Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 1.1 30.6.2015"

Transkript

1 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport Ålandsbanken bolag Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Portföljrapport...15 Ålandsbanken Euro Bond...17 Portföljrapport...19 Ålandsbanken Euro High Yield Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Europe Value Portföljrapport Ålandsbanken Emerging Markets Portföljrapport Ålandsbanken Norden Aktie Portföljrapport Ålandsbanken Sverige Aktie Portföljrapport Ålandsbanken Kina Aktie Portföljrapport Ålandsbanken LCR Portföljrapport Ordlista Placeringsfondernas halvårsrapport

3 Verksamhetsöversikt, första halvåret 2015 Fortsatt god utveckling och tillväxt för Ålandsbanken Bostadsfond Ålandsbanken bolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder i Finland. Ålandsbankens fondutbud är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Strategin är att erbjuda fonder inom de tillgångsklasser där Ålandsbankens kapitalförvaltning erbjuder ett mervärde för bankens kunder. bolaget är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Ålandsbanken Placeringsfonder bolaget förvaltade under första halvåret 2015 följande placeringsfonder: Ålandsbanken bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Ålandsbanken Euro Bond Medellång räntefond Ålandsbanken Euro High Yield High yield-räntefond som placerar i euro Ålandsbanken premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 70 Avkastningsinriktad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken Europe Value Europeisk aktiefond Ålandsbanken Emerging Markets -i-fond, aktiefond på tillväxtmarknaderna Ålandsbanken Norden Aktie Nordisk aktiefond Ålandsbanken Sverige aktie Finländsk aktiefond Ålandsbanken Kina Aktie Finländsk aktiefond Ålandsbanken LCR RÄNTA LCR räntefond kapital och andelsägare Under det första halvåret 2015 fortsatte den starka utvecklingen inom fondverksamheten. En betydande del av tillväxten kom från verksamheten med aktiefonder. Nya aktiefonder, förvaltade av ett nytt aktieförvaltningsteam lanserades som en del av Ålandsbankens nya enhetliga fondutbud för marknaderna i Finland och Sverige. Parallellt med starten av nya fonder fusionerades vissa tidigare fonder med de nya fonderna, som en del av Ålandsbankens strategi att koncentrera all fondverksamhet inom koncernen till Finland, från att tidigare också ha bedrivits i Luxembourg. Vissa nya försäljningssamarbeten etablerades också. Verksamheten med Ålandsbanken Bostadsfond utvecklades fortsatt starkt. ernas placeringar utvecklades i regel positivt under perioden. verksamhetens utveckling Vid halvårsskiftet förvaltade fondbolaget 12 UCITS placeringsfonder och en specialplaceringsfond (AIF). Det förvaltade fondkapitalet ökade under första halvåret med 330 miljoner euro eller 41 procent och uppgick till drygt 1,1 miljarder euro vid halvårsskiftet (796 miljoner euro ). Merparten av ökningen, 91 procent eller 299 miljoner euro, var nettoteckningar (inflöde av nytt kapital) till fonderna. Värdeökningen i fonderna svarade för sen resterande delen av ökningen, cirka 31miljoner euro. I inflödet av nytt kapital till fonderna ingår kapital från de gränsöverskridande fondfusioner som genomförts av fonder från Luxembourg till Finland. Antalet fondandelsägare ökade under första halvåret med drygt 6 procent till ernas utveckling Ålandsbankens räntefonder utvecklades generellt fortsatt positivt under första halvåret, trots det extremt låga ränteläget. erna utvecklades generellt bättre än sina jämförelseindex. erna var fortsatt populära bland kunderna. Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder är fonder som strävar efter att optimera avkastningen på givna risknivåer, genom en aktiv allokering mellan aktie- och ränteplaceringar enligt Ålandsbankens marknadssyn. Förvaltningsresultatet i Premium fonderna var allmänt tillfredsställande och i linje med fondernas jämförelseindex. I förvaltningen av aktiefonder allokerades fondernas medel, speciellt under andra kvartalet, enligt en strategi för att bevara kapitalet, då risken för en nedgång på aktiemarknaderna med nuvarande kurs- och värderingsnivåer bedömdes vara överhängande. Aktiefondernas utveckling med denna strategi var generellt god och fonderna kunde relativt väl stå emot den allmänna negativa utvecklingen på aktiemarknaderna i juni. Dock påverkades speciellt Ålandsbanken Kina Aktie klart av det mycket svaga marknadsläget för Kina i juni. Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond utvecklades fortsatt starkt under första halvåret. De betydande rabatter som fonden förhandlat till sig, jämfört med ordinarie marknadspriser, vid inköp av stora mängder av bostäder gynnade fortsättningsvis fondens utveckling, samtidigt som avkastningen av hyresverksamheten förbättrades, i takt med att fler och fler av fondens bostäder färdigställdes och kunde hyras ut. ernas avkastning är beroende av de marknader och de tillgångsslag fonderna placerar i, samt hur framgångsrik fondens portföljförvaltning är. Närmare uppgifter per fond framgår av uppgifterna om respektive placeringsfond. Betydande händelser under perioden Utbudet av aktiefonder förändrades betydligt under första halvåret. Tre nya aktiefonder startades i form av Ålandsbanken Sverige Aktie, Ålandsbanken Norden Aktie och Ålandsbanken Kina Aktie. Samtidigt avvecklades 6 tidigare fonder med jämförbar investeringsinriktning, genom fusioner med de nystartade fonderna. Ålandsbanken De tidigare finländska fonderna Ålandsbanken Finland och Nordic Value samt Luxembourgregistrerade Ålandsbanken SICAV Nordic Growth fusionerades med Ålandsbanken Norden Aktie; Ålandsbanken SICAV Swedish Growth och Ålandsbanken SICAV Catamaran fusionerades med Ålandsbanken Sverige Aktie och Ålandsbanken SICAV China fusionerades med Ålandsbanken Kina Aktie. Portföljförvaltningen av samtliga fonder överfördes successivt under första halvåret till portföljförvaltare anställda inom fondbolaget, efter att tidigare ha varit utlagd enligt avtal till Ålandsbanken Asset Management Ab. Ålandsbanken Asset Management Ab fusionerades i maj med Ålandsbanken Abp. På personnivå är portföljförvaltarna för Ålandsbankens räntefonder och Bostadsfonden de samma som tidigare, medan det för förvaltningen av Ålandsbankens aktie- och Premium kapitalförvaltningsfonder har anställts nya portföljförvaltare, för att stärka aktieförvaltningskompetensen. Till följd av starten av nya aktiefonder under första halvåret har inte alla fonder en avkastningshistorik för hela första halvåret Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

4 Miljöaspekter i fondverksamheten verksamhetens direkta miljöpåverkan bedöms vara relativt liten. bolaget följer Ålandsbankens miljöpolicy i all sin verksamhet. Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolags- och fondandelsägarstämmor valdes följande styrelse och revisorer: Utdelning för avkastningsandelar (A-andelar) i placeringsfonderna bolagets bolagsstämma och fondandelsägarstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för år 2014 för avkastningsandelar i de fonder som har avkastningsandelar enligt följande: ernas utdelning för 2015 Andelsvärde Utdelning Utdelning, per andel Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 0,71 Ålandsbanken Bostadsfond A 120,72 3 3,62 Ålandsbanken Bostadsfond C 122,41 3 3,67 Ansvarsfulla placeringar Ålandsbanken eftersträvar att beakta FN:s principer för ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten. En grundläggande kännedom om de bolag som fonderna investerar i, även utöver ekonomiska fakta, har alltid varit en central del av Ålandsbankens placeringsstrategi. Arbetet med ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten sker primärt genom att tillämpa en s.k. best-in-class -metod vid fondernas val av bolag att investera i. erna kan investera i bolag i samtliga branscher, men strävar efter att rikta sina placeringar till bolag som bedöms bedriva sin verksamhet mest hållbart ur ett totalt hållbarhetsperspektiv. Vidare strävar fonderna efter att exkludera bolag med huvudsaklig verksamhet inom tobak, vapen, vuxenunderhållning eller penningspelverksamhet, samt att vara selektiva med placeringar i bolag med verksamhet inom alkoholhaltiga drycker. Marknadsföring och försäljning av fonderna Ålandsbankens fonder marknadsförs och säljs via bankens kontor och på internettjänst och av ett urval externa förmedlare, t.ex. Avanza och Nordnet Bank samt Pensionsmyndigheten i Sverige. Ordinarie styrelsemedlemmar Peter Wiklöf, ordförande, VD Ålandsbanken Abp Tony Karlström, placeringsdirektör, Alandia Försäkring, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem Magnus Holm, direktör, Affärsområde Sverige, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Suppleanter Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Mikael Mörn, avdelningschef Private Banking Åland, Ålandsbanken Abpl Daniel Widman, advokat, Advokatbyrå Widman & Co Ab, av fondandelsägarna vald suppleant Revisorer Pauli Salminen, CGR, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisor Revisorssuppleant Revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Kim Järvi, CGR Som fondbolagets verkställande direktör fungerar Tom Pettersson, ekonomie magister. Mariehamn, juli 2015 Tom Pettersson Verkställande direktör Tom Pettersson Verkställande direktör 6 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

5 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond en fortsatte att växa kraftigt även under första halvan av en har snart ca 500 miljoner euro i totalt investeringsbart kapital. Detta visar att investerarna har stort förtroende för investeringsstrategin. Eftersom kapitalet ökat snabbt har fonden avtalat om köp av totalt 2180 bostäder. I slutet av juni var 1414 bostäder färdiga medan 766 bostäder ännu byggs. Av de bostäder som fonden köpte under årets andra kvartal befinner sig ca 73 i Helsingfors pendelområde. I framtiden kommer detta område att utgöra en ännu större andel. På lång sikt kommer Helsingfors pendelområde att utgöra 80. Bostäderna snitt storlek kommer fortsättningsvis att vara ca 54 m2. Vi ser med optimism på framtiden. Det finns ett stor efterfrågan på fondens bostäder och kassaflödet ökar hela tiden. I juni överskred totala hyresintäkterna för första gången 1 miljon euro per månad. Bostadsmarknaden i Finland vaknar så småningom på nytt efter några tysta år. Den starka befolkningsflytten borde ytterligare stärka behovet av bostäder. Vi tror att små investeringsbostäders värde i tillväxtcentrum kommer att öka snabbare än bostadsmarknadens värde i genomsnitt. Portföljförvaltare: Antti Valkama och Stefan Wiklund Allmänna uppgifter typ Finländsk specialplaceringsfond (AIF) Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision A-serien: 2,25 /år, C-serien: 1,50 /år Teckningsprovision A-serien: 2,00, C-serien: 2,00 Kostnad vid inlösen, bestäms enl. plac.tid Under 1 år: 4, 1-3 år: 3, 3-5 år:2, över 5 år: 1 Minimiteckning A-serien: 500 EUR, C-serien: EUR Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab Uthyrningsservice, fastighetsservice Realia Management Oy Auktoriserad fastighetsvärderare Realia Management Oy Arviontipalvelu Teknisk konsultering Ostrocont Oy historisk avkastning * 3 mån (A) 2,23 12 mån (A) 10,39 Sedan starten (A) 26,58 3 mån (C) 2,38 12 mån (C) 11,03 Sedan starten (C) 28,73 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Övriga uppgifter om fonden ens värde (NAV), EUR , , ,26 ens totala tillgångar (GAV) , ,, ,40 A-andelsvärde, EUR 122,88 114,67 103,87 C-andelsvärde, EUR 124,97 115,94 104,41 Antalet andelar (A), st , , ,9900 Antalet andelar (C), st , , ,5800 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,98 Prestationsrelaterat förvaltningsarvode, EUR , , ,14 TER (A) 3,59 3,92 - TER (C) 3,10 3,38 - Årlig kostnad (A) 2,52 2,51 - Årlig kostnad (C) 1,85 1,75 - Placeringsfondernas halvårsrapport

6 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper aktier i bostadsaktiebolag: berättigande till följande bostäder ,80 Färdigställda *) ,00 Vanda ,00 Bostads Ab Vantaan Piletti Tikkurila ,00 41 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki ,00 50 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi ,00 58 Bostads Ab Vantaan Punakoivu Koivukylä ,00 49 Bostads Ab Vantaan Purppurakoivu Koivukylä ,00 49 Bostads Ab Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila ,00 23 Bostads Ab Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki ,00 29 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi ,00 46 Bostads Ab Vantaan Soma Bertta Myyrmäki ,00 28 Bostads Ab Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela ,00 41 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila ,00 36 Bostads Ab Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne ,00 39 Bostads Ab Vantaan Torppari Pakkala ,00 44 Bostads Ab Vantaan Sarka Pakkala ,00 35 Bostads Ab Vantaan Kilterinmetsä Kilteri ,00 17 Bostads Ab Vantaan Kuparikoivu Koivukylä ,00 32 Bostads Ab Vantaan Huhta Pakkala ,00 30 Bostads Ab Vantaan Brankkari Simonkylä ,00 12 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila ,00 28 Bostads Ab Vantaan Peikonkivi Kivistö ,00 20 Bostads Ab Vantaan Virna Pakkala ,00 12 Bostads Ab Vantaan Punapellava Hiekkaharju ,00 8 Bostads Ab Vantaan Puuhakivi Kivistö ,00 32 Esbo ,00 Bostads Ab Espoon Matunpuronpuisto 3 Matinkylä , Bostads Ab Sininärhintie 5 Vallikallio ,00 36 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa ,00 41 Bostads Ab Espoon Lieska Tuomarila ,00 68 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä ,00 38 Bostads Ab Espoon Päivänkehrä Espoonlahti ,00 19 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky Saunalahti ,00 39 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä ,00 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä ,00 34 Bostads Ab Espoon Tähystäjä Espoonlahti ,00 13 Bostads Ab Espoon Ulappa Espoonlahti ,00 20 Bostads Ab Espoon Albert Kilo ,00 31 Bostads Ab Tapiolan Pyökki Tapiola ,00 20 Bostads Ab Espoon Karaveli Kauklahti ,00 48 Bostads Ab Espoon Rosetti Lintuvaara ,00 23 Bostads Ab Espoon Sinetti Järvenperä ,00 25 Bostads Ab Espoon Valssikallio Leppävaara ,00 11 Bostads Ab Espoon Kompassi Kauklahti ,00 35 Bostads Ab Espoon Artesaani Matinkylä ,00 5 Bostads Ab Espoon Valkea Tuomarila ,00 9 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Bliksti ,00 26 Bostads Ab Helsingin Jaakari Lauttasaari ,00 9 Bostads Ab Helsingin Atsimuutti Kalasatama ,00 17 Bostads Ab Helsingin Tenderi Vallila ,00 21 Bostads Ab Helsingin Jungmanni Lauttasaari ,00 11 Bostads Ab Helsingin Apteekkari Viikki ,00 47 Bostads Ab Helsingin Rafael Vallila ,00 28 Bostads Ab Helsingin Iita Vallila ,00 10 Bostads Ab Helsingin Limnologi Viikki ,00 19 Bostads Ab Helsingin Felix Vallila ,00 13 Bostads Ab Helsingin Klyyssi Lauttasaari ,00 5 Bostads Ab Helsingin Vihervarpunen Tapanila ,00 19 av aktier i BAB Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Helsingin Emmy Keskusta ,00 2 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Kullervo Äijälänranta ,00 51 Bostads Ab Jyväskylän Maailmanpylväs Äijälänranta ,00 18 Bostads Ab Jyväskylän Tukkipoika Lutakko ,00 36 Bostads Ab Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko ,00 33 Bostads Ab Jyväskylän Sirous Keskusta ,00 26 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski ,00 22 Bostads Ab Jyväskylän Uuno Keljo ,00 39 Bostads Ab Sulkulan Huvitus Kuokkala ,00 26 Bostads Ab Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski ,00 29 Bostads Ab Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti ,00 13 Bostads Ab Jyväskylän Postiwankkuri Savela ,00 15 Bostads Ab Jyväskylän Tietous Keskusta ,00 20 Bostads Ab Jyväskylän Graniitti Seppälä ,00 19 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski ,00 7 Bostads Ab Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala ,00 9 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko ,00 4 Jyväskylän Sataman Parkki Oy Lutakko ,00 1 Tammerfors ,00 Bostads Ab Tampereen Professori Hervanta ,00 35 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta ,00 30 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta ,00 21 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Kesäheinä Niemenranta ,00 45 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta ,00 18 Bostads Ab Tampereen Patruuna Rahola ,00 35 Bostads Ab Tampereen Ruuti Rahola ,00 33 Bostads Ab Tampereen Vuorenpeikko Vuores ,00 23 Bostads Ab Villilän Wilhelmiina Villilä ,00 30 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Josefiina Niemenranta ,00 30 Bostads Ab Tampereen Hervannan Dosentti Hervanta ,00 47 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta ,00 9 Bostads Ab Vuoreksen Iris Vuores ,00 20 Bostads Ab Tampereen Raholan Herttua Rahola ,00 21 Bostads Ab Vuoreksen Sirius Vuores ,00 20 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta ,00 7 Kiinteistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola ,00 22 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti (Niemenrannan pysäköintipaikat) Niemenranta ,00 16 Vihurin Pysäköinti Oy (Härmälänrannan Lentolaituri) Härmälänranta ,00 3 Bostads Ab Vuoreksen Iris (Kiinteistö Oy Sonata) Vuores ,00 15 Bostads Ab Vuoreksen Sirius (Kiinteistö Oy Sonata) Vuores ,00 15 Kuopio ,00 Bostads Ab Kuopion Veturi Maljalahti ,00 42 Bostads Ab Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki ,00 42 Bostads Ab Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi ,00 16 Bostads Ab Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki ,00 39 Bostads Ab Kuopion Pihlajalaakso Puijo ,00 31 Bostads Ab Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki ,00 22 Bostads Ab Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki ,00 13 Bostads Ab Kuopion Harjunherra Lehtoniemi ,00 27 Bostads Ab Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto ,00 10 Bostads Ab Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki ,00 9 Bostads Ab Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki ,00 10 Bostads Ab Kuopion Satamanpiha Keskusta ,00 5 Bostads Ab Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki ,00 10 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki ,00 9 Tavastehus ,00 Bostads Ab Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio ,00 45 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö Keinusaari ,00 41 av aktier i BAB 10 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

7 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Hämeenlinnan Hilda Sairio ,00 43 Bostads Ab Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta ,00 20 Bostads Ab Hämeenlinnan Hugo Sairio ,00 21 Lahtis ,00 Bostads Ab Lahden Lähteenpuisto Laune ,00 36 Bostads Ab Lahden Aleksanteri Keski-Lahti ,00 15 Bostads Ab Lahden Leinikki Mukkula ,00 46 Bostads Ab Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi ,00 20 Bostads Ab Lahden Hilma Kärpänen ,00 25 Bostads Ab Lahden Pehtoori Keski-Lahti ,00 5 Nurmijärvi ,00 Bostads Ab Nurmijärven Orikivi Kirkonkylä ,00 48 Bostads Ab Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki ,00 16 Bostads Ab Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä ,00 20 Bostads Ab Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä ,00 22 Kyrkslätt ,00 Bostads Ab Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso ,00 23 Bostads Ab Kirkkonummen Pronssi Masala ,00 37 Bostads Ab Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso ,00 14 Åbo ,00 Bostads Ab Turun Villa Raunistula ,00 40 Bostads Ab Turun Kehräämö Raunistula ,00 31 Bostads Ab Turun Pumpuli Raunistula ,00 29 Grankulla ,00 Bostads Ab Kauniaisten Calla Kauniainen ,00 30 Bostads Ab Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen ,00 24 Bostads Ab Kauniaisten Clematis Kauniainen ,00 25 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Isokarpalo Kaupunginosa ,00 27 Bostads Ab Rovaniemen Koivula Kaupunginosa ,00 22 Bostads Ab Rovaniemen Neidonkenkä Kaupunginosa ,00 45 Bostads Ab Rovaniemen Kuusela Kaupunginosa ,00 19 Riihimäki ,00 Bostads Ab Riihimäen Laidunaho Taipale ,00 40 Bostads Ab Riihimäen Lovisa Peltokylä ,00 26 Bostads Ab Riihimäen Lukkari Peltomäki ,00 22 Hyvinge ,00 Bostads Ab Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö ,00 47 Bostads Ab Hyvinkään Rukki Tehdas ,00 17 Tuusula ,00 Bostads Ab Tuusulan Pihta Hyrylä ,00 46 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Pajula Härköilä ,00 45 Bostads Ab Vihdin Haapala Härköilä ,00 45 Mäntsälä ,00 Bostads Ab Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä ,00 43 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka Mäntsälä ,00 24 Järvenpää ,00 Bostads Ab Järvenpään Saundi Keskusta ,00 8 Bostads Ab Järvenpään Hehku Pajala ,00 15 Hollola ,00 Bostads Ab Hollolan Hanna Salpakangas ,00 28 Bostads Ab Hollolan Sompapuisto Vesala ,00 26 Klaukkala ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala ,00 40 Borgå ,00 Bostads Ab Porvoon Karmiini Haikkoo ,00 51 Nokia ,00 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Nokian Penttilän Pioni Keskusta ,00 19 Sibbo ,00 Bostads Ab Sipoon Nikkilänportti Nikkilä ,00 20 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Tiilentekijä Palokka ,00 42 Vääksy ,00 Bostads Ab Asikkalan Kansleri Keskusta ,00 10 Icke färdigställda ,84 Vanda ,11 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki ,92 50 Bostads Ab Vantaan Kurrenpiilo Koivuhaka ,42 32 Bostads Ab Vantaan Visakoivu Koivukylä ,14 46 Bostads Ab Vantaan Kruununmasto Pähkinärinne ,50 30 Bostads Ab Vantaan Spinelli Kivistö ,59 28 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi ,12 46 Bostads Ab Kivistön Kvartsi Kivistö ,30 29 Bostads Ab Vantaan Vetehinen Leinelä ,80 21 Bostads Ab Vantaan Vuorikilta Kaivoksela ,55 24 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila ,16 28 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila ,68 36 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi ,00 16 Bostads Ab Vantaan Stella Kivistö ,16 29 Bostads Ab Kivistön Spektri Kivistö ,23 25 Bostads Ab Vantaan Kraatari Pakkala ,54 9 Helsingfors ,27 Bostads Ab Helsingin Viktooria 8 Jätkänsaari , Bostads Ab Helsingin Juusteni Malminkartano ,88 38 Bostads Ab Helsingin Viktooria 9 Jätkänsaari ,25 94 Bostads Ab Helsingin Bristollari Vallila ,40 8 Bostads Ab Helsingin Cordelia Lauttasaari ,08 11 Bostads Ab Helsingin Umbra Kuninkaantammi ,84 13 Bostads Ab Helsingin Claudio Lauttasaari ,36 16 Bostads Ab Helsingin Bisketti Lauttasaari ,80 4 Esbo ,65 Bostads Ab Tapiolan Pyökki Tapiola ,81 20 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä ,26 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä ,76 31 Bostads Ab Espoon Konkari Niittymaa ,66 34 Bostads Ab Espoon Tiilentekijä Kauklahti ,92 23 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa ,60 41 Bostads Ab Espoon Kummeli Espoonlahti ,64 1 Tammerfors ,78 Bostads Ab Vuoreksen Asilon Vuores ,65 29 Bostads Ab Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi ,00 23 Bostads Ab Vuoreksen Bastion Vuores ,66 27 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Sääski Härmälänranta ,96 22 Bostads Ab Vuoreksen Torinkulma Vuores ,51 30 Kuopio ,95 Bostads Ab Kuopion Elias Männistö ,62 33 Bostads Ab Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki ,33 34 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki II Saaristokaupunki ,00 14 Jyväskylä ,38 Bostads Ab Sulkulan Melba Kuokkala ,48 31 Bostads Ab Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti ,90 43 Hyvinkää ,44 Bostads Ab Hyvinkään Ryijy Tehdas ,60 16 Bostads Ab Hyvinkään Värimestari ,84 31 av aktier i BAB 12 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

8 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Söderkulla ,08 Bostads Ab Sipoon Tuhkimo Söderkulla ,08 28 Lahti ,60 Bostads Ab Malskin kruunu Keskusta ,60 19 Kangasala ,70 Bostads Ab Kangasalan Aino Valtiala ,30 15 Bostads Ab Kangasalan Kotirinne Valtiala ,84 12 Kiinteistö Oy Kangasalan Tallimäen Parkki Valtiala ,56 7 Riihimäki ,88 Bostads Ab Riihimäen Koppari Peltokylä ,88 36 Värdepapper sammanlagt ,84 Andel av bolagslån ,65 Kassa och övrigatillgångar, netto ,80 ens värde (NAV) ,99 av aktier i BAB Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Året inleddes positivt på räntemarknaden. ECB inledde sina aviserade stödköp av euroländernas statsobligationer och stödköpen utökades i mars att omfatta också övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, och vissa företagsobligationer med betydande statligt ägande. ECB utlovade att stödköpen fortsätter åtminstone till andra kvartalet 2016, vilket innebär att de korta marknadsräntorna kommer att bestå på mycket låga nivåer. ens låga ränterisk innebar att uppgången i de långa räntorna i maj och juni inte nämnvärt påverkade fonden negativt. I relation till sitt jämförelseindex (avkastningen av 3 månaders euribor ränta) utvecklades fonden mycket bra under det första halvåret. Uppgången i riskpremierna för den finansiella sektorns obligationer påverkade i viss utsträckning fondens avkastning negativt. Den allmänt låga räntenivån har präglat fondens verksamhetsmiljö, och avkastningsförväntningarna för korta ränteplaceringar ligger nu på en absolut sett låg nivå. Att hitta passande och dugliga investeringsobjekt i en miljö med sett mycket låga räntenivåer och krympande riskpremier har varit utmanande. Under våren föreföll det även som om företagens finansieringssituation var relativt god, eftersom markanden för företagscertifikat lugnade ned sig tidigare än vanligt inför sommaren. Den låga nivån på de korta räntorna förväntas bestå en längre tid, vilket medför att fondens verksamhetsförutsättningar bedöms vara rätt oförändrade. De fundamentala förutsättningarna för emittenter av lån, både inom den finansiella sektorn och företagssektorn är huvudsakligen positiva. en fokuserar nu klart på placeringar kortare än ett år. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Kort räntefond Jämförelseindex Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,45 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) Bloomberg-koder ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,18 0,01 Sharpe 3,15-3,96 Tracking error 0,18 Omsättningshastighet 0,47 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,45 Duration 0,92 år Ränterisk 0,29 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,90 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,10 14 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer (rörlig ränta) 51,40 Företagscertifikat 25,61 Företagsobligationer 13,74 Kassa 9,25, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 47,80 Industrivaror och tjänster 22,35 Energi 8,65 Sällanköpsvaror och tjänster 6,32 Dagligvaror 2,81 Infrastruktur 1,41 Teleoperatörer 1,41 Kassa 9,25 Största innehaven Stockmann FC 2,81 Assa Abloy FRN 2,46 Coca Cola FRN 2,46 Volvo Treasury FRN 2,36 Leaseplan Corp FRN 2,29 Tvo Power 2,22 Swiss Life 2,19 Anheuser-Busch Inbev FRN 2,11 Caterpillar FRN 2,11 Credit Suisse FRN 2,11 De största placeringarna utgör 23,12 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,04 0,00 Från årets början 0,27 0,03 12 mån 0,70 0,13 3 år, p.a. 1,54 0,25 5 år, p.a. 1,95 0,62 sedan starten 13,00 12,10 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,54 1,75 1,06 0, ,63 0,14 0,21 0,03 Differens ,91 1,61 0,85 0,24 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,03 65,14 Företagslån med rörlig ränta ,24 51,40 Assa Abloy FRN , ,00 2,46 Coca Cola FRN , ,71 2,46 Volvo Treasury FRN , ,14 2,36 Leaseplan Corp FRN , ,69 2,29 Caterpillar Intl FRN , ,25 2,11 Paccar Financial FRN , ,00 2,11 Santander Intl Debt FRN , ,00 2,11 UBS FRN , ,83 2,11 Anheuser-Busch Inbev FRN , ,00 2,11 Credit Suisse FRN , ,00 2,11 HBOS FRN , ,33 2,10 HSBC Bank FRN , ,00 2,10 Nykredit FRN , ,83 2,10 Ald Frn , ,40 1,90 Finlands Hypoteksförening FRN , ,17 1,78 Barclays FRN , ,89 1,76 Tapiola Bank Debenturlån , ,50 1,75 Swedbank FRN , ,00 1,42 Säästöpankki Optia FRN , ,67 1,42 Snam FRN , ,89 1,41 Nooa Bank FRN , ,78 1,41 Oma Säästöpankki FRN , ,89 1,41 Pohjola FRN , ,50 1,41 Mercedes-Benz Fin FRN , ,67 1,41 Telefonica Emisiones FRN , ,33 1,41 Uponor FRN , ,40 1,27 Pohjola Bank FRN , ,55 1,26 Finlands Hypoteksförening FRN , ,40 1,13 POP Bank Group FRN , ,42 0,71 Företagslån med fast ränta ,79 13,74 Tvo Power 6, , ,45 2,22 Swiss Life 5, , ,48 2,19 ABN AMRO 4, , ,27 2,08 SHB 4, , ,69 1,82 Stena 6, , ,82 1,51 Arion Banki 3, , ,14 1,41 Ålandsbanken 1, , ,91 1,35 Neste Oil 6, , ,03 1,17 INVESTERINGSCERTIFIKAT ,30 25,61 Företagscertifikat ,30 25,61 Stockmann FC , ,81 2,81 Citycon FC , ,43 2,46 Tornator FC , ,22 2,11 Pohjois Karjalan Kurjapaino FC , ,47 2,10 Ramirent FC , ,66 1,40 Sponda FC , ,40 1,40 Neot FC , ,87 1,40 Rettig FC , ,98 1,40 Neot FC , ,37 1,40 VVO FC , ,69 1,40 16 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

10 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond SRV FC , ,13 1,40 Lemminkäinen FC , ,73 1,40 Ingman FC , ,19 1,40 Rettig FC , ,96 0,70 Outokumpu FC , ,06 0,70 Sponda FC , ,55 0,70 HK-Scan FC , ,04 0,70 VVO FC , ,74 0,70 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,33 90,75 Kassa och övriga tillgångar, netto ,07 9,25 ens värde ,40 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,44 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 25,91 25,73 25,39 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 20,46 20,54 20,29 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,5261 Antalet avkastningsandelar (A), st , ,2145, ,1391 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,68 Förvaringsarvode, EUR , , ,00 Medellång räntefond Året inleddes med fallande räntor, då ECB meddelade om sin avsikt att inleda stödköp av euroländernas statsobligationer och övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, utöver de garanterade skuldebrev man köpt sedan tidigare. ECB inledde köpen 9 mars, med 60 miljarder euro per månad och lovade fortsätta åtminstone till september 2016, eller tills man ser en bestående korrigering i inflationstakten inom euro-området i riktning mot den målsatta nivån om 2. Köpen drev ned räntenivåerna ända till slutet av april, och då hade räntan på tyska statsobligationer upp till 9 år redan hunnit bli negativ. I månadsskiftet april/maj korrigerade räntorna kraftigt uppåt, utgående från tyska statsobligationer. Höjningen av räntenivån skedde främst av tekniska orsaker, inte på basen av förbättrade ekonomiska utsikter för euro-området. Stigande räntor pressade avkastningen av statsobligationer och obligationer av bästa kreditkvalitet till negativa nivåer i maj. Svängningarna på räntemarknaden fortsatte i juni, än en gång orsakade av utvecklingen i Grekland. Placerarna drog sig tillbaka från räntemarknaden och likviditeten på marknaden var i det närmaste obefintlig, då bankerna inte ville ta in obligationer i sina portföljer under Greklands hot om utträde ur euron och inför halvårsskiftet. ens stabila uppgång i början av året vände till en nedgång i slutet av april, som en följd av marknadens utveckling. I juni sänktes fondens duration, genom att placeringar med längre duration såldes, samtidigt som andelen kontanta medel i portföljen ökades. I den turbulenta situationen på räntemarknaden utvecklades inhemska företagsobligationer bäst. Dessa svarar för ungefär hälften av fondens investeringar. Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten på räntemarknaden fortsätter tills en lösning nås i förhandlingarna om stödpaket till Grekland. Först efter detta kommer räntemarknaden att stabiliseras, i väntan på eventuella höjningar av styrräntan i USA. Om detta sker, förväntas också en uppgång i de långa räntorna i Europa. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Medellång räntefond Jämförelseindex JP Morgan EUR Bond 1 3 Y Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,69 /år Teckningsprovision 0,50, min. 1 EUR Inlösenprovision 0,50, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) Bloomberg-koder ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,89 0,42 Sharpe 1,86 1,43 Tracking error 0,72 Omsättningshastighet 0,32 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,69 Duration 3,41 år Ränterisk 2,73 B-tillväxtandelar, av fondens värde 85,25 S-tillväxtandelar; av fondens värde 12,34 A-avkastningsandelar, av fondens värde 2,40 18 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

11 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer 72,34 Företagsobligationer (rörlig ränta) 21,76 Kommunobligationer 1,13 Statsobligationer 0,90 Kassa 3,87 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Finans och fastighet 51,13 Industrivaror och tjänster 14,46 Basindustri 10,44 Energi 5,38 Teleoperatörer 3,69 Sällanköpsvaror och tjänster 3,54 Dagligvaror 2,71 Hälsovård 1,54 Infrastruktur 1,22 Kommunobligationer 1,13 Statsobligationer 0,90 Kassa 3,87 Största innehaven ST1 4, ,90 Alfa Laval FRN ,88 HSBC Bank FRN /15 1,87 Huhtamäki 3, ,82 Neste Oil ,79 Stockmann 3, ,75 Tornator 3, ,61 Kemira 2, ,58 SHB 2, /19 1,57 De största placeringarna utgör 15,77 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,50-0,20 Från årets början 1,08 0,23 12 mån 1,79 0,72 3 år, p.a. 4,46 2,18 5 år, p.a. 4,09 1,73 10 år, p.a. 3,86 2,59 sedan starten 89,37 71,82 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning / ,77 3,33 3,58 1, ,35 1,89 1,86 0,23 Differens ,42 1,44 1,72 0,85, årlig avkastning, årlig avkastning 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,85 96,13 Företagslån med fast ränta ,54 72,34 ST1 4, , ,54 1,90 Huhtamäki 3, , ,62 1,82 Neste Oil 4, , ,10 1,79 Stockmann 3, , ,18 1,75 Tornator 3, , ,22 1,61 Kemira 2, , ,35 1,58 SHB 2, , ,14 1,57 Stena 6, , ,62 1,54 SSAB 3, , ,44 1,43 ING Bank 3, , ,63 1,42 Sponda 3, , ,62 1,41 Swedbank 3, , ,23 1,39 Localtapiola mutual life VAR , ,52 1,26 ABN AMRO 4, , ,02 1,25 Danske Bank 3, , ,05 1,24 Elenia Finance OYJ 2, , ,64 1,22 Ålandsbanken 0, , ,33 1,21 Sanoma 5, , ,62 1,20 Cramo 4, , ,33 1,20 Telefonica Europe VAR , ,38 1,19 DNA 2, , ,32 1,18 Pohjola Bank 2, , ,46 1,18 Outotec 3, , ,92 1,17 HK Scan Oyj 3, , ,83 1,17 Metsäliitto 5, , ,64 1,17 General Motors Fin 1, , ,59 1,15 Storebrand Livsf. 6, , ,33 1,15 Rettig Group 5, , ,38 1,14 TVO 2, , ,34 1,14 Bank Of Ireland 4, , ,59 1,14 Credit Suisse Guernsey 0, , ,53 1,13 Arion Banki 3, , ,71 1,13 Ålandsbanken 0, , ,60 1,13 Sponda 2, , ,62 1,09 Aktia Bank 1, , ,13 1,03 Citycon 3, , ,07 1,03 PKC Group 4, , ,64 1,02 Achmea Bank NV 2, , ,28 1,00 Finnair 5, , ,65 0,99 SHB 4, , ,69 0,97 Dna Ltd 2, , ,58 0,97 Sampo 1, , ,74 0,95 ISS Global 1, , ,40 0,94 Central Bank of Savings 1, , ,07 0,93 Bank Of Ireland 1, , ,21 0,91 Vestas Wind 2, , ,03 0,91 VVO-yhtymä 3, , ,06 0,91 Outokumpu 5, , ,83 0,84 Outokumpu 6, , ,98 0,81 Microsoft 2, , ,57 0,81 0, ,0 20 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

12 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Nordea Bank Ab 2, , ,58 0,79 Orion 2, , ,67 0,78 Cargotec 3, , ,53 0,77 KBC 1, , ,58 0,77 Seb VAR 2, , ,66 0,77 Santander Intl Debt 1, , ,89 0,76 Mölnlycke 1, , ,56 0,76 Glaxosmithkline 0, , ,21 0,75 Swedish Covered Bond 0, , ,99 0,75 Itella 4, , ,39 0,62 Stadshypotek 1, , ,61 0,58 Nokian Renkaat 3, , ,10 0,58 Ald International 0, , ,77 0,56 Neste Oil 2, , ,63 0,56 Deut. Pfandbriefbank 0, , ,77 0,55 SRV Yhtiöt 5, , ,48 0,41 Kesko 2, , ,26 0,40 Garantia 2, , ,93 0,38 Kemira 2, , ,76 0,38 AT&T Inc 1, , ,92 0,36 Elcoteq Hybridlån ,00 0,17 0,00 Elcoteq Optionsrätt ,00 0,00 0,00 Företagslån med rörlig ränta ,19 21,76 Alfa Laval FRN , ,00 1,88 HSBC Bank FRN , ,00 1,87 Finlands Hypoteksförening FRN , ,40 1,55 Deutsche Bahn Finance BV FRN , ,33 1,13 Nooa Bank FRN , ,67 1,13 Abbey Natl Treasury Abbey FRN , ,96 1,13 POP Bank Group FRN , ,25 1,13 Wells Fargo FRN , ,00 1,12 Rabobank FRN , ,00 1,12 Tapiola Bank Debenturlån , ,50 0,94 Nordea Bank FRN , ,04 0,89 Finnair FRN , ,38 0,88 Swedbank FRN , ,00 0,76 Finlands Hypoteksförening FRN , ,78 0,76 Goldman Sachs FRN , ,44 0,76 Oma Säästöpankki FRN , ,89 0,75 Pohjola FRN , ,50 0,75 GE Capital FRN , ,67 0,75 Ald FRN , ,78 0,75 Lloyds FRN , ,94 0,75 Pohjola Bank FRN , ,79 0,56 Hoist Kredit AB FRN , ,87 0,42 Kommunobligationer ,48 1,13 Kuntarahoitus (Kommunfinans) 4, , ,48 1,13 Statsobligationer ,35 0,90 Irish Govt 3, , ,35 0,90 Kassa och övriga tillgångar, netto ,01 3,87 ens värde ,86 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,59 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 31,85 31,29 29,79 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,07 19,31 18,94 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,4439 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,7912 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,73 Förvaringsarvode, EUR , , ,55 22 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

13 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Euronominerad high yield-räntefond Året inleddes mycket bra på high yield marknaden. Det säljtryck som fanns i slutet av 2014, som inleddes med flash crashen i oktober för obligationer med högre risk korrigerades direkt i början av året. Detta berodde främst på att ECB meddelade om ett stödpaket, som till vissa delar t.o.m. var över marknadens förväntningar, även om detta paket inte direkt riktades till high yield marknaden. Det ökade dock placerarnas intresse att gå in för ett steg mer riskfyllda placeringar. Till detta bidrog det faktum att avkastningen av många länders statsobligationer blev negativ i det aktuella ränteläget. en utvecklades positivt under första halvåret. Under våren sänktes fondens duration något, och andelen kontanta medel och därmed jämförbara tillgångar ökades markant. Även den genomsnittliga kreditvärdigheten på fondens placeringar höjdes. På detta sätt lyckades fonden väl stå emot de kraftiga rörelserna på räntemarknaden i maj och juni. High yield marknaden har delvis påverkats av det nya Basel 3 regelverket. Obligationsförmedlarna har minskat sin handel, och denna trend bedöms fortsätta. Riskanalys ges ökad betydelse, och även betydelsen av risker som realiseras ytterst sällan vägs nu in, t.ex. risker som följer av illikviditet eller komplexitet i instrumenten. Att fungera som marknadsgarant har blivit mindre attraktivt för banker. Detta är en paradox, eftersom centralbankernas och speciellt ECB:s syfte med olika stödpaket har varit att stärka likviditeten på marknaden, medan utvecklingen i verkligheten varit den motsatta. Detta har återspeglats som en ökad differens mellan köp- och säljpriser på high yield marknaden, samtidigt som förutsättningarna att genomföra affärer på en gång har minskat. En kraftigt försvagad likviditet eller en total dränering av likviditeten är en av de största riskerna som bör beaktas på high yield marknaden i dagsläget. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk high yield-räntefond Jämförelseindex Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,00 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) Bloomberg-koder ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen ens innehav enligt kreditvärdighet AAA 0 AA 0 A 0 BBB 0 BB 24,9 B 35,8 CCC och lägre 7,4 NR (not rated) 31,8 Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 27,04 Finans och fastighet 13,32 Sällanköpsvaror och tjänster 12,35 Energi 10,09 Dagligvaror 7,42 Teleoperatörer 5,89 Hälsovård 2,82 Infrastruktur 2,61 Basindustri 1,62 Kassa 16,84 Största innehaven Corral Petroleum Var ,69 Air France-KLM VAR /20 3,61 Arion Banki 3, ,61 Eircom Finance 9, /16 3,29 Finnair FRN /16 3,20 EC Finance 5, /17 3,19 Rickmers Holding 8, ,96 Hapag-Lloyd 7, /16 2,83 Hoist Kredit AB FRN ,81 Unilabs Subholdings 8, /15 2,81 De största placeringarna utgör 33,00 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,15-1,85 Från årets början 6,59 1,79 12 mån 1,55 1,81 3 år, p.a. 9,02 10,44 5 år, p.a. 6,19 9,77 sedan starten 93,40 111,80 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,72 8,81-0,71 6, ,91 10,04 5,35 1,79 Differens ,81-1,23-4,64 4,80 Nyckeltal Volatilitet 2,60 2,43 Sharpe 0,50 0,70 Tracking error 1,97 Omsättningshastighet 0,53 ggr/år TER 1,02 Duration 2,86 år Ränterisk 2,69 B-tillväxtandelar, av fondens värde 97,96 S-tillväxtandelar, av fondens värde 0,94 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,10, årlig avkastning, årlig avkastning 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0 24 Ålandsbanken bolag Ab -40,0 Placeringsfondernas halvårsrapport

14 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Placeringar Värdepapper Förfallodag Antal/ Nominellt, EUR Kurs, Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats MassLÅN ,89 90,51 Företagslån med fast ränta ,98 72,49 Corral Petroleum VAR , ,68 4,69 Air France-KLM VAR 6, , ,70 3,61 Arion Banki 3, , ,71 3,61 Eircom Finance 9, , ,00 3,29 EC Finance 5, , ,59 3,19 Rickmers Holding 8, , ,08 2,96 Hapag-Lloyd 7, , ,18 2,83 Unilabs Subholdings 8, , ,69 2,81 Lindorff 7, , ,44 2,60 Telefonica Europe VAR 5, , ,17 2,58 Univeg Holding 7, , ,75 2,53 Viridian Group Fundco 7, , ,68 2,47 ST1 4, , ,82 2,43 SRV Yhtiöt 5, , ,50 2,39 Ineos Finance 4, , ,39 2,31 Sm Mth Auto Grp 4, , ,57 2,16 Albea Beauty Holdings 8, , ,65 1,96 Thomas Cook 7, , ,28 1,92 Heidelberger Druckmaschi 8, , ,55 1,88 Bank Of Ireland 4, , ,80 1,82 Sanoma 7, , ,58 1,80 Etrion Corp 8, , ,88 1,72 Findus 9, , ,44 1,64 CMA CGM 8, , ,65 1,27 Phoneix Pib Dutch Finance 3, , ,12 1,27 Lemminkäinen VAR 8, , ,12 1,25 Grupo Antolin Dutch 4, , ,11 1,24 CEMEX SAB 4, , ,14 1,23 ABN AMRO 4, , ,43 1,22 LM Group Holding 8, , ,99 1,22 Lindorff FRN 5, , ,28 1,22 Ovako 6, , ,00 1,18 Kerling Plc 10, , ,50 0,96 Outokumpu 6, , ,00 0,65 CEMEX SAB 4, , ,28 0,59 Talvivaara 0, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 0,23 0,00 Elcoteq Optionsrätt ,00 0,00 0,00 Företagslån, rörlig ränta ,91 10,39 Finnair FRN , ,01 3,20 Hoist Kredit AB FRN , ,27 2,81 Bravida Holding FRN , ,63 2,60 Odeon & UCI FRN , ,00 1,79 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,89 82,88 Kassa och övriga tillgångar, netto ,44 17,12 ens värde ,33 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,43 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 38,68 38,09 34,15 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 23,10 23,64 22,06 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,0165 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3079 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,50 Förvaringsarvode, EUR 8 288, , ,18 26 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

15 Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond LCR Räntefond Året inleddes med fallande räntor, då ECB meddelade om sin avsikt att inleda stödköp av euroländernas statsobligationer och övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, utöver de garanterade skuldebrev man köpt sedan tidigare. ECB inledde köpen 9 mars, med 60 miljarder euro per månad och lovade fortsätta åtminstone till september 2016, eller tills man ser en bestående korrigering i inflationstakten inom euro-området i riktning mot den målsatta nivån om 2. Köpen drev ned räntenivåerna ända till slutet av april, och då hade räntan på tyska statsobligationer upp till 9 år redan hunnit bli negativ. I månadsskiftet april/maj korrigerade räntorna kraftigt uppåt, lett av tyska statsobligationer. Höjningen av räntenivån skedde främst av tekniska orsaker, inte på basen av förbättrade ekonomiska utsikter för euro-området. Stigande räntor pressade avkastningen av statsobligationer och obligationer av bästa kreditkvalitet till negativa nivåer i maj. Svängningarna på räntemarknaden fortsatte i juni, än en gång orsakade av utvecklingen i Grekland. Placerarna drog sig tillbaka från räntemarknaden och likviditeten på marknaden var i det närmaste obefintlig, då bankerna inte ville ta in obligationer i sina portföljer under Greklands hot om utträde ur euron och inför halvårsskiftet. ens utveckling svängde nedåt i slutet av april, då räntenivån började stiga, ledd av tyska statsobligationer. Räntorna för sydeuropeiska statsobligationer steg i juni, då läget i förhandlingarna med Grekland blev mer tillspetsat. Räntan för tyska statsobligationer började sjunka då placerarna sökte trygghet. För obligationer av högre kreditkvalitet, av vilka fondens portfölj skall bestå till minst 85 är riskmarginalerna så små, eller obefintliga, att varje ränterörelse påverkar fondens värde. Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten på räntemarknaden fortsätter tills en lösning nås i förhandlingarna om stödpaket till Grekland. Först efter detta kommer räntemarknaden att stabiliseras, i väntan på eventuella höjningar av styrräntan i USA. Om detta sker, förväntas också en uppgång i de långa räntorna i Europa. Vi fortsätter att förändra fondens portfölj i syfte att minska ränterisken. Det nuvarande ränteläget gör dock processen utmanande, eftersom avkastningen av korta statsobligationer fortsättningsvis är negativ. Av denna orsak genomförs förändringarna stegvis. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Lång räntefond Jämförelseindex JPM EMU 1-10 years AAA-A in EUR- Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,40 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag ISIN-kod FI (B) OMX-kod ALBLCRF (B) Bloomberg-kod ALANLCR FH (B) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nivårfördelning Nivå 1 45,81 Nivå 1B 19,44 Nivå 2A 18,83 Nivå 2B 15,82 Värdepappersslag Statsobligation 36,32 Finans och fastighet 33,29 Supranational 9,47 Industrivaror och tjänster 5,75 Sällanköpsvaror och tjänster 2,87 Basindustri 2,46 Infrastruktur 2,07 Teleoperatörer 2,04 Dagligvaror 1,91 Hälsovård 1,89 Energi 1,85 Kassa 0,07 Största innehaven Irish Govt 3, ,58 France 2, ,30 Finnish Government 1, ,99 Kingdom Of Spain 1, ,88 European Investment Bank FRN ,87 EFSF 1, ,61 Ålandsbanken 0, ,30 GE Capital FRN ,25 Obrigacoes Do Tesouro 4, ,24 Nordea Bank 1, ,00 De största placeringarna utgör 37,02 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,06-0,81 sedan starten 2,88 3,78 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,66-0,75 4,29-0,48 Differens -0,63-0,27 5,0 4,0 3,0 Nyckeltal Volatilitet 1,42-1,80 Sharpe 0,76 1,14 Tracking error 0,93 Omsättningshastighet 0,62 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,38 Duration 4,73 år Ränterisk 4,17 B-tillväxtandelar, av fondens värde 100,00, årlig avkastning, årlig avkastning 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

16 Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,87 99,93 Företagslån, fast ränta ,33 49,79 EFSF 1, , ,36 3,61 Ålandsbanken 0, , ,95 3,30 Nordea Bank 1, , ,85 3,00 Sampo 1, , ,84 2,91 Swedish Covered Bond 0, , ,74 2,86 Microsoft 2, , ,74 2,46 German Postal Pensions 3, , ,03 2,28 Citycon 3, , ,42 2,10 Elenia Finance OYJ 2, , ,55 2,07 Telefonica 2, , ,79 2,04 Stadshypotek AB 1, , ,89 2,03 SEB 1, , ,04 2,03 OP 1, , ,54 2,02 Eur Stability Mechanism 1, , ,80 1,99 Toyota Motor 1, , ,79 1,92 Glaxosmithkline 0, , ,61 1,91 DNB Boligkreditt 0, , ,20 1,91 Työttömyysvakuutusrahasto 0, , ,03 1,90 Novartis Finance 0, , ,79 1,89 Swedbank Hypotek 0, , ,22 1,86 Statoil 0, , ,98 1,85 Aktia 0, , ,17 1,85 Företagslån, rörlig ränta ,92 13,82 European Investment Bank FRN , ,89 3,87 GE Capital FRN , ,42 3,25 Volkswagen INTL FRN , ,89 1,93 DNB Boligkreditt AS FRN , ,89 1,91 Alfa Laval FRN , ,00 1,91 Volkswagen FRN , ,83 0,96 Statsobligationer ,62 36,32 Irish Govt 3, , ,35 4,58 France 2, , ,04 4,30 Finnish Government 1, , ,54 3,99 Kingdom Of Spain 1, , ,69 3,88 Obrigacoes Do Tesouro 4, , ,08 3,24 Republic Of Austria 1, , ,03 2,99 Republic Of Poland 1, , ,03 2,99 Kingdom Of Sweden 0, , ,63 2,93 Institut Credito Ofi 4, , ,12 2,22 Buoni Poliennali Del Tes 1, , ,13 1,96 KFW 0, , ,31 1,93 Republic Of Slovenia 4, , ,67 1,31 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , ,53 - Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 102,88 101,65 - Antalet tillväxtandelar (B), st , ,33 - Antal andelsägare, st 70 11,00 - Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 - Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , ,99 - Förvaringsarvode, EUR 4 513,26 525,78 - Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,87 99,93 Kassa och övriga tillgångar, netto ,54 0,07 ens värde ,41 100,00 30 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

17 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2015 karakteriserades av stigande aktiemarknader världen över samt, starkare dollar samt stigande långa räntor. I Europa har ECB s stimulanser fått ett tydligt genomslag på framtidstro och inflationsförväntningar, men på kort sikt dominerar den politiska osäkerheten med situationen i Grekland. Även utvecklingen i Kina utgör ett stort frågetecken, där marknaden till största del drivs av spekulation och kopplingen till fundamenta är svag. Värderingarna på aktiemarknaderna är höga ur ett historiskt perspektiv och dessa förklaras till största del av de låga räntenivåerna. I enlighet med Ålandsbankens försiktiga marknadssyn har vi under året hållit en undervikt i aktier. Vid periodens slut låg aktievikten på 28. Vi har under året minskat innehaven i direktägda aktier och räntepapper och istället ökat vikten i fonder och ETF:er. Detta har skett för att anpassa fonden till den nya förvaltningsmetodiken. en är sedan en tid positionerad enligt en kapitalbevarande strategi då vi anser att värderingarna är onödigt höga, samt att vi ser en hel del riskfaktorer som kan få sentimentet att vända nedåt. Osäkerheten i Kina, en eventuellt svag kommande rapportsäsong samt oron för räntehöjningar av Fed gör att riskerna för kortsiktiga stora rörelser på börserna är betydande. Även rörelserna på räntemarknaden oroar, där vi ser att en risk för stigande långräntor kan stöka till sentimentet. Summa summarum har vi en lägre aktievikt än normalt i väntan på bättre köplägen Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Försiktig kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,30 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) Bloomberg-koder ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Fördelning enl. värdepappersslag Ränteplaceringar 56,41 Aktieplaceringar 27,67 Kassamedel 15,92 Basindustri 2,33 Energi 0,92 Dagligvaror 0,38 Kassamedel och övrigt 81,34 Största innehaven Ålandsbanken Cash Manager B 10,39 DB X-T2 Eonia Tr ETF 5,06 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex 4,67 ishares S&P 500 Ucits Etf 3,77 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,67 Ålandsbanken Euro Bond B 3,59 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 3,57 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 3,34 De största placeringarna utgör 41,54 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,73-1,59 Från årets början 3,74 3,48 12 mån 5,07 7,41 3 år, p.a. 7,30 8,31 5 år, p.a. 4,14 6,64 sedan starten 35,75 56,28 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,59 7,55 3,85 3, ,77 7,51 8,44 3,48 Differens ,18 0,04-4,59 0,26 15,0 Nyckeltal Volatilitet 4,28 4,85 Sharpe 1,15 1,48 Tracking error 1,63 Omsättningshastighet 0,51 ggr/år Syntetisk TER 1,50 Duration, ränteplaceringar år B-tillväxtandelar, av fondens värde 97,71 S-tillväxtandelar, av fondens värde 1,41 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,88, årlig avkastning, årlig avkastning 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 8,14 Finans och fastighet 4,40 Sällanköpsvaror och tjänster 2,50-15,0 32 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

18 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,59 1,76 Industrivaror och tjänster ,93 1,01 ABB AG , ,93 0,60 Siemens , ,00 0,41 Sällanköpsvaror och tjänster ,00 0,37 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 0,37 Dagligvaror ,66 0,38 Nestle , ,66 0,38 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,57 61,40 Räntefonder ,48 40,16 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,92 10,39 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,06 3,67 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,74 3,59 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,79 3,57 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 5 269, , ,93 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 683, , ,00 3,34 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 5 038, , ,42 2,98 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR , , ,01 2,72 Ålandsbanken Euro High Yield B , , ,51 2,48 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 3 209, , ,77 2,04 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,33 1,89 Aktiefonder ,09 21,24 DB X-T2 Eonia Tr ETF , ,00 5,06 ishares S&P 500 Ucits Etf 4 900, , ,31 3,77 Ishares S&P , , ,38 2,83 Robeco US Large Cap Equities I ACC 2 994, , ,43 2,39 RAM Emerging Markets Equity B Acc 2 664, , ,14 1,77 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,19 1,69 Aberdeen Global Japanese Equity , , ,35 1,62 Ishares Core EM Imi Ucits ETF 8 000, , ,35 0,78 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,66 Gam Star North Of South Em Equity , , ,94 0,66 masslån ,71 20,92 Företagslån med fast ränta ,53 13,81 SSAB 3, , ,95 1,39 Nordea Var 8, , ,33 1,34 Sanoma 5, , ,06 1,21 SHB 2, , ,26 1,19 Ahlström 4, , ,77 1,19 Finnair 5, , ,30 0,99 Rettig Group 5, , ,36 0,97 Kemira 2, , ,50 0,94 HK Scan Oyj 3, , ,39 0,94 Cargotec 3, , ,25 0,94 ST1 4, , ,39 0,92 Stockmann 3, , ,80 0,91 ABN AMRO 4, , ,17 0,87 Företagslån med rörlig ränta ,18 2,44 Alfa Laval FRN , ,00 1,14 Finnair FRN , ,76 0,97 Nordea Bank FRN , ,42 0,34 Övrigt ,00 4,67 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex , ,00 4,67 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,87 84,08 Kassa och övriga tillgångar, netto ,32 15,92 ens värde ,19 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,43 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 27,15 25,84 23,65 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,63 19,44 18,53 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,0201 Antalet avkastningsandelar (A), st 9 856, , Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,05 0,02 0,02 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 5,94 3,40 5,88 Förvaltningsarvode, EUR , , ,30 Förvaringsarvode, EUR 2 043, ,88 797,59 34 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

19 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2015 karakteriserades av stigande aktiemarknader världen över samt, starkare dollar samt stigande långa räntor. I Europa har ECB s stimulanser fått ett tydligt genomslag på framtidstro och inflationsförväntningar, men på kort sikt dominerar den politiska osäkerheten med situationen i Grekland. Även utvecklingen i Kina utgör ett stort frågetecken, där marknaden till största del drivs av spekulation och kopplingen till fundamenta är svag. Värderingarna på aktiemarknaderna är höga ur ett historiskt perspektiv och dessa förklaras till största del av de låga räntenivåerna I enlighet med Ålandsbankens försiktiga marknadssyn har vi under året hållit en undervikt i aktier. Vid periodens slut låg aktievikten på 38. Vi har under året minskat innehaven i direktägda aktier och räntepapper och istället ökat vikten i fonder och ETF:er. Detta har skett för att anpassa fonden till den nya förvaltningsmetodiken. en är sedan en tid positionerad enligt en kapitalbevarande strategi då vi anser att värderingarna är onödigt höga, samt att vi ser en hel del riskfaktorer som kan få sentimentet att vända nedåt. Osäkerheten i Kina, en eventuellt svag kommande rapportsäsong samt oron för räntehöjningar av Fed gör att riskerna för kortsiktiga stora rörelser på börserna är betydande. Även rörelserna på räntemarknaden oroar, där vi ser att en risk för stigande långräntor kan stöka till sentimentet. Summa summarum har vi en lägre aktievikt än normalt i väntan på bättre köplägen. Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 5,19 Finans och fastighet 3,79 Basindustri 1,78 Sällanköpsvaror och tjänster 1,61 Energi 0,69 Dagligvaror 0,51 Hälsovård 0,38 Kassamedel och övrigt 86,05 Största innehaven Ålandsbanken Cash Manager B 7,69 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex 7,17 ishares S&P 500 Ucits Etf 5,74 Ishares S&P 500 5,21 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR 4,76 Ålandsbanken Euro Bond B 4,21 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 3,97 Robeco US Large Cap Equities I ACC 3,65 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,48 De största placeringarna utgör 45,88 av fonden. Fördelning enl. värdepappersslag Aktieplaceringar 38,02 Ränteplaceringar 49,99 Kassamedel 11,99 Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Balanserad kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 22,5 MSCI Europe Total Return 27,5 MSCI World ex. Europe Total Return 40 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,50 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM50B (B) / ALBMM50A (A) Bloomberg-koder ALMM50B FH (B) / ALMM50A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -2,07-2,28 Från årets början 5,85 5,87 12 mån 8,14 11,41 3 år, p.a. 9,47 11,20 5 år, p.a. 5,16 8,89 sedan starten 37,50 64,16 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar 12/ / ,26 9,62 5,05 5, ,02 11,21 10,48 5,87 Differens ,76-1,59-5,43-0,02 25,0 20,0 Nyckeltal Volatilitet 6,81 7,58 Sharpe 1,19 1,46 Tracking error 2,15 Omsättningshastighet 0,74 ggr/år Syntetisk TER 1,76 Duration, räntefonder år B-tillväxtandelar, av fondens värde 95,64 S-tillväxtandelar, av fondens värde 1,54 A-avkastningsandelar, av fondens värde 2,82 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, , årlig avkastning, årlig avkastning 36 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

20 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,45 4,33 Industrivaror och tjänster ,47 2,07 Siemens , ,50 0,71 ABB AG , ,21 0,39 Volvo B , ,76 0,97 Energi ,86 0,69 Technip SA , ,00 0,38 Statoilhydro , ,86 0,30 Sällanköpsvaror och tjänster ,00 0,68 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 0,68 Dagligvaror ,54 0,51 Nestle , ,54 0,51 Hälsovård ,58 0,38 Novartis , ,58 0,38 Företagslån, rörlig ränta ,22 1,52 Alfa Laval FRN , ,80 0,87 Nordea Bank FRN , ,42 0,65 Övrigt ,00 7,17 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex , ,00 7,17 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,21 88,01 Kassa och övriga tillgångar, netto ,17 11,99 ens värde ,38 100,00 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplatss Placeringsfonder ,28 68,22 Räntefonder ,96 41,70 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,49 7,70 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR , , ,86 4,77 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,58 4,21 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,77 3,97 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,18 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 371, , ,41 3,47 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 2 487, , ,99 3,14 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 2 766, , ,97 3,13 Ålandsbanken Euro High Yield B 8 113, , ,20 2,72 UBAM EM High Yield Short Duration A 2 026, , ,50 1,85 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,32 1,70 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 1 283, , ,69 1,56 Aktiefonder ,32 26,52 ishares S&P 500 Ucits Etf 3900, , ,55 5,74 Ishares S&P , , ,25 5,21 Robeco US Large Cap Equities I ACC 2396, , ,36 3,65 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2910, , ,64 3,34 Aberdeen Global Japanese Eq.BCE A2 EUR 24502, , ,38 2,78 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 1 934, , ,78 2,46 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1600, , ,35 Gam Star North Of South Em Equity O Usd , , ,66 1,13 Ishares Core EM Imi Ucits ETF 4500, , ,70 0,84 Masslån ,48 15,46 Företagslån, fast ränta ,26 6,77 Kemira 2, , ,75 0,90 SSAB 3, , ,32 0,88 ABN AMRO 4, , ,05 0,88 Ahlström 4, , ,46 1,36 Cargotec 3, , ,13 0,89 Sanoma 5, , ,22 0,93 Nordea Var , ,33 0,92 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,24 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 27,50 25,43 22,78 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 17,44 16,91 15,95 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,6706 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3926 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,07 0,06 0,04 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 14,79 17,50 7,37 Förvaltningsarvode, EUR , , ,93 Förvaringsarvode, EUR 1 113,49 876,32 755,75 38 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Placeringsfonder Årsredovisning 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt................................ 4 Ålandsbanken Bostadsfond...........................

Läs mer

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

Halvårsrapport

Halvårsrapport Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2017 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Cash Manager...9 Portföljrapport...11 Ålandsbanken Dynamisk Ränta.....13

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden 2 Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta placeringsalternativ till ränteplaceringar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 Ett framgångsrikt år Rörelseresultat 30,3 miljoner euro (22,4), + 35 % Högsta betyget av alla aktörer från Private Banking-kunder i Finland i Prosperas mätning AAA-betyg

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Fondbolag Ab Fondprospekt 8.6.2009 Innehåll 3 Ålandsbanken Placeringsfonder 9 Information om beskattning 10 Ålandsbanken Fondbolag Ab 11 Ordlista 12 Huvudsakliga risker med en fondplacering

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer