fall skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter. Begränsningen att det aktuella hushållsarbetet inte får utföras av ett eget eller närstående persons företag slopades från och med 1 juli Arbetet får däremot inte utföras av den som begär skattereduktionen eller av en person som tillhör dennes hushåll. Underlag för skattereduktionen utgörs av utgifter för sådant hushållsarbete som betalats under beskattningsåret. Utgifter för material, resor, utrustning och installationer får däremot inte ingå i underlaget. Från den 1 juli 2009 får köparen av den hushållsnära tjänsten skattelättnaden direkt vid köpet.

5 5 Gällande ROT-skatteavdrag så omfattar detta för dem som vill göra reparationer, underhåll samt om/eller tillbyggnader av en bostadsrätt eller ett småhus. Att göra ROT-skatteavdrag innebär att köparen, precis som för RUT- skatteavdragen, får en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden dock med max kr/år. Avdraget gäller inte för nybyggnation eller omoch tillbyggnad inom 5 år från nybyggnation. Den viktiga skillnaden jämfört med hushållsnära tjänster är att det krävs att man äger fastigheten/bostadsrätten för att få rätt till avdraget. För att maximera avdragsmöjligheten kan delat ägande vara ett alternativ eftersom båda ägarna då får utnyttja ett avdrag på kr vardera. 1.7 Uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad höjs fr.o.m. inkomståret 2013 (2014 års taxering) från kr till kr. Utöver schablonavdraget på kr medges avdrag med 20 %. Detta innebär att en hyresinkomst på kr är skattefri per år och privatbostadsfastighet ( 20 % x ) = 0. För bostadsrätter får man utöver göra avdrag med den avgift som avser för den uthyrda perioden. Avdrag får dock inte i något fall överstiga hyresintäkten. 2 Kapital 2.1 Arv, gåva och förmögenhetsbeskattning Arvs och gåvoskatten avskaffades helt år 2004, vilket innebär att man kan ge gåvor helt utan skatt. Det utgår inte heller någon arvsskatt vid dödsfall efter år Ömsesidiga gåvor är dock inte skattefria utan ses som byten. I inkomstskattelagen betraktas ett byte som en avyttring och skall kapitalvinstbeskattas. Förmögenhetsskatten avskaffades helt från och med den 1 januari Kapitalvinstbeskattning av privatbostäder Den skattepliktiga delen höjdes från 1 januari, 2008 till 22/30 (tidigare 2/3) av kapitalvinsten. Vilket innebär att skatten blir 22 % av vinsten. Den som säljer sin bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov på kapitalvinsten, detta med ett särskilt uppskovsbelopp. En förutsättning för uppskov är att den sålda bostaden (ursprungsbostaden) har varit en permanentbostad. Vilket menas att den skattskyldige skall ha bott i bostaden antingen minst ett år närmast före avyttringen, eller minst tre av de senaste fem åren. Uppskov medges inte vid avyttringen av andra bostäder än permanentbostäder. En försäljning av en fritidsbostad kan t.ex. inte ge rätt till uppskov. Uppskov kan även beviljas för ersättningsfastigheter inom ESS. Även ersättningsbostaden måste uppfylla vissa krav för att anskaffandet av den skall kunna medföra uppskov. Den nya bostaden måste anskaffas tidigast året före det att ursprungsbostaden avyttrades och senast året efter det att ursprungsbostaden avyttrades. Dessutom måste säljaren ha bosatt sig i ersättningsbostaden senast den 2 maj andra året efter det att ursprungsbostaden avyttrades. Uppskovsavdraget medges vid den taxering då vinsten på den avyttrade bostaden, d.v.s. ursprungsbostaden, redovisas. Avdraget minskar omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften

6 6 Skattenyheter 2014 mm) när ersättningsbostaden avyttras. Om förutsättningarna är uppfyllda kan man dock få uppskov även vid denna avyttring. Ytterligare en förutsättning för att uppskov skall kunna medges är att den nominella vinsten vid frivillig avyttring uppgår till minst kr, d.v.s. minst kr ( x 22/30) i skattepliktig kapitalvinst. På uppskovsbeloppet utgår det en årlig avgift på 0,5 %, vilket motsvarar en schablonränta på 1,67 % och en upplåningsränta hos exempelvis banken på 3,24%. Detta gäller även för uppskov innan år Uppskovsbeloppet för avyttringar får inte överstiga kr (tidigare kr). Om den skattskyldige inte varit ensam ägare till bostaden skall uppskovsbeloppet proportioneras efter hur stor andel av bostaden man ägt. Vad gäller reaförluster är avdraget avseende privatbostäder och privatbostadsrätter fortsatt oförändrad och är även fortsättningsvis begränsat till 50 % av reaförlusten. Sedan årsskiftet 2008 är det inte längre möjligt att överta ett uppskov vid arv, testamente, gåva eller bodelning mellan makar av en villa eller del av villa. Har man gjort en bodelning efter år 2007 så måste man beskatta för uppskovet. Detta gäller även t ex gåvor mellan föräldrar och barn. Uppskovet behöver inte återföras till beskattning vid: - Arv till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år. - Bodelning med anledning av att ett äktenskap upplöses. 2.3 Kapitalvinst vid försäljning av aktier Kapitalvinster på börsnoterade aktier beskattas till 30 % Kapitalvinster och utdelningar på onoterade andelar som ej är kvalificerade (fåmansbolag) beskattas till 25 %. Kapitalvinster på kvalificerade andelar beskattas enligt 3:12 reglerna (se sid ) Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital medges en skattereduktion med viss del av underskottet. Denna reduktion kan användas mot statlig och kommunal inkomstskatt (på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet). Skattereduktionen är 30 % på underskott upp till kr och 21 % på överskjutande underskott. Om de skatter som får reduceras på grund av underskott av kapital tillsammans understiger skattereduktionsbeloppet får mellanskillnaden inte sparas till kommande år, varken som avdrag i kapital eller som skattereduktion. Därmed finns det anledning att se över aktieportföljen före årsskiftet och eventuellt vända några aktier. Från 1 januari 2000 får kapitalförluster på marknadsnoterade värdepapper även kvittas fullt ut mot vinster på onoterade aktier. Ett sätt att mildra de skattemässiga effekterna vid stora aktieförluster är att återföra eventuella uppskovsbelopp till beskattning. Återföringen måste dock uppgå till minst kr per skattskyldig och år. Den årliga avgiften på uppskovsbeloppet (0,5 %) minskar under kommande år.

7 7 2.4 Skatteavdrag och kontrolluppgift för ränta Om det betalas ut ränta till delägare måste bolaget göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift. Detta innebär att om ni har en fordran på ert bolag som ni ska ta ut ränta för måste skatteavdrag göras i bokslutsmånaden och redovisas på skattedeklarationen och betalas in månaden efter bokslutsdagen. Även om räntan inte utbetalas under bokslutsmånaden anses den tillgänglig för lyftning och därför ska skatteavdrag göras då. I de fall räntan tas ut per månad måste skatteavdraget redovisas månaden efter. Kontrolluppgift lämnas till skatteverket på blankett KU Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring har under en tid varit ett populärt placeringsalternativ för värdepapper. Reglerna har varit fördelaktiga då försäljning och utdelning i försäkringen inte lett till kapitalvinstbeskattning. Innehavaren har istället belastats med en avkastningsskatt utifrån värdet på försäkringen. Skatten har beräknats genom att kapitalunderlaget multiplicerats med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret. Eftersom endast en avstämningstidpunkt förekom, fanns det incitament för innehavare av kapitalförsäkring, att tillfälligt flytta sina besparingar för att komma undan beskattning. Från och med inkomståret 2012 höjs underlaget och skatten blir värdet på försäkringen 1 januari, plus de premier som betalas in under året. De premier som betalas in under första halvåret får full avkastningsskatt och de som betalas in från och den 1 juli belastas med halv avkastningsskatt. Kapitalunderlaget beskattas med 30%. Se upp med kostnaden för själva försäkringen. Speciellt utländska kan bli väldigt dyra. 2.6 Investeringssparkonto För att förenkla sparandet i aktier och andra värdepapper har regeringen föreslagit en ny sparform där vinster - likt kapitalförsäkringar inte behöver deklareras och påföras kapitalvinstbeskattning med 30 %. Istället ska en schablonintäkt beräknas som baseras på tillgångarna multiplicerat med statslåneränta vid utgången av november föregående år. Detta belopp beskattas sedan med 30 %. För investeringssparkontot tas skatten ut på ett underlag av en fjärdedel vid ingången av varje kvartal under beskattningsåret. Vi rekommenderar denna form för de som idag börjar att spara i börsnoterade aktier, då det innebär att deklaration ej behövs och att det blir låg skatt vid eventuellt höga vinster.

8 8 Skattenyheter Näringsverksamhet 3.1 Avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond får uppgå till 30 % av vinsten för enskilda näringsidkare, dödsbo samt fysisk delägare i HB. För aktiebolag är motsvarande avsättning 25 %. Maximalt antal periodiseringsfonder som kan avsättas är 6 stycken. När du inte längre bedriver någon näringsverksamhet ska periodiseringsfonderna återföras till beskattning omgående. Tidigare har det inte funnits något krav i vilken ordning periodiseringsfonderna ska föras tillbaka. From 1 januari 2009 ska den äldsta periodiseringsfonden återföras först. Räntebeläggning schablonintäkt - skattebelastning De juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjort avsättningar till periodiseringsfonder skall ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten är summan av gjorda avsättningar x 72 % av statslåneräntan 30/11 året före inkomståret. För inkomståret 2013 (2014 års taxering) gäller statslåneräntan per 30/ (1,49 %) Periodiseringsfonderna för 2014 skall räntebeläggas med 1,07 % (1,49x72%). Schablonräntan tas upp i bolagets deklaration. Räntan bokförs inte utan kommer att ingå i bolagets skattekostnad. Bolagets kostnad för periodiseringsfond blir således; 2013; (1,49 x 72,0) 1,07 % x 22,0 % = 0,24 % 2014: (2,09x 72,0) 1,50 % x 22,0% = 0,33 % 3.2 Korrekta uppgifter i fakturor Enligt aktiebolagslagen finns det ett uppgiftskrav på faktura, brevpapper och orderblanketter. Uppgiftskravet innebär att följande uppgifter ska finnas; Bolagets firma (det fullständiga namnet) Orten där styrelsen har sitt säte. Bolagets organisationsnummer Beteckning "publ" i firman om bolaget är publikt AB Enligt Bolagsverket behöver inte orten där styrelsen har sitt säte anges särskilt, om den är samma som den adress som angetts på fakturor, brevpapper och orderblanketter. Momsfakturor ska ange nedanstående; Vem som är skyldig att utfärda fakturor och att en tredje person, eller i vissa fall köparen, får fakturera för säljarens räkning För vilka transaktioner som faktura ska utfärdas och vilka uppgifter som en faktura ska innehålla En förenklad faktura respektive samlingsfaktura får utfärdas i vissa fall Elektronisk fakturering är tillåtet

9 9 En faktura skall innehålla; Datum för utfärdandet (fakturadatum) Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier Säljarens registreringsnummer till moms Kundens registreringsnummer till moms behöver endast anges om kunden är skattskyldig för förvärvet (omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i annat EGland åberopat sitt VAT-nummer för att få leveransen utan moms Säljarens och köparens namn och adress Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna har utförts eller slutförts. Vid a-contobetalning anges datum för betalning om det kan fastställas och om det avviker från fakturadatum Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset, Tillämpad momssats Den moms som ska betalas. Om du använder vinstmarginalbeskattning ska du inte ange momsbelopp. (Används vid handel med begagnade bilar mm) Vid befrielse från skatt eller vid omvänd skattskyldighet ska det finnas en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML, eller i en annan uppgift som styrker att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala moms Levereras ett nytt transportmedel inom EG ska de uppgifter lämnas som behövs för att kunna avgöra att varan är ett nytt transportmedel (bilar, MC, båtar, flygplan), En kreditnota skall innehålla; Vilken den ursprungliga fakturan är som skall krediteras Artikel/artiklarna som skall krediteras Hur stor del av krediteringen som är moms För mer detaljerad information se SKV:s hemsida Förenklad faktura Förenklad faktura får användas när fakturabeloppet uppgår till kr inkl moms. I detta belopp räknas fakturans samtliga omsättningar som medför faktureringsskyldighet in. Förenklad faktura får även användas där identifiering av köparen normalt inte är tillgänglig exempelvis vid försäljning genom betalautomat och försäljning av persontransporter inom kollektivfabriken. Om det föreligger en förenklad faktura är det tillräckligt att följande uppgifter finns med; Datum för utfärdandet, Identifiering av säljaren, Identifiering av varorna eller tjänsterna Momsbeloppet eller uppgifter som gör att beloppet kan beräknas

10 10 Skattenyheter Direktavskrivningar av inventarier Inventarier av mindre värde behöver ej tas upp som en tillgång, utan kan kostnadsföras direkt. För 2014 får inventarier som har ett värde upp till kr (1/2 prisbasbelopp) kostnadsföras direkt, under 2013 var motsvarande belopp kr. 3.4 Representationsavdraget Lunch, middag eller supé 90 kr 90 kr Frukost, drinkar och enklare förtäring 60 kr 60 kr Övriga kostnader (teaterbiljetter, greenfee m.m.) 180 kr 180 kr Beloppet är exklusive moms. Avdrag för vin och sprit får ingå inom dessa beloppsgränser. För representation i utlandet bosatt person gäller samma regler samt vid intern representation. Vid jubileum och invigningar får kostnader för mat och dryck uppgå till 90 kr. Övriga kostnader får uppgå till skäligt belopp. För en person, som inte är skattskyldig till moms, ökar ovanstående belopp med den därpå löpande momsen. 3.5 Pensionsförsäkringar Rätten till avdrag för premier avseende privata pensionsförsäkringar är fr.o.m. taxeringsåret 2009 högst kr. Tjänstepensionsförsäkring i aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor påverkas inte av detta. Avsättning till tjänstepensionsförsäkring kan göras enligt huvudregeln med maximalt 35 % av det högsta av årets lönesumma eller föregående års lönesumma. För de med låg pensionsförsäkring finns möjlighet att köpa i kapp enligt en kompletteringsregel. Försäkringsbolag kan räkna fram avsättningsmöjligheten. 3.6 Undantag från kassaregister Reglerna om krav att använda certifierade kassaregister i kontantbranschen infördes Riksdagen har nu utan ändringar antagit regerings förslag om att förtydliga undantaget från kravet på att ha kassaregister vid försäljning i obetydlig omfattning. När lagen om kassaregister infördes angavs som riktvärde för obetydlig omfattning en kontantförsäljning som normalt understiger fyra prisbasbelopp per år. (År *4= ) Därmed har det klargjorts att det är den faktiska försäljningen och inte en fiktiv uppräkning av den som ska ligga till grund för bedömningen. Det ska således inte göras någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till en fiktiv årsvis försäljning. Det är den normala försäljningen under ett räkenskapsår på 12 månader som ska läggas till grund för bedömningen. Om ett företag beräknas få en försäljning som överskrider fyra prisbasbelopp, men detta tillhör ovanligheterna, bör något krav på kassaregister inte föreligga. En företagare som har haft ett certifierat kassaregister undantas inte från kravet på kassaregister när verksamheten avvecklas, endast p g a att försäljningen under det sista räkenskapsåret understiger fyra prisbasbelopp. Ikraftträdande 2 januari Källa Tholin & Larsson

11 Stoppregler för vissa koncernbidrag Viss del av avdraget begränsas till 83,66 procent. Företag med beskattningsår som påbörjades före den 1 januari 2013 och som avslutas efter den 18 april 2013 får ett begränsat avdrag för det lämnade koncernbidraget. För så stor del av koncernbidraget som belöper på de månader av beskattningsåret som avser tid före den 1 januari 2013 får avdrag göras med 83,66 procent. För den resterande delen av koncernbidraget, som belöper på tiden fr. o m den 1 januari 2013, medges fullt avdrag. Ett företag har därmed full avdragsrätt för koncernbidrag för tid från den 1 januari 2013.Det företag som tar emot koncernbidraget ska ta upp hela bidraget till beskattning. Effekten blir att givaren och mottagaren sammantaget betalar en bolagsskatt som motsvarar 26,3 procent av det lämnade koncernbidraget som avser tiden före den 1 januari De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas på moderföretag med beskattningsår som påbörjas under 2012 och som avslutas efter den 18 april Källa Tholin & Larsson 3.8 Enskilda näringsidkare Förvärvskällor Överskott och underskott från olika verksamheter kan kvittas mot varandra. Indelningen i aktiv och passiv verksamhet avser hela näringsverksamheten. Det kan då bli att en verksamhet som tidigare var passiv blir aktiv och då tas fulla egenavgifter ut istället för den särskilda löneskatten Lön till barn och barnbarn Om ett fåmansbolag betalar ut lön till en företagsledares - eller dennes makes barn (under 16 år) - ska ersättningen tas upp hos den av makarna som har den högst inkomst från företaget. När det är frågan om enskild näringsverksamhet gäller istället att ersättning för arbete som utförts av den skatteskyldiges barn under 16 år, inte får dras av Räntefördelning Vid en räntefördelning kommer avkastningen delvis att beskattas under kapital. Positiv räntefördelningen beräknas på det ingående egna kapitalet multiplicerat med statslåneräntan + 6,0 %. Detta räntefördelningsbelopp får man göra avdrag med i verksamheten och beskatta i inkomstslaget kapital. Om det egna kapitalet är negativt måste man på samma sätt beräkna en räntekostnad (statslåneränta + 1 %). Beloppet läggs till i näringsverksamhet och avdrag får göras med samma belopp i inkomstslaget kapital. Negativ räntefördelning är obligatorisk. Räntefördelning skall bara ske om fördelningsunderlaget (egna kapitalet) är mer än kr. Överskrids detta belopp beräknas räntefördelningen på hela fördelningsunderlaget.

12 12 Skattenyheter Expansionsmedel Enskilda näringsidkare ska kunna "spara" överskott i verksamheten med samma beskattning som för aktiebolag. Detta innebär att näringsidkaren ska kunna sätta av 100 % av inkomsten efter räntefördelning och avsättning till periodiseringsfond som en särskild deklarationspost. Avsättningen beskattas med expansionsmedelsskatt, vilka inte belastas med några egenavgifter. En förutsättning för att få denna lägre skatt är att avsättningen skall vara kvar i firman och inte användas privat. Expansionsmedlen beräknas på eget kapital vid årets utgång och skattesatsen är 22,% 2013 och %(tax 2015.) Förlust i Enskild firma får göra avdrag med 70 % Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamhet inte får kvittas emot inkomst av tjänst eller kapital men får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag visar ett underskott får detta rullas fram tills nästa år. Rullning av underskott får göras så länge näringsverksamheten finns kvar. När det kommer till avdrag för slutligt underskott då en näringsverksamhet skall upphöra då får man göra avdrag med 70 procent i inkomstslaget kapital, det medges som en kapitalförlust. Man kan välja på att fördela avdraget på detta år och de två följande åren.

13 Aktiebolag Försenade årsredovisningar till Bolagsverket Årsredovisning och revisionsberättelse som inte inkommit till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets slut påförs en förseningsavgift på kr. Efter ytterligare två månader från det att underrättelse om förseningsavgift avsänts påförs ytterligare kr. Efter ytterligare två månader från det att underrättelse nr två om förseningsavgift avsänts påförs ytterligare kr. Alltså kan näringsidkaren få böta totalt kr om denne väntar med att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket Upprättande av Årsredovisning enligt K3 Bokföringsnämnden har presenterat ett nytt allmänt råd som är tänkt att gälla alla bolag som upprättar årsredovisning men inte tillämpar internationella redovisningsprinciper (IFRSföretag). Den nya normgivningen K3 gäller både för koncernredovisning och för redovisning i juridisk person. K3 är principbaserat och bygger på IFRS för större bolag. Skillnaden mellan dessa är att kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige har beaktats vilket inskränker möjligheten att värdera vissa tillgångar till verkligt värde. Ett bolag som tillämpar K3-regelverket ställs inför mer uppskattningar och bedömningar, i redovisningen, än de som tillämpar K2. Tanken är att K3 blir huvudregelverket att följa för dem som inte aktivt väljer att tillämpa K2. Arbetet med K3 bedrivs fortfarande och kommer att tillämpas av bolag som upprättar årsredovisning med räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december Tidigare tillämpning ska vara tillåten. Källa Tholin & Larsson Övergång till K3 De företag som tillämpar K3 för första gången ska räkna om posterna för det närmast föregående räkenskapsåret i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noterna enligt det allmänna rådet. Vidare ska en ingångsbalansräkning upprättas vid tidpunkten för övergång. För de som väljer att tillämpa K3 första gången för kalenderåret 2014 är tidpunkten för övergång den 1 januari I ingångsbalansräkningen ska det allmänna rådets redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Retroaktiv tillämpning är dock inte tillåtet i vissa specificerade fall och det finns också frivilliga undantag. Mindre företag kan välja att inte räkna om jämförelsetalen och då blir tidpunkten för övergången den 1 januari Källa Tholin & Larsson Årsredovisning i mindre aktiebolag - K2 Detta regelverk är endast tillämpat för mindre aktiebolag 1. Mindre bolag som är moder i en större koncern får inte tillämpa K2 dock inte heller publika bolag. De är frivilligt att tillämpa K2, dock så måste de som väljer K2 göra det i sin helhet utan avvikelser. Årsredovisningar som upprättas 31 december 2008 eller senare kan börja tillämpa sig utav detta regelverk. Syftet med K2 är att det ska vara förenklade regler för småföretagarna. Reglerna bygger på försiktighetsprincipen och normalt ska tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. De 1 Definitionen på ett mindre bolag är 80 miljoner i nettoomsättning, 50 anställda och 40 miljoner i balansomslutning. Om företaget uppfyller mer än ett av följande värden, två år i följd är företaget att betrakta som ett stort företag.

14 14 Skattenyheter 2014 förenklingar som bl.a. finns i K2 är att inventarier alltid får skrivas av på 5 år och det blir färre periodiseringar. Utgifter som understiger kr eller utgifter som är återkommande behöver inte periodiseras. Även kravet på tilläggsupplysningar har man minskat på i K2. K2-reglerna är standardiserade och det har införts schablonmässiga regler för t.ex. avskrivningar för att på det viset minska kravet på egna bedömningar. De möjligheter som finns i ÅRL är inte tillåtet att följa fullt ut i K2, t.ex. är det inte tillåtet att skriva upp värdet på anläggningstillgångar med undantag för byggnad och mark. Det går inte heller att värdera tillgångar till verkligt värde. Dessa begränsningar är något som oftast inte berör mindre företag ändå Skalbolagsdeklaration Ett skalbolag är ett bolag där de likvida tillgångarna överstiger jämförelsebeloppet. Om samtliga andelar har avyttrats utgörs jämförelsebeloppet av halva köpeskillingen. Till summan av kontanta medel och dylikt läggs marknadsvärdet av andra tillgångar vid avyttringen om dessa anskaffats tidigast två år före avyttringen. Vid bedömning av de likvida tillgångarnas storlek tar man inte hänsyn till eventuella skulder i företaget Den som har avyttrat andelar i ett skalbolag skall beskattas för vinsten som för passiv näringsinkomst. Bestämmelserna tillämpas dock inte om det avyttrade företaget inom 60 dagar efter avyttringen lämnar in en skalbolagsdeklaration till skatteverket. Säljaren skall därefter lämna säkerhet till skatteverket för obetalda skatter. Regeln om skalbolagsbeskattning skall inte tillämpas om andelarna i det avyttrade företaget är marknadsnoterade. Samma gäller vid likvidation eller konkurs eller vid avyttring av minoritetsposter. Villkoren skall inte heller tillämpas om särskilda skäl talar emot det. När kapitalvinstbeskattningen av näringsbetingade andelar avskaffades 2003 har det ansetts nödvändigt med regler som motverkar handel med skalbolag även inom bolagssektorn. Skalbolagsregeln har därefter byggts upp efter samma mönster och regler som gäller för fysiska personer Aktiekapital Lägsta tillåtna aktiekapital halverades från kr till kr för privata aktiebolag som bildas efter 1 april Möjligheten finns att nedsätta aktiekapitalet i befintliga bolag till kr. Detta har negativa skatteeffekter för ägarna som bör utredas i varje enskilt fall. Kostnad för nedsättning och de negativa skatteeffekterna gör att det oftast är onödigt med en sänkning från kr till kr Handelsbolag Fr.o.m års taxering är handelsbolagen egna skattesubjekt och är skyldiga att redovisa fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionsförsäkringar. Inkomsten beskattas dock hos delägarna. Bedömningen aktiv eller passiv avgörs på delägarnivå. Inkomsten från ett HB skall tas upp till beskattning vid den taxering då bolaget skulle ha taxerats om det hade varit ett

15 15 skattesubjekt. För aktiebolag med brutna räkenskapsår innebär detta att resultat från handelsbolag som avslutats efter aktiebolagets bokslut även skall tas med i aktiebolagets deklaration. Från och med 2013 ändras detta till att handelsbolagens resultat tas med i det räkenskapsår för aktiebolaget som handelsbolaget har bokslut i Räntefördelning Positiv och negativ räntefördelning gäller också för fysiska delägare i HB. Fördelningsunderlaget utgörs av "IB" på det justerade ingångsvärdet som finns på blankett N3. Samma gränsbelopp som för enskilda näringsidkare, kr Expansionsmedel Expansionsmedel knyts till de fysiska delägarna i HB-et. Expansionsmedlen får högst ökas med delägarnas andel av bolagets inkomst. Det får inte heller tas upp med så stort belopp att det justerade ingångsvärdet vid utgången av räkenskapsåret blir negativt. En avsättning till expansionsmedel innebär att delägaren får dra av avsättningen från sin andel av inkomsten. På detta belopp utgår en statlig skatt med 22 %, från och med beskattningsår 2013 (tax 2014) Regler om kapitalbeskattning på andelar i HB inom företagssektorn Andelar i handelsbolag som ägs av ett företag skall fr.o.m. 1 januari 2010 behandlas som en näringsbetingad andel på samma sätt som t.ex. en andel i ett aktiebolag. Beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster på andelar i handelsbolag avskaffas därmed inom företagssektorn från denna dag. Kapitalförluster på handelsbolag under tiden 18 juni-31 december 2009, kan bara utnyttjas mot kapitalvinster på handelsbolag. Även kapitalvinster och utdelningar på andelar som ägs via handelsbolag blir skattefria. Det gäller om vinsten eller utdelningen skulle ha varit skattefri om delägaren själv avyttrat andelen eller erhållit utdelningen. Vidare innebär ändringen att företag som är delägare i handelsbolag och som vid ingången av 2010 har en negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) på andelen måste skatta av det, vid taxeringen Efter ansökan kan detta fördelas på tio år Fåmansbolag Det finns vissa regler att tillämpa angående fåmansbolag. Definitionen av ett fåmansbolag är att 4 eller färre delägare äger aktier som har mer än 50 % av rösterna. Minsta antalet blir 8 stycken om samtliga äger lika stor andel. Närstående räknas som en enda delägare. De regler som blir tillämpbara vid fåmansbolagsbeskattning är utdelning och kapitalvinst.

16 16 Skattenyheter Tantiem Fåmansföretagare kan numera göra avsättning för tantiem i bokslutet under förutsättning att avsättningen är förenlig med god redovisningssed. Tantiemet är skattepliktigt när det lyfts, dock senast dagen för bolagsstämma. Skatter och sociala avgifter måste därmed betalas in senast månaden efter bolagsstämman Utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar 2014 Beskattning av kapitalvinster och utdelning på andelar i fåmansbolag, gäller de s.k. 3:12- reglerna. Vilka innebär bl.a. Fördelning mellan tjänst och kapital på kapitalvinster Kapitalbeskattning med 20 % av gränsbeloppet Utbetalda löner i företaget får en ökad tyngd när den kapitalbeskattade utdelningen ska beräknas hos ägaren I löneunderlaget får även lön till den med kvalificerade andelar räknas med Som med de gamla reglerna räknas ett gränsbelopp fram. Detta gränsbelopp kommer att beskattas till 20 %. Utdelning utöver gränsbeloppet tas upp för beskattning i inkomst av tjänst. Det finns två alternativ att räkna fram gränsbeloppet. From 1 januari 2009 ska årets gränsbelopp räknas vid årets i ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Ändrade regler vid beräkning av lönebaserat utrymme. För att få beräkna ett lönebaserat utrymme måste en delägare i ett fåmansbolag äga fyra procent av bolagets kapital. Vid beräkningen av gränsbeloppet för 2014 ska kapitalandelskravet vara uppfyllt den 1 januari I annat fall får 2013 års löner inte läggas till grund för beräkningen. Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i ett företag och dess dotterföretag året före beskattningsåret. Detta betyder att den del som understiger 60IBB får räknas med 50 procent istället för tidigare regler där det beräknas med 25 procent. För att räknas som dotterföretag skall ägarandelen överstiga 50 %. Ett tak för hur högt det lönebaserade utrymmet får bli för en delägare införs. Per år får det högst uppgå till 50 gånger den egna eller någon närståendes ersättning under året före beskattningsåret. Detta innebär inte att sparade utdelningsutrymmen från tidigare år går förlorade utan endast att värdet av nya lönebaserade utrymmen begränsas. Alternativ 1 (Schablonregel) Gränsbelopp = 2,75 x inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet år 2013 = kr Vilket ger ett gränsbelopp på 2,75 x = kr + sparad utdelning x (SLR + 3 %) Från och med år 2012 är det inte möjligt att använda schablonregeln i mer än ett bolag tillskillnad från föregående år då det inte fanns någon begränsning alls. Dock kvarstår möjligheten att nyttja schablonregeln i ett bolag och att själv använda huvudregeln i ett annat bolag.

17 17 Alternativ 2 (Huvudregeln) Gränsbelopp = omkostnadsbeloppet x (SLR + 9 %) + sparad utdelning x (SLR + 3 %) + lönebaserat utrymme Lönebaserat utrymme Löneunderlag x 50 % av löneunderlaget. Löneunderlaget = kontant lönesumma Avser kontant utbetalda löner för beskattningsåret 2013 Inga förmåner eller kostnadsersättningar Även dotterbolags löner Endast dotterbolag inom EES Om ett dotterbolag endast ägts under del av löneunderlagsåret, räknas endast löner som betalts ut under innehavstiden. Krav på löneuttag från aktieägare under 2013 Vid utdelning krävs ett minsta löneuttag för att utnyttja löneunderlaget i företaget. Minst en person inom närståendekretsen måste under året före beskattningsåret, d.v.s. under 2013 för utdelning 2014, ta ut en lön med belopp som motsvarar; Minsta löneuttag; % av sammanlagda kontanta ersättningen Maximalt löneuttag; kr (10 x )

18 18 Skattenyheter 2014 Påverka utdelning 2014 genom löneuttag 2013, exempel S:a löner Lägsta ägarlön Summa löner Lönebaserat utrymme S:a löner under 60 ibb Löner övriga över ger maxlön för ägaren på 10 ibb dvs Max vid ägarlön

19 Kapitalvinster vid försäljning Kapitalvinsten beskattas upp till sparat utdelningsutrymme där utöver 20 % i inkomstslaget kapital. Fr.o.m. 1 januari 2010 tas klyvningsmodellen bort och allt kommer att beskattas i tjänst till 58 %. 100-basbeloppsregeln finns dock kvar, dvs. den regel enligt vilken den tjänstebeskattade delen av en kapitalvinst kan uppgå till högst 100 inkomstbasbelopp (100 ibb= för vinster år 2013) under en sexårsperiod. Kapitalunderlaget beräknas, utifrån betalt belopp för aktierna, alternativt utifrån företagets balansräkning vid 1992 års bokslut. Om företaget under senare år ökar sitt egna kapital genom vinster kommer kapitalunderlaget inte att öka. Däremot kan kapitalunderlaget minska om utdelningen överstiger nettovinsten samma år Takregeln utvidgas gällande kapitalvinst vid utdelningar Utdelningar på kapitalvinster som beskattas i inkomstslaget tjänst får ett nytt takbelopp från och med år Taket är numera endast 90 basbelopp (90 ibb = ). Reglerna gäller under ett och samma beskattningsår, vilket inte är likställt med kapitalvinster vid försäljning. 4 Anställda 4.1 Arbetsgivaravgifter 2014 Arbetsgivaravgifter 31,42 % Egenavgifter 28,97 % 2 Löneskatt 24,26 % Under 23 år 10,21 % Över 25 år 31,42% Över 23 år men under 25 år 15,49% Egenavgifter 14,89% Över 65 år 10,21 % Vidare kan näringsidkaren under vissa omständigheter få nedsättning med 7,5 %, högst kr, av egenavgifterna. För att få detta krävs det att du är mellan år och har ett överskott om minst kr ifrån den aktiva näringsverksamheten. 2 På överskott mellan till kr görs nedsättning med 5 %. Max kr/person och max kr totalt för samtliga delägare i HB.

20 20 Skattenyheter Räntefria lån till anställda Ränteförmån för anställda beskattas under inkomst av tjänst och beläggs med socialavgifter. Den anställde erhåller motsvarande avdrag under inkomst av kapital. Preliminärskatteavdrag skall göras varje månad och sociala avgifter skall betalas löpande. För räntefria lån, lån med fast ränta och lån där räntan utgår i fast förhållande till marknadsräntan är förmånens värde skillnaden mellan SLR (statslåneräntan) lånetillfället + 1 % och den avtalade räntesatsen för den anställde. Vad gäller lån med rörlig ränta är förmånens värde skillnaden mellan SLR (statslåneräntan) vid utgången av november året före inkomståret + 1 % och den avtalade räntesatsen. Ränteförmånen avser den del av räntan som understiger statslåneräntan i slutet av november året före beskattningsåret. SLR per var 2,09 vilket innebär att den anställde under beskattningsår 2014 slipper att betala ränteförmån om räntesatsen är 3,09 % eller högre. Motsvarande siffra för beskattningsår 2013 var 2,49 %. Fåmansdelägare och närstående till dessa får ej låna från egna aktiebolaget. 4.3 Kostförmån Förmånen av fri kost är skattepliktig så länge det inte rör sig om representation. Inte heller hotellfrukostar eller måltider som ingår i allmänna transportmedel ska beskattas om de ingår i priset för hotellrummet respektive resan Frukost 40 kr 42 kr Lunch/middag 80 kr 82 kr Helt fri kost (minst 3 måltider) 200 kr 210 kr

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2017 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 21 2017 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyhet för 2017 Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:771 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:1055 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer