Halvårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 1.1 30.6.2014"

Transkript

1 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport Ålandsbanken bolag Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Portföljrapport...15 Ålandsbanken Euro Bond...17 Portföljrapport...19 Ålandsbanken Euro High Yield Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Europe Value Portföljrapport Ålandsbanken Emerging Markets Portföljrapport Ålandsbanken Nordic Value Portföljrapport Ålandsbanken Finland Value Portföljrapport Ålandsbanken LCR Portföljrapport Ordlista Placeringsfondernas halvårsrapport

3 Verksamhetsöversikt, första halvåret 2014 Fortsatt god utveckling och tillväxt för Ålandsbanken Bostadsfond Ålandsbanken bolag Ab förvaltar Ålandsbankens i Finland registrerade fonder. bolagets strategi är att erbjuda fonder som är anpassade för Ålandsbankens kunders placeringsbehov, inom de tillgångsklasser där Ålandsbankens förvaltning kan erbjuda ett mervärde för kunderna. Ålandsbanken Placeringsfonder bolaget förvaltade under första halvåret 2014 följande placeringsfonder: Ålandsbanken bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Ålandsbanken Euro Bond Medellång räntefond Ålandsbanken Euro High Yield High yield-räntefond som placerar i euro Ålandsbanken premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 70 Avkastningsinriktad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken Europe Value Europeisk aktiefond Ålandsbanken Emerging Markets -i-fond, aktiefond på tillväxtmarknaderna Ålandsbanken Nordic Value Nordisk aktiefond Ålandsbanken Finland Value Finländsk aktiefond Ålandsbanken LCR RÄNTA Placeringsfond kapital och andelsägare bolaget förvaltade under första halvåret placeringsfonder och en specialplaceringsfond. Det förvaltade fondkapitalet ökade under första halvåret med 68 miljoner euro eller 10 procent till 726 miljoner euro (från 658 miljoner euro per ). Antalet fondandelsägare ökade under året med 4 procent till (från ). Speciella händelser under perioden Den 14 april lanserade fondandelar nominerade i svenska kronor (SEK) i Ålandsbankens euronominerade räntefonder samt i Premium kapitalförvaltningsfonderna. andelarna i SEK är avsedda för försäljning på marknaden i Sverige. I räntefonderna Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond och Ålandsbanken Euro High Yield är fondandelarna i SEK skyddade mot valutakursförändringar mellan euro och SEK. Avsikten är att ge placerare i SEK en möjlighet att ta del av fondens avkastning i euro utan risk för effekter av valutakursförändringar mellan euro och SEK. I Premium kapitalförvaltningsfonderna är fondandelarna i SEK endast omräknade till gällande kurser, inte valutasäkrade. Den 28 april 2014 fusionerades Ålandsbanken Eco Performance Placeringsfond med Ålandsbanken Europe Value Placeringsfond. Fusionen gjordes som en s.k. absorptionsfusion där tillgångarna och skulderna i Ålandsbanken Eco Performance övergick till Ålandsbanken Europe Value. Som vederlag för sina andelar i Ålandsbanken Eco Performance erhöll fondandelsägarna andelar i Ålandsbanken Europe Value, till ett värde som exakt motsvarade värdet av deras innehav av fondandelar i Ålandsbanken Eco Performance före fusionen. Ålandsbanken Eco Performance fondens strategi att investera i miljömässigt riktiga bolag, ersätts med ett bredare koncept för hållbarhetsanalys i Ålandsbanken Europe Value. Utöver miljömässig hållbarhet granskas även bolagens principer för bolagsstyrning och hantering av samhällsrelationer vid analys av investeringsobjektens hållbarhet. Euro Bond i juni tilldelades Lipper Fund Award priset i egenskap av bästa fond i sin kategori, granskat såväl på 3, 5 och 10 års perioder. en har även tidigare år tilldelats denna utmärkelse. ernas portföljförvaltning ernas portföljförvaltning sköts enligt avtal av Ålandsbanken Asset Management Ab. Förvaltningsresultatet i Ålandsbankens räntefonder var fortsatt gott. Ålandsbanken Cash Manager och Ålandsbanken Euro Bond avkastade klart bättre än sina jämförelseindex. Det goda resultatet förklaras framförallt ett lyckat val av investeringar i företagsobligationer. Även Ålandsbanken Euro High Yield utvecklades positivt. Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder fördelar sina tillgångar mellan aktie- och ränteplaceringar på basen av Ålandsbankens marknadssyn. Målsättningen är att optimera avkastningen, inom de ramar som är tillåtet för respektive fond, utgående från det aktuella marknadsläget. Enligt Ålandsbankens marknadssyn har andelen aktieplaceringar hållits på neutral nivå eller något över neutral nivå (neutral nivå är i Premium 30: 30, i Premium 50: 50 och i Premium 70: 70) under första halvåret erna lyckades dock inte med denna positionering utvecklas bättre än sina respektive jämförelseindex under perioden, främst beroende på att branschfördelningen bland aktieplaceringarna inte avkastade optimalt. Förvaltningsresultatet i aktiefonderna var generellt inte tillfredsställande under första halvåret, av samma orsak som för Premium fonderna dvs. att aktieplaceringarnas sektorexponering inte avkastade optimalt. Undantaget var dock Ålandsbanken Nordic Value, vars placeringsverksamhet framgångsrikt har förändrats under det senaste året, och som nu åter uppvisar en god utveckling. Övriga förändringar i utbudet av aktiefonder, i syfte att skapa en konkurrenskraftig avkastning för andelsägarna i fonderna, planeras under hösten Ansvarsfulla placeringar Ålandsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar för fondverksamhetens del. En grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som fonderna investerar i, även utöver ekonomiska fakta, har alltid varit en central del av Ålandsbankens placeringsverksamhet. Arbetet att införa FN:s principer för ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten har primärt gått ut på att systematisera granskningen av de bolag fonderna placerar i, genom kvalitativ analys av hållbarhetsfaktorerna i de bolag som fonderna investerar i. Ur ett etiskt perspektiv strävar fonderna vidare medvetet efter att exkludera bolag verksamma inom tobak, vapen, vuxenunderhållning och spelverksamhet samt vara selektiva avseende placeringar i bolag verksamma inom alkohol. Marknadsföring och försäljning av fonderna Ålandsbankens fonder marknadsförs och säljs via bankens kontor och på internettjänst och av ett urval externa förmedlare, t.ex. Avanza och Nordnet Bank samt Pensionsmyndigheten i Sverige. I slutet av april inleddes också verksamheten med en ny fond, Ålandsbanken LCR Ränta Placeringsfond. en är främst riktad till kreditinstitut (banker) som ett redskap för att hantera likviditetsförvaltning i enlighet med de krav som Basel III regelverket ställer. Ålandsbanken Bostadsfond utvecklades fortsatt positivt under första halvåret. Avkastningen av fondens bostadsplaceringar var stabil och inflödet av nytt kapital var gott till följd av investerarnas intresse för fonden. En positiv nyhet var också att Ålandsbanken Närmare information framgår av uppgifterna per fond. 4 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

4 Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolags- och fondandelsägarstämmor valdes följande styrelse och revisorer: Ordinarie styrelsemedlemmar Peter Wiklöf, ordförande, VD Ålandsbanken Abp Tony Karlström, placeringsdirektör, Alandia Försäkring, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem Magnus Holm, direktör, Affärsområde Sverige, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Suppleanter Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Mikael Mörn, avdelningschef Private Banking Åland, Ålandsbanken Abpl Daniel Widman, advokat, Advokatbyrå Widman & Co Ab, av fondandelsägarna vald suppleant Tom Pettersson Verkställande direktör Utdelning för avkastningsandelar (A-andelar) i placeringsfonderna Beslut om utdelning för år 2013 till innehavare av avkastningsandelar i fonderna fattades vid fondbolagets ordinarie bolagsstämma och respektive fonds fondandelsägarstämmor Utdelningen i procent baserat på avkastningsandelarnas värde på årets sista bankdag den var enligt det som framgår av bilagda tabell: ernas utdelning för 2013 Andelsvärde Utdelning Utdelning, per andel Cash Manager A 20,49 2,00 0,41 Euro Bond A 19,49 4 0,78 Euro High Yield A 24, ,40 Premium 30 A 18,36 4 0,73 Premium 50 A 16,61 5 0,83 Premium 70 A 10,81 6 0,65 Europe Value A 12,55 6 0,75 Eco Performance A 95,28 6 5,72 Emerging Markets A 17,88 6 1,07 Nordic Value A 10,14 6 0,61 Finland Value A 10,97 6 0,66 Revisorer Pauli Salminen, CGR, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisor Revisorssuppleant Revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Kim Järvi, CGR Oscar Orrström, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisorssuppleant Som fondbolagets verkställande direktör fungerar Tom Pettersson, ekonomie magister. Mariehamn, juli 2014 Tom Pettersson Verkställande direktör För fonderna, förutom Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond, baseras utdelningen enligt fondens stadgar på avkastningsandelens värde på årets sista bankdag den Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond delar som utdelning ut minst 75 av fondens realiserade resultat under föregående verksamhetsår. Med realiserat resultat avses fondens intäkter av hyresverksamhet och övriga intäkter minus fondens kostnader. Icke realiserad värdeförändring i fondens placeringar ingår inte i det realiserade resultatet. Under år 2013, som var fondens första verksamhetsår, var det realiserade resultatet av fondens verksamhet negativt, den goda värdeutvecklingen till trots, beroende på att eftersom fonden under året byggde upp sina bostadsinnehav, varvid en stor del av de köpta bostäderna ännu inte var färdigställda och avkastningen av hyresverksamheten inte realiserades fullt ut. Därför betalade fonden inte utdelning för år Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

5 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Per hade fonden varit verksam i sex kvartal. ens värdeutveckling har varit stabil, och överstiger för C-fondandelarna 15 procent sedan fondens start. Intresset för fonden har ökat kontinuerligt, och inflödet av nya placeringar har varit gott. Detta har möjliggjort för fonden på kort tid lyckats bygga upp en betydande bostadsportfölj. Under det första halvåret 2014 avtalade fonden om köp av ca 280 nya bostäder för ca 64 miljoner euro. Av dessa var 110 färdigt byggda och resten färdigställs under det andra halvåret 2014 eller under år Totalt har fonden avtalat om köp av ca 1350 bostäder, varav ca 680 är färdiga. ens intäkter av hyresverksamheten ökar vartefter bostäderna färdigställs. Andelen placeringar i Helsingforsregionen har ökat enligt fondens målsättning, och är nu nära 80 procent av fondens bostadsbestånd. ens strategi är att äga hyresbostäder i ägohus, i stället för att köpa hela traditionella hyresfastigheter. Detta har möjliggjort en bra fungerande samarbetsmodell med byggföretagen. Modellen uppskattas också av fondens hyresgäster, vilket återspeglas i en lägre omsättning av hyresgäster än det genomsnittliga. Detta sparar kostnader och ökar avkastningen. Situationen på bostadsmarknaden har dryftats mycket i media den senaste tiden. Vi bedömer att marknaden, för den typ av bostäder som fonden investerar i, kommer att fortsätta vara stabil. I framtiden kommer de totala boendekostnaderna att spela en allt större roll, vilket påverkar prisnivån för gamla och för nya bostäder. Vi räknar med att prisnivån för nya bostäder skall utvecklas bättre än prisnivån för gamla bostäder. Stark efterfrågan på nya och moderna bostäder medför också en bättre hyresnivå. Därför blir den relativa avkastningen av nya bostäder bättre på lång sikt, vilket också påverkar värdet av nya bostäder positivt jämfört med gamla. ens värdeutveckling kommer av nettoavkastningen av hyresverksamheten och värdeförändring av de bostäder fonden äger. ens avkastning det första halvåret motsvarade förväntningarna, och vi är optimistiska gällande fondens utveckling också under resten av året. Portföljförvaltare: Antti Valkama och Stefan Wiklund Allmänna uppgifter typ Finländsk specialplaceringsfond (alt. placeringsfond) Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision A-serien: 2,25 /år, C-serien: 1,50 /år Teckningsprovision A-serien: 2,00, C-serien: 2,00 Kostnad vid inlösen, bestäms enl. plac.tid Under 1 år: 4, 1-3 år: 3, 3-5 år:2, över 5 år: 1 Minimiteckning A-serien: 500, C-serien: Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab Uthyrningsservice, fastighetsservice Realia Management Oy Auktoriserad fastighetsvärderare Realia Management Oy Arviontipalvelu Teknisk konsultering Ostrocont Oy historisk avkastning * 3 mån (A) 2,48 12 mån (A) 10,40 Sedan starten (A) 14,67 3 mån (C) 2,64 12 mån (C) 11,04 Sedan starten (C) 15,94 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Övriga uppgifter om fonden ens värde (NAV), , , ,26 ens totala tillgångar (GAV) ,, , ,40 A-andelsvärde, 114,67 109,81 103,87 C-andelsvärde, 115,94 110,70 104,41 Antalet andelar (A), st , , ,9900 Antalet andelar (C), st , , ,5800 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,98 Prestationsrelaterat förvaltningsarvode, , , ,14 TER (A) 3,92 3,92 TER (C) 3,38 3,38 Årlig kostnad (A) 2,51 2,51 Årlig kostnad (C) 1,75 1,75 Placeringsfondernas halvårsrapport

6 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel 10 Ålandsbanken bolag Ab Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper aktier i bostadsaktiebolag: berättigande till följande bostäder , ,63 Färdigställda *) , ,00 Esbo ,00 Bostads Ab Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Bostads Ab Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 36,02 Bostads Ab Espoon Lieska Tuomarila , ,00 49,40 Bostads Ab Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Bostads Ab Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Bostads Ab Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Bostads Ab Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky Saunalahti , ,00 16,46 Bostads Ab Espoon Sinetti Järvenperä , ,00 16,39 Bostads Ab Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 5,87 Bostads Ab Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Bostads Ab Espoon Ulappa (förråd) Espoonlahti ,00 Vanda ,00 Bostads Ab Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Bostads Ab Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 34,19 Bostads Ab Vantaan Sarka Pakkala , ,00 40,25 Bostads Ab Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Bostads Ab Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Bostads Ab Vantaan Huhta Pakkala , ,00 19,85 Bostads Ab Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Bostads Ab Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Tammerfors ,00 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Bostads Ab Tampereen Professori Hervanta , ,00 28,01 Bostads Ab Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Bostads Ab Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Bostads Ab Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Bostads Ab Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Bostads Ab Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta , ,00 9,95 Bostads Ab Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Bostads Ab Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Bostads Ab Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti (Niemenrannan pysäköintipaikat) Niemenranta ,00 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Bostads Ab Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Bostads Ab Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Bostads Ab Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Bostads Ab Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 37,73 Bostads Ab Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 14,62 Bostads Ab Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 18,14 Bostads Ab Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 21,61 Bostads Ab Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 22,86 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 7,67 Bostads Ab Jyväskylän Jokivarrenranta Kuokkala , ,00 8,77 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko ,00 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko ,00 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Bostads Ab Helsingin Iita Vallila , ,00 10,44 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmetrar Kvadratmeter Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper Bostads Ab Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Bostads Ab Helsingin Rafael Vallila , ,00 14,42 Bostads Ab Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Bostads Ab Helsingin Rafael (förråd) Vallila Kuopio ,00 Bostads Ab Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 26,02 Bostads Ab Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Bostads Ab Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 14,89 Bostads Ab Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Bostads Ab Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 11,25 Bostads Ab Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 12,17 Bostads Ab Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki ,00 Lahtis ,00 Bostads Ab Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 25,53 Bostads Ab Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 17,02 Bostads Ab Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Bostads Ab Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Bostads Ab Lahden Leinikki Mukkula , ,00 26,77 Bostads Ab Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 Tavastehus ,00 Bostads Ab Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Bostads Ab Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 32,52 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö Keinusaari , ,00 29,58 Bostads Ab Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Grankulla ,00 Bostads Ab Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 26,18 Bostads Ab Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Bostads Ab Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 15,44 Åbo ,00 Bostads Ab Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Bostads Ab Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 Rihimäki ,00 Bostads Ab Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Bostads Ab Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Bostads Ab Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 21,95 Hyvinge ,00 Bostads Ab Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Bostads Ab Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Nurmijärvi ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Bostads Ab Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Klaukkala ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 35,38 Tuusula ,00 Bostads Ab Tuusulan Pihta Hyrylä , ,00 24,63 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Kyrkslätt ,00 Bostads Ab Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 17,35 Järvenpää ,00 Bostads Ab Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 9,32 Borgå ,00 Bostads Ab Porvoon Karmiini Haikkoo , ,00 25,39 Mäntsälä ,00 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka Mäntsälä , ,00 17,80 Sibbo ,00 Bostads Ab Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 av aktier i BAB Placeringsfondernas halvårsrapport

7 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmeter Antal bilplatser Marknadsvärde Övriga värdepapper ICKE Färdigställda , ,51 Esbo ,84 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , , Bostads Ab Espoon Albert Kilo , ,00 31 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,00 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,00 33 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,00 27 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa , ,06 27 Vanda ,38 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,25 34 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,05 34 Bostads Ab Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,12 23 Bostads Ab Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 34 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,36 36 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20 Bostads Ab Vantaan Spinelli Kivistö , ,75 28 Bostads Ab Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,20 26 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila , ,30 12 Bostads Ab Vantaan Punakoivu Koivukylä , ,23 35 Bostads Ab Vantaan Kilterinmetsä Kilteri , ,81 17 Bostads Ab Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34 Bostads Ab Vantaan Brankkari Simonkylä , ,44 12 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Apteekkari Viikki , ,00 37 Bostads Ab Helsingin Bliksti Vallila , ,00 18 Kuopio ,23 Bostads Ab Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 33 Bostads Ab Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 8 Bostads Ab Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,49 28 Bostads Ab Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,74 9 Kyrkslätt ,93 Bostads Ab Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,20 15 Bostads Ab Kirkkonummen Pronssi Masala , ,73 37 Jyväskylä ,41 Bostads Ab Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,00 26 Bostads Ab Lohikosken Loiste Lohikoski , ,41 22 Tammerfors ,12 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta , ,00 21 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9 Lahtis ,60 Bostads Ab Malskin kruunu Keskusta , ,60 19 Bostads Ab Lahden Hilma Kärpänen , ,00 15 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Haapala Härköilä , ,00 25 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 37 Värdepapper sammanlagt ,51 68,00 Andel av bolagslån ,14 Kassa och övriga tillgångar, netto ,92 32,00 ens värde (NAV) ,29 100,00 av aktier i BAB Kort räntefond År 2014 inleddes positivt på räntemarknaden och särskilt för de sydeuropeiska länderna. I januari drog sig Irland och Spanien ur sina stödprogram och Portugal följde efter i maj. Under perioden sjönk de spanska och italienska 10-åriga statsobligationernas ränta till sina lägsta nivåer genom tiderna. Även de långa räntorna inom det övriga euro-området sjönk under första halvåret, då euroområdets inflationstakt endast var 0,5-0,7 procent på årsnivå, vilket är långt under ECB:s mål. Marknaden började förvänta sig en räntesänkning av ECB och andra ekonomiska stimulansåtgärder till följd av låg inflation och långsam ekonomisk tillväxt. Krisen i Ukraina under våren ökade efterfrågan på säkra statsobligationer, vilket drev ned räntan ytterligare. Marknaden fick vänta och spekulera om ECB:s åtgärder, tills början av juni, då centralbanken gjorde det marknaden hade förväntat sig, och lite till. ECB fattade det historiska beslutet att sänka depositionsräntan för banker till en negativ nivå (-0,10 procent) och sänkte samtidigt styrräntan till rekordlåga 0,15 procent. Dessutom valde centralbanken att pumpa in kapital till banker, både i form av kortfristigt kapital och genom en ny operation med kapital bundet till långsiktig utlåning. Som ett resultat sjönk marknadsräntorna till alla tiders lägsta nivå. Då även riskpremierna på obligationer har minskat under första halvåret, har avkastningen från räntemarknaden drivits till mycket låga nivåer. ens verksamhetsomgivning har under det första halvåret varit relativt stabil, mycket beroende på eurokrisens avmattning och centralbankernas stödåtgärder. Avkastningen för det första halvåret har varit jämn och utan större överraskningar. Vi förväntar oss att referensräntorna kommer att hållas på mycket låga nivåer åtminstone under resten av året. Detta avspeglas naturligtvis i att den förväntade avkastningen för det andra halvåret, i enlighet med de rådande marknadsräntorna, förväntas vara blygsam även om den förväntas överstiga avkastningen av 3 månaders euribor ränta. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Kort räntefond Jämförelseindex Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,45 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) Bloomberg-koder ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 0,16 0,01 Sharpe 6,83-3,07 Tracking error 0,15 Omsättningshastighet 40,26 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,45 Duration 1,26 år Ränterisk 0,28 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,72 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,28 Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen 12 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

8 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer (rörliga) 74,74 Företagscertifikat 15,76 Företagsobligationer 7,56 Kassa 1,94, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 55,67 Industrivaror och tjänster 28,98 Sällanköpsvaror och tjänster 3,85 Energi 3,13 Infrastruktur 2,15 Teleoperatörer 1,71 Dagligvaror 1,71 Övriga värdepapper 0,85 Kassa 1,94 Största innehaven Ålandsbanken FRN ,42 YIT FRN ,09 Finlands Hypoteksförening FRN ,03 Barclays FRN ,99 Danske Bank 4, /15 2,90 UPM-Kymmene FRN ,79 Lloyds FRN /14 2,78 Volvo Treasury FRN ,67 ABN Amro Bank FRN ,57 Nykredit Bank FRN ,57 De största placeringarna utgör 28,81 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,12 0,03 Från årets början 0,63 0,15 12 mån 1,34 0,22 3 år, p.a. 1,74 0,57 5 år, p.a. 3,38 0,68 sedan starten 28,65 20,56 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,54 1,75 0, ,63 0,14 0,15 Differens ,91 1,61 0,48 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,51 82,30 Företagslån med rörlig ränta ,41 74,74 Ålandsbanken FRN , ,51 3,43 YIT FRN , ,81 3,09 Finlands Hypoteksförening FRN , ,00 3,03 Barclays FRN , ,00 2,99 UPM-Kymmene FRN , ,91 2,79 Lloyds FRN / , ,96 2,78 Volvo Treasury FRN , ,00 2,67 ABN Amro Bank FRN , ,67 2,57 Nykredit Bank FRN , ,75 2,57 Santander Intl Debt FRN , ,00 2,57 Mercedes-Benz Fin FRN , ,00 2,57 Assa Abloy FRN , ,00 2,57 Caterpillar Intl FRN , ,50 2,56 RBS FRN , ,67 2,56 HSBC Bank FRN / , ,00 2,54 Ald FRN , ,50 2,31 Aviva VAR / , ,45 2,23 Snam FRN , ,47 2,15 Paccar Financial FRN , ,58 2,14 Tapiola Bank Debenturlån 1/ , ,00 2,12 Eni FRN , ,22 1,85 Säästöpankki Optia FRN , ,00 1,73 BPCE FRN , ,83 1,72 Nooa Bank FRN , ,33 1,71 Pohjola FRN , ,50 1,71 Telefonica Emisiones FRN , ,33 1,71 Deutsche Bank FRN / , ,67 1,71 Pohjola Bank FRN / , ,20 1,49 ING Groep NV FRN , ,63 1,48 Uponor FRN , ,44 1,38 Finlands Hypoteksförening FRN , ,58 1,29 Nordea Bank FRN , ,08 1,28 Volkswagen FRN , ,63 1,28 ING Bank FRN / , ,25 1,28 POP Bank Group FRN , ,94 0,86 Företagslån med fast ränta ,10 7,56 Danske Bank 4, / , ,21 2,90 Allied Irish Banks 5, , ,10 2,24 Santander 1, , ,06 1,29 Fiat Finance 6, , ,73 1,13 INVESTERINGSCERTIFIKAT ,33 15,76 Företagscertifikat ,33 15,76 Lemminkäinen FC , ,96 2,55 Finnlines FC , ,80 2,12 Cramo FC , ,58 1,71 Ingman FC , ,89 1,71 HK-Scan FC , ,96 1,71 Vantaan Energia FC , ,24 1,28 Sponda FC , ,89 1,28 VVO FC , ,68 0,85-1,0 14 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond Ingman FC , ,83 0,85 VVO FC , ,92 0,85 SRV FC , ,58 0,85 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,84 98,06 Kassa och övriga tillgångar, netto ,21 1,94 ens värde ,05 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,51 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,73 25,39 24,75 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 20,54 20,29 20,18 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,4500 Antalet avkastningsandelar (A), st 72834,2145, , ,2453 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,61 Förvaringsarvode, , , ,59 Medellång räntefond År 2014 inleddes positivt på räntemarknaden och särskilt för de sydeuropeiska länderna. I januari drog sig Irland och Spanien ur sina stödprogram och Portugal följde efter i maj. Under perioden sjönk de spanska och italienska 10-åriga statsobligationernas ränta till sina lägsta nivåer genom tiderna. Även de långa räntorna inom det övriga euro-området sjönk under första halvåret, då euroområdets inflationstakt endast var 0,5-0,7 procent på årsnivå, vilket är långt under ECB:s mål. Marknaden började förvänta sig en räntesänkning av ECB och andra ekonomiska stimulansåtgärder till följd av låg inflation och långsam ekonomisk tillväxt. Krisen i Ukraina under våren ökade efterfrågan på säkra statsobligationer, vilket drev ned räntan ytterligare. Marknaden fick vänta och spekulera om ECB:s åtgärder, tills början av juni, då centralbanken gjorde det marknaden hade förväntat sig, och lite till. ECB fattade det historiska beslutet att sänka depositionsräntan för banker till en negativ nivå (-0,10 procent) och sänkte samtidigt styrräntan till rekordlåga 0,15 procent. Dessutom valde centralbanken att pumpa in kapital till banker, både i form av kortfristigt kapital och genom en ny operation med kapital bundet till långsiktig utlåning. Som ett resultat sjönk marknadsräntorna till alla tiders lägsta nivå. Då även riskpremierna på obligationer har minskat under första halvåret, har avkastningen från räntemarknaden drivits till mycket låga nivåer. Företagsobligationsmarknaden har fungerat utan större störningar under det första halvåret och aktiviteten framförallt på nyemissionsmarknaden har varit bra. Vi är relativt nöjda med fondens stabila avkastningsutveckling under första halvåret, även om fondens skydd, genom räntederivat, mot stigande räntor, har naggat avkastningen i kanten. Vi kommer dock att fortsätta med att skydda en del av fondens ränterisk mot eventuella stigande räntor genom derivatinstrument även under det andra halvåret. Till slut kan vi med glädje meddela att fonden belönades i juni 2014 med Lipper Fund Awards-priset i egenskap av bästa fond i de nordiska länderna i sin kategori, granskat såväl på 3, 5 och 10 års perioder. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Medellång räntefond Jämförelseindex JP Morgan Bond 1 3 Y Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,69 /år Teckningsprovision 0,50, min. 1 Inlösenprovision 0,50, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) Bloomberg-koder ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,95 0,62 Sharpe 5,16 4,18 Tracking error 0,79 Omsättningshastighet 2,39 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,70 Duration 2,77 år Ränterisk 1,94 B-tillväxtandelar, av fondens värde 96,95 A-avkastningsandelar, av fondens värde 3,05 16 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

10 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer 68,79 Företagsobligationer (rörliga) 25,57 Kommunobligationer 1,46 Statsobligationer 1,08 Övriga tillgångar -0,07 Kassa 3,17 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Finans och fastighet 52,00 Industrivaror och tjänster 14,08 Basindustri 11,21 Sällanköpsvaror och tjänster 7,26 Teleoperatörer 2,44 Kommunobl. 1,46 Energi 1,08 Statsobl. 1,08 Dagligvaror 0,99 Hälsovård 0,97 Informationsteknik 0,97 Övriga värdepapper 3,29 Kassa 3,17 Största innehaven Sanoma ,43 Stockmann 3, ,18 Stena 6, ,16 SHB 2, /19 1,97 Finlands hypoteksförening FRN ,92 Santander Intl Debt 1, ,88 SEB Var /21 1,87 Bayerische Landesbank Var ,85 SSAB 3, ,76 De största placeringarna utgör 18,02 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,42 0,27 Från årets början 2,86 1,36 12 mån 5,04 2,76 3 år, p.a. 4,30 2,70 5 år, p.a. 5,65 1,99 10 år, p.a. 4,03 2,95 sedan starten 86,04 70,58 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,77 3,33 2, ,35 1,89 1,36 Differens ,42 1,44 1,50, årlig avkastning, årlig avkastning 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,93 96,90 Företagslån med fast ränta ,54 68,79 Sanoma 5, , ,56 2,45 Stockmann 3, , ,52 2,18 Stena 6, , ,16 1,99 SHB 2, / , ,52 1,96 Santander Intl Debt 1, , ,57 1,90 Seb Var / , ,06 1,89 SSAB 3, , ,35 1,77 Swedbank 3, / , ,10 1,75 ING Bank 3, / , ,15 1,75 YIT 4, , ,55 1,68 ABN AMRO 4, / , ,23 1,57 Cargotec 3, , ,97 1,57 Danske Bank 3, / , ,75 1,55 Cramo 4, , ,22 1,51 Outokumpu 5, , ,23 1,48 DNB NOR Boligkreditt 2, , ,47 1,47 Tornator 3, , ,49 1,47 Nokian Renkaat 3, , ,42 1,46 DNA 2, , ,21 1,46 Metsäliitto 5, , ,39 1,45 Huhtamäki 3, , ,58 1,41 ST1 4, , ,86 1,41 Finnair 5, , ,18 1,27 Pohjola Bank 2, , ,52 1,24 Rettig Group 5, , ,13 1,24 SHB 4, / , ,47 1,24 Sponda 3, , ,75 1,23 Kemira 2, , ,50 1,18 Outotec 3, , ,07 1,18 Stora Enso 5, , ,78 1,09 Neste Oil 6, , ,48 1,08 Aviva VAR / , ,14 1,02 Bureau Veritas 3, , ,35 1,01 Itella 4, , ,36 0,99 Telefonica Europe VAR / , ,88 0,99 Nordea Bank Ab 2, , ,56 0,98 Tieto 2, , ,78 0,97 Orion 2, , ,50 0,97 Aktia Bank 1, , ,38 0,97 KBC 1, , ,45 0,97 Sponda Oyj 4, , ,76 0,96 SRV Yhtiöt 5, , ,23 0,96 VVO-yhtymä 3, , ,89 0,96 Sydbank 1, , ,07 0,96 Garantia 2, , ,41 0,96 Allianz 4, / , ,91 0,96 Pohjola Bank 2, , ,03 0,96 Ålandsbanken 1, , ,84 0,90 Achmea Bank NV 2, , ,47 0,75 Stadshypotek 1, , ,91 0,74 0, ,0 18 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

11 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro High Yield Outokumpu 5, , ,21 0,72 Metsä Board 4, , ,78 0,62 Componenta 10, , ,44 0,60 Itella 4, , ,18 0,51 IF Skadeförsäkring 4, , ,08 0,48 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 1,69 0,00 Företagslån med rörlig ränta ,93 25,57 Finlands Hypoteksförening FRN , ,79 1,93 Bayerische Landesbank Var , ,94 1,89 Lloyds FRN / , ,73 1,70 HSBC Bank FRN / , ,00 1,63 ABN AMRO Bank NV FRN , ,00 1,42 Nooa Bank FRN , ,00 1,41 Rabobank FRN , ,00 1,39 Royal Bank of Scotland FRN / , ,33 1,37 Nordea Bank FRN / , ,62 1,25 Banque Fed Cred Mutuel FRN , ,00 1,18 Volkswagen FRN , ,38 1,18 Morgan Stanley FRN , ,43 1,17 Tapiola Bank Debenturlån 1/ , ,00 1,17 Unicredit FRN , ,06 0,95 Finlands Hypoteksförening FRN , ,78 0,94 POP Bank Group FRN , ,89 0,94 Pohjola FRN , ,50 0,94 Ald FRN , ,89 0,94 Lloyds FRN , ,67 0,93 Pohjola Bank FRN / , ,17 0,68 UPM-Kymmene FRN , ,75 0,56 Kommunobligationer ,88 1,46 Kuntarahoitus (Kommunfinans) 4, , ,88 1,46 Statsobligationer ,58 1,08 Irish Government 3, , ,58 1,08 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,93 96,90 Derivatkontrakt Ränteterminer ,00-0,07 _O BOBL Future , ,00-0,02 _O BUND Future , ,00-0,04 *i skyddande syfte Kassa och övriga tillgångar, netto ,46 3,17 ens värde ,39 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,69 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 31,29 29,79 27,94 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 19,31 18,94 18,50 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,8760 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3007 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,08 Förvaringsarvode, , , ,46 Euronominerad high yield-räntefond Första halvåret 2014 var mycket bra för euro High Yield marknaden. Efterfrågan på denna typs placeringar var mycket stor, och antalet konkurser bland emittenterna på marknaden överlag var mycket få. Därtill återhämtade sig marknaderna i Sydeuropa kraftigt. Företagsobligationer från detta område svarar för nästan 40 procent av euro High Yield marknaden. Slutligen sänkte även ECB styrräntan och kom därtill med flera åtgärder för att stimulera ekonomin. Detta sänkte riskpremierna för High Yield obligationer, och avkastningen ökades ytterligare av sjunkande räntor. För fonden gick halvåret också bra, även om året började svagt då en av fondens placeringar föll kraftigt i värde, eftersom företaget meddelade att de måste omförhandla sina skulder. Därtill led vissa emittenter, som har verksamhet på tillväxtmarknaderna, av oroligheter. Den problematiska placeringen har sålts, och placeringarna med exponering mot tillväxtmarknaderna har återhämtat sig. en strävar med nuvarande placeringar efter att bibehålla den starka avkastningstrenden som den haft sedan februari, under resten av året. en deltog under halvåret selektivt i nyemissioner, på en aktiv nyemissionsmarknad. Flera emissioner undveks, eftersom vi ansåg dem antingen vara allt för riskfyllda eller som att de erbjöd för låg kupongränta (ofta i samband med lång maturitet). en höjde dock sin exponering mot både Spanien och Italien samt mot telekomsektorn genom att teckna nyemitterade obligationer. Efterfrågan är stor på High Yield obligationer, som fortfarande erbjuder en avkastningspotential om 4-6 procent per år. Europeiska centralbankens åtgärder och tal indikerar att vi ännu en längre tid kommer att ha låg räntenivå i Europa, samtidigt som återhämtningen i ekonomin bör leda till att företagskonkurserna hålls på en låg nivå. Detta gör att vi bedömer att euro High Yield marknaden kan avkasta fortsatt bra, speciellt med ett selektivt val av placeringar. Men både geopolitisk oro och olösta problem gällande finanssektorn kommer att hålla marknaden volatil. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk high yield-räntefond Jämförelseindex Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,00 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) Bloomberg-koder ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 2,65 2,08 Sharpe 4,20 6,63 Tracking error 1,90 Omsättningshastighet 0,23 ggr/år TER 1,02 Duration 3,37 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,24 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,76 Portföljförvaltare: Pontus Soramäki och Jarkko Toivonen 20 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

12 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield ens innehav enligt kreditvärdighet AAA 0,00 AA 0,00 A 0,00 BBB 3,14 BB 17,70 B 41,86 CCC och lägre 10,75 NR (not rated) 24,47 Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 21,09 Teleoperatörer 14,78 Finans och fastighet 11,33 Sällanköpsvaror och tjänster 10,74 Dagligvaror 9,70 Övriga värdepapper 8,79 Energi 7,19 Basindustri 5,92 Hälsovård 2,87 Informationsteknik 2,69 Infrastruktur 2,58 Kassa 2,31 Största innehaven Corral Petroleum Var ,03 Telefonica Europe VAR /24 3,46 Rickmers Holding 8, ,38 Investec UK 7, /15 3,25 Univeg Holding 7, /16 3,23 Kerling Plc 10, ,23 Euro Directories FRN /16 3,18 Eircom Finance 9, /16 3,04 Catalent Pharma 9, ,87 Siemens Enterpr.Comm 10, ,69 De största placeringarna utgör 33,36 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,66 0,58 Från årets början 4,21 5,33 12 mån 11,54 13,52 3 år, p.a. 5,89 11,17 5 år, p.a. 12,65 15,94 sedan starten 90,45 108,02 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,72 8,81 4, ,91 10,04 5,33 Differens ,81-1,23-1,12, årlig avkastning, årlig avkastning 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, Placeringar Värdepapper Förfallodag Antal/ Nominellt, Kurs, Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats MassLÅN ,47 90,51 Företagslån med fast ränta ,32 78,60 Corral Petroleum Var , ,57 5,05 Telefonica Europe VAR / , ,37 3,47 Rickmers Holding 8, , ,36 3,39 Investec UK 7, / , ,23 3,26 Univeg Holding 7, / , ,83 3,24 Kerling Plc 10, , ,16 3,24 Eircom Finance 9, / , ,04 3,05 Catalent Pharma 9, , ,05 2,88 Siemens Enterpr. Comm. 10, , ,33 2,70 Thomas Cook 7, / , ,91 2,64 Mobile Challenger 8, , ,96 2,58 Grp Isolux Corsan Fin 6, , ,10 2,43 Salini Costruttori 6, , ,41 2,43 Sanoma 7, / , ,10 2,30 Lemminkäinen VAR / , ,78 2,17 Governor VAR , ,93 2,13 Hypo Alpe-Adria-Bank 4, , ,59 2,11 Edcon Holdings 13, / , ,73 2,02 Albea Beauty Holdings 8, , ,19 1,78 Matterhorn Midco 7, / , ,19 1,73 Findus 9, , ,16 1,51 Ovako 6, / , ,95 1,39 ST1 4, , ,80 1,38 Outokumpu 5, , ,59 1,28 Baggot Securities 10, , ,74 1,21 Ardagh 11, , ,86 1,20 Wind Acquisition 7, / , ,68 1,16 CMA CGM 8, , ,58 1,15 Altice 7, / , ,73 1,14 Grupo Antolin Dutch 4, / , ,58 1,12 Telefonica Europe VAR / , ,93 1,12 ABN AMRO 4, / , ,62 1,10 LM Group Holding 8, , ,89 1,09 Nyrstar 5, , ,51 1,08 Etrion Corp 8, / , ,11 1,07 Edcon 9, / , ,03 1,05 Takko Luxembourg 9, / , ,06 1,05 Componenta 12, / , ,27 1,01 Autodis 6, , ,03 0,58 Numericable Group 5, / , ,62 0,57 Labeyire Fine Foods 5, / , ,81 0,57 Piaggio & C SPA 4, / , ,77 0,56 Talvivaara 9, , ,00 0,34 Componenta 10, , ,89 0,27 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 2,28 0,00 Företagslån, rörlig ränta ,15 11,91 Euro Directories FRN / , ,75 3,19 Bravida Holding FRN / , ,53 2,59 Finnair FRN / , ,20 2,44 Troax FRN , ,00 2,13 Royal Bank of Scotland FRN / , ,67 1,55 22 Ålandsbanken bolag Ab -40,0 Placeringsfondernas halvårsrapport

13 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Premium 30 PLACERINGSfonder ,60 7,18 Räntefonder ,60 7,18 UBAM EM High Yield Short Duration A , , ,89 2,47 Global Evolution Frontier Markets , , ,06 2,41 Schroder ISF Global HY A Hedged Acc , , ,65 2,29 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,07 97,69 Kassa och övriga tillgångar, netto ,83 2,31 ens värde ,90 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,72 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 38,09 34,15 29,85 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 23,64 22,06 21,33 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,7993 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,5750 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, , , ,71 Förvaringsarvode, 9 251, , ,91 Försiktig kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har varit cirka 30 procent under årets första sex månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Försiktig kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,30 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) Bloomberg-koder ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 3,69 3,51 Sharpe 2,51 2,77 Tracking error 1,45 Omsättningshastighet 10,32 ggr/år Syntetisk TER 1,49 Duration, ränteplaceringar 2,92 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,69 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,31 Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund 24 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

14 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Fördelning enl. värdepappersslag Ränteplaceringar 64,02 Aktieplaceringar 29,04 Kassamedel 6,93, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 13,69 Industrivaror och tjänster 10,68 Sällanköpsvaror och tjänster 7,33 Basindustri 6,38 Dagligvaror 1,72 Informationsteknik 1,58 Hälsovård 1,53 Energi 0,56 Kassamedel och övrigt 56,54 Största innehaven Ålandsbanken Euro Bond B 4,54 ECM Dynamic Credit A Acc 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A 4,41 Schroder ISF Euro Corporate Bo 4,21 Robeco US Large Cap Equities 3,99 UBAM EM HY Short Duration 3,84 Ålandsbanken Cash Manager 3,78 Henderson Horizon Euro Corp Bond 3,49 Pictet Short-term Money Market I () 3,16 De största placeringarna utgör 35,90 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån 0,16 0,69 Från årets början 2,54 4,57 12 mån 9,26 9,71 3 år, p.a. 2,95 7,73 5 år, p.a. 5,79 7,20 sedan starten 29,20 45,62 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,59 7,55 2, ,77 7,51 4,57 Differens ,18 0,04-2,03 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,80 17,86 Industrivaror och tjänster ,73 4,35 Fraport , ,00 0,90 Deutsche Post Ag , ,00 0,83 Kone B , ,00 0,77 Siemens , ,00 0,68 Sandvik , ,74 0,45 ABB AG , ,52 0,38 Intertek , ,47 0,34 Sällanköpsvaror och tjänster ,19 4,13 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,38 The Swatch Group , ,42 0,99 Hennes & Mauritz B , ,38 0,92 Autoliv , ,39 0,85 Basindustri ,77 2,13 Linde , ,01 Imerys SA , ,60 Syngenta , ,77 0,51 Finans och fastighet ,01 1,87 Deutsche Bank Reg , ,50 0,88 Deutsche Boerse , ,00 0,60 Banco Santander SA , ,51 0,39 Dagligvaror ,89 1,72 Unilever NL , ,90 Nestle , ,89 0,51 Metro Ag , ,31 Informationsteknik ,07 1,57 Sap , ,00 0,79 Amadeus IT Holding , ,00 0,59 Spectris PLC , ,07 0,19 Hälsovård ,14 1,53 Novo Nordisk B , ,14 1,53 Energi ,00 0,56 Technip SA , ,00 0,56 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,89 51,22 Räntefonder ,28 40,04 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,75 4,53 ECM Dynamic Credit A Acc 591, , ,53 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 4,40 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,07 4,21 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 138, , ,12 3,84 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,09 3,77 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 3 440, , ,46 3,49 Pictet Short-Term Money Market I () 3 209, , ,50 3,16 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,83 2,89 Petercam L BD HY SH/T-F 2 956, , ,13 2,65 Ålandsbanken Euro High Yield B 9 831, , ,76 2,62 Aktiefonder ,61 11,18 Robeco US Large Cap Equities I ACC 4 139, , ,86 3,99 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,62 2,14 26 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

15 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 50 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 2 005, , ,62 1,74 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,92 0,92 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,91 Gam Star China Equity ACC 6 637, , ,59 0,78 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF , ,00 0,70 masslån ,54 23,98 Företagslån med fast ränta ,42 17,41 SSAB 3, , ,42 2,11 SHB 2, / , ,66 1,83 Finnair 5, , ,49 1,52 Rettig Group 5, , ,22 1,51 Bayerische Landesbank Var , ,28 1,45 Santander Intl Debt 1, , ,78 1,42 Kemira 2, , ,64 1,42 Stockmann 3, , ,78 1,40 Sanoma 5, , ,73 1,10 ABN AMRO 4, / , ,78 0,78 UPM 4, , ,63 0,73 Lloyds FRN / , ,79 0,72 Outokumpu 5, , ,22 0,72 Cargotec 3, , ,00 0,71 Företagslån med rörlig ränta ,12 6,19 Nordea Var , ,44 2,16 Finnair FRN / , ,07 1,53 Aviva VAR / , ,11 1,45 Volvo Treasury FRN , ,50 1,06 Övrigt ,00 0,38 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 0,38 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,23 93,07 Kassa och övriga tillgångar, netto ,78 6,93 ens värde ,01 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,32 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,84 23,65 21,98 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 19,44 18,53 17,22 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,9412 Antalet avkastningsandelar (A), st 2 312, Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,02 0,02 0,04 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 3,40 5,88 32,70 Förvaltningsarvode, , , ,03 Förvaringsarvode, 1 318,88 797,59 517,78 28 Ålandsbanken bolag Ab Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund Balanserad kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har varit kring 53 procent under årets sex första månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Balanserad kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 22,5 MSCI Europe Total Return 27,5 MSCI World ex. Europe Total Return 40 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,50 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM50B (B) / ALBMM50A (A) Bloomberg-koder ALMM50B FH (B) / ALMM50A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 5,99 5,53 Sharpe 1,97 2,23 Tracking error 2,17 Omsättningshastighet 30,95 ggr/år Syntetisk TER 1,67 Duration, räntefonder 3,16 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,00 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,00 Placeringsfondernas halvårsrapport

16 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Sektorfördelning Finans och fastighet 11,87 Sällanköpsvaror och tjänster 9,60 Industrivaror och tjänster 8,28 Basindustri 7,82 Dagligvaror 3,21 Informationsteknik 2,92 Hälsovård 1,79 Energi 1,30 Kassamedel och övrigt 53,20 Största innehaven Robeco US Large Cap Equities I ACC 5,37 ECM Dynamic Credit A Acc 4,40 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 4,02 Heptagon Yacktman US Equity Fund 3,54 UBAM EM High Yield Short Duration A 3,54 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 2,92 Petercam L BD HY SH/T-F 2,85 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 2,81 Linde 2,60 De största placeringarna utgör 32,05 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,08 0,76 Från årets början 2,83 5,15 12 mån 11,63 12,33 3 år, p.a. 2,97 9,30 5 år, p.a. 7,52 9,53 sedan starten 27,15 47,58 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,26 9,62 2, ,02 11,21 5,15 Differens ,76-1,59-2,32 25,0 20,0 Fördelning enl. värdepappersslag Aktieplaceringar 52,25 Ränteplaceringar 42,70 Kassamedel 5,05 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,44 32,98 Sällanköpsvaror och tjänster ,60 7,41 Autoliv , ,41 2,17 The Swatch Group , ,21 2,16 Hennes & Mauritz B , ,98 1,95 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,13 Industrivaror och tjänster ,31 7,14 Kone B , ,00 1,36 Fraport , ,00 1,32 Deutsche Post Ag , ,00 1,00 Siemens , ,50 0,98 Sandvik , ,50 0,80 Intertek , ,92 0,65 TKH Group NV , ,50 0,58 ABB AG , ,89 0,45 Basindustri ,27 5,57 Linde , ,00 2,60 Symrise AG , ,50 1,20 Imerys SA , ,00 0,96 Syngenta , ,77 0,82 Finans och fastighet ,65 3,63 Deutsche Boerse , ,00 1,33 Deutsche Bank Reg , ,00 1,26 Banco Santander SA , ,65 0,53 Nordea Bank FDR , ,00 0,52 Dagligvaror ,77 3,21 Kesko B , ,00 1,29 Unilever NL , ,00 1,00 Nestle , ,77 0,57 Metro Ag , ,00 0,35 Informationsteknik ,33 2,92 Sap , ,00 1,26 Amadeus IT Holding , ,00 1,07 Spectris PLC , ,33 0,59 Hälsovård ,74 1,79 Novo Nordisk B , ,54 1,31 Merck Kgaa , ,20 0,48 Statoil ASA , ,69 0,38 Energi ,77 1,30 Technip SA , ,00 0,71 Amec Plc , ,77 0,59 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, , årlig avkastning, årlig avkastning Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplatss placeringsfonder ,06 50,74 Räntefonder ,39 31,47 ECM Dynamic Credit A Acc 371, , ,21 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,40 4,40 UBAM EM High Yield Short Duration A 2 973, , ,86 3,53 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 1 809, , ,56 2,92 Petercam L BD HY SH/T-F 1 995, , ,68 2,84 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,55 2,81 Ålandsbanken Euro High Yield B 5 255, , ,93 2,23 30 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

17 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 70 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,27 2,16 Ålandsbanken Cash Manager B 7 260, , ,63 2,08 Pictet Short-Term Money Market I () 1 283, , ,17 2,01 Ålandsbanken Euro Bond B 5 737, , ,13 2,00 Aktiefonder ,67 19,27 Robeco US Large Cap Equities I ACC 3498, , ,12 5,37 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2910, , ,89 3,54 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,27 2,32 Gam Star China Equity ACC , , ,36 1,91 Ishares S&P , , ,72 1,82 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 1275, , ,31 1,76 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1600, , ,00 1,54 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF 1100, , ,00 1,01 masslån ,85 11,23 Företagslån, fast ränta ,33 6,83 Sanoma 5, , ,15 1,17 ABN AMRO 4, / , ,16 1,15 Santander Intl Debt 1, , ,39 1,13 Cargotec 3, , ,00 1,13 Kemira 2, , ,82 1,13 SSAB 3, , ,81 1,12 Företagslån, rörlig ränta ,52 2,96 Aviva VAR / , ,58 1,73 Nordea Var , ,94 1,22 Övrigt ,00 1,45 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 1,45 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,35 94,95 Kassa och övriga tillgångar, netto ,45 5,05 ens värde ,80 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,82 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 25,43 22,78 20,96 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 16,91 15,95 15,43 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,3530 Antalet avkastningsandelar (A), st 5 303, , ,9753 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,06 0,04 0,05 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 17,50 7,37 47,25 Förvaltningsarvode, , , ,76 Förvaringsarvode, 876,32 755,75 630,16 Europeisk kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. ens vikt i aktieplaceringar har legat på 75 procent under årets första sex månader. Bland fondens aktieplaceringar tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. ens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 70 MSCI Europe Total Return 30 JP Morgan EMU Bond Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,92 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUACTPB (B) / ALBEUACTPA (A) Bloomberg-koder ALAEAPB FH (B) / ALAEAPA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 8,61 8,07 Sharpe 1,89 2,33 Tracking error 2,94 Omsättningshastighet 31,26 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 1,96 B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,57 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,43 Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund 32 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

18 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Premium 70 Fördelning enligt värdepappersslag Aktieplaceringar 73,62 Ränteplaceringar 21,49 Kassamedel 4,88 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Sällanköpsvaror och tjänster 15,81 Industrivaror och tjänster 15,48 Basindustri 12,26 Finans och fastighet 10,84 Dagligvaror 7,66 Informationsteknik 6,33 Hälsovård 4,35 Energi 2,22 Kassamedel och övrigt 25,06 Största innehaven Hennes & Mauritz B 3,76 Deutsche Post Ag 3,55 Deutsche Boerse 3,49 The Swatch Group 3,47 Linde 3,23 Autoliv 3,22 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,06 Fraport 3,02 Sap 3,01 De största placeringarna utgör 29,81 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,08 0,02 Från årets början 2,30 6,55 12 mån 16,20 18,79 3 år, p.a. 3,45 10,18 5 år, p.a. 9,14 11,39 10 år, p.a. 5,38 6,35 sedan starten 58,63 100,91 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,39 14,54 2, ,75 14,46 6,55 Differens ,36 0,08-4,25 40,0 30,0 20,0 10,0 Placeringar Värdepapper Förfallodatum Antal/ Nominellt värde, Kurs/ Marknadspris Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,62 71,21 Sällanköpsvaror och tjänster ,03 15,81 Hennes & Mauritz B , ,90 3,76 The Swatch Group , ,45 3,47 Autoliv , ,05 3,22 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 2,72 IC Companys , ,63 2,64 Industrivaror och tjänster ,90 15,48 Deutsche Post Ag , ,00 3,55 Fraport , ,00 3,02 Kone B , ,00 1,70 Heijmans , ,00 1,64 Sandvik , ,57 1,28 Siemens , ,00 1,24 ABB AG , ,91 1,23 Intertek , ,42 0,94 TKH Group NV , ,00 0,86 Basindustri ,52 11,39 Linde , ,00 3,23 Syngenta , ,22 2,20 Umicore , ,00 1,60 Imerys SA , ,00 1,59 Symrise AG , ,00 1,44 Rio Tinto , ,30 1,33 Finans och fastighet ,41 7,98 Deutsche Boerse , ,00 3,49 Deutsche Bank Reg , ,50 2,38 Nordea Bank FDR , ,00 1,11 Banco Santander SA , ,91 1,02 Dagligvaror ,53 7,66 Kesko B , ,00 2,59 Unilever NL , ,00 2,34 Nestle , ,53 2,04 Metro Ag , ,00 0,68 Informationsteknik ,60 6,33 Sap , ,00 3,01 Amadeus IT Holding , ,00 1,88 Spectris PLC , ,60 1,44 Hälsovård ,71 4,35 Novo Nordisk B , ,71 2,49 Merck Kgaa , ,00 1,85 Energi ,92 2,22 Technip SA , ,00 1,03 Amec Plc , ,92 0,78 Schoeller Bleckmann Oilfield , ,00 0,41, årlig avkastning, årlig avkastning 0,0-10,0-20,0-30, Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,61 22,59 Räntefonder ,61 20,18 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,22 3,06 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 947, , ,82 2,73-40,0 34 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

19 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Europe Value Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 2,71 ECM Dynamic Credit A Acc 561, , ,84 2,61 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 4 181, , ,98 2,60 Petercam L BD HY SH/T-F 4 254, , ,98 2,34 Ålandsbanken Euro High Yield B , , ,37 2,17 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,36 1,96 Aktiefonder ,00 2,41 Amundi ETF MSCI Europe Banks 6 500, , ,00 2,41 masslån ,78 1,31 Företagslån, fast ränta ,78 1,31 SSAB 3, , ,62 0,86 ABN AMRO 4, / , ,16 0,45 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,01 95,12 Kassa och övriga tillgångar, netto ,86 4,88 ens värde ,87 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,63 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 26,68 22,96 20,94 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 11,21 10,25 9,94 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,2977 Antalet avkastningsandelar (A), st 8 906, , ,5482 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,05 0,08 0,11 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 9,73 11,56 27,11 Förvaltningsarvode, , , ,32 Förvaringsarvode, 6 907, , ,60 Europeisk aktiefond Första halvåret 2014 var fortsatt gynnsamt för aktieplacerare, trots att marknadsstämningen tidvis var nervös och börsen sågade av och an. I USA ökar den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunker och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången. Också i Europa pekar de ledande indikatorerna på bättre ekonomisk tillväxt samtidigt som marknaden väntar sig hyfsade bolagsrapporter. Börsuppgången fortsatte fram till slutet av juni, då marknaden korrigerade aningen neråt, till följ av placerarnas oro för aktiernas värdering i förhållande till vinsttillväxten. Även geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Riskaptiten bland placerare ligger kvar på en hög nivå och avsaknad av egentliga placeringsalternativ i den rådande ränteomgivningen styr kapitalflöden till aktiemarknaden. Aktiernas värderingsnivåer i såväl USA som Europa har stigit an del, vilket innebär att marknaden redan räknar med ökad ekonomisk aktivitet. På sektornivå har fonden under året överviktat industri, sällanköpsvaror, basindustri och finans samt underviktat offentliga tjänster, telekom och hälsovård. Geografiskt sett har fonden placeringar koncentreras till länder i Central- och Nordeuropa t.ex. Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Bland aktieinnehaven var Autoliv, Symrise och IC Companys de bäst avkastande, medan Deutsche Bank och Spectris hörde till besvikelserna. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin. Tillväxten i USA:s ekonomi ökar successivt samtidigt som Kina stimulerar sin ekonomi. Även i Europa visar de ledande indikatorerna på ekonomisk återhämtning, om också den ekonomiskatillväxten hittills förblivit anspråkslös. Vi ser goda möjligheter för global ekonomisk tillväxt under Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen och resultera i ett bra börsår Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar betydelsen av rätta bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2014 jämfört med år Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk aktiefond Jämförelseindex MSCI Europe Total Return Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,58 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 Inlösenprovision 1,00, min. 1 Minimiteckning 50 IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBVALB (B) / ALBVALA (A) Bloomberg-koder ALAEVAB FH (B) / ALAEVAA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Volatilitet 10,92 11,50 Sharpe 1,61 1,96 Tracking error 4,36 Omsättningshastighet 33,22 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 1,61 Aktierisk 97,93 B-tillväxtandelar, av fondens värde 93,05 A-avkastningsandelar, av fondens värde 6,95 Portföljförvaltare: Marcus Lundqvist 36 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

20 Geografisk fördelning Tyskland 32,12 Schweiz 15,45 Frankrike 10,46 Nederländerna 10,26 Storbrittanien 9,67 Övriga 19,97 Kassa 2,07 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Ålandsbanken Europe Value Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 22,61 Sällanköpsvaror och tjänster 18,10 Finans och fastighet 15,65 Basindustri 15,46 Informationsteknik 11,00 Dagligvaror 8,94 Hälsovård 3,39 Energi 2,77 Kassa 2,07 Största innehaven Linde 4,95 The Swatch Group 4,89 Fraport 4,65 Syngenta 4,52 Deutsche Boerse 3,93 Unilever 3,91 Sap 3,91 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,90 Spectris 3,84 IC Companys 3,79 De största placeringarna utgör 42,29 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,82-0,44 Från årets början 1,92 6,15 12 mån 17,30 22,74 3 år, p.a. 6,15 10,77 5 år, p.a. 11,29 13,58 10 år, p.a. 5,69 6,27 sedan starten 48,50 39,10 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning ,47 17,74 1, ,29 19,28 6,15 Differens ,18-1,54-4,23 40,0 30,0 Ålandsbanken Europe Value Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,99 97,93 Industrivaror och tjänster ,56 22,61 Fraport , ,00 4,65 Deutsche Post Ag , ,00 3,66 ABB AG , ,11 2,91 Intertek , ,45 2,85 KSB Ag Pref , ,00 2,48 TKH Group NV , ,00 2,24 Heijmans , ,00 2,21 Prysmian , ,00 1,60 Sällanköpsvaror och tjänster ,47 18,10 The Swatch Group , ,59 4,88 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 3,90 IC , ,22 3,79 Autoliv , ,82 2,62 Trigano SA , ,00 2,08 Hennes & Mauritz B , ,84 0,82 Finans och fastighet ,67 15,65 Deutsche Boerse , ,00 3,93 Nordea Bank FDR , ,00 3,69 Deutsche Bank Reg , ,00 3,21 Lloyds Tsb Group , ,67 2,98 Banco Santander SA , ,00 1,85 Basindustri ,04 15,46 Linde , ,00 4,95 Syngenta , ,04 4,52 Basf Ag , ,00 1,77 Imerys SA , ,00 1,71 Umicore , ,00 1,41 Symrise AG , ,00 1,10 Informationsteknik ,61 11,00 Sap , ,00 3,91 Spectris PLC , ,61 3,84 Amadeus IT Holding , ,00 3,26 Dagligvaror ,29 8,94 Unilever NL , ,75 3,91 Nestle , ,04 3,13 Nutreco , ,50 1,90 Hälsovård ,35 3,39 Merck Kgaa , ,00 2,46 Novo Nordisk B , ,35 0,93 Energi ,00 2,77 Technip SA , ,00 2,77 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,99 97,93 Kassa och övriga tillgångar, netto ,78 2,07 ens värde ,77 100,00, årlig avkastning, årlig avkastning 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50, Övriga uppgifter om fonden ens värde, , , ,78 Andelsvärde på tillväxtandel (B), 29,70 25,32 22,33 Andelsvärde på avkastningsandel (A), 13,34 12,08 11,32 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,8646 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,8078 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,06 0,14 0,15 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 3,00 2,23 34,62 Förvaltningsarvode, , , ,94 Förvaringsarvode, , , ,55 38 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Placeringsfonder Årsredovisning 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt................................ 4 Ålandsbanken Bostadsfond...........................

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer