Halvårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 1.1 30.6.2015"

Transkript

1 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport Ålandsbanken bolag Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Portföljrapport...15 Ålandsbanken Euro Bond...17 Portföljrapport...19 Ålandsbanken Euro High Yield Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Premium Portföljrapport Ålandsbanken Europe Value Portföljrapport Ålandsbanken Emerging Markets Portföljrapport Ålandsbanken Norden Aktie Portföljrapport Ålandsbanken Sverige Aktie Portföljrapport Ålandsbanken Kina Aktie Portföljrapport Ålandsbanken LCR Portföljrapport Ordlista Placeringsfondernas halvårsrapport

3 Verksamhetsöversikt, första halvåret 2015 Fortsatt god utveckling och tillväxt för Ålandsbanken Bostadsfond Ålandsbanken bolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder i Finland. Ålandsbankens fondutbud är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Strategin är att erbjuda fonder inom de tillgångsklasser där Ålandsbankens kapitalförvaltning erbjuder ett mervärde för bankens kunder. bolaget är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Ålandsbanken Placeringsfonder bolaget förvaltade under första halvåret 2015 följande placeringsfonder: Ålandsbanken bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Ålandsbanken Euro Bond Medellång räntefond Ålandsbanken Euro High Yield High yield-räntefond som placerar i euro Ålandsbanken premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken premium 70 Avkastningsinriktad kapitalförvaltningsfond Ålandsbanken Europe Value Europeisk aktiefond Ålandsbanken Emerging Markets -i-fond, aktiefond på tillväxtmarknaderna Ålandsbanken Norden Aktie Nordisk aktiefond Ålandsbanken Sverige aktie Finländsk aktiefond Ålandsbanken Kina Aktie Finländsk aktiefond Ålandsbanken LCR RÄNTA LCR räntefond kapital och andelsägare Under det första halvåret 2015 fortsatte den starka utvecklingen inom fondverksamheten. En betydande del av tillväxten kom från verksamheten med aktiefonder. Nya aktiefonder, förvaltade av ett nytt aktieförvaltningsteam lanserades som en del av Ålandsbankens nya enhetliga fondutbud för marknaderna i Finland och Sverige. Parallellt med starten av nya fonder fusionerades vissa tidigare fonder med de nya fonderna, som en del av Ålandsbankens strategi att koncentrera all fondverksamhet inom koncernen till Finland, från att tidigare också ha bedrivits i Luxembourg. Vissa nya försäljningssamarbeten etablerades också. Verksamheten med Ålandsbanken Bostadsfond utvecklades fortsatt starkt. ernas placeringar utvecklades i regel positivt under perioden. verksamhetens utveckling Vid halvårsskiftet förvaltade fondbolaget 12 UCITS placeringsfonder och en specialplaceringsfond (AIF). Det förvaltade fondkapitalet ökade under första halvåret med 330 miljoner euro eller 41 procent och uppgick till drygt 1,1 miljarder euro vid halvårsskiftet (796 miljoner euro ). Merparten av ökningen, 91 procent eller 299 miljoner euro, var nettoteckningar (inflöde av nytt kapital) till fonderna. Värdeökningen i fonderna svarade för sen resterande delen av ökningen, cirka 31miljoner euro. I inflödet av nytt kapital till fonderna ingår kapital från de gränsöverskridande fondfusioner som genomförts av fonder från Luxembourg till Finland. Antalet fondandelsägare ökade under första halvåret med drygt 6 procent till ernas utveckling Ålandsbankens räntefonder utvecklades generellt fortsatt positivt under första halvåret, trots det extremt låga ränteläget. erna utvecklades generellt bättre än sina jämförelseindex. erna var fortsatt populära bland kunderna. Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder är fonder som strävar efter att optimera avkastningen på givna risknivåer, genom en aktiv allokering mellan aktie- och ränteplaceringar enligt Ålandsbankens marknadssyn. Förvaltningsresultatet i Premium fonderna var allmänt tillfredsställande och i linje med fondernas jämförelseindex. I förvaltningen av aktiefonder allokerades fondernas medel, speciellt under andra kvartalet, enligt en strategi för att bevara kapitalet, då risken för en nedgång på aktiemarknaderna med nuvarande kurs- och värderingsnivåer bedömdes vara överhängande. Aktiefondernas utveckling med denna strategi var generellt god och fonderna kunde relativt väl stå emot den allmänna negativa utvecklingen på aktiemarknaderna i juni. Dock påverkades speciellt Ålandsbanken Kina Aktie klart av det mycket svaga marknadsläget för Kina i juni. Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond utvecklades fortsatt starkt under första halvåret. De betydande rabatter som fonden förhandlat till sig, jämfört med ordinarie marknadspriser, vid inköp av stora mängder av bostäder gynnade fortsättningsvis fondens utveckling, samtidigt som avkastningen av hyresverksamheten förbättrades, i takt med att fler och fler av fondens bostäder färdigställdes och kunde hyras ut. ernas avkastning är beroende av de marknader och de tillgångsslag fonderna placerar i, samt hur framgångsrik fondens portföljförvaltning är. Närmare uppgifter per fond framgår av uppgifterna om respektive placeringsfond. Betydande händelser under perioden Utbudet av aktiefonder förändrades betydligt under första halvåret. Tre nya aktiefonder startades i form av Ålandsbanken Sverige Aktie, Ålandsbanken Norden Aktie och Ålandsbanken Kina Aktie. Samtidigt avvecklades 6 tidigare fonder med jämförbar investeringsinriktning, genom fusioner med de nystartade fonderna. Ålandsbanken De tidigare finländska fonderna Ålandsbanken Finland och Nordic Value samt Luxembourgregistrerade Ålandsbanken SICAV Nordic Growth fusionerades med Ålandsbanken Norden Aktie; Ålandsbanken SICAV Swedish Growth och Ålandsbanken SICAV Catamaran fusionerades med Ålandsbanken Sverige Aktie och Ålandsbanken SICAV China fusionerades med Ålandsbanken Kina Aktie. Portföljförvaltningen av samtliga fonder överfördes successivt under första halvåret till portföljförvaltare anställda inom fondbolaget, efter att tidigare ha varit utlagd enligt avtal till Ålandsbanken Asset Management Ab. Ålandsbanken Asset Management Ab fusionerades i maj med Ålandsbanken Abp. På personnivå är portföljförvaltarna för Ålandsbankens räntefonder och Bostadsfonden de samma som tidigare, medan det för förvaltningen av Ålandsbankens aktie- och Premium kapitalförvaltningsfonder har anställts nya portföljförvaltare, för att stärka aktieförvaltningskompetensen. Till följd av starten av nya aktiefonder under första halvåret har inte alla fonder en avkastningshistorik för hela första halvåret Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

4 Miljöaspekter i fondverksamheten verksamhetens direkta miljöpåverkan bedöms vara relativt liten. bolaget följer Ålandsbankens miljöpolicy i all sin verksamhet. Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolags- och fondandelsägarstämmor valdes följande styrelse och revisorer: Utdelning för avkastningsandelar (A-andelar) i placeringsfonderna bolagets bolagsstämma och fondandelsägarstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för år 2014 för avkastningsandelar i de fonder som har avkastningsandelar enligt följande: ernas utdelning för 2015 Andelsvärde Utdelning Utdelning, per andel Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 0,71 Ålandsbanken Bostadsfond A 120,72 3 3,62 Ålandsbanken Bostadsfond C 122,41 3 3,67 Ansvarsfulla placeringar Ålandsbanken eftersträvar att beakta FN:s principer för ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten. En grundläggande kännedom om de bolag som fonderna investerar i, även utöver ekonomiska fakta, har alltid varit en central del av Ålandsbankens placeringsstrategi. Arbetet med ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten sker primärt genom att tillämpa en s.k. best-in-class -metod vid fondernas val av bolag att investera i. erna kan investera i bolag i samtliga branscher, men strävar efter att rikta sina placeringar till bolag som bedöms bedriva sin verksamhet mest hållbart ur ett totalt hållbarhetsperspektiv. Vidare strävar fonderna efter att exkludera bolag med huvudsaklig verksamhet inom tobak, vapen, vuxenunderhållning eller penningspelverksamhet, samt att vara selektiva med placeringar i bolag med verksamhet inom alkoholhaltiga drycker. Marknadsföring och försäljning av fonderna Ålandsbankens fonder marknadsförs och säljs via bankens kontor och på internettjänst och av ett urval externa förmedlare, t.ex. Avanza och Nordnet Bank samt Pensionsmyndigheten i Sverige. Ordinarie styrelsemedlemmar Peter Wiklöf, ordförande, VD Ålandsbanken Abp Tony Karlström, placeringsdirektör, Alandia Försäkring, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem Magnus Holm, direktör, Affärsområde Sverige, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Suppleanter Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Mikael Mörn, avdelningschef Private Banking Åland, Ålandsbanken Abpl Daniel Widman, advokat, Advokatbyrå Widman & Co Ab, av fondandelsägarna vald suppleant Revisorer Pauli Salminen, CGR, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisor Revisorssuppleant Revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Kim Järvi, CGR Som fondbolagets verkställande direktör fungerar Tom Pettersson, ekonomie magister. Mariehamn, juli 2015 Tom Pettersson Verkställande direktör Tom Pettersson Verkställande direktör 6 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

5 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond en fortsatte att växa kraftigt även under första halvan av en har snart ca 500 miljoner euro i totalt investeringsbart kapital. Detta visar att investerarna har stort förtroende för investeringsstrategin. Eftersom kapitalet ökat snabbt har fonden avtalat om köp av totalt 2180 bostäder. I slutet av juni var 1414 bostäder färdiga medan 766 bostäder ännu byggs. Av de bostäder som fonden köpte under årets andra kvartal befinner sig ca 73 i Helsingfors pendelområde. I framtiden kommer detta område att utgöra en ännu större andel. På lång sikt kommer Helsingfors pendelområde att utgöra 80. Bostäderna snitt storlek kommer fortsättningsvis att vara ca 54 m2. Vi ser med optimism på framtiden. Det finns ett stor efterfrågan på fondens bostäder och kassaflödet ökar hela tiden. I juni överskred totala hyresintäkterna för första gången 1 miljon euro per månad. Bostadsmarknaden i Finland vaknar så småningom på nytt efter några tysta år. Den starka befolkningsflytten borde ytterligare stärka behovet av bostäder. Vi tror att små investeringsbostäders värde i tillväxtcentrum kommer att öka snabbare än bostadsmarknadens värde i genomsnitt. Portföljförvaltare: Antti Valkama och Stefan Wiklund Allmänna uppgifter typ Finländsk specialplaceringsfond (AIF) Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision A-serien: 2,25 /år, C-serien: 1,50 /år Teckningsprovision A-serien: 2,00, C-serien: 2,00 Kostnad vid inlösen, bestäms enl. plac.tid Under 1 år: 4, 1-3 år: 3, 3-5 år:2, över 5 år: 1 Minimiteckning A-serien: 500 EUR, C-serien: EUR Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab Uthyrningsservice, fastighetsservice Realia Management Oy Auktoriserad fastighetsvärderare Realia Management Oy Arviontipalvelu Teknisk konsultering Ostrocont Oy historisk avkastning * 3 mån (A) 2,23 12 mån (A) 10,39 Sedan starten (A) 26,58 3 mån (C) 2,38 12 mån (C) 11,03 Sedan starten (C) 28,73 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Övriga uppgifter om fonden ens värde (NAV), EUR , , ,26 ens totala tillgångar (GAV) , ,, ,40 A-andelsvärde, EUR 122,88 114,67 103,87 C-andelsvärde, EUR 124,97 115,94 104,41 Antalet andelar (A), st , , ,9900 Antalet andelar (C), st , , ,5800 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,98 Prestationsrelaterat förvaltningsarvode, EUR , , ,14 TER (A) 3,59 3,92 - TER (C) 3,10 3,38 - Årlig kostnad (A) 2,52 2,51 - Årlig kostnad (C) 1,85 1,75 - Placeringsfondernas halvårsrapport

6 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper aktier i bostadsaktiebolag: berättigande till följande bostäder ,80 Färdigställda *) ,00 Vanda ,00 Bostads Ab Vantaan Piletti Tikkurila ,00 41 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki ,00 50 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi ,00 58 Bostads Ab Vantaan Punakoivu Koivukylä ,00 49 Bostads Ab Vantaan Purppurakoivu Koivukylä ,00 49 Bostads Ab Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila ,00 23 Bostads Ab Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki ,00 29 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi ,00 46 Bostads Ab Vantaan Soma Bertta Myyrmäki ,00 28 Bostads Ab Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela ,00 41 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila ,00 36 Bostads Ab Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne ,00 39 Bostads Ab Vantaan Torppari Pakkala ,00 44 Bostads Ab Vantaan Sarka Pakkala ,00 35 Bostads Ab Vantaan Kilterinmetsä Kilteri ,00 17 Bostads Ab Vantaan Kuparikoivu Koivukylä ,00 32 Bostads Ab Vantaan Huhta Pakkala ,00 30 Bostads Ab Vantaan Brankkari Simonkylä ,00 12 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila ,00 28 Bostads Ab Vantaan Peikonkivi Kivistö ,00 20 Bostads Ab Vantaan Virna Pakkala ,00 12 Bostads Ab Vantaan Punapellava Hiekkaharju ,00 8 Bostads Ab Vantaan Puuhakivi Kivistö ,00 32 Esbo ,00 Bostads Ab Espoon Matunpuronpuisto 3 Matinkylä , Bostads Ab Sininärhintie 5 Vallikallio ,00 36 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa ,00 41 Bostads Ab Espoon Lieska Tuomarila ,00 68 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä ,00 38 Bostads Ab Espoon Päivänkehrä Espoonlahti ,00 19 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky Saunalahti ,00 39 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä ,00 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä ,00 34 Bostads Ab Espoon Tähystäjä Espoonlahti ,00 13 Bostads Ab Espoon Ulappa Espoonlahti ,00 20 Bostads Ab Espoon Albert Kilo ,00 31 Bostads Ab Tapiolan Pyökki Tapiola ,00 20 Bostads Ab Espoon Karaveli Kauklahti ,00 48 Bostads Ab Espoon Rosetti Lintuvaara ,00 23 Bostads Ab Espoon Sinetti Järvenperä ,00 25 Bostads Ab Espoon Valssikallio Leppävaara ,00 11 Bostads Ab Espoon Kompassi Kauklahti ,00 35 Bostads Ab Espoon Artesaani Matinkylä ,00 5 Bostads Ab Espoon Valkea Tuomarila ,00 9 Helsingfors ,00 Bostads Ab Helsingin Bliksti ,00 26 Bostads Ab Helsingin Jaakari Lauttasaari ,00 9 Bostads Ab Helsingin Atsimuutti Kalasatama ,00 17 Bostads Ab Helsingin Tenderi Vallila ,00 21 Bostads Ab Helsingin Jungmanni Lauttasaari ,00 11 Bostads Ab Helsingin Apteekkari Viikki ,00 47 Bostads Ab Helsingin Rafael Vallila ,00 28 Bostads Ab Helsingin Iita Vallila ,00 10 Bostads Ab Helsingin Limnologi Viikki ,00 19 Bostads Ab Helsingin Felix Vallila ,00 13 Bostads Ab Helsingin Klyyssi Lauttasaari ,00 5 Bostads Ab Helsingin Vihervarpunen Tapanila ,00 19 av aktier i BAB Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Helsingin Emmy Keskusta ,00 2 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Kullervo Äijälänranta ,00 51 Bostads Ab Jyväskylän Maailmanpylväs Äijälänranta ,00 18 Bostads Ab Jyväskylän Tukkipoika Lutakko ,00 36 Bostads Ab Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko ,00 33 Bostads Ab Jyväskylän Sirous Keskusta ,00 26 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski ,00 22 Bostads Ab Jyväskylän Uuno Keljo ,00 39 Bostads Ab Sulkulan Huvitus Kuokkala ,00 26 Bostads Ab Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski ,00 29 Bostads Ab Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti ,00 13 Bostads Ab Jyväskylän Postiwankkuri Savela ,00 15 Bostads Ab Jyväskylän Tietous Keskusta ,00 20 Bostads Ab Jyväskylän Graniitti Seppälä ,00 19 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski ,00 7 Bostads Ab Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala ,00 9 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko ,00 4 Jyväskylän Sataman Parkki Oy Lutakko ,00 1 Tammerfors ,00 Bostads Ab Tampereen Professori Hervanta ,00 35 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta ,00 30 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta ,00 21 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Kesäheinä Niemenranta ,00 45 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta ,00 18 Bostads Ab Tampereen Patruuna Rahola ,00 35 Bostads Ab Tampereen Ruuti Rahola ,00 33 Bostads Ab Tampereen Vuorenpeikko Vuores ,00 23 Bostads Ab Villilän Wilhelmiina Villilä ,00 30 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Josefiina Niemenranta ,00 30 Bostads Ab Tampereen Hervannan Dosentti Hervanta ,00 47 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta ,00 9 Bostads Ab Vuoreksen Iris Vuores ,00 20 Bostads Ab Tampereen Raholan Herttua Rahola ,00 21 Bostads Ab Vuoreksen Sirius Vuores ,00 20 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta ,00 7 Kiinteistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola ,00 22 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti (Niemenrannan pysäköintipaikat) Niemenranta ,00 16 Vihurin Pysäköinti Oy (Härmälänrannan Lentolaituri) Härmälänranta ,00 3 Bostads Ab Vuoreksen Iris (Kiinteistö Oy Sonata) Vuores ,00 15 Bostads Ab Vuoreksen Sirius (Kiinteistö Oy Sonata) Vuores ,00 15 Kuopio ,00 Bostads Ab Kuopion Veturi Maljalahti ,00 42 Bostads Ab Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki ,00 42 Bostads Ab Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi ,00 16 Bostads Ab Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki ,00 39 Bostads Ab Kuopion Pihlajalaakso Puijo ,00 31 Bostads Ab Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki ,00 22 Bostads Ab Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki ,00 13 Bostads Ab Kuopion Harjunherra Lehtoniemi ,00 27 Bostads Ab Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto ,00 10 Bostads Ab Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki ,00 9 Bostads Ab Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki ,00 10 Bostads Ab Kuopion Satamanpiha Keskusta ,00 5 Bostads Ab Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki ,00 10 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki ,00 9 Tavastehus ,00 Bostads Ab Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio ,00 45 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö Keinusaari ,00 41 av aktier i BAB 10 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

7 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Hämeenlinnan Hilda Sairio ,00 43 Bostads Ab Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta ,00 20 Bostads Ab Hämeenlinnan Hugo Sairio ,00 21 Lahtis ,00 Bostads Ab Lahden Lähteenpuisto Laune ,00 36 Bostads Ab Lahden Aleksanteri Keski-Lahti ,00 15 Bostads Ab Lahden Leinikki Mukkula ,00 46 Bostads Ab Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi ,00 20 Bostads Ab Lahden Hilma Kärpänen ,00 25 Bostads Ab Lahden Pehtoori Keski-Lahti ,00 5 Nurmijärvi ,00 Bostads Ab Nurmijärven Orikivi Kirkonkylä ,00 48 Bostads Ab Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki ,00 16 Bostads Ab Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä ,00 20 Bostads Ab Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä ,00 22 Kyrkslätt ,00 Bostads Ab Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso ,00 23 Bostads Ab Kirkkonummen Pronssi Masala ,00 37 Bostads Ab Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso ,00 14 Åbo ,00 Bostads Ab Turun Villa Raunistula ,00 40 Bostads Ab Turun Kehräämö Raunistula ,00 31 Bostads Ab Turun Pumpuli Raunistula ,00 29 Grankulla ,00 Bostads Ab Kauniaisten Calla Kauniainen ,00 30 Bostads Ab Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen ,00 24 Bostads Ab Kauniaisten Clematis Kauniainen ,00 25 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Isokarpalo Kaupunginosa ,00 27 Bostads Ab Rovaniemen Koivula Kaupunginosa ,00 22 Bostads Ab Rovaniemen Neidonkenkä Kaupunginosa ,00 45 Bostads Ab Rovaniemen Kuusela Kaupunginosa ,00 19 Riihimäki ,00 Bostads Ab Riihimäen Laidunaho Taipale ,00 40 Bostads Ab Riihimäen Lovisa Peltokylä ,00 26 Bostads Ab Riihimäen Lukkari Peltomäki ,00 22 Hyvinge ,00 Bostads Ab Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö ,00 47 Bostads Ab Hyvinkään Rukki Tehdas ,00 17 Tuusula ,00 Bostads Ab Tuusulan Pihta Hyrylä ,00 46 Nummela ,00 Bostads Ab Vihdin Pajula Härköilä ,00 45 Bostads Ab Vihdin Haapala Härköilä ,00 45 Mäntsälä ,00 Bostads Ab Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä ,00 43 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka Mäntsälä ,00 24 Järvenpää ,00 Bostads Ab Järvenpään Saundi Keskusta ,00 8 Bostads Ab Järvenpään Hehku Pajala ,00 15 Hollola ,00 Bostads Ab Hollolan Hanna Salpakangas ,00 28 Bostads Ab Hollolan Sompapuisto Vesala ,00 26 Klaukkala ,00 Bostads Ab Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala ,00 40 Borgå ,00 Bostads Ab Porvoon Karmiini Haikkoo ,00 51 Nokia ,00 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Bostads Ab Nokian Penttilän Pioni Keskusta ,00 19 Sibbo ,00 Bostads Ab Sipoon Nikkilänportti Nikkilä ,00 20 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Tiilentekijä Palokka ,00 42 Vääksy ,00 Bostads Ab Asikkalan Kansleri Keskusta ,00 10 Icke färdigställda ,84 Vanda ,11 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki ,92 50 Bostads Ab Vantaan Kurrenpiilo Koivuhaka ,42 32 Bostads Ab Vantaan Visakoivu Koivukylä ,14 46 Bostads Ab Vantaan Kruununmasto Pähkinärinne ,50 30 Bostads Ab Vantaan Spinelli Kivistö ,59 28 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Jokiniemi ,12 46 Bostads Ab Kivistön Kvartsi Kivistö ,30 29 Bostads Ab Vantaan Vetehinen Leinelä ,80 21 Bostads Ab Vantaan Vuorikilta Kaivoksela ,55 24 Bostads Ab Vantaan Popliini Tikkurila ,16 28 Bostads Ab Vantaan Paddington Tikkurila ,68 36 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi ,00 16 Bostads Ab Vantaan Stella Kivistö ,16 29 Bostads Ab Kivistön Spektri Kivistö ,23 25 Bostads Ab Vantaan Kraatari Pakkala ,54 9 Helsingfors ,27 Bostads Ab Helsingin Viktooria 8 Jätkänsaari , Bostads Ab Helsingin Juusteni Malminkartano ,88 38 Bostads Ab Helsingin Viktooria 9 Jätkänsaari ,25 94 Bostads Ab Helsingin Bristollari Vallila ,40 8 Bostads Ab Helsingin Cordelia Lauttasaari ,08 11 Bostads Ab Helsingin Umbra Kuninkaantammi ,84 13 Bostads Ab Helsingin Claudio Lauttasaari ,36 16 Bostads Ab Helsingin Bisketti Lauttasaari ,80 4 Esbo ,65 Bostads Ab Tapiolan Pyökki Tapiola ,81 20 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä ,26 30 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä ,76 31 Bostads Ab Espoon Konkari Niittymaa ,66 34 Bostads Ab Espoon Tiilentekijä Kauklahti ,92 23 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa ,60 41 Bostads Ab Espoon Kummeli Espoonlahti ,64 1 Tammerfors ,78 Bostads Ab Vuoreksen Asilon Vuores ,65 29 Bostads Ab Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi ,00 23 Bostads Ab Vuoreksen Bastion Vuores ,66 27 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Sääski Härmälänranta ,96 22 Bostads Ab Vuoreksen Torinkulma Vuores ,51 30 Kuopio ,95 Bostads Ab Kuopion Elias Männistö ,62 33 Bostads Ab Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki ,33 34 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki II Saaristokaupunki ,00 14 Jyväskylä ,38 Bostads Ab Sulkulan Melba Kuokkala ,48 31 Bostads Ab Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti ,90 43 Hyvinkää ,44 Bostads Ab Hyvinkään Ryijy Tehdas ,60 16 Bostads Ab Hyvinkään Värimestari ,84 31 av aktier i BAB 12 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

8 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Söderkulla ,08 Bostads Ab Sipoon Tuhkimo Söderkulla ,08 28 Lahti ,60 Bostads Ab Malskin kruunu Keskusta ,60 19 Kangasala ,70 Bostads Ab Kangasalan Aino Valtiala ,30 15 Bostads Ab Kangasalan Kotirinne Valtiala ,84 12 Kiinteistö Oy Kangasalan Tallimäen Parkki Valtiala ,56 7 Riihimäki ,88 Bostads Ab Riihimäen Koppari Peltokylä ,88 36 Värdepapper sammanlagt ,84 Andel av bolagslån ,65 Kassa och övrigatillgångar, netto ,80 ens värde (NAV) ,99 av aktier i BAB Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Året inleddes positivt på räntemarknaden. ECB inledde sina aviserade stödköp av euroländernas statsobligationer och stödköpen utökades i mars att omfatta också övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, och vissa företagsobligationer med betydande statligt ägande. ECB utlovade att stödköpen fortsätter åtminstone till andra kvartalet 2016, vilket innebär att de korta marknadsräntorna kommer att bestå på mycket låga nivåer. ens låga ränterisk innebar att uppgången i de långa räntorna i maj och juni inte nämnvärt påverkade fonden negativt. I relation till sitt jämförelseindex (avkastningen av 3 månaders euribor ränta) utvecklades fonden mycket bra under det första halvåret. Uppgången i riskpremierna för den finansiella sektorns obligationer påverkade i viss utsträckning fondens avkastning negativt. Den allmänt låga räntenivån har präglat fondens verksamhetsmiljö, och avkastningsförväntningarna för korta ränteplaceringar ligger nu på en absolut sett låg nivå. Att hitta passande och dugliga investeringsobjekt i en miljö med sett mycket låga räntenivåer och krympande riskpremier har varit utmanande. Under våren föreföll det även som om företagens finansieringssituation var relativt god, eftersom markanden för företagscertifikat lugnade ned sig tidigare än vanligt inför sommaren. Den låga nivån på de korta räntorna förväntas bestå en längre tid, vilket medför att fondens verksamhetsförutsättningar bedöms vara rätt oförändrade. De fundamentala förutsättningarna för emittenter av lån, både inom den finansiella sektorn och företagssektorn är huvudsakligen positiva. en fokuserar nu klart på placeringar kortare än ett år. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Kort räntefond Jämförelseindex Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,45 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) Bloomberg-koder ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,18 0,01 Sharpe 3,15-3,96 Tracking error 0,18 Omsättningshastighet 0,47 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,45 Duration 0,92 år Ränterisk 0,29 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,90 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,10 14 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer (rörlig ränta) 51,40 Företagscertifikat 25,61 Företagsobligationer 13,74 Kassa 9,25, årlig avkastning, årlig avkastning Sektorfördelning Finans och fastighet 47,80 Industrivaror och tjänster 22,35 Energi 8,65 Sällanköpsvaror och tjänster 6,32 Dagligvaror 2,81 Infrastruktur 1,41 Teleoperatörer 1,41 Kassa 9,25 Största innehaven Stockmann FC 2,81 Assa Abloy FRN 2,46 Coca Cola FRN 2,46 Volvo Treasury FRN 2,36 Leaseplan Corp FRN 2,29 Tvo Power 2,22 Swiss Life 2,19 Anheuser-Busch Inbev FRN 2,11 Caterpillar FRN 2,11 Credit Suisse FRN 2,11 De största placeringarna utgör 23,12 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,04 0,00 Från årets början 0,27 0,03 12 mån 0,70 0,13 3 år, p.a. 1,54 0,25 5 år, p.a. 1,95 0,62 sedan starten 13,00 12,10 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,54 1,75 1,06 0, ,63 0,14 0,21 0,03 Differens ,91 1,61 0,85 0,24 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,03 65,14 Företagslån med rörlig ränta ,24 51,40 Assa Abloy FRN , ,00 2,46 Coca Cola FRN , ,71 2,46 Volvo Treasury FRN , ,14 2,36 Leaseplan Corp FRN , ,69 2,29 Caterpillar Intl FRN , ,25 2,11 Paccar Financial FRN , ,00 2,11 Santander Intl Debt FRN , ,00 2,11 UBS FRN , ,83 2,11 Anheuser-Busch Inbev FRN , ,00 2,11 Credit Suisse FRN , ,00 2,11 HBOS FRN , ,33 2,10 HSBC Bank FRN , ,00 2,10 Nykredit FRN , ,83 2,10 Ald Frn , ,40 1,90 Finlands Hypoteksförening FRN , ,17 1,78 Barclays FRN , ,89 1,76 Tapiola Bank Debenturlån , ,50 1,75 Swedbank FRN , ,00 1,42 Säästöpankki Optia FRN , ,67 1,42 Snam FRN , ,89 1,41 Nooa Bank FRN , ,78 1,41 Oma Säästöpankki FRN , ,89 1,41 Pohjola FRN , ,50 1,41 Mercedes-Benz Fin FRN , ,67 1,41 Telefonica Emisiones FRN , ,33 1,41 Uponor FRN , ,40 1,27 Pohjola Bank FRN , ,55 1,26 Finlands Hypoteksförening FRN , ,40 1,13 POP Bank Group FRN , ,42 0,71 Företagslån med fast ränta ,79 13,74 Tvo Power 6, , ,45 2,22 Swiss Life 5, , ,48 2,19 ABN AMRO 4, , ,27 2,08 SHB 4, , ,69 1,82 Stena 6, , ,82 1,51 Arion Banki 3, , ,14 1,41 Ålandsbanken 1, , ,91 1,35 Neste Oil 6, , ,03 1,17 INVESTERINGSCERTIFIKAT ,30 25,61 Företagscertifikat ,30 25,61 Stockmann FC , ,81 2,81 Citycon FC , ,43 2,46 Tornator FC , ,22 2,11 Pohjois Karjalan Kurjapaino FC , ,47 2,10 Ramirent FC , ,66 1,40 Sponda FC , ,40 1,40 Neot FC , ,87 1,40 Rettig FC , ,98 1,40 Neot FC , ,37 1,40 VVO FC , ,69 1,40 16 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

10 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond SRV FC , ,13 1,40 Lemminkäinen FC , ,73 1,40 Ingman FC , ,19 1,40 Rettig FC , ,96 0,70 Outokumpu FC , ,06 0,70 Sponda FC , ,55 0,70 HK-Scan FC , ,04 0,70 VVO FC , ,74 0,70 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,33 90,75 Kassa och övriga tillgångar, netto ,07 9,25 ens värde ,40 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,44 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 25,91 25,73 25,39 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 20,46 20,54 20,29 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,5261 Antalet avkastningsandelar (A), st , ,2145, ,1391 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,68 Förvaringsarvode, EUR , , ,00 Medellång räntefond Året inleddes med fallande räntor, då ECB meddelade om sin avsikt att inleda stödköp av euroländernas statsobligationer och övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, utöver de garanterade skuldebrev man köpt sedan tidigare. ECB inledde köpen 9 mars, med 60 miljarder euro per månad och lovade fortsätta åtminstone till september 2016, eller tills man ser en bestående korrigering i inflationstakten inom euro-området i riktning mot den målsatta nivån om 2. Köpen drev ned räntenivåerna ända till slutet av april, och då hade räntan på tyska statsobligationer upp till 9 år redan hunnit bli negativ. I månadsskiftet april/maj korrigerade räntorna kraftigt uppåt, utgående från tyska statsobligationer. Höjningen av räntenivån skedde främst av tekniska orsaker, inte på basen av förbättrade ekonomiska utsikter för euro-området. Stigande räntor pressade avkastningen av statsobligationer och obligationer av bästa kreditkvalitet till negativa nivåer i maj. Svängningarna på räntemarknaden fortsatte i juni, än en gång orsakade av utvecklingen i Grekland. Placerarna drog sig tillbaka från räntemarknaden och likviditeten på marknaden var i det närmaste obefintlig, då bankerna inte ville ta in obligationer i sina portföljer under Greklands hot om utträde ur euron och inför halvårsskiftet. ens stabila uppgång i början av året vände till en nedgång i slutet av april, som en följd av marknadens utveckling. I juni sänktes fondens duration, genom att placeringar med längre duration såldes, samtidigt som andelen kontanta medel i portföljen ökades. I den turbulenta situationen på räntemarknaden utvecklades inhemska företagsobligationer bäst. Dessa svarar för ungefär hälften av fondens investeringar. Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten på räntemarknaden fortsätter tills en lösning nås i förhandlingarna om stödpaket till Grekland. Först efter detta kommer räntemarknaden att stabiliseras, i väntan på eventuella höjningar av styrräntan i USA. Om detta sker, förväntas också en uppgång i de långa räntorna i Europa. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Medellång räntefond Jämförelseindex JP Morgan EUR Bond 1 3 Y Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,69 /år Teckningsprovision 0,50, min. 1 EUR Inlösenprovision 0,50, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) Bloomberg-koder ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nyckeltal Volatilitet 0,89 0,42 Sharpe 1,86 1,43 Tracking error 0,72 Omsättningshastighet 0,32 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,69 Duration 3,41 år Ränterisk 2,73 B-tillväxtandelar, av fondens värde 85,25 S-tillväxtandelar; av fondens värde 12,34 A-avkastningsandelar, av fondens värde 2,40 18 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

11 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer 72,34 Företagsobligationer (rörlig ränta) 21,76 Kommunobligationer 1,13 Statsobligationer 0,90 Kassa 3,87 Andelsvärdets utveckling,, B-andelar Sektorfördelning Finans och fastighet 51,13 Industrivaror och tjänster 14,46 Basindustri 10,44 Energi 5,38 Teleoperatörer 3,69 Sällanköpsvaror och tjänster 3,54 Dagligvaror 2,71 Hälsovård 1,54 Infrastruktur 1,22 Kommunobligationer 1,13 Statsobligationer 0,90 Kassa 3,87 Största innehaven ST1 4, ,90 Alfa Laval FRN ,88 HSBC Bank FRN /15 1,87 Huhtamäki 3, ,82 Neste Oil ,79 Stockmann 3, ,75 Tornator 3, ,61 Kemira 2, ,58 SHB 2, /19 1,57 De största placeringarna utgör 15,77 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,50-0,20 Från årets början 1,08 0,23 12 mån 1,79 0,72 3 år, p.a. 4,46 2,18 5 år, p.a. 4,09 1,73 10 år, p.a. 3,86 2,59 sedan starten 89,37 71,82 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning / ,77 3,33 3,58 1, ,35 1,89 1,86 0,23 Differens ,42 1,44 1,72 0,85, årlig avkastning, årlig avkastning 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,85 96,13 Företagslån med fast ränta ,54 72,34 ST1 4, , ,54 1,90 Huhtamäki 3, , ,62 1,82 Neste Oil 4, , ,10 1,79 Stockmann 3, , ,18 1,75 Tornator 3, , ,22 1,61 Kemira 2, , ,35 1,58 SHB 2, , ,14 1,57 Stena 6, , ,62 1,54 SSAB 3, , ,44 1,43 ING Bank 3, , ,63 1,42 Sponda 3, , ,62 1,41 Swedbank 3, , ,23 1,39 Localtapiola mutual life VAR , ,52 1,26 ABN AMRO 4, , ,02 1,25 Danske Bank 3, , ,05 1,24 Elenia Finance OYJ 2, , ,64 1,22 Ålandsbanken 0, , ,33 1,21 Sanoma 5, , ,62 1,20 Cramo 4, , ,33 1,20 Telefonica Europe VAR , ,38 1,19 DNA 2, , ,32 1,18 Pohjola Bank 2, , ,46 1,18 Outotec 3, , ,92 1,17 HK Scan Oyj 3, , ,83 1,17 Metsäliitto 5, , ,64 1,17 General Motors Fin 1, , ,59 1,15 Storebrand Livsf. 6, , ,33 1,15 Rettig Group 5, , ,38 1,14 TVO 2, , ,34 1,14 Bank Of Ireland 4, , ,59 1,14 Credit Suisse Guernsey 0, , ,53 1,13 Arion Banki 3, , ,71 1,13 Ålandsbanken 0, , ,60 1,13 Sponda 2, , ,62 1,09 Aktia Bank 1, , ,13 1,03 Citycon 3, , ,07 1,03 PKC Group 4, , ,64 1,02 Achmea Bank NV 2, , ,28 1,00 Finnair 5, , ,65 0,99 SHB 4, , ,69 0,97 Dna Ltd 2, , ,58 0,97 Sampo 1, , ,74 0,95 ISS Global 1, , ,40 0,94 Central Bank of Savings 1, , ,07 0,93 Bank Of Ireland 1, , ,21 0,91 Vestas Wind 2, , ,03 0,91 VVO-yhtymä 3, , ,06 0,91 Outokumpu 5, , ,83 0,84 Outokumpu 6, , ,98 0,81 Microsoft 2, , ,57 0,81 0, ,0 20 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

12 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Nordea Bank Ab 2, , ,58 0,79 Orion 2, , ,67 0,78 Cargotec 3, , ,53 0,77 KBC 1, , ,58 0,77 Seb VAR 2, , ,66 0,77 Santander Intl Debt 1, , ,89 0,76 Mölnlycke 1, , ,56 0,76 Glaxosmithkline 0, , ,21 0,75 Swedish Covered Bond 0, , ,99 0,75 Itella 4, , ,39 0,62 Stadshypotek 1, , ,61 0,58 Nokian Renkaat 3, , ,10 0,58 Ald International 0, , ,77 0,56 Neste Oil 2, , ,63 0,56 Deut. Pfandbriefbank 0, , ,77 0,55 SRV Yhtiöt 5, , ,48 0,41 Kesko 2, , ,26 0,40 Garantia 2, , ,93 0,38 Kemira 2, , ,76 0,38 AT&T Inc 1, , ,92 0,36 Elcoteq Hybridlån ,00 0,17 0,00 Elcoteq Optionsrätt ,00 0,00 0,00 Företagslån med rörlig ränta ,19 21,76 Alfa Laval FRN , ,00 1,88 HSBC Bank FRN , ,00 1,87 Finlands Hypoteksförening FRN , ,40 1,55 Deutsche Bahn Finance BV FRN , ,33 1,13 Nooa Bank FRN , ,67 1,13 Abbey Natl Treasury Abbey FRN , ,96 1,13 POP Bank Group FRN , ,25 1,13 Wells Fargo FRN , ,00 1,12 Rabobank FRN , ,00 1,12 Tapiola Bank Debenturlån , ,50 0,94 Nordea Bank FRN , ,04 0,89 Finnair FRN , ,38 0,88 Swedbank FRN , ,00 0,76 Finlands Hypoteksförening FRN , ,78 0,76 Goldman Sachs FRN , ,44 0,76 Oma Säästöpankki FRN , ,89 0,75 Pohjola FRN , ,50 0,75 GE Capital FRN , ,67 0,75 Ald FRN , ,78 0,75 Lloyds FRN , ,94 0,75 Pohjola Bank FRN , ,79 0,56 Hoist Kredit AB FRN , ,87 0,42 Kommunobligationer ,48 1,13 Kuntarahoitus (Kommunfinans) 4, , ,48 1,13 Statsobligationer ,35 0,90 Irish Govt 3, , ,35 0,90 Kassa och övriga tillgångar, netto ,01 3,87 ens värde ,86 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,59 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 31,85 31,29 29,79 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,07 19,31 18,94 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,4439 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,7912 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,73 Förvaringsarvode, EUR , , ,55 22 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

13 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Euronominerad high yield-räntefond Året inleddes mycket bra på high yield marknaden. Det säljtryck som fanns i slutet av 2014, som inleddes med flash crashen i oktober för obligationer med högre risk korrigerades direkt i början av året. Detta berodde främst på att ECB meddelade om ett stödpaket, som till vissa delar t.o.m. var över marknadens förväntningar, även om detta paket inte direkt riktades till high yield marknaden. Det ökade dock placerarnas intresse att gå in för ett steg mer riskfyllda placeringar. Till detta bidrog det faktum att avkastningen av många länders statsobligationer blev negativ i det aktuella ränteläget. en utvecklades positivt under första halvåret. Under våren sänktes fondens duration något, och andelen kontanta medel och därmed jämförbara tillgångar ökades markant. Även den genomsnittliga kreditvärdigheten på fondens placeringar höjdes. På detta sätt lyckades fonden väl stå emot de kraftiga rörelserna på räntemarknaden i maj och juni. High yield marknaden har delvis påverkats av det nya Basel 3 regelverket. Obligationsförmedlarna har minskat sin handel, och denna trend bedöms fortsätta. Riskanalys ges ökad betydelse, och även betydelsen av risker som realiseras ytterst sällan vägs nu in, t.ex. risker som följer av illikviditet eller komplexitet i instrumenten. Att fungera som marknadsgarant har blivit mindre attraktivt för banker. Detta är en paradox, eftersom centralbankernas och speciellt ECB:s syfte med olika stödpaket har varit att stärka likviditeten på marknaden, medan utvecklingen i verkligheten varit den motsatta. Detta har återspeglats som en ökad differens mellan köp- och säljpriser på high yield marknaden, samtidigt som förutsättningarna att genomföra affärer på en gång har minskat. En kraftigt försvagad likviditet eller en total dränering av likviditeten är en av de största riskerna som bör beaktas på high yield marknaden i dagsläget. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Europeisk high yield-räntefond Jämförelseindex Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,00 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) Bloomberg-koder ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen ens innehav enligt kreditvärdighet AAA 0 AA 0 A 0 BBB 0 BB 24,9 B 35,8 CCC och lägre 7,4 NR (not rated) 31,8 Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 27,04 Finans och fastighet 13,32 Sällanköpsvaror och tjänster 12,35 Energi 10,09 Dagligvaror 7,42 Teleoperatörer 5,89 Hälsovård 2,82 Infrastruktur 2,61 Basindustri 1,62 Kassa 16,84 Största innehaven Corral Petroleum Var ,69 Air France-KLM VAR /20 3,61 Arion Banki 3, ,61 Eircom Finance 9, /16 3,29 Finnair FRN /16 3,20 EC Finance 5, /17 3,19 Rickmers Holding 8, ,96 Hapag-Lloyd 7, /16 2,83 Hoist Kredit AB FRN ,81 Unilabs Subholdings 8, /15 2,81 De största placeringarna utgör 33,00 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,15-1,85 Från årets början 6,59 1,79 12 mån 1,55 1,81 3 år, p.a. 9,02 10,44 5 år, p.a. 6,19 9,77 sedan starten 93,40 111,80 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,72 8,81-0,71 6, ,91 10,04 5,35 1,79 Differens ,81-1,23-4,64 4,80 Nyckeltal Volatilitet 2,60 2,43 Sharpe 0,50 0,70 Tracking error 1,97 Omsättningshastighet 0,53 ggr/år TER 1,02 Duration 2,86 år Ränterisk 2,69 B-tillväxtandelar, av fondens värde 97,96 S-tillväxtandelar, av fondens värde 0,94 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,10, årlig avkastning, årlig avkastning 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0 24 Ålandsbanken bolag Ab -40,0 Placeringsfondernas halvårsrapport

14 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Placeringar Värdepapper Förfallodag Antal/ Nominellt, EUR Kurs, Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats MassLÅN ,89 90,51 Företagslån med fast ränta ,98 72,49 Corral Petroleum VAR , ,68 4,69 Air France-KLM VAR 6, , ,70 3,61 Arion Banki 3, , ,71 3,61 Eircom Finance 9, , ,00 3,29 EC Finance 5, , ,59 3,19 Rickmers Holding 8, , ,08 2,96 Hapag-Lloyd 7, , ,18 2,83 Unilabs Subholdings 8, , ,69 2,81 Lindorff 7, , ,44 2,60 Telefonica Europe VAR 5, , ,17 2,58 Univeg Holding 7, , ,75 2,53 Viridian Group Fundco 7, , ,68 2,47 ST1 4, , ,82 2,43 SRV Yhtiöt 5, , ,50 2,39 Ineos Finance 4, , ,39 2,31 Sm Mth Auto Grp 4, , ,57 2,16 Albea Beauty Holdings 8, , ,65 1,96 Thomas Cook 7, , ,28 1,92 Heidelberger Druckmaschi 8, , ,55 1,88 Bank Of Ireland 4, , ,80 1,82 Sanoma 7, , ,58 1,80 Etrion Corp 8, , ,88 1,72 Findus 9, , ,44 1,64 CMA CGM 8, , ,65 1,27 Phoneix Pib Dutch Finance 3, , ,12 1,27 Lemminkäinen VAR 8, , ,12 1,25 Grupo Antolin Dutch 4, , ,11 1,24 CEMEX SAB 4, , ,14 1,23 ABN AMRO 4, , ,43 1,22 LM Group Holding 8, , ,99 1,22 Lindorff FRN 5, , ,28 1,22 Ovako 6, , ,00 1,18 Kerling Plc 10, , ,50 0,96 Outokumpu 6, , ,00 0,65 CEMEX SAB 4, , ,28 0,59 Talvivaara 0, , ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån ,00 0,23 0,00 Elcoteq Optionsrätt ,00 0,00 0,00 Företagslån, rörlig ränta ,91 10,39 Finnair FRN , ,01 3,20 Hoist Kredit AB FRN , ,27 2,81 Bravida Holding FRN , ,63 2,60 Odeon & UCI FRN , ,00 1,79 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,89 82,88 Kassa och övriga tillgångar, netto ,44 17,12 ens värde ,33 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,43 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 38,68 38,09 34,15 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 23,10 23,64 22,06 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,0165 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3079 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,50 Förvaringsarvode, EUR 8 288, , ,18 26 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

15 Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond LCR Räntefond Året inleddes med fallande räntor, då ECB meddelade om sin avsikt att inleda stödköp av euroländernas statsobligationer och övriga obligationer emitterade av den offentliga sektorn, utöver de garanterade skuldebrev man köpt sedan tidigare. ECB inledde köpen 9 mars, med 60 miljarder euro per månad och lovade fortsätta åtminstone till september 2016, eller tills man ser en bestående korrigering i inflationstakten inom euro-området i riktning mot den målsatta nivån om 2. Köpen drev ned räntenivåerna ända till slutet av april, och då hade räntan på tyska statsobligationer upp till 9 år redan hunnit bli negativ. I månadsskiftet april/maj korrigerade räntorna kraftigt uppåt, lett av tyska statsobligationer. Höjningen av räntenivån skedde främst av tekniska orsaker, inte på basen av förbättrade ekonomiska utsikter för euro-området. Stigande räntor pressade avkastningen av statsobligationer och obligationer av bästa kreditkvalitet till negativa nivåer i maj. Svängningarna på räntemarknaden fortsatte i juni, än en gång orsakade av utvecklingen i Grekland. Placerarna drog sig tillbaka från räntemarknaden och likviditeten på marknaden var i det närmaste obefintlig, då bankerna inte ville ta in obligationer i sina portföljer under Greklands hot om utträde ur euron och inför halvårsskiftet. ens utveckling svängde nedåt i slutet av april, då räntenivån började stiga, ledd av tyska statsobligationer. Räntorna för sydeuropeiska statsobligationer steg i juni, då läget i förhandlingarna med Grekland blev mer tillspetsat. Räntan för tyska statsobligationer började sjunka då placerarna sökte trygghet. För obligationer av högre kreditkvalitet, av vilka fondens portfölj skall bestå till minst 85 är riskmarginalerna så små, eller obefintliga, att varje ränterörelse påverkar fondens värde. Vi förväntar oss att volatiliteten och osäkerheten på räntemarknaden fortsätter tills en lösning nås i förhandlingarna om stödpaket till Grekland. Först efter detta kommer räntemarknaden att stabiliseras, i väntan på eventuella höjningar av styrräntan i USA. Om detta sker, förväntas också en uppgång i de långa räntorna i Europa. Vi fortsätter att förändra fondens portfölj i syfte att minska ränterisken. Det nuvarande ränteläget gör dock processen utmanande, eftersom avkastningen av korta statsobligationer fortsättningsvis är negativ. Av denna orsak genomförs förändringarna stegvis. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Lång räntefond Jämförelseindex JPM EMU 1-10 years AAA-A in EUR- Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,40 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag ISIN-kod FI (B) OMX-kod ALBLCRF (B) Bloomberg-kod ALANLCR FH (B) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jyri Suonpää och Jarkko Toivonen Nivårfördelning Nivå 1 45,81 Nivå 1B 19,44 Nivå 2A 18,83 Nivå 2B 15,82 Värdepappersslag Statsobligation 36,32 Finans och fastighet 33,29 Supranational 9,47 Industrivaror och tjänster 5,75 Sällanköpsvaror och tjänster 2,87 Basindustri 2,46 Infrastruktur 2,07 Teleoperatörer 2,04 Dagligvaror 1,91 Hälsovård 1,89 Energi 1,85 Kassa 0,07 Största innehaven Irish Govt 3, ,58 France 2, ,30 Finnish Government 1, ,99 Kingdom Of Spain 1, ,88 European Investment Bank FRN ,87 EFSF 1, ,61 Ålandsbanken 0, ,30 GE Capital FRN ,25 Obrigacoes Do Tesouro 4, ,24 Nordea Bank 1, ,00 De största placeringarna utgör 37,02 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -1,06-0,81 sedan starten 2,88 3,78 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar ,66-0,75 4,29-0,48 Differens -0,63-0,27 5,0 4,0 3,0 Nyckeltal Volatilitet 1,42-1,80 Sharpe 0,76 1,14 Tracking error 0,93 Omsättningshastighet 0,62 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0,38 Duration 4,73 år Ränterisk 4,17 B-tillväxtandelar, av fondens värde 100,00, årlig avkastning, årlig avkastning 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

16 Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Ålandsbanken LCR ränta placeringsfond Placeringar Värdepapper Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats Masslån ,87 99,93 Företagslån, fast ränta ,33 49,79 EFSF 1, , ,36 3,61 Ålandsbanken 0, , ,95 3,30 Nordea Bank 1, , ,85 3,00 Sampo 1, , ,84 2,91 Swedish Covered Bond 0, , ,74 2,86 Microsoft 2, , ,74 2,46 German Postal Pensions 3, , ,03 2,28 Citycon 3, , ,42 2,10 Elenia Finance OYJ 2, , ,55 2,07 Telefonica 2, , ,79 2,04 Stadshypotek AB 1, , ,89 2,03 SEB 1, , ,04 2,03 OP 1, , ,54 2,02 Eur Stability Mechanism 1, , ,80 1,99 Toyota Motor 1, , ,79 1,92 Glaxosmithkline 0, , ,61 1,91 DNB Boligkreditt 0, , ,20 1,91 Työttömyysvakuutusrahasto 0, , ,03 1,90 Novartis Finance 0, , ,79 1,89 Swedbank Hypotek 0, , ,22 1,86 Statoil 0, , ,98 1,85 Aktia 0, , ,17 1,85 Företagslån, rörlig ränta ,92 13,82 European Investment Bank FRN , ,89 3,87 GE Capital FRN , ,42 3,25 Volkswagen INTL FRN , ,89 1,93 DNB Boligkreditt AS FRN , ,89 1,91 Alfa Laval FRN , ,00 1,91 Volkswagen FRN , ,83 0,96 Statsobligationer ,62 36,32 Irish Govt 3, , ,35 4,58 France 2, , ,04 4,30 Finnish Government 1, , ,54 3,99 Kingdom Of Spain 1, , ,69 3,88 Obrigacoes Do Tesouro 4, , ,08 3,24 Republic Of Austria 1, , ,03 2,99 Republic Of Poland 1, , ,03 2,99 Kingdom Of Sweden 0, , ,63 2,93 Institut Credito Ofi 4, , ,12 2,22 Buoni Poliennali Del Tes 1, , ,13 1,96 KFW 0, , ,31 1,93 Republic Of Slovenia 4, , ,67 1,31 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , ,53 - Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 102,88 101,65 - Antalet tillväxtandelar (B), st , ,33 - Antal andelsägare, st 70 11,00 - Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 0,00 - Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , ,99 - Förvaringsarvode, EUR 4 513,26 525,78 - Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,87 99,93 Kassa och övriga tillgångar, netto ,54 0,07 ens värde ,41 100,00 30 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

17 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Försiktig kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2015 karakteriserades av stigande aktiemarknader världen över samt, starkare dollar samt stigande långa räntor. I Europa har ECB s stimulanser fått ett tydligt genomslag på framtidstro och inflationsförväntningar, men på kort sikt dominerar den politiska osäkerheten med situationen i Grekland. Även utvecklingen i Kina utgör ett stort frågetecken, där marknaden till största del drivs av spekulation och kopplingen till fundamenta är svag. Värderingarna på aktiemarknaderna är höga ur ett historiskt perspektiv och dessa förklaras till största del av de låga räntenivåerna. I enlighet med Ålandsbankens försiktiga marknadssyn har vi under året hållit en undervikt i aktier. Vid periodens slut låg aktievikten på 28. Vi har under året minskat innehaven i direktägda aktier och räntepapper och istället ökat vikten i fonder och ETF:er. Detta har skett för att anpassa fonden till den nya förvaltningsmetodiken. en är sedan en tid positionerad enligt en kapitalbevarande strategi då vi anser att värderingarna är onödigt höga, samt att vi ser en hel del riskfaktorer som kan få sentimentet att vända nedåt. Osäkerheten i Kina, en eventuellt svag kommande rapportsäsong samt oron för räntehöjningar av Fed gör att riskerna för kortsiktiga stora rörelser på börserna är betydande. Även rörelserna på räntemarknaden oroar, där vi ser att en risk för stigande långräntor kan stöka till sentimentet. Summa summarum har vi en lägre aktievikt än normalt i väntan på bättre köplägen Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Försiktig kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,30 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) Bloomberg-koder ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Fördelning enl. värdepappersslag Ränteplaceringar 56,41 Aktieplaceringar 27,67 Kassamedel 15,92 Basindustri 2,33 Energi 0,92 Dagligvaror 0,38 Kassamedel och övrigt 81,34 Största innehaven Ålandsbanken Cash Manager B 10,39 DB X-T2 Eonia Tr ETF 5,06 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex 4,67 ishares S&P 500 Ucits Etf 3,77 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,67 Ålandsbanken Euro Bond B 3,59 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 3,57 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 3,34 De största placeringarna utgör 41,54 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -0,73-1,59 Från årets början 3,74 3,48 12 mån 5,07 7,41 3 år, p.a. 7,30 8,31 5 år, p.a. 4,14 6,64 sedan starten 35,75 56,28 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar / ,59 7,55 3,85 3, ,77 7,51 8,44 3,48 Differens ,18 0,04-4,59 0,26 15,0 Nyckeltal Volatilitet 4,28 4,85 Sharpe 1,15 1,48 Tracking error 1,63 Omsättningshastighet 0,51 ggr/år Syntetisk TER 1,50 Duration, ränteplaceringar år B-tillväxtandelar, av fondens värde 97,71 S-tillväxtandelar, av fondens värde 1,41 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,88, årlig avkastning, årlig avkastning 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 8,14 Finans och fastighet 4,40 Sällanköpsvaror och tjänster 2,50-15,0 32 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

18 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,59 1,76 Industrivaror och tjänster ,93 1,01 ABB AG , ,93 0,60 Siemens , ,00 0,41 Sällanköpsvaror och tjänster ,00 0,37 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 0,37 Dagligvaror ,66 0,38 Nestle , ,66 0,38 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplats placeringsfonder ,57 61,40 Räntefonder ,48 40,16 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,92 10,39 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,06 3,67 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,74 3,59 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,79 3,57 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 5 269, , ,93 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 683, , ,00 3,34 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 5 038, , ,42 2,98 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR , , ,01 2,72 Ålandsbanken Euro High Yield B , , ,51 2,48 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 3 209, , ,77 2,04 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,33 1,89 Aktiefonder ,09 21,24 DB X-T2 Eonia Tr ETF , ,00 5,06 ishares S&P 500 Ucits Etf 4 900, , ,31 3,77 Ishares S&P , , ,38 2,83 Robeco US Large Cap Equities I ACC 2 994, , ,43 2,39 RAM Emerging Markets Equity B Acc 2 664, , ,14 1,77 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,19 1,69 Aberdeen Global Japanese Equity , , ,35 1,62 Ishares Core EM Imi Ucits ETF 8 000, , ,35 0,78 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,66 Gam Star North Of South Em Equity , , ,94 0,66 masslån ,71 20,92 Företagslån med fast ränta ,53 13,81 SSAB 3, , ,95 1,39 Nordea Var 8, , ,33 1,34 Sanoma 5, , ,06 1,21 SHB 2, , ,26 1,19 Ahlström 4, , ,77 1,19 Finnair 5, , ,30 0,99 Rettig Group 5, , ,36 0,97 Kemira 2, , ,50 0,94 HK Scan Oyj 3, , ,39 0,94 Cargotec 3, , ,25 0,94 ST1 4, , ,39 0,92 Stockmann 3, , ,80 0,91 ABN AMRO 4, , ,17 0,87 Företagslån med rörlig ränta ,18 2,44 Alfa Laval FRN , ,00 1,14 Finnair FRN , ,76 0,97 Nordea Bank FRN , ,42 0,34 Övrigt ,00 4,67 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex , ,00 4,67 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,87 84,08 Kassa och övriga tillgångar, netto ,32 15,92 ens värde ,19 100,00 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,43 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 27,15 25,84 23,65 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,63 19,44 18,53 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,0201 Antalet avkastningsandelar (A), st 9 856, , Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,05 0,02 0,02 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 5,94 3,40 5,88 Förvaltningsarvode, EUR , , ,30 Förvaringsarvode, EUR 2 043, ,88 797,59 34 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

19 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Balanserad kapitalförvaltningsfond Första halvåret 2015 karakteriserades av stigande aktiemarknader världen över samt, starkare dollar samt stigande långa räntor. I Europa har ECB s stimulanser fått ett tydligt genomslag på framtidstro och inflationsförväntningar, men på kort sikt dominerar den politiska osäkerheten med situationen i Grekland. Även utvecklingen i Kina utgör ett stort frågetecken, där marknaden till största del drivs av spekulation och kopplingen till fundamenta är svag. Värderingarna på aktiemarknaderna är höga ur ett historiskt perspektiv och dessa förklaras till största del av de låga räntenivåerna I enlighet med Ålandsbankens försiktiga marknadssyn har vi under året hållit en undervikt i aktier. Vid periodens slut låg aktievikten på 38. Vi har under året minskat innehaven i direktägda aktier och räntepapper och istället ökat vikten i fonder och ETF:er. Detta har skett för att anpassa fonden till den nya förvaltningsmetodiken. en är sedan en tid positionerad enligt en kapitalbevarande strategi då vi anser att värderingarna är onödigt höga, samt att vi ser en hel del riskfaktorer som kan få sentimentet att vända nedåt. Osäkerheten i Kina, en eventuellt svag kommande rapportsäsong samt oron för räntehöjningar av Fed gör att riskerna för kortsiktiga stora rörelser på börserna är betydande. Även rörelserna på räntemarknaden oroar, där vi ser att en risk för stigande långräntor kan stöka till sentimentet. Summa summarum har vi en lägre aktievikt än normalt i väntan på bättre köplägen. Sektorfördelning Industrivaror och tjänster 5,19 Finans och fastighet 3,79 Basindustri 1,78 Sällanköpsvaror och tjänster 1,61 Energi 0,69 Dagligvaror 0,51 Hälsovård 0,38 Kassamedel och övrigt 86,05 Största innehaven Ålandsbanken Cash Manager B 7,69 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex 7,17 ishares S&P 500 Ucits Etf 5,74 Ishares S&P 500 5,21 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR 4,76 Ålandsbanken Euro Bond B 4,21 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 3,97 Robeco US Large Cap Equities I ACC 3,65 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,48 De största placeringarna utgör 45,88 av fonden. Fördelning enl. värdepappersslag Aktieplaceringar 38,02 Ränteplaceringar 49,99 Kassamedel 11,99 Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter typ Balanserad kapitalförvaltningsfond Jämförelseindex 22,5 MSCI Europe Total Return 27,5 MSCI World ex. Europe Total Return 40 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,50 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR Minimiteckning 50 EUR IBAN FI Portföljförvaltare Ålandsbanken bolag Ab ISIN-koder FI (B) / FI (A) OMX-koder ALBMM50B (B) / ALBMM50A (A) Bloomberg-koder ALMM50B FH (B) / ALMM50A FH (A) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 1 mån -2,07-2,28 Från årets början 5,85 5,87 12 mån 8,14 11,41 3 år, p.a. 9,47 11,20 5 år, p.a. 5,16 8,89 sedan starten 37,50 64,16 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Andelsvärdets utveckling,, B-andelar 12/ / ,26 9,62 5,05 5, ,02 11,21 10,48 5,87 Differens ,76-1,59-5,43-0,02 25,0 20,0 Nyckeltal Volatilitet 6,81 7,58 Sharpe 1,19 1,46 Tracking error 2,15 Omsättningshastighet 0,74 ggr/år Syntetisk TER 1,76 Duration, räntefonder år B-tillväxtandelar, av fondens värde 95,64 S-tillväxtandelar, av fondens värde 1,54 A-avkastningsandelar, av fondens värde 2,82 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, , årlig avkastning, årlig avkastning 36 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

20 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Placeringar Värdepapper Antal Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,45 4,33 Industrivaror och tjänster ,47 2,07 Siemens , ,50 0,71 ABB AG , ,21 0,39 Volvo B , ,76 0,97 Energi ,86 0,69 Technip SA , ,00 0,38 Statoilhydro , ,86 0,30 Sällanköpsvaror och tjänster ,00 0,68 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 0,68 Dagligvaror ,54 0,51 Nestle , ,54 0,51 Hälsovård ,58 0,38 Novartis , ,58 0,38 Företagslån, rörlig ränta ,22 1,52 Alfa Laval FRN , ,80 0,87 Nordea Bank FRN , ,42 0,65 Övrigt ,00 7,17 Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex , ,00 7,17 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,21 88,01 Kassa och övriga tillgångar, netto ,17 11,99 ens värde ,38 100,00 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan reglerad marknadsplatss Placeringsfonder ,28 68,22 Räntefonder ,96 41,70 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,49 7,70 Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR , , ,86 4,77 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,58 4,21 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,77 3,97 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,18 3,48 ECM Dynamic Credit A Acc 371, , ,41 3,47 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 2 487, , ,99 3,14 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 2 766, , ,97 3,13 Ålandsbanken Euro High Yield B 8 113, , ,20 2,72 UBAM EM High Yield Short Duration A 2 026, , ,50 1,85 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,32 1,70 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 1 283, , ,69 1,56 Aktiefonder ,32 26,52 ishares S&P 500 Ucits Etf 3900, , ,55 5,74 Ishares S&P , , ,25 5,21 Robeco US Large Cap Equities I ACC 2396, , ,36 3,65 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2910, , ,64 3,34 Aberdeen Global Japanese Eq.BCE A2 EUR 24502, , ,38 2,78 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 1 934, , ,78 2,46 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1600, , ,35 Gam Star North Of South Em Equity O Usd , , ,66 1,13 Ishares Core EM Imi Ucits ETF 4500, , ,70 0,84 Masslån ,48 15,46 Företagslån, fast ränta ,26 6,77 Kemira 2, , ,75 0,90 SSAB 3, , ,32 0,88 ABN AMRO 4, , ,05 0,88 Ahlström 4, , ,46 1,36 Cargotec 3, , ,13 0,89 Sanoma 5, , ,22 0,93 Nordea Var , ,33 0,92 Övriga uppgifter om fonden ens värde, EUR , , ,24 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 27,50 25,43 22,78 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 17,44 16,91 15,95 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,6706 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3926 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,07 0,06 0,04 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 14,79 17,50 7,37 Förvaltningsarvode, EUR , , ,93 Förvaringsarvode, EUR 1 113,49 876,32 755,75 38 Ålandsbanken bolag Ab Placeringsfondernas halvårsrapport

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Placeringsfonder Årsredovisning 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt................................ 4 Ålandsbanken Bostadsfond...........................

Läs mer

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

2013årsberättelse 2013 Norvestia abp 1. Innehåll. Bokslut 2013

2013årsberättelse 2013 Norvestia abp 1. Innehåll. Bokslut 2013 årsberättelse 2013 Innehåll År 2013... 4 Norvestia i korthet... 5 Verkställande direktörens översikt... 6 Marknadsöversikt av industriella placeringar... 8 Aktiekapital och ägarstruktur...10 Koncernens

Läs mer

J 30 ubileet till ära

J 30 ubileet till ära årsberättelse 2014 Jubileet 30 till ära år Innehåll År 2014... 4 Norvestia i korthet... 5 Verkställande direktörens översikt... 6 Marknadsöversikt av industriella placeringar... 8 Aktiekapital och ägarstruktur...10

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT FIM BALANSERAD FIM BIOMED FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EMERGING YIELD FIM

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT FIM BALANSERAD FIM BIOMED FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EMERGING YIELD FIM FIM FONDERS HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 4 6 10 14 18 21 25 29 32 36 39 42 46 50 54 58 62 65 68 71 74 77 81 84 87 90 93 96 100 105 109 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT FIM BALANSERAD FIM BIOMED FIM BRANDS

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014 Å S R D N S O I R V N E I G 4 6 8 12 16 19 23 26 29 33 38 42 47 50 54 59 62 65 69 73 77 80 84 87 90 94 99 103 107 110 113 116 117 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014 OMVÄRLD OCH FIM FONDER 2014 FIM

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ålandsbanken Abp. Vi går vår egen väg

Årsredovisning 2012. Ålandsbanken Abp. Vi går vår egen väg Årsredovisning 2012 Ålandsbanken Abp Vi går vår egen väg Ålandsbanken Abp Året 2012 i korthet Ekonomiskt sammandrag 2012 Årets resultat hänförligt till aktieägarna 2012 uppgick till 11,6 miljoner euro

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED

Läs mer

FONDPROSPEKT. Nordea Funds Ab

FONDPROSPEKT. Nordea Funds Ab FONDPROSPEKT Placeringsfond... 3... 3 Grunduppgifter om... 3 Revisorer för och Finlandregistrerade Nordeafonder... 3 Ombud som Fondbolaget anlitar... 3 Fondernas marknadsföring i övriga länder... 4 Förvaringsinstitut

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2014

Halvårsredogörelse för fonder 2014 Halvårsredogörelse för fonder 2014 Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer