SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)"

Transkript

1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) deltog inte i beslutet 20 Tjänstgörande ersättare Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) deltog inte i beslutet 20 Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Eva Löfquist (s) 15-16, 20; Ingemar Swalander (m), Mats Johnsson (m), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c), Robert Olesen (s), Stefan Fredriksson (s), Sven Sunesson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson 1-23, Thomas Nilsson 1, Björn Johansson 1-23, Anders Unger 1-2, 4-5, 7, 12-13, Ulf Andersson 6, Claes Petersson 6, Christine Elingfors 6, Kulla Persson Kraft 4-5, 7, Erica Månsson 4-5, 7, 15-16, Peter Hogla 2-5, 7 Övriga Landstingsdirektör Börje Lindqvist, VD Smaland Airport Lars Håkansson Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer 1 23 Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 1 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta 2 Budget 2008 revidering 3 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Viltstaket väg 25 5 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika 6 Validering Kronoberg förlängning av projekt 7 Regionförbundets politiska organisation 8 Regionförbundets styrdokument 9 Varumärke grafisk profil 10 Kraftull satsning på turism motion 11 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning 12 Projektmedel ansökningstider 13 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum 14 I hasorna på Gustav Vasa - projektansökan 15 Kulturrapportörer 16 Reaktor Sydost organisation och finansiering 17 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan 18 Strategi för utveckling av fisketurismen och sportfiske i Kronobergs län yttrande 19 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan 20 Smaland Airport och regionens turism 21 Samlokalisering 22 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för Valärende Baltic-Link Association

4 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta Dnr 07/0364 Diskussioner har sedan 2003 förts mellan Skånetrafiken, Västtrafik, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg om ett samverkande tågsystem i södra Sverige (Öresundstågsystemet). Styrelsen har vid extra sammanträde beslutat: - att utlösa optionen om trafik på sträckan länsgräns mot Skåne till Alvesta - att skriva under avtalet med DSB First gällande trafik på sträckan länsgräns mot Skåne Alvesta. - att ge trafikdirektören mandat att förhandla med SJ avseende trafik på sträckan Alvesta Kalmar. Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar information om att avtal är undertecknat med Region Skåne och DSB First avseende trafikeringen upp till länsgränsen. Träff med SJ den 15 januari som presenterat förslag på kommersiell trafik för 2009 i Sydsverige. En organisation har skapats Nytt Öresundstågsystem För Framtiden (NÖFF). Organisationen har en politisk styrelse och ett antal arbetsgrupper för olika delprojekt. Julija Markensten är projektledare för gruppen varumärke. Thomas räknar med att han själv, Julija, Ulf Petersson och Clas Carlsson kommer att få lägga ca % i snitt, av sin tid under 2008 med anledning av den erhållna trafikeringsrätten. Regiondirektören poängterar de stora ekonomiska konsekvenser detta kan få för regionförbundet och dess medlemmar. Förslag finns på att öka antalet dubbelturer fr.o.m. december Frågan kommer att behandlas på Trafikutskottet den 18 januari och därefter på styrelsen den 31 januari. Regionförbundet behöver även ta beslut om trafikproduktion i länet innan avtal tecknas med DSB First avseende sträckan länsgränsen Alvesta. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att utse Marie-Louise Hilmersson och Rolf Sällryd att ingå i NÖFFs styrelsepresidium

5 Budget 2008 revidering Dnr 07/0161 Enligt beslut i styrelsen , 172 gavs regiondirektören i uppdrag att föreslå revideringar i budget för 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid detta sammanträde. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för arbetet med en revidering av budgeten för Samordnare Anders Unger lämnar en redovisning av de medel, 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, som Regionförbundet tilldelats genom regeringens regleringsbrev för Redovisningen avser bemyndiganderam och anslag samt det disponibla beslutsutrymmet på bemyndigandet. Tidigare handläggning i ärendet Styrelsens beslut , 172 Arbetsutskottet beslutar att revideringen skall redovisas i enligt med arbetsutskottets diskussion samt att notera informationen till protokollet

6 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Dnr 07/0202 Ett tidigare förslag, då kallat arbets- och principmaterial, diskuterades av arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslog ett antal förändringar, framför allt att dokumentet skall ha en mer visionär utgångspunkt och inte i första hand hantera detaljer. Mot bakgrund av arbetsutskottets kommentarer har ett nytt förslag på arbets- och principmaterial tagits fram, hädanefter kallat visionsdokument. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inleda arbetet med att ta fram ett visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången att visionsdokumentets arbetsvision är; Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i. att arbetsutskottet tillsammans med Infrastrukturberedningens presidium utgör styrgrupp för arbetet att ta fram ett visionsdokument.

7 Viltstaket väg 25 Dnr 07/0140 Ärendet om viltstaket på Rv 25, väster om Ljungby väcktes i en motion av Tryggve Svensson (v). Regionfullmäktige beslutade att ta upp frågan om det stora behovet av viltstaket på sträckan i fråga. Efter kontakter på tjänstemannanivå tillskrev regionförbundet Vägverket Region Sydöst i ärendet. Av Vägverkets svar går att läsa att man konstaterar att det för närvarande inte finns några planer att sätta upp något viltstaket på nämnda sträcka. Vägverket motiverar detta med att man prioriterar andra insatser för att förebygga olyckor. Vägverket skriver vidare att när sträckan Annerstad Ljungby blir aktuell till mötesseparerad väg så kommer Vägverket utreda frågan om viltstaket på nytt. Uppförandet av ett ev. viltstängsel kräver dock finansiering från andra aktörer än Vägverket. Tidigare handläggning i ärendet Regionfullmäktiges beslut , 50 Regionförbundets skrivelse till Vägverket Region sydost, daterat Vägverkets skrivelse Viltstaket på väg 25 från Ljungby och västerut daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att med bifogad redovisning förklara ärendet avslutat

8 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika Dnr 07/0072 Samordnare Anders Unger informerar om SALA IDA och dess avslag på regionförbundets ansökan om entreprenörskap projektet med Sydafrika, Promotion of entrepreneurship and business devolpment from a public perspective sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet

9 Validering Kronoberg förlängning av projekt Dnr 07/0036 Validering Kronoberg har drivits som ett projekt sedan 1 september 2005, först i SSKL:s regi, sedan 1 januari 2007 i regionförbundets. Nuvarande beslut, och finansiering, sträcker sig fram till 31 mars 2008, varför det krävs ett ställningstagande till frågan om en fortsättning. Om länet ska fortsätta arbeta samlat med validering hur ska verksamheten organiseras och finansieras? Samordnare Ulf Andersson, projektledare Clas Petersson och handläggare Christin Elingfors lämnar en kort redogörelse för verksamhetens resultat och förslag till fortsättning. Rapporten Validering Kronoberg utvecklingen av ett utvärderingscentrum (2007:6) delas ut till AU. sunderlag Styrelsens beslut , 77 PM förlängning av Validering Kronoberg, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att återremittera ärendet till kansliet för revidering av materialet med utgångspunkt från dagens diskussion samt att tillställa medlemmarna en snabbenkät avseende alternativ 2 i förslaget att ärendet tas upp på nytt sexpediering Samordnare Ulf Andersson

10 Regionförbundets politiska organisation Dnr 07/0124 Regiondirektören lämnar förslag till förändring av den politiska organisationen med utgångspunkt i beslut fattade under 2007 samt diskussioner som förts under hösten, främst i arbetsutskottet. Förändringen innebär att beredningarna läggs under styrelsen istället för under fullmäktige. Ingen annan förändring föreslås vad gäller beredningarna. Konsekvensen är att beredningarna enbart arbetar med ärenden som remitterats från styrelsen. De har fortsatt inga resurser (pengar eller tjänstemannaresurser)till sitt förfogande. sunderlag - Regionförbundets nuvarande politiska organisation - Förslag till förändrad politisk organisation - Arbetsutskottets beslut , 48 - Regionfullmäktiges beslut , 53 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till förändring av den politiska organisationen

11 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet diskuterade regionförbundets styrdokument utifrån några utgångspunkter och med utgångspunkt från några frågor: - Varför finns vi? - Vad vill vi? - Vart ska vi? - Hur gör vi? Samordnare Björn Johansson har sammanställt diskussionen från detta möte. Dokumentation från den diskussionen utgör bilaga 1. Några ur samordnargruppen har sammanställt en beskrivning av den politiska kartan och det politiska handlingsutrymmet på det regionala utvecklingsområdet inklusive delar av välfärdsområdet. Detta utgör bilaga 2. sunderlag Regionförbundet ett vasst politiskt verktyg, anteckningar från diskussion i arbetsutskottet Regionförbundets ansvarsområden och möjliga arbetsområden, Arbetsutskottet beslutar att komplettera dokumentet i enlighet med dagens diskussion samt att nytt förslag skall presenteras sexpediering Samordnare Björn Johansson

12 Varumärke grafisk profil Dnr 08/0056 Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om arbetet med att se över den grafiska profilen för Regionförbundets olika verksamheter. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 221 Arbetsutskottet beslutar att regiondirektören får i uppdrag att presentera ett förslag på varumärke/grafisk profil på Regionförbundet och dess enheter. Förslaget skall utgöra en enhetlig presentation, utgå från Länstrafikens bildmärke och ha som bas. att kostnader skall redovisa för framtagande och genomförande av nytt varumärke/grafisk profil samt att information skall lämnas vid styrelsemötet den 31 januari

13 Kraftfull satsning på turism motion Dnr 07/0346 Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) har lämnat en motion daterad till Regionförbundet. Motionärerna föreslår att Regionförbundet skyndsamt utreder hur en kraftfull satsning på turism i regionen skall utformas, organiseras och finansieras i enlighet med motionens förslag. sunderlag Motion från Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) Arbetsutskottet beslutar att motionen överlämnas till Tillväxtberedningen för yttrande sexpediering Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson Samordnare Anders Unger

14 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning Dnr 07/0366 Regionförbundets Välfärdsberedning enades om att föreslå arbetsutskottet att ge ett uppdrag till FoU Välfärd och FoU Centrum att ta fram ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. En gemensam plattform och gemensamma mål för kommunernas och landstingets folkhälsoarbete saknas idag. Detta framkom bl. a vid överläggningar om folkhälsan i länet den 16/10 mellan Välfärdsberedningens presidie och landstingets Folkhälsoutskott. Uppdraget att ta fram ett förslag på gemensam målbeskrivning för FoU-verksamheten inom Folkhälsoområdet görs inom ramen för ordinarie verksamhet. sunderlag 1. Gemensam skrivelse från FoU Välfärd och FoU-centrum; Behov av gemensam målbeskrivning för FoUverksamhet inom folkhälsoområdet 2. Utdrag från sammanträdesanteckningar från regionförbundets Välfärdsberedning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra till Välfärdsberedningen att formulera ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen samt att uppdraget redovisas senast sexpediering Välfärdsberedningens ordförande Kent Alriksson Samordnare Kulla Persson Kraft

15 Projektmedel ansökningstider Dnr 07/0108 Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att ta fram regler för ansökningstider av projektmedel för Syftet var att få till stånd en hantering med beslut om finansiering av projekt vid ett färre antal möten i arbetsutskott och styrelse och därigenom få en bättre överblick över de projekt som initieras i länet. Med utgångspunkt i de beredningsperioder och beslutsmöten som lagts fast för genomförandet av strukturfondsprogrammen och mötesagendan för Regionförbundets arbetsutskott och styrelse föreslås följande rutiner för ansökningar om projektmedel från Regionförbundet: Sista ansökningsdag Arbetsutskott Styrelse Strukturfondspsk För att få en samlad hantering vid ett färre antal möten i enlighet med styrelsens intentioner bör ovanstående ansökningstider gälla såväl ärenden som avser medfinansiering av EU:s fonder som ärenden som endast finansieras nationellt. Med hänsyn till de formella krav som NUTEK ställer på en ansökan om strukturfondsmedel bör regiondirektören ges delegation att underteckna medfinansieringsintyg om offentlig medfinansiering från Regionförbundet med kontrasignering av berörd handläggare. sunderlag PM ansökningstider för projektmedel från Regionförbundet, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa föreslagna tider för sista ansökningsdag för projektmedel samt behandling av ärenden av arbetsutskott och styrelse att ge regiondirektören delegation att tillsammans med berörd handläggare underteckna medfinansieringsintyg i samband med att ansökan om medfinansiering lämnas till Regionförbundet

16 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum Dnr 07/0119 Regionförbundet utgör idag den största finansiären av Sideums verksamhet en verksamhet som i övrigt finansieras av kommunerna och näringslivet. Växjö Universitet är en viktig part i arbetet och bidrar idag till verksamheten främst i form av personella resurser. Den operativa verksamheten i Sideum drivs i bolaget Sideum Innovation AB, vilket leds av en bolagsstyrelse med en majoritet av representanter från näringslivet. Det offentliga har en representant i bolagsstyrelsen som också har representation från Växjö Universitet. Föreningen, som äger bolaget till 100 procent, har en styrelse med en majoritet av offentliga företrädare. Regionförbundet innehar ordförandeposten och länets kommuner besätter, enligt ett överenskommet turordningsschema, fyra platser i föreningsstyrelsen. Föreningens styrelse har diskuterat den nuvarande strukturen och bedömt att föreningsstyrelsen nu inte fyller någon väsentlig funktion i styrningshänseende och ser därför att en förändring som innebär nedläggning av föreningen och en förstärkning från det offentliga av bolagsstyrelsen är önskvärd. I det förslag till inriktning på näringslivsarbetet som Tillväxtberedningen överlämnade till arbetsutskottet under hösten fanns förslag avseende Sideum, såväl vad gäller verksamhetens inriktning som dess styrelseoch ägarstruktur. De förslag som avser verksamheten är i och med styrelsens finansieringsbeslut i huvudsak behandlade. De två förslag som avser Sideums styrelse- och ägarstruktur har däremot inte behandlats av styrelsen och innebär en avveckling av Sideums föreningsstyrelse samt att Regionförbundet går in som ägare till bolaget, skriver ägardirektiv och får ökad styrelserepresentation i bolagsstyrelsen. Aktiefördelning och ägarskapsfrågan bör, inför en sådan förändring, utredas vidare sunderlag PM - Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundets inriktning på det fortsatta arbetet med Sideum skall vara - att Sideums föreningsstyrelse avvecklas - att Regionförbundet går in som ägare till bolaget och som en följd av detta får ökad representation i bolagsstyrelsen samt skriver ägardirektiv.

17 I hasorna på Gustav Vasa projektansökan Dnr 07/0312 Smålands Museum har inkommit med en ansökan om medel för projektet I hasorna på Gustaf Vasa. Särskilt stöd för pedagogisk satsning på barn och unga 350 år efter Roskildefreden. Smålands Museum har också ansökt om stöd från Växjö kommun. Projektet fokuserar på pedagogiska satsningar under 2008 i anslutning till 350-årsminnet av Roskildefreden. Projektet är tvåårigt och syftar till att utveckla länet som besöksmål samtidigt som det fokuserar på landskapets identitet. Syftet är att skapa en mötesplats för sommarlediga barn och ungdomar, stimulera intresset för äldre hantverk och att locka turister till att besöka Kronoberg. Projektet stämmer överens med Regionala Utvecklingsprogrammets skrivningar om attraktivitet och Regionförbundet södra Smålands kulturstrategi. Projektet har ett regionalt mervärde och flera samverkande parter vilket bedöms som positivt. Projektets totala budget årligen är kr. varav man ansöker om kr. från Regionförbundet. sunderlag Skrivelse: Medel till projektet I hasorna på Gustaf Vasa Projektansökan: I hasorna på Gustaf Vasa med kompletteringar Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

18 Kulturrapportörer Dnr 08/0114 Arbetsutskottet beslutade att överlämna frågan om att utse förtroendevalda att fungera som rapportörer för sakområdet kultur till styrelsen. Styrelsen har därefter inte behandlat ärendet men behovet av att utse kulturrapportörer finns i hög grad. Arbetsutskottet bör ställa sig positivt att utse två kulturrapportörer och uppdra till valberedningen att till nästa sammanträde den 13 februari föreslå namn på två personer ur styrelsen att utgöra dessa rapportörer. Uppgiften är att ha ett speciellt ansvar för sakområdet kultur, representera styrelsen inom området internt och externt, exempelvis i förhandlingar med Statens kulturråd, att delta i informationsaktiviteter samt i nära samarbete med ansvarig på regionförbundets kansli utveckla sakområdet och genomföra den av fullmäktige antagna kulturstrategin sunderlag Arbetsutskottets beslut , 35 Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremiteras till AU den 13 februari

19 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0233 Reaktor har de senaste åren styrts av en samrådsgrupp men varit organisatoriskt inordnat först i Landstinget Kronoberg, sedan Regionförbundet. Finansieringen sker huvudsakligen via fyra parter: regionförbunden i Kalmar, Blekinge och södra Småland samt Svenska Filminstitutet. I samrådsgruppen har förts diskussioner om ändringar behöver vidtas och i så fall hur organisation och finansiering ska se ut i framtiden. Eva Löfquist redogör för de frågor angående Reaktors styrning och finansiering som förs med Kalmar och Blekinge. sunderlag Reaktor Sydost organisation och finansiering, PM Avtal Filmik Sydost Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Eva Löfquist att fortsätta föra diskussioner med regionförbunden i Kalmar och Blekinge om Reaktors Sydost framtida organisation och finansiering i enlighet med AU:s diskussion samt att rapport ska lämnas till arbetsutskottet sexpediering Eva Löfquist

20 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan Dnr 07/ ABF Södra Småland har inkommit med en ansökan om projektet ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar. ABF Södra Småland vill med hjälp av denna föreläsningsturné nå ut till ungdomar i länet i åldrarna år och öppna upp för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vad en ung människa själv kan göra för att påverka sitt liv och sina förutsättningar. Exempel på teman som kommer att tas upp är SMS-lån, Internet, ätstörningar, shopping, piercing, ungdomsnätverk, arbetsliv och musik. Föreläsningarna är tänkta att äga rum på de träffpunkter som ABF Södra Småland har till sitt förfogande i sitt upptagningsområde. Aktuella orter är; Åseda, Lenhovda, Tingsryd, Ryd, Urshult, Alvesta, Vislanda, Moheda, Grimslöv, Växjö, Ingelstad, Rottne, Braås och Lammhult. Ungdomar är en relativt ny målgrupp för ABF Södra Småland och detta projekt är tänkt att bli ett startskott för mer organiserad föreläsningsverksamhet för ungdomar. Efter att genom detta projekt byggt upp en organisation kring att anordna föreläsningar kommer verksamheten att efter projekttiden övergå i ordinarie verksamhet. Projektet är tvåårigt under och den sammanlagda budgeten är på kr varav kr söks av Regionförbundet. Resterande kr går ABF Södra Småland själva in med. ABF Södra Småland är en av tre avdelningar i ABF Kronoberg. sunderlag Ansökan om projektbidrag ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar shandling Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

21 Strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske i Kronobergs län yttrande Dnr 07/0313 Regeringen har i regleringsbrevet år 2006 givit länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vad man gjort för att skapa en positiv utveckling av fisketurism och sportfiske i länet. Efter att länsstyrelsen i Kronobergs län nu gått igenom vad som gjorts de senaste tio åren samt vad som bör göras de kommande åren har länsstyrelsen utarbetat ett förslag till strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske. Regionförbundet har nu fått denna strategi för yttrande. Strategin innehåller följande åtgärder; utveckla entreprenörskapet och servicen genom företagsutveckling och utbildning, förbättra informationen och marknadsföringen, utveckla samverkansgrupper och nätverk samt bildande av en referensgrupp bestående av representanter från näringen och det offentliga. Regionförbundet s synpunkter på strategin; en kvalitativ och kvantitativ analys av branschen bör göras för att kunna utvärdera förändringen i strategins resultatindikatorer vid framtida utvecklingsinsatser strategin bör innehålla en omvärldsanalys för just denna målgrupp ALMI Kronoberg bör ingår som en part i refensgruppen hänsyn tas till möjliga och omöjliga möten sunderlag 1. Remissvar, förslag 2. Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län , förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande med tillägg om vattenkvaliténs betydelse för ett uthålligt fiske

22 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan Dnr 07/0320 Företagsakademin ansöker om medfinansiering av ett projekt vars syfte är att skapa affärsutveckling individuellt och i grupp av solo- och mikroföretagare inom branschen kunskap/kommunikation. Geografiskt omfattar projektet Kronobergs och Blekinge län. Målgruppen utgörs av kvinnor som driver företag och/eller som vi starta företag. Utgångspunkten är att företagaren får tillgång till det stöd/den support som behövs för företagsutveckling. Aktiviteter som ska genomföras är; Rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och utbildning. Projektet är uppdelat i två delar, A och B. Del A vänder sig till soloföretag och del B vänder sig till fler än tre företag som vill samverka i ett gemensamt koncept. sunderlag 1. Möjligheter till hållbara affärer, ansökan, shandling, Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

23 Smaland Airport och regionens turism Dnr 07/0147 Ingemar Swalander (m) och VD Lars Håkansson för Smaland Airport informerar om behovet av satsning på marknadsföring av regionen. Under 2007 har Smaland Airport finansierat hemsidan gotosmaland.se som riktar sig mot besökare i regionen från såväl Sverige som Europa. F n bedriver Ryanair en lågprislinje mellan Växjö och Düsseldorf, SAS flyger till Nice, Flysmaland till Vilnius och Berlin. Flygbolagens uppfattning är att det bör vara i regionens intresse att marknadsföra sin destination eftersom det genererar intäkter. Det behövs utöver hemsidan även göras marknadsinsatser i Tyskland och Holland Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

24 Samlokalisering Dnr 07/0204 Administrativ chef Anders Göranson lämnar information om arbetet med den pågående samlokaliseringen. Information enligt 19 MBL har hållits med berörda fackliga organisationer och samtlig personal har informerats om rumsplacering. Serviceresor flyttar natten mellan mars och övrig personal på länstrafiken (Sandgärdsgatan) flyttar preliminärt under vecka 12. Personal på Videum flyttar fortlöpande efter hand som de nya lokalerna färdigställs. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

25 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för 2008 Dnr 07/0103 Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen (beslut i styrelsen ) att fastställa den årliga justeringen av sammanträdesarvodet Bo Frank (m) föreslår att Regionförbundet skall tillämpa landstingets regelverk avseende höjning av sammanträdesarvode vilket för 2008 innebär en uppräkning med 3,65 % och som avrundat blir 800 kr. Fasta arvoden uppräknas i enlighet med höjningen av prisbasbeloppet som för 2008 är fastställt till kr. Arbetsutskottet beslutar att sammanträdesarvodet för 2008 fastställs till 800 kr. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

26 Valärende Baltic-Link Association Dnr 08/ Regionförbundet är sedan XXXX medlem i föreningen Baltic-Link Association men har inte utsett någon ledamot i föreningen. sunderlag Text Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utse Gunnar Nordmark (fp) till ledamot i föreningen Baltic-Link Association med Rolf Sällryd som ersättare sexpediering Baltic-Link Association Gunnar Nordmark Rolf Sällryd

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.30-15.00. Beslutande Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Ronneby,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer