SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)"

Transkript

1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) deltog inte i beslutet 20 Tjänstgörande ersättare Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) deltog inte i beslutet 20 Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Eva Löfquist (s) 15-16, 20; Ingemar Swalander (m), Mats Johnsson (m), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c), Robert Olesen (s), Stefan Fredriksson (s), Sven Sunesson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson 1-23, Thomas Nilsson 1, Björn Johansson 1-23, Anders Unger 1-2, 4-5, 7, 12-13, Ulf Andersson 6, Claes Petersson 6, Christine Elingfors 6, Kulla Persson Kraft 4-5, 7, Erica Månsson 4-5, 7, 15-16, Peter Hogla 2-5, 7 Övriga Landstingsdirektör Börje Lindqvist, VD Smaland Airport Lars Håkansson Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer 1 23 Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 1 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta 2 Budget 2008 revidering 3 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Viltstaket väg 25 5 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika 6 Validering Kronoberg förlängning av projekt 7 Regionförbundets politiska organisation 8 Regionförbundets styrdokument 9 Varumärke grafisk profil 10 Kraftull satsning på turism motion 11 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning 12 Projektmedel ansökningstider 13 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum 14 I hasorna på Gustav Vasa - projektansökan 15 Kulturrapportörer 16 Reaktor Sydost organisation och finansiering 17 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan 18 Strategi för utveckling av fisketurismen och sportfiske i Kronobergs län yttrande 19 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan 20 Smaland Airport och regionens turism 21 Samlokalisering 22 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för Valärende Baltic-Link Association

4 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta Dnr 07/0364 Diskussioner har sedan 2003 förts mellan Skånetrafiken, Västtrafik, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg om ett samverkande tågsystem i södra Sverige (Öresundstågsystemet). Styrelsen har vid extra sammanträde beslutat: - att utlösa optionen om trafik på sträckan länsgräns mot Skåne till Alvesta - att skriva under avtalet med DSB First gällande trafik på sträckan länsgräns mot Skåne Alvesta. - att ge trafikdirektören mandat att förhandla med SJ avseende trafik på sträckan Alvesta Kalmar. Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar information om att avtal är undertecknat med Region Skåne och DSB First avseende trafikeringen upp till länsgränsen. Träff med SJ den 15 januari som presenterat förslag på kommersiell trafik för 2009 i Sydsverige. En organisation har skapats Nytt Öresundstågsystem För Framtiden (NÖFF). Organisationen har en politisk styrelse och ett antal arbetsgrupper för olika delprojekt. Julija Markensten är projektledare för gruppen varumärke. Thomas räknar med att han själv, Julija, Ulf Petersson och Clas Carlsson kommer att få lägga ca % i snitt, av sin tid under 2008 med anledning av den erhållna trafikeringsrätten. Regiondirektören poängterar de stora ekonomiska konsekvenser detta kan få för regionförbundet och dess medlemmar. Förslag finns på att öka antalet dubbelturer fr.o.m. december Frågan kommer att behandlas på Trafikutskottet den 18 januari och därefter på styrelsen den 31 januari. Regionförbundet behöver även ta beslut om trafikproduktion i länet innan avtal tecknas med DSB First avseende sträckan länsgränsen Alvesta. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att utse Marie-Louise Hilmersson och Rolf Sällryd att ingå i NÖFFs styrelsepresidium

5 Budget 2008 revidering Dnr 07/0161 Enligt beslut i styrelsen , 172 gavs regiondirektören i uppdrag att föreslå revideringar i budget för 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid detta sammanträde. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för arbetet med en revidering av budgeten för Samordnare Anders Unger lämnar en redovisning av de medel, 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, som Regionförbundet tilldelats genom regeringens regleringsbrev för Redovisningen avser bemyndiganderam och anslag samt det disponibla beslutsutrymmet på bemyndigandet. Tidigare handläggning i ärendet Styrelsens beslut , 172 Arbetsutskottet beslutar att revideringen skall redovisas i enligt med arbetsutskottets diskussion samt att notera informationen till protokollet

6 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Dnr 07/0202 Ett tidigare förslag, då kallat arbets- och principmaterial, diskuterades av arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslog ett antal förändringar, framför allt att dokumentet skall ha en mer visionär utgångspunkt och inte i första hand hantera detaljer. Mot bakgrund av arbetsutskottets kommentarer har ett nytt förslag på arbets- och principmaterial tagits fram, hädanefter kallat visionsdokument. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inleda arbetet med att ta fram ett visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången att visionsdokumentets arbetsvision är; Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i. att arbetsutskottet tillsammans med Infrastrukturberedningens presidium utgör styrgrupp för arbetet att ta fram ett visionsdokument.

7 Viltstaket väg 25 Dnr 07/0140 Ärendet om viltstaket på Rv 25, väster om Ljungby väcktes i en motion av Tryggve Svensson (v). Regionfullmäktige beslutade att ta upp frågan om det stora behovet av viltstaket på sträckan i fråga. Efter kontakter på tjänstemannanivå tillskrev regionförbundet Vägverket Region Sydöst i ärendet. Av Vägverkets svar går att läsa att man konstaterar att det för närvarande inte finns några planer att sätta upp något viltstaket på nämnda sträcka. Vägverket motiverar detta med att man prioriterar andra insatser för att förebygga olyckor. Vägverket skriver vidare att när sträckan Annerstad Ljungby blir aktuell till mötesseparerad väg så kommer Vägverket utreda frågan om viltstaket på nytt. Uppförandet av ett ev. viltstängsel kräver dock finansiering från andra aktörer än Vägverket. Tidigare handläggning i ärendet Regionfullmäktiges beslut , 50 Regionförbundets skrivelse till Vägverket Region sydost, daterat Vägverkets skrivelse Viltstaket på väg 25 från Ljungby och västerut daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att med bifogad redovisning förklara ärendet avslutat

8 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika Dnr 07/0072 Samordnare Anders Unger informerar om SALA IDA och dess avslag på regionförbundets ansökan om entreprenörskap projektet med Sydafrika, Promotion of entrepreneurship and business devolpment from a public perspective sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet

9 Validering Kronoberg förlängning av projekt Dnr 07/0036 Validering Kronoberg har drivits som ett projekt sedan 1 september 2005, först i SSKL:s regi, sedan 1 januari 2007 i regionförbundets. Nuvarande beslut, och finansiering, sträcker sig fram till 31 mars 2008, varför det krävs ett ställningstagande till frågan om en fortsättning. Om länet ska fortsätta arbeta samlat med validering hur ska verksamheten organiseras och finansieras? Samordnare Ulf Andersson, projektledare Clas Petersson och handläggare Christin Elingfors lämnar en kort redogörelse för verksamhetens resultat och förslag till fortsättning. Rapporten Validering Kronoberg utvecklingen av ett utvärderingscentrum (2007:6) delas ut till AU. sunderlag Styrelsens beslut , 77 PM förlängning av Validering Kronoberg, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att återremittera ärendet till kansliet för revidering av materialet med utgångspunkt från dagens diskussion samt att tillställa medlemmarna en snabbenkät avseende alternativ 2 i förslaget att ärendet tas upp på nytt sexpediering Samordnare Ulf Andersson

10 Regionförbundets politiska organisation Dnr 07/0124 Regiondirektören lämnar förslag till förändring av den politiska organisationen med utgångspunkt i beslut fattade under 2007 samt diskussioner som förts under hösten, främst i arbetsutskottet. Förändringen innebär att beredningarna läggs under styrelsen istället för under fullmäktige. Ingen annan förändring föreslås vad gäller beredningarna. Konsekvensen är att beredningarna enbart arbetar med ärenden som remitterats från styrelsen. De har fortsatt inga resurser (pengar eller tjänstemannaresurser)till sitt förfogande. sunderlag - Regionförbundets nuvarande politiska organisation - Förslag till förändrad politisk organisation - Arbetsutskottets beslut , 48 - Regionfullmäktiges beslut , 53 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till förändring av den politiska organisationen

11 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet diskuterade regionförbundets styrdokument utifrån några utgångspunkter och med utgångspunkt från några frågor: - Varför finns vi? - Vad vill vi? - Vart ska vi? - Hur gör vi? Samordnare Björn Johansson har sammanställt diskussionen från detta möte. Dokumentation från den diskussionen utgör bilaga 1. Några ur samordnargruppen har sammanställt en beskrivning av den politiska kartan och det politiska handlingsutrymmet på det regionala utvecklingsområdet inklusive delar av välfärdsområdet. Detta utgör bilaga 2. sunderlag Regionförbundet ett vasst politiskt verktyg, anteckningar från diskussion i arbetsutskottet Regionförbundets ansvarsområden och möjliga arbetsområden, Arbetsutskottet beslutar att komplettera dokumentet i enlighet med dagens diskussion samt att nytt förslag skall presenteras sexpediering Samordnare Björn Johansson

12 Varumärke grafisk profil Dnr 08/0056 Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om arbetet med att se över den grafiska profilen för Regionförbundets olika verksamheter. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 221 Arbetsutskottet beslutar att regiondirektören får i uppdrag att presentera ett förslag på varumärke/grafisk profil på Regionförbundet och dess enheter. Förslaget skall utgöra en enhetlig presentation, utgå från Länstrafikens bildmärke och ha som bas. att kostnader skall redovisa för framtagande och genomförande av nytt varumärke/grafisk profil samt att information skall lämnas vid styrelsemötet den 31 januari

13 Kraftfull satsning på turism motion Dnr 07/0346 Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) har lämnat en motion daterad till Regionförbundet. Motionärerna föreslår att Regionförbundet skyndsamt utreder hur en kraftfull satsning på turism i regionen skall utformas, organiseras och finansieras i enlighet med motionens förslag. sunderlag Motion från Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) Arbetsutskottet beslutar att motionen överlämnas till Tillväxtberedningen för yttrande sexpediering Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson Samordnare Anders Unger

14 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning Dnr 07/0366 Regionförbundets Välfärdsberedning enades om att föreslå arbetsutskottet att ge ett uppdrag till FoU Välfärd och FoU Centrum att ta fram ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. En gemensam plattform och gemensamma mål för kommunernas och landstingets folkhälsoarbete saknas idag. Detta framkom bl. a vid överläggningar om folkhälsan i länet den 16/10 mellan Välfärdsberedningens presidie och landstingets Folkhälsoutskott. Uppdraget att ta fram ett förslag på gemensam målbeskrivning för FoU-verksamheten inom Folkhälsoområdet görs inom ramen för ordinarie verksamhet. sunderlag 1. Gemensam skrivelse från FoU Välfärd och FoU-centrum; Behov av gemensam målbeskrivning för FoUverksamhet inom folkhälsoområdet 2. Utdrag från sammanträdesanteckningar från regionförbundets Välfärdsberedning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra till Välfärdsberedningen att formulera ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen samt att uppdraget redovisas senast sexpediering Välfärdsberedningens ordförande Kent Alriksson Samordnare Kulla Persson Kraft

15 Projektmedel ansökningstider Dnr 07/0108 Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att ta fram regler för ansökningstider av projektmedel för Syftet var att få till stånd en hantering med beslut om finansiering av projekt vid ett färre antal möten i arbetsutskott och styrelse och därigenom få en bättre överblick över de projekt som initieras i länet. Med utgångspunkt i de beredningsperioder och beslutsmöten som lagts fast för genomförandet av strukturfondsprogrammen och mötesagendan för Regionförbundets arbetsutskott och styrelse föreslås följande rutiner för ansökningar om projektmedel från Regionförbundet: Sista ansökningsdag Arbetsutskott Styrelse Strukturfondspsk För att få en samlad hantering vid ett färre antal möten i enlighet med styrelsens intentioner bör ovanstående ansökningstider gälla såväl ärenden som avser medfinansiering av EU:s fonder som ärenden som endast finansieras nationellt. Med hänsyn till de formella krav som NUTEK ställer på en ansökan om strukturfondsmedel bör regiondirektören ges delegation att underteckna medfinansieringsintyg om offentlig medfinansiering från Regionförbundet med kontrasignering av berörd handläggare. sunderlag PM ansökningstider för projektmedel från Regionförbundet, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa föreslagna tider för sista ansökningsdag för projektmedel samt behandling av ärenden av arbetsutskott och styrelse att ge regiondirektören delegation att tillsammans med berörd handläggare underteckna medfinansieringsintyg i samband med att ansökan om medfinansiering lämnas till Regionförbundet

16 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum Dnr 07/0119 Regionförbundet utgör idag den största finansiären av Sideums verksamhet en verksamhet som i övrigt finansieras av kommunerna och näringslivet. Växjö Universitet är en viktig part i arbetet och bidrar idag till verksamheten främst i form av personella resurser. Den operativa verksamheten i Sideum drivs i bolaget Sideum Innovation AB, vilket leds av en bolagsstyrelse med en majoritet av representanter från näringslivet. Det offentliga har en representant i bolagsstyrelsen som också har representation från Växjö Universitet. Föreningen, som äger bolaget till 100 procent, har en styrelse med en majoritet av offentliga företrädare. Regionförbundet innehar ordförandeposten och länets kommuner besätter, enligt ett överenskommet turordningsschema, fyra platser i föreningsstyrelsen. Föreningens styrelse har diskuterat den nuvarande strukturen och bedömt att föreningsstyrelsen nu inte fyller någon väsentlig funktion i styrningshänseende och ser därför att en förändring som innebär nedläggning av föreningen och en förstärkning från det offentliga av bolagsstyrelsen är önskvärd. I det förslag till inriktning på näringslivsarbetet som Tillväxtberedningen överlämnade till arbetsutskottet under hösten fanns förslag avseende Sideum, såväl vad gäller verksamhetens inriktning som dess styrelseoch ägarstruktur. De förslag som avser verksamheten är i och med styrelsens finansieringsbeslut i huvudsak behandlade. De två förslag som avser Sideums styrelse- och ägarstruktur har däremot inte behandlats av styrelsen och innebär en avveckling av Sideums föreningsstyrelse samt att Regionförbundet går in som ägare till bolaget, skriver ägardirektiv och får ökad styrelserepresentation i bolagsstyrelsen. Aktiefördelning och ägarskapsfrågan bör, inför en sådan förändring, utredas vidare sunderlag PM - Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundets inriktning på det fortsatta arbetet med Sideum skall vara - att Sideums föreningsstyrelse avvecklas - att Regionförbundet går in som ägare till bolaget och som en följd av detta får ökad representation i bolagsstyrelsen samt skriver ägardirektiv.

17 I hasorna på Gustav Vasa projektansökan Dnr 07/0312 Smålands Museum har inkommit med en ansökan om medel för projektet I hasorna på Gustaf Vasa. Särskilt stöd för pedagogisk satsning på barn och unga 350 år efter Roskildefreden. Smålands Museum har också ansökt om stöd från Växjö kommun. Projektet fokuserar på pedagogiska satsningar under 2008 i anslutning till 350-årsminnet av Roskildefreden. Projektet är tvåårigt och syftar till att utveckla länet som besöksmål samtidigt som det fokuserar på landskapets identitet. Syftet är att skapa en mötesplats för sommarlediga barn och ungdomar, stimulera intresset för äldre hantverk och att locka turister till att besöka Kronoberg. Projektet stämmer överens med Regionala Utvecklingsprogrammets skrivningar om attraktivitet och Regionförbundet södra Smålands kulturstrategi. Projektet har ett regionalt mervärde och flera samverkande parter vilket bedöms som positivt. Projektets totala budget årligen är kr. varav man ansöker om kr. från Regionförbundet. sunderlag Skrivelse: Medel till projektet I hasorna på Gustaf Vasa Projektansökan: I hasorna på Gustaf Vasa med kompletteringar Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

18 Kulturrapportörer Dnr 08/0114 Arbetsutskottet beslutade att överlämna frågan om att utse förtroendevalda att fungera som rapportörer för sakområdet kultur till styrelsen. Styrelsen har därefter inte behandlat ärendet men behovet av att utse kulturrapportörer finns i hög grad. Arbetsutskottet bör ställa sig positivt att utse två kulturrapportörer och uppdra till valberedningen att till nästa sammanträde den 13 februari föreslå namn på två personer ur styrelsen att utgöra dessa rapportörer. Uppgiften är att ha ett speciellt ansvar för sakområdet kultur, representera styrelsen inom området internt och externt, exempelvis i förhandlingar med Statens kulturråd, att delta i informationsaktiviteter samt i nära samarbete med ansvarig på regionförbundets kansli utveckla sakområdet och genomföra den av fullmäktige antagna kulturstrategin sunderlag Arbetsutskottets beslut , 35 Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremiteras till AU den 13 februari

19 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0233 Reaktor har de senaste åren styrts av en samrådsgrupp men varit organisatoriskt inordnat först i Landstinget Kronoberg, sedan Regionförbundet. Finansieringen sker huvudsakligen via fyra parter: regionförbunden i Kalmar, Blekinge och södra Småland samt Svenska Filminstitutet. I samrådsgruppen har förts diskussioner om ändringar behöver vidtas och i så fall hur organisation och finansiering ska se ut i framtiden. Eva Löfquist redogör för de frågor angående Reaktors styrning och finansiering som förs med Kalmar och Blekinge. sunderlag Reaktor Sydost organisation och finansiering, PM Avtal Filmik Sydost Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Eva Löfquist att fortsätta föra diskussioner med regionförbunden i Kalmar och Blekinge om Reaktors Sydost framtida organisation och finansiering i enlighet med AU:s diskussion samt att rapport ska lämnas till arbetsutskottet sexpediering Eva Löfquist

20 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan Dnr 07/ ABF Södra Småland har inkommit med en ansökan om projektet ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar. ABF Södra Småland vill med hjälp av denna föreläsningsturné nå ut till ungdomar i länet i åldrarna år och öppna upp för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vad en ung människa själv kan göra för att påverka sitt liv och sina förutsättningar. Exempel på teman som kommer att tas upp är SMS-lån, Internet, ätstörningar, shopping, piercing, ungdomsnätverk, arbetsliv och musik. Föreläsningarna är tänkta att äga rum på de träffpunkter som ABF Södra Småland har till sitt förfogande i sitt upptagningsområde. Aktuella orter är; Åseda, Lenhovda, Tingsryd, Ryd, Urshult, Alvesta, Vislanda, Moheda, Grimslöv, Växjö, Ingelstad, Rottne, Braås och Lammhult. Ungdomar är en relativt ny målgrupp för ABF Södra Småland och detta projekt är tänkt att bli ett startskott för mer organiserad föreläsningsverksamhet för ungdomar. Efter att genom detta projekt byggt upp en organisation kring att anordna föreläsningar kommer verksamheten att efter projekttiden övergå i ordinarie verksamhet. Projektet är tvåårigt under och den sammanlagda budgeten är på kr varav kr söks av Regionförbundet. Resterande kr går ABF Södra Småland själva in med. ABF Södra Småland är en av tre avdelningar i ABF Kronoberg. sunderlag Ansökan om projektbidrag ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar shandling Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

21 Strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske i Kronobergs län yttrande Dnr 07/0313 Regeringen har i regleringsbrevet år 2006 givit länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vad man gjort för att skapa en positiv utveckling av fisketurism och sportfiske i länet. Efter att länsstyrelsen i Kronobergs län nu gått igenom vad som gjorts de senaste tio åren samt vad som bör göras de kommande åren har länsstyrelsen utarbetat ett förslag till strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske. Regionförbundet har nu fått denna strategi för yttrande. Strategin innehåller följande åtgärder; utveckla entreprenörskapet och servicen genom företagsutveckling och utbildning, förbättra informationen och marknadsföringen, utveckla samverkansgrupper och nätverk samt bildande av en referensgrupp bestående av representanter från näringen och det offentliga. Regionförbundet s synpunkter på strategin; en kvalitativ och kvantitativ analys av branschen bör göras för att kunna utvärdera förändringen i strategins resultatindikatorer vid framtida utvecklingsinsatser strategin bör innehålla en omvärldsanalys för just denna målgrupp ALMI Kronoberg bör ingår som en part i refensgruppen hänsyn tas till möjliga och omöjliga möten sunderlag 1. Remissvar, förslag 2. Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län , förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande med tillägg om vattenkvaliténs betydelse för ett uthålligt fiske

22 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan Dnr 07/0320 Företagsakademin ansöker om medfinansiering av ett projekt vars syfte är att skapa affärsutveckling individuellt och i grupp av solo- och mikroföretagare inom branschen kunskap/kommunikation. Geografiskt omfattar projektet Kronobergs och Blekinge län. Målgruppen utgörs av kvinnor som driver företag och/eller som vi starta företag. Utgångspunkten är att företagaren får tillgång till det stöd/den support som behövs för företagsutveckling. Aktiviteter som ska genomföras är; Rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och utbildning. Projektet är uppdelat i två delar, A och B. Del A vänder sig till soloföretag och del B vänder sig till fler än tre företag som vill samverka i ett gemensamt koncept. sunderlag 1. Möjligheter till hållbara affärer, ansökan, shandling, Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

23 Smaland Airport och regionens turism Dnr 07/0147 Ingemar Swalander (m) och VD Lars Håkansson för Smaland Airport informerar om behovet av satsning på marknadsföring av regionen. Under 2007 har Smaland Airport finansierat hemsidan gotosmaland.se som riktar sig mot besökare i regionen från såväl Sverige som Europa. F n bedriver Ryanair en lågprislinje mellan Växjö och Düsseldorf, SAS flyger till Nice, Flysmaland till Vilnius och Berlin. Flygbolagens uppfattning är att det bör vara i regionens intresse att marknadsföra sin destination eftersom det genererar intäkter. Det behövs utöver hemsidan även göras marknadsinsatser i Tyskland och Holland Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

24 Samlokalisering Dnr 07/0204 Administrativ chef Anders Göranson lämnar information om arbetet med den pågående samlokaliseringen. Information enligt 19 MBL har hållits med berörda fackliga organisationer och samtlig personal har informerats om rumsplacering. Serviceresor flyttar natten mellan mars och övrig personal på länstrafiken (Sandgärdsgatan) flyttar preliminärt under vecka 12. Personal på Videum flyttar fortlöpande efter hand som de nya lokalerna färdigställs. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

25 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för 2008 Dnr 07/0103 Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen (beslut i styrelsen ) att fastställa den årliga justeringen av sammanträdesarvodet Bo Frank (m) föreslår att Regionförbundet skall tillämpa landstingets regelverk avseende höjning av sammanträdesarvode vilket för 2008 innebär en uppräkning med 3,65 % och som avrundat blir 800 kr. Fasta arvoden uppräknas i enlighet med höjningen av prisbasbeloppet som för 2008 är fastställt till kr. Arbetsutskottet beslutar att sammanträdesarvodet för 2008 fastställs till 800 kr. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

26 Valärende Baltic-Link Association Dnr 08/ Regionförbundet är sedan XXXX medlem i föreningen Baltic-Link Association men har inte utsett någon ledamot i föreningen. sunderlag Text Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utse Gunnar Nordmark (fp) till ledamot i föreningen Baltic-Link Association med Rolf Sällryd som ersättare sexpediering Baltic-Link Association Gunnar Nordmark Rolf Sällryd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer