Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013"

Transkript

1 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

2 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet, SBAB Sidan 9 Göteborg är starkt, men inte starkast Sidan 11 Markant bättre i Malmö Sidan 13 Diagrambilaga Sidan 15 Enkätens uppläggning och metod Mäklarbarometern är en rapport från SBAB. Enkäten till fastighetsmäklarna görs av CMA Research. Mäklarbarometern har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvariga för rapporten är Tor Borg, tfn och Maria Landeborn, tfn Mäklarbarometern har baserats på källor som Ekonomiska Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte avsett för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Mäklarbarometern men ange alltid källa. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 2 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

3 Temperaturen stiger Förhållandevis svagt utbud och en efterfrågan som var starkare än väntat medförde att bostadspriserna fortsatte stiga i storstäderna under det tredje kvartalet. Prisuppgången väntas fortsätta under det fjärde kvartalet. Efter ett par svajiga kvartal under 2012 så skruvades temperaturen upp på storstadsregionernas bostadsmarknader under inledningen av Denna temperaturhöjning har hållit i sig hittills under året. I förra enkäten som gjordes i juni fanns en viss optimism om ett fortsatt starkare efterfrågeläge och stigande priser. Mäklarna väntade sig dock inga större förändringar i budpremierna, skillnaden mellan utrops- och slutpris, och försäljningstiderna. Utfallet i den senaste enkäten som gjordes i slutet av september visar att förväntningarna har överträffats, 79 procent av mäklarna uppger att bostadsrättspriserna stigit under det tredje kvartalet medan 52 procent uppger stigande småhuspriser. Andelen som uppger kraftigt stigande priser 24 procent på bostadsrättsmarknaden och 9 procent på småhusmarknaden - har inte varit så hög på fyra år. Utbudet av bostadsrätter har minskat, dock inte i den utsträckning som förväntades, samtidigt som utbudet av småhus ökat mer än väntat. Efterfrågan steg däremot mer än väntat vilket bidrog till ökande budpremier och fallande försäljningstider. Bostadsrättsmarknaden fortsätter att vara starkare än småhusmarknaden, men avståndet krymper. Prognosen pekar fortsatt uppåt Inför det fjärde kvartalet räknar storstadsmäklarna överlag med stigande priser, förväntningarna är försiktigt uppskruvade jämfört med förra kvartalet. Andelen mäklare som räknar med ökande bostadsrättspriser är 43 procentenheter fler än de som räknar med nedgång. En övervikt på 30 procent räknar med ökande småhuspriser. Utbudet väntas vara i stort sett oförändrat, medan efterfrågan väntas fortsätta stiga. Budpremierna bedöms stiga något medan försäljningstiderna inte ändras. Stockholmsmäklarnas prognoser är de mest optimistiska medan Malmömäklarna är något mer dämpade. Tack vare att Mäklarbarometern gjorts sedan 2005 så finns det tillräckligt långa tidsserier för att mäklarnas bedömningar ska kunna översättas till prognoser för de faktiska priserna. Detta har gjort med av regressionsanalys. Valueguards bostadsprisindex ligger till grund för beräkningarna. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 3 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

4 För bostadsrätter i de tre storstadsområdena är prognosen för det fjärde kvartalet att priserna stiger med nästan 3 procent i Stor-Stockholm, med drygt 2 procent i Stor-Göteborg och med drygt 1 procent i Stor-Malmö. För småhus är prognosen prisuppgångar på drygt 2 procent i Stor-Stockholm, knappt 1 procent i Stor-Göteborg medan priserna i Stor-Malmö väntas stå still. Den prognostiserade uppgången i bostadsrättspriserna under det fjärde kvartalet innebär att prisnivån skulle vara omkring 15 procent högre i Stor-Stockholm, 13 procent högre i Stor-Göteborg och 7 procent högre i Stor-Malmö än fjärde kvartalet förra året. Den prognostiserade uppgången i småhuspriserna i Stor-Stockholm och Stor- Göteborg under fjärde kvartalet innebär att prisnivån där kommer att vara 10 respektive 13 procent högre än fjärde kvartalet förra året. Stillastående småhuspriser i Stor-Malmö innebär att prisnivåerna där kommer att vara 8 procent högre än fjärde kvartalet i fjol. Allt säkrare prisprognoser För att fånga upp hur mäklarna bedömer förutsättningarna för att göra en korrekt prisprognos för det kommande kvartalet ställer vi även en kompletterande fråga om hur stor de bedömer att osäkerheten är. I september var andelen mäklare som bedömer osäkerheten som större än vanligt 9 procent. Detta är en nedgång sedan sist och kan jämföras med genomsnittet för de senaste tre åren som är 27 procent. En andel på 12 procent av mäklarna bedömer att osäkerheten är mindre än vanligt, i linje med genomsnittet på 15 procent. Andelen som uppger att osäkerheten är ungefär som den brukar vara har stigit till 79 procent. Göteborgsmäklarna känner sig lite säkrare på utsikterna än Stockholms- och Malmömäklarna. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 4 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

5 Förra kvartalets prisprognoser var ganska träffsäkra Prisprognoserna inför det tredje kvartalet var optimistiska. Priserna väntades gå upp på samtliga sex marknader. Överlag överträffade dock utfallet de optimistiska prognoserna. Mellan juni och september steg de svenska bostadspriserna med 1,8 procent enligt Valueguards bostadsprisindex. Priserna ökade på samtliga storstadsmarknader utom på Göteborgs bostadsrättsmarknad där priserna backade marginellt. Fem av sex prognoser hade rätt prisriktning uppåt men prisutvecklingen var starkare än förväntat på fyra marknader. De största prognosmissarna gjordes på Stockholms och Malmös småhusmarknad där priserna steg nästan 2 procent mer än prognostiserat. På Göteborgs småhusmarknad var priserna i princip oförändrade medan en ökning förväntades. Största prisuppgången under det tredje kvartalet, drygt 3 procent, noteras på Stockholms bostadsrättsmarknad. Där förväntades dock priserna öka med nästan 4 procent. Sammantaget var prognosfelen, räknat enligt absoluta medelfel och medelkvadratfel, betydligt mindre än vad de varit tidigare kvartal. Boprisprognoserna från förra Mäklarbarometern får därmed klart godkänt. Tor Borg Prognosekvationer I ekvationerna kopplas mäklarnas kvalitativa bedömningar (andelen som uppger fallande respektive stigande priser i prognos eller utfall) till den kvantitativa prisutvecklingen enligt Valueguards prisindex. Skattningar har gjorts på logdifferentierade prisindex för perioden 2005q1-2013q3. Förklaringsgraderna ligger mellan 0,3 och 0,6. Stockholm bostadsrätter Dlog(pris) = 0,019 0,003*(prognos_ned(-1) - prognos_ned(-2)) Göteborg bostadsrätter Dlog(pris) = 0,019 0,002*(prognos_ned(-1) - prognos_ned(-2)) Malmö bostadsrätter Dlog(pris) = -0,014 0,001*(prognos_ned(-1) - prognos_ned(-2)) + 0,0008*utfall_upp(-1) Stockholm villor Dlog(pris) = 0,023 0,002*(prognos_ned(-1) - prognos_ned(-2)) 0,0005*utfall_ned(-1) Göteborg villor Dlog(pris) = 0,019 0,003*(prognos_ned(-1) prognos_ned(-2)) -0,0004*utfall_ned(-2) Malmö villor Dlog(pris) = -0,007 0,002*(prognos_ned(-1) - prognos_ned(-2)) + 0,0004*prognos_upp(-1) SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 5 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

6 Indikatorerna pekar uppåt Läget på bostadsmarknaderna i storstäderna har fortsatt att förbättras i snabb takt under det tredje kvartalet, enligt mäklarnas bedömning. Bostadsrättsmarknaden är starkast men småhusmarknaden knappar in. Efter två förhållandevis svaga år så accelererade de tre storstadsregionernas bostadsmarknader under det första halvåret Priserna steg, försäljningstiderna minskade och budgivningen tilltog. Under det tredje kvartalet har marknaderna fortsatt att präglats av uppgång. Det visar bostadsindikatorerna som väger samman mäklarnas bedömning av försäljningspris, försäljningstid samt skillnad mellan utgångspris och försäljningspris, som är ett mått på budgivningen. Indikatorerna har överlag stigit något från förra kvartalets nivåer. Bostadsrättsmarknaderna i Stockholm och Göteborg befinner sig nära tidigare rekordnivåer men även andra marknader ligger på höga noteringar. Tredje kvartalet var bostadsrättsindikatorn +58 i Stor-Stockholm, +55 i Stor- Göteborg och +20 i Stor-Malmö. När indikatorn är positiv visar den att läget på bostadsmarknaden förstärks och när den är negativ visar den att läget försvagas. Indikatorerna har gått upp något i Stockholm och Malmö sedan det andra kvartalet. I Göteborg gick indikatorn ned något. I Göteborg och Stockholm var utfallet betydligt starkare än väntat medan det i Malmö låg något över förväntan. Småhusindikatorerna steg till +34 i Stor-Stockholm, till +42 i Stor-Göteborg och till +30 i Stor-Malmö. Småhusindikatorerna ligger under bostadsrättsindikatorerna men skillnaderna har minskat. I Malmö har småhusmarknaden till och med gått om bostadsrättsmarknaden enligt indikatorerna. Mäklarnas ganska försiktiga prognoser inför det fjärde kvartalet innebär att bostadsrättsindikatorerna dämpas. Indikatorerna faller till +23 i Stor-Stockholm, +10 i Stor-Göteborg och till 0 i Stor-Malmö. Prognoserna för småhusmarknaderna innebär att småhusindikatorn dämpas till +26 i Stor-Stockholm, +15 i Stor- Göteborg och 0 i Stor-Malmö. Även småhusmarknaden bedöms således stärkas i rätt långsam takt. Trots det gynnsamma utfallet under det tredje kvartalet är det bara Stockholms-mäklarna som blivit lite mer optimistiska i sina prognoser, i Malmö och Göteborg har mäklarna till och med sänkt sina förväntningar något. Sammantaget ger indikatorerna en bild av att bostadsmarknaden fortsätter uppåt efter ett starkt första halvår. Förväntningarna om den framtida utvecklingen är dock fortfarande återhållsamma. Temperaturen fortsätter att vara lite högre på bostadsrättsmarknaderna än på småhusmarknaderna men avståndet krymper. Stockholmsregionen verkar vara på väg om Göteborgsregionen i kampen om starkaste marknaden. Tor Borg SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 6 MÄKLARBAROMETERN 10 APRIL 2013

7 Het bostadsmarknad i Stockholm Efterfrågan på både villor och bostadsrätter var betydligt starkare än väntat under tredje kvartalet. Det resulterade i en rejäl prisuppgång. Den starka marknaden tog mäklarna på sängen och budpremierna ökade på bred front trots systemet med acceptpriser. Marknaden väntas fortsätta vara stark resten av året för både bostadsrätter och villor. Bostadsrätter i Stor-Stockholm Utbudet av bostadsrätter i Stockholmsregionen sjönk under det tredje kvartalet, men inte så mycket som prognoserna hade indikerat. Inför det tredje kvartalet trodde en övervikt på 26 procent av mäklarna att utbudet skulle minska, och utfallet blev en övervikt på 13 procent som uppger att det minskade. Under det fjärde och sista kvartalet i år väntas utbudet återigen öka enligt en övervikt på 13 procent av mäklarna. Efterfrågan ökade kraftigt under det tredje kvartalet och slog därmed prognosen med råge. 72 procent av mäklarna uppger att efterfrågan ökade, 23 procent att den var oförändrad och bara fem procent att den minskade. Det ger en övervikt på 67 procent som uppger att efterfrågan ökade, vilket är den högsta nivån sedan hösten Även fjärde kvartalet väntas efterfrågan öka enligt en övervikt på 33 procent av mäklarna. Den starka efterfrågan resulterade i att Stockholmsmäklarna nästan unisont uppger att priserna steg i slutet av sommaren. Övervikten som uppger en prisuppgång är 84 procent, 29 procent anger att priserna ökade kraftigt och 55 procent att de ökade något. Andelen som säger att priserna varit oförändrade är 16 procent och inte en enda mäklare uppger att priserna på bostadsrätter i huvudstaden sjunkit under sommaren. Även det utfallet är kraftigt över prognosen. Under det fjärde kvartalet väntas priserna fortsätta stiga enligt en övervikt på 48 procent av mäklarna. En övervikt på 46 procent uppger att budpremierna ökade, det vill säga att skillnaden mellan utgångs- och försäljningspris blev större. Så har det sett ut de första tre kvartalen i år, trots systemet med acceptpris. Övervikten som tror på stigande budpremier även det fjärde kvartalet är 18 procent. Det gick också snabbare att få objekten sålda. Varannan mäklare uppger att försäljningstiden blev kortare, och varannan att den var oförändrad. En försvinnande liten andel på tre procent anger att försäljningstiden blev längre. Prognosen för det fjärde kvartalet pekar på att försäljningstiden nu kommer att vara oförändrad fram till årsskiftet. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 7 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

8 Småhus i Stor-Stockholm Utbudet av småhus ser ut att ha haft en splittrad utveckling i olika delar av Stockholmsregionen. Ungefär en tredjedel av mäklarna uppger att utbudet ökade, en tredjedel att det var oförändrat och en tredjedel att det minskade. Det ger ett neutralt nettotal, men tyder på en olikartad utveckling i olika delar av länet. Utfallet är i linje med prognosen. En övervikt på 39 procent av mäklarna uppger att efterfrågan på villor ökade under sommaren och det innebär att efterfrågan blev starkare än väntat. Och trots att det fjärde kvartalet som nu kommer får betraktas som något av en lågsäsong för husköp så väntar sig en övervikt på hela 34 procent av mäklarna att efterfrågan kommer att fortsätta öka fram till årsskiftet. Villapriserna i Stockholmsregionen fortsatte uppåt under sommaren, även om uppgången inte var lika kraftig som för bostadsrätter. Totalt uppger 51 procent av mäklarna att småhuspriserna steg, varav 12 procent att de steg kraftigt. 42 procent svarar att priserna var oförändrade och sju procent att priserna sjönk. Förväntningarna var att priserna skulle vara oförändrade. Prognosen inför fjärde kvartalet pekar på en fortsatt uppgång trots lågsäsongen. En övervikt på 39 procent av mäklarna svarar att de tror på stigande priser. Prisuppgången resulterade även i fler budgivningar. En övervikt på 33 procent svarar att budpremien, skillnaden mellan utgångs- och försäljningspris, ökade vilket slog prognosen där nio procent trodde på högre budpremier. Fjärde kvartalet förväntar sig en övervikt på 26 procent fortsatt högre budpremier. Försäljningstiderna blev kortare. En övervikt på 26 procent anger att det gick snabbare från att objekten kom ut på marknaden tills kontraktet var påskrivet. Nästa kvartal väntar sig en övervikt på 14 procent av mäklarna att försäljningstiderna fortsätter att sjunka. Het Stockholmsmarknad väntas avsluta året starkt Både bostadsrätts- och villamarknaden utvecklades betydligt starkare än väntat under sommaren. Framför allt slog efterfrågan och prisuppgången prognoserna, och trots systemet med acceptpriser så har budpremierna i Stockholm nu ökat rejält tre kvartal i rad. En anledning är sannolikt att den stora efterfrågan och kraftiga prisökningen tagit marknaden på sängen och gjort det svårare att bedöma var slutpriset ska hamna. Det har gjort att det blivit budgivningar på många objekt trots att priset ska vara marknadsmässigt satt från början. Prisuppgången på bostadsrätter i Stockholm är 11,4 procent de sista tolv månaderna och 6,4 procent på villor enligt Valueguards HOX-index. Bara de sista tre månaderna (juliseptember) har priserna stigit med 3,2 respektive 2,1 procent på bostadsrätter och villor, och prisuppgången ser ut att ha skapat optimism bland mäklarna inför det sista kvartalet i år. Maria Landeborn SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 8 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

9 Göteborg är starkt, men inte starkast Priset på bostäder i Göteborg har stigit under lång tid och det tredje kvartalet i år gjorde knappast någon besviken. Åtta av tio mäklare uppger att priset på bostadsrätter steg, och drygt sex av tio att priset på villor steg. Prognoserna pekar på att trenden håller i sig under fjärde kvartalet, trots att det normalt sett är lågsäsong åtminstone för villamarknaden. Bostadsrätter i Stor-Göteborg Utbudet av bostadsrätter steg något i Göteborgsregionen under tredje kvartalet, i motsats till prognoserna som pekade på att utbudet skulle bli mindre under sommaren. En övervikt på 11 procent av mäklarna i Göteborg uppger att utbudet på marknaden ökade och nästa kvartal väntas ytterligare en liten ökning. Efterfrågan ökade även den mer än prognosen indikerade. 57 procent svarar att efterfrågan ökade, 37 procent att den var oförändrad och endast sex procent att den minskade. Det innebär att en övervikt på 51 procent anger en ökad efterfrågan. Inför årets sista kvartal uppger en övervikt på 26 procent att de tror att efterfrågan kommer att fortsätta öka. Göteborg har länge haft stigande bostadsrättspriser och det tredje kvartalet gjorde knappast någon besviken. 10 procent av mäklarna anger att priserna ökade kraftigt och 72 procent att de ökade måttligt. 15 procent anger att de var oförändrade och endast tre procent att de sjönk. Det ger ett nettotal på 79 procent som anger stigande priser. I prognosen för det fjärde kvartalet är övervikten som tror på en fortsatt prisuppgång 28 procent. Systemet med acceptpriser finns i Göteborg sedan snart ett år tillbaka. Den starka marknaden gjorde dock att budpremierna, skillnaden mellan utgångs- och slutpris, ändå ökade. 62 procent av mäklarna anger att budpremierna ökade och sex procent att de minskade, vilket ger ett nettotal på 56 procent. Nästa kvartal väntar sig en övervikt på 12 procent fortsatt ökande budpremier. Den starka marknaden gjorde att det gick snabbare att få objekten sålda och försäljningstiderna minskade, i motsats till prognosen som talade för längre försäljningsprocesser. En övervikt på 29 procent anger att försäljningarna gick snabbare, och nästa kvartal tror en övervikt på nio procent att den trenden håller i sig. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 9 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

10 Småhus i Stor-Göteborg Utbudet av villor väntades i stort sett vara oförändrat i Göteborgsregionen under det tredje kvartalet, men enkäten visar att en övervikt på 33 procent av mäklarna såg ett ökat utbud. Det fjärde och sista kvartalet i år väntas ytterligare en liten utbudsökning trots att det är lågsäsong för husförsäljningar. En övervikt på 31 procent av mäklarna uppger att även efterfrågan stärktes. Också det slog prognosen i vilken 17 procent trodde på en ökad efterfrågan. Under det sista kvartalet väntas efterfrågan vara oförändrad. Vad gäller prisutvecklingen på villor är andelen mäklare som sett en prisuppgång störst i Göteborg av de tre storstadsregionerna, 61 procent. 10 procent anger att uppgången var kraftig och 54 procent att den var måttlig. 35 procent anger att priserna var oförändrade och bara två procent såg sjunkande priser. Trots att hösten och avslutningen på året är lågsäsong för villor är mäklarna optimistiska. En övervikt på 24 procent tror att priserna kommer att fortsätta stiga fram till årsskiftet. Budgivningarna på villor i Göteborgsregionen var något lugnare än på bostadsrätter under sommaren. Övervikten som anger att budpremierna ökade är 30 procent vilket ligger i linje med prognosen från föregående kvartal. Fjärde kvartalet väntar sig en övervikt på 19 procent att budpremierna fortsätter öka. Att få ett hus sålt gick snabbare under tredje kvartalet. 50 procent, varannan mäklare, anger att försäljningstiderna blev kortare och 15 procent anger att försäljningstiderna blev längre. I prognosen väntades oförändrade försäljningstider. Under det fjärde kvartalet i år är förväntningarna att försäljningstiderna förblir desamma. Stark utveckling i Göteborgsregionen, men inte längre starkast Göteborg har länge varit den storstadsregion där priserna stigit mest, budgivningarna har varit starkast och skillnaden varit som störst mellan utrops- och slutpris. Under det tredje kvartalet i år fick Göteborgsregionen dock se sig omkörd av Stockholm. Marknaden för bostadsrätter i Göteborg var starkare än den för villor vilket syns både på prisutvecklingen och på budgivningarna. Enligt Valueguards HOX-index har priserna stigit 1,5 procent på bostadsrätter i Göteborg de senaste tre månaderna, medan prisutvecklingen på villor varit -0,1 procent. Medan prisutvecklingen var stark i augusti så var september svagare, vilket är ett normalt säsongsmönster. Inför årets fjärde och sista kvartal väntar sig Göteborgsmäklarna att priset på bostadsrätter fortsatter uppåt. Prognoserna pekar på en ökad efterfrågan och högre priser. Och trots att avslutningen på året normalt är lågsäsong för villor väntar sig mäklarna en prisuppgång och ökade budpremier även för villorna under fjärde kvartalet. Några effekter av accepterat pris är fortfarande svåra att se på grund av styrkan i marknaden. Maria Landeborn SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 10 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

11 Markant bättre i Malmö Bostadsmarknaden i Malmöregionen har fått fast mark under fötterna. Efterfrågan och priser ökar, försäljningstiderna minskar och budgivningar blir flera. Regionen släpar fortfarande efter Stockholm och Göteborg en del men omsvängningen till de bättre har varit markant. Bostadsrätter i Stor-Malmö Bostadsrättsmarknaden i Malmö släpar fortfarande efter de två andra storstadsregionerna. Men det ser allt ljusare ut. Under det tredje kvartalet fortsatte utbudet att öka mer och efterfrågan mindre än i Stockholm och Göteborg. En övervikt på 19 procent av Malmömäklarna uppger att utbudet ökade. Förväntan var snarare att det skulle minska. Inför nästa kvartal väntas i princip oförändrat utbud. Mer än hälften av malmömäklarna uppger att efterfrågan ökade och omkring en av tio att den minskade. Det var starkare än väntat. Inför det fjärde kvartalet är övervikten för de som tror att efterfrågan fortsätter öka 9 procent. Första halvårets prisuppgång höll i sig även under det tredje kvartalet, 39 procent uppger att priserna steg och 17 procent att de minskade. Detta var både i linje med förra kvartalets utveckling och med den förväntan som fanns. Nästa kvartal väntas bostadsrättspriserna fortsätta stiga enligt en övervikt på 26 procent av mäklarna. Starkare efterfrågan bidrog till att budgivningen tilltog lite grann, budpremierna ökade enligt en övervikt på 26 procent. Detta var en markant förbättring från förra kvartalet och även starkare än väntat. Inför nästa kvartal finns det dock lite förväntningar om att budpremien, skillnaden mellan slut- och utgångspris, kan falla tillbaka igen. Den genomsnittliga försäljningstiden på Malmös bostadsrättsmarknad sjönk under det tredje kvartalet. En övervikt på 11 procent uppger att försäljningsprocesserna gick snabbare. Utfallet var dock både lägre än förra kvartalet och sämre än förväntat. Inför det fjärde kvartalet förväntar sig en övervikt på 16 procent att försäljningstiderna stiger.. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 11 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

12 Småhus i Stor-Malmö Utbudet av småhus till salu i Malmöregionen ökade under det tredje kvartalet. En övervikt på 26 procent av mäklarna anger att utbudet ökade. Utfallet låg över förväntan. Inför det fjärde kvartalet finns det en övervikt som väntar sig minskande utbud i linje med säsongsmönstret. Efterfrågan på småhus ökade lika snabbt under det tredje kvartalet som under det andra, betydligt mer än förväntat. En övervikt på 48 procent anger ökad efterfrågan. Nästa kvartal väntas efterfrågan fortsätta öka, men i långsammare takt. Under det tredje kvartalet hade Malmöregionens småhuspriser ett av sina starkaste kvartal på länge. Andelen som uppger att priserna ökade var 43 procent. Andelen som uppger oförändrade småhuspriser var 49 procent medan 7 procent uppger att priserna föll. Trots att utfallet var starkare än väntat så är mäklarna fortsatt försiktiga i sina prisprognoser inför det fjärde kvartalet. En övervikt på 12 procent tror på stigande småhuspriser. Pris- och efterfrågeuppgången bidrog till att budpremierna på Stor-Malmös småhusmarknad steg för första gången på tolv kvartal. En övervikt på 16 procent uppger att budgivningarna tilltog, vilket var något starkare än prognosen. Inför nästa kvartal tror dock något fler på fallande än på stigande budpremier. För tredje kvartalet i rad så gick det snabbare att få objekten sålda. En övervikt på 38 procent av mäklarna uppgav i enkäten att försäljningstiderna blev kortare under det tredje kvartalet, vilket var något starkare än i prognosen. Under det fjärde kvartalet väntas försäljningstiderna i genomsnitt ligga still, andelen som tror på längre försäljningstider är ungefär lika stor som andelen som tror på kortare försäljningstider. Trögare än i andra regioner men trenden pekar uppåt Den positiva trenden från det första och det andra kvartalet höll sig under det tredje kvartalet. Stor-Malmös bostadsmarknad har börjat resa sig från ett par svåra år. Priserna stiger och försäljningarna går fortare. Under det tredje kvartalet verkar även budgivningarna ha kommit igång lite grann vilket visar sig i ökande budpremier, för första gången på länge. Regionen släpar fortfarande efter Stor- Stockholm och Stor-Göteborg en del, vilket syns i både utfall och prognoser. Det svagare marknadsläget i Stor-Malmö syns främst i att priserna inte pressas upp lika kraftigt som i de två andra städerna. Trots detta är omsvängningen i jämförelse med marknadsläget under 2011 och 2012 markant. Tor Borg SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 12 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

13 Diagrambilaga Stor-Stockholm Utbudet av bostadsrätter Stor-Göteborg Utbudet av bostadsrätter Efterfrågan på bostadsrätter Efterfrågan på bostadsrätter Utbudet av småhus Utbudet av småhus Efterfrågan på småhus Efterfrågan på småhus SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 13 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

14 Stor-Malmö Utbudet av bostadsrätter Efterfrågan på bostadsrätter Utbudet av småhus Efterfrågan på småhus SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 14 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

15 Enkätens uppläggning och metod Undersökningen Undersökningen har genomförts under perioden 23 september till 3 oktober. Den består av fem frågor som ställs både för utfall (de senaste tre månaderna) och prognos (de kommande tre månaderna). Fyra av frågorna har tre svarsalternativ: ett positivt, ett neutralt och ett negativt. En av frågorna, om försäljningspriset, har fem svarsalternativ: två positiva, ett neutralt och två negativa. Andelen positiva svar minus andelen negativa svar ger ett nettotal som används som mått på läget/förändringen på den aktuella frågan. Resultaten redovisas för områdena Stor- Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Stor-Stockholm: Stockholms län Stor-Göteborg: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Urval och svarsfrekvens Urvalet omfattar branschen fastighetsförmedling med koden i Svensk Näringsgrensindelning. Urvalsenheten är arbetsställen, det vill säga en adress där ett företag bedriver verksamhet. Varje företag har minst ett arbetsställe. Manuell rensning av branschen har gjorts för att sortera bort förmedlingar av hyresrätter, mäklare av kontors- och affärslokaler etc. Stor-Stockholm: Arbetsställen ner till och med 4 anställda (153 stycken). Stor-Göteborg: Arbetsställen ner till och med 3 anställda (60 stycken). Stor-Malmö: Arbetsställen ner till och med 3 anställda (62 stycken). Totalt utgjordes urvalet av 273 arbetsställen. Svar har inkommit från 220 arbetsställen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 procent. SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER 15 MÄKLARBAROMETERN 10 APRIL 2013

16 Viktning Respondenter: Viktas med antalet anställda för respektive arbetsställe. I vissa fall har vikten reducerats för att inte ett enskilt arbetsställe ska få för stort genomslag i undersökningen. Områden: Viktas med antalet försäljningar multiplicerat med medelpris för området för helåret Försäljningsuppgifterna hämtas från Statistiska centralbyråns bostadsstatistik. Frågorna Utbud: Ökat - Minskat = Nettotal Efterfrågan: Ökat - Minskat = Nettotal Försäljningspris: (Ökat kraftigt + Ökat något) (Minskat kraftigt + Minskat något) = Nettotal Skillnad mellan försäljnings- och utgångspris: Ökat - Minskat = Nettotal Försäljningstiden: Längre - Kortare = Nettotal Bostadsrätts- och småhusindikatorn Bostadsrättsindikatorn och småhusindikatorn är ett sammanfattande mått på läget på marknaden för bostadsrätter respektive småhus. Indikatorn är ett genomsnitt av nettotalet för tre olika frågor: försäljningspris, skillnad mellan försäljningspris och utgångspris samt försäljningstiden där den senare variabeln ingår med omvänt tecken. Tolkningen av nettotal Nettotalet är, som nämnts, skillnaden mellan andelen positiva och andelen negativa svar på en fråga. Vid tolkningen av nettotalet kan fyra fall särskiljas. Nettotalet är positivt och stiger: variabeln ökar i högre takt än under förra perioden. Nettotalet är positivt och faller: variabeln ökar men i lägre takt än under förra perioden. Nettotalet är negativt och faller: variabeln minskar i högre takt än under förra perioden. Nettotalet är negativt och stiger: variabeln minskar men i lägre takt än under förra perioden. Specialfråga osäkerhet i prisprognosen I enkäten ställdes en särskild fråga om osäkerheten i prognosen av försäljningspriset, som formulerades på följande sätt. Hur bedömer du osäkerheten i din prognos av bostadspriserna de kommande tre månaderna? De fem svarsalternativen var: mycket större än den brukar vara, större än den brukar vara, ungefär som den brukar vara, mindre än den brukar vara och mycket mindre än den brukar vara. SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 16 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

17 SBAB Bank AB Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 Postadress: Box Stockholm Tfn Fax Internet: E-post: (Org.nr ) SBAB - ANALYS OCH PROGNOSER 17 MÄKLARBAROMETERN 18 OKTOBER 2013

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Sidan 12 Diagrambilaga

Sidan 12 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 2 3 juni 211 Sidan 3 Bostadspriserna på sluttande planet Sidan 5 Bred regional nedgång Sidan 6 Trögare försäljning i Stockholm Sidan 8 Oroligt på Göteborgsmarknaden Sidan 1 Malmö

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 27 juni 2013

Mäklarbarometern Kvartal 2 27 juni 2013 Mäklarbarometern Kvartal 2 27 juni 2013 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Indikatorerna på höga nivåer Sidan 7 Fortsatt högtryck i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 17 april 2015

Mäklarbarometern Kvartal 1 17 april 2015 Mäklarbarometern Kvartal 1 17 april 2015 Sidan 3 Hur hett kan det bli? Sidan 7 Indikatorerna på nya toppnivåer Sidan 8 Stockholmsmarknaden drar iväg Sidan 10 Priserna rusar i Göteborg Sidan 12 Stor optimism

Läs mer

Mäklarbarometern Utfall kv 1 Utsikter kv 2 19 April 2016

Mäklarbarometern Utfall kv 1 Utsikter kv 2 19 April 2016 Mäklarbarometern Utfall kv 1 Utsikter kv 2 19 April 2016 Sidan 3 Ingen nedgång i sikte Sidan 5 Uppåtrekyl i bostadsindikatorerna Sidan 6 Många försäljningar utan visning Sidan 7 Uppåt med eftersläpning

Läs mer

Sidan 15 Diagrambilaga

Sidan 15 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 1 28 april 11 Sidan 3 Stor osäkerhet i bostadspriserna Sidan 5 Stabilisering väntas i storstäderna Sidan 6 Småhus starkast i Stockholm Sidan 9 Dämpat i Göteborg Sidan 12 Fortfarande

Läs mer

Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 3 19 oktober 11 Sidan 3 Boprisprognosen pekar nedåt Sidan 5 Ingen vändning fjärde kvartalet Sidan 6 Fortsatt svagt i Stockholm Sidan 8 Ingen entydig effekt av accepterat pris Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 1 Februari 2016

Mäklarbarometern Kvartal 4 1 Februari 2016 Mäklarbarometern Kvartal 4 1 Februari 2016 Sidan 3 En välbehövlig avkylning Sidan 5 Indikatorerna faller Sidan 6 Låg risk för prisfall Sidan 7 Stark vår för småhus i Stockholm Tor Borg Chefsekonom, SBAB

Läs mer

Mäklarbarometern Utfall kvartal 3 Utsikter kvartal 4 19 Oktober 2016

Mäklarbarometern Utfall kvartal 3 Utsikter kvartal 4 19 Oktober 2016 Mäklarbarometern Utfall kvartal 3 Utsikter kvartal 4 19 Oktober 2016 Sidan 3 Stabilare bostadsmarknader Sidan 6 Bostadsindikatorerna återhämtar sig Sidan 7 Färre bostäder säljs innan visning Sidan 8 Mindre

Läs mer

Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk. Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning

Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk. Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning Val av bindningstid 2011 Specialstudie 10 januari 2012 Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen 2011 Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning Tomas Pousette, Ekonomiska

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Rekordlåga bundna boräntor Den rörliga boräntan väntas ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till medan de bundna boräntorna, som är nere på rekordlåga nivåer, kan börja

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under juni månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med juli månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juli

Mäklarstatistik - t.o.m. juli Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under juli månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med mars månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under november månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under september månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med maj månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under juni månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med juni månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. november

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. november Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. november 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med november månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. december 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med december månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. maj

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. maj Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med maj månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning i

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. september 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med september månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari

Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari Svensk Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2017 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik till och med januari månad år 2017. Nedan följer en kort sammanfattning

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari

Mäklarstatistik - t.o.m. januari Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2016 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2016. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 13 januari Sidan 2 Stora skillnader i låntagarnas val av bindningstid

Val av bindningstid. Specialstudie 13 januari Sidan 2 Stora skillnader i låntagarnas val av bindningstid Val av bindningstid Specialstudie 13 januari 2011 Sidan 2 Stora skillnader i låntagarnas val av bindningstid Sidan 4 Längre bindningstider på bolånen 2010 Sidan 8 Bilaga Regional kommunindelning Stora

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med april månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. augusti

Mäklarstatistik - t.o.m. augusti Mäklarstatistik - t.o.m. augusti 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under augusti månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. april 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under april månad 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november

Mäklarstatistik - t.o.m. november Mäklarstatistik - t.o.m. november 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med november månad år 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari

Mäklarstatistik - t.o.m. februari Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november

Mäklarstatistik - t.o.m. november Mäklarstatistik - t.o.m. november 2011 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under november månad 2011. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. december

Mäklarstatistik - t.o.m. december Mäklarstatistik - t.o.m. december 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under december månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2017

Boräntan, bopriserna och börsen 2017 Boräntan, bopriserna och börsen 2017 29 december 2016 Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013

Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013 Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013 Vi introducerar vårt nya finansiella riskindex för hushållen där vi, med ett stresstest, mäter deras risktagande på aktie-, bostads- och räntemarknaderna Hushållens

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016 Inlåning & Sparande Nummer 10 2016 4 oktober 2016 Svenska hushåll ligger i toppen av :s ekonomiska liga. Det finns inget annat -land där så stor andel av hushållen har utrymme att spara. Svenskarnas bedömning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Hushållen tror på fortsatta prisökningar Trots debatten om hög skuldsättning, bobubblor och övervärderade bostäder tror de svenska hushållen på fortsatta

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank..

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012 En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 3 6 JULI 2012 Vem är kontospararen? Tre miljarder kronor. Så mycket

Läs mer