Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 1.1 30.6.2014"

Transkript

1 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport Ålandsbanken bolag Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Portföljrapport...15 Ålandsbanken Euro Bond...17 Portföljrapport...19 Ålandsbanken Euro High Yield Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Europe Value Portföljrapport Ålandsbanken Emerging Markets Portföljrapport Ålandsbanken Nordic Value Portföljrapport Ålandsbanken Finland Value Portföljrapport Ålandsbanken LCR Portföljrapport Ordlista Placeringsfondernas halvårsrapport

3 Verksamhetsöversikt, första halvåret 2014 Fortsatt god utveckling och tillväxt för Ålandsbanken Bostadsfond Ålandsbanken bolag Ab förvaltar Ålandsbankens i Finland registrerade fonder. bolagets strategi är att erbjuda fonder som är anpassade för Ålandsbankens kunders placeringsbehov, inom de tillgångsklasser där Ålandsbankens förvaltning kan erbjuda ett mervärde för kunderna. Ålandsbanken Placeringsfonder bolaget förvaltade under första halvåret 2014 följande placeringsfonder: Ålandsbanken bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Ålandsbanken Euro Bond Medellång räntefond Ålandsbanken Euro High Yield High yield-räntefond som placerar i euro Ålandsbanken premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 70 Avkastningsinriktad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken Europe Value Europeisk aktiefond Ålandsbanken Emerging Markets -i-fond, aktiefond på tillväxtmarknaderna Ålandsbanken Nordic Value Nordisk aktiefond Ålandsbanken Finland Value Finländsk aktiefond Ålandsbanken LCR RÄNTA Placeringsfond kapital och andelsägare bolaget förvaltade under första halvåret placeringsfonder och en specialplaceringsfond. Det förvaltade fondkapitalet ökade under första halvåret med 68 miljoner euro eller 10 procent till 726 miljoner euro (från 658 miljoner euro per ). Antalet fondandelsägare ökade under året med 4 procent till (från ). Speciella händelser under perioden Den 14 april lanserade fondandelar nominerade i svenska kronor (SEK) i Ålandsbankens euronominerade räntefonder samt i Premium kapitalförvaltningsfonderna. andelarna i SEK är avsedda för försäljning på marknaden i Sverige. I räntefonderna Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond och Ålandsbanken Euro High Yield är fondandelarna i SEK skyddade mot valutakursförändringar mellan euro och SEK. Avsikten är att ge placerare i SEK en möjlighet att ta del av fondens avkastning i euro utan risk för effekter av valutakursförändringar mellan euro och SEK. I Premium kapitalförvaltningsfonderna är fondandelarna i SEK endast omräknade till gällande kurser, inte valutasäkrade. Den 28 april 2014 fusionerades Ålandsbanken Eco Performance Placeringsfond med Ålandsbanken Europe Value Placeringsfond. Fusionen gjordes som en s.k. absorptionsfusion där tillgångarna och skulderna i Ålandsbanken Eco Performance övergick till Ålandsbanken Europe Value. Som vederlag för sina andelar i Ålandsbanken Eco Performance erhöll fondandelsägarna andelar i Ålandsbanken Europe Value, till ett värde som exakt motsvarade värdet av deras innehav av fondandelar i Ålandsbanken Eco Performance före fusionen. Ålandsbanken Eco Performance fondens strategi att investera i miljömässigt riktiga bolag, ersätts med ett bredare koncept för hållbarhetsanalys i Ålandsbanken Europe Value. Utöver miljömässig hållbarhet granskas även bolagens principer för bolagsstyrning och hantering av samhällsrelationer vid analys av investeringsobjektens hållbarhet. Euro Bond i juni tilldelades Lipper Fund Award priset i egenskap av bästa fond i sin kategori, granskat såväl på 3, 5 och 10 års perioder. en har även tidigare år tilldelats denna utmärkelse. ernas portföljförvaltning ernas portföljförvaltning sköts enligt avtal av Ålandsbanken Asset Management Ab. Förvaltningsresultatet i Ålandsbankens räntefonder var fortsatt gott. Ålandsbanken Cash Manager och Ålandsbanken Euro Bond avkastade klart bättre än sina jämförelseindex. Det goda resultatet förklaras framförallt ett lyckat val av investeringar i företagsobligationer. Även Ålandsbanken Euro High Yield utvecklades positivt. Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder fördelar sina tillgångar mellan aktie- och ränteplaceringar på basen av Ålandsbankens marknadssyn. Målsättningen är att optimera avkastningen, inom de ramar som är tillåtet för respektive fond, utgående från det aktuella marknadsläget. Enligt Ålandsbankens marknadssyn har andelen aktieplaceringar hållits på neutral nivå eller något över neutral nivå (neutral nivå är i Premium 30: 30, i Premium 50: 50 och i Premium 70: 70) under första halvåret erna lyckades dock inte med denna positionering utvecklas bättre än sina respektive jämförelseindex under perioden, främst beroende på att branschfördelningen bland aktieplaceringarna inte avkastade optimalt. Förvaltningsresultatet i aktiefonderna var generellt inte tillfredsställande under första halvåret, av samma orsak som för Premium fonderna dvs. att aktieplaceringarnas sektorexponering inte avkastade optimalt. Undantaget var dock Ålandsbanken Nordic Value, vars placeringsverksamhet framgångsrikt har förändrats under det senaste året, och som nu åter uppvisar en god utveckling. Övriga förändringar i utbudet av aktiefonder, i syfte att skapa en konkurrenskraftig avkastning för andelsägarna i fonderna, planeras under hösten Ansvarsfulla placeringar Ålandsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar för fondverksamhetens del. En grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som fonderna investerar i, även utöver ekonomiska fakta, har alltid varit en central del av Ålandsbankens placeringsverksamhet. Arbetet att införa FN:s principer för ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten har primärt gått ut på att systematisera granskningen av de bolag fonderna placerar i, genom kvalitativ analys av hållbarhetsfaktorerna i de bolag som fonderna investerar i. Ur ett etiskt perspektiv strävar fonderna vidare medvetet efter att exkludera bolag verksamma inom tobak, vapen, vuxenunderhållning och spelverksamhet samt vara selektiva avseende placeringar i bolag verksamma inom alkohol. Marknadsföring och försäljning av fonderna Ålandsbankens fonder marknadsförs och säljs via bankens kontor och på internettjänst och av ett urval externa förmedlare, t.ex. Avanza och Nordnet Bank samt Pensionsmyndigheten i Sverige. I slutet av april inleddes också verksamheten med en ny fond, Ålandsbanken LCR Ränta Placeringsfond. en är främst riktad till kreditinstitut (banker) som ett redskap för att hantera likviditetsförvaltning i enlighet med de krav som Basel III regelverket ställer. Ålandsbanken Bostadsfond utvecklades fortsatt positivt under första halvåret. Avkastningen av fondens bostadsplaceringar var stabil och inflödet av nytt kapital var gott till följd av investerarnas intresse för fonden. En positiv nyhet var också att Ålandsbanken Närmare information framgår av uppgifterna per fond. 4 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

4 Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolags- och fondandelsägarstämmor valdes följande styrelse och revisorer: Ordinarie styrelsemedlemmar Peter Wiklöf, ordförande, VD Ålandsbanken Abp Tony Karlström, placeringsdirektör, Alandia Försäkring, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem Magnus Holm, direktör, Affärsområde Sverige, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Suppleanter Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Mikael Mörn, avdelningschef Private Banking Åland, Ålandsbanken Abpl Daniel Widman, advokat, Advokatbyrå Widman & Co Ab, av fondandelsägarna vald suppleant Tom Pettersson Verkställande direktör Utdelning för avkastningsandelar (A-andelar) i placeringsfonderna Beslut om utdelning för år 2013 till innehavare av avkastningsandelar i fonderna fattades vid fondbolagets ordinarie bolagsstämma och respektive fonds fondandelsägarstämmor Utdelningen i procent baserat på avkastningsandelarnas värde på årets sista bankdag den var enligt det som framgår av bilagda tabell: ernas utdelning för 2013 Andelsvärde Utdelning Utdelning, per andel Cash Manager A 20,49 2,00 0,41 Euro Bond A 19,49 4 0,78 Euro High Yield A 24, ,40 Premium 30 A 18,36 4 0,73 Premium 50 A 16,61 5 0,83 Premium 70 A 10,81 6 0,65 Europe Value A 12,55 6 0,75 Eco Performance A 95,28 6 5,72 Emerging Markets A 17,88 6 1,07 Nordic Value A 10,14 6 0,61 Finland Value A 10,97 6 0,66 Revisorer Pauli Salminen, CGR, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisor Revisorssuppleant Revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Kim Järvi, CGR Oscar Orrström, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisorssuppleant Som fondbolagets verkställande direktör fungerar Tom Pettersson, ekonomie magister. Mariehamn, juli 2014 Tom Pettersson Verkställande direktör För fonderna, förutom Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond, baseras utdelningen enligt fondens stadgar på avkastningsandelens värde på årets sista bankdag den Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond delar som utdelning ut minst 75 av fondens realiserade resultat under föregående verksamhetsår. Med realiserat resultat avses fondens intäkter av hyresverksamhet och övriga intäkter minus fondens kostnader. Icke realiserad värdeförändring i fondens placeringar ingår inte i det realiserade resultatet. Under år 2013, som var fondens första verksamhetsår, var det realiserade resultatet av fondens verksamhet negativt, den goda värdeutvecklingen till trots, beroende på att eftersom fonden under året byggde upp sina bostadsinnehav, varvid en stor del av de köpta bostäderna ännu inte var färdigställda och avkastningen av hyresverksamheten inte realiserades fullt ut. Därför betalade fonden inte utdelning för år Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

5 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Per hade fonden varit verksam i sex kvartal. ens värdeutveckling har varit stabil, och överstiger för C-fondandelarna 15 procent sedan fondens start. Intresset för fonden har ökat kontinuerligt, och inflödet av nya placeringar har varit gott. Detta har möjliggjort för fonden på kort tid lyckats bygga upp en betydande bostadsportfölj. Under det första halvåret 2014 avtalade fonden om köp av ca 280 nya bostäder för ca 64 miljoner euro. Av dessa var 110 färdigt byggda och resten färdigställs under det andra halvåret 2014 eller under år Totalt har fonden avtalat om köp av ca 1350 bostäder, varav ca 680 är färdiga. ens intäkter av hyresverksamheten ökar vartefter bostäderna färdigställs. Andelen placeringar i Helsingforsregionen har ökat enligt fondens målsättning, och är nu nära 80 procent av fondens bostadsbestånd. ens strategi är att äga hyresbostäder i ägohus, i stället för att köpa hela traditionella hyresfastigheter. Detta har möjliggjort en bra fungerande samarbetsmodell med byggföretagen. Modellen uppskattas också av fondens hyresgäster, vilket återspeglas i en lägre omsättning av hyresgäster än det genomsnittliga. Detta sparar kostnader och ökar avkastningen. Situationen på bostadsmarknaden har dryftats mycket i media den senaste tiden. Vi bedömer att marknaden, för den typ av bostäder som fonden investerar i, kommer att fortsätta vara stabil. I framtiden kommer de totala boendekostnaderna att spela en allt större roll, vilket påverkar prisnivån för gamla och för nya bostäder. Vi räknar med att prisnivån för nya bostäder skall utvecklas bättre än prisnivån för gamla bostäder. Stark efterfrågan på nya och moderna bostäder medför också en bättre hyresnivå. Därför blir den relativa avkastningen av nya bostäder bättre på lång sikt, vilket också påverkar värdet av nya bostäder positivt jämfört med gamla. ens värdeutveckling kommer av nettoavkastningen av hyresverksamheten och värdeförändring av de bostäder fonden äger. ens avkastning det första halvåret motsvarade förväntningarna, och vi är optimistiska gällande fondens utveckling också under resten av året. Portföljförvaltare: Antti Valkama och Stefan Wiklund Allmänna uppgifter typ Finländsk specialplaceringsfond (alt. placeringsfond) Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision A-serien: 2,25 /år, C-serien: 1,50 /år Teckningsprovision A-serien: 2,00, C-serien: 2,00 Kostnad vid inlösen, bestäms enl. plac.tid Under 1 år: 4, 1-3 år: 3, 3-5 år:2, över 5 år: 1 Minimiteckning A-serien: 500, C-serien: Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab Uthyrningsservice, fastighetsservice Realia Management Oy Auktoriserad fastighetsvärderare Realia Management Oy Arviontipalvelu Teknisk konsultering Ostrocont Oy historisk avkastning * 3 mån (A) 2,48 12 mån (A) 10,40 Sedan starten (A) 14,67 3 mån (C) 2,64 12 mån (C) 11,04 Sedan starten (C) 15,94 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Övriga uppgifter om fonden ens värde (NAV), , , ,26 ens totala tillgångar (GAV) ,, , ,40 A-andelsvärde, 114,67 109,81 103,87 C-andelsvärde, 115,94 110,70 104,41 Antalet andelar (A), st , , ,9900 Antalet andelar (C), st , , ,5800 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,98 Prestationsrelaterat förvaltningsarvode, , , ,14 TER (A) 3,92 3,92 TER (C) 3,38 3,38 Årlig kostnad (A) 2,51 2,51 Årlig kostnad (C) 1,75 1,75 Placeringsfondernas halvårsrapport

6 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel 10 Ålandsbanken bolag Ab Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper aktier i bostadsaktiebolag: berättigande till följande bostäder , ,63 Färdigställda *) , ,00 Esbo ,00 Bostads Ab Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Bostads Ab Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 36,02 Bostads Ab Espoon Lieska Tuomarila , ,00 49,40 Bostads Ab Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Bostads Ab Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Bostads Ab Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Bostads Ab Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky Saunalahti , ,00 16,46 Bostads Ab Espoon Sinetti Järvenperä , ,00 16,39 Bostads Ab Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 5,87 Bostads Ab Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Bostads Ab Espoon Ulappa (förråd) Espoonlahti ,00 Vanda ,00 Bostads Ab Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Bostads Ab Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 34,19 Bostads Ab Vantaan Sarka Pakkala , ,00 40,25 Bostads Ab Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Bostads Ab Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Bostads Ab Vantaan Huhta Pakkala , ,00 19,85 Bostads Ab Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Bostads Ab Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Tammerfors ,00 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Bostads Ab Tampereen Professori Hervanta , ,00 28,01 Bostads Ab Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Bostads Ab Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Bostads Ab Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Bostads Ab Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Bostads Ab Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta , ,00 9,95 Bostads Ab Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Bostads Ab Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Bostads Ab Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti (Niemenrannan pysäköintipaikat) Niemenranta ,00 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Bostads Ab Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Bostads Ab Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Bostads Ab Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Bostads Ab Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 37,73 Bostads Ab Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 14,62 Bostads Ab Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 18,14 Bostads Ab Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 21,61 Bostads Ab Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 22,86 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 7,67 Bostads Ab Jyväskylän Jokivarrenranta Kuokkala , ,00 8,77 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko ,00 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko ,00 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Bostads Ab Helsingin Iita Vallila , ,00 10,44 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmetrar Kvadratmeter Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper Bostads Ab Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Bostads Ab Helsingin Rafael Vallila , ,00 14,42 Bostads Ab Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Bostads Ab Helsingin Rafael (förråd) Vallila Kuopio ,00 Bostads Ab Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 26,02 Bostads Ab Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Bostads Ab Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 14,89 Bostads Ab Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Bostads Ab Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 11,25 Bostads Ab Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 12,17 Bostads Ab Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki ,00 Lahtis ,00 Bostads Ab Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 25,53 Bostads Ab Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 17,02 Bostads Ab Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Bostads Ab Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Bostads Ab Lahden Leinikki Mukkula , ,00 26,77 Bostads Ab Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 Tavastehus ,00 Bostads Ab Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Bostads Ab Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 32,52 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö Keinusaari , ,00 29,58 Bostads Ab Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Grankulla ,00 Bostads Ab Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 26,18 Bostads Ab Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Bostads Ab Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 15,44 Åbo ,00 Bostads Ab Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Bostads Ab Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 Rihimäki ,00 Bostads Ab Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Bostads Ab Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Bostads Ab Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 21,95 Hyvinge ,00 Bostads Ab Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Bostads Ab Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Nurmijärvi ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Bostads Ab Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Klaukkala ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 35,38 Tuusula ,00 Bostads Ab Tuusulan Pihta Hyrylä , ,00 24,63 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Kyrkslätt ,00 Bostads Ab Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 17,35 Järvenpää ,00 Bostads Ab Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 9,32 Borgå ,00 Bostads Ab Porvoon Karmiini Haikkoo , ,00 25,39 Mäntsälä ,00 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka Mäntsälä , ,00 17,80 Sibbo ,00 Bostads Ab Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 av aktier i BAB Placeringsfondernas halvårsrapport

7 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmeter Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper ICKE Färdigställda , ,51 Esbo ,84 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , , Bostads Ab Espoon Albert Kilo , ,00 31 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,00 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,00 33 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,00 27 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa , ,06 27 Vanda ,38 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,25 34 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,05 34 Bostads Ab Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,12 23 Bostads Ab Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 34 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,36 36 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20 Bostads Ab Vantaan Spinelli Kivistö , ,75 28 Bostads Ab Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,20 26 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila , ,30 12 Bostads Ab Vantaan Punakoivu Koivukylä , ,23 35 Bostads Ab Vantaan Kilterinmetsä Kilteri , ,81 17 Bostads Ab Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34 Bostads Ab Vantaan Brankkari Simonkylä , ,44 12 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Apteekkari Viikki , ,00 37 Bostads Ab Helsingin Bliksti Vallila , ,00 18 Kuopio ,23 Bostads Ab Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 33 Bostads Ab Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 8 Bostads Ab Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,49 28 Bostads Ab Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,74 9 Kyrkslätt ,93 Bostads Ab Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,20 15 Bostads Ab Kirkkonummen Pronssi Masala , ,73 37 Jyväskylä ,41 Bostads Ab Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,00 26 Bostads Ab Lohikosken Loiste Lohikoski , ,41 22 Tammerfors ,12 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta , ,00 21 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9 Lahtis ,60 Bostads Ab Malskin kruunu Keskusta , ,60 19 Bostads Ab Lahden Hilma Kärpänen , ,00 15 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Haapala Härköilä , ,00 25 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 37 Värdepapper sammanlagt ,51 68,00 Andel av bolagslån ,14 Kassa och övriga tillgångar, netto ,92 32,00 ens värde (NAV) ,29 100,00 av aktier i BAB Kort räntefond År 2014 inleddes positivt på räntemarknaden och särskilt för de sydeuropeiska länderna. I januari drog sig Irland och Spanien ur sina stödprogram och Portugal följde efter i maj. Under perioden sjönk de spanska och italienska 10-åriga statsobligationernas ränta till sina lägsta nivåer genom tiderna. Även de långa räntorna inom det övriga euro-området sjönk under första halvåret, då euroområdets inflationstakt endast var 0,5-0,7 procent på årsnivå, vilket är långt under ECB:s mål. Marknaden började förvänta sig en räntesänkning av ECB och andra ekonomiska stimulansåtgärder till följd av låg inflation och långsam ekonomisk tillväxt. Krisen i Ukraina under våren ökade efterfrågan på säkra statsobligationer, vilket drev ned räntan ytterligare. Marknaden fick vänta och spekulera om ECB:s åtgärder, tills början av juni, då centralbanken gjorde det marknaden hade förväntat sig, och lite till. ECB fattade det historiska beslutet att sänka depositionsräntan för banker till en negativ nivå (-0,10 procent) och sänkte samtidigt styrräntan till rekordlåga 0,15 procent. Dessutom valde centralbanken att pumpa in kapital till banker, både i form av kortfristigt kapital och genom en ny operation med kapital bundet till långsiktig utlåning. Som ett resultat sjönk marknadsräntorna till alla tiders lägsta nivå. Då även riskpremierna på obligationer har minskat under första halvåret, har avkastningen från räntemarknaden drivits till mycket låga nivåer. ens verksamhetsomgivning har under det första halvåret varit relativt stabil, mycket beroende på eurokrisens avmattning och centralbankernas stödåtgärder. Avkastningen för det första halvåret har varit jämn och utan större överraskningar. Vi förväntar oss att referensräntorna kommer att hållas på mycket låga nivåer åtminstone under resten av året. Detta avspeglas naturligtvis i att den förväntade avkastningen för det andra halvåret, i enlighet med de rådande marknadsräntorna, förväntas vara blygsam även om den förväntas överstiga avkastningen av 3 månaders euribor ränta. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Kort räntefond Jämförelseindex Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,45 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) Bloomberg-koder ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 0,16 0,01 Sharpe 6,83-3,07 Tracking error 0,15 Omsättningshastighet 40,26 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,45 Duration 1,26 år Ränterisk 0,28 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,72 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,28 Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen 12 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

8 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer (rörliga) 74,74 Företagscertifikat 15,76 Företagsobligationer 7,56 Kassa 1,94, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 55,67 Industrivaror och tjänster 28,98 Sällanköpsvaror och tjänster 3,85 Energi 3,13 Infrastruktur 2,15 Teleoperatörer 1,71 Dagligvaror 1,71 Övriga värdepapper 0,85 Kassa 1,94 Största innehaven Ålandsbanken FRN ,42 YIT FRN ,09 Finlands Hypoteksförening FRN ,03 Barclays FRN ,99 Danske Bank 4, /15 2,90 UPM-Kymmene FRN ,79 Lloyds FRN /14 2,78 Volvo Treasury FRN ,67 ABN Amro Bank FRN ,57 Nykredit Bank FRN ,57 De största placeringarna utgör 28,81 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,12 0,03 Från årets början 0,63 0,15 12 mån 1,34 0,22 3 år, p.a. 1,74 0,57 5 år, p.a. 3,38 0,68 sedan starten 28,65 20,56 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,54 1,75 0, ,63 0,14 0,15 Differens ,91 1,61 0,48 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,51 82,30 Företagslån med rörlig ränta ,41 74,74 Ålandsbanken FRN , ,51 3,43 YIT FRN , ,81 3,09 Finlands Hypoteksförening FRN , ,00 3,03 Barclays FRN , ,00 2,99 UPM-Kymmene FRN , ,91 2,79 Lloyds FRN / , ,96 2,78 Volvo Treasury FRN , ,00 2,67 ABN Amro Bank FRN , ,67 2,57 Nykredit Bank FRN , ,75 2,57 Santander Intl Debt FRN , ,00 2,57 Mercedes-Benz Fin FRN , ,00 2,57 Assa Abloy FRN , ,00 2,57 Caterpillar Intl FRN , ,50 2,56 RBS FRN , ,67 2,56 HSBC Bank FRN / , ,00 2,54 Ald FRN , ,50 2,31 Aviva VAR / , ,45 2,23 Snam FRN , ,47 2,15 Paccar Financial FRN , ,58 2,14 Tapiola Bank Debenturlån 1/ , ,00 2,12 Eni FRN , ,22 1,85 Säästöpankki Optia FRN , ,00 1,73 BPCE FRN , ,83 1,72 Nooa Bank FRN , ,33 1,71 Pohjola FRN , ,50 1,71 Telefonica Emisiones FRN , ,33 1,71 Deutsche Bank FRN / , ,67 1,71 Pohjola Bank FRN / , ,20 1,49 ING Groep NV FRN , ,63 1,48 Uponor FRN , ,44 1,38 Finlands Hypoteksförening FRN , ,58 1,29 Nordea Bank FRN , ,08 1,28 Volkswagen FRN , ,63 1,28 ING Bank FRN / , ,25 1,28 POP Bank Group FRN , ,94 0,86 Företagslån med fast ränta ,10 7,56 Danske Bank 4, / , ,21 2,90 Allied Irish Banks 5, , ,10 2,24 Santander 1, , ,06 1,29 Fiat Finance 6, , ,73 1,13 INVESTERINGSCERTIFIKAT ,33 15,76 Företagscertifikat ,33 15,76 Lemminkäinen FC , ,96 2,55 Finnlines FC , ,80 2,12 Cramo FC , ,58 1,71 Ingman FC , ,89 1,71 HK-Scan FC , ,96 1,71 Vantaan Energia FC , ,24 1,28 Sponda FC , ,89 1,28 VVO FC , ,68 0,85-1,0 14 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond Ingman FC , ,83 0,85 VVO FC , ,92 0,85 SRV FC , ,58 0,85 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,84 98,06 Kassa och övriga tillgångar, netto ,21 1,94 ens värde ,05 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,51 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,73 25,39 24,75 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 20,54 20,29 20,18 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,4500 Antalet avkastningsandelar (A), st 72834,2145, , ,2453 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,61 Förvaringsarvode, , , ,59 Medellång räntefond År 2014 inleddes positivt på räntemarknaden och särskilt för de sydeuropeiska länderna. I januari drog sig Irland och Spanien ur sina stödprogram och Portugal följde efter i maj. Under perioden sjönk de spanska och italienska 10-åriga statsobligationernas ränta till sina lägsta nivåer genom tiderna. Även de långa räntorna inom det övriga euro-området sjönk under första halvåret, då euroområdets inflationstakt endast var 0,5-0,7 procent på årsnivå, vilket är långt under ECB:s mål. Marknaden började förvänta sig en räntesänkning av ECB och andra ekonomiska stimulansåtgärder till följd av låg inflation och långsam ekonomisk tillväxt. Krisen i Ukraina under våren ökade efterfrågan på säkra statsobligationer, vilket drev ned räntan ytterligare. Marknaden fick vänta och spekulera om ECB:s åtgärder, tills början av juni, då centralbanken gjorde det marknaden hade förväntat sig, och lite till. ECB fattade det historiska beslutet att sänka depositionsräntan för banker till en negativ nivå (-0,10 procent) och sänkte samtidigt styrräntan till rekordlåga 0,15 procent. Dessutom valde centralbanken att pumpa in kapital till banker, både i form av kortfristigt kapital och genom en ny operation med kapital bundet till långsiktig utlåning. Som ett resultat sjönk marknadsräntorna till alla tiders lägsta nivå. Då även riskpremierna på obligationer har minskat under första halvåret, har avkastningen från räntemarknaden drivits till mycket låga nivåer. Företagsobligationsmarknaden har fungerat utan större störningar under det första halvåret och aktiviteten framförallt på nyemissionsmarknaden har varit bra. Vi är relativt nöjda med fondens stabila avkastningsutveckling under första halvåret, även om fondens skydd, genom räntederivat, mot stigande räntor, har naggat avkastningen i kanten. Vi kommer dock att fortsätta med att skydda en del av fondens ränterisk mot eventuella stigande räntor genom derivatinstrument även under det andra halvåret. Till slut kan vi med glädje meddela att fonden belönades i juni 2014 med Lipper Fund Awards-priset i egenskap av bästa fond i de nordiska länderna i sin kategori, granskat såväl på 3, 5 och 10 års perioder. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Medellång räntefond Jämförelseindex JP Morgan Bond 1 3 Y Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,69 /år Teckningsprovision 0,50, min. 1 Inlösenprovision 0,50, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) Bloomberg-koder ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,95 0,62 Sharpe 5,16 4,18 Tracking error 0,79 Omsättningshastighet 2,39 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,70 Duration 2,77 år Ränterisk 1,94 B-tillväxtandelar, av fondens värde 96,95 A-avkastningsandelar, av fondens värde 3,05 16 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

10 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer 68,79 Företagsobligationer (rörliga) 25,57 Kommunobligationer 1,46 Statsobligationer 1,08 Övriga tillgångar -0,07 Kassa 3,17 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Finans och fastighet 52,00 Industrivaror och tjänster 14,08 Basindustri 11,21 Sällanköpsvaror och tjänster 7,26 Teleoperatörer 2,44 Kommunobl. 1,46 Energi 1,08 Statsobl. 1,08 Dagligvaror 0,99 Hälsovård 0,97 Informationsteknik 0,97 Övriga värdepapper 3,29 Kassa 3,17 Största innehaven Sanoma ,43 Stockmann 3, ,18 Stena 6, ,16 SHB 2, /19 1,97 Finlands hypoteksförening FRN ,92 Santander Intl Debt 1, ,88 SEB Var /21 1,87 Bayerische Landesbank Var ,85 SSAB 3, ,76 De största placeringarna utgör 18,02 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,42 0,27 Från årets början 2,86 1,36 12 mån 5,04 2,76 3 år, p.a. 4,30 2,70 5 år, p.a. 5,65 1,99 10 år, p.a. 4,03 2,95 sedan starten 86,04 70,58 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,77 3,33 2, ,35 1,89 1,36 Differens ,42 1,44 1,50, årlig avkastning, årlig avkastning 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,93 96,90 Företagslån med fast ränta ,54 68,79 Sanoma 5, , ,56 2,45 Stockmann 3, , ,52 2,18 Stena 6, , ,16 1,99 SHB 2, / , ,52 1,96 Santander Intl Debt 1, , ,57 1,90 Seb Var / , ,06 1,89 SSAB 3, , ,35 1,77 Swedbank 3, / , ,10 1,75 ING Bank 3, / , ,15 1,75 YIT 4, , ,55 1,68 ABN AMRO 4, / , ,23 1,57 Cargotec 3, , ,97 1,57 Danske Bank 3, / , ,75 1,55 Cramo 4, , ,22 1,51 Outokumpu 5, , ,23 1,48 DNB NOR Boligkreditt 2, , ,47 1,47 Tornator 3, , ,49 1,47 Nokian Renkaat 3, , ,42 1,46 DNA 2, , ,21 1,46 Metsäliitto 5, , ,39 1,45 Huhtamäki 3, , ,58 1,41 ST1 4, , ,86 1,41 Finnair 5, , ,18 1,27 Pohjola Bank 2, , ,52 1,24 Rettig Group 5, , ,13 1,24 SHB 4, / , ,47 1,24 Sponda 3, , ,75 1,23 Kemira 2, , ,50 1,18 Outotec 3, , ,07 1,18 Stora Enso 5, , ,78 1,09 Neste Oil 6, , ,48 1,08 Aviva VAR / , ,14 1,02 Bureau Veritas 3, , ,35 1,01 Itella 4, , ,36 0,99 Telefonica Europe VAR / , ,88 0,99 Nordea Bank Ab 2, , ,56 0,98 Tieto 2, , ,78 0,97 Orion 2, , ,50 0,97 Aktia Bank 1, , ,38 0,97 KBC 1, , ,45 0,97 Sponda Oyj 4, , ,76 0,96 SRV Yhtiöt 5, , ,23 0,96 VVO-yhtymä 3, , ,89 0,96 Sydbank 1, , ,07 0,96 Garantia 2, , ,41 0,96 Allianz 4, / , ,91 0,96 Pohjola Bank 2, , ,03 0,96 Ålandsbanken 1, , ,84 0,90 Achmea Bank NV 2, , ,47 0,75 Stadshypotek 1, , ,91 0,74 0, ,0 18 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

11 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro High Yield Outokumpu 5, , ,21 0,72 Metsä Board 4, , ,78 0,62 Componenta 10, , ,44 0,60 Itella 4, , ,18 0,51 IF Skadeförsäkring 4, , ,08 0,48 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 1,69 0,00 Företagslån med rörlig ränta ,93 25,57 Finlands Hypoteksförening FRN , ,79 1,93 Bayerische Landesbank Var , ,94 1,89 Lloyds FRN / , ,73 1,70 HSBC Bank FRN / , ,00 1,63 ABN AMRO Bank NV FRN , ,00 1,42 Nooa Bank FRN , ,00 1,41 Rabobank FRN , ,00 1,39 Royal Bank of Scotland FRN / , ,33 1,37 Nordea Bank FRN / , ,62 1,25 Banque Fed Cred Mutuel FRN , ,00 1,18 Volkswagen FRN , ,38 1,18 Morgan Stanley FRN , ,43 1,17 Tapiola Bank Debenturlån 1/ , ,00 1,17 Unicredit FRN , ,06 0,95 Finlands Hypoteksförening FRN , ,78 0,94 POP Bank Group FRN , ,89 0,94 Pohjola FRN , ,50 0,94 Ald FRN , ,89 0,94 Lloyds FRN , ,67 0,93 Pohjola Bank FRN / , ,17 0,68 UPM-Kymmene FRN , ,75 0,56 Kommunobligationer ,88 1,46 Kuntarahoitus (Kommunfinans) 4, , ,88 1,46 Statsobligationer ,58 1,08 Irish Government 3, , ,58 1,08 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,93 96,90 Derivatkontrakt Ränteterminer ,00-0,07 _O BOBL Future , ,00-0,02 _O BUND Future , ,00-0,04 *i skyddande syfte Kassa och övriga tillgångar, netto ,46 3,17 ens värde ,39 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,69 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 31,29 29,79 27,94 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 19,31 18,94 18,50 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,8760 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3007 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,08 Förvaringsarvode, , , ,46 Euronominerad high yield-räntefond Första halvåret 2014 var mycket bra för euro High Yield marknaden. Efterfrågan på denna typs placeringar var mycket stor, och antalet konkurser bland emittenterna på marknaden överlag var mycket få. Därtill återhämtade sig marknaderna i Sydeuropa kraftigt. Företagsobligationer från detta område svarar för nästan 40 procent av euro High Yield marknaden. Slutligen sänkte även ECB styrräntan och kom därtill med flera åtgärder för att stimulera ekonomin. Detta sänkte riskpremierna för High Yield obligationer, och avkastningen ökades ytterligare av sjunkande räntor. För fonden gick halvåret också bra, även om året började svagt då en av fondens placeringar föll kraftigt i värde, eftersom företaget meddelade att de måste omförhandla sina skulder. Därtill led vissa emittenter, som har verksamhet på tillväxtmarknaderna, av oroligheter. Den problematiska placeringen har sålts, och placeringarna med exponering mot tillväxtmarknaderna har återhämtat sig. en strävar med nuvarande placeringar efter att bibehålla den starka avkastningstrenden som den haft sedan februari, under resten av året. en deltog under halvåret selektivt i nyemissioner, på en aktiv nyemissionsmarknad. Flera emissioner undveks, eftersom vi ansåg dem antingen vara allt för riskfyllda eller som att de erbjöd för låg kupongränta (ofta i samband med lång maturitet). en höjde dock sin exponering mot både Spanien och Italien samt mot telekomsektorn genom att teckna nyemitterade obligationer. Efterfrågan är stor på High Yield obligationer, som fortfarande erbjuder en avkastningspotential om 4-6 procent per år. Europeiska centralbankens åtgärder och tal indikerar att vi ännu en längre tid kommer att ha låg räntenivå i Europa, samtidigt som återhämtningen i ekonomin bör leda till att företagskonkurserna hålls på en låg nivå. Detta gör att vi bedömer att euro High Yield marknaden kan avkasta fortsatt bra, speciellt med ett selektivt val av placeringar. Men både geopolitisk oro och olösta problem gällande finanssektorn kommer att hålla marknaden volatil. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk high yield-räntefond Jämförelseindex Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,00 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) Bloomberg-koder ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 2,65 2,08 Sharpe 4,20 6,63 Tracking error 1,90 Omsättningshastighet 0,23 ggr/år TER 1,02 Duration 3,37 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,24 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,76 Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen 20 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

12 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield ens innehav enligt kreditvärdighet AAA 0,00 AA 0,00 A 0,00 BBB 3,14 BB 17,70 B 41,86 CCC och lägre 10,75 NR (not rated) 24,47 Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 21,09 Teleoperatörer 14,78 Finans och fastighet 11,33 Sällanköpsvaror och tjänster 10,74 Dagligvaror 9,70 Övriga värdepapper 8,79 Energi 7,19 Basindustri 5,92 Hälsovård 2,87 Informationsteknik 2,69 Infrastruktur 2,58 Kassa 2,31 Största innehaven Corral Petroleum Var ,03 Telefonica Europe VAR /24 3,46 Rickmers Holding 8, ,38 Investec UK 7, /15 3,25 Univeg Holding 7, /16 3,23 Kerling Plc 10, ,23 Euro Directories FRN /16 3,18 Eircom Finance 9, /16 3,04 Catalent Pharma 9, ,87 Siemens Enterpr.Comm 10, ,69 De största placeringarna utgör 33,36 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,66 0,58 Från årets början 4,21 5,33 12 mån 11,54 13,52 3 år, p.a. 5,89 11,17 5 år, p.a. 12,65 15,94 sedan starten 90,45 108,02 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,72 8,81 4, ,91 10,04 5,33 Differens ,81-1,23-1,12, årlig avkastning, årlig avkastning 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, Placeringar Värdepapper Förfallodag Antal/ Nominellt, Kurs, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats MassLÅN ,47 90,51 Företagslån med fast ränta ,32 78,60 Corral Petroleum Var , ,57 5,05 Telefonica Europe VAR / , ,37 3,47 Rickmers Holding 8, , ,36 3,39 Investec UK 7, / , ,23 3,26 Univeg Holding 7, / , ,83 3,24 Kerling Plc 10, , ,16 3,24 Eircom Finance 9, / , ,04 3,05 Catalent Pharma 9, , ,05 2,88 Siemens Enterpr. Comm. 10, , ,33 2,70 Thomas Cook 7, / , ,91 2,64 Mobile Challenger 8, , ,96 2,58 Grp Isolux Corsan Fin 6, , ,10 2,43 Salini Costruttori 6, , ,41 2,43 Sanoma 7, / , ,10 2,30 Lemminkäinen VAR / , ,78 2,17 Governor VAR , ,93 2,13 Hypo Alpe-Adria-Bank 4, , ,59 2,11 Edcon Holdings 13, / , ,73 2,02 Albea Beauty Holdings 8, , ,19 1,78 Matterhorn Midco 7, / , ,19 1,73 Findus 9, , ,16 1,51 Ovako 6, / , ,95 1,39 ST1 4, , ,80 1,38 Outokumpu 5, , ,59 1,28 Baggot Securities 10, , ,74 1,21 Ardagh 11, , ,86 1,20 Wind Acquisition 7, / , ,68 1,16 CMA CGM 8, , ,58 1,15 Altice 7, / , ,73 1,14 Grupo Antolin Dutch 4, / , ,58 1,12 Telefonica Europe VAR / , ,93 1,12 ABN AMRO 4, / , ,62 1,10 LM Group Holding 8, , ,89 1,09 Nyrstar 5, , ,51 1,08 Etrion Corp 8, / , ,11 1,07 Edcon 9, / , ,03 1,05 Takko Luxembourg 9, / , ,06 1,05 Componenta 12, / , ,27 1,01 Autodis 6, , ,03 0,58 Numericable Group 5, / , ,62 0,57 Labeyire Fine Foods 5, / , ,81 0,57 Piaggio & C SPA 4, / , ,77 0,56 Talvivaara 9, , ,00 0,34 Componenta 10, , ,89 0,27 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 2,28 0,00 Företagslån, rörlig ränta ,15 11,91 Euro Directories FRN / , ,75 3,19 Bravida Holding FRN / , ,53 2,59 Finnair FRN / , ,20 2,44 Troax FRN , ,00 2,13 Royal Bank of Scotland FRN / , ,67 1,55 22 Ålandsbanken bolag Ab -40,0 Placeringsfondernas halvårsrapport

13 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Premium 30 PLACERINGSfonder ,60 7,18 Räntefonder ,60 7,18 UBAM EM High Yield Short Duration A , , ,89 2,47 Global Evolution Frontier Markets , , ,06 2,41 Schroder ISF Global HY A Hedged Acc , , ,65 2,29 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,07 97,69 Kassa och övriga tillgångar, netto ,83 2,31 ens värde ,90 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,72 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 38,09 34,15 29,85 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 23,64 22,06 21,33 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,7993 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,5750 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,71 Förvaringsarvode, 9 251, , ,91 Försiktig kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har varit cirka 30 procent under årets första sex månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Försiktig kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,30 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) Bloomberg-koder ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 3,69 3,51 Sharpe 2,51 2,77 Tracking error 1,45 Omsättningshastighet 10,32 ggr/år Syntetisk TER 1,49 Duration, ränteplaceringar 2,92 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,69 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,31 Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund 24 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

14 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Fördelning enl. värdepappersslag Ränteplaceringar 64,02 Aktieplaceringar 29,04 Kassamedel 6,93, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 13,69 Industrivaror och tjänster 10,68 Sällanköpsvaror och tjänster 7,33 Basindustri 6,38 Dagligvaror 1,72 Informationsteknik 1,58 Hälsovård 1,53 Energi 0,56 Kassamedel och övrigt 56,54 Största innehaven Ålandsbanken Euro Bond B 4,54 ECM Dynamic Credit A Acc 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A 4,41 Schroder ISF Euro Corporate Bo 4,21 Robeco US Large Cap Equities 3,99 UBAM EM HY Short Duration 3,84 Ålandsbanken Cash Manager 3,78 Henderson Horizon Euro Corp Bond 3,49 Pictet Short-term Money Market I () 3,16 De största placeringarna utgör 35,90 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,16 0,69 Från årets början 2,54 4,57 12 mån 9,26 9,71 3 år, p.a. 2,95 7,73 5 år, p.a. 5,79 7,20 sedan starten 29,20 45,62 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,59 7,55 2, ,77 7,51 4,57 Differens ,18 0,04-2,03 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,80 17,86 Industrivaror och tjänster ,73 4,35 Fraport , ,00 0,90 Deutsche Post Ag , ,00 0,83 Kone B , ,00 0,77 Siemens , ,00 0,68 Sandvik , ,74 0,45 ABB AG , ,52 0,38 Intertek , ,47 0,34 Sällanköpsvaror och tjänster ,19 4,13 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,38 The Swatch Group , ,42 0,99 Hennes & Mauritz B , ,38 0,92 Autoliv , ,39 0,85 Basindustri ,77 2,13 Linde , ,01 Imerys SA , ,60 Syngenta , ,77 0,51 Finans och fastighet ,01 1,87 Deutsche Bank Reg , ,50 0,88 Deutsche Boerse , ,00 0,60 Banco Santander SA , ,51 0,39 Dagligvaror ,89 1,72 Unilever NL , ,90 Nestle , ,89 0,51 Metro Ag , ,31 Informationsteknik ,07 1,57 Sap , ,00 0,79 Amadeus IT Holding , ,00 0,59 Spectris PLC , ,07 0,19 Hälsovård ,14 1,53 Novo Nordisk B , ,14 1,53 Energi ,00 0,56 Technip SA , ,00 0,56 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,89 51,22 Räntefonder ,28 40,04 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,75 4,53 ECM Dynamic Credit A Acc 591, , ,53 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 4,40 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,07 4,21 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 138, , ,12 3,84 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,09 3,77 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 3 440, , ,46 3,49 Pictet Short-Term Money Market I () 3 209, , ,50 3,16 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,83 2,89 Petercam L BD HY SH/T-F 2 956, , ,13 2,65 Ålandsbanken Euro High Yield B 9 831, , ,76 2,62 Aktiefonder ,61 11,18 Robeco US Large Cap Equities I ACC 4 139, , ,86 3,99 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,62 2,14 26 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

15 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 50 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 2 005, , ,62 1,74 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,92 0,92 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,91 Gam Star China Equity ACC 6 637, , ,59 0,78 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF , ,00 0,70 masslån ,54 23,98 Företagslån med fast ränta ,42 17,41 SSAB 3, , ,42 2,11 SHB 2, / , ,66 1,83 Finnair 5, , ,49 1,52 Rettig Group 5, , ,22 1,51 Bayerische Landesbank Var , ,28 1,45 Santander Intl Debt 1, , ,78 1,42 Kemira 2, , ,64 1,42 Stockmann 3, , ,78 1,40 Sanoma 5, , ,73 1,10 ABN AMRO 4, / , ,78 0,78 UPM 4, , ,63 0,73 Lloyds FRN / , ,79 0,72 Outokumpu 5, , ,22 0,72 Cargotec 3, , ,00 0,71 Företagslån med rörlig ränta ,12 6,19 Nordea Var , ,44 2,16 Finnair FRN / , ,07 1,53 Aviva VAR / , ,11 1,45 Volvo Treasury FRN , ,50 1,06 Övrigt ,00 0,38 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 0,38 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,23 93,07 Kassa och övriga tillgångar, netto ,78 6,93 ens värde ,01 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,32 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,84 23,65 21,98 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 19,44 18,53 17,22 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,9412 Antalet avkastningsandelar (A), st 2 312, Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,02 0,02 0,04 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 3,40 5,88 32,70 Förvaltningsarvode, , , ,03 Förvaringsarvode, 1 318,88 797,59 517,78 28 Ålandsbanken bolag Ab Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund Balanserad kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har varit kring 53 procent under årets sex första månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Balanserad kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 22,5 MSCI Europe Total Return 27,5 MSCI World ex. Europe Total Return 40 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,50 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM50B (B) / ALBMM50A (A) Bloomberg-koder ALMM50B FH (B) / ALMM50A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 5,99 5,53 Sharpe 1,97 2,23 Tracking error 2,17 Omsättningshastighet 30,95 ggr/år Syntetisk TER 1,67 Duration, räntefonder 3,16 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,00 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,00 Placeringsfondernas halvårsrapport

16 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Sektorfördelning Finans och fastighet 11,87 Sällanköpsvaror och tjänster 9,60 Industrivaror och tjänster 8,28 Basindustri 7,82 Dagligvaror 3,21 Informationsteknik 2,92 Hälsovård 1,79 Energi 1,30 Kassamedel och övrigt 53,20 Största innehaven Robeco US Large Cap Equities I ACC 5,37 ECM Dynamic Credit A Acc 4,40 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 4,02 Heptagon Yacktman US Equity Fund 3,54 UBAM EM High Yield Short Duration A 3,54 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 2,92 Petercam L BD HY SH/T-F 2,85 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 2,81 Linde 2,60 De största placeringarna utgör 32,05 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,08 0,76 Från årets början 2,83 5,15 12 mån 11,63 12,33 3 år, p.a. 2,97 9,30 5 år, p.a. 7,52 9,53 sedan starten 27,15 47,58 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,26 9,62 2, ,02 11,21 5,15 Differens ,76-1,59-2,32 25,0 20,0 Fördelning enl. värdepappersslag Aktieplaceringar 52,25 Ränteplaceringar 42,70 Kassamedel 5,05 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,44 32,98 Sällanköpsvaror och tjänster ,60 7,41 Autoliv , ,41 2,17 The Swatch Group , ,21 2,16 Hennes & Mauritz B , ,98 1,95 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,13 Industrivaror och tjänster ,31 7,14 Kone B , ,00 1,36 Fraport , ,00 1,32 Deutsche Post Ag , ,00 1,00 Siemens , ,50 0,98 Sandvik , ,50 0,80 Intertek , ,92 0,65 TKH Group NV , ,50 0,58 ABB AG , ,89 0,45 Basindustri ,27 5,57 Linde , ,00 2,60 Symrise AG , ,50 1,20 Imerys SA , ,00 0,96 Syngenta , ,77 0,82 Finans och fastighet ,65 3,63 Deutsche Boerse , ,00 1,33 Deutsche Bank Reg , ,00 1,26 Banco Santander SA , ,65 0,53 Nordea Bank FDR , ,00 0,52 Dagligvaror ,77 3,21 Kesko B , ,00 1,29 Unilever NL , ,00 1,00 Nestle , ,77 0,57 Metro Ag , ,00 0,35 Informationsteknik ,33 2,92 Sap , ,00 1,26 Amadeus IT Holding , ,00 1,07 Spectris PLC , ,33 0,59 Hälsovård ,74 1,79 Novo Nordisk B , ,54 1,31 Merck Kgaa , ,20 0,48 Statoil ASA , ,69 0,38 Energi ,77 1,30 Technip SA , ,00 0,71 Amec Plc , ,77 0,59 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, , årlig avkastning, årlig avkastning Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplatss placeringsfonder ,06 50,74 Räntefonder ,39 31,47 ECM Dynamic Credit A Acc 371, , ,21 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,40 4,40 UBAM EM High Yield Short Duration A 2 973, , ,86 3,53 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 1 809, , ,56 2,92 Petercam L BD HY SH/T-F 1 995, , ,68 2,84 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,55 2,81 Ålandsbanken Euro High Yield B 5 255, , ,93 2,23 30 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

17 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 70 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,27 2,16 Ålandsbanken Cash Manager B 7 260, , ,63 2,08 Pictet Short-Term Money Market I () 1 283, , ,17 2,01 Ålandsbanken Euro Bond B 5 737, , ,13 2,00 Aktiefonder ,67 19,27 Robeco US Large Cap Equities I ACC 3498, , ,12 5,37 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2910, , ,89 3,54 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,27 2,32 Gam Star China Equity ACC , , ,36 1,91 Ishares S&P , , ,72 1,82 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 1275, , ,31 1,76 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1600, , ,00 1,54 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF 1100, , ,00 1,01 masslån ,85 11,23 Företagslån, fast ränta ,33 6,83 Sanoma 5, , ,15 1,17 ABN AMRO 4, / , ,16 1,15 Santander Intl Debt 1, , ,39 1,13 Cargotec 3, , ,00 1,13 Kemira 2, , ,82 1,13 SSAB 3, , ,81 1,12 Företagslån, rörlig ränta ,52 2,96 Aviva VAR / , ,58 1,73 Nordea Var , ,94 1,22 Övrigt ,00 1,45 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 1,45 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,35 94,95 Kassa och övriga tillgångar, netto ,45 5,05 ens värde ,80 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,82 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,43 22,78 20,96 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 16,91 15,95 15,43 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,3530 Antalet avkastningsandelar (A), st 5 303, , ,9753 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,06 0,04 0,05 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 17,50 7,37 47,25 Förvaltningsarvode, , , ,76 Förvaringsarvode, 876,32 755,75 630,16 Europeisk kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har legat på 75 procent under årets första sex månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 70 MSCI Europe Total Return 30 JP Morgan EMU Bond Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,92 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUACTPB (B) / ALBEUACTPA (A) Bloomberg-koder ALAEAPB FH (B) / ALAEAPA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 8,61 8,07 Sharpe 1,89 2,33 Tracking error 2,94 Omsättningshastighet 31,26 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 1,96 B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,57 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,43 Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund 32 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

18 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Premium 70 Fördelning enligt värdepappersslag Aktieplaceringar 73,62 Ränteplaceringar 21,49 Kassamedel 4,88 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Sällanköpsvaror och tjänster 15,81 Industrivaror och tjänster 15,48 Basindustri 12,26 Finans och fastighet 10,84 Dagligvaror 7,66 Informationsteknik 6,33 Hälsovård 4,35 Energi 2,22 Kassamedel och övrigt 25,06 Största innehaven Hennes & Mauritz B 3,76 Deutsche Post Ag 3,55 Deutsche Boerse 3,49 The Swatch Group 3,47 Linde 3,23 Autoliv 3,22 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,06 Fraport 3,02 Sap 3,01 De största placeringarna utgör 29,81 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,08 0,02 Från årets början 2,30 6,55 12 mån 16,20 18,79 3 år, p.a. 3,45 10,18 5 år, p.a. 9,14 11,39 10 år, p.a. 5,38 6,35 sedan starten 58,63 100,91 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,39 14,54 2, ,75 14,46 6,55 Differens ,36 0,08-4,25 40,0 30,0 20,0 10,0 Placeringar Värdepapper Förfallodatum Antal/ Nominellt värde, Kurs/ Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,62 71,21 Sällanköpsvaror och tjänster ,03 15,81 Hennes & Mauritz B , ,90 3,76 The Swatch Group , ,45 3,47 Autoliv , ,05 3,22 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 2,72 IC Companys , ,63 2,64 Industrivaror och tjänster ,90 15,48 Deutsche Post Ag , ,00 3,55 Fraport , ,00 3,02 Kone B , ,00 1,70 Heijmans , ,00 1,64 Sandvik , ,57 1,28 Siemens , ,00 1,24 ABB AG , ,91 1,23 Intertek , ,42 0,94 TKH Group NV , ,00 0,86 Basindustri ,52 11,39 Linde , ,00 3,23 Syngenta , ,22 2,20 Umicore , ,00 1,60 Imerys SA , ,00 1,59 Symrise AG , ,00 1,44 Rio Tinto , ,30 1,33 Finans och fastighet ,41 7,98 Deutsche Boerse , ,00 3,49 Deutsche Bank Reg , ,50 2,38 Nordea Bank FDR , ,00 1,11 Banco Santander SA , ,91 1,02 Dagligvaror ,53 7,66 Kesko B , ,00 2,59 Unilever NL , ,00 2,34 Nestle , ,53 2,04 Metro Ag , ,00 0,68 Informationsteknik ,60 6,33 Sap , ,00 3,01 Amadeus IT Holding , ,00 1,88 Spectris PLC , ,60 1,44 Hälsovård ,71 4,35 Novo Nordisk B , ,71 2,49 Merck Kgaa , ,00 1,85 Energi ,92 2,22 Technip SA , ,00 1,03 Amec Plc , ,92 0,78 Schoeller Bleckmann Oilfield , ,00 0,41, årlig avkastning, årlig avkastning 0,0-10,0-20,0-30, Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,61 22,59 Räntefonder ,61 20,18 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,22 3,06 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 947, , ,82 2,73-40,0 34 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

19 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Europe Value Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 2,71 ECM Dynamic Credit A Acc 561, , ,84 2,61 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 4 181, , ,98 2,60 Petercam L BD HY SH/T-F 4 254, , ,98 2,34 Ålandsbanken Euro High Yield B , , ,37 2,17 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,36 1,96 Aktiefonder ,00 2,41 Amundi ETF MSCI Europe Banks 6 500, , ,00 2,41 masslån ,78 1,31 Företagslån, fast ränta ,78 1,31 SSAB 3, , ,62 0,86 ABN AMRO 4, / , ,16 0,45 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,01 95,12 Kassa och övriga tillgångar, netto ,86 4,88 ens värde ,87 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,63 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 26,68 22,96 20,94 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 11,21 10,25 9,94 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,2977 Antalet avkastningsandelar (A), st 8 906, , ,5482 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,05 0,08 0,11 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 9,73 11,56 27,11 Förvaltningsarvode, , , ,32 Förvaringsarvode, 6 907, , ,60 Europeisk aktiefond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. På sektornivå har fonden under året överviktat industri, sällanköpsvaror, basindustri och finans samt underviktat offentliga tjänster, telekom och hälsovård. Geografiskt sett har fonden placeringar koncentreras till länder i Central- och Nordeuropa t.ex. Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Bland aktieinnehaven var Autoliv, Symrise och IC Companys de bäst avkastande, medan Deutsche Bank och Spectris hörde till besvikelserna. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk aktiefond Jämförelseindex MSCI Europe Total Return Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,58 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBVALB (B) / ALBVALA (A) Bloomberg-koder ALAEVAB FH (B) / ALAEVAA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 10,92 11,50 Sharpe 1,61 1,96 Tracking error 4,36 Omsättningshastighet 33,22 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 1,61 Aktierisk 97,93 B-tillväxtandelar, av fondens värde 93,05 A-avkastningsandelar, av fondens värde 6,95 Portföljförvaltare: Marcus Lundqvist 36 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

20 Geografisk fördelning Tyskland 32,12 Schweiz 15,45 Frankrike 10,46 Nederländerna 10,26 Storbrittanien 9,67 Övriga 19,97 Kassa 2,07 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Ålandsbanken Europe Value Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 22,61 Sällanköpsvaror och tjänster 18,10 Finans och fastighet 15,65 Basindustri 15,46 Informationsteknik 11,00 Dagligvaror 8,94 Hälsovård 3,39 Energi 2,77 Kassa 2,07 Största innehaven Linde 4,95 The Swatch Group 4,89 Fraport 4,65 Syngenta 4,52 Deutsche Boerse 3,93 Unilever 3,91 Sap 3,91 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,90 Spectris 3,84 IC Companys 3,79 De största placeringarna utgör 42,29 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,82-0,44 Från årets början 1,92 6,15 12 mån 17,30 22,74 3 år, p.a. 6,15 10,77 5 år, p.a. 11,29 13,58 10 år, p.a. 5,69 6,27 sedan starten 48,50 39,10 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,47 17,74 1, ,29 19,28 6,15 Differens ,18-1,54-4,23 40,0 30,0 Ålandsbanken Europe Value Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,99 97,93 Industrivaror och tjänster ,56 22,61 Fraport , ,00 4,65 Deutsche Post Ag , ,00 3,66 ABB AG , ,11 2,91 Intertek , ,45 2,85 KSB Ag Pref , ,00 2,48 TKH Group NV , ,00 2,24 Heijmans , ,00 2,21 Prysmian , ,00 1,60 Sällanköpsvaror och tjänster ,47 18,10 The Swatch Group , ,59 4,88 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 3,90 IC , ,22 3,79 Autoliv , ,82 2,62 Trigano SA , ,00 2,08 Hennes & Mauritz B , ,84 0,82 Finans och fastighet ,67 15,65 Deutsche Boerse , ,00 3,93 Nordea Bank FDR , ,00 3,69 Deutsche Bank Reg , ,00 3,21 Lloyds Tsb Group , ,67 2,98 Banco Santander SA , ,00 1,85 Basindustri ,04 15,46 Linde , ,00 4,95 Syngenta , ,04 4,52 Basf Ag , ,00 1,77 Imerys SA , ,00 1,71 Umicore , ,00 1,41 Symrise AG , ,00 1,10 Informationsteknik ,61 11,00 Sap , ,00 3,91 Spectris PLC , ,61 3,84 Amadeus IT Holding , ,00 3,26 Dagligvaror ,29 8,94 Unilever NL , ,75 3,91 Nestle , ,04 3,13 Nutreco , ,50 1,90 Hälsovård ,35 3,39 Merck Kgaa , ,00 2,46 Novo Nordisk B , ,35 0,93 Energi ,00 2,77 Technip SA , ,00 2,77 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,99 97,93 Kassa och övriga tillgångar, netto ,78 2,07 ens värde ,77 100,00, årlig avkastning, årlig avkastning 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50, Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,78 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 29,70 25,32 22,33 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 13,34 12,08 11,32 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,8646 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,8078 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,06 0,14 0,15 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 3,00 2,23 34,62 Förvaltningsarvode, , , ,94 Förvaringsarvode, , , ,55 38 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Placeringsfonder Årsredovisning 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt................................ 4 Ålandsbanken Bostadsfond...........................

Läs mer

Halvårsrapport

Halvårsrapport Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2017 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Cash Manager...9 Portföljrapport...11 Ålandsbanken Dynamisk Ränta.....13

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden 2 Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta placeringsalternativ till ränteplaceringar

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer