SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)"

Transkript

1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) deltog inte i beslutet 20 Tjänstgörande ersättare Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) deltog inte i beslutet 20 Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Eva Löfquist (s) 15-16, 20; Ingemar Swalander (m), Mats Johnsson (m), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c), Robert Olesen (s), Stefan Fredriksson (s), Sven Sunesson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson 1-23, Thomas Nilsson 1, Björn Johansson 1-23, Anders Unger 1-2, 4-5, 7, 12-13, Ulf Andersson 6, Claes Petersson 6, Christine Elingfors 6, Kulla Persson Kraft 4-5, 7, Erica Månsson 4-5, 7, 15-16, Peter Hogla 2-5, 7 Övriga Landstingsdirektör Börje Lindqvist, VD Smaland Airport Lars Håkansson Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer 1 23 Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 1 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta 2 Budget 2008 revidering 3 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Viltstaket väg 25 5 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika 6 Validering Kronoberg förlängning av projekt 7 Regionförbundets politiska organisation 8 Regionförbundets styrdokument 9 Varumärke grafisk profil 10 Kraftull satsning på turism motion 11 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning 12 Projektmedel ansökningstider 13 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum 14 I hasorna på Gustav Vasa - projektansökan 15 Kulturrapportörer 16 Reaktor Sydost organisation och finansiering 17 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan 18 Strategi för utveckling av fisketurismen och sportfiske i Kronobergs län yttrande 19 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan 20 Smaland Airport och regionens turism 21 Samlokalisering 22 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för Valärende Baltic-Link Association

4 Trafikeringsrätt södra stambanan Malmö Alvesta Dnr 07/0364 Diskussioner har sedan 2003 förts mellan Skånetrafiken, Västtrafik, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg om ett samverkande tågsystem i södra Sverige (Öresundstågsystemet). Styrelsen har vid extra sammanträde beslutat: - att utlösa optionen om trafik på sträckan länsgräns mot Skåne till Alvesta - att skriva under avtalet med DSB First gällande trafik på sträckan länsgräns mot Skåne Alvesta. - att ge trafikdirektören mandat att förhandla med SJ avseende trafik på sträckan Alvesta Kalmar. Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar information om att avtal är undertecknat med Region Skåne och DSB First avseende trafikeringen upp till länsgränsen. Träff med SJ den 15 januari som presenterat förslag på kommersiell trafik för 2009 i Sydsverige. En organisation har skapats Nytt Öresundstågsystem För Framtiden (NÖFF). Organisationen har en politisk styrelse och ett antal arbetsgrupper för olika delprojekt. Julija Markensten är projektledare för gruppen varumärke. Thomas räknar med att han själv, Julija, Ulf Petersson och Clas Carlsson kommer att få lägga ca % i snitt, av sin tid under 2008 med anledning av den erhållna trafikeringsrätten. Regiondirektören poängterar de stora ekonomiska konsekvenser detta kan få för regionförbundet och dess medlemmar. Förslag finns på att öka antalet dubbelturer fr.o.m. december Frågan kommer att behandlas på Trafikutskottet den 18 januari och därefter på styrelsen den 31 januari. Regionförbundet behöver även ta beslut om trafikproduktion i länet innan avtal tecknas med DSB First avseende sträckan länsgränsen Alvesta. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att utse Marie-Louise Hilmersson och Rolf Sällryd att ingå i NÖFFs styrelsepresidium

5 Budget 2008 revidering Dnr 07/0161 Enligt beslut i styrelsen , 172 gavs regiondirektören i uppdrag att föreslå revideringar i budget för 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid detta sammanträde. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för arbetet med en revidering av budgeten för Samordnare Anders Unger lämnar en redovisning av de medel, 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, som Regionförbundet tilldelats genom regeringens regleringsbrev för Redovisningen avser bemyndiganderam och anslag samt det disponibla beslutsutrymmet på bemyndigandet. Tidigare handläggning i ärendet Styrelsens beslut , 172 Arbetsutskottet beslutar att revideringen skall redovisas i enligt med arbetsutskottets diskussion samt att notera informationen till protokollet

6 Visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången Dnr 07/0202 Ett tidigare förslag, då kallat arbets- och principmaterial, diskuterades av arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslog ett antal förändringar, framför allt att dokumentet skall ha en mer visionär utgångspunkt och inte i första hand hantera detaljer. Mot bakgrund av arbetsutskottets kommentarer har ett nytt förslag på arbets- och principmaterial tagits fram, hädanefter kallat visionsdokument. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inleda arbetet med att ta fram ett visionsdokument inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången att visionsdokumentets arbetsvision är; Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i. att arbetsutskottet tillsammans med Infrastrukturberedningens presidium utgör styrgrupp för arbetet att ta fram ett visionsdokument.

7 Viltstaket väg 25 Dnr 07/0140 Ärendet om viltstaket på Rv 25, väster om Ljungby väcktes i en motion av Tryggve Svensson (v). Regionfullmäktige beslutade att ta upp frågan om det stora behovet av viltstaket på sträckan i fråga. Efter kontakter på tjänstemannanivå tillskrev regionförbundet Vägverket Region Sydöst i ärendet. Av Vägverkets svar går att läsa att man konstaterar att det för närvarande inte finns några planer att sätta upp något viltstaket på nämnda sträcka. Vägverket motiverar detta med att man prioriterar andra insatser för att förebygga olyckor. Vägverket skriver vidare att när sträckan Annerstad Ljungby blir aktuell till mötesseparerad väg så kommer Vägverket utreda frågan om viltstaket på nytt. Uppförandet av ett ev. viltstängsel kräver dock finansiering från andra aktörer än Vägverket. Tidigare handläggning i ärendet Regionfullmäktiges beslut , 50 Regionförbundets skrivelse till Vägverket Region sydost, daterat Vägverkets skrivelse Viltstaket på väg 25 från Ljungby och västerut daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att med bifogad redovisning förklara ärendet avslutat

8 Samarbetet med Tlokwe, Sydafrika Dnr 07/0072 Samordnare Anders Unger informerar om SALA IDA och dess avslag på regionförbundets ansökan om entreprenörskap projektet med Sydafrika, Promotion of entrepreneurship and business devolpment from a public perspective sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet

9 Validering Kronoberg förlängning av projekt Dnr 07/0036 Validering Kronoberg har drivits som ett projekt sedan 1 september 2005, först i SSKL:s regi, sedan 1 januari 2007 i regionförbundets. Nuvarande beslut, och finansiering, sträcker sig fram till 31 mars 2008, varför det krävs ett ställningstagande till frågan om en fortsättning. Om länet ska fortsätta arbeta samlat med validering hur ska verksamheten organiseras och finansieras? Samordnare Ulf Andersson, projektledare Clas Petersson och handläggare Christin Elingfors lämnar en kort redogörelse för verksamhetens resultat och förslag till fortsättning. Rapporten Validering Kronoberg utvecklingen av ett utvärderingscentrum (2007:6) delas ut till AU. sunderlag Styrelsens beslut , 77 PM förlängning av Validering Kronoberg, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att återremittera ärendet till kansliet för revidering av materialet med utgångspunkt från dagens diskussion samt att tillställa medlemmarna en snabbenkät avseende alternativ 2 i förslaget att ärendet tas upp på nytt sexpediering Samordnare Ulf Andersson

10 Regionförbundets politiska organisation Dnr 07/0124 Regiondirektören lämnar förslag till förändring av den politiska organisationen med utgångspunkt i beslut fattade under 2007 samt diskussioner som förts under hösten, främst i arbetsutskottet. Förändringen innebär att beredningarna läggs under styrelsen istället för under fullmäktige. Ingen annan förändring föreslås vad gäller beredningarna. Konsekvensen är att beredningarna enbart arbetar med ärenden som remitterats från styrelsen. De har fortsatt inga resurser (pengar eller tjänstemannaresurser)till sitt förfogande. sunderlag - Regionförbundets nuvarande politiska organisation - Förslag till förändrad politisk organisation - Arbetsutskottets beslut , 48 - Regionfullmäktiges beslut , 53 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till förändring av den politiska organisationen

11 Regionförbundets styrdokument Dnr 07/0287 Arbetsutskottet diskuterade regionförbundets styrdokument utifrån några utgångspunkter och med utgångspunkt från några frågor: - Varför finns vi? - Vad vill vi? - Vart ska vi? - Hur gör vi? Samordnare Björn Johansson har sammanställt diskussionen från detta möte. Dokumentation från den diskussionen utgör bilaga 1. Några ur samordnargruppen har sammanställt en beskrivning av den politiska kartan och det politiska handlingsutrymmet på det regionala utvecklingsområdet inklusive delar av välfärdsområdet. Detta utgör bilaga 2. sunderlag Regionförbundet ett vasst politiskt verktyg, anteckningar från diskussion i arbetsutskottet Regionförbundets ansvarsområden och möjliga arbetsområden, Arbetsutskottet beslutar att komplettera dokumentet i enlighet med dagens diskussion samt att nytt förslag skall presenteras sexpediering Samordnare Björn Johansson

12 Varumärke grafisk profil Dnr 08/0056 Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om arbetet med att se över den grafiska profilen för Regionförbundets olika verksamheter. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 221 Arbetsutskottet beslutar att regiondirektören får i uppdrag att presentera ett förslag på varumärke/grafisk profil på Regionförbundet och dess enheter. Förslaget skall utgöra en enhetlig presentation, utgå från Länstrafikens bildmärke och ha som bas. att kostnader skall redovisa för framtagande och genomförande av nytt varumärke/grafisk profil samt att information skall lämnas vid styrelsemötet den 31 januari

13 Kraftfull satsning på turism motion Dnr 07/0346 Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) har lämnat en motion daterad till Regionförbundet. Motionärerna föreslår att Regionförbundet skyndsamt utreder hur en kraftfull satsning på turism i regionen skall utformas, organiseras och finansieras i enlighet med motionens förslag. sunderlag Motion från Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m) Arbetsutskottet beslutar att motionen överlämnas till Tillväxtberedningen för yttrande sexpediering Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson Samordnare Anders Unger

14 FoU-verksamhet inom folkhälsoområdet målbeskrivning Dnr 07/0366 Regionförbundets Välfärdsberedning enades om att föreslå arbetsutskottet att ge ett uppdrag till FoU Välfärd och FoU Centrum att ta fram ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. En gemensam plattform och gemensamma mål för kommunernas och landstingets folkhälsoarbete saknas idag. Detta framkom bl. a vid överläggningar om folkhälsan i länet den 16/10 mellan Välfärdsberedningens presidie och landstingets Folkhälsoutskott. Uppdraget att ta fram ett förslag på gemensam målbeskrivning för FoU-verksamheten inom Folkhälsoområdet görs inom ramen för ordinarie verksamhet. sunderlag 1. Gemensam skrivelse från FoU Välfärd och FoU-centrum; Behov av gemensam målbeskrivning för FoUverksamhet inom folkhälsoområdet 2. Utdrag från sammanträdesanteckningar från regionförbundets Välfärdsberedning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra till Välfärdsberedningen att formulera ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen samt att uppdraget redovisas senast sexpediering Välfärdsberedningens ordförande Kent Alriksson Samordnare Kulla Persson Kraft

15 Projektmedel ansökningstider Dnr 07/0108 Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att ta fram regler för ansökningstider av projektmedel för Syftet var att få till stånd en hantering med beslut om finansiering av projekt vid ett färre antal möten i arbetsutskott och styrelse och därigenom få en bättre överblick över de projekt som initieras i länet. Med utgångspunkt i de beredningsperioder och beslutsmöten som lagts fast för genomförandet av strukturfondsprogrammen och mötesagendan för Regionförbundets arbetsutskott och styrelse föreslås följande rutiner för ansökningar om projektmedel från Regionförbundet: Sista ansökningsdag Arbetsutskott Styrelse Strukturfondspsk För att få en samlad hantering vid ett färre antal möten i enlighet med styrelsens intentioner bör ovanstående ansökningstider gälla såväl ärenden som avser medfinansiering av EU:s fonder som ärenden som endast finansieras nationellt. Med hänsyn till de formella krav som NUTEK ställer på en ansökan om strukturfondsmedel bör regiondirektören ges delegation att underteckna medfinansieringsintyg om offentlig medfinansiering från Regionförbundet med kontrasignering av berörd handläggare. sunderlag PM ansökningstider för projektmedel från Regionförbundet, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa föreslagna tider för sista ansökningsdag för projektmedel samt behandling av ärenden av arbetsutskott och styrelse att ge regiondirektören delegation att tillsammans med berörd handläggare underteckna medfinansieringsintyg i samband med att ansökan om medfinansiering lämnas till Regionförbundet

16 Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum Dnr 07/0119 Regionförbundet utgör idag den största finansiären av Sideums verksamhet en verksamhet som i övrigt finansieras av kommunerna och näringslivet. Växjö Universitet är en viktig part i arbetet och bidrar idag till verksamheten främst i form av personella resurser. Den operativa verksamheten i Sideum drivs i bolaget Sideum Innovation AB, vilket leds av en bolagsstyrelse med en majoritet av representanter från näringslivet. Det offentliga har en representant i bolagsstyrelsen som också har representation från Växjö Universitet. Föreningen, som äger bolaget till 100 procent, har en styrelse med en majoritet av offentliga företrädare. Regionförbundet innehar ordförandeposten och länets kommuner besätter, enligt ett överenskommet turordningsschema, fyra platser i föreningsstyrelsen. Föreningens styrelse har diskuterat den nuvarande strukturen och bedömt att föreningsstyrelsen nu inte fyller någon väsentlig funktion i styrningshänseende och ser därför att en förändring som innebär nedläggning av föreningen och en förstärkning från det offentliga av bolagsstyrelsen är önskvärd. I det förslag till inriktning på näringslivsarbetet som Tillväxtberedningen överlämnade till arbetsutskottet under hösten fanns förslag avseende Sideum, såväl vad gäller verksamhetens inriktning som dess styrelseoch ägarstruktur. De förslag som avser verksamheten är i och med styrelsens finansieringsbeslut i huvudsak behandlade. De två förslag som avser Sideums styrelse- och ägarstruktur har däremot inte behandlats av styrelsen och innebär en avveckling av Sideums föreningsstyrelse samt att Regionförbundet går in som ägare till bolaget, skriver ägardirektiv och får ökad styrelserepresentation i bolagsstyrelsen. Aktiefördelning och ägarskapsfrågan bör, inför en sådan förändring, utredas vidare sunderlag PM - Näringslivsutredning slutsatser/förslag avseende Sideum, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundets inriktning på det fortsatta arbetet med Sideum skall vara - att Sideums föreningsstyrelse avvecklas - att Regionförbundet går in som ägare till bolaget och som en följd av detta får ökad representation i bolagsstyrelsen samt skriver ägardirektiv.

17 I hasorna på Gustav Vasa projektansökan Dnr 07/0312 Smålands Museum har inkommit med en ansökan om medel för projektet I hasorna på Gustaf Vasa. Särskilt stöd för pedagogisk satsning på barn och unga 350 år efter Roskildefreden. Smålands Museum har också ansökt om stöd från Växjö kommun. Projektet fokuserar på pedagogiska satsningar under 2008 i anslutning till 350-årsminnet av Roskildefreden. Projektet är tvåårigt och syftar till att utveckla länet som besöksmål samtidigt som det fokuserar på landskapets identitet. Syftet är att skapa en mötesplats för sommarlediga barn och ungdomar, stimulera intresset för äldre hantverk och att locka turister till att besöka Kronoberg. Projektet stämmer överens med Regionala Utvecklingsprogrammets skrivningar om attraktivitet och Regionförbundet södra Smålands kulturstrategi. Projektet har ett regionalt mervärde och flera samverkande parter vilket bedöms som positivt. Projektets totala budget årligen är kr. varav man ansöker om kr. från Regionförbundet. sunderlag Skrivelse: Medel till projektet I hasorna på Gustaf Vasa Projektansökan: I hasorna på Gustaf Vasa med kompletteringar Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

18 Kulturrapportörer Dnr 08/0114 Arbetsutskottet beslutade att överlämna frågan om att utse förtroendevalda att fungera som rapportörer för sakområdet kultur till styrelsen. Styrelsen har därefter inte behandlat ärendet men behovet av att utse kulturrapportörer finns i hög grad. Arbetsutskottet bör ställa sig positivt att utse två kulturrapportörer och uppdra till valberedningen att till nästa sammanträde den 13 februari föreslå namn på två personer ur styrelsen att utgöra dessa rapportörer. Uppgiften är att ha ett speciellt ansvar för sakområdet kultur, representera styrelsen inom området internt och externt, exempelvis i förhandlingar med Statens kulturråd, att delta i informationsaktiviteter samt i nära samarbete med ansvarig på regionförbundets kansli utveckla sakområdet och genomföra den av fullmäktige antagna kulturstrategin sunderlag Arbetsutskottets beslut , 35 Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremiteras till AU den 13 februari

19 Reaktor Sydost organisation och finansiering Dnr 07/0233 Reaktor har de senaste åren styrts av en samrådsgrupp men varit organisatoriskt inordnat först i Landstinget Kronoberg, sedan Regionförbundet. Finansieringen sker huvudsakligen via fyra parter: regionförbunden i Kalmar, Blekinge och södra Småland samt Svenska Filminstitutet. I samrådsgruppen har förts diskussioner om ändringar behöver vidtas och i så fall hur organisation och finansiering ska se ut i framtiden. Eva Löfquist redogör för de frågor angående Reaktors styrning och finansiering som förs med Kalmar och Blekinge. sunderlag Reaktor Sydost organisation och finansiering, PM Avtal Filmik Sydost Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Eva Löfquist att fortsätta föra diskussioner med regionförbunden i Kalmar och Blekinge om Reaktors Sydost framtida organisation och finansiering i enlighet med AU:s diskussion samt att rapport ska lämnas till arbetsutskottet sexpediering Eva Löfquist

20 ABF s föreläsningsturné för ungdomar projektansökan Dnr 07/ ABF Södra Småland har inkommit med en ansökan om projektet ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar. ABF Södra Småland vill med hjälp av denna föreläsningsturné nå ut till ungdomar i länet i åldrarna år och öppna upp för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vad en ung människa själv kan göra för att påverka sitt liv och sina förutsättningar. Exempel på teman som kommer att tas upp är SMS-lån, Internet, ätstörningar, shopping, piercing, ungdomsnätverk, arbetsliv och musik. Föreläsningarna är tänkta att äga rum på de träffpunkter som ABF Södra Småland har till sitt förfogande i sitt upptagningsområde. Aktuella orter är; Åseda, Lenhovda, Tingsryd, Ryd, Urshult, Alvesta, Vislanda, Moheda, Grimslöv, Växjö, Ingelstad, Rottne, Braås och Lammhult. Ungdomar är en relativt ny målgrupp för ABF Södra Småland och detta projekt är tänkt att bli ett startskott för mer organiserad föreläsningsverksamhet för ungdomar. Efter att genom detta projekt byggt upp en organisation kring att anordna föreläsningar kommer verksamheten att efter projekttiden övergå i ordinarie verksamhet. Projektet är tvåårigt under och den sammanlagda budgeten är på kr varav kr söks av Regionförbundet. Resterande kr går ABF Södra Småland själva in med. ABF Södra Småland är en av tre avdelningar i ABF Kronoberg. sunderlag Ansökan om projektbidrag ABF Södra Smålands föreläsningsturné för ungdomar shandling Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

21 Strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske i Kronobergs län yttrande Dnr 07/0313 Regeringen har i regleringsbrevet år 2006 givit länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vad man gjort för att skapa en positiv utveckling av fisketurism och sportfiske i länet. Efter att länsstyrelsen i Kronobergs län nu gått igenom vad som gjorts de senaste tio åren samt vad som bör göras de kommande åren har länsstyrelsen utarbetat ett förslag till strategi för utveckling av fisketurism och sportfiske. Regionförbundet har nu fått denna strategi för yttrande. Strategin innehåller följande åtgärder; utveckla entreprenörskapet och servicen genom företagsutveckling och utbildning, förbättra informationen och marknadsföringen, utveckla samverkansgrupper och nätverk samt bildande av en referensgrupp bestående av representanter från näringen och det offentliga. Regionförbundet s synpunkter på strategin; en kvalitativ och kvantitativ analys av branschen bör göras för att kunna utvärdera förändringen i strategins resultatindikatorer vid framtida utvecklingsinsatser strategin bör innehålla en omvärldsanalys för just denna målgrupp ALMI Kronoberg bör ingår som en part i refensgruppen hänsyn tas till möjliga och omöjliga möten sunderlag 1. Remissvar, förslag 2. Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län , förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande med tillägg om vattenkvaliténs betydelse för ett uthålligt fiske

22 Möjligheter blir hållbara affärer projektansökan Dnr 07/0320 Företagsakademin ansöker om medfinansiering av ett projekt vars syfte är att skapa affärsutveckling individuellt och i grupp av solo- och mikroföretagare inom branschen kunskap/kommunikation. Geografiskt omfattar projektet Kronobergs och Blekinge län. Målgruppen utgörs av kvinnor som driver företag och/eller som vi starta företag. Utgångspunkten är att företagaren får tillgång till det stöd/den support som behövs för företagsutveckling. Aktiviteter som ska genomföras är; Rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och utbildning. Projektet är uppdelat i två delar, A och B. Del A vänder sig till soloföretag och del B vänder sig till fler än tre företag som vill samverka i ett gemensamt koncept. sunderlag 1. Möjligheter till hållbara affärer, ansökan, shandling, Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs och behandlas på kommande AU den 13 februari

23 Smaland Airport och regionens turism Dnr 07/0147 Ingemar Swalander (m) och VD Lars Håkansson för Smaland Airport informerar om behovet av satsning på marknadsföring av regionen. Under 2007 har Smaland Airport finansierat hemsidan gotosmaland.se som riktar sig mot besökare i regionen från såväl Sverige som Europa. F n bedriver Ryanair en lågprislinje mellan Växjö och Düsseldorf, SAS flyger till Nice, Flysmaland till Vilnius och Berlin. Flygbolagens uppfattning är att det bör vara i regionens intresse att marknadsföra sin destination eftersom det genererar intäkter. Det behövs utöver hemsidan även göras marknadsinsatser i Tyskland och Holland Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

24 Samlokalisering Dnr 07/0204 Administrativ chef Anders Göranson lämnar information om arbetet med den pågående samlokaliseringen. Information enligt 19 MBL har hållits med berörda fackliga organisationer och samtlig personal har informerats om rumsplacering. Serviceresor flyttar natten mellan mars och övrig personal på länstrafiken (Sandgärdsgatan) flyttar preliminärt under vecka 12. Personal på Videum flyttar fortlöpande efter hand som de nya lokalerna färdigställs. sunderlag Styrelsens beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

25 Förslag till uppräkning av sammanträdesarvode för 2008 Dnr 07/0103 Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen (beslut i styrelsen ) att fastställa den årliga justeringen av sammanträdesarvodet Bo Frank (m) föreslår att Regionförbundet skall tillämpa landstingets regelverk avseende höjning av sammanträdesarvode vilket för 2008 innebär en uppräkning med 3,65 % och som avrundat blir 800 kr. Fasta arvoden uppräknas i enlighet med höjningen av prisbasbeloppet som för 2008 är fastställt till kr. Arbetsutskottet beslutar att sammanträdesarvodet för 2008 fastställs till 800 kr. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

26 Valärende Baltic-Link Association Dnr 08/ Regionförbundet är sedan XXXX medlem i föreningen Baltic-Link Association men har inte utsett någon ledamot i föreningen. sunderlag Text Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utse Gunnar Nordmark (fp) till ledamot i föreningen Baltic-Link Association med Rolf Sällryd som ersättare sexpediering Baltic-Link Association Gunnar Nordmark Rolf Sällryd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-06-04 1 (16) Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl. 9.00 11.15 Plats Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28) 2009-09-09 1 (28) Plats och tid Onsdag den 9 september 2009, kl 09.00 12.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25) 2008-05-07 1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 maj kl. 08.30 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (22) 2008-04-16 1 (22) Plats och tid Onsdag den 16 april 08.30 11.45 med ajournering kl. 10.00 10.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet,

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-08-20 1 (16) Tid Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20) 2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillväxtutskottet 2009-04-21 1-5 Plats och tid Biblioteksgatan 4, Kramfors kl 10.00-12.00 ande Jan Johansson (S), ordf Micael Melander (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V), tj. ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Lars-Erik Jonsson, ersättare ÖLL Agneta Wästbjörk, Karlskoga Kommun Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Eva Carlsson, sekreterare

Lars-Erik Jonsson, ersättare ÖLL Agneta Wästbjörk, Karlskoga Kommun Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Eva Carlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-5) Plats och tid Kl 08,30-10,45 Beslutande Niina Laitila, Karlskoga Kommun Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL Anita Bohlin-Neuman, Degerfors Kommun Christina Schöön, Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer