Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning Ålandsbanken Fondbolag Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålandsbanken Placeringsfonder. Årsredovisning 2014. Ålandsbanken Fondbolag Ab"

Transkript

1 Ålandsbanken Placeringsfonder Årsredovisning 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt Ålandsbanken Bostadsfond Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Cash Manager Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Euro Bond Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Euro High Yield Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken LCR Ränta Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Premium Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Premium Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Premium Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Europe Value Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Emerging Markets Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Nordic Value Portföljrapport Resultat- och balansräkning Ålandsbanken Finland Value Portföljrapport Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Ordlista

3 Verksamhetsöversikt 2014 Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens i Finland registrerade placeringsfonder. Fondutbudet är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Strategin är att erbjuda fonder inom de tillgångsklasser där Ålandsbankens kapitalförvaltning erbjuder ett mervärde för kunderna. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Under 2014 utvecklades fondverksamheten starkt, speciellt verksamheten med Ålandsbanken Bostadsfond. Fonder och andelsägare I slutet av år 2014 förvaltade fondbolaget 12 placeringsfonder (UCITS) och 1 specialplaceringsfond (AIF). Det förvaltade fondkapitalet ökade under året med 21, motsvarande 138 miljoner euro, och uppgick totalt till 796 miljoner euro vid årsskiftet (658 miljoner euro ). 85 procent av ökningen, det vill säga 118 miljoner euro, var nettoteckningar (inflöde av nytt kapital) till fonderna, medan värdeökningen i fonderna svarade för den resterande delen av ökningen, cirka 20 miljoner euro. Ålandsbanken Bostadsfond, räntefonderna och Premium kapitalförvaltningsfonderna ökade alla kapitalet, medan kapitalet i aktiefonderna minskade något. Antalet fondandelsägare ökade under året med drygt 9 procent till dryga st. Ökningen av det förvaltade kapitalet i fonderna liksom ökningen av antalet fondandelsägare överträffade den genomsnittliga utvecklingen på fondmarknaden i Finland. *) Betydande händelser under perioden I april lanserades fondandelar nominerade i svenska kronor (SEK) i Ålandsbankens euronominerade räntefonder och i Premium kapitalförvaltningsfonderna, med avsikten att säljas på marknaden i Sverige. I räntefonderna är fondandelarna i SEK skyddade mot valutakursförändringar mellan euro (EUR) och SEK. Avsikten är att ge placerare i SEK en möjlighet att ta del av fondernas underliggande avkastning i EUR, utan risk för effekter av valutakursförändringar mellan EUR och SEK. I Premium kapitalförvaltningsfonderna är fondandelarna i SEK endast omräknade till dagskurs mellan EUR och SEK, inte valutasäkrade. I april fusionerades också fonden Ålandsbanken Eco Performance med Ålandsbanken Europe Value. Ålandsbanken Eco Performance strategi att beakta miljömässig hållbarhet i sitt val av bolag att investera i var uppskattad. Tyvärr nådde fonden ändå inte tillräckliga kapitalvolymer. En fusion bedömdes därför vara i andelsägarnas intresse. Samma månad inleddes verksamheten med en ny fond, Ålandsbanken LCR Ränta Placeringsfond. Fonden är främst riktad till kreditinstitut (banker) som ett redskap för att hantera likviditetsförvaltning i enlighet med de krav som Basel III regelverket ställer. I juni tilldelades Ålandsbanken Euro Bond Lipper Fund Award priset som bästa fond i sin kategori, granskat på såväl 3, 5 som 10 års perioder. Fonden har även tidigare år tilldelats denna utmärkelse. I september 2014 erhöll fondbolaget auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder (sk. AIF-förvaltare). Bolaget är därmed auktoriserat att driva fondverksamhet med UCITS fonder och därmed sammanhängande verksamhet samt verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid december teckningstillfälle i Ålandsbanken Bostadsfond noterades ett rekordinflöde av nya medel till fonden, vilket tyder på att intresset för bostadsplaceringar fortsätter starkt på marknaden. Vid teckningstillfället i december placerades över 30 miljoner euro nya medel i fonden, och för året som helhet uppgick nettoinflödet av medel till fonden till 73 miljoner euro. December avslutades med starten av Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond, som är först ut av Ålandsbankens nya sortiment av aktiefonder. Fonden har en avvikande räkenskapsperiod och bokslutet uppgörs första gången Fondernas avkastning Ålandsbankens räntefonder uppvisade en fortsatt god avkastning under året, trots det extremt låga ränteläget. Fonderna var fortsatt populära bland kunderna. Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder strävar efter att optimera avkastningen på olika givna risknivåer, genom en aktiv allokering mellan aktieoch ränteplaceringar enligt Ålandsbankens marknadssyn. Förvaltningsresultatet i Premiumfonderna var inte tillfredsställande under Även Ålandsbankens aktiefonder utvecklades svagt jämfört med index för de underliggande marknaderna. Under 2015 förändras Ålandsbankens befintliga aktiefonder, bl.a. så att förvaltningsstilen förnyas och nya fonder lanseras. Nya portföljförvaltare har tillträtt eller kommer att tillträda för både aktieoch Premium kapitalförvaltningsfonderna. Målsättningen är att Ålandsbanken ska kunna erbjuda ett förnyat sortiment av aktiefonder med potential att generera en konkurrenskraftig avkastning till fondandelsägarna. Detta ska ske genom en placeringsinriktning som är mer representativ för de underliggande marknaderna än det som varit fallet tidigare. Samtidigt effektiviseras kapitalförvaltningsverksamheten inom Ålandsbanken koncernen som helhet. Ålandsbanken Bostadsfond specialplaceringsfond utvecklades fortsatt starkt under året. De betydande rabatter som fonden förhandlat till sig vid inköp av stora mängder bostäder (jämfört med ordinarie marknadspriser), svarar för merparten av fondens goda utveckling under Fondernas avkastning är beroende av de marknader och de tillgångsslag fonderna placerar i, samt hur framgångsrik fondens portföljförvaltning är. Närmare uppgifter per fond framgår av placeringsfondernas årsredovisning. Ansvarsfulla placeringar Ålandsbankens fondverksamhet arbetar enligt FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. En grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som fonderna investerar i, även utöver ekonomiska fakta, har alltid varit en central del av Ålandsbankens placeringsverksamhet. Arbetet med ansvarsfulla placeringar inom fondverksamheten inriktas primärt på att granska hållbarheten i verksamheten för de bolag fonderna placerar i. Konceptet bygger på en sk. best-in-class -metod. Det betyder att fonderna kan investera i bolag i samtliga branscher, men strävar efter att rikta sina placeringar till de bolag i varje bransch som har bästa hållbarhetsbetyg. Vidare strävar fonderna i sin placeringsverksamhet efter att exkludera bolag med verksamhet huvudsakligen inom tobak, vapen, vuxenunderhållning eller spelverksamhet samt att vara selektiva avseende placeringar i bolag med verksamhet inom alkoholhaltiga drycker. 4 Ålandsbanken Fondbolag Ab *) Baserat på statistik i Fondrapporten som publiceras av Finansbranschens Centralförbund. 5

4 Förslag till utdelning för år 2014 för avkastningsandelar i fonderna Fondbolagets styrelse föreslår följande utdelning för år 2014 för avkastningsandelar i fonderna till bolagsstämman och fondandelsägarstämman: Förslag till utdelning Fond Andelsvärde Utdelning Utdelning, /andel Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 0,71 Ålandsbanken Bostadsfond A 120,72 3 3,62 Ålandsbanken Bostadsfond C 122,41 3 3,67 I Ålandsbanken LCR Ränta Placeringsfond finns endast tillväxtandelar och fonden betalar således inte utdelning. För fonderna som har avkastningsandelar (utom Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond) baseras utdelningen enligt fondens stadgar på avkastningsandelens värde på årets sista bankdag den Fondernas portföljförvaltning Fondernas portföljförvaltning sköttes under 2014 av Ålandsbanken Asset Management Ab, enligt avtal om diskretionär kapitalförvaltning som fondbolaget ingått för fondernas räkning. Portföljförvaltningen av fonderna kommer under 2015 att omorganiseras med anledning av uppbyggnaden av en ny förvaltningsorganisation inom Ålandsbanken koncernen. Marknadsföring och försäljning av fonderna Ålandsbankens fonder marknadsförs och säljs via Ålandsbankens samtliga kontor och på samt via externa förmedlare. Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolags- och fondandelsägarstämmor valdes följande styrelse och revisorer: Ordinarie styrelsemedlemmar Peter Wiklöf, ordförande, Vd Ålandsbanken Abp Tony Karlström, placeringsdirektör, Alandia Försäkring, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem Magnus Holm, direktör, Affärsområde Sverige, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Suppleanter Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Mikael Mörn, avdelningschef Private Banking Åland, Ålandsbanken Abp Daniel Widman, advokat, Advokatbyrå Widman & Co Ab, av fondandelsägarna vald suppleant Revisorer Pauli Salminen, CGR, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, CGR, KPMG Oy Ab, av fondandelsägarna vald revisor Revisorssuppleant Revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Kim Järvi, CGR. Som fondbolagets verkställande direktör fungerar Tom Pettersson, ekonomie magister. Bokslutsprinciper Fondernas resultat- och balansräkningar samt noterna till boksluten har upprättats i enlighet med finansministeriets förordning 231/2014 av den 20 mars Fondernas tillgångar består av värdepapper, derivatkontrakt, fordringar och likvida medel. Värdepappren och derivatkontrakten har värderats till sitt marknadsvärde enligt den senast noterade avslutskursen per den 31 december Föreligger inte en ovan avsedd kurs på bokslutsdagen, har fondernas tillgångar värderats enligt de principer som anges i 9 i fondernas gemensamma stadgar. Fordringarna och skulderna har upptagits till sitt nominella värde. Värdepapper samt fordringar och skulder i annan valuta än euro har per bokslutsdagen 31 december 2014 omräknats till euro enligt ECB:s senaste meddelade officiella notering för respektive valuta. Överlåtelsevinster och förluster i fondernas placeringar har bokförts enligt medelprisprincipen. Mariehamn den 26 februari Tom Pettersson Vd Tom Pettersson 6 Ålandsbanken Fondbolag Ab 7

5 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Framgången för Ålandsbanken Bostadsfond fortsatte under fondens andra verksamhetsår Inflödet av kapital var fortsatt starkt till följd av placerarnas goda intresse för fonden. Fondens investeringsstrategi, som går ut på att äga en mindre andel av bostadsaktierna i nyproducerade bostadsaktiebolag, har visat sig vara välfungerande i praktiken. Detta har gjort det möjligt för fonden att snabbt bygga upp en optimerad bostadportfölj. Antalet genomförda bostadsaffärer totalt på marknaden var förhållandevis lågt under Svårigheter att få finansiering medförde problem för många bostadsköpare, vilket stärkte efterfrågan på hyresbostäder. Det allmänt svaga marknadsläget gynnade också fondens möjligheter att enligt sin strategi selektivt investera i bostäder i områden med en stark efterfrågan på hyresbostäder. Utöver en- och tvårums lägenheter har fonden också investerat i effektiva, mindre familjebostäder. Problemen med att få finansiering för bostadsköp avspeglades också i detta segment, och efterfrågan på mindre familjebostäder för uthyrning har ökat klart. Av fondens totala antal bostäder var 85 procent under 70 m2. Trots den allmänt svaga efterfrågan på marknaden, kvarstod efterfrågan på mindre placeringsbostäder i tillväxtcentra fortsättningsvis på en stabil nivå. Bidraget av fondens hyresverksamhet ökade under året. En betydande del av fondens bostäder var dock ännu under färdigställande och genererade därför inte hyresintäkter under hela året. Vid köp av stora mängder bostäder har fonden erhållit fördelaktiga inköpspriser. Då bostäderna färdigställs och tas i hyresproduktion värderas de till sitt gängse marknadsvärde, vilket har skapat en värdeökning i fonden. I december sålde fonden en bostad för första gången, i Mattby i Esbo. Hyresgästen i bostaden köpte bostaden till ett pris som var högre än det marknadsvärde som bostaden hade värderats till. Fondbestämmelserna kompletterades under 2014 så att en minimiutdelning infördes, som ett komplement till de tidigare bestämmelserna att fonden delar ut minst 75 procent av sitt realiserade resultat för varje verksamhetsår. Minimiutdelningen är 3 procent på fondandelens värde per fondens bokslutsdag (31.12 varje år). Utdelningen betalas inom mars månad följande år, till de fondandelsägare som innehar fondandelar per bokslutsdagen. Portföljförvaltare: Antti Valkama och Stefan Wiklund Vi förväntar oss att bostadsmarknaden kan piggna i lite under 2015 och att antalet genomförda bostadsaffärer kan öka något. Detta bedöms stöda prisutvecklingen för de bostäder som fonden har investerat i. Vi förväntar oss att tudelningen på bostadsmarknaden består. På orter med negativ tillväxt förväntar vi oss att bostadspriserna sjunker, medan utvecklingen på tillväxtorterna förblir stabil eller att priserna på dessa orter till och med kan stiga något. Sammantaget bedömer vi därför att det föreligger goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling för fonden under 2015, förutsatt att bostadsmarknaden hålls stabil. Allmänna uppgifter Fondtyp Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision Teckningsprovision Inlösenprovision (bestäms enligt placeringstid) Minimiteckning IBAN Portföljförvaltare ISIN-koder Publicering av fondandelsvärdet Uthyrningsservice Teknisk fastighetsservice Fastighetsvärdering Teknisk övervakning av byggnadsprojekt Specialplaceringsfond A-serien: 2,25 /år C-serien: 1,50 /år A-serien: 2,00 C-serien: 2,00 Under 1 år: 4, år: 3, år:2,00 Över 5 år: 1,00 A-serien: 500 EUR C-serien: EUR FI Ålandsbanken Asset Management Ab FI (A) / FI (C) Realia Management Oy Realia Management Oy Realia Management Oy Arviontipalvelu Ostrocont Oy Placeringsfondernas årsredovisning

6 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel 10 Ålandsbanken Fondbolag Ab Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper aktier i bostadsaktiebolag: berättigande till följande bostäder , ,68 Färdigställda , ,00 Huvudstadsregionen ,00 Bostads Ab Espoon Lieska * Domsby , ,00 49,42 Bostads Ab Espoon Ulappa Esboviken , ,00 19,77 Bostads Ab Espoon Valkea Domsby , ,00 9,37 Bostads Ab Sininärhintie 5 Vallberget , ,00 35,82 Bostads Ab Espoon Tähystäjä Esboviken , ,00 13,20 Bostads Ab Espoon Kompassi Köklax , ,00 34,76 Bostads Ab Espoon Karaveli Köklax , ,00 47,86 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 1 Mattby , ,00 38,41 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 2 Mattby , ,00 33,55 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 3 Mattby , ,00 100,00 Bostads Ab Espoon Suulperi Niittymaa , ,00 27,32 Bostads Ab Espoon Albert Kilo , ,00 30,65 Bostads Ab Espoon Artesaani Mattby , ,00 4,75 Bostads Ab Espoon Sinetti * Träskända , ,00 16,39 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky * Bastvik , ,00 16,46 Bostads Ab Espoon Päivänkehrä Esboviken , ,00 18,88 Bostads Ab Espoon Rosetti * Fågelberga , ,00 10,77 Bostads Ab Espoon Valssikallio * Alberga , ,00 4,02 Bostads Ab Helsingin Felix Vallgård , ,00 13,24 Bostads Ab Helsingin Iita Vallgård , ,00 10,44 Bostads Ab Helsingin Rafael Vallgård , ,00 27,56 Bostads Ab Helsingin Atsimuutti Fiskehamnen , ,00 16,84 Bostads Ab Helsingin Emmy Centrum , ,00 1,65 Bostads Ab Helsingin Vihervarpunen Mosabacka , ,00 18,56 Bostads Ab Helsingin Apteekkari * Vik , ,00 36,59 Bostads Ab Helsingin Jungmanni Drumsö , ,00 11,28 Bostads Ab Kauniaisten Calla Grankulla , ,00 29,93 Bostads Ab Kauniaisten Clematis Grankulla , ,00 24,60 Bostads Ab Kauniaisten Venevalkamantie 3 Grankulla , ,00 24,48 Bostads Ab Kirkkonummen Kaarisilta Kyrkdalen , ,00 13,96 Bostads Ab Kirkkonummen Pronssi Masaby , ,00 37,00 Bostads Ab Kirkkonummen Kaaripiha Kyrkdalen , ,00 22,77 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,00 17,80 Bostads Ab Nurmijärven Ukonkivi Kyrkby , ,00 21,53 Bostads Ab Nurmijärven Kuukivi Kyrkby , ,00 20,46 Bostads Ab Nurmijärven Orikivi * Kyrkby , ,00 34,05 Bostads Ab Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki , ,00 16,29 Bostads Ab Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Bostads Ab Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 40,36 Bostads Ab Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Bostads Ab Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 Bostads Ab Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 28,78 Bostads Ab Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Bostads Ab Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Bostads Ab Vantaan Sarka Pakkala , ,00 35,26 Bostads Ab Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,00 28,10 Bostads Ab Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Bostads Ab Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,00 25,68 Bostads Ab Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,00 36,03 Bostads Ab Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Bostads Ab Vantaan Brankkari Simonkylä , ,00 12,32 Bostads Ab Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Bostads Ab Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 33,64 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmetrar Kvadratmetrar Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Huvudstadsregionen forts. Bostads Ab Vantaan Kilterinmetsä Gillern , ,00 17,43 Bostads Ab Vantaan Huhta * Backas , ,00 30,41 Bostads Ab Nurmijärven Kaiholanpuisto Klövskog , ,00 40,33 Bostads Ab Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Bostads Ab Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Bostads Ab Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Bostads Ab Vihdin Haapala * Härköilä , ,00 25,29 Bostads Ab Järvenpään Saundi Centrum , ,00 7,68 Bostads Ab Tuusulan Pihta * Skavaböle , ,00 31,50 Bostads Ab Porvoon Karmiini * Haiko , ,00 43,65 Tammerfors ,00 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta , ,00 20,92 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Bostads Ab Tampereen Professori Hervanta , ,00 35,49 Bostads Ab Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta , ,00 18,03 Bostads Ab Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Bostads Ab Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Bostads Ab Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Bostads Ab Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Bostads Ab Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Kesäheinä * Niemenranta , ,00 29,60 Bostads Ab Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Bostads Ab Nokian Penttilän Pioni Centrum , ,00 19,07 Fastighets Ab Auttilankadun Parkki Rahola , ,00 Fastighets Ab Ruukin Pysäköinti Niemenranta , ,00 Fastighets Ab Sonata Vuores , ,00 Tavastehus ,00 Bostads Ab Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Bostads Ab Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 41,01 Bostads Ab Hämeenlinnan Tulliaukio Centrum , ,00 20,40 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö *) Keinusaari , ,00 29,58 Lahtis ,00 Bostads Ab Lahden Leinikki Mokulla , ,00 45,75 Bostads Ab Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 35,90 Bostads Ab Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 19,59 Bostads Ab Lahden Hilma Kärpänen , ,00 24,85 Bostads Ab Lahden Pehtoori Keski-Lahti , ,00 4,82 Bostads Ab Lahden Aleksanteri Keski-Lahti , ,00 14,55 Bostads Ab Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Bostads Ab Hollolan Sompapuisto Ärvings , ,00 26,35 Bostads Ab Asikkalan Kansleri Centrum , ,00 9,98 Jyväskylä ,00 Bostads Ab Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 19,47 Bostads Ab Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 6,60 Bostads Ab Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Bostads Ab Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Bostads Ab Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 29,24 Bostads Ab Jyväskylän Tietous Centrum , ,00 20,32 Bostads Ab Jyväskylän Postiwankkuri Lerstrand , ,00 14,99 Bostads Ab Jyväskylän Sirous Centrum , ,00 25,79 av aktier i BAB Placeringsfondernas årsredovisning

7 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel 12 Ålandsbanken Fondbolag Ab Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadratmeter Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Jyväskylä forts. Bostads Ab Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 13,21 Bostads Ab Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,00 10,71 Bostads Ab Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala , ,00 8,77 Bostads Ab Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski , ,00 21,92 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko , ,00 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko , ,00 Kuopio ,00 Bostads Ab Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Bostads Ab Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 41,62 Bostads Ab Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Bostads Ab Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Bostads Ab Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 41,88 Bostads Ab Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 9,63 Bostads Ab Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 10,32 Bostads Ab Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 15,90 Bostads Ab Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 21,59 Bostads Ab Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,00 27,58 Bostads Ab Kuopion Satamanpiha Centrum , ,00 5,43 Fastighets Ab Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki , ,00 Rovaniemi ,00 Bostads Ab Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Bostads Ab Rovaniemen Koivula , ,00 21,70 Bostads Ab Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 44,80 Åbo ,00 Bostads Ab Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Bostads Ab Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 ICKE Färdigställda , ,32 Huvudstadsregionen ,18 Bostads Ab Vantaan Punakoivu Björkby , ,23 35,00 Bostads Ab Vantaan Visakoivu Björkby , ,14 34,00 Bostads Ab Vantaan Popliini Dickursby , ,30 12,00 Bostads Ab Vantaan Paddington Dickursby , ,73 20,00 Bostads Ab Vantaan Huhta * Backas , ,44 20,00 Bostads Ab Vantaan Spinelli Kivistö , ,79 28,00 Bostads Ab Vantaan Bertta Kulta Myrbacka , ,46 34,00 Bostads Ab Vantaan Inkivääri Ånäs , ,61 34,00 Bostads Ab Vantaan Kurrenpiilo Björkhagen , ,22 24,00 Bostads Ab Vantaan Piletti Dickursby , ,26 29,00 Bostads Ab Vantaan Torppari Backas , ,32 23,00 Bostads Ab Vantaan Kardemumma (Jokiniemen Pysäköinti Oy) Ånäs , ,00 7,00 Bostads Ab Vantaan Vuorikilta Gruvsta , ,55 24,00 Bostads Ab Espoon Lieska * Domsby , ,34 49,00 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 4 Mattby , ,48 27,00 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 5 Mattby , ,76 33,00 Bostads Ab Espoon Matinpuronpuisto 6 Mattby , ,26 30,00 Bostads Ab Espoon Sinetti * Träskända , ,45 16,00 Bostads Ab Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,90 16,00 Bostads Ab Espoon Konkari Niittymaa , ,18 15,00 Bostads Ab Espoon Tiilentekijä Köklax , ,92 23,00 Bostads Ab Tapiolan Pyökki Hagalund , ,25 8,00 Bostads Ab Espoon Rosetti * Fågelberga , ,28 11,00 Bostads Ab Espoon Valssikallio * Alberga , ,71 4,00 Bostads Ab Helsingin Bliksti Vallgård , ,36 18,00 Bostads Ab Helsingin Apteekkari * Vik , ,33 37,00 av aktier i BAB Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Placeringar Ort Bostads Ab namn Stadsdel Färdigställt/ beräknas vara färdig Antal bostäder Kvadrat-meter Antal bilplatser Marknadsvärde EUR Övriga värdepapper Huvudstadsregionen forts. Bostads Ab Helsingin Tenderi Vallgård , ,94 11,00 Bostads Ab Helsingin Juusteni Malmgård , ,58 23,00 Bostads Ab Helsingin Limnologi Vik , ,08 19,00 Bostads Ab Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,50 18,00 Bostads Ab Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä , ,46 24,00 Bostads Ab Nurmijärven Orikivi * Kyrkby , ,12 34,00 Bostads Ab Vihdin Haapala * Härköilä , ,40 25,00 Bostads Ab Järvenpään Hehku Pajala , ,74 15,00 Bostads Ab Tuusulan Pihta * Skavaböle , ,07 25,00 Bostads Ab Porvoon Karmiini * Haiko , ,02 25,00 Tammerfors ,46 Bostads Ab Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9,00 Bostads Ab Vuoreksen Asilon Vuores , ,65 29,00 Bostads Ab Vuoreksen Bastion Vuores , ,66 27,00 Bostads Ab Tampereen Niemenrannan Kesäheinä * Niemenranta , ,63 30,00 Bostads Ab Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi , ,40 23,00 Tavastehus ,08 Bostads Ab Hämeenlinnan Asemapäällikkö * Keinusaari , ,08 30,00 Lahtis ,60 Bostads Ab Malskin kruunu Centrum , ,60 19,00 Jyväskylä ,63 Bostads Ab Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,60 11,00 Bostads Ab Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,71 26,00 Bostads Ab Jyväskylän Kullervo Äijälänranta , ,50 36,00 Bostads Ab Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti , ,82 30,00 Kuopio ,37 Bostads Ab Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,24 9,00 Bostads Ab Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki , ,16 9,00 Bostads Ab Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki , ,97 30,00 Värdepapper sammanlagt ,68 0,00 Andel av bolagslån ,23 Kassa och övriga tillgångar, netto ,16 0,00 Fondens värde (NAV) ,61 0,00 *) I dessa bostadsaktiebolag äger fonden både färdigställda bostäder och bostäder som är under färdigställande av aktier i BAB Placeringsfondernas årsredovisning

8 Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond Övriga uppgifter om fonden Fondens värde (NAV), EUR ,61 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 120,72 Andelsvärde på avkastningsandel (C), EUR 122,41 Antalet avkastningsandelar (A), st ,0737 Antalet avkastningsandelar (C), st ,0980 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,00 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner - Förvaltningsarvode, EUR ,90 Prestationsrelaterat förvaltningsarvode, EUR ,75 Total Expense Ratio - TER (A) 3,59 Total Expense Ratio - TER (C) 3,10 Årlig kostnad (A) 4,09 Årlig kostnad (C) 3,25 Andelsvärdeutveckling A-andelar, * 3 mån, p.a 2,46 Från årets början 9,94 6 mån, p.a 5,28 Sedan starten 20,72 Andelsvärdeutveckling C-andelar, * 3 mån, p.a 2,61 Från årets början 10,58 6 mån, p.a 5,58 Sedan starten 22,41 *) Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar Nettointäkter från värdepapper , ,83 Ränteintäkter 3 754, ,93 Hyror ** , ,16 Övriga intäkter , ,51 Summa intäkter , ,43 Kostnader Arvodeskostnader Förvaltningsprovision till Fondbolaget , ,14 Prestationsrelaterad förvaltningsprovision , ,45 Övriga kostnader , ,50 Summa kostnader , ,09 Räkenskapsperiodens vinst , ,34 Noter till resultaträkningen Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster ,59 0,00 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,00 Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,83 Sammanlagt , ,83 Noter till balansräkningen Övriga fordringar Matinpuronpuisto , ,78 Teckningsfordringar , ,20 Förskott vederlag , ,00 Fordran överlåtelseskatt ,59 0,00 Fordran inlösenprovision 6 689, ,21 Övriga fordringar , ,52 Sammanlagt , ,71 Övriga skulder Inlösenskuld , ,51 Provisionsskulder , ,27 Skatteskuld , ,00 Övriga skulder , ,81 Sammanlagt , ,59 Fondens värde ,96 0,00 Teckning av fondandelar , ,85 Inlösen av fondandelar , ,23 Andel av bolagslån , ,00 Amortering , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,34 Fondens värde (GAV) , ,96 Anskaffningar och överlåtelser av fastigheter Anskaffningsvärden fastigheter , ,05 Överlåtelser av fastigheter , ,00 Sammanlagt , ,05 **) Efter att vederlag har betalats. Balansräkning Aktiva Bostäder och tomter , ,94 Andel av bolagslån , ,00 Överlåtelseskatter , ,82 Placeringsfonder , ,83 Övriga fordringar , ,71 Resultatregleringar 3 973, ,26 Kassa och bank , ,99 Aktiva sammanlagt , ,55 Passiva Fondens värde (GAV) , ,96 Övriga skulder , ,59 Passiva sammanlagt , ,55 14 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond Vem av oss skulle för ett år sedan ha kunnat förutse att den bästa avkastningen för 2014 gick att hämta i europeiska statsobligationer. Genast i början av året lösgjorde sig både Irland och Spanien från sina stödpaket, efterföljda av Portugal i maj. Obligationsräntorna, med de sydeuropeiska i spetsen, sjönk i praktiken under hela året för att stänga på alla tiders lägsta nivåer vid årsskiftet. Även euribor räntorna sjönk under året. Till exempel var 3 månaders euribor ca 0,30 i början av året jämfört med under 0,08 i december. Samtidigt krympte även riskmarginalerna för företagsobligationer med bättre kreditkvalitet, vilket tillsammans med den låga räntenivån drivit den förväntade avkastningen på räntemarknaden till mycket blygsamma nivåer. Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer (rörliga) 58,17 Företagscertifikat 16,16 Företagsobligationer 19,45 Kassa 6,22 Exponering per sektor Finans och fastighet 52,29 Industrivaror och tjänster 30,86 Sällanköpsvaror och tjänster 4,90 Infrastruktur 1,92 Teleoperatörer 1,91 Energi 1,90 Kassa 6,22 Den största turbulensen under året berörde företagsobligationer med lägre kreditbetyg (High Yield), där geopolitisk oro och kraftigt sjunkande oljepris medförde en hel del volatilitet under andra hälften av året. Den gryende tillväxten i Europa under början av året fick ge vika för mera negativa siffror då sanktionerna från Ryssland eskalerade och inflationen förblev närmast obetydlig. Euro-områdets inflation sjönk snabbt till ungefär 0,5, för att ytterligare sjunka till -0,2 i december. ECB:s beslut om att sänka styrräntan till 0,05 och bankernas depositionsränta till negativt hjälpte inte till att igen få igång tillväxten. Marknaden blev i stället och vänta på att ryktena om mera omfattande stödköp från ECB skulle materialiseras. Fondens avkastning för år 2014 var 1,06, vilket vi är nöjda med då man beaktar det rådande ränteläget och fondens riskprofil. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter Fondtyp Kort räntefond Jämförelseindex Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,45 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning 50 EUR Bankförbindelse ÅAB - FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab FI (B) / FI (A) / ISIN-koder FI (SEK) ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) / OMX-koder ALBCMSS (SEK) ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) / Bloomberg-koder ALACAMS FH (SEK) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Pontus Soramäki 10 största innehaven Finlands Hypoteksförening FRN 3,38 Assa Abloy FRN ,34 RBS FRN ,33 Danske Bank 4,1 3,26 UPM-Kymmene FRN 3,13 Leaseplan Corp FRN ,10 ABN Amro Bank FRN 2,87 Caterpillar Intl FRN ,87 Paccar Financial FRN ,87 Mercedes-Benz Fin FRN ,86 De 10 största placeringarna utgör 31,01 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * Fond Index 1 mån 0,04 0,01 Från årets början 1,06 0,21 12 mån 1,06 0,21 3 år p.a. 2,11 0,33 5 år p.a. 2,21 0,60 10 år p.a. 2,60 1,89 Sedan starten 29,20 20,63 Andelsvärdets utveckling per år, * Fond ,54 1,75 1,06 Index ,63 0,14 0,21 Differens ,91 1,61 0,85 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. 8,0 Nyckeltal Fond Index Volatilitet Sharpe 3,69 Tracking error 0.21 Omsättningshastighet 0,75 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0.49 Duration 1,04 år Ränterisk 0.24 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,52 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,48 Fond, årlig avkastning Index, årlig avkastning 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

10 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Placeringar Värdepapper Ränte Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats företagsobligationer (rörliga) ,80 64,12 Finlands Hypoteksförening FRN ,00 100, ,75 3,38 Assa Abloy FRN ,00 100, ,25 3,34 RBS FRN ,00 99, ,03 3,33 UPM-Kymmene FRN ,00 100, ,21 3,13 Leaseplan Corp FRN ,00 99, ,19 3,10 ABN Amro Bank FRN ,00 100, ,00 2,87 Caterpillar Intl FRN ,00 100, ,17 2,87 Paccar Financial FRN ,00 100, ,00 2,87 Mercedes-Benz Fin FRN ,00 100, ,00 2,86 Volvo Treasury FRN ,00 100, ,67 2,86 Santander Intl Debt FRN ,00 100, ,58 2,86 HSBC Bank FRN ,00 99, ,67 2,84 Ald Frn ,00 100, ,27 2,58 Tapiola Bank Debenturlån ,00 99, ,06 2,40 Barclays FRN ,00 100, ,08 2,39 HBOS FRN ,00 99, ,00 2,17 Säästöpankki Optia FRN ,00 100, ,67 1,92 Snam FRN ,00 100, ,17 1,92 BPCE FRN ,00 100, ,00 1,92 Pohjola FRN ,00 100, ,00 1,91 Nooa Bank FRN ,00 100, ,67 1,91 Telefonica Emisiones FRN ,00 100, ,00 1,91 Pohjola Bank FRN ,00 98, ,80 1,69 Uponor FRN ,00 100, ,40 1,54 Finlands Hypoteksförening FRN ,00 100, ,75 1,44 ING Groep NV FRN ,00 100, ,83 1,18 POP Bank Group FRN ,00 100, ,58 0,96 företagscertifikat ,67 16,16 Lemminkäinen FC ,00 99, ,31 2,86 Gasum FC ,00 99, ,66 2,85 Finnlines FC ,00 99, ,26 2,84 Cramo FC ,00 99, ,22 1,90 YIT FC ,00 99, ,79 1,90 Outokumpu FC ,00 99, ,10 1,90 Neot FC ,00 99, ,33 1,90 företagsobligationer ,39 13,49 Danske Bank 4, ,00 100, ,28 3,26 SHB 4, ,00 102, ,95 2,44 Fiat Chrysler Finance 6, ,00 100, ,93 2,03 Allianz 4, ,00 101, ,60 1,98 Swiss Life 5, ,00 102, ,89 1,96 Ålandsbanken 1, ,00 100, ,74 1,82 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,86 93,77 Kassa och övriga tillgångar, netto ,91 6,23 Fondens värde ,78 100,00 Övriga uppgifter om fonden Fondens värde, EUR , , ,42 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 25,84 25,57 25,13 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 20,62 20,43 20,49 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,9008 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,1325 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,27 Förvaringsarvode, EUR , , ,40 18 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

11 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar Nettointäkter från värdepapper , ,11 Ränteintäkter , ,27 Övriga intäkter 181,39 219,96 Summa intäkter , ,34 Kostnader Arvodeskostnader Till Fondbolaget , ,65 Till Förvaringsinstitutet , ,52 Summa kostnader , ,17 Räkenskapsperiodens vinst , ,17 Balansräkning Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,66 Övriga fordringar , ,00 Resultatregleringar , ,79 Kassa och bank , ,60 Aktiva sammanlagt , ,05 Passiva Fondens värde , ,38 Leverantörsskulder 0, ,96 Övriga skulder , ,71 Passiva sammanlagt , ,05 Noter till resultaträkningen Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,84 Överlåtelseförluster , ,52 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,79 Sammanlagt , ,11 Utdelad avkastning 2 250,86 0,00 Transaktionskostnader (courtage) 0,00 0,00 Noter till balansräkningen Fondens värde , ,42 Teckning av fondandelar , ,61 Inlösen av fondandelar , ,81 Utdelning , ,01 Räkenskapsperiodens resultat , ,17 Fondens värde , ,38 Beräkning av den utdelningsbara avkastningen ,78 * 1,48 = ,91 (Fondens värde * A-andelar av fondens värde) Portföljförvaltare: Jarkko Toivonen Medellång räntefond Vem av oss skulle för ett år sedan ha kunnat förutse att den bästa avkastningen för 2014 gick att hämta i europeiska statsobligationer. Genast i början av året lösgjorde sig både Irland och Spanien från sina stödpaket, efterföljda av Portugal i maj. Obligationsräntorna, med de sydeuropeiska i spetsen, sjönk i praktiken under hela året för att stänga på alla tiders lägsta nivåer vid årsskiftet. Samtidigt krympte även riskmarginalerna för företagsobligationer med bättre kreditkvalitet, vilket tillsammans med den låga räntenivån drivit den förväntade avkastningen på räntemarknaden till mycket blygsamma nivåer. Den största turbulensen under året berörde företagsobligationer med lägre kreditbetyg (High Yield), där geo-politisk oro och kraftigt sjunkande oljepris medförde en hel del volatilitet under andra hälften av året. Den gryende tillväxten i Europa under början av året fick ge vika för mera negativa siffror då sanktionerna från Ryssland eskalerade och inflationen förblev närmast obetydlig. Euro-områdets inflation sjönk snabbt till ungefär 0,5, för att ytterligare sjunka till -0,2 i december. ECB:s beslut om att sänka styrräntan till 0,05 och bankernas depositionsränta till negativt hjälpte inte till att igen få igång tillväxten. Marknaden blev i stället och vänta på att ryktena om mera omfattande stödköp från ECB skulle materialiseras. Vi är nöjda med fondens 3,6 avkastning för Fonden har under året använt sig av derivatinstrument för att skydda sig mot stigande räntor. Proportionen av skydd har stegvis minskats under året. Fonden erhöll i juni den prestigefyllda utmärkelsen Lipper Fund Awards 2014; nordens bästa räntefond i sin kategori under tidsperioderna 3, 5 och 10 år. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter Fondtyp Medellång räntefond Jämförelseindex JP Morgan EUR Bond Index 1 3 Y Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,69 /år Teckningsprovision 0,50, min. 1 EUR* Inlösenprovision 0,50, min. 1 EUR* Minimiteckning 50 EUR Bankförbindelse ÅAB - FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab FI (B) / FI (A) / ISIN-koder FI (SEK) OMX-koder ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) / ALBEBSS (SEK) ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) / Bloomberg-koder ALAEUBS FH (SEK) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Fond Index Volatilitet 0,78 0,53 Sharpe 4,25 2,95 Tracking error 0,67 Omsättningshastighet 0,33 ggr/år Total Expense Ratio (TER) 0.65 Duration 3,38 år Ränterisk 2,58 B-tillväxtandelar, av fondens värde 97,31 A-avkastningsandelar, av fondens värde 2,69 20 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

12 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Exponering per sektor Finans och fastighet 49,59 Industrivaror och tjänster 18,48 Basindustri 8,40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,35 Teleoperatörer 3,81 Dagligvaror 2,68 Infrastruktur 2,08 Energi 2,07 Hälsovård 1,70 Kommunobligationer 1,28 Statsobligationer 1,02 Övrigt 2,00 Kassa 1,54 10 största innehaven Sanoma ,20 Pohjola Bank 2,625 2,19 ST1 4, ,07 Credit Suisse Guernsey 0,75 2,06 HSBC Bank FRN /15 2,03 Neste Oil 6, ,00 Stockmann 3, ,88 SSAB 3, ,78 SHB 2, /19 1,75 Finlands Hypoteksförening FRN ,69 De 10 största placeringarna utgör 19,65 av fonden. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Andelsvärdeutveckling B-andelar, * 22 Ålandsbanken Fondbolag Ab Fond Index 1 mån 0,10 0,11 Från årets början 3,58 1,86 12 mån 3,58 1,86 3 år, p.a. 5,52 2,69 5 år, p.a. 4,12 1,84 10 år, p.a. 3,89 2,79 Sedan starten 87,35 71,43 Andelsvärdets utveckling per år, * Fond ,77 3,33 3,58 Index ,35 1,89 1,86 Differens ,42 1,44 1,72 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning Fond, årlig avkastning Index, årlig avkastning Fördelning enligt värdepappersslag Företagsobligationer 77,46 Företagsobligationer (rörliga) 17,27 Företagscertifikat 1,22 Kommunobligationer 1,28 Statsobligationer 1,22 Kassa 1,55 Placeringar Värdepapper Ränte Förfallodag Nominellt värde, EUR Marknadspris Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats företagsobligationer ,39 70,32 Sanoma 5, ,00 103, ,76 2,20 Pohjola Bank 2, ,00 105, ,84 2,19 ST1 4, ,00 98, ,74 2,07 Credit Suisse Guernsey 0, ,00 100, ,01 2,06 Neste Oil 4, ,00 105, ,00 2,00 Stockmann 3, ,00 96, ,59 1,88 SSAB 3, ,00 99, ,27 1,78 SHB 2, ,00 104, ,39 1,75 Stena 6, ,00 103, ,50 1,66 ING Bank 3, ,00 105, ,00 1,52 Swedbank 3, ,00 104, ,44 1,50 Sponda 3, ,00 103, ,65 1,49 Sampo 1, ,00 102, ,28 1,47 Cargotec 3, ,00 100, ,18 1,39 ABN AMRO 4, ,00 101, ,26 1,39 Storebrand Livsf. 6, ,00 117, ,13 1,34 Cramo 4, ,00 105, ,55 1,33 Elenia Finance OYJ 2, ,00 108, ,52 1,33 Danske Bank 3, ,00 107, ,18 1,33 Tornator 3, ,00 104, ,00 1,28 Rettig Group 5, ,00 106, ,08 1,27 Allianz 4, ,00 101, ,90 1,27 Nokian Renkaat 3, ,00 102, ,64 1,27 Outotec 3, ,00 102, ,26 1,27 Huhtamäki 3, ,00 106, ,65 1,27 DNA 2, ,00 102, ,30 1,25 General Motors Fin 1, ,00 101, ,19 1,25 Bank Of Ireland 4, ,00 98, ,32 1,24 Dna Ltd 2, ,00 100, ,45 1,23 Ålandsbanken 0, ,00 99, ,02 1,23 Metsäliitto 5, ,00 106, ,22 1,22 HK Scan Oyj 3, ,00 99, ,55 1,06 YIT 5, ,00 101, ,71 1,05 Kemira 2, ,00 101, ,80 1,05 SHB 4, ,00 102, ,95 1,04 Finnair 5, ,00 103, ,49 1,03 Danfoss 1, ,00 100, ,56 1,03 ISS Global 1, ,00 100, ,95 1,02 VVO-yhtymä 3, ,00 103, ,44 0,99 Outokumpu 5, ,00 104, ,75 0,94 Bureau Veritas 3, ,00 108, ,84 0,91 Nordea Bank Ab 2, ,00 107, ,62 0,90 Orion 2, ,00 104, ,24 0,86 Outokumpu 6, ,00 103, ,92 0,86 Sponda Oyj 4, ,00 105, ,86 0,85 Aktia Bank 1, ,00 102, ,21 0,84 KBC 1, ,00 102, ,36 0,84 Santander Intl Debt 1, ,00 101, ,99 0,84 Mölnlycke 1, ,00 102, ,50 0,84 Itella 4, ,00 107, ,01 0,84 Garantia 2, ,00 101, ,50 0,83 Swedish Covered Bond 0, ,00 100, ,66 0,82 Placeringsfondernas årsredovisning

13 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats företagsobligationer Glaxosmithkline 0, ,00 100, ,44 0,82 SRV Yhtiöt 5, ,00 98, ,79 0,80 Net4Gas 2, ,00 103, ,93 0,75 Achmea Bank NV 2, ,00 109, ,73 0,69 Stadshypotek 1, ,00 103, ,51 0,65 IF Skadeförsäkring 4, ,00 101, ,07 0,42 Elcoteq Hybridlån , ,00 0,00 1,69 0,00 företagsobligationer (rörliga) ,26 22,80 HSBC Bank FRN , ,78 2,03 Finlands Hypoteksförening FRN , ,72 1,69 Telefonica Europe VAR , ,10 1,33 Localtapiola mutual life VAR , ,35 1,29 Seb Var , ,28 1,28 Deutsche Bahn Finance BV FRN , ,50 1,23 Alfa Laval FRN , ,25 1,23 POP Bank Group FRN , ,75 1,23 Abbey Natl Treasury Abbey FRN , ,01 1,23 Nooa Bank FRN , ,00 1,23 Rabobank FRN , ,25 1,22 Banque Fed Cred Mutuel FRN , ,38 1,03 Tapiola Bank Debenturlån 1/ , ,06 1,03 Nordea Bank FRN , ,99 0,86 Finlands Hypoteksförening FRN , ,11 0,83 Pohjola Frn , ,00 0,82 Ald Frn , ,83 0,82 Lloyds FRN , ,00 0,81 Pohjola Bank FRN , ,50 0,60 Leaseplan Corp FRN , ,69 0,51 UPM-Kymmene FRN , ,71 0,49 Statsobligationer ,82 2,63 Bayerische Landesbank Var , ,38 1,61 Irish Government 3, ,00 121, ,44 1,02 kommunobligationer ,14 1,28 Kommunfinans 4, ,00 104, ,14 1,28 företagscertifikat ,66 1,22 Finnlines ,00 99, ,89 0,82 Lemminkäinen ,00 99, ,77 0,41 aktier ,17 0,23 Componenta ,00 0, ,17 0,23 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,44 98,49 Övriga uppgifter om fonden Fondens värde, EUR , , ,36 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 31,51 30,42 29,44 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,44 19,34 19,49 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,6911 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,3139 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner Förvaltningsarvode, EUR , , ,17 Förvaringsarvode, EUR , , ,60 Derivatkontrakt ränteterminer ,00-0,03 EURO-BUND (10 Year) mar15 Future* ,00-0,03 *i skyddande syfte Kassa och övriga tillgångar, netto ,60 1,54 Fondens värde ,04 100,00 24 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

14 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro High Yield Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar Nettointäkter från värdepapper , ,19 Nettointäkter från derivatinstrument , ,00 Ränteintäkter , ,06 Övriga intäkter ,62 0,00 Summa intäkter , ,25 Kostnader Arvodeskostnader Till Fondbolaget , ,34 Till Förvaringsinstitutet , ,56 Övriga kostnader , ,00 Summa kostnader , ,90 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,35 Balansräkning Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,80 Derivatinstrumentens värdestegring 0, ,00 Övriga fordringar , ,62 Resultatregleringar , ,72 Kassa och bank , ,18 Aktiva sammanlagt , ,32 Passiva Fondens värde , ,95 Övriga skulder , ,37 Passiva sammanlagt , ,32 Noter till resultaträkningen Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,20 Överlåtelseförluster , ,91 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,10 Sammanlagt , ,19 Derivatinstrument Ränterelaterade poster Vinster 0, ,00 Förluster , ,00 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,00 Sammanlagt , ,00 Utdelad avkastning ,66 0,00 Transaktionskostnader (courtage) 0,00 0,00 Noter till balansräkningen Fondens värde , ,36 Teckning av fondandelar , ,45 Inlösen av fondandelar , ,07 Utdelning av avkastning , ,14 Räkenskapsperiodens resultat , ,35 Fondens värde , ,95 Beräkning av den utdelningsbara avkastningen ,04 * 2,69 = ,62 (Fondens värde * A-andelar av fondens värde) Europeisk high yield-räntefond Årets första hälft var utmärkt för fonden och High Yield marknaden. Nyemissionsmarknaden var mycket aktiv och nytt rekord slogs vad beträffar antalet emissioner. ECB sänkte styrräntan under sitt möte i juni till 0,15 och senare under året med ytterligare 10bp. Mot slutet av året ökade spekulationen om mera omfattande stödköp från ECB:s sida, vilket drev obligationsräntorna till nya rekordlåga nivåer. HY-marknaden avkastade bra ända till mitten av juli då marknaden fick en påminnelse om att även risker kan realiseras då Banco Espirito Santo råkade ut för problem. Lite senare under hösten fick även en annan high yield emittent (Phone4U) problem, vilket ledde till ytterligare riskaversitet bland placerarna. Som en följd ökade volatiliteten på marknaden och då speciellt för lån med lägre kreditkvalitet. Riskaversititeten fortsatte året ut och således raderades en stor del av HY-marknadens goda avkastning från början av året. Under året utvecklades fonden i stora drag i enlighet med marknaden. Första hälften av året var avkastningsmässigt bra, medan flykten från de sämre klassade bolagen under det andra halvåret drog fondens avkastning till svagt negativt territorium. Fonden har under året använt sig av derivatinstrument för att skydda sig mot stigande räntor. Fondens placeringar har i medeltal haft ett lägre kreditbetyg (B) jämfört med indexet (BB). Sektormässigt var dagligvaror en av de sämsta sektorerna inom HY. Fondens vikt i sektorn var ca 6 i slutet av året. Fondens förväntade avkastning låg på ca 9 (före kostnader) och durationen var 3,38 år. Vi anser att high yield fortsättningsvis är ett intressant tillgångsslag med bra avkastningspotential, men placerarna bör också vara villiga att acceptera en fortsatt ökad volatilitet. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter Fondtyp Europeisk high yield-räntefond Jämförelseindex Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,00 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR* Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR* Minimiteckning 50 EUR Bankförbindelse ÅAB - FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab FI (B) / FI (A) / ISIN-koder FI (SEK) OMX-koder ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) / ALBEHSS (SEK) ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) / Bloomberg-koder ALAEHYS FH (SEK) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Nyckeltal Fond Index Volatilitet 2,56 1,92 Sharpe -0,38 2,63 Tracking error 1,70 Omsättningshastighet 0,29 ggr/år Total Expense Ratio (TER) Duration 3,38 år Ränterisk 2,68 B-tillväxtandelar, av fondens värde 98,98 Portföljförvaltare: Jyri Suonpää 26 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

15 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Fondens innehav enligt kreditvärdighet AAA 0,00 AA 0,00 A 0,00 BBB 0,00 BB 17,46 B 42,35 CCC och lägre 10,17 NR (not rated) 26,55 Kassa 3,48 A-avkastningsandelar, av fondens värde 1,02 Exponering per sektor Industrivaror och tjänster 30,49 Finans och fastighet 11,61 Teleoperatörer 11,61 Dagligvaror 10,71 Sällanköpsvaror och tjänster 10,11 Energi 8,77 Basindustri 4,59 Informationsteknik 2,89 Hälsovård 2,82 Infrastruktur 2,67 Kassa 3,73 10 största innehaven Corral Petroleum Var ,89 Eircom Finance 9,25 3,37 Euro Directories FRN 3,35 EC Finance 5, /17 3,25 Loxam Sas /17 3,09 Mobile Challenger 8,75 2,95 Rickmers Holding 8,875 2,92 Siemens Enterpr. Comm. 2,89 Unilabs Subholdings 8,5 2,82 Telefonica Europe VAR /24 2,77 De 10 största placeringarna utgör 33,30 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * Fond Index 1 mån -1,141-0,45 Från årets början -0,71 5,35 12 mån -0,71 5,35 3 år, p.a. 11,33 13,89 5 år, p.a. 6,39 10,56 sedan starten 81,45 108,07 Andelsvärdets utveckling per år, * Fond ,72 8,81-0,71 Index ,91 10,04 5,35 Differens ,81-1,23-4,64 100,0 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Placeringar Värdepapper Ränte Förfallodag Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats Antal/ Nominellt, EUR Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde företagsobligationer ,74 68,41 Eircom Finance 9, ,00 108, ,58 3,38 EC Finance 5, ,00 103, ,93 3,26 Loxam Sas 7, ,00 90, ,00 3,09 Mobile Challenger 8, ,00 101, ,69 2,95 Rickmers Holding 8, ,00 73, ,80 2,92 Siemens Enterpr. Comm. 10, ,00 92, ,53 2,90 Unilabs Subholdings 8, ,00 101, ,66 2,83 Grp Isolux Corsan Fin 6, ,00 86, ,20 2,72 Lindorff 7, ,00 103, ,09 2,63 Hapag-Lloyd 7, ,00 102, ,36 2,56 Ovako 6, ,00 96, ,04 2,40 Univeg Holding 7, ,00 94, ,98 2,36 Ence Energi Celulosa 7, ,00 104, ,02 2,32 Sm Mth Auto Grp 4, ,00 98, ,60 2,16 Albea Beauty Holdings 8, ,00 106, ,42 2,01 Thomas Cook 7, ,00 105, ,90 1,95 Investec UK 7, ,00 100, ,26 1,89 Bank Of Ireland 4, ,00 98, ,66 1,88 Sanoma 7, ,00 102, ,67 1,78 Hypo Alpe-Adria-Bank 4, ,00 70, ,50 1,75 Findus 9, ,00 105, ,42 1,70 Etrion Corp 8, ,00 90, ,51 1,70 Salini Costruttori 6, ,00 106, ,34 1,35 CMA CGM 8, ,00 104, ,40 1,31 Phoneix Pib Dutch Finance 3, ,00 103, ,55 1,30 Grupo Antolin Dutch 4, ,00 103, ,16 1,30 ABN AMRO 4, ,00 101, ,17 1,30 Outokumpu 6, ,00 103, ,96 1,30 Altice 7, ,00 101, ,83 1,29 CEMEX SAB 4, ,00 98, ,29 1,23 Wind Acquisition 7, ,00 98, ,96 1,23 LM Group Holding 8, ,00 94, ,53 1,19 Edcon Holdings 13, ,00 37, ,06 1,05 Kerling Plc 10, ,00 101, ,77 0,98 Takko Luxembourg 9, ,00 35, ,62 0,47 Talvivaara 0, ,00 0, ,00 0,00 Elcoteq Hybridlån , ,00 0,00 2,28 0,00 företagsobligationer (rörliga) ,71 27,39 Corral Petroleum Var ,00 88, ,55 5,90 Euro Directories FRN ,00 90, ,67 3,35 Telefonica Europe VAR ,00 107, ,85 2,78 Finnair FRN ,00 104, ,46 2,73 Bravida Holding FRN ,00 100, ,13 2,68 Volvo Treasury VAR ,00 100, ,15 2,48 Lemminkäinen VAR ,00 96, ,15 2,44 Hoist Kredit AB ,00 97, ,00 2,18 Odeon & UCI FRN ,00 86, ,17 1,62 Troax FRN ,00 99, ,58 1,23 aktier ,71 0,61 Componenta , ,71 0,61 28 Ålandsbanken Fondbolag Ab Fond, årlig avkastning Index, årlig avkastning -20,0-40,0 Placeringsfondernas årsredovisning

16 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,16 96,40 Kassa och övriga tillgångar, netto ,72 3,60 Fondens värde ,88 100,00 Övriga uppgifter om fonden Fondens värde, EUR , , ,21 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 36,29 36,55 33,59 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 22,53 23,61 24,01 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,6251 Antalet avkastningsandelar (A), st , , ,5750 Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0 0 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner - - Förvaltningsarvode, EUR , , ,65 Förvaringsarvode, EUR , , ,19 Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar Nettointäkter från värdepapper , ,88 Ränteintäkter , ,88 Övriga intäkter , ,12 Summa intäkter , ,88 Kostnader Arvodeskostnader Till Fondbolaget , ,32 Till Förvaringsinstitutet , ,01 Övriga kostnader 0,00-47,70 Summa kostnader , ,03 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,85 Balansräkning Aktiva Värdepapper till marknadsvärde , ,28 Övriga fordringar , ,00 Resultatregleringar , ,44 Kassa och bank , ,75 Aktiva sammanlagt , ,47 Passiva Fondens värde , ,15 Skulder till leverantörer 0,00 0,00 Övriga skulder , ,32 Passiva sammanlagt , ,47 Noter till resultaträkningen Nettointäkter från värdepapper och derivatinstrument Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster , ,54 Överlåtelseförluster , ,93 Icke-realiserade värdeförändringar, netto , ,73 Sammanlagt , ,88 Utdelad avkastning ,02 0,00 Transaktionskostnader (courtage) 0,00 0,00 Noter till balansräkningen Fondens värde , ,21 Teckning av fondandelar , ,67 Inlösen av fondandelar , ,60 Utdelning av avkastning , ,98 Räkenskapsperiodens resultat , ,85 Fondens värde , ,15 Beräkning av den utdelningsbara avkastningen ,88 * 1,02 = ,93 (Fondens värde * A-andelar av fondens värde) 30 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

17 Ålandsbanken LCR Ränta Ålandsbanken LCR Ränta Lång räntefond som investerar enligt Basel III regelverkets likviditetskrav (LCR) Då fonden startade i slutet av april kändes det som att statsobligationsräntorna inte mera hade mycket utrymme för att sjunka. I början av året lösgjorde sig både Irland och Spanien från sina stödpaket, efterföljda av Portugal i maj. Obligationsräntorna, med de sydeuropeiska i spetsen, sjönk i praktiken under hela året för att stänga på alla tiders lägsta nivåer vid årsskiftet. Samtidigt krympte även riskmarginalerna för företagsobligationer med bättre kreditkvalitet, vilket tillsammans med den låga räntenivån drivit den förväntade avkastningen på räntemarknaden till mycket blygsamma nivåer. Den gryende tillväxten i Europa under början av året fick ge vika för mera negativa siffror då sanktionerna från Ryssland eskalerade och inflationen förblev närmast obetydlig. Euroområdets inflation sjönk snabbt till ungefär 0,5, för att ytterligare sjunka till -0,2 i december. ECB:s beslut om att sänka styrräntan till 0,05 och bankernas depositionsränta till negativt hjälpte inte till att igen få igång tillväxten. Marknaden blev i stället och vänta på att ryktena om mera omfattande stödköp från ECB skulle materialiseras. Turbulensen som berörde High Yield obligationer under hösten hade föga inverkan på obligationer med högre kreditkvalitet. Till slut visade det sig att euro-områdets statsobligationer var det bäst avkastande tillgångsslaget under året. Fonden fick sina första fondteckningar den och fondens storlek var ca 40 meur i slutet av året. Fondens avkastning för åtta månader blev 3,66, vilket enligt oss är bra med tanke på att fonden hela tiden var tvungen att placera till allt lägre avkastningsnivåer i takt med att nytt kapital strömmade in i fonden. Under året har fonden skyddat sig med derivatinstrument mot stigande räntor. Uppgifter om fonden per Allmänna uppgifter Fondtyp Lång räntefond Jämförelseindex JPM EMU 1-10 years AAA-A in EUR Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 0,40 /år Teckningsprovision 0,00 Inlösenprovision 0,00 Minimiteckning EUR Bankförbindelse ÅAB - FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koder FI (B) OMX-koder ALBLCRF (B) Bloomberg-koder ALANLCR FH (B) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Portföljförvaltare: Jarkko Toivonen Maturitetsfördelning, Upp till 1 år 0, år 2, år 52, år 38, år 6,43 Över 10 år 0,00 Exponering per sektor Statsobligation 32,32 Finans och fastighet 26,97 Teleoperatörer 9,99 Supranational 7,33 Infrastruktur 5,00 Industrivaror och tjänster 4,97 Basindustri 2,88 Dagligvaror 2,48 Kassa och övrigt 8,06 10 största innehaven Irish Govt 3, ,17 Finnish Government 1, ,15 Kingdom of Spain 1, ,10 European Investment Bank FRN ,00 EFSF 1, ,76 French Republic ,38 KFW 0, ,25 Nordea Bank 1, ,88 Republic of Austria 1, ,87 Kingdom of Sweden 0, ,81 De 10 största placeringarna utgör 46,37 av fonden. Placeringarnas godkända andel enligt LCR krav, Krav LCR -nivå Andel Koefficient Godkänd andel Nivå 1 62, ,50 Nivå 1 B 21, ,27 Nivå 2 A 3, ,55 Nivå 2 B 12, ,20 Oklassificerade 0,26 0 0,00 Tillgångarnas totala LCR giltighet ,52 Andelsvärdeutveckling B-andelar, * Fond Index 1 mån 0,26 0,50 Från årets början 12 mån 3 år p.a. Sedan starten 3,66 4,29 Nyckeltal Fond Index Volatilitet 0,00 0,00 Sharpe 0,00 0,00 Tracking error 0,00 Omsättningshastighet 0,46 ggr/år - Total Expense Ratio (TER) 0,27 - Duration 4,77 Ränterisk 4,00 - B-tillväxtandelar, av fondens värde 100,00-32 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

18 Ålandsbanken LCR Ränta Ålandsbanken LCR Ränta Placeringar Värdepapper Ränte Förfallodag Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats Antal/ Nominellt, EUR Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde företagsobligationer ,32 72,25 Finnish Government 1, , ,95 5,15 EFSF 1, , ,21 4,76 French Republic 1, , ,67 4,38 KFW 0, , ,84 4,25 Nordea Bank 1, , ,60 3,88 Republic Of Austria 1, , ,66 3,87 Kingdom Of Sweden 0, , ,55 3,81 Sampo 1, , ,35 3,29 German Postal Pensions 3, , ,31 3,03 Institut Credito Ofi 4, , ,01 3,02 Obrigacoes Do Tesouro 4, , ,29 2,88 Telefonica 2, , ,05 2,72 OP 1, , ,72 2,65 SEB 1, , ,39 2,65 Stadshypotek AB 1, , ,31 2,65 Unicredit Bk Austria 1, , ,89 2,63 Netherlands Government 1, , ,09 2,62 Bundesobligation 1 1, , ,25 2,60 Eur Stability Mechanism 1, , ,56 2,58 Swedish Covered Bond 0, , ,33 2,49 Glaxosmithkline 0, , ,73 2,48 DNB Boligkreditt 0, , ,90 2,47 Citycon 3, , ,66 1,40 företagsobligationer (rörliga) ,64 16,17 Volkswagen INTL FRN , ,72 2,50 NRW Bank FRN , ,17 2,47 DNB Boligkreditt AS FRN , ,50 2,48 Belgium Kingdom FRN , ,92 3,72 European Investment Bank FRN , ,33 5,00 statsobligationer ,73 11,26 Irish Govt 3, , ,44 6,17 Kingdom Of Spain 1, , ,29 5,10 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,69 99,68 Kassa och övriga tillgångar, netto ,19 0,32 Fondens värde ,88 100,00 Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar Nettointäkter från värdepapper ,82 0,00 Ränteintäkter ,51 0,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 Summa intäkter ,33 0,00 Kostnader Arvodeskostnader Till Fondbolaget ,11 0,00 Till Förvaringsinstitutet ,21 0,00 Övriga kostnader -296,13 0,00 Summa kostnader ,45 0,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust ,88 0,00 Balansräkning Aktiva Värdepapper till marknadsvärde ,82 0,00 Övriga fordringar 3 103,87 0,00 Resultatregleringar ,87 0,00 Kassa och bank ,89 0,00 Aktiva sammanlagt ,45 0,00 Passiva Fondens värde ,88 0,00 Skulder till leverantörer 0,00 0,00 Övriga skulder ,57 0,00 Passiva sammanlagt ,45 0,00 Noter till resultaträkningen Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster ,00 0,00 Överlåtelseförluster ,00 0,00 Icke-realiserade värdeförändringar, netto ,82 0,00 Förluster derivat ,00 Sammanlagt ,82 0,00 Noter till balansräkningen Fondens värde 1.1 0,00 0,00 Teckning av fondandelar ,00 0,00 Inlösen av fondandelar ,00 0,00 Utdelning av avkastning 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat ,88 0,00 Fondens värde ,88 0,00 Övriga uppgifter om fonden Fondens värde, EUR ,88 Andelsvärde 103,66 Antalet andelar ,2722 Antal andelsägare, st 62 Kostnader för fondens värdepappershandel Till Fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner - Förvaltningsarvode, EUR ,11 Förvaringsarvode, EUR 3 332,21 34 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

19 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Portföljförvaltare: Anna-Stina Wiklund Försiktig kapitalförvaltningsfond 2014 var ett gynnsamt år för aktieplaceraren fastän marknadsstämningen tidvis varit nervös och börsen sågat av och an. I USA ökade den ekonomiska aktiviteten samtidigt som arbetslösheten sjunkit och detta kombinerat med bättre bolagsrapporter har gett stöd åt börsuppgången och en starkare valuta. Europa har legat under press då dragloket Tyskland tappat något i fart. Börsuppgången i USA fortsatte hela året, medan Europa och tillväxtmarknaderna utvecklades något svagare under senare hälften av året. Oljepriset försvagades med 63 då utbudet var klart större än efterfrågan. Geopolitisk oro har bidragit till ökade kursrörelser men marknaden verkar repa sig rätt snabbt från dessa. Fondens vikt i aktieplaceringar har varit cirka 30 procent under året. Bland fondens innehav tillhörde Autoliv de bäst avkastande medan Deutsche Bank hörde till besvikelserna. Fondens ränteplaceringar har bidragit med en stabil men måttlig avkastning. Det finns många signaler som talar för en återhämtning i realekonomin globalt. Tillväxten i USA ligger på etablerade nivåer, samtidigt som Japan och Europa stimulerar sin ekonomi. Framförallt i Europa bör det låga oljepriset och den svagare euron bidra till ökad aktivitet. Aktiemarknadernas värderingsnivåer är fortfarande attraktiva jämfört med många andra tillgångsslag, vilket borde stöda fortsatta kapitalinflöden till börsen. Framöver kommer marknaden att syna bolagens vinstillväxttakt allt noggrannare och sålunda ökar vikten av bolagsval ytterligare. Detta kan resultera i ökad volatilitet på marknaden år 2015 jämfört med år Uppgifter om fonden per största innehaven Invesco Euro Corporate Bond 4,64 Schroder ISF Euro Corporate 4,50 Ålandsbanken Euro Bond B 4,45 Henderson Horizon Euro Corp 4,44 ECM Dynamic Credit A Acc 4,20 Vulcan Value Equity Fund-Usd 3,47 Ishares S&P 500 3,27 Ålandsbanken Cash Manager B 3,07 Robeco US Large Cap Equities 2,79 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 2,56 De 10 största placeringarna utgör 37,39 av fonden. Andelsvärdeutveckling B-andelar, * Fond Index 1 mån 0,23 0,38 Från årets början 3,85 8,44 12 mån 3,85 8,44 3 år, p.a. 6,97 8,57 5 år, p.a. 4,08 6,48 Sedan starten 30,85 51,01 Fördelning enligt värdepappersslag Ränteplaceringar 59,67 Aktieplaceringar 30,28 Kassa 10,05 Allmänna uppgifter Fondtyp Global Blandfond Jämförelseindex 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Startdatum Förvaltnings- och förvaringsprovision 1,30 /år Teckningsprovision 1,00, min. 1 EUR* Inlösenprovision 1,00, min. 1 EUR* Minimiteckning 50 EUR Bankförbindelse ÅAB - FI Portföljförvaltare Ålandsbanken Asset Management Ab FI (B) / FI (A) / ISIN-koder FI (SEK) OMX-koder ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) / ALBP30S (SEK) ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) / Bloomberg-koder ALAP30S FH (SEK) Publicering av fondandelsvärdet Dags- och ekonomitidningar samt Andelsvärdets utveckling per år, * Fond ,59 7,55 3,85 Index ,77 7,51 8,44 Differens ,18 0,04-4,59 15,0 10,0 5,0 0,0 * Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning Nyckeltal Fond Index Volatilitet 2,98 3,51 Sharpe 1,19 2,32 Tracking error 1,94 Omsättningshastighet 1,56 ggr/år Syntetisk TER 1.18 Duration, ränteplaceringar 3,14 år B-tillväxtandelar, av fondens värde 99,40 A-avkastningsandelar, av fondens värde 0,60-5,0-10,0-15,0 Fond, årlig avkastning Index, årlig avkastning 36 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

20 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Placeringar Värdepapper Land Antal Kurs Marknadsvärde, EUR av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista Aktier ,41 12,12 Finans och fastighet ,50 2,09 Deutsche Boerse Tyskland , ,00 0,84 Deutsche Bank Reg Tyskland , ,50 0,70 Nordea Bank FDR Sverige , ,00 0,55 Sällanköpsvaror och tjänster ,46 2,03 Hennes & Mauritz B Sverige , ,14 0,81 Autoliv Sverige , ,32 0,79 LVMH Moet Hennessy Louis Vui Frankrike , ,00 0,39 Hermes International Frankrike , ,00 0,04 Basindustri ,37 2,01 Linde Tyskland , ,00 0,82 Rio Tinto Storbritannien , ,08 0,79 Syngenta Schweiz , ,29 0,41 Industri ,03 1,92 ABB AG Schweiz , ,53 0,70 Deutsche Post Ag Tyskland , ,50 0,69 Siemens Tyskland , ,00 0,53 Dagligvaror ,42 1,19 Unilever NL Storbritannien , ,00 0,74 Nestle Schweiz , ,42 0,45 Hälsovård ,39 1,14 Novo Nordisk B Danmark , ,61 0,80 Novartis Switzerland , ,78 0,35 Energi ,24 0,88 Statoilhydro Norge , ,24 0,31 Royal Dutch Shell A Nederländerna , ,00 0,28 Technip SA Frankrike , ,00 0,28 Informationsteknologi ,00 0,86 Amadeus IT Holding Spanien , ,00 0,53 Sap Tyskland , ,00 0,33 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats andelar i placeringsfonder ,23 78,12 Räntefonder ,83 33,27 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,10 4,65 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,64 4,50 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,78 4,45 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 5 269, , ,65 4,44 ECM Dynamic Credit A Acc 683, , ,17 4,20 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,67 3,07 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 3 209, , ,04 2,56 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,27 2,32 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 2 956, , ,51 2,17 Ålandsbanken Euro High Yield B 4 365, , ,00 0,90 Värdepapper med vilka bedrivs handel på annan marknadsplats Företagsobligationer ,42 26,74 Nordea Var ,00 107, ,44 1,78 SSAB 3, ,00 99, ,37 1,75 Sanoma ,00 103, ,19 1,53 SHB 2, ,00 104, ,46 1,52 Ahlström 4, ,00 99, ,36 1,44 Alfa Laval FRN ,00 100, ,02 1,43 Rettig Group 5, ,00 106, ,82 1,25 Finnair ,00 103, ,71 1,20 Finnair FRN ,00 104, ,95 1,19 Outokumpu 6, ,00 103, ,79 1,19 Kemira 2, ,00 101, ,02 1,17 Cargotec 3, ,00 100, ,20 1,17 Santander Intl Debt 1, ,00 101, ,30 1,17 ST1 4, ,00 98, ,59 1,15 Bayerische Landesbank Var ,00 100, ,30 1,15 Dna Ltd 2, ,00 100, ,90 1,15 HK Scan Oyj 3, ,00 99, ,35 1,14 Stockmann 3, ,00 96, ,37 1,13 ABN AMRO 4, ,00 101, ,88 1,12 Volvo Treasury FRN ,00 100, ,97 0,86 Hapag-Lloyd 7, ,00 102, ,77 0,59 Nordea Bank FRN ,00 66, ,66 0,38 RBS Eurostoxx 50 II ,00 106, ,00 0,30 Aktiefonder ,79 18,11 Vulcan Value Equity Fund-Usd Class 5 315, , ,00 3,44 Ishares S&P , , ,84 3,27 Robeco US Large Cap Equities I ACC 2 994, , ,00 2,77 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,00 2,07 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 2 664, , ,00 2,01 Aberdeen Global Japanese Eq.BCE A2 EUR , , ,95 1,77 Gam Star North Of South Em Equity O Usd ,2200 9, ,00 0,77 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,73 Gam Star China Equity ACC 6 637, , ,00 0,69 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF 1 200, , ,00 0,59 Värdepapper och skuldförbindelser sammanlagt ,45 90,24 Kassa och övriga tillgångar, netto ,09 9,76 Fondens värde ,54 100,00 Övriga uppgifter om fonden Fondens värde, EUR , , ,77 Andelsvärde på tillväxtandel (B), EUR 26,17 25,20 23,43 Andelsvärde på avkastningsandel (A), EUR 19,69 19,74 18,36 Antalet tillväxtandelar (B), st , , ,5384 Antalet avkastningsandelar (A), st 5 394, , Antal andelsägare, st Kostnader för fondens värdepappershandel 0,04 0,04 Till fondbolaget närstående värdepappersföretag erlagda förmedlingsprovisioner 7,86 31,94 Förvaltningsarvode, EUR , , ,42 Förvaringsarvode, EUR 2 933, , ,28 38 Ålandsbanken Fondbolag Ab Placeringsfondernas årsredovisning

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015

Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2015 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014

Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2014 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Bostadsfond...9 Portföljrapport...10 Ålandsbanken Cash Manager...13

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden

Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden Ålandsbankens specialplaceringsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden 2 Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta placeringsalternativ till ränteplaceringar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsrapport

Halvårsrapport Ålandsbanken Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1 30.6.2017 Ålandsbanken bolag Ab Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt...4 Ålandsbanken Cash Manager...9 Portföljrapport...11 Ålandsbanken Dynamisk Ränta.....13

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 231/2014 Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer